Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0838

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/838, annettu 31 päivänä toukokuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

C/2018/3646

OJ L 141, 7.6.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/838/oj

7.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/838,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2018,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N: o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote, joka on lapsen potassa käytettävä kertakäyttöinen vuoraus, joka koostuu muovipussista, jonka pohjaan on kiinnitetty imukykyisestä paperista ja rakeisesta polyakrylaatin superabsorboivasta polymeeristä valmistettu monikerroksinen suoja.

Superabsorboivat polyakrylaattirakeet muuntuvat geeliksi, kun ne joutuvat kosketuksiin virtsan kanssa.

3924 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 3924 ja 3924 90 00 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu nimikkeeseen 4818 ei tule kyseeseen, koska paperiaineosat eivät anna tuotteelle sen olennaista luonnetta vaan polyakrylaatin superabsorboiva polymeeri.

Luokittelu nimikkeeseen 9619 ei tule kyseeseen, koska tuotetta ei ole muotoiltu niin, että se sopii ihmiskehon muotoihin (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset (HS-selitykset), nimike 9619 ).

Tuote on muovien ja muiden aineiden yhdistelmä. Tuote, jossa yhdistyvät muovit ja muut aineet, on luokiteltava 39 ryhmään edellyttäen, että se on säilyttänyt muovitavaroiden olennaisen luonteen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 39 ryhmä, yleisohjeita).

Superabsorboiva polymeeri antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen; paperin katsotaan toimivan ainoastaan tukena tai pakkauksena.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 3924 90 00 muovista valmistetuiksi muiksi talous-, hygienia- ja toalettiesineiksi.


Top