EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1555

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1555, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla 440 artiklan mukaisesta tietojen julkistamisesta vastasyklistä pääomapuskuria koskevan vaatimuksen noudattamisesta laitoksissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 244, 19.9.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1555/oj

19.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 244/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1555,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla 440 artiklan mukaisesta tietojen julkistamisesta vastasyklistä pääomapuskuria koskevan vaatimuksen noudattamisesta laitoksissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 440 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että laitokset pitävät yllä laitoskohtaista vastasyklistä pääomapuskuria, kuten direktiivin 2013/36/EU (2) 130 artiklan 1 kohdassa säädetään.

(2)

Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi laitosten välillä asetuksessa (EU) N:o 575/2013 edellytetään, että laitokset julkistavat vastasyklisen pääomapuskurinsa laskennan keskeiset osatekijät, mikä käsittää laitosten merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen jakautumisen sekä niiden laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin lopullisen määrän.

(3)

Kuten direktiivin 2013/36/EU 130 artiklan 1 kohdassa säädetään, laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri lasketaan laitoksen asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisen kokonaisriskin määrän ja laitoskohtaisen vastasyklisen puskurikannan tulona.

(4)

Kuten direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 1 kohdassa säädetään, laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta on niissä maissa sovellettavien vastasyklisten puskurikantojen painotettu keskiarvo, joissa laitoksen merkitykselliset luottovastuut sijaitsevat. Merkityksellisten luottovastuiden maittainen jakautuminen olisi julkistettava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 (3) säännösten mukaisesti käyttämällä vakioformaattia. Jotta voitaisiin täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 440 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimukset, joissa ei vahvisteta vähimmäispuskurikantaa, merkityksellisten luottovastuiden maantieteellinen jakautuminen olisi julkistettava, vaikka maassa sovellettava vastasyklinen pääomapuskurikanta olisi nolla.

(5)

Laitoskohtaisen vastasyklisen puskurin määrän laskemiseksi olisi vastasyklisiin puskurikantoihin sovellettavien painojen oltava oikeassa suhteessa sellaisen luottoriskin yhteenlaskettuihin omien varojen vaatimuksiin, joka liittyy merkityksellisiin luottovastuisiin kussakin jäsenvaltiossa ja kullakin kolmannen maan lainkäyttöalueella, jossa tai jolla laitoksella on vastuita. Sen vuoksi laitosten olisi julkistettava omien varojen vaatimukset kaikkien merkityksellisten luottovastuiden osalta.

(6)

Kuten asetuksen (EU) N:o 575/2013 433 artiklassa säädetään, laitokset julkistavat vastasyklisen puskurin vaatimukset vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen julkaisupäivän yhteydessä. Koska nimetyt viranomaiset direktiivin 2013/36/EU 136 artiklan 7 kohdan mukaisesti asettavat vastasyklisen puskurikannan neljännesvuosittain, julkistettaessa tietoja laitoskohtaista vastasyklistä pääomapuskuria koskevan vaatimuksen noudattamisesta laitoksissa olisi viitattava vastasyklistä pääomapuskurikantaa koskeviin tietoihin viimeisimmältä vuosineljännekseltä, jota koskevat tiedot ovat saatavissa. Vastasyklistä pääomapuskuria koskevien tietojen julkistamisen olisi perustuttava sellaisen vastasyklisen pääomapuskurin laskenta-ajankohtana sovellettaviin vastasyklisiin pääomapuskurikantoihin, johon julkistaminen liittyy.

(7)

Laitosten olisi asetuksen (EU) N:o 575/2013 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti tulkittuna yhdessä sen 440 artiklan 1 kohdan kanssa julkistettava vastasyklistä pääomapuskuria koskevat tiedot yksittäisinä yrityksinä. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 6 artiklan 3 kohdan mukaan laitoksen, joka on emoyritys tai tytäryritys, ja laitoksen, joka on kyseisen asetuksen 18 artiklan mukaisesti sisällytetty konsolidointiin, ei kuitenkaan tarvitsisi noudattaa kyseisen asetuksen kahdeksannessa osassa vahvistettuja julkistamisvaatimuksia yksittäisinä yrityksinä. EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten sekä EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa olevien laitosten olisi julkistettava nämä tiedot konsolidoinnin perusteella, kun taas EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön merkittävien tytäryritysten sekä tytäryritysten, joilla on olennaista merkitystä paikallisten markkinoidensa kannalta, olisi julkistettava nämä tiedot yksittäisinä yrityksinä tai alakonsolidointiryhmän tasolla, kuten asetuksen (EU) N:o 575/2013 13 artiklassa säädetään.

(8)

Direktiivin 2013/36/EU 130 artiklassa säädetyn, laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin ylläpitoa koskevan vaatimuksen soveltaminen ja asteittainen käyttöönotto aloitetaan 1 päivänä tammikuuta 2016, jolleivät jäsenvaltiot aseta lyhyempää siirtymäkautta kyseisen direktiivin 160 artiklan 6 kohdan nojalla. Sen varmistamiseksi, että laitoksilla on riittävästi aikaa valmistautua tietojen julkistamiseen, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2016.

(9)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) on toimittanut Euroopan komissiolle.

(10)

Euroopan pankkiviranomainen on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 440 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa täsmennetään vaatimuksia julkistaa tiedot direktiivin 2013/36/EU VII osaston 4 luvussa tarkoitetun vastasyklistä pääomapuskuria koskevan vaatimuksen noudattamisesta laitoksissa.

2 artikla

Luottovastuiden maantieteellisen jakautumisen julkistaminen

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 440 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vastasyklisen pääomapuskurin laskennan kannalta merkityksellisten laitoksen luottovastuiden maantieteellinen jakautuminen on julkistettava käyttämällä liitteessä I olevassa taulukossa 1 vahvistettua vakioformaattia liitteessä II olevissa I ja II osassa olevien ohjeiden sekä delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2014 vahvistettujen säännösten mukaisesti.

3 artikla

Laitoskohtaisen vastasyklinen puskurin määrän julkistaminen

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 440 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vastasyklisen pääomapuskurin laskennan kannalta merkityksellisten laitoksen luottovastuiden maantieteellinen jakautuminen on julkistettava käyttämällä liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistettua vakioformaattia liitteessä II olevissa I ja III osassa olevien ohjeiden mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2014, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä sellaisten teknisten sääntelystandardien osalta, jotka koskevat merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittämistä laitoskohtaisten vastasyklisten pääomapuskurikantojen laskemiseksi (EUVL L 309, 30.10.2014, s. 5).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE I

VAKIOFORMAATTI, JOTA KÄYTETÄÄN JULKISTETTAESSA TIETOJA VASTASYKLISEN PÄÄOMAPUSKURIN VAATIMUKSEN NOUDATTAMISESTA LAITOKSISSA

Taulukko 1

Vastasyklisen pääomapuskurin laskennan kannalta merkityksellisten luottovastuiden maantieteellinen jakautuminen

Rivi

 

Yleiset luottovastuut

Kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut

Arvopaperistetut vastuut

Omien varojen vaatimukset

Omien varojen vaatimusten painot

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta

Standardimenetelmän mukainen vastuuarvo

Sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukainen vastuuarvo

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden pitkien ja lyhyiden positioiden summa

Sisäisten mallien mukainen kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden arvo

Standardimenetelmän mukainen vastuuarvo

Sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukainen vastuuarvo

Joista: yleiset luottovastuut

Joista: kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut

Joista: arvopaperistetut vastuut

Yhteensä

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

Jakautuminen maittain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maa 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin määrä

Rivi

 

Sarake

 

 

010

010

Kokonaisriskin määrä

 

020

Laitoskohtainen vastasyklinen puskurikanta

 

030

Laitoskohtaista vastasyklistä puskuria koskeva vaatimus

 


LIITE II

JULKISTAMISESSA KÄYTETTÄVIÄ VAKIOFORMAATTEJA KOSKEVAT OHJEET

I OSA

YLEISET OHJEET

Viitetiedot

1)

Kentässä ”Soveltamistaso” laitosten on ilmoitettava soveltamistaso, joka muodostaa taulukoissa 1 ja 2 ilmoitettujen tietojen perustan. Täyttäessään tätä kenttää laitosten on valittava yksi seuraavista vaihtoehdoista asetuksen (EU) N:o 575/2013 6 ja 13 artiklan mukaisesti:

a)

konsolidoinnin perusteella;

b)

yksittäisenä yrityksenä;

c)

alakonsolidointiryhmän tasolla.

2)

Julkistaakseen tiedot yksittäisinä yrityksinä asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston mukaisesti laitosten on täydennettävä näiden ohjeiden taulukot 1 ja 2 yksittäisinä yrityksinä kyseisen asetuksen ensimmäisen osan II osaston 1 luvun mukaisesti.

3)

Julkistaakseen tiedot konsolidoinnin perusteella tai alakonsolidointiryhmän tasolla asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston mukaisesti laitosten on täydennettävä näiden ohjeiden taulukot 1 ja 2 konsolidoinnin perusteella tai alakonsolidointiryhmän tasolla kyseisen asetuksen ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti.

II OSA

VAKIOFORMAATTIA 1 KOSKEVAT OHJEET

Taulukko 1

Vastasyklisen pääomapuskurin laskennan kannalta merkityksellisten luottovastuiden maantieteellinen jakautuminen

Taulukon 1 käyttö rajoittuu vastasyklisen pääomapuskurin laskennan kannalta merkityksellisiin luottovastuisiin direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Viitteet lainsäädäntöön ja ohjeet

Rivinumero

Selitys

010–01X

Merkityksellisten luottovastuiden jakautuminen maittain

Luettelo maista, joissa laitoksella on laitoskohtaisen vastasyklisen puskurin laskennan kannalta merkityksellisiä luottovastuita delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 mukaisesti.

Rivien määrä voi vaihdella sen mukaan, kuinka monessa maassa laitoksella on vastasyklisen puskurin laskennan kannalta merkityksellisiä luottovastuita.

Jos laitoksen kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut tai ulkomaiset luottovastuut ovat alle 2 prosenttia sen riskipainotettujen vastuiden kokonaismäärästä, laitos voi delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 mukaisesti kohdentaa kyseiset vastuut laitoksen sijaintipaikkaan. Jos vastuisiin, jotka on julkistettu laitoksen sijaintipaikan osalta, kuuluu muista maista olevia vastuita, ne olisi selkeästi yksilöitävä julkistettavaan taulukkoon liittyvässä huomautuksessa tai alaviitteessä.

020

Yhteensä

Tämä taulukon sarakkeita 010–120 koskevassa selityksessä kuvattu arvo.


Viitteet lainsäädäntöön ja ohjeet

Sarakkeen numero

Selitys

010

Yleisten luottovastuiden vastuuarvo käytettäessä standardimenetelmää

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden vastuuarvo, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 111 artiklan mukaisesti.

Maantieteellinen jaottelu tehdään delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 mukaisesti.

Rivi 020 (Yhteensä): Kaikkien direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden summa, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 111 artiklan mukaisesti.

020

Yleisten luottovastuiden vastuuarvo käytettäessä standardimenetelmää

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden vastuuarvo, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 166 artiklan mukaisesti.

Maantieteellinen jaottelu tehdään asiakirjan EBA/RTS/2013/15 mukaisesti.

Rivi 020 (Yhteensä): Kaikkien direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden summa, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 166 artiklan mukaisesti.

030

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden pitkien ja lyhyiden positioiden summa

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden pitkien ja lyhyiden positioiden summa, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 327 artiklan mukaisesti laskettuna pitkien ja lyhyiden positioiden summana.

Maantieteellinen jaottelu tehdään delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 mukaisesti.

Rivi 020 (Yhteensä): Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden pitkien ja lyhyiden positioiden summa, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 327 artiklan mukaisesti laskettuna pitkien ja lyhyiden positioiden summana.

040

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden arvo käytettäessä sisäisiä malleja

Seuraavien summa:

direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja merkityksellisiä luottovastuita edustavien käteispositioiden käypä arvo, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 artiklan mukaisesti;

direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja merkityksellisiä luottovastuita edustavien johdannaisten nimellisarvo.

Maantieteellinen jaottelu tehdään delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 mukaisesti.

Rivi 020 (Yhteensä): Yhteenlaskettuina kaikkien direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja merkityksellisiä luottovastuita edustavien käteispositioiden käypä arvo, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 artiklan mukaisesti, ja kaikkien direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja merkityksellisiä luottovastuita edustavien johdannaisten nimellisarvo.

050

Arvopaperistettujen vastuiden vastuuarvo käytettäessä standardimenetelmää

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden vastuuarvo, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 246 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti.

Maantieteellinen jaottelu tehdään delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 mukaisesti.

Rivi 020 (Yhteensä): Kaikkien direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden summa, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 246 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti.

060

Arvopaperistettujen vastuiden vastuuarvo käytettäessä sisäisten luottoluokitusten menetelmää

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden vastuuarvo, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 246 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan mukaisesti.

Maantieteellinen jaottelu tehdään delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 mukaisesti.

Rivi 020 (Yhteensä): Kaikkien direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden summa, joka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 246 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan mukaisesti.

070

Omien varojen vaatimukset: yleiset luottovastuut

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kyseisessä maassa olevien merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston mukaisesti.

Rivi 020 (Yhteensä): Yhteenlaskettuina kaikki direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston mukaisesti.

080

Omien varojen vaatimukset: kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kyseisessä maassa olevien merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti erityisriskin osalta tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 5 luvun mukaisesti maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin osalta.

Rivi 020 (Yhteensä): Yhteenlaskettuina kaikki direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti erityisriskin osalta tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 5 luvun mukaisesti maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin osalta.

090

Omien varojen vaatimukset: arvopaperistetut vastuut

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kyseisessä maassa olevien merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti.

Rivi 020 (Yhteensä): Yhteenlaskettuina kaikki direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti.

100

Omien varojen vaatimukset – yhteensä

Sarakkeiden 070, 080 ja 090 summa.

Rivi 020 (Yhteensä): Kaikkien direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimusten summa.

110

Omien varojen vaatimusten painot

Kunkin maan vastasykliseen puskurikantaa sovellettava paino, joka saadaan jakamalla kyseisessä maassa oleviin merkityksellisiin luottovastuisiin liittyvät yhteenlasketut omien varojen vaatimukset (rivi 01X, sarake 100) yhteenlasketuilla omien varojen vaatimuksilla, jotka liittyvät kaikkiin direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 4 kohdan mukaisiin laitoskohtaisen vastasyklisen puskurin kannalta merkityksellisiin luottovastuisiin (rivi 020, sarake 100).

Tämä arvo ilmoitetaan absoluuttisena lukuna kahden desimaalin tarkkuudella.

120

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta

Kyseisessä maassa sovellettava vastasyklinen pääomapuskurikanta, joka asetetaan direktiivin 2013/36/EU 136, 137, 138 ja 139 artiklan mukaisesti. Tämä sarake ei sisällä vastasyklisiä pääomapuskurikantoja, jotka on jo asetettu mutta joita ei vielä sovelleta julkistettavan laitoskohtaisen vastasyklisen puskurikannan laskenta-ajankohtana.

Tämä arvo ilmoitetaan prosentteina yhtä monen desimaalin tarkkuudella kuin direktiivin 2013/36/EU 136, 137, 138 ja 139 artiklan mukaisesti vahvistetaan.

III OSA

VAKIOFORMAATTIA 2 KOSKEVAT OHJEET

Taulukko 2

Laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin määrä

Laitosten on noudatettava tässä jaksossa annettuja ohjeita täyttäessään taulukkoa 2 ”Laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin määrä”.

Viitteet lainsäädäntöön ja ohjeet

Rivi-numero

Selitys

010

Kokonaisriskin määrä

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettu kokonaisriskin määrä.

020

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta

Direktiivin 2013/36/EU 140 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetty laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta.

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta lasketaan niiden vastasyklisten pääomapuskurikantojen painotettuna keskiarvona, joita sovelletaan maissa, joissa laitoksen merkitykselliset luottovastuut sijaitsevat, ja jotka ilmoitetaan taulukon 1 sarakkeen 120 riveillä 010–01X.

Kunkin maan vastasykliseen puskurikantaan sovellettava paino on kyseisellä alueella merkityksellisiin luottovastuisiin liittyvien omien varojen vaatimusten osuus yhteenlasketuista omien varojen vaatimuksista, ja se ilmoitetaan taulukon 1 sarakkeessa 110.

Tämä arvo ilmoitetaan prosentteina kahden desimaalin tarkkuudella.

030

Laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin vaatimus

Laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin vaatimus, joka lasketaan laitoskohtaisena vastasyklisenä puskurikantana, joka ilmoitetaan tämän taulukon rivillä 020, ja jota sovelletaan tämän taulukon rivillä 010 ilmoitettuun kokonaisriskin määrään.


Viitteet lainsäädäntöön ja ohjeet

Sarakkeen numero

Selitys

010

Tämä taulukon sarakkeita 010–030 koskevassa selityksessä kuvattu arvo.


Top