EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0036

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista

OJ L 197, 3.8.2000, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 79 - 85

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/36/oj

32000L0036

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista

Virallinen lehti nro L 197 , 03/08/2000 s. 0019 - 0025


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000,

elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Edinburghissa 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1992 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti, sellaisena kuin ne on vahvistettu Brysselissä 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmillä, tiettyjä elintarvikealan vertikaalisia direktiivejä olisi yksinkertaistettava siten, että huomioon otetaan ainoastaan ne olennaiset vaatimukset, jotka mainituissa direktiiveissä tarkoitettujen tuotteiden on täytettävä, jotta ne voivat vapaasti liikkua sisämarkkinoilla.

(2) Elintarvikkeena käytettäviä kaakao- ja suklaatuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä heinäkuuta 1973 annettua direktiiviä 73/241/ETY(4) perusteltiin sillä, että erot useita kaakao- ja suklaatuotteita koskevien kansallisten lainsäädäntöjen välillä voivat haitata tuotteen vapaata liikkuvuutta ja näin vaikuttaa suoraan yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan.

(3) Edellä mainitussa direktiivissä oli siten tarkoitus vahvistaa määritelmät ja yhteiset säännöt kaakao- ja suklaatuotteiden koostumuksesta, valmistustiedoista, pakkauksista ja merkinnöistä, jotta näiden tuotteiden vapaa liikkuvuus yhteisössä varmistetaan.

(4) Näitä määritelmiä ja sääntöjä olisi muutettava siten, että otetaan huomioon tekniikan kehittyminen ja kuluttajien makutottumuksissa tapahtuneet muutokset, ja ne olisi mukautettava yhteisön yleiseen elintarvikelainsäädäntöön ja erityisesti merkintöjä, makeutusaineita ja muita sallittuja lisäaineita, aromeja, uuttamisliuottimia ja analyysimenetelmiä koskevaan lainsäädäntöön.

(5) Tietyissä jäsenvaltioissa on sallittua lisätä suklaatuotteisiin muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita enintään viiteen prosenttiin asti.

(6) Tiettyjen muiden kasvirasvojen kuin kaakaovoin lisääminen suklaatuotteisiin enintään viiteen prosenttiin asti olisi sallittava kaikissa jäsenvaltioissa. Tällaisten kasvirasvojen olisi oltava kaakaovoita vastaavia ja ne olisi sen vuoksi määriteltävä teknisin ja tieteellisin perustein.

(7) Sisämarkkinoiden yhtenäisyyden takaamiseksi on kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien suklaatuotteiden voitava liikkua vapaasti yhteisössä tämän direktiivin liitteen I määräysten mukaisin myyntinimityksin.

(8) Kuluttajille myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annetussa neuvoston direktiivissä 79/112/ETY(5) ja vahvistettujen elintarvikkeiden merkintöjä koskevien yleisten sääntöjen nojalla on mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti tehty pakolliseksi erityisesti ainesosaluettelon laatiminen. Nyt säädettävässä direktiivissä ulotetaan direktiivin 79/112/ETY soveltamisala koskemaan kaakao- ja suklaatuotteet, jotta kuluttajalle annettaisiin oikeaa tietoa.

(9) Kuluttajille olisi ainesluettelon lisäksi taattava oikean, neutraalin ja objektiivisen tiedon saanti silloin, kun suklaatuotteisiin on lisätty muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita.

(10) Toisaalta direktiivissä 79/112/ETY ei suljeta pois sellaista suklaatuotteiden merkintää, jonka mukaan tuotteeseen ei ole lisätty muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita edellyttäen, että tieto on oikea, neutraali ja objektiivinen eikä johda kuluttajaa harhaan.

(11) Tiettyjä tällä direktiivillä varattuja myyntinimityksiä käytetään tosiasiassa yhdistellyissä myyntinimityksissä, jotka on hyväksytty tietyissä jäsenvaltioissa kuvaamaan tuotteita, joita ei voida sekoittaa tässä direktiivissä määriteltyihin tuotteisiin. Tällaiset nimitykset olisi näin ollen säilytettävä, mutta niitä olisi käytettävä direktiivin 79/112/ETY ja erityisesti sen 5 artiklan mukaisesti.

(12) Direktiivin 73/241/ETY antamisen jälkeen tapahtuneen sisämarkkinoiden kehityksen perusteella "taloussuklaa" voidaan rinnastaa "suklaaseen".

(13) Olisi säilytettävä direktiivillä 73/241/ETY säädetty poikkeus, jonka mukaan Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat sallia alueellaan nimityksen "milk chocolate" käyttämisen "maitosuklaasta, jonka maitopitoisuus on korkea". Englanninkielinen nimitys "milk chocolate with high milk content" olisi kuitenkin korvattava nimityksellä "family milk chocolate".

(14) Tässä direktiivissä rajoitutaan perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen siihen, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(15) Kaakaota, kaakaovoita ja muita suklaanvalmistuksessa käytettäviä kasvirasvoja tuotetaan pääasiassa kehitysmaissa. Kehitysmaiden väestön etujen mukaista on tehdä mahdollisimman pitkäaikaisia sopimuksia. Tämän vuoksi komission olisi tutkittava, miten yhteisö voi tukea tällaisten sopimusten tekemistä kaakaovoin ja muiden kasvirasvojen osalta (mm. "reilua kauppaa" edistämällä).

(16) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(17) Jottei luotaisi uusia vapaata liikkuvuutta haittaavia esteitä, jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä antamasta näitä tuotteita koskevia sellaisia kansallisia säännöksiä, joista tässä direktiivissä ei säädetä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä I määriteltyihin elintarvikkeena käytettäviin kaakao- ja suklaatuotteisiin.

2 artikla

1. Liitteessä II määriteltyjä ja siinä lueteltuja muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita voidaan lisätä liitteessä I olevan A jakson 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 kohdassa määriteltyihin suklaatuotteisiin. Tämän lisäyksen osuus saa kaakaovoin vähimmäispitoisuutta tai kaakaokuiva-aineen kokonaismäärää alentamatta olla enintään 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta, jonka kokonaispainosta on ensin vähennetty liitteessä I olevan B jakson mukaisesti käytetyt muut syötävät aineet.

2. Suklaatuotteita, jotka 1 kohdan mukaisesti sisältävät muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita, voidaan pitää kaupan kaikissa jäsenvaltioissa edellyttäen, että niiden 3 artiklassa säädettyjä merkintöjä täydennetään näkyvällä ja helposti luettavalla maininnalla: "sisältää kaakaovoin lisäksi muita kasvirasvoja". Maininnan on oltava samassa näkökentässä kuin ainesosaluettelo, siitä selvästi erillään, vähintään yhtä suurella tekstillä, lihavoituna ja myyntinimikkeen läheisyydessä; tämän vaatimuksen estämättä myyntinimike voi esiintyä myös muualla.

3. Mahdolliset liitettä II koskevat muutokset tehdään perustamissopimuksen 95 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

4. Viimeistään 3 päivänä helmikuuta 2006 komissio tekee perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisesti tarvittaessa ehdotuksen liitteen II luettelon muuttamisesta, ottaen huomioon tämän direktiivin vaikutuksista kaakaota ja muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita tuottavien maiden talouksiin tehdyn asianmukaisen tutkimuksen tulokset.

3 artikla

Direktiiviä 79/112/ETY sovelletaan liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin seuraavin edellytyksin:

1) Liitteessä I luetellut myyntinimitykset on varattava ainoastaan liitteessä tarkoitetuille tuotteille, ja nimityksiä on käytettävä kaupassa osoittamaan näitä tuotteita.

Kuitenkin sen jäsenvaltion säännösten ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti, jossa tuote myydään kuluttajalle, näitä myyntinimityksiä voidaan käyttää myös täydentävästi osoittamaan muita tuotteita, joita ei voida sekoittaa liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin.

2) Kun liitteessä I olevan A jakson 3, 4, 5, 6, 7 ja 10 kohdassa määriteltyjä tuotteita myydään lajitelmina, niiden myyntinimitykset voidaan korvata nimityksillä "suklaalajitelma" tai "täytesuklaalajitelma" taikka samankaltaisilla nimityksillä. Tässä tapauksessa ainesosaluettelo voi olla kaikille lajitelman tuotteille yhteinen.

3) Liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan c ja d alakohdassa sekä 3, 4, 5, 8 ja 9 kohdassa määriteltyjen kaakao- ja suklaatuotteiden merkinnöissä on ilmoitettava kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuus lisäämällä ilmaus: "kaakaota vähintään ... prosenttia".

4) Liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan b alakohdassa ja A jakson 2 kohdan d alakohdan jälkimmäisessä virkkeessä tarkoitetuissa tapauksissa merkinnöissä on ilmoitettava kaakaovoipitoisuus.

5) Liitteessä I tarkoitettuja myyntinimityksiä "suklaa", "maitosuklaa" ja "kuorrutesuklaa" voidaan täydentää tiedoilla tai kuvauksilla, jotka liittyvät laatuvaatimuksiin, jos tuotteet sisältävät seuraavat pitoisuudet:

- suklaassa kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuus on vähintään 43 prosenttia, mistä vähintään 26 prosenttia on kaakaovoita,

- maitosuklaassa kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuus on vähintään 30 prosenttia ja siinä on vähintään 18 prosenttia maidon kuiva-ainetta, joka on saatu kuivaamalla osittain tai kokonaan täysmaitoa, osittain tai kokonaan kuorittua maitoa tai kermaa taikka osittain tai kokonaan kuivatusta kermasta, voista tai maitorasvasta siten, että maidon kuiva-aineesta vähintään 4,5 prosenttia on maitorasvaa,

- kuorrutesuklaassa rasvattoman kaakaokuiva-aineen pitoisuus on vähintään 16 prosenttia.

4 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa antaa liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden osalta sellaisia kansallisia säännöksiä, joista ei säädetä tässä direktiivissä.

5 artikla

1. Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

- tämän direktiivin yhdenmukaistamisesta elintarvikkeisiin sovellettavien yhteisön yleisten säännösten kanssa,

- liitteessä I olevan B jakson 2 kohdan sekä C ja D jakson säännösten mukauttamisesta tekniikan kehitykseen.

2. Viimeistään 3 päivänä elokuuta 2003 Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat komission ehdotuksesta uudelleen tämän artiklan 1 kohdan toista luetelmakohtaa arvioidakseen, voidaanko tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen mukauttamista koskevaa menettelyä mahdollisesti laajentaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 3 kohdan säännösten soveltamista.

6 artikla

1. Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 69/414/ETY(7) asetettu pysyvä elintarvikekomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Kumotaan neuvoston direktiivi 73/241/ETY 3 päivästä elokuuta 2003 lukien.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 3 päivänä elokuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näitä säännöksiä on sovellettava siten, että

- sallitaan 3 päivästä elokuuta 2003 lukien liitteessä I määriteltyjen tuotteiden pitäminen kaupan, jos ne ovat tässä direktiivissä säädettyjen määritelmien ja sääntöjen mukaisia,

- kielletään 3 päivästä elokuuta 2003 lukien sellaisten tuotteiden pitäminen kaupan, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia.

On kuitenkin sallittua pitää kaupan varastojen loppumiseen asti sellaisia tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia mutta jotka on varustettu neuvoston direktiivin 73/241/ETY mukaisin merkinnöin ennen 3 päivää elokuuta 2003.

3. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

9 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Sócrates

(1) EYVL C 231, 9.8.1996, s. 1, ja

EYVL C 118, 17.4.1998, s. 10.

(2) EYVL C 56, 24.2.1997, s. 20.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. lokakuuta 1997 (EYVL C 339, 10.11.1997, s. 128), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 28. lokakuuta 1999 (EYVL C 10, 13.1.2000, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 15. maaliskuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), sekä neuvoston päätös, tehty 25. toukokuuta 2000.

(4) EYVL L 228, 16.8.1973, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/344/ETY (EYVL L 142, 25.5.1989, s. 19).

(5) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/4/EY (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 21).

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EYVL L 291, 19.11.1969, s. 9.

LIITE I

TUOTTEIDEN MYYNTINIMITYKSET, MÄÄRITELMÄT JA OMINAISUUDET

A. MYYNTINIMITYKSET JA MÄÄRITELMÄT

1. Kaakaovoi

tarkoittaa kaakaopavuista tai kaakaopapujen osista saatavaa rasvaa, jolla on seuraavat ominaisuudet:

>TAULUKON PAIKKA>

2. a) Kaakaojauhe, kaakao

tarkoittaa tuotetta, joka on saatu puhdistettuja, kuorittuja ja paahdettuja kaakaopapuja jauhamalla ja joka sisältää vähintään 20 prosenttia kaakaovoita laskettuna kuiva-aineen painosta ja enintään 9 prosenttia vettä.

b) Vähärasvainen kaakao, vähärasvainen kaakaojauhe

tarkoittaa kaakaojauhetta, joka sisältää alle 20 prosenttia kaakaovoita laskettuna kuiva-aineen painosta.

c) Suklaajauhe

tarkoittaa tuotetta, joka koostuu kaakaojauheen sekä sokereiden seoksesta, jossa on vähintään 32 prosenttia kaakaojauhetta.

d) Suklaajuoma, sokeroitu kaakao, sokeroitu kaakaojauhe

tarkoittaa tuotetta, joka koostuu kaakaojauheen ja sokereiden seoksesta, jossa on vähintään 25 prosenttia kaakaojauhetta; näitä nimityksiä on täydennettävä maininnalla "vähärasvainen", jos tuote on vähärasvainen b alakohdan mukaisesti.

3. Suklaa

a) tarkoittaa tuotetta, joka on valmistettu kaakaotuotteista ja sokereista ja jossa, jollei b alakohdasta muuta johdu, kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuus on vähintään 35 prosenttia, mistä vähintään 18 prosenttia on kaakaovoita ja vähintään 14 prosenttia rasvatonta kaakaokuiva-ainetta,

b) kuitenkin, jos tätä nimitystä täydennetään sanoilla:

- sirote tai hiutaleet: sirotteina tai hiutaleina esiintyvässä tuotteessa on kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuuden oltava vähintään 32 prosenttia, mistä vähintään 12 prosenttia on kaakaovoita ja vähintään 14 prosenttia rasvatonta kaakaokuiva-ainetta,

- kuorrute: tuotteessa on kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuuden oltava vähintään 35 prosenttia, mistä vähintään 31 prosenttia on kaakaovoita ja vähintään 2,5 prosenttia rasvatonta kaakaokuiva-ainetta,

- Giandujapähkinä (tai jokin sanan "Gianduja" johdannainen): tuote on saatu ensinnä suklaasta, jossa kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuus on vähintään 32 prosenttia, mistä vähintään 8 prosenttia on rasvatonta kaakaokuiva-ainetta, sekä toiseksi hienoksi jauhetuista hasselpähkinöistä siten, että 100 grammassa tuotetta on vähintään 20 grammaa ja enintään 40 grammaa hasselpähkinää. Tuotteeseen voidaan lisätä:

a) maitoa ja/tai haihduttamalla saatua maidon kuiva-ainetta sellaisessa suhteessa, että lopputuote sisältää enintään 5 prosenttia maidon kuiva-ainetta;

b) manteleita, hasselpähkinöitä ja muita pähkinöitä joko kokonaisina tai rouhittuina siten, että niitä on yhdessä jauhetun hasselpähkinän kanssa enintään 60 prosenttia tuotteen kokonaispainosta.

4. Maitosuklaa

a) tarkoittaa tuotetta, joka on valmistettu kaakaotuotteista, sokereista ja maidosta tai maitotuotteista ja joka, jollei b alakohdasta muuta johdu, sisältää:

- vähintään 25 prosenttia kaakaokuiva-ainetta,

- vähintään 14 prosenttia maidon kuiva-ainetta, joka on saatu kuivaamalla osittain tai kokonaan täysmaitoa, osittain tai kokonaan kuorittua maitoa tai kermaa taikka osittain tai kokonaan kuivatusta kermasta, voista tai maitorasvasta,

- vähintään 2,5 prosenttia rasvatonta kaakaokuiva-ainetta,

- vähintään 3,5 prosenttia maitorasvaa, ja jonka

- kokonaisrasvapitoisuus (kaakaovoita ja maitorasvaa) on vähintään 25 prosenttia.

b) Kuitenkin, jos tätä nimitystä täydennetään sanoilla:

- sirote tai hiutaleet: sirotteina tai hiutaleina esiintyvässä tuotteessa on kaakaokuiva-aineen kokonaispitoisuuden oltava vähintään 20 prosenttia ja siinä on oltava vähintään 12 prosenttia maidon kuiva-ainetta, joka on saatu kuivaamalla osittain tai kokonaan täysmaitoa, osittain tai kokonaan kuorittua maitoa, kermaa, taikka osittain tai kokonaan kuivatusta kermasta, voista tai maitorasvasta, ja tuotteen kokonaisrasvapitoisuuden (kaakaovoita ja maitorasvaa) on oltava vähintään 12 prosenttia,

- kuorrute: tuotteen kokonaisrasvapitoisuuden (kaakaovoita ja maitorasvaa) on oltava vähintään 31 prosenttia,

- Giandujapähkinä (tai jokin sanan "Gianduja" johdannainen): tuote on saatu ensinnä maitosuklaasta, joka sisältää vähintään 10 prosenttia maidon kuiva-ainetta, joka on saatu kuivaamalla osittain tai kokonaan täysmaitoa, osittain tai kokonaan kuorittua maitoa tai kermaa taikka osittain tai kokonaan kuivatusta kermasta, voista tai maitorasvasta, sekä toiseksi hienoksi jauhetuista hasselpähkinöistä siten, että 100 grammassa tuotetta on vähintään 15 grammaa ja enintään 40 grammaa hasselpähkinää. Tuotteeseen voidaan myös lisätä manteleita, hasselpähkinöitä ja muita pähkinöitä joko kokonaisina tai rouhittuina siten, että niitä on yhdessä jauhetun hasselpähkinän kanssa enintään 60 prosenttia tuotteen kokonaispainosta.

c) Kun tässä nimityksessä sana "maito" on korvattu seuraavasti:

- kermasta valmistettu: tuotteen on sisällettävä vähintään 5,5 prosenttia maitorasvaa,

- rasvattomasta maidosta valmistettu: tuote saa sisältää enintään 1 prosenttia maitorasvaa.

d) Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat sallia alueellaan nimityksen "milk chocolate" (maitosuklaa) käyttämisen 5 alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta, sillä edellytyksellä, että nimityksen ohella mainitaan molemmissa tapauksissa maidon kuiva-ainepitoisuus, josta kummankin tuotteen osalta on erikseen säädetty ja joka merkitään seuraavasti: "maidon kuiva-aineita: vähintään ... prosenttia".

5. Vaalea maitosuklaa

tarkoittaa tuotetta, joka on valmistettu kaakaotuotteista, sokereista ja maidosta tai maitotuotteista ja joka sisältää:

- vähintään 20 prosenttia kaakaokuiva-ainetta,

- vähintään 20 prosenttia maidon kuiva-ainetta, joka on saatu kuivaamalla osittain tai kokonaan täysmaitoa, osittain tai kokonaan kuorittua maitoa tai kermaa taikka osittain tai kokonaan kuivatusta kermasta, voista tai maitorasvasta,

- vähintään 2,5 prosenttia rasvatonta kaakaokuiva-ainetta,

- vähintään 5 prosenttia maitorasvaa, ja jonka

- kokonaisrasvapitoisuus (kaakaovoita ja maitorasvaa) on vähintään 25 prosenttia.

6. Valkoinen suklaa

tarkoittaa tuotetta, joka on valmistettu kaakaovoista, maidosta tai maitotuotteista sekä sokereista ja joka sisältää vähintään 20 prosenttia kaakaovoita ja vähintään 14 prosenttia maidon kuiva-ainetta, joka on saatu kuivaamalla osittain tai kokonaan täysmaitoa, osittain tai kokonaan kuorittua maitoa tai kermaa taikka osittain tai kokonaan kuivatusta kermasta, voista tai maitorasvasta, ja josta vähintään 3,5 prosenttia on maitorasvaa.

7. Täytesuklaa, ... täytteinen suklaa, ... sisältävä suklaa

tarkoittaa täytettyä tuotetta, jonka ulkokuori muodostuu jostakin 3, 4, 5 ja 6 kohdassa määritellystä tuotteesta. Nimitys ei tarkoita tuotteita, joiden sisus muodostuu leipomo-, konditoria- tai keksituotteesta taikka jäätelön tai mehujään kaltaisista jäädytetyistä valmisteista.

Tämän nimisissä tuotteissa ulkokuorena olevan suklaan määrän on oltava vähintään 25 prosenttia tuotteen kokonaispainosta.

8. Chocolate a la taza

tarkoittaa kaakaotuotteista, sokereista sekä vehnä-, riisi- tai maissijauhoista tai vehnä-, riisi- tai maissitärkkelyksestä valmistettua tuotetta, joka sisältää vähintään 35 prosenttia kaakaokuiva-ainetta, mistä vähintään 18 prosenttia on kaakaovoita ja vähintään 14 prosenttia rasvatonta kaakaokuiva-ainetta, sekä enintään 8 prosenttia jauhoja tai tärkkelystä.

9. Chocolate familiar a la taza

tarkoittaa kaakaotuotteista, sokereista sekä vehnä-, riisi- tai maissijauhoista tai vehnä-, riisi- tai maissitärkkelyksestä valmistettua tuotetta, joka sisältää vähintään 30 prosenttia kaakaokuiva-ainetta, mistä vähintään 18 prosenttia on kaakaovoita ja vähintään 12 prosenttia rasvatonta kaakaokuiva-ainetta, sekä enintään 18 prosenttia jauhoja tai tärkkelystä.

10. Suklaakonvehti tai praliini

tarkoittaa yhden suupalan kokoista tuotetta, joka koostuu:

- täytesuklaasta, tai

- yhdestä suklaasta tai suklaan, sellaisena kuin se on määritelty 3, 4, 5 tai 6 kohdassa, ja muiden syötävien aineiden yhdistelmästä tai sekoituksesta edellyttäen, että suklaata on vähintään 25 prosenttia tuotteen kokonaispainosta.

B. SALLITUT VALINNAISET AINESOSAT

Lisätyt syötävät aineet

1. A jakson 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 kohdassa määriteltyihin suklaatuotteisiin voidaan lisätä myös muita syötäviä aineita, tämän kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan ja B jakson 2 kohdan soveltamista.

Kuitenkin:

- muiden kuin maidosta saatujen eläinrasvojen ja niiden valmisteiden lisääminen on kielletty,

- jauhojen ja hiutale- tai jauhemuodossa olevan tärkkelyksen lisääminen on sallittua vain, jos lisäys on A jakson 8 ja 9 kohdan määritelmien mukainen.

Näiden lisättyjen syötävien aineiden määrä saa olla enintään 40 prosenttia lopullisen tuotteen kokonaispainosta.

2. Edellä A jakson 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin voidaan lisätä ainoastaan sellaisia aromeja, jotka eivät jäljittele suklaan tai maitorasvan makua.

C. PROSENTTIMÄÄRIEN LASKEMINEN

Edellä A jakson 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden vähimmäispitoisuudet on laskettava siten, että ensin vähennetään B jaksossa tarkoitettujen ainesosien paino. A jakson 7 ja 10 kohdan mukaisten tuotteiden vähimmäispitoisuudet on laskettava siten, että ensin vähennetään B jaksossa tarkoitettujen ainesosien paino sekä täytteen paino.

Edellä A jakson 7 ja 10 kohdassa määriteltyjen tuotteiden suklaapitoisuudet on laskettava suhteessa lopullisen tuotteen kokonaispainoon, jossa on mukana täyte.

D. SOKERIT

Tässä direktiivissä tarkoitetuilla sokereilla ei tarkoiteta yksinomaan sokereita, joita säännellään tiettyjä elintarvikkeena käytettäviä sokereita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 11 päivänä joulukuuta 1973 annetulla neuvoston direktiivillä 73/437/ETY(1).

(1) EYVL L 356, 27.12.1973, s. 71, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla.

LIITE II

2 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT KASVIRASVAT

Edellä 2 artiklan 1 kohdassa mainitut kasvirasvat, joko erikseen tai sekoitettuina, vastaavat kaakaovoita, ja niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) Ne ovat lauriinihappoa sisältämättömiä kasvirasvoja, joissa on paljon POP-, POSt- ja StOSt(1) -tyyppisiä symmetrisiä monotyydyttymättömiä triglyseridejä.

b) Ne sekoittuvat missä suhteessa tahansa kaakaovoihin ja sopivat yhteen sen fysikaalisten ominaisuuksien kanssa (sulamispiste ja kiteytymislämpötila, sulamisnopeus, temperoinnin tarve).

c) Ne valmistetaan yksinomaan puhdistamalla ja/tai fraktioimalla, jolloin triglyseridirakenteen entsymaattinen muuttuminen on mahdotonta.

Näiden vaatimusten mukaisesti saadaan käyttää seuraavia kasvirasvoja, jotka on saatu seuraavista kasveista:

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäksi jäsenvaltiot saavat edellä olevasta poiketen sallia kookosöljyn käytön suklaassa, jota käytetään jäätelön ja vastaavien jäädytettyjen tuotteiden valmistamiseen.

(1) P (palmitiinihappo), O (öljyhappo), St (steariinihappo).

Top