EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1372

Komission asetus (EU) 2021/1372, annettu 17 päivänä elokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kiellosta ruokkia muita tuotantoeläimiä kuin märehtijöitä, turkiseläimiä lukuun ottamatta, eläinvalkuaisella (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/6012

OJ L 295, 18.8.2021, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1372/oj

18.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 295/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2021/1372,

annettu 17 päivänä elokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kiellosta ruokkia muita tuotantoeläimiä kuin märehtijöitä, turkiseläimiä lukuun ottamatta, eläinvalkuaisella

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE:t) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Sitä sovelletaan elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sekä tietyissä erityistapauksissa niiden vientiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan 1 kohdassa kielletään eläinvalkuaisen käyttö märehtijöiden ruokinnassa. Kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tämä kielto ulotetaan koskemaan muita eläimiä kuin märehtijöitä sen liitteessä IV olevan I luvun mukaisesti, kun taas II–V luvussa vahvistetaan ja täsmennetään tiettyjä poikkeuksia I luvussa säädettyihin kieltoihin tietyin edellytyksin.

(3)

Komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskevasta strategia-asiakirjasta vuosiksi 2010–2015, jäljempänä ’toinen TSE-suunnitelma’ (2), hahmotellaan mahdollisia muutoksia unionin lainsäädäntöön TSE:iden ehkäisy-, valvonta- ja hävittämistoimenpiteiden mukauttamiseksi naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) epidemiologisen tilanteen kehitykseen. Lisäksi siinä korostetaan, että TSE-sääntöjen tarkistusten olisi perustuttava ensisijaisesti tieteellisiin neuvoihin. Toisessa TSE-suunnitelmassa käsitellään unionin lainsäädännössä vahvistettujen muita kuin märehtijöitä koskevien nykyisten rehukieltosäännösten tarkistamista.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, biologisia vaaroja käsittelevän lautakunnan (BIOHAZ) 24 päivänä tammikuuta 2007 ja 17 päivänä marraskuuta 2007 antamien kahden tieteellisen lausunnon sisällön perusteella toisessa TSE-suunnitelmassa todetaan, ettei muissa tuotantoeläimissä kuin märehtijöissä ole luonnollisissa olosuhteissa todettu esiintyvän TSE:tä.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 7 päivänä kesäkuuta 2018 tieteellisen lausunnon käsiteltyjen eläinvalkuaisten aiheuttaman BSE-riskin kvantitatiivista riskinarviointia koskevasta tarkistuksesta (3). Tässä kvantitatiivisessa riskinarvioinnissa arvioitiin BSE:n kokonaisinfektiivisyyden olevan neljä kertaa pienempi kuin vuonna 2011 esitetyssä arviossa, ja vuosittain odotetaan ilmaantuvan vähemmän kuin yksi uusi BSE-tapaus.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 22 päivänä syyskuuta 2020 tieteellisen lausunnon nautakarjaan kohdistuvasta mahdollisesta BSE-riskistä, joka aiheutuu märehtijäperäisen kollageenin ja gelatiinin käytöstä muiden tuotantoeläinten kuin märehtijöiden rehussa (4). Elintarviketurvallisuusviranomainen toteaa, että todennäköisyys sille, että kyseisessä lausunnossa yksilöidyt kolme riskireittiä eivät aiheuta yhtään uutta BSE-tapausta nautakarjassa, on yli 99 prosenttia (eli se on lähes varmaa).

(7)

Samaan aikaan arviolta 100 000 tonnia entisiä elintarvikkeita, jotka sisältävät märehtijäperäistä kollageenia ja/tai gelatiinia, hävitetään vuosittain unionissa, koska niitä ei voida käyttää tuotantoeläinten ruokintaan nykyisten ruokintakieltosääntöjen mukaisesti.

(8)

Sen vuoksi kielto ruokkia muita tuotantoeläimiä kuin märehtijöitä märehtijäperäisellä kollageenilla ja gelatiinilla olisi kumottava.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (5) 11 artiklassa kielletään turkiseläimiä lukuun ottamatta tietyn lajin maaeläinten ruokkiminen saman lajin eläinten ruhoista tai ruhonosista johdetulla käsitellyllä eläinvalkuaisella (lajinsisäinen kierrätys).

(10)

Toisessa TSE-suunnitelmassa todetaan myös, että BSE:n tarttumisriski muista kuin märehtijöistä muihin kuin märehtijöihin on hyvin vähäinen, kunhan lajinsisäistä kierrätystä vältetään. Siinä todetaan näin ollen, että muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen käyttöä muiden kuin märehtijöiden rehussa koskevan kiellon poistamista voitaisiin harkita ottaen huomioon lajinsisäistä kierrätystä koskeva voimassa oleva kielto.

(11)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2010 toista TSE-suunnitelmaa koskevat päätelmät (6). Kyseisissä päätelmissä katsotaan, että muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista voidaan mahdollisesti alkaa jälleen käyttää muiden ei-märehtijälajien rehussa edellyttäen, että käytössä on tehokkaita ja validoituja analyysimenetelmiä, joilla kyetään erottamaan eri lajeista saadut käsitellyt eläinvalkuaiset toisistaan, ja että tällaisen valkuaisen käytön uudelleenaloittamiseen liittyvät riskit eläinten terveyden ja kansanterveyden kannalta on selvitetty.

(12)

Rehussa esiintyviä eläinvalkuaisia käsittelevä unionin vertailulaboratorio (EURL-AP) validoi vuonna 2012 uuden diagnostisen DNA-menetelmän (PCR), jolla kyetään havaitsemaan märehtijäperäisen aineksen esiintyminen rehussa. Tämän menetelmän validointi mahdollisti vuonna 2013 muun kuin märehtijäperäisen käsitellyn eläinvalkuaisen käytön sallimisen uudelleen vesiviljelyeläinten ruokinnassa komission asetuksen (EU) N:o 56/2013 (7) mukaisesti.

(13)

Tämän jälkeen EURL-AP validoi vuosina 2015 ja 2018 PCR-menetelmät, joilla voidaan havaita sikaeläimistä tai siipikarjasta saatujen ainesten esiintyminen rehussa. Niiden avulla voidaan näin ollen valvoa sikaeläinten ja siipikarjan lajinsisäistä kierrätystä koskevan kiellon asianmukaista täytäntöönpanoa.

(14)

Komission 22 päivänä marraskuuta 2018 julkaisemassa kertomuksessa neuvostolle ja Euroopan parlamentille kasviproteiinien kehittämisestä Euroopan unionissa (8) korostetaan tarvetta vähentää unionin riippuvuutta kolmansista maista proteiinin saannissa. Käsitellyt eläinvalkuaiset ovat ravitsemuksellisesti erinomainen rehuaine, jossa on paljon helposti sulavia ravintoaineita, kuten aminohappoja ja fosforia, ja runsaasti vitamiineja. Muista kuin märehtijöistä saatujen käsiteltyjen eläinvalkuaisten käytön salliminen uudelleen muiden kuin märehtijöiden rehussa vähentäisi riippuvuutta kolmansista maista tulevasta proteiinista.

(15)

Sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö siipikarjan rehussa ja siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö sikaeläinten rehussa olisi sallittava uudelleen. Kyseisten tuotteiden keräyksen, kuljetuksen ja jalostuksen aikana olisi sovellettava tiukkoja vaatimuksia, ja näytteenottoa ja analyyseja olisi suoritettava säännöllisesti, jotta vältetään riskit ja autetaan varmistamaan, ettei ole tapahtunut ristikontaminaatiota kielletyn märehtijäperäisen valkuaisaineen kanssa eikä lajinsisäistä kierrätystä.

(16)

Komission asetuksella (EU) 2017/893 (9) sallittiin hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten käyttö vesiviljelyeläinten ruokinnassa. Siipikarja syö hyönteisiä, sikaeläimet ovat kaikkiruokaisia, eikä tämä rehuaine aiheuta huolta. Tämän vuoksi hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen olisi sallittava siipikarjan ja sikaeläinten ruokinnassa samoin edellytyksin kuin vesiviljelyeläinten ruokinnassa.

(17)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitettä IV olisi muutettava.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä elokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  KOM(2010) 384 lopull., 16.7.2010.

(3)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314

(4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889- ad01re01.en10.pdf

(7)  Komission asetus (EU) N:o 56/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV muuttamisesta (EUVL L 21, 24.1.2013, s. 3).

(8)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/report-plant-proteins-com2018-757-final_en.pdf

(9)  Komission asetus (EU) 2017/893, annettu 24 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteiden X, XIV ja XV muuttamisesta käsiteltyä eläinvalkuaista koskevien säännösten osalta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 92).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan I luvun b alakohta seuraavasti:

”b)

muiden tuotantoeläinten kuin märehtijöiden, turkiseläimiä lukuun ottamatta, ruokkimista seuraavilla:

i)

käsitelty eläinvalkuainen;

ii)

verituotteet;

iii)

eläinperäinen hydroloitu proteiini;

iv)

eläinperäinen dikalsiumfosfaatti ja trikalsiumfosfaatti;

v)

i–iv alakohdassa lueteltuja tuotteita sisältävä rehu.”;

2)

Lisätään II lukuun alakohdat seuraavasti:

”f)

siipikarjan ruokkiminen seuraavilla rehuaineilla ja rehuseoksilla:

i)

sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset, jotka tuotetaan, saatetaan markkinoille ja käytetään III luvussa säädettyjen yleisten edellytysten ja IV luvun G jaksossa säädettyjen erityisedellytysten mukaisesti;

ii)

kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset, jotka tuotetaan, saatetaan markkinoille ja käytetään III luvussa säädettyjen yleisten edellytysten ja IV luvun F jaksossa säädettyjen erityisedellytysten mukaisesti;

g)

sikaeläinten ruokkiminen seuraavilla rehuaineilla ja rehuseoksilla:

i)

siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset, jotka tuotetaan, saatetaan markkinoille ja käytetään III luvussa säädettyjen yleisten edellytysten ja IV luvun H jaksossa säädettyjen erityisedellytysten mukaisesti;

ii)

kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset, jotka tuotetaan, saatetaan markkinoille ja käytetään III luvussa säädettyjen yleisten edellytysten ja IV luvun F jaksossa säädettyjen erityisedellytysten mukaisesti.”;

3)

Muutetaan III luku seuraavasti:

a)

Muutetaan A jakso seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

irtotavarana oleva muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen, mukaan luettuna kalajauho, kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen, sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen;”

ii)

Korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.

Irtotavarana oleva sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja irtotavarana olevat tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on kuljetettava ajoneuvoissa ja säiliöissä ja varastoitava varastotiloissa, joita ei käytetä muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä ja siipikarjaa lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljetukseen tai varastointiin.

5.

Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, ajoneuvoja, säiliöitä ja varastotiloja, joita on aiemmin käytetty irtotavarana olevan sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja irtotavarana olevien tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten kuljettamiseen tai varastointiin, saa myöhemmin käyttää muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä ja siipikarjaa lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljettamiseen tai varastointiin, jos ne on ensin puhdistettu ristikontaminaation välttämiseksi noudattaen dokumentoitua menettelyä, jonka toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt.

Jos tällainen menettely on käytössä, sen käyttöön liittyvät asiakirjat on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.”;

iii)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”6.

Irtotavarana oleva siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen ja irtotavarana olevat tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on kuljetettava ajoneuvoissa ja säiliöissä ja varastoitava varastotiloissa, joita ei käytetä muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä ja sikaeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljetukseen tai varastointiin.

7.

Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, ajoneuvoja, säiliöitä ja varastotiloja, joita on aiemmin käytetty irtotavarana olevan siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja irtotavarana olevien tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten kuljettamiseen tai varastointiin, saa myöhemmin käyttää muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä ja sikaeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljettamiseen tai varastointiin, jos ne on ensin puhdistettu ristikontaminaation välttämiseksi noudattaen dokumentoitua menettelyä, jonka toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt.

Jos tällainen menettely on käytössä, sen käyttöön liittyvät asiakirjat on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.

8.

Irtotavarana oleva kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja irtotavarana olevat tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on kuljetettava ajoneuvoissa ja säiliöissä ja varastoitava varastotiloissa, joita ei käytetä muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä, siipikarjaa ja sikaeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljetukseen tai varastointiin.

9.

Poiketen siitä, mitä 8 kohdassa säädetään, ajoneuvoja, säiliöitä ja varastotiloja, joita on aiemmin käytetty irtotavarana olevan kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja irtotavarana olevien tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten kuljettamiseen tai varastointiin, saa myöhemmin käyttää muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä, siipikarjaa ja sikaeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljettamiseen tai varastointiin, jos ne on ensin puhdistettu ristikontaminaation välttämiseksi noudattaen dokumentoitua menettelyä, jonka toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt.

Jos tällainen menettely on käytössä, sen käyttöön liittyvät asiakirjat on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.

10.

Irtotavarana oleva muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen, lukuun ottamatta kalajauhoa ja siipikarjasta, sikaeläimistä ja kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, ja irtotavarana olevat tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on kuljetettava ajoneuvoissa ja säiliöissä ja varastoitava varastotiloissa, joita ei käytetä muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljetukseen tai varastointiin.

11.

Poiketen siitä, mitä 10 kohdassa säädetään, ajoneuvoja, säiliöitä ja varastotiloja, joita on aiemmin käytetty kyseisessä kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kuljettamiseen tai varastointiin, saa myöhemmin käyttää muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljettamiseen tai varastointiin, jos ne on ensin puhdistettu ristikontaminaation välttämiseksi noudattaen dokumentoitua menettelyä, jonka toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt.

Jos tällainen menettely on käytössä, sen käyttöön liittyvät asiakirjat on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.”;

b)

Muutetaan B jakso seuraavasti:

i)

Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen;

e)

sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen;

f)

siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen.”;

ii)

Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

niiden on pidettävä ainoastaan muita eläimiä kuin märehtijöitä, ja

i)

kun ne pitävät siipikarjaa, ne eivät saa tuottaa täysrehua rehuseoksesta, joka sisältää siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista;

ii)

kun ne pitävät sikaeläimiä, ne eivät saa tuottaa täysrehua rehuseoksesta, joka sisältää sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista;”

c)

Korvataan C jakson a alakohta seuraavasti:

”a)

muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen, mukaan luettuna kalajauho, kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen, sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen;”

d)

Korvataan D jakson 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen, mukaan luettuna kalajauho, kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen, sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen;”

4)

Muutetaan IV luku seuraavasti:

a)

Korvataan D jakson a alakohta seuraavasti:

”a)

Tässä jaksossa tarkoitettujen käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden on tultava yhdestä tai useammista seuraavista laitoksista:

i)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyt teurastamot, joissa ei teurasteta märehtijöitä ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei teurasteta märehtijöitä;

ii)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyt leikkaamot, joissa ei tehdä luuttomaksi tai leikata märehtijöiden lihaa ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei tehdä luuttomaksi tai leikata märehtijöiden lihaa;

iii)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti rekisteröidyt tai hyväksytyt muut kuin i tai ii alakohdassa tarkoitetut laitokset, joissa ei käsitellä märehtijöistä saatuja tuotteita ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei käsitellä märehtijöistä saatuja tuotteita;

iv)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt laitokset, jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt käsittelemään tai varastoimaan ainoastaan muista kuin märehtijöistä saatuja eläinten sivutuotteita, jotka tulevat i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuista laitoksista.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan i, ii ja iii alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia märehtijöiden teurastamisen ja märehtijöistä saatujen tuotteiden käsittelyn ensimmäisen kohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuissa laitoksissa, joissa tuotetaan tässä jaksossa tarkoitetun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon tarkoitettuja muista kuin märehtijöistä saatuja eläinten sivutuotteita.

Kyseinen lupa voidaan antaa ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen katsoo paikan päällä tehdyn tarkastuksen jälkeen, että märehtijöistä ja muista kuin märehtijöistä saatujen sivutuotteiden välisen ristikontaminaation ehkäisemiseen tarkoitetut toimenpiteet ovat tehokkaita.

Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1)

muiden kuin märehtijöiden teurastus on suoritettava linjoilla, jotka ovat fyysisesti erillään märehtijöiden teurastukseen käytetyistä linjoista;

2)

muista kuin märehtijöistä saatavat tuotteet on käsiteltävä tuotantolinjoilla, jotka ovat fyysisesti erillään märehtijöistä saatujen tuotteiden käsittelyyn käytetyistä linjoista;

3)

muista kuin märehtijöistä saatujen eläinten sivutuotteiden keräys-, varastointi-, kuljetus- ja pakkaustilat on pidettävä erillään märehtijöistä saatuja eläinten sivutuotteita varten käytettävistä tiloista;

4)

muista kuin märehtijöistä saaduista eläinten sivutuotteista on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava märehtijöistä peräisin olevien valkuaisaineiden havaitsemiseksi. Käytetyn analyysimenetelmän on oltava tieteellisesti validoitu kyseistä tarkoitusta varten. Näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään.”

b)

Korvataan F jakso seuraavasti:

F JAKSO

Vesiviljelyeläinten, siipikarjan ja sikaeläinten ruokkimiseen tarkoitetun kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoon ja käyttöön sovellettavat erityisedellytykset

Vesiviljelyeläinten, siipikarjan ja sikaeläinten ruokkimiseen tarkoitetun kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoon ja käyttöön on sovellettava seuraavia erityisedellytyksiä:

a)

Kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on tuotettava

i)

jalostuslaitoksissa, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ja joissa tuotetaan yksinomaan kasvatetuista hyönteisistä saatuja tuotteita;

ii)

asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevan II luvun 1 jaksossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan i alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tuottaa kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista jalostuslaitoksissa, joissa käsitellään muista lajeista saatuja sivutuotteita.

Kyseinen lupa voidaan antaa ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen katsoo tarkastuksen jälkeen, että kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja muista tuotantoeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen välisen ristikontaminaation ehkäisemiseen tarkoitetut toimenpiteet ovat tehokkaita.

Näihin ehkäiseviin toimenpiteisiin on sisällyttävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

märehtijöistä tai muista ei-märehtijöistä kuin hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotanto on suoritettava suljetussa järjestelmässä, joka pidetään fyysisesti erillään kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotannossa käytetystä järjestelmästä;

märehtijöistä tai muista ei-märehtijöistä kuin hyönteisistä saadut eläinten sivutuotteet on pidettävä varastoinnin ja kuljetuksen aikana tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään kasvatetuista hyönteisistä saatuja eläinten sivutuotteita varten käytetyistä tiloista;

märehtijöistä tai muista ei-märehtijöistä kuin hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on pidettävä varastoinnin ja pakkauksen aikana tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään kasvatetuista hyönteisistä saatuja lopputuotteita varten käytetyistä tiloista;

kasvatetuista hyönteisistä saadusta käsitellystä eläinvalkuaisesta on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava sen varmistamiseksi, että ristikontaminaatiota märehtijöistä tai muista ei-märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen kanssa ei ole tapahtunut, käyttäen asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä VI säädettyjä eläinperäisten ainesosien määrittämiseen rehujen valvontaa varten tarkoitettuja analyysimenetelmiä; näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään; näytteenoton ja analyysin tulokset on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

b)

Kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on tuotettava laitoksissa,

i)

joille toimivaltainen viranomainen on antanut luvan tätä tarkoitusta varten;

ii)

jotka on tarkoitettu vesiviljelyeläinten, siipikarjan tai sikaeläinten rehun tuotantoon.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan i alakohdassa säädetään, lupaa täysrehun tuottamiseksi rehuseoksesta, joka sisältää kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, ei vaadita tilasekoittajilta, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt ne toimijoiksi, jotka tuottavat täysrehua rehuseoksesta, joka sisältää kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista,

ne eivät pidä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa määriteltyjä tuotantoeläimiä, lukuun ottamatta vesiviljelyeläimiä, siipikarjaa, sikaeläimiä tai turkiseläimiä,

niiden tuotannossa käyttämä, kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävä rehuseos sisältää raakavalkuaista alle 50 prosenttia.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan ii alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan vesiviljelyeläimille, siipikarjalle tai sikaeläimille tarkoitettujen rehuseosten, jotka sisältävät kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, tuotantoon laitoksissa, joissa tuotetaan myös muille tuotantoeläimille, turkiseläimiä lukuun ottamatta, tarkoitettuja rehuseoksia, paikan päällä tehtävän tarkastuksen jälkeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

märehtijöille tarkoitetut rehuseokset on valmistettava ja pidettävä varastoinnin, kuljetuksen ja pakkauksen ajan tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään tiloista, joissa muille kuin märehtijöille tarkoitettuja rehuseoksia valmistetaan ja pidetään,

vesiviljelyeläimille, siipikarjalle tai sikaeläimille tarkoitetut rehuseokset on valmistettava ja pidettävä varastoinnin, kuljetuksen ja pakkauksen ajan tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään tiloista, joissa muille ei-märehtijöille tarkoitettuja rehuseoksia valmistetaan ja pidetään,

asiakirjat, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ostosta ja käytöstä sekä tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten myynnistä, on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan,

muille tuotantoeläimille kuin vesiviljelyeläimille, siipikarjalle tai sikaeläimille tarkoitetuista rehuseoksista on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava sen varmistamiseksi, että tuotteet eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia, joita ei ole hyväksytty, käyttäen asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä VI säädettyjä eläinperäisten ainesosien määrittämiseen rehujen valvontaa varten tarkoitettuja analyysimenetelmiä; näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään; tulokset on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

c)

Kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen mukana asetuksen (EY) N:o 1069/2009 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti olevassa kaupallisessa asiakirjassa tai tapauksen mukaan terveystodistuksessa, kyseisen kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen etiketissä ja kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten etiketissä on oltava selkeä merkintä tämän liitteen V luvun G jakson mukaisesti.”

c)

Lisätään jaksot seuraavasti:

G JAKSO

Siipikarjan ruokkimiseen tarkoitetun sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoon ja käyttöön sovellettavat erityisedellytykset

Siipikarjan ruokkimiseen tarkoitetun sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen, jäljempänä ’sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen’, ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoon ja käyttöön on sovellettava seuraavia erityisedellytyksiä:

a)

Sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden on tultava yhdestä tai useammista seuraavista laitoksista:

i)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyt teurastamot, joissa ei teurasteta märehtijöitä eikä siipikarjaa ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei teurasteta märehtijöitä eikä siipikarjaa;

ii)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyt leikkaamot, joissa ei tehdä luuttomaksi tai leikata märehtijöiden ja siipikarjan lihaa ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei tehdä luuttomaksi tai leikata märehtijöiden ja siipikarjan lihaa;

iii)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti rekisteröidyt tai hyväksytyt muut kuin i tai ii alakohdassa tarkoitetut laitokset, joissa ei käsitellä märehtijöistä eikä siipikarjasta saatuja tuotteita ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei käsitellä märehtijöistä eikä siipikarjasta saatuja tuotteita;

iv)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt laitokset, jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt käsittelemään tai varastoimaan ainoastaan muista kuin märehtijöistä saatuja eläinten sivutuotteita, jotka tulevat i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuista laitoksista.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan i, ii ja iii alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia märehtijöiden tai siipikarjan teurastamisen ja märehtijöistä tai siipikarjasta saatujen tuotteiden käsittelyn ensimmäisen kohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuissa laitoksissa, joissa tuotetaan sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon tarkoitettuja sikaeläimistä saatuja eläinten sivutuotteita.

Kyseinen lupa voidaan antaa ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen katsoo paikan päällä tehdyn tarkastuksen jälkeen, että märehtijöistä tai siipikarjasta saatujen eläinten sivutuotteiden ja sikaeläimistä saatujen eläinten sivutuotteiden välisen ristikontaminaation ehkäisemiseen tarkoitetut toimenpiteet ovat tehokkaita.

Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1)

sikaeläinten teurastus on suoritettava linjoilla, jotka ovat fyysisesti erillään märehtijöiden tai siipikarjan teurastukseen käytetyistä linjoista;

2)

sikaeläimistä saatavat tuotteet on käsiteltävä tuotantolinjoilla, jotka ovat fyysisesti erillään märehtijöistä tai siipikarjasta saatujen tuotteiden käsittelyyn käytetyistä linjoista;

3)

sikaeläimistä saatujen eläinten sivutuotteiden keräys-, varastointi-, kuljetus- ja pakkaustilat on pidettävä erillään märehtijöistä tai siipikarjasta saatuja eläinten sivutuotteita varten käytettävistä tiloista;

4)

sikaeläimistä saaduista eläinten sivutuotteista on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava märehtijöistä tai siipikarjasta peräisin olevien valkuaisaineiden havaitsemiseksi. Käytetyn analyysimenetelmän on oltava tieteellisesti validoitu kyseistä tarkoitusta varten. Näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään.

b)

Sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon käytettäväksi tarkoitetut sikaeläimistä saadut eläinten sivutuotteet on kuljetettava jalostuslaitokseen ajoneuvoissa ja säiliöissä, joita ei käytetä märehtijöistä tai siipikarjasta saatujen eläinten sivutuotteiden kuljettamiseen.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, niitä voidaan kuljettaa ajoneuvoissa ja säiliöissä, joita on aiemmin käytetty märehtijöistä tai siipikarjasta saatujen eläinten sivutuotteiden kuljettamiseen, jos nämä ajoneuvot ja säiliöt on ensin puhdistettu ristikontaminaation välttämiseksi noudattaen dokumentoitua menettelyä, jonka toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt.

Jos tällainen menettely on käytössä, sen käyttöön liittyvät asiakirjat on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.

c)

Sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on tuotettava jalostuslaitoksissa,

i)

jotka käsittelevät teurastamoista, leikkaamoista tai muista a alakohdassa tarkoitetuista laitoksista peräisin olevia sivutuotteita;

ii)

jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei käsitellä märehtijöistä tai siipikarjasta saatuja sivutuotteita.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan ii alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tuottaa sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista jalostuslaitoksissa, joissa käsitellään märehtijöistä tai siipikarjasta saatuja sivutuotteita.

Kyseinen lupa voidaan antaa ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen katsoo tarkastuksen jälkeen, että märehtijöistä tai siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen välisen ristikontaminaation ehkäisemiseen tarkoitetut toimenpiteet ovat tehokkaita.

Näihin ehkäiseviin toimenpiteisiin on sisällyttävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1)

märehtijöistä tai siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotanto on suoritettava suljetussa järjestelmässä, joka pidetään fyysisesti erillään sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotannossa käytetystä järjestelmästä;

2)

märehtijöistä ja siipikarjasta saadut eläinten sivutuotteet on pidettävä varastoinnin ja kuljetuksen aikana tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään sikaeläimistä saatuja eläinten sivutuotteita varten käytetyistä tiloista;

3)

märehtijöistä tai siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen on pidettävä varastoinnin ja pakkauksen aikana tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään sikaeläimistä saatuja lopputuotteita varten käytetyistä tiloista;

4)

sikaeläimistä saadusta käsitellystä eläinvalkuaisesta on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava sen varmistamiseksi, että ristikontaminaatiota märehtijöistä tai siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen kanssa ei ole tapahtunut, käyttäen asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä VI säädettyjä eläinperäisten ainesosien määrittämiseen rehujen valvontaa varten tarkoitettuja analyysimenetelmiä; näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään; näytteenoton ja analyysin tulokset on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

d)

Sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on tuotettava laitoksissa,

i)

joille toimivaltainen viranomainen on antanut luvan tätä tarkoitusta varten;

ii)

jotka on tarkoitettu yksinomaan siipikarjan, vesiviljelyeläinten tai turkiseläinten rehun tuotantoon.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan i alakohdassa säädetään, lupaa täysrehun tuottamiseksi rehuseoksesta, joka sisältää sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, ei vaadita tilasekoittajilta, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt ne toimijoiksi, jotka tuottavat täysrehua rehuseoksesta, joka sisältää sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista,

ne eivät pidä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa määriteltyjä tuotantoeläimiä, lukuun ottamatta siipikarjaa, vesiviljelyeläimiä tai turkiseläimiä,

niiden tuotannossa käyttämä, sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävä rehuseos sisältää raakavalkuaista alle 50 prosenttia.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan ii alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan siipikarjalle tarkoitettujen rehuseosten, jotka sisältävät sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, tuotantoon laitoksissa, joissa tuotetaan myös muille tuotantoeläimille kuin vesiviljelyeläimille ja turkiseläimille tarkoitettuja rehuseoksia, paikan päällä tehtävän tarkastuksen jälkeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

märehtijöille tarkoitetut rehuseokset on valmistettava ja pidettävä varastoinnin, kuljetuksen ja pakkauksen ajan tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään tiloista, joissa muille kuin märehtijöille tarkoitettuja rehuseoksia valmistetaan ja pidetään,

sikaeläimille tarkoitetut rehuseokset on valmistettava ja pidettävä varastoinnin, kuljetuksen ja pakkauksen ajan tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään tiloista, joissa muille ei-märehtijöille tarkoitettuja rehuseoksia valmistetaan ja pidetään,

asiakirjat, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ostosta ja käytöstä sekä tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten myynnistä, on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan,

muille tuotantoeläimille kuin siipikarjalle, vesiviljelyeläimille ja turkiseläimille tarkoitetuista rehuseoksista on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava sen varmistamiseksi, että tuotteet eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia, joita ei ole hyväksytty, käyttäen asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä VI säädettyjä eläinperäisten ainesosien määrittämiseen rehujen valvontaa varten tarkoitettuja analyysimenetelmiä; näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään; tulokset on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

e)

Sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen mukana asetuksen (EY) N:o 1069/2009 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti olevassa kaupallisessa asiakirjassa tai tapauksen mukaan terveystodistuksessa, kyseisen sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen etiketissä ja sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten etiketissä on oltava selkeä merkintä tämän liitteen V luvun G jakson mukaisesti.

H JAKSO

Sikaeläinten ruokkimiseen tarkoitetun siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoon ja käyttöön sovellettavat erityisedellytykset

Sikaeläinten ruokkimiseen tarkoitetun siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen, jäljempänä ’siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen’, ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoon ja käyttöön on sovellettava seuraavia erityisedellytyksiä:

a)

Siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden on tultava yhdestä tai useammista seuraavista laitoksista:

i)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyt teurastamot, joissa ei teurasteta märehtijöitä eikä sikaeläimiä ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei teurasteta märehtijöitä eikä sikaeläimiä;

ii)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyt leikkaamot, joissa ei tehdä luuttomaksi tai leikata märehtijöiden lihaa eikä sianlihaa ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei tehdä luuttomaksi tai leikata märehtijöiden lihaa eikä sianlihaa;

iii)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti rekisteröidyt tai hyväksytyt muut kuin i tai ii alakohdassa tarkoitetut laitokset, joissa ei käsitellä märehtijöistä eikä sikaeläimistä saatuja tuotteita ja jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei käsitellä märehtijöistä eikä sikaeläimistä saatuja tuotteita;

iv)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt laitokset, jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt käsittelemään tai varastoimaan ainoastaan muista kuin märehtijöistä saatuja eläinten sivutuotteita, jotka tulevat i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuista laitoksista.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan i, ii ja iii alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia märehtijöiden tai sikaeläinten teurastamisen ja märehtijöistä tai sikaeläimistä saatujen tuotteiden käsittelyn ensimmäisen kohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuissa laitoksissa, joissa tuotetaan siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon tarkoitettuja siipikarjasta saatuja eläinten sivutuotteita.

Kyseinen lupa voidaan antaa ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen katsoo paikan päällä tehdyn tarkastuksen jälkeen, että märehtijöistä tai sikaeläimistä saatujen eläinten sivutuotteiden ja siipikarjasta saatujen eläinten sivutuotteiden välisen ristikontaminaation ehkäisemiseen tarkoitetut toimenpiteet ovat tehokkaita.

Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1)

siipikarjan teurastus on suoritettava linjoilla, jotka ovat fyysisesti erillään märehtijöiden tai sikaeläinten teurastukseen käytetyistä linjoista;

2)

siipikarjasta saatavat tuotteet on käsiteltävä tuotantolinjoilla, jotka ovat fyysisesti erillään märehtijöistä tai sikaeläimistä saatujen tuotteiden käsittelyyn käytetyistä linjoista;

3)

siipikarjasta saatujen eläinten sivutuotteiden keräys-, varastointi-, kuljetus- ja pakkaustilat on pidettävä erillään märehtijöistä tai sikaeläimistä saatuja eläinten sivutuotteita varten käytettävistä tiloista;

4)

siipikarjasta saaduista eläinten sivutuotteista on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava märehtijöistä tai sikaeläimistä peräisin olevien valkuaisaineiden havaitsemiseksi. Käytetyn analyysimenetelmän on oltava tieteellisesti validoitu kyseistä tarkoitusta varten. Näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään.

b)

Siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon käytettäväksi tarkoitetut siipikarjasta saadut eläinten sivutuotteet on kuljetettava jalostuslaitokseen ajoneuvoissa ja säiliöissä, joita ei käytetä märehtijöistä tai sikaeläimistä saatujen eläinten sivutuotteiden kuljettamiseen.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, niitä voidaan kuljettaa ajoneuvoissa ja säiliöissä, joita on aiemmin käytetty märehtijöistä tai sikaeläimistä saatujen eläinten sivutuotteiden kuljettamiseen, jos nämä ajoneuvot ja säiliöt on ensin puhdistettu ristikontaminaation välttämiseksi noudattaen dokumentoitua menettelyä, jonka toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt.

Jos tällainen menettely on käytössä, sen käyttöön liittyvät asiakirjat on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.

c)

Siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen on tuotettava jalostuslaitoksissa,

i)

jotka käsittelevät teurastamoista, leikkaamoista tai muista a alakohdassa tarkoitetuista laitoksista peräisin olevia eläimistä saatavia sivutuotteita;

ii)

jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt laitoksiksi, joissa ei käsitellä märehtijöistä tai sikaeläimistä saatuja eläinten sivutuotteita.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan ii alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tuottaa siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista jalostuslaitoksissa, joissa käsitellään märehtijöistä tai sikaeläimistä saatuja eläinten sivutuotteita.

Kyseinen lupa voidaan antaa ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen katsoo tarkastuksen jälkeen, että märehtijöistä tai sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen välisen ristikontaminaation ehkäisemiseen tarkoitetut toimenpiteet ovat tehokkaita.

Näihin ehkäiseviin toimenpiteisiin on sisällyttävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1)

märehtijöistä tai sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotanto on suoritettava suljetussa järjestelmässä, joka pidetään fyysisesti erillään siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotannossa käytetystä järjestelmästä;

2)

märehtijöistä tai sikaeläimistä saadut eläinten sivutuotteet on pidettävä varastoinnin ja kuljetuksen aikana tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään siipikarjasta saatuja eläinten sivutuotteita varten käytetyistä tiloista;

3)

märehtijöistä tai sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on pidettävä varastoinnin ja pakkauksen aikana tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään siipikarjasta saatuja lopputuotteita varten käytetyistä tiloista;

4)

siipikarjasta saadusta käsitellystä eläinvalkuaisesta on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava sen varmistamiseksi, että ristikontaminaatiota märehtijöistä tai sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen kanssa ei ole tapahtunut, käyttäen asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä VI säädettyjä eläinperäisten ainesosien määrittämiseen rehujen valvontaa varten tarkoitettuja analyysimenetelmiä; näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään; näytteenoton ja analyysin tulokset on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

d)

Siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on tuotettava laitoksissa,

i)

joille toimivaltainen viranomainen on antanut luvan tätä tarkoitusta varten;

ii)

jotka on tarkoitettu yksinomaan sikaeläinten, vesiviljelyeläinten tai turkiseläinten rehun tuotantoon.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan i alakohdassa säädetään, lupaa täysrehun tuottamiseksi rehuseoksesta, joka sisältää siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, ei vaadita tilasekoittajilta, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt ne toimijoiksi, jotka tuottavat täysrehua rehuseoksesta, joka sisältää siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista,

ne eivät pidä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa määriteltyjä tuotantoeläimiä, lukuun ottamatta sikaeläimiä, vesiviljelyeläimiä tai turkiseläimiä,

niiden tuotannossa käyttämä, siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävä rehuseos sisältää raakavalkuaista alle 50 prosenttia.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan ii alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan sikaeläimille tarkoitettujen rehuseosten, jotka sisältävät siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, tuotantoon laitoksissa, joissa tuotetaan myös muille tuotantoeläimille kuin vesiviljelyeläimille ja turkiseläimille tarkoitettuja rehuseoksia, paikan päällä tehtävän tarkastuksen jälkeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

märehtijöille tarkoitetut rehuseokset on valmistettava ja pidettävä varastoinnin, kuljetuksen ja pakkauksen ajan tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään tiloista, joissa muille kuin märehtijöille tarkoitettuja rehuseoksia valmistetaan ja pidetään,

siipikarjalle tarkoitetut rehuseokset on valmistettava ja pidettävä varastoinnin, kuljetuksen ja pakkauksen ajan tiloissa, jotka ovat fyysisesti erillään tiloista, joissa muille ei-märehtijöille tarkoitettuja rehuseoksia valmistetaan ja pidetään,

asiakirjat, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ostosta ja käytöstä sekä tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten myynnistä, on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan,

muille tuotantoeläimille kuin siipikarjalle, vesiviljelyeläimille ja turkiseläimille tarkoitetuista rehuseoksista on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava sen varmistamiseksi, että tuotteet eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia, joita ei ole hyväksytty, käyttäen asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä VI säädettyjä eläinperäisten ainesosien määrittämiseen rehujen valvontaa varten tarkoitettuja analyysimenetelmiä; näytteenotto- ja analyysitiheys on määritettävä riskinarvioinnin perusteella, jonka toimija tekee osana HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitään; tulokset on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan;

e)

Siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen mukana asetuksen (EY) N:o 1069/2009 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti olevassa kaupallisessa asiakirjassa tai tapauksen mukaan terveystodistuksessa, kyseisen siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen etiketissä ja siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten etiketissä on oltava selkeä merkintä tämän liitteen V luvun G jakson mukaisesti.”;

5)

Muutetaan V luku seuraavasti:

a)

Korvataan A jakso seuraavasti:

A JAKSO

Luettelot

1.

Jäsenvaltioiden on pidettävä ajantasaisia luetteloita seuraavista ja asetettava ne julkisesti saataville:

a)

teurastamot, jotka on rekisteröity muiden kuin märehtijöiden teurastamista varten IV luvun C jakson a alakohdan ensimmäisen kohdan mukaisesti, sekä luvan saaneet teurastamot, joista voidaan hankkia IV luvun C jakson a alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti tuotettua verta;

b)

sellaiset teurastamot, leikkaamot, muut elintarvikealan laitokset ja eläinten sivutuotteita tuottavat laitokset, jotka on rekisteröity muiden kuin märehtijöiden teurastamista varten, muiden kuin märehtijöiden lihan luuttomaksi tekemistä tai leikkaamista varten, muiden kuin märehtijöistä saatujen tuotteiden käsittelyä varten tai ainoastaan kyseisistä elintarvikealan laitoksista tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä tai varastointia varten, joista voidaan hankkia eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on tarkoitus käyttää muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon IV luvun D jakson a alakohdan ensimmäisen kohdan mukaisesti, samoin kuin luvan saaneet teurastamot, leikkaamot ja muut elintarvikealan laitokset, joista voidaan hankkia eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on tarkoitus käyttää muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon IV luvun D jakson a alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti;

c)

sellaiset teurastamot, leikkaamot ja muut elintarvikealan laitokset ja eläinten sivutuotteita tuottavat laitokset, jotka on rekisteröity muiden kuin märehtijöiden ja siipikarjan teurastamista varten, muiden kuin märehtijöiden ja siipikarjan lihan luuttomaksi tekemistä tai leikkaamista varten, muiden kuin märehtijöistä ja siipikarjasta saatujen tuotteiden käsittelyä varten tai ainoastaan kyseisistä elintarvikealan laitoksista tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä tai varastointia varten, joista voidaan hankkia eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on tarkoitus käyttää sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon IV luvun G jakson a alakohdan ensimmäisen kohdan mukaisesti, samoin kuin luvan saaneet teurastamot, leikkaamot ja muut elintarvikealan laitokset, joista voidaan hankkia eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on tarkoitus käyttää sikaeläimistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon IV luvun G jakson a alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti;

d)

sellaiset teurastamot, leikkaamot ja muut elintarvikealan laitokset ja eläinten sivutuotteita tuottavat laitokset, jotka on rekisteröity muiden kuin märehtijöiden ja sikaeläinten teurastamista varten, muiden kuin märehtijöiden lihan ja sianlihan luuttomaksi tekemistä tai leikkaamista varten, muiden kuin märehtijöistä ja sikaeläimistä saatujen tuotteiden käsittelyä varten tai ainoastaan kyseisistä elintarvikealan laitoksista tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä tai varastointia varten, joista voidaan hankkia eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on tarkoitus käyttää siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon IV luvun H jakson a alakohdan ensimmäisen kohdan mukaisesti, samoin kuin luvan saaneet teurastamot, leikkaamot ja muut elintarvikealan laitokset, joista voidaan hankkia eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on tarkoitus käyttää siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon IV luvun H jakson a alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti;

e)

jalostuslaitokset, jotka on rekisteröity yksinomaan muiden kuin märehtijöiden veren käsittelyä varten IV luvun C jakson c alakohdan ensimmäisen kohdan mukaisesti, sekä luvan saaneet jalostuslaitokset, jotka tuottavat verituotteita IV luvun C jakson c alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti;

f)

jalostuslaitokset, jotka on rekisteröity muiden kuin märehtijöistä saatujen eläinten sivutuotteiden käsittelyä varten IV luvun D jakson c alakohdan ensimmäisen kohdan mukaisesti, sekä luvan saaneet jalostuslaitokset, jotka tuottavat muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista ja toimivat IV luvun D jakson c alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti;

g)

jalostuslaitokset, jotka on rekisteröity muiden kuin märehtijöistä ja siipikarjasta saatujen eläinten sivutuotteiden käsittelyä varten IV luvun G jakson c alakohdan ensimmäisen kohdan mukaisesti, sekä luvan saaneet jalostuslaitokset, jotka tuottavat sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista ja toimivat IV luvun G jakson c alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti;

h)

jalostuslaitokset, jotka on rekisteröity muiden kuin märehtijöistä ja sikaeläimistä saatujen eläinten sivutuotteiden käsittelyä varten IV luvun H jakson c alakohdan ensimmäisen kohdan mukaisesti, sekä luvan saaneet jalostuslaitokset, jotka tuottavat siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista ja toimivat IV luvun H jakson c alakohdan toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti;

i)

luvan saaneet rehuseoksia valmistavat laitokset, jotka tuottavat III luvun B jakson mukaisesti rehuseoksia, jotka sisältävät kalajauhoa, eläinperäistä dikalsiumfosfaattia tai trikalsiumfosfaattia, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita, kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista tai siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista;

j)

luvan saaneet rehuseoksia valmistavat laitokset, jotka tuottavat IV luvun D jakson d alakohdan mukaisesti rehuseoksia, jotka sisältävät muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, samoin kuin luvan saaneet rehuseoksia valmistavat laitokset, jotka tuottavat V luvun E jakson 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti yksinomaan unionista vietäviksi tarkoitettuja rehuseoksia tai unionista vietäviksi tarkoitettuja rehuseoksia ja markkinoille saatettavia vesiviljelyeläimille tarkoitettuja rehuseoksia;

k)

luvan saaneet rehuseoksia valmistavat laitokset, jotka tuottavat IV luvun E jakson d alakohdan mukaisesti märehtijöihin kuuluville vieroittamattomille tuotantoeläimille tarkoitettuja kalajauhoa sisältäviä maidonkorvikkeita;

l)

luvan saaneet rehuseoksia valmistavat laitokset, jotka tuottavat IV luvun F jakson b alakohdan mukaisesti rehuseoksia, jotka sisältävät kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista;

m)

luvan saaneet rehuseoksia valmistavat laitokset, jotka tuottavat IV luvun G jakson b alakohdan mukaisesti rehuseoksia, jotka sisältävät sikaeläimistä saatua ja siipikarjalle tarkoitettua käsiteltyä eläinvalkuaista;

n)

luvan saaneet rehuseoksia valmistavat laitokset, jotka tuottavat IV luvun H jakson b alakohdan mukaisesti rehuseoksia, jotka sisältävät siipikarjasta saatua ja sikaeläimille tarkoitettua käsiteltyä eläinvalkuaista;

o)

varastointilaitokset, joille on annettu lupa III luvun A jakson 3 kohdan mukaisesti tai V luvun E jakson 3 kohdan d alakohdan kolmannen kohdan mukaisesti.

2.

Jäsenvaltioiden on pidettävä ajantasaisia luetteloita tilasekoittajista, jotka on rekisteröity III luvun B jakson 3 kohdan ja IV luvun D jakson d alakohdan ii alakohdan, F jakson b alakohdan ii alakohdan, G jakson d alakohdan ii alakohdan ja H jakson d alakohdan ii alakohdan mukaisesti.”;

b)

Muutetaan C jakso seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Turkiseläimille tai lemmikkieläimille tarkoitettuja rehuseoksia, jotka sisältävät muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, ei saa tuottaa laitoksissa, joissa tuotetaan rehua muille tuotantoeläimille kuin turkiseläimille tai vesiviljelyeläimille.”;

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”3.

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään,

i)

turkiseläimille tai lemmikkieläimille tarkoitettuja rehuseoksia, jotka sisältävät kalajauhoa, voidaan tuottaa laitoksissa, joissa tuotetaan muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille tarkoitettua rehua ja maidonkorvikkeita vieroittamattomien märehtijöiden ruokintaan;

ii)

turkiseläimille tai lemmikkieläimille tarkoitettuja rehuseoksia, jotka sisältävät kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, voidaan tuottaa laitoksissa, jotka tuottavat siipikarjalle tai sikaeläimille tarkoitettua rehua edellyttäen, että kasvatetuista hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on IV luvun F jakson a alakohdan mukaista;

iii)

turkiseläimille tai lemmikkieläimille tarkoitettuja rehuseoksia, jotka sisältävät sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, voidaan tuottaa laitoksissa, jotka tuottavat siipikarjalle tarkoitettua rehua edellyttäen, että sikaeläimistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on IV luvun G jakson a, b ja c alakohdan mukaista;

iv)

turkiseläimille tai lemmikkieläimille tarkoitettuja rehuseoksia, jotka sisältävät siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, voidaan tuottaa laitoksissa, jotka tuottavat sikaeläimille tarkoitettua rehua edellyttäen, että siipikarjasta saatu käsitelty eläinvalkuainen on IV luvun H jakson a, b ja c alakohdan mukaista;”

c)

Korvataan E jakson 3 kohta seuraavasti:

”3.

Muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tai tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten vienti sallitaan ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

Muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on tuotettava jalostuslaitoksissa, jotka täyttävät IV luvun D jakson c alakohdan tai IV luvun F jakson a alakohdan i alakohdan tai IV luvun G jakson c alakohdan tai IV luvun H jakson c alakohdan vaatimukset.

b)

Muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on tuotettava rehuseoksia valmistavissa laitoksissa, jotka

i)

tuottavat IV luvun D jakson d alakohdan tai IV luvun F jakson b alakohdan tai IV luvun G jakson d alakohdan tai IV luvun H jakson d alakohdan mukaisesti; tai

ii)

hankkivat vientiin tarkoitetuissa rehuseoksissa käytetyn käsitellyn eläinvalkuaisen jalostuslaitoksista, jotka täyttävät a alakohdan vaatimukset ja

joissa tuotetaan yksinomaan unionista vietäviksi tarkoitettuja rehuseoksia ja joille toimivaltainen viranomainen on antanut tätä tarkoitusta varten luvan, tai

joissa tuotetaan yksinomaan unionista vietäviksi tarkoitettuja rehuseoksia ja unionin markkinoille saatettavia vesiviljelyeläimille, siipikarjalle tai sikaeläimille tarkoitettuja rehuseoksia ja joille toimivaltainen viranomainen on antanut tätä tarkoitusta varten luvan.

c)

Muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on pakattava ja merkittävä unionin lainsäädännön tai tuojamaan oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Jos muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältäviä rehuseoksia ei ole merkitty unionin lainsäädännön mukaisesti, etiketissä on oltava seuraava merkintä: ”Sisältää muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista”.

d)

Irtotavarana oleva muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja irtotavarana olevat tällaista valkuaista sisältävät rehuseokset, jotka on tarkoitettu vietäviksi unionista, on kuljetettava ajoneuvoissa ja säiliöissä ja varastoitava varastotiloissa, joita ei käytetä märehtijöille tai muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun markkinoille saattamiseksi tapahtuvaan kuljettamiseen tai varastointiin. Asiakirjat, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot kuljetetuista tai varastoiduista tuotetyypeistä, on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, ajoneuvoja, säiliöitä ja varastotiloja, joita on aiemmin käytetty unionista vietäviksi tarkoitettujen irtotavarana olevan muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja irtotavarana olevien tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten kuljettamiseen tai varastointiin, saa myöhemmin käyttää märehtijöille tai muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun markkinoille saattamiseksi tapahtuvaan kuljettamiseen tai varastointiin, jos ne on puhdistettu ensin ristikontaminaation välttämiseksi noudattaen dokumentoitua menettelyä, jonka toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt. Jos tällainen menettely on käytössä, sen käyttöön liittyvät asiakirjat on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kaksi vuotta.

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava lupa varastointilaitoksille, jotka varastoivat irtotavarana olevaa muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista ja irtotavarana olevia tällaista valkuaista sisältäviä rehuseoksia d alakohdan toisessa kohdassa esitettyjen edellytysten mukaisesti, varmennettuaan niiden täyttävän kyseisessä kohdassa luetellut vaatimukset.”;

d)

Lisätään jakso seuraavasti:

G JAKSO

Kasvatetuista hyönteisistä, sikaeläimistä tai siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten mukana oleva asiakirja ja merkinnät

1.

Kasvatetuista hyönteisistä, sikaeläimistä tai siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen mukana asetuksen (EY) N:o 1069/2009 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti olevassa kaupallisessa asiakirjassa tai tapauksen mukaan terveystodistuksessa ja kyseisen kasvatetuista hyönteisistä, sikaeläimistä tai siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen etiketissä on oltava selkeä merkintä seuraavasti: ”Käsiteltyä eläinvalkuaista, joka on saatu ... [lisätään taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa luetellut asiaankuuluvat tuotantoeläimet, joista käsitelty eläinvalkuainen on saatu], – ei saa käyttää tuotantoeläinten rehussa lukuun ottamatta ... [lisätään taulukon 1 toisessa sarakkeessa luetellut vastaavat tuotantoeläimet, joille käsiteltyä eläinvalkuaista voidaan syöttää]”;

2.

Kasvatetuista hyönteisistä, sikaeläimistä tai siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävän rehuseoksen etiketissä on oltava selkeä merkintä seuraavasti: ”Sisältää käsiteltyä eläinvalkuaista, joka on saatu ... [lisätään taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa luetellut asiaankuuluvat tuotantoeläimet, joista käsitelty eläinvalkuainen on saatu], – ei saa syöttää tuotantoeläimille lukuun ottamatta ... [lisätään taulukon 1 toisessa sarakkeessa luetellut vastaavat tuotantoeläimet, joille käsiteltyä eläinvalkuaista voidaan syöttää]”;

Taulukko 1

Tuotantoeläimet, joista käsitelty eläinvalkuainen on saatu

Tuotantoeläimet, joille käsiteltyä eläinvalkuaista voidaan syöttää

Kasvatetut hyönteiset

Vesiviljelyeläimet, turkiseläimet, sikaeläimet, siipikarja

Sikaeläimet

Vesiviljelyeläimet, turkiseläimet, siipikarja

Siipikarja

Vesiviljelyeläimet, turkiseläimet, sikaeläimet

Kasvatetut hyönteiset ja sikaeläimet

Vesiviljelyeläimet, turkiseläimet, siipikarja

Kasvatetut hyönteiset ja siipikarja

Vesiviljelyeläimet, turkiseläimet, sikaeläimet

Sikaeläimet ja siipikarja

Vesiviljelyeläimet, turkiseläimet

Kasvatetut hyönteiset, sikaeläimet ja siipikarja

Vesiviljelyeläimet, turkiseläimet”


Top