EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1476

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1476, annettu 14 päivänä syyskuuta 2021, Andorran antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/6745

OJ L 325, 15.9.2021, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1476/oj

15.9.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/1476,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2021,

Andorran antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamat koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset annetaan asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava Andorran unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamiin koronatodistuksiin. Tällaisia vastaavuushavaintoja olisi asetuksen (EU) 2021/954 perusteella sovellettava vastaavasti myös koronatodistuksiin, joita Andorra mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin antaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

Andorra toimitti komissiolle 9 päivänä heinäkuuta 2021 tiedot covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien yhteentoimivien todistusten antamisesta ”Andorra Health QR Server Module” -järjestelmän mukaisesti. Andorra ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset annetaan sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Andorra ilmoitti komissiolle tältä osin, että Andorran ”Andorra Health QR Server Module” -järjestelmän mukaisesti annetut koronatodistukset sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

Lisäksi Andorra ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden Vaxzevria, Comirnaty ja Spikevax perusteella.

(5)

Lisäksi Andorra ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia testaustodistuksia ainoastaan nukleiinihappotestien (NAAT) perusteella.

(6)

Andorra ilmoitti komissiolle 23 päivänä heinäkuuta 2021 hyväksyvänsä jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti antamat rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset. Andorra ilmoitti komissiolle hyväksyvänsä todistukset rokottamisesta rokotteilla, jotka on hyväksytty EU:n laajuisesti tai jotka WHO on hyväksynyt hätätilannekäyttöön. Lisäksi Andorra ilmoitti komissiolle, että se hyväksyy yhteentoimivat testaustodistukset nukleiinihappotesteistä (NAAT), kuten RT-PCR-testit, ja pika-antigeenitesteistä, jotka luetellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU (3) 17 artiklalla perustetun terveysturvakomitean hyväksymässä covid-19-pika-antigeenitestien yhteisessä ja päivitetyssä luettelossa. Lisäksi Andorra ilmoitti komissiolle hyväksyvänsä parantumistodistukset, jotka perustuvat NAAT-testin positiiviseen tulokseen.

(7)

Lisäksi Andorra ilmoitti komissiolle 23 päivänä heinäkuuta 2021, että kun se todentaa jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti antamia rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevia todistuksia, todistuksiin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos tai että hän on parantunut taudista, eikä niitä säilytetä jälkikäteen.

(8)

Komissio suoritti 6 päivänä syyskuuta 2021 teknisiä testejä, jotka osoittivat, että covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita Andorra antaa ”Andorra Health QR Server Module” -järjestelmänsä mukaisesti, ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että niiden aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Komissio vahvisti myös, että Andorran ”Andorra Health QR Server Module” -järjestelmän mukaisesti antamat koronatodistukset sisältävät tarvittavat tiedot.

(9)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että Andorran ”Andorra Health QR Server Module” -järjestelmän mukaisesti antamat koronatodistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(10)

Sen vuoksi Andorran ”Andorra Health QR Server Module” -järjestelmän mukaisesti antamat koronatodistukset olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(11)

Tämän päätöksen soveltamiseksi Andorra olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(12)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(13)

Koska Andorra olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti, tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita Andorra antaa ”Andorra Health QR Server Module” -järjestelmän mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

Andorra liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).


Top