EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0943

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2021/943, annettu 14 päivänä toukokuuta 2021, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta (EKP/2021/24)

EUVL L 210, 14.6.2021, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/943/oj

14.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 210/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2021/943,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2021,

valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta (EKP/2021/24)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan d alakohdan ja 10 artiklan,

ottaa huomioon kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan, 140 artiklan ja 141 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan komissio hyväksyi hiljattain Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimittaman teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksen pohjalta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 (3), ja jolla kumotaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 (4).

(2)

Koska Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) (5) (jäljempänä ’EKP:n FINREP-asetus’) säädetään EPV:n laatimien ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 680/2014 vahvistettujen lomakkeiden käytöstä, EKP:n FINREP-asetuksessa olevat viittaukset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 on päivitettävä vastaavasti. On myös tarpeen ottaa huomioon muut muutokset, jotka edellyttävät täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/451 koskevien viittausten päivittämistä sen varmistamiseksi, että EKP:n FINREP-asetus pysyy johdonmukaisena suhteessa sovellettavaan komission täytäntöönpanoasetukseen. Näihin muutoksiin sisältyvät tietyt muutokset EKP:n FINREP-asetuksen liitteissä olevien tiettyjen lomakkeiden otsikoinnissa ja rakenteessa, jotta ne vastaisivat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteissä olevien lomakkeiden otsikointia ja rakennetta.

(3)

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät 20 päivänä toukokuuta 2019 asetuksen (EU) 2019/876 (6), jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 575/2013 (7). EKP:n FINREP-asetuksessa olevat viittaukset asetukseen (EU) N:o 575/2013 olisi päivitettävä vastaavasti.

(4)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen varmistaa, että viittauksia koskevia muutoksia sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 kumoamispäivästä. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 soveltamispäivästä eli 28 päivästä kesäkuuta 2021.

(5)

Näin ollen asetusta (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdassa oleva viittaus täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksella komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451 (*);

”(*)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/451, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamiseksi laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 kumoamisesta (EUVL L 97, 19.3.2021, s. 1).”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos toimivaltaiset viranomaiset, EKP mukaan luettuna, vaativat laitoksia noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa, seitsemännessä ja kahdeksannessa osassa sekä direktiivin 2013/36/EU VII osastossa säädettyjä velvoitteita alakonsolidointiryhmän tasolla asetuksen (EU) N:o 575/2013 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tällaisten laitosten on myös alakonsolidointiryhmän tasolla noudatettava tässä asetuksessa konsolidoinnin perusteella vahvistettuja vaatimuksia.”;

2)

korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Konsolidointipohjaisen raportoinnin muoto ja tiheys sekä raportoinnin viite- ja ilmoituspäivämäärät merkittävillä luottolaitoksilla, jotka soveltavat valvontaan liittyvään konsolidointipohjaiseen raportointiin IFRS-standardeja asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 4 kohdan mukaan sellaisten merkittävien luottolaitosten, jotka asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti soveltavat valvontaan liittyvässä konsolidointipohjaisessa raportoinnissa IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 11 artiklassa säädetyllä tavalla konsolidoinnin perusteella.”;

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Konsolidointipohjaisen raportoinnin muoto ja tiheys sekä raportoinnin viite- ja ilmoituspäivämäärät merkittävillä luottolaitoksilla, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä konsolidoinnin perusteella

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 artiklan 9 kohdan nojalla muiden kuin edellä 4 artiklassa tarkoitettujen merkittävien luottolaitosten, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä konsolidoinnin perusteella, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2021/451 12 artiklassa säädetyllä tavalla konsolidoinnin perusteella.”;

4)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tulee sisältää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 11 artiklassa täsmennetyt tiedot, mukaan lukien mainitun asetuksen liitteessä III olevassa lomakkeessa 40.1 täsmennetyt tiedot, ja raportoinnissa on noudatettava samassa artiklassa täsmennettyä raportointitiheyttä.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tulee sisältää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 12 artiklassa täsmennetyt tiedot, mukaan lukien mainitun asetuksen liitteessä IV olevassa lomakkeessa 40.1 täsmennetyt tiedot, ja raportoinnissa on noudatettava samassa artiklassa täsmennettyä raportointitiheyttä.”;

c)

korvataan 7 ja 8 kohdassa olevat viittaukset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksilla täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

5)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Näiden luottolaitosten on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein, ja raportoinnin on katettava liitteessä I täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.”;

b)

korvataan 2 kohdassa oleva viittaus täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksella täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 12 artiklassa täsmennetyin aikavälein, ja raportoinnin on katettava liitteessä I täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.”;

d)

korvataan 5 kohdassa oleva viittaus täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksella täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

6)

korvataan 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa olevat viittaukset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksilla täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

7)

Muutetaan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein.”;

b)

Korvataan b alakohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 12 artiklassa täsmennetyin aikavälein.”;

8)

korvataan 10 artiklan 2 kohdassa oleva viittaus täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksella täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

9)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 1 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.”;

b)

korvataan 3 kohdassa oleva viittaus täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksella täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/4513;

c)

korvataan 4 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Nämä valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 12 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 2 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.”;

d)

korvataan 5 kohdassa oleva viittaus täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksella täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

10)

korvataan 12 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa olevat viittaukset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksilla täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

11)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 1 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.”;

b)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 12 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 2 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.”;

c)

korvataan 3 ja 6 kohdassa olevat viittaukset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksilla täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

12)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä II täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.”;

b)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 12 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä II täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.”;

c)

korvataan 3 ja 6 kohdassa olevat viittaukset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksilla täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

13)

korvataan 15 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa olevat viittaukset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 viittauksilla täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/451;

14)

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 2015/2014 (EKP/2014/13) liitteet tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Loppusäännökset

1.   Tämä asetus tulee voimaan viidentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 28 päivästä kesäkuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 14 päivänä toukokuuta 2021.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/451, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamiseksi laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 kumoamisesta (EUVL L 97, 19.3.2021, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13) (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/876, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liite I seuraavasti:

””LIITE I

Yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi

1.   

Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 1 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä III olevat lomakkeet.

2.   

Valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 2 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevat lomakkeet.

2a.   

Edellä 2 kohdasta poiketen kukin kansallinen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka ovat sijoittautuneet sen jäsenvaltioon, raportoivat

a)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 9.1 tai lomakkeessa 9.1.1 tarkoitetut tiedot;

b)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 11.1 tai lomakkeessa 11.2 tarkoitetut tiedot;

c)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 12.0 tai lomakkeessa 12.1 tarkoitetut tiedot; ja

d)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 16.3 tai lomakkeessa 16.4 tarkoitetut tiedot;

3.   

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.

4.   

Taulukoissa 1 ja 2 olevat lomakkeet 17.1, 17.2 ja 17.3 on tarkoitettu ainoastaan konsolidoidusti raportoiville luottolaitoksille. Taulukoissa 1 ja 2 oleva lomake 40.1 on tarkoitettu konsolidoidusti raportoiville luottolaitoksille ja luottolaitoksille, jotka eivät kuulu yksittäisen laitoksen tasolla raportoivaan ryhmittymään.

5.   

Tämän liitteen taulukoissa 1 ja 2 olevassa 2 osassa mainittuja kynnysarvoja laskettaessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2021/451 5 artiklan 5 kohdan toista alakohtaa.

Taulukko 1

Lomakkeen numero

LOMAKKEEN TAI LOMAKERYHMÄN NIMI

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

5.1

Muut luotot kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävänä olevat varat tuotteittain

6.1

Erittely rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille myönnetyistä muista luotoista kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä ja myytävänä olevista varoista NACE-koodeittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.2

Saadut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Saadut vakuudet ja takaukset

13.1

Vakuuksien ja takausten erittely muiden kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien luottojen mukaan

13.2.1

Kauden aikana haltuun otetut vakuudet [raportointipäivänä hallussa olevat]

13.3.1

Kertyneet haltuun otetut vakuudet

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Tuloslaskelman tiettyjen erien erittely

16.1

Korkotuotot ja -kulut instrumenteittain ja vastapuolialoittain

16.3

Instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

 

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Tase

17.1

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Varat

17.2

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut – annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

17.3

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Velat

 

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaus – luotot vastapuolialoittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

 

OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]

 

Maantieteelliset erittelyt

20.4

Varojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.5

Taseen ulkopuolisten vastuiden maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.6

Velkojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

 

OSA 4 [VUOSITTAIN]

 

Ryhmän rakenne

40.1

Ryhmän rakenne: ”yhteisöittäin”

Taulukko 2

Lomakkeen numero

LOMAKKEEN TAI LOMAKERYHMÄN NIMI

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

4.6

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.7

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.8

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon omana pääomana arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.9

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: hankintamenoon perustuvalla menetelmällä arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.10

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: muut johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

5.1

Muut luotot kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävänä olevat varat tuotteittain

6.1

Erittely rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille myönnetyistä muista luotoista kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä ja myytävänä olevista varoista NACE-koodeittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuoliset vastuut kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.2

Saadut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

11.2

Johdannaiset – Suojauslaskenta kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Erittely riskityypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12

Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvien luottotappioita koskevien vähennyserien ja arvonalentumisten muutokset kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Saadut vakuudet ja takaukset

13.1

Vakuuksien ja takausten erittely muiden kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien luottojen mukaan

13.2.1

Kauden aikana haltuun otetut vakuudet [raportointipäivänä hallussa olevat]

13.3.1

Kertyneet haltuun otetut vakuudet

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Tuloslaskelman tiettyjen erien erittely

16.1

Korkotuotot ja -kulut instrumenteittain ja vastapuolialoittain

16.3

Instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

16.4

Riskeittäin voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista

 

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Tase

17.1

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Varat

17.2

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut – annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

17.3

Kirjanpidollisen konsolidoinnin laajuuden ja vakavaraisuusasetuksen mukaisen konsolidoinnin laajuuden täsmäytys: Velat

 

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaus – luotot vastapuolialoittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

 

OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]

 

Maantieteelliset erittelyt

20.4

Varojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.5

Taseen ulkopuolisten vastuiden maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

20.6

Velkojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan

 

OSA 4 [VUOSITTAIN]

 

Ryhmän rakenne

40.1

Ryhmän rakenne: ”yhteisöittäin

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

Pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi

1.   

Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 3 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä III olevat mallit.

Taulukko 3

Lomakkeen numero

LOMAKKEEN TAI LOMAKERYHMÄN NIMI

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

5.1

Muut luotot kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävänä olevat varat tuotteittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

14

Käypien arvojen hierarkia: käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit

 

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaus – luotot vastapuolialoittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

2.   

Valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 4 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevat mallit.

Taulukko 4

Lomakkeen numero

LOMAKKEEN TAI LOMAKERYHMÄN NIMI

 

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

 

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: oma pääoma

2

Tuloslaskelma

 

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.2.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.2.2

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi

4.3.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat

4.4.1

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat

4.5

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvarat

4.6

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat

4.7

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.8

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon omana pääomana arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.9

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: hankintamenoon perustuvalla menetelmällä arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

4.10

Rahoitusvarojen erittely instrumenteittain ja vastapuolialoittain: muut johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat

5.1

Muut luotot kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävänä olevat varat tuotteittain

 

Rahoitusvelkojen erittely

8.1

Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

 

Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuoliset vastuut kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

9.1.1

Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset

10

Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

 

Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

11.2

Johdannaiset – Suojauslaskenta kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Erittely riskityypeittäin

 

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

12

Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvien luottotappioita koskevien vähennyserien ja arvonalentumisten muutokset kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti

12.1

Luottotappioita koskevien vähennyserien ja varausten muutokset

 

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18

Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.1

Järjestämättömien saamisten sisään- ja ulosvirtaus – luotot vastapuolialoittain

18.2

Liikekiinteistölainat ja lisätiedot kiinteistövakuudellisista lainoista

19

Lainanhoitojoustosaamiset

3.   

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.

4.   

Edellä 2 kohdasta poiketen kukin kansallinen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka ovat sijoittautuneet sen jäsenvaltioon, raportoivat

a)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 9.1 tai lomakkeessa 9.1.1 tarkoitetut tiedot;

b)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 11.1 tai lomakkeessa 11.2 tarkoitetut tiedot;

c)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 12.0 tai lomakkeessa 12.1 tarkoitetut tiedot.

”;

3)

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

Valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet

1.   

Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet” käsittävät tämän asetuksen liitteessä IV olevat, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä III mainitut tietopisteet.

2.   

Valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet” käsittävät tämän asetuksen liitteessä V olevat, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä IV mainitut tietopisteet.

3.   

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.

”;

4)

Korvataan liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

FINREP-tietopisteet IFRS:n tai IFRS:n kanssa yhteensopivan kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaan

Image 1

1.     Taselaskelma [tase]

1.1   Varat

Image 2

1.2   Velat

Image 3

1.3   Oma pääoma

Image 4

2.     Tuloslaskelma

Image 5

5.     Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

5.1   Muut luotot kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävänä olevat varat tuotteittain

Image 6

8.     Rahoitusvelkojen erittely

8.1   Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

Image 7

8.2   Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

Image 8

10.     Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

Image 9

11.     Suojauslaskenta

11.1   Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

Image 10

18     Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.0   Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

Image 11

Image 12

18     Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.0   Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

Image 13

Image 14

19.     Tiedot lainanhoitojoustosaamisista

Image 15

19.     Tiedot lainanhoitojoustosaamisista

Image 16

;

5)

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

FINREP-tietoelementit kansallisten tilinpäätössäännöstöjen mukaan

Image 17

1.    Taselaskelma [tase]

1.1   Varat

Image 18

1.2   Velat

Image 19

1.3   Oma pääoma

Image 20

2.    Tuloslaskelma

Image 21

Image 22

5.    Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten luottojen erittely tuotteittain

5.1   Muut luotot kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävänä olevat varat tuotteittain

Image 23

8.    Rahoitusvelkojen erittely

8.1   Rahoitusvelkojen erittely tuotteittain ja vastapuolialoittain

Image 24

8.2   Etuoikeudeltaan huonommat rahoitusvelat

Image 25

10.    Johdannaiset – Kaupankäynti ja taloudelliset suojaukset

Image 26

11.    Suojauslaskenta

11.2   Johdannaiset — Suojauslaskenta kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti: Erittely riskityypeittäin

Image 27

18    Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.0   Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

Image 28

Image 29

18    Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

18.0   Tiedot terveistä ja erääntyneistä sekä järjestämättömistä saamisista

Image 30

Image 31

19.    Tiedot lainanhoitojoustosaamisista

Image 32

19.    Tiedot lainanhoitojoustosaamisista

Image 33

.

Top