EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/760, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/760,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 185 ja 186 artiklan sekä 223 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 64 artiklan 6 kohdan ja 66 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tariffikiintiöiden hallinnointia ja erityistuontikohtelua kolmansissa maissa. Siinä myös siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tariffikiintiöiden sujuvan hallinnoinnin varmistamiseksi.

(2)

Tariffikiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa kelpoisuusvaatimukset, jotka toimijan on täytettävä voidakseen jättää todistushakemuksen tariffikiintiössä.

(3)

Sen varmistamiseksi, että tuonti- tai vientivelvoite täytetään todistuksen voimassaoloaikana, tariffikiintiöiden myöntämisen edellytyksenä olisi oltava vakuuden asettaminen. On tarpeen säätää poikkeuksista niitä tapauksia varten, joissa vientitodistuksen tarkoituksena on ainoastaan todistaa vietyjen tuotteiden unionin alkuperä. Olisi vahvistettava tariffikiintiöihin osallistumiseksi asetetun vakuuden vapauttamista ja pidättämistä koskevat säännökset.

(4)

Läpinäkyvyyden varmistamiseksi ja jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat havaita tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen ja erityisesti kelpoisuusvaatimusten rikkomiset, on aiheellista edellyttää tietyissä ylikysytyissä tariffikiintiöissä, että todistusten haltijoiden nimet ja osoitteet julkaistaan komission virallisella verkkosivustolla rajoitetun ajan.

(5)

Tariffikiintiöitä koskevien kelpoisuussääntöjen noudattamisen varmistamiseksi on aiheellista vahvistaa erityiset säännöt, jotka koskevat todistusten siirrettävyyttä tariffikiintiöissä. Todistukset olisi voitava siirtää ainoastaan siirronsaajille, jotka täyttävät samat kelpoisuusedellytykset kuin todistuksen hakija tariffikiintiössä.

(6)

Jotta hakemuksia tehtäisiin keinottelumielessä mahdollisimman vähän, yhtenä edellytyksistä, joita sovelletaan todistusten hakemiseen komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/761 (3) luetelluissa tietyissä tariffikiintiöissä, olisi oltava aiempi kokemus ja kyseisen toimijan osallistuminen kolmansien maiden kanssa käytyyn kauppaan. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat todisteita vähimmäiskokemuksesta kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

(7)

Eräitä tariffikiintiöitä pidetään herkkinä muista syistä, muun muassa sen vuoksi, että ne ovat ylikysyttyjä kiintiökaudella tai yhdellä tai useammalla osakaudella, koskevat jotain tuotetta tai alkuperämaata, joka on erityisen tärkeä unionin markkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta, tai sen vuoksi, että niiden hallintoa koskevia sääntöjä on aiemmin kierretty tai sovellettu virheellisesti. Näiden herkkien tariffikiintiöiden asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi, erityisesti sääntöjen kiertämisen riskin vähentämiseksi sekä uusien, pienten ja keskisuurten toimijoiden kannustamiseksi käyttämään kyseisiä tariffikiintiöitä, olisi vahvistettava viitemäärän muodossa enimmäismäärät, joita voidaan hakea. Olisi vahvistettava myös kyseisen viitemäärän laskentaa ja todistamista koskevat säännöt.

(8)

Viitemäärän olisi katettava sellaiset tuotteiden määrät, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen unionissa kyseisen tariffikiintiön etuuskohtelujärjestelmän mukaisesti, ja saman tuotteen määrät, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen unionissa jotain muuta sovellettavaa etuuskohteluun oikeuttavaa järjestelmää tai etuoikeuskohteluun oikeuttamatonta suosituimmuustullia käyttäen. Olisi myös otettava huomioon, että olisi varmistettava todistusten kohtuullinen jakaminen eri toimijaryhmien kesken, erityisesti varmistettava uusien tuojien sekä pienten ja keskisuurten toimijoiden pääsy markkinoille. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön toimijakohtainen enimmäismäärä kokonaisviitemäärälle. Enimmäismäärän olisi oltava oikeassa suhteessa tietyn tariffikiintiön käytettävissä olevaan kokonaismäärään, jotta voidaan varmistaa kohtuullinen tasapaino merkittävien tuojien tuontitoiminnan ja tariffikiintiön käytöstä kiinnostuneiden uusien ja pienempien tuojien etujen välille. Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista sovellettavien sääntöjen kanssa ja samalla yhdenmukaistaa kyseiset säännöt mutta kuitenkin säilyttää tietty joustavuus, kokonaisviitemäärän enimmäismääräksi on vahvistettu 15 prosenttia.

(9)

Tariffikiintiöiden hallinnoinnin parantamiseksi, todistuksilla keinottelun ehkäisemiseksi ja tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen kiertämisen estämiseksi on aiheellista edellyttää eräiden täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/761 lueteltujen herkkien erittäin kysyttyjen tariffikiintiöiden osalta ja sellaisten tariffikiintiöiden osalta, joissa on aiemmin ollut sääntöjen kiertämistä, että toimijat rekisteröityvät erityiseen sähköiseen järjestelmään ennen tuontitodistuksen hakemista. Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat tietojen säilyttämistä kyseisessä sähköisessä järjestelmässä. On myös aiheellista säätää, että ainoastaan toimijat, joilla ei ole yhteyttä toiseen samaa tariffikiintiötä hakevaan toimijaan, ja toimijat, joilla on yhteys toiseen samaa tariffikiintiötä hakevaan toimijaan mutta jotka harjoittavat säännöllisesti huomattavaa taloudellista toimintaa suhteessa kolmansiin osapuoliin, voivat hakea tuontitodistuksia kyseisissä kiintiöissä. Niiden olisi tuontitodistusta hakiessaan tämän vuoksi esitettävä riippumattomuusilmoitus. Näin ollen olisi vahvistettava riippumattomuusilmoituksen muoto.

(10)

Sen varmistamiseksi, että viitemäärää, riippumattomuusilmoitusta ja pakollista ennakkorekisteröitymistä koskevat vaatimukset eivät estä kyseisten tariffikiintiöiden täysimääräistä käyttöä, on aiheellista säätää kyseisten vaatimusten soveltamisen keskeyttämisestä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

(11)

Jotta varmistettaisiin erityistuontikohteluun kolmansissa maissa sovellettavien erityisedellytysten täyttyminen, on aiheellista vahvistaa säännöt, jotka koskevat vientitodistusten myöntämistä.

(12)

Sen varmistamiseksi, että hakijat toimittavat tarkat, ajantasaiset ja luotettavat asiakirjat ja tiedot, on aiheellista säätää oikeasuhteisesta seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan, jos kyseistä velvoitetta ei täytetä.

(13)

Tariffikiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista vahvistaa tietoja, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, koskevat säännöt.

(14)

Espanjan ja Portugalin EU:hun liittymisen seurauksena näihin maihin suuntautuvaan tuontiin sovelletaan EU:n yleisiä tulliesteitä; samalla tietyistä EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevan tuonnin kilpailukyky heikkeni. Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehtyjen sopimusten mukaisesti unioni on sallinut vuosittain 2 000 000 maissitonnin ja 300 000 durratonnin tuonnin Espanjaan ja vuosittain 500 000 maissitonnin tuonnin Portugaliin. Kun kyse on tuontia Espanjaan koskevista kiintiöistä, Espanjaan tuotavat viljaa korvaavien tiettyjen tuotteiden määrät olisi vähennettävä tuotavista kokonaismääristä.

(15)

Jotta kyseisten kiintiöiden hallinnointi sujuisi moitteettomasti, sekä Espanjassa että Portugalissa olisi käytettävä maissin ja durran tuonnin kirjaamisessa samoja menetelmiä. Lisäksi huomioon ei tulisi ottaa määriä, jotka on tuotu unionin erityisten kauppamyönnytysten mukaisesti hyväksymien säädösten nojalla.

(16)

Kun otetaan huomioon maissin ja durran tuonnissa Espanjaan ja Portugaliin sovellettavien tullittomien tariffikiintiöiden erityispiirteet, on aiheellista vahvistaa erityiset säännöt, jotka koskevat tuotujen tuotteiden käyttöä, tullivalvontaa ja hallinnollisia tarkastuksia, todistushakemusten jättämistä, tällaisiin todistuksiin sovellettavia vakuuksia, kyseisten vakuuksien vapauttamista ja pidättämistä sekä tietoja, jotka on annettava toimijoiden saataville.

(17)

Koska tällä asetuksella korvataan voimassa olevat tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt, kyseiset säännöt olisi kumottava.

(18)

Jotta kauppavirrat eivät häiriintyisi, on tarpeen vahvistaa, että kumottuja säädöksiä sovelletaan jatkossakin tuontitodistuksiin, jotka on myönnetty kyseisten säädösten perusteella ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää. Samaa tarkoitusta varten on aiheellista sallia, että todistuksen myöntävät viranomaiset vahvistavat viitemäärän kumottujen säädösten mukaisesti kahden ensimmäisen tariffikiintiökauden aikana tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

(19)

Jotta voidaan varmistaa sujuva siirtyminen tässä asetuksessa vahvistettuihin sääntöihin, täyttää velvoite, jonka mukaan uusista säännöistä on ilmoitettava Maailman kauppajärjestölle ennen niiden soveltamista, ja antaa toimijoille riittävästi aikaa mukautua velvoitteeseen rekisteröityä erityiseen sähköiseen järjestelmään ja antaa kyseisen sähköisen järjestelmän kautta riippumattomuusilmoitus tiettyjen ylikysyttyjen tariffikiintiöiden osalta, on aiheellista säätää tämän asetuksen soveltamisen lykkäämisestä 1 päivään tammikuuta 2021,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Johdantosäännökset

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joilla täydennetään asetuksia (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 seuraavien osalta:

a)

edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, jotka toimijan on täytettävä voidakseen jättää hakemuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä I luetelluissa tariffikiintiöissä;

b)

oikeuksien siirtoa toimijoiden välillä koskevat säännöt;

c)

vakuuksien asettaminen ja vapauttaminen;

d)

tariffikiintiöön sovellettavista erityisistä piirteistä, vaatimuksista tai rajoituksista säätäminen tarpeen mukaan;

e)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 185 artiklassa säädetyt tietyt tariffikiintiöt.

2 artikla

Muut sovellettavat säännöt

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 952/2013 (4), komission delegoituja asetuksia (EU) N:o 907/2014 (5), (EU) 2015/2446 (6) ja (EU) 2016/1237 (7) ja komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1239 (8) sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

II luku

Yhteiset säännöt

3 artikla

Edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset

1.   Tariffikiintiössä tuonti- tai vientitodistusta hakevien toimijoiden on oltava sijoittautuneita unioniin ja siellä alv-rekisteriin merkittyjä. Niiden on jätettävä todistushakemus todistukset myöntävälle viranomaiselle, jäljempänä ’todistuksen myöntävä viranomainen’, siinä jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittautuneet ja jossa ne on merkitty alv-rekisteriin.

2.   Kun toimija hakee todistusta tariffikiintiössä, jossa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä I vahvistettua vaatimusta käytyä kauppaa koskevasta todisteesta, sen on kullakin tariffikiintiökaudella toimitettava ensimmäisen todistushakemuksen kanssa tämän asetuksen 8 artiklan mukainen todiste käydystä kaupasta.

3.   Kun toimija hakee tuontitodistusta tariffikiintiössä, jossa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä I vahvistettua viitemäärää koskevaa vaatimusta, sen on toimitettava ensimmäisen todistushakemuksen kanssa tämän asetuksen 10 artiklan mukaiset asiakirjat viitemäärän vahvistamiseksi.

4.   Kun toimija hakee tuontitodistusta tariffikiintiössä, jossa edellytetään toimijoiden ennakkorekisteröitymistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteen I mukaisesti, sen on oltava tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti rekisteröityneenä ennen hakemuksen jättämistä.

5.   Ainoastaan toimijat, jotka täyttävät 11 artiklassa vahvistetun riippumattomuusvaatimuksen ja esittävät 12 artiklan mukaisen riippumattomuusilmoituksen, voivat hakea tariffikiintiöitä, joissa edellytetään toimijoiden ennakkorekisteröitymistä.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, toimijoiden ennakkorekisteröintiä ei vaadita, jos 3 kohdassa tarkoitetun viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltaminen on keskeytetty 9 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Vakuuden asettaminen

Seuraavien todistusten myöntäminen edellyttää vakuuden asettamista:

a)

tuontitodistukset;

b)

Amerikan yhdysvaltojen avaaman, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 2 luvun 7 jaksossa vahvistetun juustokiintiön vientitodistukset;

c)

Dominikaanisen tasavallan avaaman, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 2 luvun 7 jaksossa vahvistetun maitojauhekiintiön vientitodistukset.

5 artikla

Vakuuksien vapauttaminen ja pidättäminen

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 7 artiklaa sovelletaan vakuuksien vapauttamiseen ja pidättämiseen tariffikiintiöissä.

2.   Poiketen siitä, mitä delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 23 artiklan 4 kohdassa säädetään, kun vapaaseen liikkeeseen luovutus unionissa tai vienti unionista tapahtui todistuksen voimassaoloaikana mutta luovutusta tai vientiä koskevan todisteen esittämisen määräaika ylitetään, vakuudesta menetetään 3 prosenttia jokaiselta kalenteripäivältä, jona määräaika ylittyy.

3.   Vakuus vapautetaan niiden määrien osalta, joille ei ole myönnetty todistusta, koska on sovellettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 10 artiklan mukaista jakokerrointa.

6 artikla

Niiden toimijoiden nimien julkaiseminen, joille on myönnetty todistukset toimijoiden ennakkorekisteröitymistä edellyttävissä tariffikiintiöissä

1.   Poiketen siitä, mitä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 (9) 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, komissio julkaisee kunkin tariffikiintiökauden lopussa virallisilla verkkosivuillaan niiden toimijoiden nimet, talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumerot (Economic Operators Registration and Identification, jäljempänä ’EORI’) ja osoitteet, joille on myönnetty edellisellä kiintiökiintiökaudella todistuksia sellaisissa tariffikiintiöissä, jotka edellyttävät toimijoiden pakollista rekisteröintiä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteen I mukaisesti, riippumatta siitä, ovatko toimijat todistuksenhaltijoita vai siirronsaajia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan komission viralliselta verkkosivustolta 12 kuukauden kuluttua tietojen julkaisemisesta.

7 artikla

Todistusten siirtäminen

1.   Tuontitodistukset voidaan siirtää, lukuun ottamatta Kanadasta peräisin olevan tuoreen ja jäädytetyn naudan- ja sianlihan tariffikiintiöiden tuontitodistuksia.

2.   Vientitodistuksia ei saa siirtää.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 6 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi siirronsaajan on oltava sijoittautunut unioniin ja siellä alv-rekisteriin merkitty.

4.   Jos todistuksen siirto koskee tariffikiintiöitä, joihin sovelletaan vaatimusta käytyä kauppaa koskevasta todisteesta, siirronsaajan on esitettävä 8 artiklan mukainen käytyä kauppaa koskeva todiste.

5.   Jos todistuksen siirto koskee tariffikiintiöitä, joihin sovelletaan viitemäärää koskevaa vaatimusta, siirronsaajan ei tarvitse esittää tällaista todistetta.

6.   Jos todistuksen siirto koskee tariffikiintiöitä, joissa edellytetään toimijoiden ennakkorekisteröitymistä, siirronsaajan on täytettävä ennen todistuksen siirtämistä seuraavat vaatimukset:

a)

sen on oltava rekisteröityneenä 13 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen LORI-järjestelmään,

b)

se on toimittanut 12 artiklassa tarkoitetun riippumattomuusilmoituksen niiden tariffikiintiöiden osalta, joita todistuksen siirto koskee,

lukuun ottamatta tapauksia, joissa näiden vaatimusten soveltaminen keskeytetään tämän asetuksen 9 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen keskeyttämisen vuoksi.

7.   Siirronsaajan on esitettävä siirrettävän todistuksen myöntäneelle viranomaiselle todisteet siitä, että se täyttää 3, 4 ja 6 kohdassa vahvistetut kelpoisuusvaatimukset.

Todisteiden esittämistä voidaan yksinkertaistaa, jos siirronsaaja on toisen, tämän asetuksen mukaisesti myönnetyn voimassa olevan tuontitodistuksen haltija ja kyseinen tuontitodistus koskee asianomaista tariffikiintiön järjestysnumeroa ja tariffikiintiökautta. Tällöin siirronsaaja voi pyytää oman todistuksensa myöntänyttä viranomaista toimittamaan jäljennöksen todistuksesta tai viitteen todistuksen sähköiseen vastineeseen sille viranomaiselle, joka myönsi todistuksen siirtäjälle. Jäljennös on riittävä todiste 3, 4 ja 6 kohdassa säädettyjen edellytysten ja kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä riippumatta siitä, onko se paperisessa vai sähköisessä muodossa.

8.   Kun todistus on siirretty, unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettu todistuksen alainen määrä jaetaan siirronsaajalle käydyn kaupan todistamista ja viitemäärän vahvistamista varten.

8 artikla

Todiste käydystä kaupasta

1.   Kun toimijat esittävät hakemuksia tietyssä tariffikiintiössä, niiden on todistettava, että ne ovat vieneet unionista tai luovuttaneet unionissa vapaaseen liikkeeseen vähimmäismäärän kyseisen, jonkin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–w alakohdassa luetellun alan tuotteita.

Unionista vietävien tai unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tuotteiden vähimmäismäärät kunkin peräkkäisen kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus, vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteissä II–XIII.

Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa sovelletaan seuraavia:

a)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä VI lueteltujen valkosipulin tariffikiintiöiden osalta kyseessä oleva ala on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa mainittu hedelmä- ja vihannesala;

b)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä VII lueteltujen sienten tariffikiintiöiden osalta kyseessä oleva ala on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa mainittu hedelmä- ja vihannesjalostetuotteiden ala.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, käytyä kauppaa koskeva todiste kattaa

a)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä VIII lueteltujen naudanlihan tariffikiintiöiden osalta 12 kuukauden jakson, joka päättyy kaksi kuukautta ennen kuin ensimmäinen hakemus voidaan jättää tariffikiintiössä;

b)

järjestysnumerolla 09.4282 avatun Kanadan sianlihan tuontikiintiön osalta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan q alakohdassa määriteltyjen sianlihatuotteiden lisäksi CN-koodien 0201, 0202, 0206 10 95 ja 0206 29 91 tuotteet;

c)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 55–57 artiklassa tarkoitetun, Dominikaanisen tasavallan avaaman maitojauheen vientikiintiön osalta kyseiseen tariffikiintiöön kuuluvat tuotteet, jotka on viety Dominikaaniseen tasavaltaan jonakin todistushakemuksen jättämistä edeltäneistä kolmesta kalenterivuodesta;

d)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 58–63 artiklassa tarkoitetun, Amerikan yhdysvaltojen avaaman juuston tariffikiintiön osalta CN-koodin 0406 tuotteet, jotka on viety Amerikan yhdysvaltoihin ainakin yhtenä kolmesta kalenterivuodesta ennen tariffikiintiökauden alkua edeltävää syyskuuta;

e)

järjestysnumerolla 09.4195 avatun Uuden-Seelannin voin tariffikiintiön osalta tuotteet, jotka tuodaan tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4195 ja 09.4182, 24 kuukauden aikana ennen tariffikiintiökauden alkamista edeltävää marraskuuta;

f)

järjestysnumerolla 09.4182 avatun Uuden-Seelannin voin tariffikiintiön osalta 12 kuukauden jakson ennen tariffikiintiökauden alkamista edeltävää marraskuuta.

3.   Toimijoiden on toimitettava käytyä kauppaa koskeva todiste todistuksen myöntäneelle viranomaiselle jollakin seuraavista tavoista:

a)

tullitiedot, joista ilmenee vapaaseen liikkeeseen luovutus unionissa ja joissa asianomaisen jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti viitataan toimijaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 15 alakohdassa tarkoitettuna ilmoittajana tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B olevan I osaston 3 luvun 3 ryhmässä ja mainitun liitteen II osaston 3 ryhmässä tarkoitettuna tuojana;

b)

tullitiedot, joista ilmenee luovutus vientiin unionista ja joissa asianomaisen jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti viitataan toimijaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 15 alakohdassa tarkoitettuna ilmoittajana tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 19 alakohdassa tarkoitettuna viejänä;

c)

tulliviranomaisten asianmukaisesti vahvistama käytetty todistus, josta ilmenee tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa tai vienti unionista ja jossa viitataan toimijaan todistuksenhaltijana, tai jos kyseessä on todistuksen siirto, siirronsaajana.

4.   Jos tullitietoja voidaan tuottaa tai toimittaa ainoastaan paperimuodossa, tulli-ilmoitusten tuloste on vahvistettava viralliseksi jäljennökseksi asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomaisten leimalla ja allekirjoituksella.

5.   Todistuksen myöntävät viranomaiset ja tulliviranomaiset voivat käyttää yksinkertaistettuja sähköisiä muotoja tässä artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista ja menettelyistä.

6.   Todistetta käydystä kaupasta ei vaadita kiintiöissä, joihin sovelletaan viitemäärää koskevaa vaatimusta, paitsi jos kyseisen vaatimuksen soveltaminen on keskeytetty 9 artiklan 9 kohdan nojalla.

9 artikla

Viitemäärä

1.   Viitemäärä on unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden keskimääräinen vuotuinen määrä niiden peräkkäisten kahden 12 kuukauden jakson aikana, jotka päättyvät kaksi kuukautta ennen kuin tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää ensimmäinen hakemus.

Sulautuneiden toimijoiden viitemäärä vahvistetaan laskemalla yhteen ne tuotteiden määrät, jotka kukin sulautumiseen osallistuva toimija luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa.

Toimijan viitemäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia kyseisessä tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianomaisella tariffikiintiökaudella.

2.   Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama.

3.   Tariffikiintiökaudella jätettyihin yhtä tariffikiintiötä koskeviin hakemuksiin sisältyvien tuotteiden kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tariffikiintiön hakijan viitemäärää.

Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, viitemäärä jaetaan osakausien kesken. Osuuden kokonaisviitemäärästä on tariffikiintiön osakaudella vastattava kyseiselle osakaudelle käytettävissä olevaa osuutta tuontitariffikiintiön kokonaismäärästä.

Todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen on jätettävä käsittelemättä hakemukset, jotka eivät ole ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Argentiinasta peräisin olevan valkosipulin, jonka järjestysnumero on 09.4104, viitemäärän on oltava tariffikiintiökautta edeltäneiden kolmen kalenterivuoden aikana vapaaseen liikkeeseen luovutettujen CN-koodin 0703 20 00 tuoreen valkosipulin määrien keskiarvo.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä VIII luetelluissa naudanliha-alan tariffikiintiöissä viitemäärä on niiden tuotteiden määrä, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen unionissa sen 12 kuukauden jakson aikana, joka päättyy kaksi kuukautta ennen kuin ensimmäinen hakemus tariffikiintiökauden osalta voidaan jättää.

6.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, viitemäärä lasketaan kumuloimalla niiden vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutettujen tuotteiden määrät, jotka kuuluvat kuhunkin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä I vahvistettuun seuraavaan peräkkäiseen kolmen kiintiöjärjestysnumeroon:

 

09.4211, 09.4212 ja 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 ja 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 ja 09.4412.

7.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, järjestysnumeroilla 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 avattujen tariffikiintiöiden osalta niiden tuotteiden kokonaismäärä, joista todistushakemuksia jätetään tariffikiintiökaudella kyseisten kolmen tariffikiintiön osalta, ei saa ylittää hakijan kyseisten kolmen tariffikiintiön viitemäärää. Hakija voi valita, miten kokonaisviitemäärä jaetaan niiden tariffikiintiöiden kesken, joissa hakemukset jätetään. Tätä sääntöä sovelletaan myös järjestysnumeroilla 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 sekä järjestysnumeroilla 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 avattuihin tariffikiintiöihin.

8.   Komissio keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos tariffikiintiössä haetut määrät ovat viimeistään tariffikiintiökauden yhdeksännen kuukauden lopussa alhaisemmat kuin kyseisellä tariffikiintiökaudella käytettävissä oleva määrä.

9.   Komissio voi keskeyttää viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen minkä tahansa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä I vahvistetun tariffikiintiön osalta, jos ennalta arvaamaton ja poikkeuksellinen tilanne uhkaa johtaa kyseisen tariffikiintiön alikäyttöön.

10.   Keskeytys ei saa jatkua itse tariffikiintiökautta pidempään.

11.   Komissio ilmoittaa viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltamisen keskeyttämisestä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 188 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Viitemäärää koskeva todiste

1.   Viitemäärä vahvistetaan vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta laaditun tulli-ilmoituksen oikeaksi todistetun tulosteen perusteella. Tulli-ilmoituksen on koskettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (10) 145 artiklassa tarkoitetussa kauppalaskussa mainittuja tuotteita, ja siinä on kunkin jäsenvaltion vaatimuksista riippuen ilmoitettava, onko todistuksen hakija asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 15 alakohdassa tarkoitettu ilmoittaja tai delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B olevan I osaston 3 luvun 3 ryhmässä tai kyseisen liitteen II osaston 3 ryhmässä tarkoitettu tuoja.

2.   Toimijan on varmistettava, että siinä vapaaseen liikkeeseen unionissa luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa, jota toimija käyttää viitemäärän vahvistamiseksi, mainitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 145 artiklassa tarkoitetun kauppalaskun numero. Toimijan on myös esitettävä kauppalasku todistuksen myöntäville viranomaisille viitemäärän vahvistamiseksi. Laskussa on mainittava ainakin

a)

tuojan tai ilmoittajan nimi;

b)

tavaran 8-numeroiseen CN-koodiin liittyvä kuvaus;

c)

laskun numero.

3.   Todistuksen myöntävien viranomaisten on verrattava laskuissa, tuontitodistuksissa ja tulli-ilmoituksissa olevia tietoja. Asiakirjoissa ei saa olla eroja tuojan tai ilmoittajan henkilöllisyyden, tuotekuvauksen ja laskun numeron osalta. Kyseisten asiakirjojen tarkastukset on tehtävä jäsenvaltioiden tekemän riskianalyysin perusteella.

4.   Todistuksen myöntävä viranomainen voi päättää, että laskut on toimitettava sähköisessä muodossa.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tulli-ilmoituksen oikeaksi todistettu tuloste voidaan korvata tulliviranomaisen todistuksen myöntävälle viranomaiselle sähköisesti toimittamilla tullitiedoilla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 14 artiklassa säädettyjen menettelyjen ja menetelmien mukaisesti. Todistuksen myöntävät viranomaiset ja tulliviranomaiset voivat käyttää yksinkertaistettuja sähköisiä muotoja tässä kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista ja menettelyistä.

6.   Jos toimija osoittaa jäsenvaltion toimivaltaisen mielestä riittävällä tavalla, että viejämaan tai unionin käyttöön ottamat terveys- tai kasvinsuojelutoimet ovat jollakin 9 artiklassa tarkoitetulla 12 kuukauden jaksolla vaikuttaneet toimijan vapaaseen liikkeeseen luovuttamien tuotteiden määrään, viitemäärän vahvistamiseksi on sallittua käyttää edellistä 12 kuukauden jaksoa, johon kyseiset toimenpiteet eivät vaikuttaneet.

11 artikla

Toimijoiden riippumattomuutta koskeva vaatimus, kun toimijat hakevat todistuksia ennakkorekisteröitymistä edellyttävissä tariffikiintiöissä

1.   Toimijat voivat hakea tariffikiintiöitä, joissa edellytetään toimijoiden ennakkorekisteröitymistä, ainoastaan, jos

a)

niillä ei ole yhteyttä muihin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka jättävät samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa koskevia hakemuksia; tai

b)

niillä on yhteys muihin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka jättävät samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa koskevia hakemuksia, mutta ne harjoittavat säännöllisesti huomattavaa taloudellista toimintaa.

2.   Toimijalla on yhteys muihin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin seuraavissa tapauksissa:

a)

jos se omistaa toisen oikeushenkilön tai valvoo sitä; tai

b)

jos sillä on perhesiteitä toiseen luonnolliseen henkilöön; tai

c)

jos sillä on tärkeä liikesuhde toiseen oikeushenkilöön tai luonnolliseen henkilöön.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetaan:

a)

’toisen oikeushenkilön omistamisella’ sitä, että omistaa vähintään 25 prosenttia toisen oikeushenkilön omistusoikeuksista;

b)

’toisen oikeushenkilön valvonnalla’ mitä tahansa seuraavista:

i)

oikeutta nimittää tai erottaa enemmistö kyseisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä;

ii)

sitä, että on yksin äänioikeuttaan käyttäen nimittänyt enemmistön oikeushenkilön hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä, jotka ovat toimineet tehtävässä kuluvan tai edellisen tilikauden aikana;

iii)

sitä, että oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön muiden osakkaiden tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla määrää yksin enemmistöstä osakkaiden tai jäsenten äänistä kyseisessä oikeushenkilössä, ryhmässä tai yhteisössä;

iv)

oikeutta käyttää määräävää vaikutusvaltaa oikeushenkilössä, ryhmässä tai yhteisössä kyseisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai sen perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen määräysten nojalla, jos kyseistä oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä koskevassa laissa sallitaan, että siihen sovelletaan tällaista sopimusta tai määräystä;

v)

valtaa käyttää iv alakohdassa tarkoitettua oikeutta käyttää määräävää vaikutusvaltaa, vaikka ei olisi kyseisen oikeuden haltija;

vi)

oikeutta käyttää oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön koko omaisuutta tai osaa siitä;

vii)

sellaisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön liiketoiminnan yhtenäistä johtamista, joiden osalta julkistetaan konsolidoitu tilinpäätös;

viii)

sitä, että vastaa yhteisvastuullisesti oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön rahoitusvastuista tai takaa niitä;

c)

’perheyhteyksillä’ mitä tahansa seuraavista:

i)

toimija on toisen toimijan, joka jättää samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa koskevan hakemuksen, puoliso, veli, sisar, vanhempi, lapsi tai lapsenlapsi;

ii)

toimija on toisen toimijan, joka jättää samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa koskevan hakemuksen, omistavan tai tätä valvovan luonnollisen henkilön puoliso, veli, sisar, vanhempi, lapsi tai lapsenlapsi;

d)

’merkittävällä liikesuhteella’ mitä tahansa seuraavista:

i)

toinen henkilö omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 25 prosenttia toimijan osakkeista;

ii)

toimija ja toinen henkilö, suoraan tai välillisesti, valvovat yhdessä kolmatta henkilöä;

iii)

toimija on työnantaja ja toinen henkilö tämän työntekijä;

iv)

toimija ja toinen henkilö ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita taikka johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä samassa oikeushenkilössä;

e)

’huomattavalla taloudellisella toiminnalla’ henkilön toteuttamia toimia tai toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa tavaroiden ja palvelujen tuotanto, jakelu tai kulutus.

Edellä olevan e alakohdan soveltamiseksi toimintoja, joiden ainoana tarkoituksena on hakemusten esittäminen tariffikiintiöissä, ei katsota huomattavaksi taloudelliseksi toiminnaksi.

4.   Jos toimijalla on yhteys muihin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka jättävät samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa koskevia hakemuksia, sen on täytettävä seuraavat velvoitteet rekisteröityessään sähköiseen LORI-järjestelmään:

a)

sen on osoitettava, että se harjoittaa säännöllisesti huomattavaa taloudellista toimintaa, toimittamalla ainakin yhden liitteessä II olevassa jaksossa ”Talouden toimijan todiste huomattavasta taloudellisesta toiminnasta” tarkoitetuista asiakirjoista;

b)

sen on ilmoitettava niiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden nimet, joihin sillä on yhteys, täyttämällä liitteessä II oleva asianomainen jakso.

5.   Komissio voi keskeyttää riippumattomuusilmoitusta koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltaminen keskeytetään 9 artiklan 9 kohdan nojalla.

Keskeytys ei saa jatkua itse tariffikiintiökautta pidempään.

6.   Komissio ilmoittaa riippumattomuudesta tehtävää ilmoitusta koskevan vaatimuksen soveltamisen keskeyttämisestä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 188 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Riippumattomuusilmoitus

1.   Jos hakija jättää hakemuksen toimijoiden ennakkorekisteröitymistä edellyttävissä tariffikiintiöissä, sen on toimitettava liitteessä I olevan mallin mukainen riippumattomuusilmoitus sähköisen LORI-järjestelmän kautta.

2.   Hakijan on riippumattomuusilmoituksessaan esitettävä, tilanteestaan riippuen, jokin seuraavista lausumista:

a)

ilmoitus, jonka mukaan hakijalla ei ole yhteyttä muihin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka jättävät samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa koskevia hakemuksia;

b)

ilmoitus, jonka mukaan hakijalla on yhteys muihin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka jättävät samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa koskevia hakemuksia, mutta hakija harjoittaa säännöllisesti huomattavaa taloudellista toimintaa.

3.   Hakijan on varmistettava, että kaikki tiedot, jotka sisältyvät hakijan riippumattomuusilmoitukseen, ovat aina virheettömät ja ajantasaiset.

4.   Päättäessään siitä, harjoittaako hakija säännöllisesti huomattavaa taloudellista toimintaa, todistuksen myöntävän viranomaisen on otettava huomioon hakijan harjoittaman taloudellisen toiminnan tyyppi, menot, myynti ja liikevaihto siinä jäsenvaltiossa, jossa hakija on merkitty alv-rekisteriin.

Hakijan on todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä asetettava saataville kaikki asiakirjat ja todisteet, jotka ovat tarpeen riippumattomuusilmoituksessa annettujen tietojen tarkastamiseksi.

5.   Todistuksen myöntävä toimivaltainen viranomainen saa hyväksyä riippumattomuusilmoitus ainoastaan, jos se on vakuuttunut, että LORI-järjestelmässä toimitetut asiakirjat ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset.

6.   Hakijan on ilmoitettava todistuksen myöntävälle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista riippumattomuusilmoitukseen vaikuttavista muutoksista 10 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona muutokset tulevat voimaan. Todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava muutokset sähköiseen LORI-järjestelmään sen jälkeen, kun se on validoinut ne.

7.   Riippumattomuusilmoitus on voimassa niin kauan, kuin toimija täyttää 11 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset.

13 artikla

Toimijoiden pakollinen ennakkorekisteröinti

1.   Komissio perustaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 (11) ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 mukaisesti todistusten hakijoiden ja haltijoiden sähköisen rekisteröinti- ja tunnistamisjärjestelmän (LORI).

2.   Sähköiseen LORI-järjestelmään rekisteröitymistä koskevat hakemukset on jätettävä sähköisellä lomakkeella, jonka todistuksen myöntävä viranomainen asettaa toimijoiden saataville. Lomakkeessa on ilmoitettava liitteessä II esitetyt tiedot.

3.   Ainoastaan unionin tullialueelle sijoittautuneet toimijat, joilla on EORI-numero, voivat hakea rekisteröitymistä sähköiseen LORI-järjestelmään. Niiden on esitettävä hakemus todistukset myöntävälle sen jäsenvaltion viranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet ja jossa ne on merkitty alv-rekisteriin.

4.   Rekisteröintihakemus on jätettävä vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kuukautta, jonka aikana toimija aikoo jättää todistushakemuksen. Toimijan on ilmoitettava todistuksen myöntävän viranomaisen kanssa käytävää viestintää ja kirjeenvaihtoa varten voimassa oleva sähköpostiosoite ja huolehdittava sen pitämisestä ajan tasalla sähköisessä LORI-järjestelmässä.

5.   Jos todistuksen myöntävä toimivaltainen viranomainen toteaa, että tiedot, jotka toimija on toimittanut sähköiseen LORI-järjestelmään rekisteröitymistä varten tai LORI-tietueensa muuttamiseksi, ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset sekä tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 mukaiset, sen on validoitava rekisteröinti tai muutos ja ilmoitettava validoinnista komissiolle sähköisen LORI-järjestelmän kautta.

6.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on hylättävä rekisteröintihakemus, jos hakija ei pysty viranomaisen mielestä riittävällä tavalla osoittamaan, että toimitetut liitteen II mukaiset tiedot ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset. Todistuksen myöntävän viranomaisen on kirjattava hakemuksen hylkäämispäivä ja ilmoitettava hakijalle hylkäämisestä ja sen syistä.

7.   Todistuksen myöntävän viranomaisen ilmoituksen perusteella komissio rekisteröi hakijan sähköiseen LORI-järjestelmään ja ilmoittaa tästä rekisteröinnistä vastaavalle, todistukset myöntävälle viranomaiselle. Todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava rekisteröinnistä hakijalle.

8.   Kun toimija on rekisteröity LORI-järjestelmään, rekisteröinti on voimassa peruuttamiseensa asti.

9.   Rekisteröidystä toimijasta sähköiseen LORI-järjestelmään tallennetut tiedot muodostavat LORI-tietueen. Nämä tiedot on pidettävä tallennettuina toimijan koko rekisteröinnin ajan ja seitsemän vuotta sen jälkeen, kun toimijan rekisteröinti sähköiseen LORI-järjestelmään on peruutettu.

10.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on peruutettava rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

a)

rekisteröityneen toimijan pyynnöstä;

b)

jos todistuksen myöntävän viranomaisen tietoon on tullut, että rekisteröity toimija ei enää täytä niitä edellytyksiä ja kelpoisuusvaatimuksia, jotka koskevat hakemusten jättämistä toimijoiden pakollista rekisteröintiä edellyttävissä tariffikiintiöissä.

11.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on kirjattava rekisteröinnin peruuttamispäivä ja ilmoitettava hakijalle peruuttamisesta ja sen syistä.

12.   Toimijan on ilmoitettava todistuksen myöntävälle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista LORI-tietueeseensa vaikuttavista muutoksista 10 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona muutokset tulevat voimaan. Komissio kirjaa nämä muutokset sähköiseen LORI-järjestelmään sen jälkeen, kun todistukset myöntävä viranomainen on ne validoinut.

13.   Komissio voi keskeyttää toimijoiden ennakkorekisteröitymistä sähköiseen LORI-järjestelmään koskevan vaatimuksen soveltamisen, jos viitemäärää koskevan vaatimuksen soveltaminen on keskeytetty 9 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

Keskeytys ei saa jatkua itse tariffikiintiökautta pidempään.

14.   Komissio ilmoittaa toimijoiden ennakkorekisteröitymistä LORI-järjestelmään koskevan vaatimuksen soveltamisen keskeyttämisestä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 188 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Toimijan perusteetonta rekisteröinnistä koskevat valitukset

1.   Toimijat, jotka ovat rekisteröityneet sähköiseen LORI-järjestelmään ja jotka epäilevät, että toinen rekisteröity toimija ei täytä edellytyksiä ja kelpoisuusvaatimuksia todistusten hakemiseksi ennakkorekisteröitymistä edellyttävissä tariffikiintiöissä, voivat tehdä valituksen todistukset myöntävälle sen jäsenvaltion viranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet ja jossa ne on merkitty alv-rekisteriin. Tällaiset valitukset on perusteltava. Kunkin todistukset myöntävän viranomaisen on asetettava toimijoiden saataville järjestelmä tällaisten valitusten esittämistä varten ja tiedotettava järjestelmästä toimijoille niiden hakiessa rekisteröintiä sähköiseen LORI-järjestelmään.

2.   Jos todistukset myöntävä sen jäsenvaltion viranomainen, johon valituksen tekijä on sijoittautunut, katsoo, että valitus on perusteltu, sen on jatkotoimina toteutettava tarkoituksenmukaisiksi katsomansa tarkastukset. Jos valvottu toimija on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon ja merkitty siellä alv-rekisteriin, todistukset myöntävän kyseisen jäsenvaltion viranomaisen on annettava tarvittavaa apua ajoissa. Todistukset myöntävän sen jäsenvaltion viranomaisen, johon toimija on sijoittautunut ja jossa se on merkitty alv-rekisteriin, on kirjattava tämän tarkastuksen tulos sähköiseen LORI-järjestelmään osaksi LORI-tietuetta.

15 artikla

Seuraamukset

1.   Jos todistuksen myöntävä toimivaltainen viranomainen toteaa, että tuonti- tai vientitodistusta jossakin tariffikiintiössä tai todistuksen siirtämistä hakeva toimija on esittänyt sähköiseen LORI-järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä virheellisen asiakirjan tai toimittanut virheellisiä tietoja tai tietoja, jotka eivät ole ajantasaisia, ja jos tämä asiakirja on olennainen tuonti- tai vientitodistuksen myöntämisen kannalta, sen on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

estettävä toimijaa luovuttamasta vapaaseen liikkeeseen unionissa tai viemästä unionista asianomaisen tuonti- tai vientitariffikiintiön alaisia tuotteita koko sen tariffikiintiön ajan, jonka aikana havainto tehtiin;

b)

jätettävä toimija todistusten hakujärjestelmän ulkopuolelle kyseisessä tuonti- tai vientitariffikiintiössä sitä tariffikiintiökautta, jonka aikana havainto tehtiin, seuraavan tariffikiintiökauden ajaksi.

Jos todistuksen myöntävä viranomainen toteaa, että tuonti- tai vientitodistusta jossakin tariffikiintiössä tai todistuksen siirtoa hakeva toimija on tahallisesti esittänyt virheellisen asiakirjan tai on tahallisesti jättänyt ajantasaistamatta LORI-järjestelmässä olevan LORI-tietueen tiedot, ja jos kyseinen asiakirja tai kyseiset tiedot ovat olennaisia kyseisen tuonti- tai vientitodistuksen myöntämisen kannalta, ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua toimijan poissulkemista sovelletaan sitä tariffikiintiökautta, jonka aikana havainto tehtiin, seuraavien kahden tariffikiintiökauden ajan.

2.   Jos tuontitodistuksen mukainen luovutus vapaaseen liikkeeseen on tehty ennen 1 kohdassa tarkoitettuja havaintoja, aiheettomat taloudelliset edut on perittävä takaisin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut seuraamukset eivät rajoita kansallisen lainsäädännön tai unionin lainsäädännön mukaisten lisäseuraamusten soveltamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevien sääntöjen soveltamista.

16 artikla

Erityistuontikohtelu kolmannessa maassa

Kun vietävät tuotteet hyötyvät erityistuontikohtelusta kolmannessa maassa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 186 artiklan 2 kohdan mukaisesti, viejät voivat hakea vientitodistusta, jossa vahvistetaan, että tällaiset edellytykset erityistuontikohtelulle kolmannessa maassa täyttyvät. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tällainen todistus, kun ne ovat asianmukaisiksi katsominsa keinoin vakuuttuneita, että kyseiset edellytykset täyttyvät.

17 artikla

Komissiolle annettavat ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin tariffikiintiökauden osalta seuraavat tiedot käyttäen delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 mukaista ilmoitusjärjestelmää:

a)

määrät, joille tuonti- tai vientitodistuksia on haettu;

b)

määrät, joille tuonti- tai vientitodistukset on myönnetty;

c)

käyttämättömien tai osittain käytettyjen tuonti- tai vientitodistusten alaiset käyttämättä jääneet määrät;

d)

toimijoille sellaisissa tariffikiintiöissä jaetut määrät, joissa tuonti- tai vientitodistuksia ei ole myönnetty;

e)

tuonti- tai vientitodistusten mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutetut tai viedyt määrät;

f)

tariffikiintiöt, joissa edellytetään toimijoiden ennakkorekisteröitymistä:

i)

tuontitodistusten haltijoiden tai siirronsaajien nimet, EORI-numerot ja osoitteet;

ii)

kunkin toimijan hakemat määrät;

iii)

sähköiseen LORI-järjestelmään rekisteröitymistä koskevat validoidut ja hylätyt hakemukset, peruutetut rekisteröitymiset sekä LORI-tietueen muutosten validoinnit ja hylkäämiset;

g)

niiden tuontitariffikiintiöiden osalta, joita hallinnoidaan kolmansien maiden antamin asiakirjoin, ja toimijoiden esittämien täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV tarkoitettujen aitoustodistusten (Certificate of Authenticity, CA) tai IMA 1 -todistusten (Inward Monitoring Arrangement) osalta vastaavan myönnetyn todistuksen numero ja todistuksen kattamat määrät.

III luku

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 185 artiklan mukaiset erityiset tariffikiintiöt

18 artikla

Kiintiöiden avaaminen

1.   Avataan vuosittain 1 päivästä tammikuuta kiintiöt enintään 2 000 000 tonnille CN-koodin 1005 90 00 maissia ja enintään 300 000 tonnille CN-koodin 1007 90 00 durraa, jotka tuodaan kolmansista maista Espanjassa vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.

2.   Avataan vuosittain 1 päivästä tammikuuta kiintiö enintään 500 000 tonnille CN-koodin 1005 90 00 maissia, joka tuodaan kolmansista maista Portugalissa vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.

19 artikla

Kiintiöiden hallinnointi

1.   Edellä 18 artiklan 1 kohdassa Espanjaan tuotavaksi säädetyt määrät vähennetään suhteellisesti CN-koodien 2303 10 19 ja 2309 90 20 maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteiden, CN-koodin 2303 30 00 rankin ja CN-koodin ex 2308 00 40 sitrushedelmien hedelmälihan jätetuotteiden kyseisen vuoden aikana kolmansista maista Espanjaan tuoduista määristä.

2.   Komissio merkitsee 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden kirjanpitoon

a)

kunkin kalenterivuoden aikana Espanjaan tuodut CN-koodin 1005 90 00 maissin ja CN-koodin 1007 90 00 durran sekä Portugaliin tuodut CN-koodin 1005 90 00 maissin määrät;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitetut, Espanjaan kunkin kalenterivuoden aikana tuodut maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteiden, rankin ja sitrushedelmien hedelmälihan jätetuotteiden määrät.

3.   Edellä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden määrien kirjaamisessa ei oteta huomioon tuontia Espanjaan ja Portugaliin sellaisten säädösten nojalla, joilla unioni on myöntänyt erityisiä kauppamyönnytyksiä.

20 artikla

Tuontituotteiden käyttö ja valvonta

1.   Edellä 18 artiklan 1 kohdassa säädetyt maissi- ja durramäärät on tarkoitettu jalostettaviksi tai käytettäviksi Espanjassa. Edellä 18 artiklan 2 kohdassa säädetyt maissimäärät on tarkoitettu jalostettaviksi tai käytettäviksi Portugalissa.

2.   Tulleitta vapaaseen liikkeeseen 21 artiklan mukaisesti luovutetut maissi ja durra on pidettävä tullivalvonnassa tai vaikutukseltaan vastaavassa hallinnollisessa valvonnassa siihen asti, kun ne on käytetty tai jalostettu.

3.   Kyseisen jäsenvaltion on tarvittaessa toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 2 kohdassa säädetyn valvonnan varmistamiseksi. Näissä toimenpiteissä erityisesti tuojat velvoitetaan kaikkiin tarvittaviksi arvioituihin tarkastuksiin ja pitämään erityistä kirjanpitoa, jonka avulla toimivaltaisten viranomaisten on mahdollista suorittaa tarvittavia tarkastuksia.

4.   Kyseisen jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi 3 kohdan mukaan toteutettavat toimenpiteet heti, kun niistä on päätetty.

21 artikla

Tulliton tuonti

1.   Maissin ja durran tuontiin Espanjaan ja maissin tuontiin Portugaliin sovelletaan nollatullia kunkin kalenterivuoden 1 päivästä huhtikuuta 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen määrällisten rajoitusten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa

a)

tarkoitettua tuontia on hallinnoitava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun menetelmän mukaisesti;

b)

tarkoitetulla tuonnilla on oltava Espanjan ja Portugalin toimivaltaisten viranomaisten myöntämät todistukset.

Edellä b alakohdassa tarkoitetut todistukset ovat voimassa ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on myönnetty.

3.   Edellä 1 kohdassa määritellyn nollatullin soveltamispäivästä alkaen komissio julkaisee asianmukaisin keinoin viimeistään kunkin kuukauden kuudentena päivänä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden määrät, jotka ovat käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä.

22 artikla

Vakuus hakemuksen jättämisen yhteydessä ja suoritusvakuus

1.   Hakijan on asetettava 4 artiklassa tarkoitettu vakuus, jonka määrä vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä II, todistuksen myöntävälle viranomaiselle ennen hakukauden päättymistä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vakuuden lisäksi todistuksen myöntäminen edellyttää suoritusvakuuden asettamista viimeistään vapaaseen liikkeeseen luovutuksen päivänä.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun suoritusvakuuden on oltava saman suuruinen kuin maissin ja durran tuontitulli, joka vahvistetaan komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (12) mukaisesti ja jota sovelletaan todistushakemuksen jättämispäivänä.

23 artikla

Todistusten siirtämiseen sovellettavat erityissäännöt

Poiketen siitä, mitä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 6 artiklassa säädetään, tuontitodistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

24 artikla

Suoritusvakuuden vapauttaminen ja pidättäminen

1.   Rajoittamatta 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen valvontatoimenpiteiden soveltamista 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu suoritusvakuus vapautetaan, kun tuoja esittää todisteen siitä, että

a)

maahantuotu tuote on jalostettu tai käytetty jäsenvaltiossa, jossa se on luovutettu vapaaseen liikkeeseen; tämä todiste voi olla jäsenvaltioon, jossa tuote on luovutettu vapaaseen liikkeeseen, sijoittautuneelle jalostajalle osoitettu myyntilasku;

b)

tuontia, jalostusta tai käyttöä ei ole voitu toteuttaa ylivoimaisen esteen vuoksi;

c)

maahantuotu tuote on muuttunut täysin käyttökelvottomaksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu todiste on toimitettava 18 kuukauden kuluessa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottopäivästä; muussa tapauksessa vakuus menetetään.

3.   Tämän artiklan soveltamiseksi tuodun tuotteen jalostamista tai käyttöä pidetään suoritettuna, kun 95 prosenttia vapaaseen liikkeeseen luovutetusta määrästä on jalostettu tai käytetty.

IV luku

Siirtymä- ja loppusäännökset

25 artikla

Kumoamiset

Kumotaan komission asetukset (EY) N:o 2307/98 (13), (EY) N:o 2535/2001 (14), (EY) N:o 1342/2003 (15), (EY) N:o 2305/2003 (16), (EY) N:o 969/2006 (17), (EY) N:o 1301/2006 (18), (EY) N:o 1918/2006 (19), (EY) N:o 1964/2006 (20), (EY) N:o 1979/2006 (21), (EY) N:o 341/2007 (22), (EY) N:o 533/2007 (23), (EY) N:o 536/2007 (24), (EY) N:o 539/2007 (25), (EY) N:o 616/2007 (26), (EY) N:o 964/2007 (27), (EY) N:o 1384/2007 (28), (EY) N:o 1385/2007 (29), (EY) N:o 382/2008 (30), (EY) N:o 412/2008 (31), (EY) N:o 431/2008 (32), (EY) N:o 748/2008 (33), (EY) N:o 1067/2008 (34), (EY) N:o 1296/2008 (35), (EY) N:o 442/2009 (36), (EY) N:o 610/2009 (37), (EY) N:o 891/2009 (38), (EY) N:o 1187/2009 (39) ja (EU) N:o 1255/2010 (40) sekä komission täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 1273/2011 (41), (EU) N:o 480/2012 (42), (EU) N:o 1223/2012 (43), (EU) N:o 82/2013 (44), (EU) N:o 593/2013 (45), (EU) 2015/2076 (46), (EU) 2015/2077 (47), (EU) 2015/2078 (48), (EU) 2015/2079 (49), (EU) 2015/2081 (50) ja (EU) 2017/1585 (51).

Mainittuja asetuksia ja täytäntöönpanoasetuksia sovelletaan kuitenkin edelleen tuonti- ja vientitodistuksiin, jotka on myönnetty niiden perusteella, todistusten voimassaolon päättymiseen asti.

26 artikla

Siirtymäsäännökset

Kahden ensimmäisen tariffikiintiökauden aikana tämän asetuksen voimaantulon jälkeen todistuksen myöntävä viranomainen voi vahvistaa 9 artiklassa tarkoitetun viitemäärän 25 artiklassa lueteltujen kumottujen asetusten mukaisesti.

Jos jommassakummassa tai molemmissa kahdesta tariffikiintiökaudesta ennen tämän asetuksen voimaantuloa ei ole käytetty täysimääräisesti tariffikiintiötä, johon sovelletaan 9 artiklassa tarkoitettua viitemäärää koskevaa vaatimusta, toimijat voivat päättää vahvistaa viitemääränsä joko tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai käyttämällä kahta edeltävää 12 kuukauden kautta, joiden aikana tariffikiintiö on käytetty kokonaisuudessaan.

27 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan tariffikiintiökausiin 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/761, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 510/2014 soveltamista koskevista säännöistä todistuksia käyttäen hallinnoitavia tariffikiintiöitä koskevan järjestelmän osalta (ks. tämän virallisen lehden s. …).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1237, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tällaisten todistusten osalta asetettujen vakuuksien vapauttamista ja pidättämistä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 1).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1239, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 44).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(11)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1183, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä komissiolle tiedoksiannettavien tietojen ja asiakirjojen osalta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 100).

(12)  Komission asetus (EU) N:o 642/2010, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta (EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5).

(13)  Komission asetus (EY) N:o 2307/98, annettu 26 päivänä lokakuuta 1998, Sveitsissä erityistuontikohtelun saavan CN-koodiin 2309 10 90 kuuluvan koiran- ja kissanruoan vientitodistusten antamisesta (EYVL L 288, 27.10.1998, s. 8).

(14)  Komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta (EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29).

(15)  Komission asetus (EY) N:o 1342/2003, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2003, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12).

(16)  Komission asetus (EY) N:o 2305/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta (EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7).

(17)  Komission asetus (EY) N:o 969/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44).

(18)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).

(19)  Komission asetus (EY) N:o 1918/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84).

(20)  Komission asetus (EY) N:o 1964/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 20).

(21)  Komission asetus (EY) N:o 1979/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, kolmansista maista tuotavien säilöttyjen sienien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 91).

(22)  Komission asetus (EY) N:o 341/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12).

(23)  Komission asetus (EY) N:o 533/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alalla (EUVL L 125, 15.5.2007, s. 9).

(24)  Komission asetus (EY) N:o 536/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 6).

(25)  Komission asetus (EY) N:o 539/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19).

(26)  Komission asetus (EY) N:o 616/2007, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2007, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3).

(27)  Komission asetus (EY) N:o 964/2007, annettu 14 päivänä elokuuta 2007, tariffikiintiöiden avaamista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevalle riisille markkinointivuosiksi 2007/2008 ja 2008/2009 ja kyseisten kiintiöiden hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 213, 15.8.2007, s. 26).

(28)  Komission asetus (EY) N:o 1384/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2398/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Israelista peräisin oleviensiipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta (EUVL L 309, 27.11.2007, s. 40).

(29)  Komission asetus (EY) N:o 1385/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla (EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47).

(30)  Komission asetus (EY) N:o 382/2008, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10).

(31)  Komission asetus (EY) N:o 412/2008, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 125, 9.5.2008, s. 7).

(32)  Komission asetus (EY) N:o 431/2008, annettu 19 päivänä toukokuuta 2008, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 130, 20.5.2008, s. 3).

(33)  Komission asetus (EY) N:o 748/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008, CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 202, 31.7.2008, s. 28).

(34)  Komission asetus (EY) N:o 1067/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta (EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3).

(35)  Komission asetus (EY) N:o 1296/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57).

(36)  Komission asetus (EY) N:o 442/2009, annettu 27 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla (EUVL L 129, 28.5.2009, s. 13).

(37)  Komission asetus (EY) N:o 610/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009, Chilestä peräisin olevan naudanlihan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 180, 11.7.2009, s. 5).

(38)  Komission asetus (EY) N:o 891/2009, annettu 25 päivänä syyskuuta 2009, eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla (EUVL L 254, 26.9.2009, s. 82).

(39)  Komission asetus (EY) N:o 1187/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta (EUVL L 318, 4.12.2009, s. 1).

(40)  Komission asetus (EU) N:o 1255/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, Bosnia ja Hertsegovinasta, Kroatiasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Montenegrosta ja Serbiasta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 342, 28.12.2010, s. 1).

(41)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011, annettu 7 päivänä joulukuuta 2011, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 325, 8.12.2011, s. 6).

(42)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012, CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi (EUVL L 148, 8.6.2012, s. 1).

(43)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 349, 19.12.2012, s. 39).

(44)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013, annettu 29 päivänä tammikuuta 2013, Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 28, 30.1.2013, s. 3).

(45)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 593/2013, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 170, 22.6.2013, s. 32).

(46)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa tuoretta ja jäädytettyä sianlihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 51).

(47)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevia munia, munatuotteita ja albumiineja koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 57).

(48)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 63).

(49)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2079, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa tuoretta ja jäädytettyä naudanlihaa koskevan unionin tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 71).

(50)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2081, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 81).

(51)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1585, annettu 19 päivänä syyskuuta 2017, Kanadasta peräisin olevaan tuoreeseen ja jäädytettyyn naudan- ja sianlihaan sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EY) N:o 442/2009 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 481/2012 ja (EU) N:o 593/2013 muuttamisesta (EUVL L 241, 20.9.2017, s. 1).


LIITE I

12 artiklassa tarkoitetun riippumattomuusilmoituksen malli

Ilmoituksen täyttöohjeet

1)

Täyttäkää kohtaan A tiedot tariffikiintiöstä, jota riippumattomuusilmoitus koskee.

2)

Rastittakaa kohdassa B asianomainen ruutu.

3)

Ilmoittakaa kohdassa C toimijan nimi, EORI-numero, allekirjoituksen päivämäärä ja paikka sekä liittäkää siihen toimijan toimivaltaisen hallintotoimihenkilön (toimitusjohtajan) allekirjoitus.

A.   KYSEINEN TARIFFIKIINTIÖ

Tariffikiintiön järjestysnumero

 

CN-koodi(t)

 

Tuotteen/tuotteiden alkuperä (1)

 

B.   TOIMIJAN RIIPPUMATTOMUUS

Edellä mainitun tariffikiintiön järjestysnumeron hakija vakuuttaa seuraavaa:

1.

Hakijalla ei ole delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 11 artiklan mukaista yhteyttä muihin samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa hakeviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin.

Rastitetaan tapauksen mukaan.

2.

Hakijalla on delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 11 artiklan mukainen yhteys muihin samaa tariffikiintiön järjestysnumeroa hakeviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin.

Hakija harjoittaa säännöllisesti huomattavaa taloudellista toimintaa suhteessa kolmansiin osapuoliin 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Hakija on ilmoittanut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joihin sillä on yhteys, sähköisessä LORI-järjestelmässä 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Rastitetaan tapauksen mukaan.

C.   TOIMIJAN TIEDOT

Nimi

 

EORI-numero

 

Päiväys ja paikka

 

Allekirjoitus

 

Allekirjoittajan tehtävä yrityksessä

 


(1)  Täytettävä ainoastaan, jos tavaroiden alkuperä on pakollinen tieto todistushakemuksessa.


LIITE II

13 artiklassa tarkoitetun pakollisen ennakkorekisteröitymisen yhteydessä toimitettavat tiedot

Talouden toimijan EORI-numero

Talouden toimijan henkilöllisyys

Yrityksen nimi

Päätoimipaikan osoite: Kadun nimi

Päätoimipaikan osoite: Talon numero

Päätoimipaikan osoite: Postinumero

Päätoimipaikan osoite: Paikkakunta

Päätoimipaikan osoite: Maa

Liiketoimipaikan osoite: Kadun nimi

Liiketoimipaikan osoite: Talon numero

Liiketoimipaikan osoite: Postinumero

Liiketoimipaikan osoite: Paikkakunta

Liiketoimipaikan osoite: Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite, jota käytetään yhteydenpidossa jäsenvaltioiden todistuksen myöntävien viranomaisten ja tulliviranomaisten kanssa

Oikeudellinen asema

Toimijan pääasiallinen taloudellinen toiminta

Todiste talouden toimijan huomattavasta taloudellisesta toiminnasta

Ote kaupparekisteristä tai sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukainen vastaava asiakirja

Viimeisin tarkastettu tilinpäätös (jos sellainen on)

Viimeisin tase

Alv-todistus

Muut asiakirjat, jotka ladataan todistuksen myöntävän viranomaisen selvennyspyyntöjen perusteella

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 12 artiklan mukainen riippumattomuusilmoitus

Luettelo tariffikiintiöiden järjestysnumeroista ja niiden lyhyt kuvaus

Valitkaa ”kyllä”, jos haette tariffikiintiötä, tai ”ei”, jos ette hae tariffikiintiötä.

Riippumattomuusilmoitus

liitetään mukaan, jos valitsitte ”kyllä” edellisessä sarakkeessa

 

 

Viitemäärä

Ilmoittakaa viitemäärä seuraavissa tariffikiintiöissä:

Tariffikiintiön järjestysnumero

Viitemäärä (kilogrammoina)

Tariffikiintiökausi,

jota viitemäärä

koskee – Kauden

alkamisajankohta

Tariffikiintiökausi,

jota viitemäärä

koskee – Kauden

päättymisajankohta

 

 

 

 

Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt, joilla on valtuudet tehdä todistushakemus toimijan puolesta

Toimijan on toimitettava luettelo yrityksen palveluksessa olevista henkilöistä, joilla on valtuudet tehdä todistushakemus toimijan puolesta edellä lueteltujen tariffikiintiöiden osalta.

Sukunimi tai sukunimet

Etunimi tai etunimet

Syntymäaika

Syntymäpaikka

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyystodistuksen/ passin numero

Valtuutuksen todistusasiakirjat

 

 

 

 

 

 

 

Talouden toimijan omistusrakenne

Omistuksen tyyppi (toimija valitsee oikean vaihtoehdon)

 

Jos omistaja (tai omistajat) on yritys:

Yrityksen EORI-numero (jos sellainen on)

Yrityksen nimi

Päätoimipaikan osoite: Kadun nimi

Päätoimipaikan osoite: Talon numero

Päätoimipaikan osoite: Postinumero

Päätoimipaikan osoite: Paikkakunta

Päätoimipaikan osoite: Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Rooli toimijassa (esim. ainoa omistaja, kumppani, pääosakas (yli 25 % osakkeista tai määrävähemmistö) jne.)

Kaupparekisteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos omistaja (tai omistajat) on luonnollinen henkilö:

Sukunimi tai sukunimet

Etunimi tai etunimet

Syntymäaika

Syntymäpaikka

Henkilöllisyys todistus

Henkilöllisyystodistuksen/passin numero

Rooli toimijassa (esim. ainoa omistaja, kumppani, pääosakas (yli 25 % osakkeista tai määrävähemmistö) jne.)

 

 

 

 

 

 

 

Toimijan on toimitettava tietoja edellä lueteltuja tariffikiintiöitä hakevista oikeushenkilöistä, joilla on delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 11 artiklan mukainen yhteys kyseiseen toimijaan.

Yrityksen EORI-numero

Yrityksen nimi

Päätoimipaikan osoite: Kadun nimi

Päätoimipaikan osoite: Talon numero

Päätoimipaikan osoite: Postinumero

Päätoimipaikan osoite: Paikkakunta

Päätoimipaikan osoite: Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Oikeudellinen asema

Yhteys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimijan on toimitettava tietoja edellä lueteltuja tariffikiintiöitä hakevista luonnollisista henkilöistä, joilla on delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 11 artiklan mukainen yhteys kyseiseen toimijaan.

Sukunimi tai sukunimet

Etunimi tai etunimet

Syntymäaika

Syntymäpaikka

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyystodistuksen/passin numero

Yhteys

 

 

 

 

 

 

 

Talouden toimijan hallintorakenne

Luetelkaa henkilöt, jotka toimivat hallintoneuvoston jäseninä / toimitusjohtajana / talousjohtajana (tapauksen mukaan) tai vastaavissa tehtävissä toimijan hallintorakenteessa. Varmistakaa, että seuraavan taulukon tiedot vastaavat todisteena huomattavasta taloudellisesta toiminnasta toimitetuissa asiakirjoissa esitettyjä tietoja. Mikäli taulukkoon täytetyt tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 15 artiklassa säädettyjä seuraamuksia.

Sukunimi tai sukunimet

Etunimi tai etunimet

Syntymäaika

Syntymäpaikka

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyystodistuksen/passin numero

Tehtävä yrityksessä

 

 

 

 

 

 

 

Rekisteröintihakemuksen tekemiseksi teidän on hyväksyttävä seuraavat lausumat:

1)

Toimitetut tiedot pitävät paikkansa ja ovat täydelliset ja ajantasaiset. Olen tietoinen siitä, että mikäli toimitetut tiedot ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita, sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 15 artiklassa säädettyjä seuraamuksia.

2)

Suostun siihen, että tiedot julkistetaan komissiolle, tulliviranomaisille ja todistuksen myöntäville jäsenvaltioiden viranomaisille.

3)

Mikäli oikeushenkilön rakenteessa tapahtuu muutoksia, sitoudun toimittamaan tätä koskevat päivitetyt tiedot ajoissa ja delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 12 ja 13 artiklan mukaisesti.

Vahvistakaa, että hyväksytte edellä esitetyt kolme lausumaa:

 


Top