EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0761

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/761, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 510/2014 soveltamista koskevista säännöistä todistuksia käyttäen hallinnoitavia tariffikiintiöitä koskevan järjestelmän osalta

C/2019/8957

OJ L 185, 12.6.2020, p. 24–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj

12.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/761,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 510/2014 soveltamista koskevista säännöistä todistuksia käyttäen hallinnoitavia tariffikiintiöitä koskevan järjestelmän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan ja 223 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 66 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (3) ja erityisesti sen 9 artiklan a–d alakohdan ja 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tariffikiintiöiden hallinnointia ja erityistuontikohtelua kolmansissa maissa. Siinä myös siirretään komissiolle valta antaa asiaa koskevia delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotta voidaan varmistaa tariffikiintiöiden sujuva hallinnointi uudessa oikeudellisessa kehyksessä, on hyväksyttävä tällaisilla säädöksillä tietyt säännöt. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava tietyt säädökset, joissa vahvistetaan yhteiset säännöt tai erityiset alakohtaiset säännöt, jotka perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 43 artiklan 2 kohdan tai 207 artiklan nojalla annettuihin säädöksiin ja jotka kumotaan komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/760 (4).

(2)

Unioni on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa ja SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan nojalla annetuissa säädöksissä avaamaan tariffikiintiöt tietyille maataloustuotteille ja joissakin tapauksissa hallinnoimaan näitä kiintiöitä. Kyseisiin tariffikiintiöihin kuuluvien tuotteiden tuonti edellyttää joissakin tapauksissa tuontitodistusta. Asianomaiset kiintiöt avanneet ja erityissääntöjä vahvistaneet komission asetukset ja komission täytäntöönpanoasetukset kumotaan delegoidulla asetuksella (EU) 2020/760. Kyseiset säännöt on aiheellista säilyttää tässä asetuksessa.

(3)

Kaikille tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden ja muiden tuotteiden tariffikiintiöille olisi vahvistettava 12 peräkkäisen kuukauden vuotuinen tariffikiintiökausi. Joissakin tapauksissa on aiheellista säätää vuotuisten tariffikiintiön osakausista, erityisesti jos tästä määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.

(4)

Tariffikiintiöiden moitteettoman hallinnon takaamiseksi olisi vahvistettava vähimmäis- tai enimmäismäärät, joita sovelletaan tariffikiintiöissä.

(5)

Hallinto- ja valvontamekanismien yksinkertaistamiseksi ja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi olisi säädettävä yhteisistä edellytyksistä, jotka koskevat tuontitodistusten alaisten tuontitariffikiintiöiden hallinnointia. Kyseisiä tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava myöntämällä todistuksia suhteessa haettuihin kokonaismääriin, jäljempänä ’samanaikaisen tarkastelun menetelmä’. Olisi vahvistettava myös hakemusten jättämistä ja todistusten myöntämistä koskevat säännöt, joita olisi sovellettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 (5) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 (6) mukaisesti.

(6)

Joissakin kansainvälisissä sopimuksissa edellytetään, että tariffikiintiöitä hallinnoidaan kolmansien maiden antamiin asiakirjoihin perustuvalla menetelmällä. Tämä menetelmä edellyttää, että todistuksia myönnettäessä määrät vastaavat kolmansien maiden antamissa asiakirjoissa vahvistettuja määriä. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa kyseiseen hallintomenettelyyn sovellettavat erityissäännöt. Asiakirjojen olisi oltava kolmannen maan tunnustaman viranomaisen antamia, ja niiden olisi täytettävä tietyt edellytykset.

(7)

Tuontitodistusten alaisten tariffikiintiöiden hallinnoinnin avoimuuden varmistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava pyynnöstä asiaankuuluvat tiedot kaikille toimijoille, joilla on kaupankäynti-intressi asianomaisella tuotteella käytävässä kaupassa. Jotta toimijat voisivat hakea tariffikiintiössä käytettävissä olevia määriä, komission olisi julkaistava hakemusten kohteena olevan tariffikiintiön kokonaismäärä sekä hakemusten jättämisen alkamis- ja päättymispäivät. Mahdolliset poikkeukset tai muutokset todistusmenettelyjä koskeviin sääntöihin tai tuontitodistusten alaisten tuotteiden luetteloon olisi myös julkaistava Maailman kauppajärjestön (WTO) tuontilisenssisopimuksen (7) ja Balin ministerikokouksen (8) päätöksen mukaisesti.

(8)

On tarpeen vahvistaa asianmukainen vakuus tariffikiintiöitä koskevien todistusten myöntämiseksi, jotta varmistetaan, että tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa tai viedään unionista todistuksen voimassaoloaikana.

(9)

Tiettyjen herkkien ja erittäin kysyttyjen tariffikiintiöiden osalta ja sellaisten tariffikiintiöiden osalta, joissa on aiemmin ollut sääntöjen kiertämistä, delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/760 vahvistetaan hallinnoinnin helpottamiseksi erityinen sähköinen järjestelmä. Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat menettelyjä ja määräaikoja asiakirjojen ja ilmoitusten toimittamiseksi kyseisen sähköisen järjestelmän kautta.

(10)

Olisi vahvistettava todistusten myöntämiseen sovellettavat säännöt. On erityisesti aiheellista säätää jakokertoimen soveltamisesta sen varalta, että määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät asianomaisella tuontitariffikiintiökaudella käytettävissä olevat määrät.

(11)

On tarpeen säätää tariffikiintiöissä myönnettyjen todistusten voimassaoloajoista, jotta voidaan määrittää, milloin tuonti- tai vientivelvoite täyttyy.

(12)

Kun otetaan huomioon nykyisten, yleensä merkittäviä määriä valkosipulia tuovien, valkosipulin tuojien intressit ja jotta voitaisiin varmistaa uusien tuojien pääsy markkinoille, olisi tehtävä ero Argentiinasta peräisin olevan valkosipulin perinteisten ja uusien tuojien välillä. Olisi säädettävä näiden kahden tuojaryhmän määritelmästä ja vahvistettava tietyt hakijoihin ja tuontitodistusten käyttöön liittyvät perusteet. Valkosipulin tuontitariffikiintiöiden hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi Kiinasta ja muista kolmansista maista (Kiinaa ja Argentiinaa lukuun ottamatta) peräisin olevan valkosipulin tariffikiintiöiden järjestysnumerot on korvattu uusilla numeroilla. Järjestysnumeroiden muuttaminen ei saisi vaikuttaa näiden tariffikiintiöiden jatkuvuuteen siltä osin kuin on kyse muun muassa viitemäärän laskennasta soveltuvin osin erityisesti delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 26 artiklassa tarkoitettujen siirtymäsäännösten soveltamiseksi. Sama koskee Kiinasta ja muista kolmansista maista (Kiinaa lukuun ottamatta) peräisin olevien sienien tuontitariffikiintiöitä, joille on annettu uudet järjestysnumerot.

(13)

Kyseisille tuojaryhmille jaettavat määrät olisi vahvistettava tosiasiallisesti tuotujen määrien eikä myönnettyjen tuontitodistusten perusteella. Valkosipulin tuontia Argentiinasta koskeviin tuontitodistushakemuksiin olisi kummankin tuojaryhmän osalta sovellettava tiettyjä rajoituksia, kuten viitemäärää perinteisiin tuojiin. Rajoitukset ovat tarpeen paitsi sen varmistamiseksi, että turvataan kilpailu tuojien välillä, myös sen varmistamiseksi, että annetaan tuojille, joilla on tosiasiallista kaupallista toimintaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla, mahdollisuus puolustaa perusteltuja kauppa-asemiaan muihin tuojiin nähden, ja sen vuoksi, ettei kukaan yksittäinen tuoja voisi hallita markkinoita.

(14)

Valvonnan parantamiseksi sekä epätarkoista alkuperätodistuksista ja muista epätarkoista asiakirjoista johtuvien kaupan poikkeavuuksien riskin ehkäisemiseksi olisi säilytettävä nykyinen valkosipulin alkuperätodistusjärjestelmä sekä vaatimus, jonka mukaan valkosipuli on kuljetettava alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta suoraan unioniin. Kolmansien maiden luetteloa olisi laajennettava lisätietojen perusteella. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi annettava tällaiset alkuperätodistukset komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (9) 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.

(15)

Tariffikiintiöihin sovellettavien edellytysten noudattamisen varmistamiseksi baby beef -tuotteiden, korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan ja jäädytetyn puhvelinlihan sekä nautaeläinten jäädytetyn kuvelihan tariffikiintiöiden mukaisessa tuonnissa olisi esitettävä aitoustodistus, jossa todistetaan, että tavarat ovat todistuksen myöntäneen maan alkuperätuotteita ja että ne vastaavat täysin kansainvälisessä sopimuksessa vahvistettua määritelmää. Olisi laadittava aitoustodistusten malli ja vahvistettava tähän malliin perustuvan aitoustodistuksen käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(16)

Unionilla on mahdollisuus nimetä tuojat, jotka voivat tuoda Euroopan unionista peräisin olevaa juustoa erityiskiintiössä Amerikan yhdysvaltoihin. Jotta unioni voisi saada mahdollisimman suuren hyödyn tästä kiintiöstä, olisi säädettävä kyseisten tuotteiden vientitodistusten jakoon perustuvasta menettelystä, jota noudattaen tuojat nimetään.

(17)

Ottaen huomioon Espanjaan ja Portugaliin sovellettavan maissin – Espanjan tapauksessa myös durran – tullittoman tuontikauden erityispiirteet, olisi vahvistettava kyseisiin jäsenvaltioihin sovellettavat erityiset säännökset, jotka koskevat maissin ja durran todistushakemusten jättökautta, hakemusten jättämistä ja itse todistuksia.

(18)

Jotta voidaan varmistaa sujuva siirtyminen tässä asetuksessa vahvistettuihin sääntöihin ja täyttää velvoite, jonka mukaan uusista säännöistä on ilmoitettava Maailman kauppajärjestölle ennen niiden soveltamista, ja jotta toimijoille annettaisiin riittävästi aikaa mukautua velvoitteeseen rekisteröityä erityiseen sähköiseen järjestelmään ja antaa kyseisen sähköisen järjestelmän kautta riippumattomuusilmoitus tiettyjen ylikysyttyjen tariffikiintiöiden osalta, on aiheellista säätää tämän asetuksen soveltamisen lykkäämisestä.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän avulla hallinnoitavien maataloustuotteiden osalta liitteessä I lueteltujen tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat yhteiset säännöt erityisesti seuraavien osalta:

a)

tariffikiintiökaudet;

b)

haettavissa olevat enimmäismäärät;

c)

tuonti- ja vientitodistushakemusten jättäminen;

d)

tuonti- ja vientitodistushakemusten sekä tuonti- ja vientitodistusten tiettyihin kohtiin merkittävät tiedot;

e)

tuonti- ja vientitodistushakemukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi;

f)

tuonti- tai vientitodistushakemuksen jättämisen yhteydessä asetettavan vakuuden määrä;

g)

jakokerroin ja todistushakemusten vastaanottamisen keskeyttäminen;

h)

tuonti- ja vientitodistusten myöntäminen;

i)

tuonti- ja vientitodistusten voimassaoloaika;

j)

vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva todiste;

k)

alkuperäselvitys;

l)

määriä koskevien tietojen toimittaminen komissiolle;

m)

sähköiseen LORI-järjestelmään, aitoustodistuksin (Certificate of Authenticity, CA) ja IMA 1 -todistuksiin (Inward Monitoring Arrangement) liittyvien tietojen toimittaminen komissiolle.

Asetuksessa myös avataan tiettyjen maataloustuotteiden tuonti- ja vientitariffikiintiöt ja vahvistetaan näiden tariffikiintiöiden hallinnointiin sovellettavat erityissäännöt.

2 artikla

Muut sovellettavat säännöt

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 952/2013 (10), komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 908/2014 (11) ja täytäntöönpanoasetuksia (EU) 2015/2447 ja (EU) 2016/1239 sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

II OSASTO

YHTEISET SÄÄNNÖT

3 artikla

Liitteessä I luetellut tariffikiintiöt

1.   Kukin tuontitariffikiintiö yksilöidään järjestysnumerolla.

2.   Tuonti- ja vientitariffikiintiöt vahvistetaan liitteessä I, ja niistä esitetään seuraavat tiedot:

a)

tuontitariffikiintiön järjestysnumero ja vientitariffikiintiöiden kuvaus;

b)

tuoteala;

c)

tariffikiintiön, tuonnin tai viennin laji;

d)

hallinnointimenetelmä;

e)

tarvittaessa toimijoiden velvoite todistaa viitemäärä delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 10 artiklan mukaisesti;

f)

tarvittaessa toimijoiden velvoite esittää todiste käydystä kaupasta delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 8 artiklan mukaisesti;

g)

tarvittaessa todistuksen voimassaolon päättymispäivä;

h)

tarvittaessa toimijoiden velvoite rekisteröityä delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 13 artiklassa tarkoitettuun todistusten hakijoiden sähköiseen rekisteröinti- ja tunnistusjärjestelmään (LORI) ennen todistushakemuksen jättämistä.

4 artikla

Tariffikiintiökausi

1.   Tariffikiintiöt avataan 12 peräkkäisen kuukauden ajaksi, jäljempänä ’tariffikiintiökausi’. Tariffikiintiökaudet voidaan jakaa osakausiin.

2.   Tariffikiintiökaudet ja soveltuvin osin osakaudet sekä tariffikiintiökauden käytettävissä oleva kokonaismäärä vahvistetaan kunkin tariffikiintiön osalta liitteissä II–XIII.

5 artikla

Haettavissa olevat enimmäismäärät

1.   Haettu määrä ei saa ylittää kyseisellä tariffikiintiökaudella tai osakaudella käytettävissä olevaa kokonaismäärää.

2.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, käytettävissä olevan määrän on oltava jäljellä olevan tariffikiintiökauden tai osakauden jakamaton kokonaismäärä.

3.   Käytettävissä olevaan määrään sisältyy tariffikiintiön edellisellä osakaudella käyttämättä jäänyt määrä.

6 artikla

Tuonti- ja vientitodistushakemusten jättäminen

1.   Tuonti- ja vientitodistushakemukset on jätettävä tariffikiintiökauden alkamista edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana ja tariffikiintiökaudella kunkin kuukauden seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana, lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 1 päivästä tammikuuta alkaen voimassa olevia tuonti- ja vientitodistuksia koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23 ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana.

3.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, todistuksia hakevat toimijat voivat jättää ainoastaan yhden tutkittavaksi otettavan hakemuksen kuukautta ja tariffikiintiötä kohti. Marraskuussa toimijat voivat jättää kaksi hakemusta tariffikiintiötä kohden: yhden hakemuksen joulukuusta voimassa olevista todistuksista ja yhden hakemuksen tammikuusta voimassa olevista todistuksista. Viejämaiden antamin asiakirjoin hallinnoituihin tuontitariffikiintiöihin sovelletaan 71 artiklaa ja kolmansien maiden hallinnoimiin vientitariffikiintiöihin sovelletaan 72 artiklaa.

4.   Jos hakija jättää tariffikiintiössä tariffikiintiöhakemuksia 3 kohdassa vahvistettua enimmäismäärää enemmän, yhtään tariffikiintiöhakemusta ei oteta käsiteltäväksi ja asetettu vakuus menetetään.

5.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jos tariffikiintiö kattaa eri CN-koodeja, eri alkuperiä tai eri tulleja, toimijat voivat kuukausittain jättää hakemuksia eri CN-koodeista, eri alkuperämaista tai eri tulleista. Tällaiset hakemukset on jätettävä samanaikaisesti. Todistukset myöntävien viranomaisten on pidettävä niitä yhtenä hakemuksena.

7 artikla

Tuonti- ja vientitodistushakemusten tiettyihin kohtiin merkittävät tiedot

1.   Seuraavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 liitteessä I vahvistettujen tuonti- ja vientitodistushakemuslomakkeiden kohdat on täytettävä seuraavasti:

a)

tuontitodistushakemuslomakkeen 20 kohdassa on ilmoitettava seuraavat:

i)

tuontitariffikiintiön järjestysnumero;

ii)

arvotulli ja paljoustulli (’kiintiötulli’), jota sovelletaan asianomaiseen tuotteeseen;

b)

jos tämän asetuksen liitteessä II–XIII niin täsmennetään, vientitodistushakemuslomakkeen 7 kohdassa on ilmoitettava määrämaa ja kyseisen kohdan kyllä-ruutu on raksitettava;

c)

jos tämän asetuksen liitteessä II–XIII niin täsmennetään, tuontitodistushakemuslomakkeen 8 kohdassa on ilmoitettava alkuperämaa ja kyseisen kohdan kyllä-ruutu on raksitettava.

2.   Jäsenvaltioiden, joilla on sähköinen haku- ja rekisteröintijärjestelmä, on rekisteröitävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kyseiseen järjestelmään.

8 artikla

Tuonti- ja vientitodistushakemukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi

1.   Hakemuksia, jotka ovat puutteellisia tai eivät täytä tässä asetuksessa, delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1237 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1239 vahvistettuja perusteita, ei oteta käsiteltäviksi.

2.   Jos todistuksen myöntävä viranomainen päättää, että hakemusta ei oteta käsiteltäväksi, sen on ilmoitettava toimijalle kirjallisesti päätöksestään, joka koskee hakemuksen tutkimatta jättämistä, sekä päätöksen perustelut. Tällaisessa ilmoituksessa toimijalle on tiedotettava oikeudesta hakea muutosta käsittelemättä jättämisestä tehtyyn päätökseen sekä sovellettavasta menettelystä ja muutoksenhaun määräajoista.

3.   Todistushakemuksia ei saa jättää käsittelemättä, jos hakemuksissa on vähäisiä kirjoitusvirheitä, jotka eivät muuta hakemuksen olennaisia osia.

4.   Hakijan tulliasioitsijat tai tulliedustajat eivät voi hakea tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tariffikiintiöiden mukaisia todistuksia. Ne eivät myöskään saa olla tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjen todistusten haltijoita.

9 artikla

Tuonti- tai vientitodistushakemuksen jättämisen yhteydessä asetettavan vakuuden määrä

Jos todistuksen myöntämisen edellytyksenä on delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 4 artiklan mukainen vakuus, hakijan on asetettava vakuus todistuksen myöntävälle viranomaiselle ennen hakukauden päättymistä tämän asetuksen liitteissä II–XIII kutakin tariffikiintiötä kohti vahvistettuna määränä.

10 artikla

Jakokerroin ja todistushakemusten vastaanottamisen keskeyttäminen

1.   Komissio laskee kullekin tariffikiintiölle jakokertoimen, lukuun ottamatta kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoituja tuontitariffikiintiöitä ja kolmansien maiden hallinnoimia vientitariffikiintiöitä. Jäsenvaltioiden on sovellettava kerrointa kunkin todistushakemuksen kattamiin komissiolle ilmoitettuihin määriin. Jakokerroin lasketaan jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.   Komissio julkistaa kunkin tariffikiintiön jakokertoimen julkaisemalla kertoimen verkossa viimeistään sen kuukauden 22. päivänä, jona jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haetut määrät komissiolle. Jos hakemus jätettiin 23 päivän ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana, jakokerroin on julkistettava viimeistään 14 päivänä joulukuuta.

3.   Jollei III osastossa toisin säädetä, todistusten jakokerroin ei saa ylittää sataa prosenttia, ja se lasketaan seuraavasti: ((käytettävissä oleva määrä / haettu määrä) × 100) prosenttia. Jakokerroin on ilmoitettava kuuden desimaalin tarkkuudella. Komissio mukauttaa jakokerrointa sen varmistamiseksi, että tuonti- tai vientitariffikiintiökaudella tai osakaudella käytettävissä olevia määriä ei ylitetä.

4.   Jos osakauden tai kuukausihakemusten kiintiömäärä on käytetty loppuun, komissio keskeyttää uusien hakemusten vastaanottamisen tariffikiintiökauden tai osakauden loppuun asti. Keskeyttäminen lopetetaan, kun määriä saadaan käyttöön samalla tariffikiintiökaudella sen jälkeen, kun käyttämättä jääneistä määristä on ilmoitettu. Komissio ilmoittaa todistukset myöntäville jäsenvaltioiden viranomaisille keskeyttämisestä, keskeyttämisen lakkauttamisesta ja tariffikiintiössä käytettävissä olevasta määrästä asianmukaisen verkkojulkaisun avulla.

5.   Tuonti- ja vientitodistukset myönnetään niille määrille, jotka on laskettu kertomalla tuonti- tai vientitodistushakemuksissa haetut määrät jakokertoimella. Jakokertoimen soveltamisen tuloksena saatu määrä pyöristetään lähimpään alempaan yksikköön.

6.   Määrät, joita ei ole osakaudella jaettu tai käytetty, määritetään jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamien tietojen perusteella. Nämä määrät lisätään saman tuonti- tai vientitariffikiintiökauden uudelleen käytettävissä oleviin määriin.

7.   Ennen sellaisten tariffikiintiöiden jakokertoimen määrittämistä, joiden osalta edellytetään delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 11 artiklan mukaista toimijoiden pakollista ennakkorekisteröitymistä, komissio voi pyytää todistuksen myöntävää toimivaltaista viranomaista todentamaan hakijoiden LORI-tietueen. Pyyntö esitetään viimeistään sen kuukauden 15. päivänä kello 13.00 (Brysselin aikaa), jona jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haetut määrät. Viimeistään 6 päivänä joulukuuta ilmoitettujen määrien osalta tällainen pyyntö on kuitenkin esitettävä viimeistään 8 päivänä joulukuuta kello 13.00 (Brysselin aikaa). Todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava komissiolle sähköpostiosoite, johon pyynnöt voi lähettää.

8.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on vastattava 7 kohdassa tarkoitettuun komission pyyntöön ennen pyyntöä seuraavan kuukauden 21. päivää kello 13.00 (Brysselin aikaa).

9.   Niiden pyyntöjen osalta, jotka on esitetty viimeistään 8 päivänä joulukuuta, todistuksen myöntävän viranomaisen on vastattava ennen 7 päivää tammikuuta kello 13.00 (Brysselin aikaa).

10.   Jos todistuksen myöntävä viranomainen ei vastaa komissiolle 8 ja 9 kohdassa säädetyissä määräajoissa, todistuksen myöntävä viranomainen ei saa hyväksyä asianomaisen toimijan jättämää uutta todistushakemusta.

11 artikla

Tuonti- ja vientitodistusten myöntäminen

1.   Tätä artiklaa ei sovelleta todistuksiin, jotka myönnetään kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoiduissa tuontitariffikiintiöissä ja kolmansien maiden hallinnoimissa vientitariffikiintiöissä.

2.   Todistukset saa myöntää ainoastaan, jos hakemuksista on ilmoitettu komissiolle.

3.   Todistukset myönnetään sen jälkeen, kun komissio on julkistanut jakokertoimen, ja ennen kuun loppua.

Jos komissio ei odottamattomien olosuhteiden vuoksi julkaise jakokerrointa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona, todistukset myönnetään viimeistään sitä päivää seuraavana seitsemäntenä kalenteripäivänä, jona komissio julkaisi jakokertoimen.

4.   Todistukset, jotka ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta, myönnetään edeltävän vuoden 15 päivän ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana.

Jos komissio ei odottamattomien olosuhteiden vuoksi julkaise jakokerrointa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona, todistukset myönnetään viimeistään sitä päivää seuraavana 14. kalenteripäivänä, jona komissio julkaisi jakokertoimen. Jos todistusten myöntämispäivä on myöhäisempi kuin 1 päivä tammikuuta, todistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä, eikä niiden viimeistä voimassaolopäivää muuteta.

12 artikla

Tuonti- ja vientitodistusten tiettyihin kohtiin merkittävät tiedot

1.   Seuraavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 liitteessä I vahvistettujen tuonti- ja vientitodistuslomakkeiden kohdat on täytettävä seuraavalla tavalla:

a)

tuontitodistuksen 20 kohdassa on mainittava tuontitariffikiintiön järjestysnumero;

b)

tuontitodistuksen 24 kohdassa on mainittava arvotulli ja paljoustulli (’kiintiötulli’), jota sovelletaan asianomaiseen tuotteeseen;

c)

jos tämän asetuksen liitteessä II–XIII niin täsmennetään, tuontitodistuksen 8 kohdassa on ilmoitettava alkuperämaa ja kyseisen kohdan kyllä-ruutu on raksitettava;

d)

tuonti- ja vientitodistuksen 19 kohdassa on ilmoitettava ylimääräinen sallittu poikkeama, joka on 0; delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 liitteessä olevassa I osassa mainittujen tuontitodistuksen alaisten tuotteiden osalta ylimääräinen sallittu poikkeama on kuitenkin 5 prosenttia ja todistuksen 24 kohdassa on oltava maininta ”17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli” (12);

e)

tuontitodistuksen 24 kohdassa tai vientitodistuksen 22 kohdassa on oltava maininta ”Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta” (13), jos todistuksen voimassaoloaika päättyy tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.

2.   Jäsenvaltioiden, joilla on sähköinen haku- ja rekisteröintijärjestelmä, on rekisteröitävä nämä tiedot kyseiseen järjestelmään.

13 artikla

Tuonti- ja vientitodistusten voimassaoloaika

1.   Neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (14) 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta, kun tuonti- ja vientitodistusten voimassaoloaika määritetään tuonti- ja vientitodistuskiintiöissä.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla samanaikaisen tarkastelun menetelmällä hallinnoiduissa tuonti- ja vientitariffikiintiöissä, jotka vahvistetaan liitteessä I, myönnetyt todistukset ovat voimassa

a)

tariffikiintiökauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty ennen tariffikiintiökautta, tariffikiintiökauden loppuun asti;

b)

hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä kalenteripäivästä, jos hakemus on jätetty tariffikiintiökaudella, tariffikiintiökauden loppuun asti;

c)

seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta, jos hakemus on jätetty edellisen vuoden 23 päivän ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana, tariffikiintiökauden loppuun asti.

3.   Jollei III osastossa tai liitteessä I toisin säädetä, jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, osakausiksi myönnetyt todistukset raukeavat kyseisen osakauden päättymistä seuraavan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä, mutta viimeistään tariffikiintiökauden lopussa.

4.   Jollei III osastossa toisin säädetä, kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoiduissa tuontitariffikiintiöissä myönnetyt todistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä alkaen 30. kalenteripäivään kello 23.59 (Brysselin aikaa) asti laskettuna sen IMA 1 -todistuksen tai aitoustodistuksen viimeisestä voimassaolopäivästä, jonka osalta kyseiset todistukset on myönnetty. Tämä voimassaoloaika ei saa ylittää tariffikiintiökauden päättymistä.

5.   Kolmansien maiden hallinnoimissa vientitariffikiintiöissä myönnetyt todistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä myöntämisvuoden 31 päivään joulukuuta, lukuun ottamatta 20 päivän joulukuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana myönnettyjä todistuksia, jotka ovat voimassa seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta.

6.   Jos tariffikiintiössä myönnetyn tuonti- tai vientitodistuksen voimassaoloaikaa pidennetään ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 16 artiklassa säädetään, pidennys ei saa ylittää tariffikiintiökautta.

14 artikla

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta ja vientiä koskeva todiste

1.   Määriä, joita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen tai joita ei viedä ennen todistuksen voimassaoloajan päättymistä, pidetään käyttämättä jääneinä määrinä.

2.   Todiste vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta sekä todiste viennistä ja unionin tullialueelta poistumisesta on toimitettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

15 artikla

Alkuperäselvitys

1.   Jos liitteissä II–XIII niin vaaditaan, unionin tulliviranomaisille on esitettävä voimassa oleva alkuperäselvitys sekä kyseisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus. Alkuperän osoittamiseksi tarvittavat asiakirjat luetellaan kunkin tariffikiintiön osalta edellä mainituissa liitteissä.

2.   Alkuperäselvitykset on esitettävä tuontitodistusta haettaessa liitteissä II–XIII määritellyissä erityistapauksissa.

3.   Tulliviranomaiset voivat tarvittaessa vaatia ilmoittajaa tai tuojaa todistamaan tuotteiden alkuperän asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti.

16 artikla

Määriä koskevien ilmoitusten toimittaminen komissiolle

1.   Jollei III osastossa toisin säädetä, sovelletaan jäljempänä 2–5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kussakin tariffikiintiössä jätettyjen tuonti- tai vientitodistushakemusten kattamat kokonaismäärät

a)

ennen kuukauden 14 päivää, jos todistushakemukset on jätetty kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana;

b)

ennen 6 päivää joulukuuta, jos todistushakemukset on jätetty 23 päivän ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kussakin tariffikiintiössä myöntämiensä tuonti- tai vientitodistusten kattamat kokonaismäärät

a)

ennen kuukauden viimeistä päivää, jos tariffikiintiötä koskevat todistushakemukset on jätetty kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana;

b)

ennen 31 päivää joulukuuta, jos tariffikiintiötä koskevat todistushakemukset on jätetty 23 päivän ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana;

c)

ennen kuukauden 10 päivää todistuksen myöntämisen jälkeen, kun on kyse kolmansien maiden antamien asiakirjojen perusteella myönnetyistä tuontitodistuksista.

Edellä 11 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa ilmoitus on toimitettava 7 päivän kuluessa siitä päivästä, jona komissio julkaisi jakokertoimen. Edellä 11 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa ilmoitus on toimitettava 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona komissio julkaisi jakokertoimen.

4.   Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä annettava komissiolle tiedoksi myönnettyjen tuonti- ja vientitodistusten alaiset käyttämättä jääneet määrät. Käyttämättömät määrät vastaavat tuonti- tai vientitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille kyseiset todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

5.   Tuonti- tai vientitodistusten alaiset käyttämättömät määrät on ilmoitettava komissiolle neljän kuukauden tai 210 kalenteripäivän kuluessa kyseisten todistusten voimassaoloajan päättymisestä.

6.   Jos tariffikiintiökausi on jaettu osakausiin, käyttämättömät määrät on ilmoitettava samaan aikaan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun viimeisen osakauden osalta toimitettavan ilmoituksen kanssa.

7.   Määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa ja tarvittaessa järjestysnumeron ja alkuperän mukaan.

8.   Tässä asetuksessa tarkoitettujen komissiolle toimitettavien sellaisten ilmoitusten osalta, jotka koskevat naudanliha-alan tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 ja 09.4004, määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa alkuperämaittain ja tuoteluokittain tämän asetuksen liitteessä XV olevan B osan mukaisesti.

9.   Tässä artiklassa säädettyihin ajanjaksoihin ja määräaikoihin sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 3 artiklaa.

17 artikla

Sähköiseen LORI-järjestelmään, aitoustodistuksin ja IMA 1 -todistuksiin liittyvien tietojen toimittaminen komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tariffikiintiökauden päättymistä seuraavan kuukauden 8 päivän ja 16 päivän välisenä aikana tuontitodistusten haltijoiden nimet, talouden toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumerot (EORI) ja osoitteet niiden tariffikiintiöiden osalta, joissa edellytetään toimijan ja tarvittaessa siirronsaajan pakollista rekisteröintiä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle jokaisesta sähköiseen LORI-järjestelmään tehdyn rekisteröintihakemuksen validoinnista, hylkäämisestä tai peruuttamisesta.

3.   Kun jäsenvaltiot ilmoittavat sähköiseen LORI-järjestelmään tehdyn rekisteröintihakemuksen validoinnista, niiden on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 liitteessä II vaaditut tiedot.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista, joita toimijat ovat tehneet LORI-tietueeseensa.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin sähköiseen LORI-järjestelmään rekisteröidyn toimijan osalta kustakin tuontitodistushakemuksesta kyseinen tariffikiintiö, CN-koodit, haetut määrät ja hakemuksen jättöpäivä

a)

ennen kuukauden 14 päivää, jos todistushakemukset on jätetty kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana;

b)

ennen 6 päivää joulukuuta, jos todistushakemukset on jätetty 23 päivän ja 30 päivän marraskuuta välisenä aikana.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle jokaisen aitoustodistuksen tai IMA 1 ‐todistuksen osalta, jonka toimija on esittänyt kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoidun tariffikiintiön osalta, myöntämänsä todistuksen numero ja todistuksen alainen määrä. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin myönnetty todistus asetetaan toimijan käyttöön.

7.   Sikäli kuin tässä artiklassa vahvistetaan ajanjaksoja ja määräaikoja, kyseiset ajanjaksot ja määräajat päättyvät, poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohdassa säädetään, viimeisen päivän viimeisen tunnin päättyessä riippumatta siitä, onko kyseinen päivä mainitussa asetuksessa määritelty lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä.

8.   Tässä asetuksessa tarkoitetut komissiolle annettavat ilmoitukset on toimitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 (15) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 (16) mukaisesti.

III OSASTO

ERITYISET ALAKOHTAISET SÄÄNNÖKSET

1 LUKU

Vilja

1 jakso

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 185 artiklassa tarkoitettu vilja, ei kuitenkaan maissi eikä durra

18 artikla

Tariffikiintiöt

Neuvoston päätöksellä 94/800/EY (17) hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten sekä päätöksellä 2006/333/EY (18) hyväksytyn, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna maissin tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä 2006/333/EY hyväksytyn, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä neuvoston päätöksellä 2007/444/EY (19) hyväksytyn, GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen saattamista päätökseen koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän tuonnille unioniin kolmansista maista tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kunkin tariffikiintiön määrä, tuontitariffikiintiökausi ja osakaudet, joina kiintiötä sovelletaan, sekä järjestysnumero vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

19 artikla

Laatuvaatimukset

CN-koodin 1001 99 00 muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän laatuvaatimukset ja sallitut poikkeamat vahvistetaan komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (20) liitteessä II. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (21) liitteessä I olevassa II osassa säädettyjä analyysimenetelmiä sovelletaan.

20 artikla

Kanadan kanssa tehdyn laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen mukaisiin tariffikiintiöihin sovellettavat erityissäännöt

Kanadasta peräisin olevan muun kuin korkealaatuisen tavallisen vehnän luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää alkuperäilmoituksen toimittamista. Alkuperäilmoitus annetaan laskulla tai muulla kaupallisella asiakirjalla, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti sen yksilöimisen mahdollistamiseksi. Alkuperäilmoituksen teksti vahvistetaan Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (22) liitteenä olevan alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä koskevan pöytäkirjan liitteessä 2.

2 jakso

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 185 artiklassa tarkoitettu maissi ja durra

21 artikla

Todistushakemusten jättökausi

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 21 artiklassa tarkoitetun nollatullin soveltamispäivästä alkaen Espanjan ja Portugalin toimivaltaisille viranomaisille on toimitettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 185 artiklassa tarkoitettuja maissin ja durran tariffikiintiöitä koskevat tuontitodistushakemukset kunkin kuukauden 7 päivän ja 11 päivän välisenä aikana viimeistään kello 13.00 (Brysselin aikaa).

22 artikla

Hakemuksen ja todistuksen sisältö

Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on ilmoitettava aina seuraavat tiedot:

a)

alkuperämaa on ilmoitettava 8 kohdassa ja kyllä-ruutu on raksitettava;

b)

jokin liitteessä XIV luetelluista maininnoista on ilmoitettava 24 kohdassa.

23 artikla

Komissiolle annettavat ilmoitukset

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 21 artiklassa tarkoitetun nollatullin soveltamispäivästä alkaen Espanjan ja Portugalin toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle sähköisesti

a)

todistushakemusten kattamat kokonaismäärät viimeistään kunkin kuukauden 15. päivänä kello 18.00 (Brysselin aikaa) järjestysnumeroittain;

b)

ennen kuukauden loppua CN-koodeittain kokonaismäärät, joille on myönnetty tuontitodistukset.

24 artikla

Jakokerroin

Komissio ilmoittaa jakokertoimen todistuksen myöntäville viranomaisille viimeistään sen kuukauden 22. päivänä, jona jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haetut määrät 23 artiklan mukaisesti.

25 artikla

Tuontitodistushakemuksen myöntäminen

Espanjan ja Portugalin toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontitodistukset kunkin kuukauden 23. päivän ja viimeisen päivän välisenä aikana.

26 artikla

Todistusten voimassaoloaika

Poiketen siitä, mitä 13 artiklassa säädetään, todistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan toisen kuukauden loppuun.

2 LUKU

Riisi

27 artikla

Tariffikiintiöt ja määrien jakaminen

Päätöksellä 94/800/EY ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1095/96 (23) hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti ja neuvoston päätöksellä 96/317/EY (24) hyväksyttyjen Thaimaan kanssa käytyjen neuvottelujen tulosten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna riisin, esikuoritun riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin. Kunkin tariffikiintiön määrä, tuontitariffikiintiökausi ja osakaudet, joina kiintiötä sovelletaan, sekä järjestysnumero vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

Käytettävissä olevat määrät vahvistetaan kutakin osakautta kohden tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 13 artiklassa säädetään, tuontitariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4130, viimeisen osakauden aikana myönnetyt todistukset ovat voimassa tariffikiintiökauden loppuun asti.

Tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4166 ja 09.4168, osakaudella käyttämättä jäävät määrät on siirrettävä liitteessä III vahvistetuille myöhemmille osakausille. Määriä ei saa siirtää seuraavalle kiintiökaudelle.

Tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4130, olevat määrät, joita ei ole käytetty tai jaettu edellisten osakausien aikana, siirretään tariffikiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.4138, kunkin vuoden 1 päivänä lokakuuta.

28 artikla

Vientiasiakirjat

Tariffikiintiöissä 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4149 jätettyjen riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitodistushakemusten mukana on oltava alkuperäiskappale vientitodistuksesta, jonka malli on liitteessä XIV olevassa XIV.2 jaksossa. Vientitodistuksen myöntää kyseisessä jaksossa mainittu kolmannen maan toimivaltainen viranomainen. Tuontitodistushakemuksissa haettu määrä ei saa olla suurempi kuin vientitodistuksissa ilmoitettu määrä.

29 artikla

Todistuksen sisältö

Kaikkien liitteessä III lueteltujen järjestysnumeroiden osalta, lukuun ottamatta järjestysnumeroita 09.4138, 09.4148, 09.4166 ja 09.4168, alkuperämaa on ilmoitettava 8 kohdassa ja kyllä-ruutu on raksitettava.

3 LUKU

Sokeri

30 artikla

Tariffikiintiöt

Päätöksellä 94/800/EY ja asetuksella (EY) N:o 1095/96 hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna sokerin tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston ja komission päätöksellä 2004/239/EY, Euratom (25) hyväksytyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna sokerin tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä 2009/330/EY (26) hyväksytyn, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna sokerin tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston ja komission päätöksellä 2013/490/EU, Euratom (27) hyväksytyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna sokerin tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä (EU) 2017/75 (28) hyväksytyn, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna sokerin tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Sokerin tariffikiintiöt ja niiden erityisedellytykset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV.

31 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:

1)

’tel quel -painolla’ sokerin painoa sellaisenaan;

2)

’puhdistuksella’ raakasokerin puhdistusta valkoiseksi sokeriksi, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevan II osan A jakson 1 ja 2 kohdassa, sekä kaikkia vastaavia irtotavarana olevaan valkoiseen sokeriin kohdistuvia teknisiä toimintoja.

32 artikla

Todistuksen voimassaoloaika

Poiketen siitä, mitä 13 artiklassa säädetään, tuontitodistus on voimassa sen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun. Sen voimassaolo päättyy joka tapauksessa viimeistään 30 päivänä syyskuuta.

33 artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin vuoden 1 päivää toukokuuta tosiasiallisesti tuodun sokerin kokonaismäärä eriteltynä järjestysnumeron, alkuperämaan ja kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan ja ilmaistuna kilogrammoina tel quel -painoa.

34 artikla

Sokerin WTO-tariffikiintiöihin liittyvät velvoitteet

1)   Sokerin tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 ja 09.4330, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

vapaaseen liikkeeseen luovutukseen unionissa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 210 artiklassa tarkoitettua puhdistusta koskevaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyä;

b)

poiketen siitä, mitä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (29) 239 artiklassa säädetään, puhdistusvelvoitetta ei saa siirtää toiselle oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle;

c)

puhdistus on tehtävä 180 päivän kuluessa siitä, kun sokeri luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa;

d)

jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, tuontitullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden;

e)

hakemuslomakkeen ja todistuksen 20 kohtaan on merkittävä ”jalostettavaksi tarkoitettu sokeri”.

2)   Sokerin tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 ja 09.4330, on ilmoitettava hakemuslomakkeen ja todistuksen 20 kohdassa jokin tämän asetuksen liitteessä XIV olevan XIV.3 jakson A osassa luetelluista maininnoista.

35 artikla

Sokerin tariffikiintiöt, joiden järjestysnumerot ovat 09.4324, 09.4325, 09.4326 ja 09.4327

Sokerin tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4324, 09.4325, 09.4326 ja 09.4327, sovelletaan seuraavaa:

1)

tuontitodistushakemuksiin on liitettävä kyseisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten myöntämän, liitteessä XIV olevan XIV.3 jakson C osassa esitetyn mallin mukaisen vientitodistuksen alkuperäiskappale. Tuontitodistushakemuksissa haettu määrä ei saa olla suurempi kuin vientitodistuksessa ilmoitettu määrä;

2)

hakemuslomakkeen ja todistuksen 20 kohdassa on ilmoitettava jokin liitteessä XIV olevan XIV.3 jakson B osassa luetelluista maininnoista.

4 LUKU

Oliiviöljy

36 artikla

Tariffikiintiöt

Neuvoston ja komission päätöksellä 98/238/EY, EHTY (30) hyväksytyn, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisen Euroopan ja Välimeren alueen assosiointia koskevan sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna neitsytoliiviöljyn tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kunkin tariffikiintiön määrä, tuontitariffikiintiökausi ja osakaudet, joina kiintiötä sovelletaan, sekä järjestysnumero vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä V.

5 LUKU

Hedelmät ja vihannekset

1 jakso

Valkosipuli

37 artikla

Tariffikiintiöt

Neuvoston päätöksellä 2001/404/EY (31) hyväksytyn, GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisen, GATT-sopimuksen liitteenä olevassa CXL-luettelossa määrättyjen valkosipulia koskevien myönnytysten muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti, neuvoston päätöksellä 2006/398/EY (32) hyväksytyn, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä neuvoston päätöksellä (EU) 2016/1885 (33) hyväksytyn, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna tuoreen tai jäähdytetyn valkosipulin tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kunkin tariffikiintiön määrä, tuontitariffikiintiökausi ja osakaudet, joina kiintiötä sovelletaan, sekä järjestysnumero vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VI.

38 artikla

Argentiinasta peräisin olevan valkosipulin perinteiset ja uudet tuojat

1.   Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan Argentiinasta peräisin olevan valkosipulin tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4099 ja 09.4104.

2.   ’Perinteisellä tuojalla’ tarkoitetaan tuojaa, joka esittää todisteen seuraavista seikoista:

a)

tuoja on saanut ja on käyttänyt todistuksia CN-koodin 0703 20 00 tuoreen valkosipulin tariffikiintiöissä komission asetuksen (EY) N:o 341/2007 (34) tai tämän asetuksen mukaisesti kolmen edellisen tariffikiintiökauden aikana;

b)

tuoja on vapauttanut vähintään 50 tonnia hedelmiä ja vihanneksia, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa, vapaaseen liikkeeseen unionissa, tai vienyt unionista vähintään 50 tonnia valkosipulia hakemuksen jättämistä edeltäneen tariffikiintiökauden aikana.

3.   ’Uudella tuojalla’ tarkoitetaan muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua toimijaa, joka todistaa jommankumman seuraavista seikoista:

a)

tuoja on tuonut unioniin vähintään 50 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa määriteltyjä hedelmiä ja vihanneksia kahdella edellisellä tariffikiintiökaudella tai kunakin hakemuksensa jättämistä edeltäneenä kahtena kalenterivuonna;

b)

viejä on vienyt kolmansiin maihin vähintään 50 tonnia valkosipulia kahdella edellisellä tariffikiintiökaudella tai kunakin hakemuksensa jättämistä edeltäneenä kahtena kalenterivuonna.

4.   Uuden tuojan millä tahansa osakaudella jättämien todistushakemusten alainen kokonaismäärä saa olla enintään 10 prosenttia liitteessä VI vahvistetusta sekä perinteisten että uusien tuojien käytettävissä olevasta kokonaismäärästä kyseistä osakautta ja kyseistä alkuperää kohden. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.

5.   Todistushakemuksen 20 kohdassa on mainittava tapauksen mukaan, onko hakemuksen jättänyt ”perinteinen tuoja” vai ”uusi tuoja”.

6.   Argentiinasta peräisin olevaan valkosipuliin käytettävissä oleva määrä jaetaan seuraavasti:

a)

70 prosenttia määrästä jaetaan perinteisten tuojien kesken;

b)

30 prosenttia määrästä jaetaan uusien tuojien kesken.

7.   Jos komissio toteaa tämän asetuksen mukaisesti saatujen ilmoitusten perusteella, että hakemukset eivät täysin kata 6 kohdassa tarkoitettuja määriä, se määrä, josta ei ole jätetty hakemuksia, lisätään samaa osaa varten seuraavalla osakaudella käytettävissä olevaan määrään.

39 artikla

Erityissäännöt, joita sovelletaan eräistä maista tuotavaan valkosipuliin

1.   Iranista, Libanonista, Malesiasta, Taiwanista, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista tai Vietnamista peräisin oleva valkosipuli voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

esitetään kyseisen maan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti myöntämä alkuperätodistus;

b)

tuote on kuljetettu suoraan alkuperämaasta unioniin.

2.   Tätä artiklaa sovellettaessa tuotetta pidetään suoraan unioniin kuljetettuna, jos

a)

se kuljetetaan kolmannesta maasta unioniin kulkematta minkään muun kolmannen maan alueen kautta;

b)

se kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, joka ei ole alkuperämaa, ja mahdollisesti lastataan kuljetusvälineestä toiseen tai varastoidaan väliaikaisesti kyseisissä maissa, jos kauttakulku voidaan perustella maantieteellisillä syillä tai kuljetusvaatimuksilla ja jos

i)

tuote on pysynyt tulliviranomaisten valvonnassa kauttakulku- tai varastointimaassa;

ii)

tuotetta ei ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen eikä luovutettu kulutettavaksi kauttakulku- tai varastointimaassa tai -maissa;

iii)

tuotteelle ei ole tehty kauttakulku- tai varastointimaassa tai -maissa muita toimia kuin purkaminen ja uudelleenlastaus tai muita tuotteen hyvän kunnon säilyttämiseen tähtääviä toimia.

3.   Todiste 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä on toimitettava jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Se muodostuu seuraavista:

a)

alkuperämaassa myönnetty kuljetusasiakirja, jonka perusteella kauttakuljetus on tapahtunut; tai

b)

kauttakuljetusmaiden tulliviranomaisten myöntämä todistus, jossa on:

i)

tarkka kuvaus tavaroista;

ii)

purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät sekä tiedot käytetyistä kuljetusvälineistä;

iii)

todistus tavaroiden säilytysolosuhteista;

c)

jos a tai b alakohdassa tarkoitettuja todistuksia ei voida toimittaa, muut asian kannalta olennaiset asiakirjat.

40 artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

luettelo perinteisistä ja uusista tuojista, jotka hakevat todistuksia tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4099 ja 09.4104. Ilmoitus on tehtävä sitä tariffikiintiökautta tai osakautta, jonka osalta todistushakemukset on jätetty, edeltävän kunkin kuukauden viimeisenä päivänä;

b)

tarvittaessa luettelo toimijoista, jotka muodostavat kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustettuja toimijaryhmiä. Ilmoitus on tehtävä sitä tariffikiintiökautta tai osakautta, jonka osalta todistushakemukset on jätetty, edeltävän kunkin kuukauden viimeisenä päivänä.

2 jakso

Sienet

41 artikla

Tariffikiintiöt

Päätöksellä 94/800/EY hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna säilöttyjen Agaricus-suvun sienien tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin. Kunkin tariffikiintiön määrä, tuontitariffikiintiökausi ja osakaudet, joina kiintiötä sovelletaan, sekä järjestysnumero vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII.

6 LUKU

Naudanliha

42 artikla

Tariffikiintiöt ja määrät

Päätöksellä 94/800/EY hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna nautaeläinten jäädytetyn lihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Asetuksella (EY) N:o 1095/96 hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna nautaeläinten jäädytetyn kuvelihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Asetuksella (EY) N:o 1095/96 hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan ja jäädytetyn puhvelinlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston ja komission päätöksellä 2002/309/EU, Euratom (35) hyväksytyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna nautaeläinten kuivatun luuttoman lihan ja elävien nautaeläinten tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Päätöksellä 2004/239/EY hyväksytyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti, neuvoston päätöksellä 2008/474/EY (36) hyväksytyn, Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen mukaisesti, neuvoston päätöksellä 2010/36/EY (37) hyväksytyn, kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan väliaikaisen sopimuksen mukaisesti, neuvoston ja komission päätöksellä 2010/224/EU, Euratom (38) hyväksytyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti sekä neuvoston päätöksellä 2016/342 (39) hyväksytyn Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon (40) välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna baby beef ‐tuotteiden tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä 2005/269/EY (41) hyväksytyn, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä 2006/106/EY (42) hyväksytyn, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan, Euroopan yhteisön ja Australian välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA), jonka väliaikainen soveltaminen hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2017/38 (43), mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna naudan- ja siansukuisten eläinten lihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä (EU) 2017/1247 (44) hyväksytyn Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna tuoreen ja jäähdytetyn naudanlihan, tuoreen ja jäähdytetyn sianlihan, munien, munatuotteiden ja albumiinien tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Naudanliha-alan tariffikiintiöt ja niiden erityisedellytykset vahvistetaan liitteessä VIII.

43 artikla

Erityissäännöt, joita sovelletaan kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoituihin tuontitariffikiintiöihin ja tariffikiintiöön 09.4002

1.   Tätä artiklaa sovelletaan kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoituihin tariffikiintiöihin ja tariffikiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.4002.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tariffikiintiöissä tuotujen määrien vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä tuojan on esitettävä tulliviranomaiselle tuontitodistus sekä aitoustodistus tai sen jäljennös.

3.   Aitoustodistukset on laadittava liitteessä XIV esitetyn mallin mukaisesti.

4.   Aitoustodistus on täytettävä jollakin unionin tai viejämaan virallisella kielellä.

5.   Aitoustodistus on yksilöitävä todistuksen myöntävän viranomaisen antamalla yksilöllisellä järjestysnumerolla.

6.   Aitoustodistus on voimassa ainoastaan, jos se on asianmukaisesti täytetty ja liitteessä tarkoitettu todistuksen myöntävä alkuperämaana olevan kolmannen maan viranomainen on vahvistanut sen asianmukaisesti kyseisen tuontitariffikiintiön osalta.

7.   Aitoustodistus on asianmukaisesti hyväksytty, jos siinä mainitaan myöntämispaikka ja -aika ja jos siinä on todistuksen myöntävän viranomaisen esipainettu tai muu leima sekä sellaisen henkilön allekirjoitus tai sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, jolla tai joilla on oikeus allekirjoittaa todistus.

8.   Tuontitodistuksessa ilmoitetut määrät on eriteltävä CN-koodeittain.

9.   Tariffikiintiössä 09.4002 myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä.

10.   Tariffikiintiössä 09.4002 tehdyt hakemukset voivat koskea saman järjestysnumeron osalta yhtä tai useampaa liitteessä XV olevassa A osassa tämän tariffikiintiön osalta lueteltuihin CN-koodeihin tai CN-koodiryhmiin kuuluvaa tuotetta. Jos hakemukset koskevat useita CN-koodeja, on ilmoitettava kunkin CN-koodin tai CN-koodiryhmän osalta haettu määrä. Kaikki CN-koodit on ilmoitettava todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohdassa, ja niiden kuvaus on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 15 kohtaan.

44 artikla

Tuontitodistusten hakeminen ja myöntäminen kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoiduissa tariffikiintiöissä

1.   Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 8 kohtaan on merkittävä ne tiedot, jotka kyseisen tariffikiintiön osalta täsmennetään kohdassa ”todistukseen merkittävät erityiset tiedot” liitteessä VIII.

2.   Tuontitodistuksen hakemisen yhteydessä hakijan on toimitettava aitoustodistus ja sen jäljennös todistuksen myöntävälle viranomaiselle. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontitodistukset vasta varmistettuaan, että kaikki aitoustodistuksessa olevat tiedot vastaavat komissiolta viikoittain saatuja tietoja.

Jos aitoustodistuksesta on esitetty ainoastaan jäljennös tai jos aitoustodistuksen alkuperäiskappale on esitetty, mutta kyseisen asiakirjan sisältämät tiedot eivät vastaa komission toimittamia tietoja, toimivaltaisten viranomaisten on pyydettävä todistuksen hakijaa asettamaan lisävakuus 45 artiklan mukaisesti.

45 artikla

Kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoituihin tariffikiintiöihin sovellettavat ylimääräiset vakuudet

1.   Edellä 44 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa todistuksen hakijan on asetettava lisävakuus, joka vastaa kyseisten tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaista suosituimmuustullia sinä päivänä, jona tuontitodistushakemus jätetään.

Tällaista lisävakuutta ei kuitenkaan vaadita, jos viejämaan viranomainen on toimittanut jäljennöksen aitoustodistuksesta 72 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän kautta.

2.   Jäsenvaltioiden on vapautettava lisävakuus sen jälkeen, kun ne ovat saaneet aitoustodistuksen alkuperäiskappaleen ja ne katsovat, että sen sisältö vastaa komissiolta saatuja tietoja.

3.   Vapauttamatta jäänyt lisävakuus menetetään ja pidätetään kannettuina tulleina.

46 artikla

Kanadasta peräisin olevan tuoreen ja jäädytetyn naudanlihan tariffikiintiöt

1.   Kanadasta peräisin olevan tuoreen ja jäädytetyn naudanlihan vapaaseen liikkeeseen luovutus unionissa edellyttää alkuperäilmoituksen esittämistä. Alkuperäilmoitus annetaan laskulla tai muulla kaupallisella asiakirjalla, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti sen yksilöimisen mahdollistamiseksi. Alkuperäilmoituksen teksti vahvistetaan Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen liitteenä olevan alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä koskevan pöytäkirjan liitteessä 2.

2.   Liitteessä XVI olevassa B osassa vahvistettuja muuntokertoimia käytetään tuotepainon muuttamiseksi teuraspainoekvivalenteiksi tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4280 ja 09.4281.

3.   Käytyä kauppaa koskevan todisteen ja tarvittaessa viitemäärän laskentaa varten paino on korjattava käyttäen liitteessä XVI olevassa B osassa vahvistettuja muuntokertoimia.

4.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä kutakin liitteessä VIII tarkoitettua osakautta edeltävän kahden kuukauden jakson ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

5.   Jos määriä on edelleen käytettävissä tietyllä osakaudella ensimmäisen hakukauden jälkeen, kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat voivat tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti toimittaa uusia tuontitodistushakemuksia seuraavina kahtena hakukautena. Tällaisissa tapauksissa elintarvikealan toimijat, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (45) 4 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä laitoksia, voivat jättää hakemuksia esittämättä käytyä kauppaa koskevaa todistetta.

6.   Tuontitodistukset on myönnettävä hakemusten jättökuukauden 23. päivän ja viimeisen päivän välisenä aikana.

7.   Tuontitodistukset ovat voimassa viisi kuukautta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 7 artiklassa tarkoitetusta myöntämispäivästä tai sen osakauden alkamispäivästä, jota varten tuontitodistus myönnetään, sen mukaan, kumpi on myöhäisempi. Tuontitodistuksen voimassaolo päättyy kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

8.   Todistuksenhaltijat voivat palauttaa todistuksen alaiset käyttämättömät määrät ennen todistuksen voimassaolon päättymistä ja viimeistään neljä kuukautta ennen tariffikiintiökauden loppua. Kukin todistuksenhaltija voi palauttaa enintään 30 prosenttia oman todistuksensa alaisesta määrästä.

9.   Jos osa todistuksen alaisesta määrästä palautetaan 8 kohdan mukaisesti, 60 prosenttia vastaavasta vakuudesta vapautetaan.

47 artikla

Yhteiset säännökset

1.   Aitoustodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä ja joka tapauksessa enintään tariffikiintiökauden viimeiseen päivään saakka.

2.   Ilmoitetut määrät ilmaistaan kilogrammoina tuotepainoa ja, tapauksen mukaan, luuttomaksi tuotepainoekvivalentiksi muunnettuina.

3.   Tässä luvussa ’jäädytetyllä lihalla’ tarkoitetaan lihaa, jonka sisälämpötila sen saapuessa unionin tullialueelle on enintään –12 °C.

7 LUKU

Maito ja maitotuotteet

1 jakso

Tuontikiintiöt

48 artikla

Tariffikiintiöt

Päätöksellä 94/800/EY hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti, maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä 25 päivänä helmikuuta 1998 tehdyn EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/98 (46) mukaisesti, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka väliaikainen soveltaminen hyväksyttiin päätöksellä 1999/753/EY (47), mukaisesti, päätöksellä 2002/309/EY/Euratom hyväksytyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, neuvoston päätöksellä 2011/818/EU (48) hyväksytyn, Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen, tiettyjä maataloustuotteita koskevan, kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä päätöksellä 2008/805/EY (49) hyväksytyn, CARIFORUM-valtioiden kanssa tehdyn talouskumppanuussopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna maitotuotteiden tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin. Päätöksellä (EU) 2017/1247 hyväksytyn Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna maitotuotteiden tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä (EU) 2017/1913 (50) hyväksytyn, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna maitotuotteiden tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Maidon ja maitotuotteiden tariffikiintiöt ja niiden erityisedellytykset vahvistetaan liitteessä IX.

49 artikla

Uuden-Seelannin juuston tariffikiintiö

1.   Tätä artiklaa sovelletaan tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4514 ja 09.4515.

2.   Tulliviranomaisten on merkittävä tuontitodistuksen 31 kohtaan IMA 1 -todistuksen sarjanumero.

3.   IMA 1 -todistukset on laadittava liitteessä XIV esitetyn mallin mukaisesti.

50 artikla

Uuden-Seelannin voin tariffikiintiöt

1.   Tätä artiklaa sovelletaan tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4195 ja 09.4182.

2.   Tulliviranomaisten on merkittävä tuontitodistuksen 31 kohtaan IMA 1 -todistuksen sarjanumero.

3.   Uuden-Seelannin voin tariffikiintiöiden kuvauksessa ilmaisulla ’vähintään kuusi viikkoa vanha’ tarkoitetaan tuotetta, joka on kuusi viikkoa vanha päivänä, jona vapaaseen liikkeeseen luovutusta unionissa koskeva ilmoitus tehdään tulliviranomaisille.

4.   Unioniin tuodun Uudesta-Seelannista peräisin olevan voin pakkausmerkinnöissä ja vastaavassa kauppalaskussa on kaikissa voin kaupan pitämisen vaiheissa oltava maininta voin uusiseelantilaisesta alkuperästä. Jos Uudesta-Seelannista peräisin olevaa voita sekoitetaan unionista peräisin olevaan voihin ja voisekoitus on tarkoitettu sellaisenaan kulutukseen ja sitä pidetään kaupan enintään 500 gramman pakkauksissa, voin uusiseelantilainen alkuperä mainitaan ainoastaan vastaavassa kauppalaskussa.

5.   IMA 1 -todistukset on laadittava liitteessä XIV esitetyn mallin mukaisesti.

6.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, kun kyseessä on Uuden-Seelannin voin tariffikiintiö, jonka järjestysnumero on 09.4195, kukin hakija saa jättää tuontitodistushakemuksia enintään 125 prosenttia määristä, jotka hakija on luovuttanut vapaaseen liikkeeseen tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4195 ja 09.4182, 24 kuukauden jakson aikana ennen tariffikiintiökautta edeltävää marraskuuta.

7.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, kun kyseessä on Uuden-Seelannin voin tariffikiintiö, jonka järjestysnumero on 09.4182, kukin hakija saa jättää tuontitodistushakemuksia alle 20 tonnin määrästä ja enintään 10 prosentista tariffikiintiön osakaudella käytettävissä olevasta määrästä.

8.   Toimivaltaisten viranomaisten komissiolle tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4195 ja 09.4182, ilmoittamat määrät on eriteltävä CN-koodeittain.

51 artikla

Uudesta-Seelannista peräisin olevan voin painon ja rasvapitoisuuden valvonta

1.   Painon ja rasvapitoisuuden valvontaa koskevat säännöt sekä tällaisen valvonnan seuraukset esitetään liitteessä XIV olevan XIV.5 jakson A.3 osassa. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta unionissa koskevien ilmoitusten valvonnan on sisällettävä liitteessä XIV säädetyt tarkastukset. Jos voi ei täytä koostumusvaatimuksia, koko se määrä, jota asianomainen tulli-ilmoitus koskee, jää tullietuuskohtelun ulkopuolelle. Tulliviranomaisten on vaatimusten täyttymättömyys todettuaan kannettava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (51) liitteessä I vahvistettu tuontitulli, jos vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus on vastaanotettu. Toimija voi palauttaa todistuksen sen määrän osalta, joka ei ole vaatimustenmukainen, jolloin todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava, että tämä määrä on käyttämättä, ja vastaava vakuus on vapautettava.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä XIV olevan XIV.5 jakson A.3 osan mukaisesti toteutetun valvonnan tuloksista kunkin neljännesvuoden osalta viimeistään seuraavan neljännesvuoden ensimmäisen kuukauden 10. päivänä. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

yleiset tiedot:

i)

voin valmistajan nimi;

ii)

erän tunnistuskoodi;

iii)

erän koko kilogrammoina;

iv)

tarkastuspäivät (päivä/kuukausi/vuosi);

b)

painon valvonta: satunnaisnäytteen koko (laatikoiden lukumäärä);

c)

seuraavat keskiarvoa koskevat tiedot:

i)

laatikkokohtaisen nettopainon aritmeettinen keskiarvo kilogrammoina (sellaisena kuin se ilmoitetaan IMA 1 -todistuksen 9 kohdassa);

ii)

niiden laatikoiden nettopainon aritmeettinen keskiarvo kilogrammoina, joista näyte on otettu;

iii)

poikkeaako unionissa määritetty nettopainon aritmeettinen keskiarvo merkittävästi ilmoitetusta arvosta (N= ei, Y = kyllä);

d)

seuraavat standardipoikkeamaa koskevat tiedot:

i)

laatikkokohtaisen nettopainon standardipoikkeama kilogrammoina (sellaisena kuin se ilmoitetaan IMA 1 -todistuksen 9 kohdassa);

ii)

niiden laatikoiden nettopainon standardipoikkeama, joista näyte on otettu (kg);

iii)

poikkeaako unionissa määritetty nettopainon standardipoikkeama merkittävästi ilmoitetusta arvosta (N= ei, Y = kyllä);

e)

rasvapitoisuuden valvonta;

f)

satunnaisnäytteen koko (laatikoiden lukumäärä);

g)

seuraavat keskiarvoa koskevat tiedot:

i)

niiden laatikoiden rasvapitoisuuden aritmeettinen keskiarvo, joista näyte on otettu (% rasvaa);

ii)

ylittääkö unionissa määritetty rasvapitoisuuden aritmeettinen keskiarvo 84,4 prosenttia (N=ei, Y=kyllä).

52 artikla

Kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoidut maitotuotteiden tariffikiintiöt

1.   Kolmansien maiden antamin asiakirjoin hallinnoidut tariffikiintiöt luetellaan liitteessä I.

2.   Kyseisissä tariffikiintiöissä myönnettävien tuontitodistusten on katettava IMA 1 ‐todistuksessa ilmoitettu kokonaisnettomäärä.

53 artikla

IMA 1 -todistus maitotuotteille

1.   IMA 1 -todistukset on laadittava liitteessä XIV esitetyn mallin mukaisesti. Ostajaa koskevaa 3 kohtaa ja määrämaata koskevaa 6 kohtaa ei kuitenkaan täytetä.

Jokainen IMA 1 -todistus on yksilöitävä todistuksen myöntävän elimen määrittelemällä sarjanumerolla. Kustakin liitteessä IX tarkoitetusta tuotetyypistä on laadittava erillinen IMA 1 -todistus.

2.   Todistus kattaa niiden tuotteiden kokonaismäärän, joiden on tarkoitus poistua todistuksen myöntävän maan alueelta.

3.   IMA 1 -todistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä sitä seuraavan kahdeksannen kuukauden loppuun. Todistuksen voimassaolon on kuitenkin päätyttävä viimeistään todistuksen myöntämisvuoden 31 päivänä joulukuuta.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 1 päivästä tammikuuta voimassa olevat IMA 1 -todistukset voidaan myöntää edellisen vuoden 1 päivästä marraskuuta alkaen. Niihin liittyvät tuontitodistushakemukset voidaan kuitenkin jättää vasta tariffikiintiökauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

5.   Olosuhteet, joissa IMA 1 -todistukset voidaan peruuttaa, muuttaa, korvata tai oikaista, vahvistetaan liitteessä XIV.

6.   IMA 1 -todistuksen asianmukaisesti oikeaksi todistettu jäljennös on esitettävä vastaavan tuontitodistuksen ja näiden kattamien tuotteiden kanssa tuontijäsenvaltion tulliviranomaisille samalla kun tehdään vapaaseen liikkeeseen luovutusta unionissa koskeva ilmoitus. IMA 1 -todistuksen on oltava voimassa, kun se esitetään, paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este.

54 artikla

IMA 1 -todistuksen myöntävät elimet

1.   IMA 1 -todistus on pätevä ainoastaan, jos se on asianmukaisesti täytetty ja jos se on liitteessä XIV mainitun, todistuksen myöntävän elimen asianmukaisesti hyväksymä. IMA 1 -todistus katsotaan asianmukaisesti hyväksytyksi, kun todistuksessa on sen myöntämispaikka ja -aika, todistuksen myöntävän elimen leima sekä sen henkilön allekirjoitus, jolla on valtuudet todistusten allekirjoittamiseen.

2.   Todistuksen myöntävä elin ilmoitetaan liitteessä XII ainoastaan, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

viejämaa on tunnustanut sen todistuksia myöntäväksi elimeksi;

b)

se sitoutuu toimittamaan pyynnöstä komissiolle ja jäsenvaltioille todistusten sisällön arvioimiseksi mahdollisesti tarvittavat tiedot;

c)

se sitoutuu lähettämään komissiolle jäljennöksen kustakin hyväksymismerkinnällä varustetusta IMA 1 -todistuksesta (todistuksen yksilöivä numero ja todistuksen kattama kokonaismäärä on mainittava) todistuksen myöntämispäivänä tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa kyseisestä päivästä, ja tarvittaessa ilmoituksen todistuksen mahdollisesta peruuttamisesta, oikaisemisesta tai muuttamisesta. Ilmoitus olisi lähetettävä 72 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän kautta;

d)

jos CN-koodin 0406 tuotteiden osalta viejämaalla, joka myöntää IMA 1 ‐todistuksen, ei ole pääsyä 72 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuun tietojärjestelmään, sen on sitouduttava ilmoittamaan komissiolle viimeistään 15 päivänä tammikuuta kunkin kiintiön osalta erikseen seuraavat tiedot:

i)

edellisen kiintiövuoden osalta myönnettyjen IMA 1 -todistusten kokonaismäärä, kunkin IMA 1 -todistuksen tunnistenumero ja todistuksen kattama määrä;

ii)

asianomaisen tariffikiintiökauden osalta myönnettyjen IMA 1 ‐todistusten kokonaismäärä ja kyseisten todistusten kattama kokonaismäärä; ja

iii)

ilmoitus kyseisten IMA 1 -todistusten peruuttamisesta, oikaisemisesta tai muuttamisesta tai IMA 1 -todistusten jäljennösten antamisesta liitteessä XIV vahvistetulla tavalla sekä kaikki asiaa koskevat tiedot.

3.   Jos todistuksen myöntävä elin ei enää täytä tässä artiklassa säädettyjä vaatimuksia, se poistetaan liitteestä XIV.

2 jakso

Vientikiintiöt

55 artikla

Dominikaanisen tasavallan avaama maitojauheen vientikiintiö

1.   Cariforum-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen mukaisesti tariffikiintiö on avoinna EU:n alkuperää olevan maitojauheen viennille Dominikaaniseen tasavaltaan tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

2.   Unionin viejille jaetaan 22 400 tonnin vientikiintiö, joka koskee kaikkia CN-koodien 0402 10, 0402 21 ja 0402 29 tuotteita.

3.   Kiintiökausi kestää 1 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta.

4.   Unionin viejät ovat toimijoita, joiden nimi ja EORI-numero on merkitty asianomaiseen vienti-ilmoitukseen. Niiden on jokaisen lähetyksen osalta esitettävä Dominikaanisen tasavallan toimivaltaisille viranomaisille oikeaksi todistettu jäljennös vientitodistuksesta ja asianmukaisesti vahvistettu jäljennös vienti-ilmoituksesta.

5.   Vientitodistushakemuksia voidaan jättää kaikista CN-koodien 0402 10, 0402 21 ja 0402 29 tuotteista, jotka on kokonaan tuotettu unionissa unionin alueella kokonaan tuotetusta maidosta. Hakijoiden on ilmoitettava kirjallisesti, että nämä edellytykset täyttyvät. Niiden on myös esitettävä toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kirjalliset todisteet siitä, että nämä edellytykset täyttyvät. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastaa esitetyt todisteet paikalla tehtävissä tarkastuksissa.

56 artikla

Dominikaanisen tasavallan avaamaa kiintiötä varten myönnettyihin maitojauheen vientitodistuksiin sovellettavat lisäsäännöt

1.   Dominikaanisen tasavallan avaamassa kiintiössä myönnetyt todistukset velvoittavat viemään Dominikaaniseen tasavaltaan.

2.   Todistusta varten asetettu vakuus vapautetaan esitettäessä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu todiste ja seuraavat tiedot:

a)

jäljennös sähköisestä tai paperisesta konossementista, ulkomaankaupan kuljetusrahtikirjasta tai lentorahtikirjasta, joka liittyy vientitullausilmoituksen kohteena oleviin tuotteisiin ja jossa mainitaan Dominikaaninen tasavalta lopullisena määräpaikkana; tai

b)

viejän itsenäisesti luoma tuloste kuljetuksen sähköisistä paikannus- ja seurantatiedoista siltä osin kuin tuloste voidaan yhdistää vientitullausilmoitukseen; tulosteessa on mainittava Dominikaaninen tasavalta lopullisena määräpaikkana.

3.   Vientitodistushakemuksessa ja vientitodistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

7 kohdassa on ilmoitettava ”Dominikaaninen tasavalta” määrämaana; kyseisen kohdan kyllä-ruutu on raksitettava;

b)

20 kohdassa on ilmoitettava

”Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/761

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteen III lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö ajanjaksolle 1.7.20...–30.6.20....”

57 artikla

Dominikaanisen tasavallan avaamaan maitojauheen vientikiintiöön sovellettava jakokerroin

1.   Jos todistuksia haetaan käytettävissä olevia määriä suuremmista määristä, komissio laskee jakokertoimen. Jakokertoimen soveltamisen tuloksena saatu määrä pyöristetään lähimpään alempaan kilogrammaan.

2.   Jos jakokertoimen soveltaminen johtaa siihen, että hakijakohtainen tuotemäärä olisi alle 20 tonnia, hakija voi peruuttaa todistushakemuksensa. Tällöin niiden on ilmoitettava asiasta todistuksen myöntäneelle viranomaiselle kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut jakokertoimen. Vakuus vapautetaan välittömästi ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.

3.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava komissiolle 10 päivän kuluessa jakokertoimen julkaisemisesta määrät, joita koskevat todistushakemukset on peruutettu, tuotteiden CN-koodien mukaan eriteltyinä.

58 artikla

Amerikan yhdysvaltojen avaamat juuston vientikiintiöt

Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna EU:n alkuperää olevien CN-koodin 0406 maitotuotteiden viennille Amerikan yhdysvaltoihin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kunkin tariffikiintiön määrä ja viennin tariffikiintiökausi kyseisessä kiintiössä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XIII.

59 artikla

Amerikan yhdysvaltojen avaamissa juuston vientikiintiöissä myönnettävät vientitodistukset

1.   Liitteessä XIII mainitut CN-koodin 0406 tuotteet edellyttävät vientitodistuksen esittämistä, kun niitä viedään Amerikan yhdysvaltoihin

a)

WTO:n maataloussopimuksessa määrätyssä lisäkiintiössä;

b)

alun perin Tokion kierrokselta johtuvissa ja Yhdysvaltojen Itävallalle, Suomelle ja Ruotsille Uruguayn kierroksen luettelossa XX myöntämissä tariffikiintiöissä;

c)

alun perin Uruguayn kierrokselta johtuvissa ja Yhdysvaltojen Tšekille, Unkarille, Puolalle ja Slovakialle Uruguayn kierroksen luettelossa XX myöntämissä tariffikiintiöissä.

2.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, vientitodistushakemukset on jätettävä toimivaltaisille viranomaisille 1 päivän ja 10 päivän syyskuuta välisenä aikana sitä kiintiövuotta, jolle vientitodistukset jaetaan, edeltävänä vuonna. Kaikki hakemukset on jätettävä samanaikaisesti todistuksen myöntävälle jäsenvaltion viranomaiselle.

3.   Todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohdassa on ilmoitettava kahdeksannumeroinen CN-koodi. Todistukset ovat kuitenkin voimassa myös CN-nimikkeen 0406 muita koodeja varten.

4.   Vientitodistusten hakijoiden on todistettava, että nimetty tuoja on hakijan tytäryhtiö.

5.   Vientitodistusten hakijoiden on merkittävä hakemukseen seuraavat tiedot:

a)

kuvaus Amerikan yhdysvaltojen kiintiön kattamasta tuoteryhmästä Amerikan yhdysvaltojen yhtenäistetyn tullitariffin (Harmonized Tariff Schedule of the United States of America) 4 ryhmän 16–23 ja 25 lisähuomautuksen mukaisesti;

b)

Amerikan yhdysvaltojen yhtenäistetyn tullitariffin (Harmonized Tariff Schedule of the United States) mukaiset tuotteiden nimet;

c)

hakijan nimeämän tuojan nimi ja osoite Amerikan Yhdysvalloissa.

6.   Vientitodistushakemuksessa ja vientitodistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

7 kohdassa on ilmoitettava ”Amerikan yhdysvallat” määrämaana; kyseisen kohdan kyllä-ruutu on raksitettava;

b)

20 kohdassa on ilmoitettava

i)

”Vienti Amerikan yhdysvaltoihin,

ii)

Kiintiö kalenterivuonna xxxx – täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 58–63 artikla.

iii)

Kiintiö: ….

iv)

Voimassa 1.1.–31.12.xxxx.”

c)

22 kohdassa on ilmoitettava ”todistus on voimassa kaikkien CN-nimikkeeseen 0406 kuuluvien tuotteiden osalta”.

7.   Kukin hakija voi jättää kunkin liitteessä XIV olevan XIV.5 jakson B1 kohdan sarakkeessa 3 mainitun kiintiön osalta yhden tai useamman todistushakemuksen, jos kiintiötä kohden haettu kokonaismäärä ei ylitä seuraavissa alakohdissa vahvistettuja enimmäismääriä.

Jos liitteessä XIV olevan XIV.5 jakson B1 kohdan sarakkeessa 2 tarkoitetun saman tuoteryhmän sarakkeessa 4 ilmoitetut käytettävissä olevat määrät jaetaan Uruguayn kierroksen ja Tokion kierroksen kiintiöön, nämä kiintiöt on tällöin katsottava kahdeksi erilliseksi kiintiöksi.

Liitteessä XIV olevan XIV.5 jakson B1 kohdan sarakkeessa 3 mainittujen 22-Tokio-, 22-Uruguay-, 25-Tokio- ja 25-Uruguay-kiintiöiden osalta hakijan esittämän kokonaismäärän kiintiötä kohden on oltava vähintään 10 tonnia, eikä se saa ylittää kyseisessä kiintiössä käytettävissä olevaa mainitun liitteen sarakkeessa 4 vahvistettua määrää.

Liitteessä XIV olevan XIV.5 jakson B1 kohdan sarakkeessa 3 mainittujen muiden kiintiöiden osalta hakijan esittämän kokonaismäärän kiintiötä kohden on oltava vähintään 10 tonnia, eikä se saa ylittää 40:tä prosenttia kyseisessä kiintiössä käytettävissä olevasta mainitun liitteen sarakkeessa 4 vahvistetusta määrästä.

8.   Vientitodistushakemusten liitteenä on oltava nimetyn Amerikan yhdysvaltojen tuojan vakuutus, josta käy ilmi tuojan kelpoisuus harjoittaa maahantuontia niiden tariffikiintiöillä hallinnoitua maitotuotteiden tuontilisenssiointia koskevien Yhdysvaltojen sääntöjen mukaisesti, jotka vahvistetaan Code of Federal Regulations -asetusten 7 osaston A alaotsikon 6 osassa.

9.   Amerikan yhdysvaltojen avaamia kiintiöitä koskevat tiedot on toimitettava yhdessä vientitodistushakemuksen kanssa ja esitettävä liitteessä XIV olevan mallin mukaisesti.

10.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 11 artiklassa säädetään, vientitodistukset on myönnettävä viimeistään 15 päivänä joulukuuta sitä kiintiövuotta, jolle vientitodistukset jaetaan, edeltävänä vuonna.

60 artikla

Amerikan yhdysvaltojen avaamissa juuston vientikiintiöissä asetetun vakuuden vapauttaminen

Todistusta varten asetettu vakuus vapautetaan esitettäessä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistettu todiste ja seuraavat tiedot:

a)

jäljennös sähköisestä tai paperisesta konossementista, ulkomaankaupan kuljetusrahtikirjasta tai lentorahtikirjasta, joka liittyy vientitullausilmoituksen kohteena oleviin tuotteisiin ja jossa mainitaan Amerikan yhdysvallat lopullisena määräpaikkana; tai

b)

viejän itsenäisesti luoma tuloste kuljetuksen sähköisistä paikannus- ja seurantatiedoista siltä osin kuin tuloste voidaan yhdistää vientitullausilmoitukseen; tulosteessa on mainittava Amerikan yhdysvallat lopullisena määräpaikkana.

61 artikla

Amerikan yhdysvaltojen avaamiin juuston vientikiintiöihin liittyvät ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 18 päivänä syyskuuta ilmoitettava komissiolle hakemukset, jotka on jätetty kutakin Amerikan yhdysvaltojen avaamaa juustokiintiötä varten. Siitä, että hakemuksia ei ole jätetty, on myös ilmoitettava.

2.   Ilmoitukseen on sisällyttävä kunkin kiintiön osalta

a)

hakijoiden luettelo, jossa ilmoitetaan kunkin hakijan nimi, osoite ja EORI-numero;

b)

kunkin hakijan hakemat määrät eriteltyinä CN-koodin ja Amerikan yhdysvaltojen yhtenäistetyn tariffinimikkeistön koodin mukaan;

c)

hakijan nimeämän tuojan nimi, osoite ja viitenumero.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin vuoden 15 päivää tammikuuta CN-koodin mukaan jaotellut määrät, joille ne ovat myöntäneet todistukset.

62 artikla

Amerikan yhdysvaltojen avaamiin juuston vientikiintiöihin sovellettavat jakokertoimet

1.   Poiketen siitä, mitä 10 artiklassa säädetään, jos kiintiössä jätetyissä vientitodistushakemuksissa haetut määrät ylittävät asianomaisena vuonna käytettävissä olevan määrän, komissio laskee jakokertoimen ja julkaisee sen viimeistään 31 päivänä lokakuuta. Tarvittaessa voidaan soveltaa kerrointa, joka on yli 100 prosenttia.

2.   Jos jakokertoimen soveltaminen johtaa siihen, että hakijakohtaisesti jaetut määrät olisivat alle 10 tonnia kussakin kiintiössä, hakija voi peruuttaa todistushakemuksensa. Tällöin hakijan on ilmoitettava asiasta todistuksen myöntäneelle viranomaiselle kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut jakokertoimen.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle 10 kalenteripäivän kuluessa jakokertoimen julkaisemisesta määrät, joita koskevat todistushakemukset on peruutettu, CN-koodin mukaan eriteltyinä.

4.   Kun vientitodistushakemukset haetut määrät eivät ylitä kyseisenä vuonna käytettävissä olevaa määrää, komissio jakaa jäljellä olevat määrät hakijoiden kesken suhteessa haettuihin määriin jakokerrointa käyttäen. Kertoimen soveltamisen tuloksena saatava määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kilogrammaan. Tällaisessa tapauksessa toimijoiden on ilmoitettava todistukset myöntävälle asianomaisen jäsenvaltion viranomaiselle hyväksymänsä lisämäärä viikon kuluessa jakokertoimen julkaisemisesta. Asetettavaa vakuutta korotetaan tällöin vastaavasti.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle kahden viikon kuluessa jakokertoimen julkaisemisesta lisämäärät, jotka toimijat ovat hyväksyneet, jaoteltuina CN-koodin mukaan.

63 artikla

Amerikan yhdysvaltojen avaamia juuston vientikiintiöitä varten nimetyt maantuojat

1.   Komissio ilmoittaa nimettyjen tuojien nimet ja myönnetyt määrät Amerikan yhdysvaltojen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos asianomaisia määriä koskevaa tuontitodistusta ei myönnetä nimetylle tuojalle olosuhteissa, joissa ei ole aihetta epäillä, etteikö toimija, joka on tehnyt kelpoisuusilmoituksen niiden tariffikiintiöillä hallinnoitua maitotuotteiden tuontilisenssiointia koskevien Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA) sääntöjen mukaisesti, jotka vahvistetaan Code of Federal Regulations -asetusten 7 osaston A alaotsikon 6 osassa, olisi toiminut vilpittömässä mielessä, todistuksen myöntävä viranomainen voi antaa toimijalle luvan nimetä toinen tuoja, joka mainitaan 1 kohdan mukaisesti tiedoksi annetussa Yhdysvaltojen maatalousministeriön hyväksytyistä tuojista laatimassa luettelossa.

3.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava komissiolle nimetyn tuojan vaihtumisesta mahdollisimman nopeasti, ja komissio ilmoittaa siitä Amerikan yhdysvaltojen toimivaltaisille viranomaisille.

64 artikla

Vienti Kanadan avaamassa juustokiintiössä

1.   Neuvoston päätöksellä 95/591/EY (52) hyväksytyn, XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättämisestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen sekä siihen liittyvän kirjeenvaihdon mukaisesti tariffikiintiö on avoinna juuston viennille Kanadaan tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Tuotteiden määrä ja tariffikiintiökausi kyseisessä kiintiössä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XIII.

2.   Kanadaan suuntautuva juuston vienti edellyttää liitteessä XIII vahvistetun kiintiön mukaista vientitodistusta.

3.   Todistushakemukset hyväksytään ainoastaan, jos hakijat ilmoittavat kirjallisesti, että kaikki yhdistetyn nimikkeistön 4 ryhmään kuuluvat ainekset, joita on käytetty hakemuksen kohteena olevien tuotteiden valmistuksessa, on kokonaan tuotettu unionissa unionin alueella kokonaan tuotetusta maidosta. Hakijoiden on myös esitettävä toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kirjalliset todisteet siitä, että nämä edellytykset täyttyvät. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastaa todisteet paikalla tehtävissä tarkastuksissa.

4.   Vientitodistushakemuksessa ja vientitodistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

7 kohdassa on ilmoitettava ”Kanada” määrämaana; kyseisen kohdan kyllä-ruutu on raksitettava;

b)

15 kohdassa on oltava yhdistetyn nimikkeistön mukainen kuusinumeroinen tavaran kuvaus CN-koodien 0406 10, 0406 20, 0406 30 ja 0406 40 tuotteille sekä kahdeksannumeroinen kuvaus CN-koodin 0406 90 tuotteille. Mainitussa 15 kohdassa voi olla enintään kuusi näin kuvattua tuotetta;

c)

16 kohdassa on ilmoitettava kunkin 15 kohdassa mainitun tuotteen kahdeksannumeroinen CN-koodi ja määrä kilogrammoina. Todistus on voimassa ainoastaan tällä tavoin kuvatuille tuotteille ja määrille;

d)

17 ja 18 kohdassa on ilmoitettava 16 kohdassa mainittujen tuotteiden kokonaismäärä;

e)

20 kohdassa on tapauksen mukaan mainittava jokin seuraavista:

i)

”Suoraan Kanadaan vietäviksi tarkoitettuja juustoja. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 64 artikla – Kalenterivuoden xxxx kiintiö”.

ii)

”Suoraan / New Yorkin kautta Kanadaan vietäviksi tarkoitettuja juustoja. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 64 artikla – Kalenterivuoden xxxx kiintiö”.

Jos juusto kuljetetaan Kanadaan kolmansien maiden kautta, nämä maat on merkittävä New Yorkin asemesta tai sen kanssa;

f)

22 kohdassa on ilmoitettava ”ei vientitukea”.

5.   Tuontitodistushakemuksen yhteydessä vientitodistuksen haltijan on esitettävä Kanadan toimivaltaiselle viranomaiselle alkuperäinen vientitodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

8 LUKU

Sianliha

65 artikla

Tariffikiintiöt

Päätöksellä 2006/333/EY hyväksytyn, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna sianlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kunkin tariffikiintiön osalta tuotteiden määrä, järjestysnumero, tuontitariffikiintiökausi ja osakaudet tarkennetaan tämän asetuksen liitteessä X.

66 artikla

Kanadasta peräisin olevien tuotteiden tariffikiintiöt

1.   Kanadasta peräisin olevan sianlihan vapaaseen liikkeeseen luovutus unionissa edellyttää alkuperäilmoituksen esittämistä. Alkuperäilmoitus annetaan laskulla tai muulla kaupallisella asiakirjalla, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti sen yksilöimisen mahdollistamiseksi. Alkuperäilmoituksen teksti vahvistetaan Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen liitteenä olevan alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä koskevan pöytäkirjan liitteessä 2.

2.   Liitteessä XVI olevassa B osassa vahvistettuja muuntokertoimia käytetään tuotepainon muuttamiseksi teuraspainoekvivalenteiksi tariffikiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4282.

3.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä kutakin tämän asetuksen liitteessä X tarkoitettua osakautta edeltävän kahden kuukauden jakson ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

4.   Jos määriä on edelleen käytettävissä tietyllä osakaudella ensimmäisen hakukauden jälkeen, kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat voivat tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti toimittaa uusia tuontitodistushakemuksia seuraavina kahtena hakukautena. Tällaisissa tapauksissa elintarvikealan toimijat, joilla on asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä laitoksia, voivat jättää hakemuksia esittämättä käytyä kauppaa koskevaa todistetta.

5.   Tuontitodistukset on myönnettävä hakemusten jättökuukauden 23. päivän ja viimeisen päivän välisenä aikana.

6.   Tuontitodistukset ovat voimassa viisi kuukautta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 7 artiklassa tarkoitetusta myöntämispäivästä tai sen osakauden alkamispäivästä, jota varten tuontitodistus myönnetään, sen mukaan, kumpi on myöhäisempi. Tuontitodistuksen voimassaolo päättyy kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

7.   Todistuksenhaltijat voivat palauttaa todistuksen alaiset määrät ennen todistuksen voimassaolon päättymistä ja viimeistään neljä kuukautta ennen tariffikiintiökauden loppua. Kukin todistuksenhaltija voi palauttaa enintään 30 prosenttia oman todistuksensa alaisesta määrästä.

8.   Jos osa todistuksen alaisesta määrästä palautetaan 7 kohdan mukaisesti, 60 prosenttia vastaavasta vakuudesta vapautetaan.

9 LUKU

Munat

67 artikla

Tariffikiintiöt

Päätöksellä 94/800/EY hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna muna-alan ja muna-albumiinin tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kunkin tariffikiintiön osalta tuotteiden määrä, järjestysnumero, tuontitariffikiintiökausi ja osakaudet tarkennetaan tämän asetuksen liitteessä XI.

68 artikla

Painon muuntaminen

1.   Tätä asetusta sovellettaessa paino muunnetaan kuorellisten munien ekvivalentiksi tämän asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaisesti. Kiinteitä tuottoasteita sovelletaan ainoastaan laadultaan virheettömiin, kunnollisiin ja myyntikelpoisiin tuontitavaroihin, jotka vastaavat unionin lainsäädännössä mahdollisesti vahvistettua vakiolaatua, sillä edellytyksellä, että jalostettuja tuotteita tuotettaessa ei käytetä erityisiä jalostusmenetelmiä laatua koskevien erityisvaatimusten täyttämiseksi.

2.   Viitemäärä on oikaistava käyttämällä tämän asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa vahvistettuja muuntokertoimia.

3.   Tämän asetuksen soveltamiseksi maitoalbumiinien paino muunnetaan tämän asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa vahvistettujen muuntamisperiaatteiden mukaisesti vastaavaksi määräksi kuorellisia munia soveltamalla kiinteätä tuottoastetta, joka on 7,00 kuivatun maitoalbumiinin (CN-koodi 3502 20 91) osalta ja 53,00 muiden maitoalbumiinien (CN-koodi 3502 20 99) osalta.

4.   Tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4275, 09.4401 ja 09.4402, jätettävien todistushakemusten osalta kokonaismäärä muunnetaan kuorellisten munien ekvivalenteiksi.

5.   Tämän asetuksen mukaisesti komissiolle ilmoitettavat määrät ilmaistaan seuraavasti:

a)

kilogrammoina kuorellisten munien ekvivalentteja järjestysnumeroiden 09.4275, 09.4401 ja 09.4402 osalta;

b)

kilogrammoina tuotepainoa järjestysnumeron 09.4276 osalta.

10 LUKU

Siipikarjanliha

69 artikla

Tariffikiintiöt

Neuvoston päätöksellä 94/87/EY (53) hyväksyttyjen, Euroopan yhteisön ja vastaavasti Argentiinan, Brasilian, Kanadan, Puolan, Ruotsin ja Uruguayn välisten tiettyjä öljykasveja koskevien, tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukaisten, hyväksytyllä pöytäkirjalla tehtävien sopimusten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna siipikarjanlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Päätöksellä 94/800/EY hyväksyttyjen Maailman kauppajärjestön puitteissa tehtyjen myönnytysten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna siipikarjanlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä 2003/917/EY (54) hyväksytyn, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Israelin valtion assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamista koskevan, kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna siipikarjanlihatuotteiden tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Päätöksellä 2006/333/EY hyväksytyn, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna siipikarjanlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Neuvoston päätöksellä 2007/360/EY (55) hyväksyttyjen, Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994 -sopimuksen) XXVIII artiklan nojalla siipikarjanlihaa koskevien myönnytysten muuttamisesta yhteisesti hyväksyttyinä pöytäkirjamerkintöinä tehtävien sopimusten mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna siipikarjanlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2014/668/EU (56) III osaston (lukuun ottamatta määräyksiä, jotka liittyvät työntekijöinä toisen osapuolen alueella laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten kohteluun) ja IV, V, VI ja VII osaston sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta, mukaisesti tariffikiintiöt ovat avoinna siipikarjanlihan tuonnille unioniin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kunkin tariffikiintiön osalta tuotteiden määrä, järjestysnumero, tuontitariffikiintiökausi ja osakaudet tarkennetaan tämän asetuksen liitteessä XII.

11 LUKU

Koiran- ja kissanruoka

70 artikla

Sveitsin erityistuontikohtelun edellytykset täyttävien CN-koodin 2309 10 90 koiran- ja kissanruoan vientitodistukset

1.   Maailman kauppajärjestön puitteissa Uruguayn kierroksella tehtyjen myönnytysten (57) mukaisesti tariffikiintiö on avoinna EU:n alkuperää olevan koiran- ja kissanruoan viennille Sveitsiin tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Kyseisen tariffikiintiön osalta tuotteiden määrä ja vientitariffikiintiökausi tarkennetaan tämän asetuksen liitteessä XIII.

2.   Todistushakemukset hyväksytään ainoastaan, jos hakijat ilmoittavat kirjallisesti, että kaikki ainekset, joita on käytetty hakemuksen kohteena olevien tuotteiden valmistuksessa, on kokonaan tuotettu unionissa. Hakijoiden on myös toimitettava kirjallisesti toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä todisteet siitä, että nämä edellytykset täyttyvät, ja hyväksyttävä tarvittaessa kyseisten viranomaisten mahdollisesti suorittamat tilien ja kyseisten tuotteiden valmistusolosuhteiden tarkastukset. Jos hakija ei ole tuotteiden valmistaja, sen on esitettävä hakemuksen tueksi valmistajan samanlainen lausunto ja sitoumus.

3.   Poiketen siitä, mitä 71 artiklan 1 kohdassa säädetään, AGREX-vienti-ilmoitus voidaan korvata laskulla tai muulla kaupallisella asiakirjalla, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti sen yksilöimisen mahdollistamiseksi.

12 LUKU

Yhteiset säännöt, joita sovelletaan 6, 7 ja 11 luvussa lueteltuihin tiettyihin tariffikiintiöihin

71 artikla

Säännöt, joita sovelletaan kolmansien maiden hallinnoimiin, erityisten EU:n sääntöjen alaisiin vientitariffikiintiöihin

1.   Kolmansien maiden hallinnoimien vientitariffikiintiöiden alaisten tuotteiden viennissä on esitettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 liitteessä I vahvistettu AGREX-vientilupa.

2.   Kyseisiä tariffikiintiöitä koskevat todistushakemukset hyväksytään ainoastaan, jos 64 artiklan 3 kohdassa ja 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

3.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimijat voivat jättää kuukausittain useamman kuin yhden todistushakemuksen ja todistushakemuksia voidaan jättää minä tahansa päivänä ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/1239 3 artiklan säännökset.

4.   Todistukset myönnetään mahdollisimman nopeasti heti kun hyväksyttävä hakemus on jätetty.

5.   Todistuksesta voidaan asianomaisen pyynnöstä antaa oikeaksi todistettu jäljennös.

6.   Vientitodistusta saa käyttää ainoastaan yhteen vienti-ilmoitukseen. Vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen todistus on käytetty.

7.   Edellä olevaa 16 artiklaa ei sovelleta kolmansien maiden hallinnoimiin vientitariffikiintiöihin.

72 artikla

Erityissäännöt, joita sovelletaan viejämaiden antamin asiakirjoin hallinnoituihin tuontitariffikiintiöihin

1.   Kun tuontitariffikiintiötä hallinnoidaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 187 artiklan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti, viejämaan antama asiakirja on

a)

naudanliha-alalla aitoustodistus;

b)

maito- ja maitotuotealalla IMA 1 -lomake (Inward Monitoring Arrangement).

2.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimijat voivat jättää kuukausittain useamman kuin yhden todistushakemuksen ja todistushakemuksia voidaan jättää minä tahansa päivänä ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/1239 3 artiklan säännökset.

3.   Lukuun ottamatta 49 ja 50 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä, toimijoiden on esitettävä todistuksen myöntävälle tuontijäsenvaltion viranomaiselle aitoustodistuksen tai IMA 1 -todistuksen alkuperäiskappale yhdessä tuontitodistushakemuksen kanssa. Toimijan on toimitettava aitoustodistuksesta tai IMA 1 -todistuksesta myös jäljennös, jos todistuksen myöntävä viranomainen sitä vaatii. Hakemus on tehtävä aitoustodistuksen tai IMA 1 -todistuksen voimassaoloaikana ja viimeistään kyseisen tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.

4.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on varmistettava, että aitoustodistuksessa olevat tiedot vastaavat komissiolta saatuja tietoja. Jos näin on ja ellei komissio toisin määrää, todistuksen myöntävän viranomaisen on myönnettävä tuontitodistukset viipymättä kuuden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hakemuksen, joka on toimitettu yhdessä aitoustodistuksen tai IMA 1 -todistuksen kanssa.

5.   Yhtä aitoustodistusta tai IMA 1 -todistusta saa käyttää ainoastaan yhteen tuontitodistukseen.

6.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on merkittävä aitoustodistukseen tai IMA 1 ‐todistukseen sekä sen jäljennökseen todistuksen myöntämisnumero ja määrä, jonka osalta kyseistä asiakirjaa on käytetty. Määrä ilmaistaan kokonaisina yksikköinä pyöristettynä ylöspäin. Todistuksen myöntävän viranomaisen on säilytettävä aitoustodistus tai IMA 1 -todistus. Jäljennös palautetaan hakijalle käytettäväksi tullimenettelyissä, jos näin säädetään tämän asetuksen III osastossa.

7.   Komissio voi pyytää, että kolmas maa sallii komission edustajien tehdä tarvittaessa tarkastuksia paikalla kyseisessä kolmannessa maassa. Nämä tarkastukset on tehtävä yhdessä kyseisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

8.   Kun viejämaa on myöntänyt yhden tai useamman aitoustodistuksen tai IMA 1 ‐todistuksen, sen on välittömästi ilmoitettava näiden asiakirjojen myöntämisestä komissiolle. Komission ja viejämaan välinen asiakirjojen ja tietojen vaihto tapahtuu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 mukaisesti perustaman tietojärjestelmän avulla. Jos kolmas maa vaatii, asiakirjojen vaihtoa voidaan jatkaa perinteisin keinoin, jolloin tuontitodistus asetetaan todistuksenhaltijan käyttöön ainoastaan, jos viejämaan asiakirjan alkuperäiskappale esitetään.

9.   Komissio asettaa jäsenvaltioiden todistukset myöntävien viranomaisten ja tulliviranomaisten saataville näytteet niistä leimamerkinnöistä, joita todistuksen myöntävä viejämaan viranomainen käyttää aitoustodistuksen myöntämiseen. Niiden henkilöiden nimet ja allekirjoitukset, joilla on valtuudet aitoustodistusten allekirjoittamiseen ja jotka viejämaan viranomaiset ovat antaneet komissiolle tiedoksi, asetetaan myös todistuksen myöntävien viranomaisten ja tulliviranomaisten saataville jäsenvaltioissa. Ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat saada pääsyn nämä tiedot sisältävään mallien hallintajärjestelmän (SMS) tietokantaan, ja pääsy jäsenvaltioille annetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 57 ja 58 artiklan mukaisesti perustetun tietojärjestelmän välityksellä.

IV OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

73 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan tariffikiintiökausiin 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/760, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta (ks. tämän virallisen lehden s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1237, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevien sääntöjen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tällaisten todistusten osalta asetettujen vakuuksien vapauttamista ja pidättämistä koskevien sääntöjen osalta, komission asetusten (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 341/2007 ja (EY) N:o 382/2008 muuttamisesta sekä komission asetusten (EY) N:o 2390/98, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 507/2008 kumoamisesta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1239, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 44).

(7)  Uruguayn kierroksen monenväliset kauppaneuvottelut (1986–1994) – Liite 1 – Liite 1 A – Sopimus tuontilisensioinnin menettelytavoista (WTO-GATT 1994) (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 151–155).

(8)  Balin ministerikokouksen päätös tariffikiintiöiden hallinnoinnista WT/MIN (13)/39 – WT/L/914, 11. joulukuuta 2013.

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014, annettu 6 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 59).

(12)  

bulgariaksi: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

espanjaksi: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

tšekiksi: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

tanskaksi: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

saksaksi: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge.

viroksi: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

kreikaksi: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

englanniksi: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

ranskaksi: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

kroaatiksi: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

italiaksi: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

latviaksi: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

liettuaksi: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

unkariksi: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

maltaksi: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

hollanniksi: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

puolaksi: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

portugaliksi: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

romaniaksi: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

slovakiksi: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

sloveeniksi: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

suomeksi: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

ruotsiksi: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18

(13)  

bulgariaksi: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

espanjaksi: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) n o 1182/71

tšekiksi: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

tanskaksi: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

saksaksi: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

viroksi: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

kreikaksi: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

englanniksi: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

ranskaksi: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1182/71 ne s’applique pas

kroaatiksi: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

italiaksi: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

latviaksi: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

liettuaksi: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

unkariksi: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

maltaksi: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1182/71 ma għandux japplika

hollanniksi: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

puolaksi: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

portugaliksi: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não é aplicável

romaniaksi: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

slovakiksi: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

sloveeniksi: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

suomeksi: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

ruotsiksi: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

(14)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

(15)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1183, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä komissiolle tiedoksiannettavien tietojen ja asiakirjojen osalta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 100).

(16)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).

(17)  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1).

(18)  Neuvoston päätös 2006/333/EY, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2006, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä (EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13).

(19)  Neuvoston päätös 2007/444/EY, tehty 22 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen saattamista päätökseen koskevan sopimuksen tekemisestä (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 53).

(20)  Komission asetus (EU) N:o 642/2010, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta (EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5).

(21)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).

(22)  EUVL L 11, 14.1.2017, s. 23.

(23)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1095/96, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1996, luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena (EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1).

(24)  Neuvoston päätös 96/317/EY, tehty 13 päivänä toukokuuta 1996, Thaimaan kanssa käytyjen GATT-sopimuksen XXIII artiklan mukaisten neuvottelujen tulosten hyväksymisestä (EYVL L 122, 22.5.1996, s. 15).

(25)  Neuvoston ja komission päätös 2004/239/EY, Euratom, tehty 23 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (EUVL L 84, 20.3.2004, s. 1).

(26)  Neuvoston päätös 2009/330/EY, tehty 15 päivänä syyskuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta (EUVL L 107, 28.4.2009, s. 1).

(27)  Neuvoston ja komission päätös 2013/490/EU, Euratom, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (EUVL L 278, 18.10.2013, s. 14).

(28)  Neuvoston päätös (EU) 2017/75, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 12, 17.1.2017, s. 1).

(29)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(30)  Neuvoston ja komission päätös 98/238/EY, EHTY, tehty 26 päivänä tammikuuta 1998, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisen Euroopan ja Välimeren alueen assosiointia koskevan sopimuksen tekemisestä (EYVL L 97, 30.3.1998, s. 1).

(31)  Neuvoston päätös 2001/404/EY, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisen, GATT-sopimuksen liitteenä olevassa CXL-luettelossa määrättyjen valkosipulia koskevien myönnytysten muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (EYVL L 142, 29.5.2001, s. 7).

(32)  Neuvoston päätös 2006/398/EY, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2006, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan välillä (EUVL L 154, 8.6.2006, s. 22).

(33)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1885, annettu 18 päivänä lokakuuta 2016, Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 291, 26.10.2016, s. 7).

(34)  Komission asetus (EY) N:o 341/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12).

(35)  Neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös 2002/309/EY, Euratom, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2002, seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1).

(36)  Neuvoston päätös 2008/474/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EUVL L 169, 30.6.2008, s. 10).

(37)  Neuvoston päätös 2010/36/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2008, kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EUVL L 28, 30.1.2010, s. 1).

(38)  Neuvoston ja komission päätös 2010/224/EU, Euratom, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (EUVL L 108, 29.4.2010, s. 1).

(39)  Neuvoston päätös (EU) 2016/342, annettu 12 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL L 71, 16.3.2016, s. 1).

(40)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(41)  Neuvoston päätös 2005/269/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 84, 2.4.2005, s. 19).

(42)  Neuvoston päätös 2006/106/EY, tehty 30 päivänä tammikuuta 2006, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Australian välillä (EUVL L 47, 17.2.2006, s. 52).

(43)  Neuvoston päätös (EU) 2017/38, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(44)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1247, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta lukuun ottamatta määräyksiä, jotka liittyvät työntekijöinä toisen osapuolen alueella laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten kohteluun (EUVL L 181, 12.7.2017, s. 1).

(45)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(46)  EY-Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/98, tehty 25 päivänä helmikuuta 1998, maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä – Pöytäkirja 1 Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettava tullietuusjärjestelmä – Pöytäkirja 2 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden Turkkiin tuontiin sovellettava tullietuusjärjestelmä – Pöytäkirja 3 alkuperäsäännöistä – Yhteinen julistus San Marinon tasavallasta – Yhteinen julistus (EYVL L 86, 20.3.1998, s. 1).

(47)  Neuvoston päätös 1999/753/EY, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EYVL L 311, 4.12.1999, s. 1).

(48)  Neuvoston päätös 2011/818/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (EUVL L 327, 9.12.2011, s. 1).

(49)  Neuvoston päätös 2008/805/EY, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2008, CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 289, 30.10.2008, s. 1).

(50)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1913, annettu 9 päivänä lokakuuta 2017, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 274, 24.10.2017, s. 57).

(51)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(52)  Neuvoston päätös 95/591/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1995, tiettyjen kolmansien maiden kanssa GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen lopputulosta koskevista päätelmistä ja muista niihin liittyvistä asioista (Amerikan yhdysvallat ja Kanada) (EYVL L 334, 30.12.1995, s. 25).

(53)  Neuvoston päätös 94/87/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 1993, Euroopan yhteisön ja vastaavasti Argentiinan, Brasilian, Kanadan, Puolan, Ruotsin ja Uruguayn välisten tiettyjä öljykasveja koskevien tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 28 artiklan mukaisten sopimusten tekemisestä hyväksytyllä pöytäkirjalla (EYVL L 47, 18.2.1994, s. 1).

(54)  Neuvoston päätös 2003/917/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Israelin valtion assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (EUVL L 346, 31.12.2003, s. 65).

(55)  Neuvoston päätös 2007/360/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2007, yhteisesti hyväksyttyinä pöytäkirjamerkintöinä tehtävistä sopimuksista Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 (GATT 1994 -sopimuksen) XXVIII artiklan nojalla siipikarjanlihaa koskevien myönnytysten muuttamisesta (EUVL L 138, 30.5.2007, s. 10).

(56)  Neuvoston päätös 2014/668/EU, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta III osaston (lukuun ottamatta määräyksiä, jotka liittyvät työntekijöinä toisen osapuolen alueella laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten kohteluun) ja IV, V, VI ja VII osaston sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta, ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 278, 20.9.2014, s. 1).

(57)  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1).


LIITE I

Luettelo avoimista tariffikiintiöistä ja täytettävistä vaatimuksista

Tariffikiintiön numero/kuvaus

Ala

Kiintiön tyyppi

Hallinnointitapa

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklassa säädetty viitemäärää koskeva vaatimus

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 8 artiklassa säädetty todistetta käydystä kaupasta koskeva vaatimus

Todistuksen voimassaolon päättymispäivä

Toimijoiden pakollinen ennakkorekisteröityminen delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 13 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään

09.4123

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4124

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4125

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4131

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4133

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4306

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4307

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4308

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4120

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

Tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti

Ei

09.4121

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

Tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti

Ei

09.4122

Vilja

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

Tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti

Ei

09.4112

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4116

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4117

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4118

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4119

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4127

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4128

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4129

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4130

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4138

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4148

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4149

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4150

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4153

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4154

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4166

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4168

Riisi

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4317

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4318

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4319

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4320

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4321

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4324

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4325

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4326

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4327

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4329

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4330

Sokeri

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4032

Oliiviöljy

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4099

Hedelmät ja vihannekset

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4104

Hedelmät ja vihannekset

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

 

Ei

09.4285

Hedelmät ja vihannekset

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4287

Hedelmät ja vihannekset

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4284

Hedelmät ja vihannekset

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4286

Hedelmät ja vihannekset

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4001

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4202

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4003

Naudanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4004

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4181

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4198

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4199

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4200

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4002

Naudanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4270

Naudanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4280

Naudanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4281

Naudanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4450

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4451

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4452

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4453

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4454

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4455

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4504

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4505

Naudanliha

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4155

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4179

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4182

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4195

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4225

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4226

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4227

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4228

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4229

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4514

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4515

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4521

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4522

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: viejämaan antamat asiakirjat

Ei

Ei

 

Ei

09.4595

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4600

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4601

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4602

Maito ja maitotuotteet

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

Amerikan yhdysvaltojen avaama juustokiintiö

Maito ja maitotuotteet

Vienti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

Dominikaanisen tasavallan avaama maitojauhekiintiö

Maito ja maitotuotteet

Vienti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

Kanadan avaama juustokiintiö

Maito ja maitotuotteet

Vienti

Kolmas maa

Ei

Ei

31. joulukuuta

Ei

09.4038

Sianliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4170

Sianliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4271

Sianliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4272

Sianliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4282

Sianliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4275

Munat

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4276

Munat

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4401

Munat

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4402

Munat

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4067

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4068

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4069

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4070

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4092

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4169

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4211

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4212

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4213

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4214

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4215

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4216

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4217

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4218

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4251

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4252

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4253

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4254

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4255

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4256

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4257

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4258

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4259

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4260

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4263

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4264

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4265

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4266

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4267

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Ei

 

Ei

09.4268

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4269

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4273

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4274

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Ei

09.4283

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Ei

Kyllä

 

Ei

09.4410

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4411

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4412

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4420

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

09.4422

Siipikarjanliha

Tuonti

EU: samanaikainen tarkastelu

Kyllä

Ainoastaan sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 9 artiklan 9 kohtaa

Tariffikiintiökauden loppuun asti

Kyllä

Sveitsiin vietävä koiran- ja kissanruoka

Koiran- ja kissanruoka

Vienti

Kolmas maa

Ei

Ei

31. joulukuuta

Ei


LIITE II

Vilja-alan tariffikiintiöt

Järjestysnumero

09.4123

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen kirjeenvaihtona tehty vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukainen sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden liittyessä Euroopan unioniin, tehty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 liitteessä II määritelty muu tavallinen vehnä kuin korkealaatuinen vehnä

Alkuperä

Amerikan yhdysvallat

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

572 000 000 kg

CN-koodit

Ex10019900

Kiintiötulli

12 euroa / 1 000 kg

Todiste käydystä kaupasta

Ei

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4124

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA), jota sovelletaan väliaikaisesti neuvoston päätöksen (EU) 2017/38 perusteella

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiö avoinna 2017–2023

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 liitteessä II määritelty muu tavallinen vehnä kuin korkealaatuinen vehnä

Alkuperä

Kanada

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Tämän asetuksen 20 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

Vuosina 2017–2023: 100 000 000 kg

CN-koodit

Ex10019900

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Ei

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4125

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen kirjeenvaihtona tehty vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukainen sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden liittyessä Euroopan unioniin, tehty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 liitteessä II määritelty muu tavallinen vehnä kuin korkealaatuinen vehnä

Alkuperä

Kolmannet maat Amerikan yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

2 371 600 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

1 185 800 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

1 185 800 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

Ex10019900

Kiintiötulli

12 euroa / 1 000 kg

Todiste käydystä kaupasta

Ei

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4131

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen kirjeenvaihtona tehty vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukainen sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden liittyessä Euroopan unioniin, tehty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Maissi

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

277 988 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

138 994 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

138 994 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1005 10 90 ja 1005 90 00

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Ei

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4133

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen kirjeenvaihtona tehty vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukainen sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden liittyessä Euroopan unioniin, tehty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 liitteessä II määritelty muu tavallinen vehnä kuin korkealaatuinen vehnä

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

129 577 000 kg

CN-koodit

Ex10019900

Kiintiötulli

12 euroa / 1 000 kg

Todiste käydystä kaupasta

Ei

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Ei

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4306

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus; allekirjoitettu ja sovelletaan väliaikaisesti neuvoston päätöksen 2014/668/EU perusteella

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin siemenvilja

Hienot vehnäjauhot tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä, vehnän ja rukiin sekajauhot

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot, vehnän ja rukiin sekajauhot, ruisjauhot, maissijauhot, ohrajauhot, kaurajauhot ja riisijauhot

Rouheet ja karkeat jauhot tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä

Vehnäpelletit

Alkuperä

Ukraina

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. EUR.1-tavaratodistus

Määrä kilogrammoina

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) 2019: 980 000 000 kg

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) 2020: 990 000 000 kg

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) vuodesta 2021: 1 000 000 000 kg

CN-koodit

1001 99 (00), 1101 00 (15–90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4307

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus; allekirjoitettu ja sovelletaan väliaikaisesti neuvoston päätöksen 2014/668/EU perusteella

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Ohra, muu kuin siemenvilja

Ohrajauhot

Ohrapelletit

Alkuperä

Ukraina

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. EUR.1-tavaratodistus

Määrä kilogrammoina

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) 2019: 310 000 000 kg

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) 2020: 330 000 000 kg

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) vuodesta 2021: 350 000 000 kg

CN-koodit

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4308

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus; allekirjoitettu ja sovelletaan väliaikaisesti neuvoston päätöksen 2014/668/EU perusteella

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Maissi, muu kuin siemenvilja

Maissijauho

Rouheet ja karkeat jauhot maissista

Maissipelletit

Käsitellyt maissinjyvät

Alkuperä

Ukraina

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. EUR.1-tavaratodistus

Määrä kilogrammoina

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) 2019: 550 000 000 kg

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) 2020: 600 000 000 kg

Tariffikiintiökausi (kalenterivuosi) vuodesta 2021: 650 000 000 kg

CN-koodit

1005 90 (00), 1102 20 (10–90), 1103 13 (10–90), 1103 20 (40), 1104 23 (40–98)

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4120

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 21 ja 22 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Espanjaan tuotava maissi

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

2 000 000 000 kg

CN-koodit

1005 90 00

Kiintiötulli

Suosituimmuustulli 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta ja 0 euroa 1. huhtikuuta – 31. joulukuuta

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

20 euroa / 1 000 kg

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 mukaisesti vahvistettu tuontitulli todistushakemuksen jättämispäivänä

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistushakemuksen kohdassa 24 on oltava jokin tämän asetuksen liitteessä XIV olevassa XIV.1 jaksossa luetelluista merkinnöistä.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Ei

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4121

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 21 ja 22 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Portugaliin tuotava maissi

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

500 000 000 kg

CN-koodit

1005 90 00

Kiintiötulli

Suosituimmuustulli 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta ja 0 euroa 1. huhtikuuta – 31. joulukuuta

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

20 euroa / 1 000 kg

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 mukaisesti vahvistettu tuontitulli todistushakemuksen jättämispäivänä

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistushakemuksen kohdassa 24 on oltava jokin tämän asetuksen liitteessä XIV olevassa XIV.1 jaksossa luetelluista merkinnöistä.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Ei

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4122

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 21 ja 22 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Espanjaan tuotava durra

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

300 000 000 kg

CN-koodit

1007 90 00

Kiintiötulli

Suosituimmuustulli 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta ja 0 euroa 1. huhtikuuta – 31. joulukuuta

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

20 euroa / 1 000 kg

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 mukaisesti vahvistettu tuontitulli todistushakemuksen jättämispäivänä

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistushakemuksen kohdassa 24 on oltava jokin tämän asetuksen liitteessä XIV olevassa XIV.1 jaksossa luetelluista merkinnöistä.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Ei

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


LIITE III

Riisialan tariffikiintiöt

Järjestysnumero

09.4112

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 2005/953/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi (Thaimaan osalta)

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Thaimaa

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

5 513 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

5 513 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4116

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Amerikan yhdysvallat

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

2 388 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

2 388 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4117

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Intia

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

1 769 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

1 769 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4118

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Pakistan

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

1 595 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

1 595 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4119

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Muut alkuperät (Intiaa, Pakistania, Thaimaata ja Amerikan yhdysvaltoja lukuun ottamatta)

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

3 435 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

3 435 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

hakematta jääneet määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4127

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 30. syyskuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Amerikan yhdysvallat

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Tämän asetuksen liitteessä XIV olevan XIV.2 jakson mallin mukainen vientitodistus

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

38 721 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

9 681 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

 

19 360 000 kg osakaudelle 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

 

9 680 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 30. syyskuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 ja 27 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4128

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 2005/953/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi (Thaimaan osalta)

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 30. syyskuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Thaimaa

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Tämän asetuksen liitteessä XIV olevan XIV.2 jakson mallin mukainen vientitodistus

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

21 455 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

10 727 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

 

5 364 000 kg osakaudelle 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

 

5 364 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 30. syyskuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 ja 27 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4129

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 30. syyskuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Australia

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Tämän asetuksen liitteessä XIV olevan XIV.2 jakson mallin mukainen vientitodistus

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

1 019 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

0 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

 

1 019 000 kg osakaudelle 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 30. syyskuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 ja 27 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4130

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 30. syyskuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Muut alkuperät (Australiaa, Thaimaata ja Amerikan yhdysvaltoja lukuun ottamatta)

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

1 805 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

0 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

 

1 805 000 kg osakaudelle 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 30. syyskuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 ja 27 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4138

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. lokakuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

Järjestysnumeroiden 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4130 käyttämättömät määrät, joita ei ole jaettu aiemmilla osakausilla

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Ei

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4148

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 30. syyskuuta

1. lokakuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Esikuorittu riisi

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

1 634 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

1 634 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. lokakuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 20

Kiintiötulli

Arvotulli 15 %

Todiste käydystä kaupasta

Ei

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

30 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Ei

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4149

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 2005/953/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi (Thaimaan osalta)

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Rikkoutuneet riisinjyvät

Alkuperä

Thaimaa

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Tämän asetuksen liitteessä XIV olevan XIV.2 jakson mallin mukainen vientitodistus

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

52 000 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

36 400 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

15 600 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 40 00

Kiintiötulli

Tullinalennus 30,77 %

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

5 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4150

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Rikkoutuneet riisinjyvät

Alkuperä

Australia

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

16 000 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

8 000 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

8 000 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 40 00

Kiintiötulli

Tullinalennus 30,77 %

Todiste käydystä kaupasta

Ei

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

5 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4153

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Rikkoutuneet riisinjyvät

Alkuperä

Amerikan yhdysvallat

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

9 000 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

4 500 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

4 500 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 40 00

Kiintiötulli

Tullinalennus 30,77 %

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

5 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4154

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Rikkoutuneet riisinjyvät

Alkuperä

Muut alkuperät (Australiaa, Guyanaa, Thaimaata ja Amerikan yhdysvaltoja lukuun ottamatta)

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 61 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

12 000 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

6 000 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

6 000 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 40 00

Kiintiötulli

Tullinalennus 30,77 %

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

5 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4166

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

1. heinäkuuta – 31. elokuuta

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Kokonaan tai osittain hiottu riisi

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

25 516 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

8 505 000 kg osakaudelle 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta

 

17 011 000 kg osakaudelle 1. heinäkuuta – 31. elokuuta

 

Käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. syyskuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 30

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

46 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Ei

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


Järjestysnumero

09.4168

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Tariffikiintiökausi

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

1. syyskuuta – 30. syyskuuta

1. lokakuuta – 31. joulukuuta

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Rikkoutuneet riisinjyvät

Alkuperä

Kaikkia koskeva

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Ei

Määrä kilogrammoina

31 788 000 kg jaettuna seuraavasti:

 

31 788 000 kg osakaudelle 1. syyskuuta – 30. syyskuuta

 

Aiempien osakausien käyttämättömät määrät siirretään osakaudelle 1. lokakuuta – 31. joulukuuta

CN-koodit

1006 40 00

Kiintiötulli

0 euroa

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

5 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Ei

Todistuksen voimassaoloaika

Tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Ei


LIITE IV

Sokerialan tariffikiintiöt

Järjestysnumero

09.4317 – WTO:N SOKERIKIINTIÖT

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston asetus (EY) N:o 1095/96, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1996, luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena

Neuvoston päätös 2006/106/EY, tehty 30 päivänä tammikuuta 2006, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Australian välillä

Tariffikiintiökausi

1. lokakuuta – 30. syyskuuta

Tariffikiintiökauden osakaudet

Ei

Todistushakemus

Tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti

Tavaran kuvaus

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

Alkuperä

Australia

Alkuperäselvitys todistushakemuksessa. Jos ”kyllä”, sen antamaan valtuutettu viranomainen

Ei

Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten

Kyllä. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti

Määrä kilogrammoina

9 925 000 kg

CN-koodit

1701 13 10 ja 1701 14 10

Kiintiötulli

98 euroa / 1 000 kg

Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden (tämän asetuksen 34 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti).

Todiste käydystä kaupasta

Kyllä. 25 tonnia

Tuontitodistusta varten asetettava vakuus

20 euroa / 1 000 kg

Todistushakemukseen ja todistukseen merkittävät erityiset tiedot

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava.

Kohdassa 20 on oltava maininta ”puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri” ja tämän asetuksen liitteessä XIV olevan XIV.3 jakson A osassa esitetty teksti.

Todistuksen voimassaoloaika

Sen myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti mutta kuitenkin enintään 30 päivään syyskuuta (tämän asetuksen 32 artiklan mukaisesti)

Todistuksen siirrettävyys

Kyllä

Viitemäärä

Ei

Toimija rekisteröity LORI-tietokantaan

Ei

Erityisedellytykset

Puhdistamisvelvoite tämän asetuksen 34 artiklan mukaisesti


Järjestysnumero

09.4318 – WTO:N SOKERIKIINTIÖT

Kansainvälinen sopimus tai muu säädös

Neuvoston asetus (EY) N:o 1095/96, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1996, luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena

Neuvoston asetus (EY) N:o 1894/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen täytäntöönpanosta, sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

Neuvoston asetus (EY) N:o 880/2009, annettu 7 päivänä syyskuuta 2009, Euroopan yhteisön ja Brasilian välisen, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa