EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0038

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (uudelleenlaadittu) (EKP/2019/38)

EUVL L 327, 17.12.2019, p. 99–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2158/oj

17.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/99


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/2158,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2019,

valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2019/38)

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin päätökseen (EU) 2015/530 (EKP/2015/7) (2) on tehtävä useita muutoksia. Selkeyden vuoksi kyseinen päätös olisi laadittava uudelleen.

(2)

Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) (3) 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun määrittämiseksi, ovat seuraavien tekijöiden määrät viitepäivämääränä: i) kokonaisvarat; ja ii) kokonaisriski.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) edellytettiin, että EKP tarkastelee kyseistä asetusta uudelleen vuoteen 2017 mennessä erityisesti kultakin valvottavalta yhteisöltä ja ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa käytettävien kriteerien ja metodologian osalta. EKP aloitti kuulemismenettelyn ja päätti saamiensa vastausten perusteella muuttaa asetusta N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) valvontamaksujen tarkistetun laskentakehyksen käyttöön ottamiseksi. Päätöksessä (EU) 2015/530 (EKP/2015/7) vahvistetaan yksityiskohtaisemmat menettelyt, jotka koskevat valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavaa metodologiaa ja sovellettavia menettelyjä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) mukaisen tarkistetun laskentakehyksen perusteella valvontamaksutekijöitä koskevan viitepäivämäärän pitäisi yleisesti olla edelleen sitä valvontamaksukautta, jolta valvontamaksut lasketaan, edeltävän vuoden joulukuun 31 päivä. Tämä mahdollistaa sen, että valvontatietoja, jotka ovat jo EKP:n käytettävissä päätöksen EKP/2014/29 (4) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (5) (yhteinen raportointi (COREP) ja tilinpäätösraportointi (FINREP)) sekä Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) (6) (FINREP) nojalla, voidaan käyttää vuosittaisen valvontamaksun laskennassa useimpien valvontamaksuvelvollisten osalta.

(5)

Valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien, joilta ei edellytetä pakollista vakavaraisuusraportointia, tai valvottavien ryhmittymien, jotka eivät ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varojen ja/tai riskin määriä, olisi edelleen ilmoitettava valvontamaksutekijät erikseen valvontamaksujen laskemista varten. Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan bd alakohdassa säädetään, että kyseiset maksutekijät on toimitettava asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asiaankuuluvine viitepäivämäärineen EKP:n päätöksen mukaisesti.

(6)

Valvontamaksuvelvollisten, joiden on jatkettava erillistä raportointia, pitäisi toimittaa valvontamaksutekijät asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle liitteissä I ja II olevilla lomakkeilla. Kun kyseessä ovat valvottavat ryhmittymät, joilla on tytäryhtiöitä, jotka ovat sijoittautuneet osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin, valvontamaksuvelvollisten olisi annettava selitys menetelmästä, jota on käytetty valvontamaksutekijöiden määrittämisessä.

(7)

Olisi varmistettava, että sellaisten valvontamaksuvelvollisten valvontamaksutekijät, joista EKP saa jo valvontatietoja COREPin ja FINREPin välityksellä, ja sellaisten valvontamaksuvelvollisten valvontamaksutekijät, joiden on raportoitava tiedot erikseen valvontamaksujen laskemista varten, määritetään keskenään johdonmukaisesti.

(8)

Valvontamaksutekijöiden laskentaa varten asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetään mahdollisuudesta olla ottamatta huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varojen ja/tai riskin määriä. Tällaisten valvontamaksuvelvollisten olisi ilmoitettava EKP:lle, aikovatko ne olla ottamatta huomioon osalliistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden osuuden jommastakummasta tai molemmista valvontamaksutekijöistä. Ilmoituksen jättämisen määräajan pitäisi vastata valvontamaksujen tarkistettua laskentakehystä.

(9)

Velvollisuus toimittaa tilintarkastajan kertomus keinona vahvistaa sivuliikkeen kokonaisvarat valvontamaksun laskemista varten arvioitiin suhteettoman suureksi vaatimukseksi suurimmalle osalle maksuja maksavista sivuliikkeistä asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) uudelleentarkastelun yhteydessä. Riittää, että valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen johto toimittaa asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle kirjeen, jossa vahvistetaan sivuliikkeen kokonaisvarat.

(10)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos valvontamaksuvelvollinen laiminlyö valvontamaksutekijöiden toimittamisen, EKP määrittelee valvontamaksutekijät EKP:n päätöksen mukaisesti.

(11)

Tässä päätöksessä olisi vahvistettava valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen määrittämiseksi ja keräämiseksi tarvittava metodologia ja tarvittavat menettelyt ja menettelyt, joiden mukaisesti valvontamaksuvelvollisten on toimitettava valvontamaksutekijät, jos niiden on edelleen raportoitava ne erikseen valvontamaksujen laskemista varten, sekä menettelyt, joiden mukaisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava valvontamaksutekijät EKP:lle. Erityisesti olisi täsmennettävä tällaisen toimitusten muoto, tiheys ja ajankohdat sekä se, millaisia laaduntarkastuksia kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi suoritettava ennen valvontamaksutekijöiden toimittamista EKP:lle.

(12)

On tarpeen luoda menettely, jonka mukaisesti tämän päätöksen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia edellyttäen, että niillä ei muuteta niiden perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat ehdottaa tällaisia teknisiä muutoksia Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tilastokomitealle, jonka näkemys on otettava huomioon tätä menettelyä sovellettaessa.

(13)

Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) mukaisen valvontamaksujen tarkistetun laskentakehyksen kanssa, kun siinä säädetään siirtymäjärjestelyistä vuoden 2020 valvontamaksukauden osalta, tämän päätöksen olisi tultava voimaan vuoden 2020 alussa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan sovellettava metodologia ja sovellettavat menettelyt määritettäessä ja kerättäessä maksutekijöitä koskevia tietoja, joita käytetään laskettaessa vuosittaisia valvontamaksuja, joita peritään valvottavilta yhteisöiltä ja valvottavilta ryhmittymiltä asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) nojalla, ja valvontamaksuvelallisten toimittaessa kyseisen asetuksen 10 artiklan 3 kohdan bd alakohdassa tarkoitettuja valvontamaksutekijöitä, sekä menettelyt kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimittaessa tällaisia tietoja EKP:lle.

Tätä päätöstä sovelletaan valvontamaksuvelvollisiin ja kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tämän päätöksen yhteydessä sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 2 artiklan määritelmiä, ellei toisin säädetä, ja lisäksi tarkoitetaan

1.

’työpäivällä’ päivää, joka ei ole lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa;

2.

’ylimmällä hallintoelimellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (7) 3 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa määriteltyä ylintä hallintoelintä.

3 artikla

Valvontamaksutekijöiden määrittämisessä sovellettava metodologia

1.   EKP määrittää valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien, joilta edellytetään pakollista vakavaraisuusraportointia, ja valvottavien ryhmittymien, jotka eivät ole ilmoittaneet EKP:lle 4 artiklan mukaisesti päätöksestään olla ottamatta huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varojen ja/tai riskien määriä, osalta valvontamaksutekijät seuraavasti.

a)

Kokonaisriskin määrä asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan ba alakohdassa tai bc alakohdassa täsmennettynä viitepäivämääränä määritetään yhteisen raportoinnin (COREP) omien varojen vaatimusten raportointimallin mukaisesti, sellaisena kuin se on vahvistettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä I (jäljempänä ’omien varojen vaatimusten raportointimalli’), siinä muodossa kuin kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet sen EKP:lle päätöksen EKP/2014/29 nojalla. Kun kyseessä on valvontamaksuja maksava sivuliike sekä kaksi tai useampia valvontamaksuja maksavia sivuliikkeitä, joiden on katsottava muodostavan yhden sivuliikkeen asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kokonaisriskin on oltava nolla.

b)

Kokonaisvarojen määrä asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan ba, bb tai bc alakohdassa täsmennettynä viitepäivämääränä määritetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 tilinpäätösraportoinnin (FINREP) liitteissä III ja ja IV olevien ”taselaskelma: varat” -raportointimallien mukaisesti sekä asetuksen N:o 2015/534 (EKP/2015/13) Iiitteissä I, II, IV ja V olevien ”taselaskelma: varat” -raportointimallien ja liitteessä III olevien valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteiden mukaisesti, sellaisina kuin kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat ne EKP:lle päätöksen EKP/2014/29 ja asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) nojalla. Kun kyseessä on valvontamaksuja maksava sivuliike, kyseisen sivuliikkeen johtajan tai, hänen ollessaan estynyt, valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen perustaneen luottolaitoksen ylimmän hallintoelimen on vahvistettava valvontamaksuja suorittavan sivuliikkeen kokonaisvarat toimittamalla kirje asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   EKP määrittää valvottavien ryhmittymien, joilta edellytetään pakollista vakavaraisuusraportointia ja jotka ilmoittavat EKP:lle 4 artiklan mukaisesti päätöksestään olla ottamatta huomion ulkopuolelle osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varojen ja/tai riskien määriä, osalta vastaavat valvontamaksutekijät niiden tietojen perusteella, joita nämä valvottavat ryhmittymät ovat laskeneet seuraavien a ja b kohdan mukaisesti ja joita ne toimittavat asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle 5 artiklan nojalla.

a)

Kokonaisriski asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan ba tai bc alakohdassa täsmennettynä asianmukaisena viitepäivämääränä määritetään omien varojen vaatimusten raportointimallin mukaisesti, ja siitä johdetaan seuraavat tiedot:

i)

osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden osuus ryhmittymän kokonaisriskistä, siten kuin se on raportoitu COREP-raportoinnissa ”ryhmittymän vakavaraisuus: liittyneitä laitoksia koskevat tiedot” -nimisellä lomakkeella, joka on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä I (jäljempänä ”ryhmittymän vakavaraisuus: liittyneitä laitoksia koskevat tiedot -lomake”); ja

ii)

osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden osuus ryhmittymän kokonaisriskistä, jos ne eivät sisälly raportoinnissa ryhmittymän vakavaraisuus: liittyneitä laitoksia koskevat tiedot -lomakkeeseen, ja siten kuin ne on raportoitu tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

b)

Kokonaisvarat asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan ba, bb tai bc alakohdassa täsmennettynä asianmukaisena viitepäivämääränä määritetään aggregoimalla kokonaisvaroja koskevat tiedot, jotka kaikki valvottavaan ryhmittymään kuuluvat osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneet valvottavat yhteisöt ovat julkaisseet lakisääteisissä tilinpäätöksissä, jos tiedot ovat saatavilla, tai muutoin aggregoimalla sellaisessa raportointipaketissa/sellaisissa raportointipaketeissa vahvistetut kokonaisvaroja koskevat tiedot, joita valvottavat yhteisöt tai valvontamaksuja maksavien luottolaitosten ryhmittymät käyttävät laatiessaan konsolidoidun tilinpäätöksen ryhmittymän tasolla. Päällekkäisyyksien välttämiseksi valvontamaksuvelvollinen voi eliminoida konserninsisäiset positiot kaikissa osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneissa valvottavissa yhteisöissä. Valvottavan ryhmittymän emoyhtiön konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyvä goodwill on sisällytettävä aggregointiin; osallistumattomin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneisiin tytäryhtiöihin kohdistettu goodwill voidaan eliminoida. Jos valvontamaksuvelvollinen käyttää lakisääteisiä tilinpäätöksiä, tilintarkastajan on vahvistettava, että kokonaisvarat vastaavat yksittäisten valvottavien yhteisöjen tilintarkastetuissa lakisääteisissä tilinpäätöksissä ilmoitettuja kokonaisvaroja. Jos valvontamaksuvelvollinen käyttää raportointipaketteja, tilintarkastajan on suorittamalla raportointipakettien asianmukaisia tarkastuksia vahvistettava vuosittaisten valvontamaksujen laskennassa käytettävät kokonaisvarat. Kaikissa tapauksissa tilintarkastajan on vahvistettava, että aggregointimenettely ei poikkea tässä päätöksessä vahvistetusta menettelystä ja että valvontamaksuvelvollisen suorittama laskutoimitus on yhdenmukainen valvontamaksuvelvollisten yhteisöjen ryhmittymän tilinpäätöksen konsolidoinnissa käyttämän kirjanpitomenetelmän kanssa.

3.   Kun on kyse valvottavista yhteisöistä ja valvottavista ryhmittymistä, joilta ei edellytetä pakollista vakavaraisuusraportointia, niiden on määritettävä asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 2 artiklan 12 ja 13 kohdassa määritellyt kokonaisvarat ja kokonaisriski asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan ba alakohdassa, 10 artiklan 3 kohdan bb alakohdassa tai 10 artiklan 3 kohdan bc alakohdassa täsmennettynä asianomaisena viitepäivämääränä ja toimitettava ne asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle 5 artiklan mukaisesti. Kun kyseessä on valvontamaksuja maksava sivuliike, kyseisen sivuliikkeen johtajan tai, hänen ollessaan estynyt, valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen perustaneen luottolaitoksen ylimmän hallintoelimen on vahvistettava valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen kokonaisvarat toimittamalla kirje asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

4 artikla

Ilmoitus osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varojen ja/tai riskien määrien vähentämisestä

Valvontamaksuvelvollisten, jotka aikovat olla ottamatta huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varojen ja/tai riskien määriä asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, on ilmoitettava EKP:lle päätöksestään viimeistään sen valvontamaksukauden 30 päivään syyskuuta mennessä, jolta valvontamaksu lasketaan. Ilmoituksessa on mainittava, sovelletaanko osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden osuuden vähentämistä kokonaisriskin valvontamaksukertoimeen, kokonaisvarojen valvontamaksukertoimeen vai molempiin. Jos EKP ei ole vastaanottanut tällaista ilmoitusta sen valvontamaksukauden 30 päivään syyskuuta mennessä, jolta valvontamaksu lasketaan, kokonaisriski ja kokonaisvarat määritetään 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos EKP saa määräajassa useamman kuin yhden ilmoituksen, EKP:n 30 päivään syyskuuta mennessä vastaanottama viimeisin ilmoitus siltä maksukaudelta, jolta valvontamaksu lasketaan, on ensisijainen.

5 artikla

Lomakkeet, joita valvontamaksuvelvolliset käyttävät toimittaessaan valvontamaksutekijät kansallisille toimivaltaisille viranomaisille

1.   Valvontamaksuvelvollisten, joiden valvontamaksutekijät määritetään 3 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti, on toimitettava valvontamaksutekijät vuosittain asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle 6 artiklassa säädettyihin toimituspäiviin mennessä. Valvontamaksutekijät on ilmoitettava liitteissä I ja II olevilla lomakkeilla. Jos valvottavalla ryhmittymällä on osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä, valvontamaksuvelvollisen on annettava asiaa koskevassa liitteessä tähän tarkoitukseen varatussa huomautussarakkeessa selvitys 3 artiklan 2 tai 3 kohdan noudattamiseksi käytetystä menetelmästä.

2.   Valvontamaksuvelvollisten on toimitettava tilintarkastuslausunto tai johdon kirje 3 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle 6 artiklassa säädettyihin toimituspäiviin mennessä.

6 artikla

Toimituspäivät

1.   Valvontamaksuvelvollisten, joiden valvontamaksutekijät määritetään 3 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, on toimitettava valvontamaksutekijät asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle neljännesvuosittaisen raportoinnin toimituspäivänä viimeistään työpäivän päättyessä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa täsmennetyltä valvontamaksukauden kolmannelta neljännekseltä, jolta maksu on laskettu, tai seuraavana työpäivänä, jos toimituspäivä ei ole työpäivä.

2.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle 1 kohdassa tarkoitetut valvontamaksutekijät viimeistään 1 kohdassa mainittua toimituspäivää seuraavana 10. työpäivänä työajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen EKP tarkistaa saadut tiedot 15 työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on selitettävä ja selvennettävä tiedot EKP:n pyynnöstä.

3.   EKP:n on annettava kullekin valvontamaksuvelvolliselle mahdollisuus tutustua valvontamaksutekijöihinsä viimeistään valvontamaksukautta seuraavan vuoden 15 päivään tammikuuta mennessä. Valvontamaksuvelvollisille on annettava 15 työpäivän määräaika, jonka kuluessa niiden on esitettävä huomautuksensa valvontamaksutekijöistä ja toimitettava tarkistetut tiedot arviointia varten, jos ne katsovat valvontamaksutekijöiden olevan virheellisiä. Tämä määräaika alkaa päivästä, jona valvontamaksuvelvollisilla on ollut mahdollisuus tutustua valvontamaksutekijöihin. Tämän jälkeen valvontamaksutekijöitä käytetään vuosittaisten valvontamaksujen laskemiseen. Tämän ajanjakson jälkeen vastaanotettuihin tietoihin tehtyjä muutoksia ei oteta huomioon, eikä maksutekijöitä näin ollen muuteta niiden perusteella

7 artikla

Tietojen laaduntarkastukset

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on valvottava valvontamaksuvelvollisilta 3 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti kerättyjen valvontamaksutekijöiden laatua ja luotettavuutta ja varmistettava tämä ennen niiden toimittamista EKP:lle. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava laadunvalvontatarkastuksia sen arvioimiseksi, onko 3 artiklassa säädettyä metodologiaa noudatettu. EKP ei saa korjata eikä muuttaa valvontamaksuvelvollisten toimittamia valvontamaksutekijöitä koskevia tietoja. Valvontamaksuvelvolliset tekevät tietojen mahdolliset korjaukset ja muutokset ja toimittavat ne kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle kaikki mahdollisesti vastaanottamansa korjatut tai muutetut tiedot. Toimittaessaan valvontamaksutekijöitä koskevia tietoja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on a) annettava lisätietoja tietojen taustalla olevista merkittävistä muutoksista; ja b) annettava EKP:lle tiedot mahdollisten merkittävien korjausten tai muutosten syistä Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että EKP saa tiedon tiedon tarvittavista korjauksista tai muutoksista.

8 artikla

Valvontamaksutekijöiden määrittäminen EKP:n toimesta, jos maksutekijöitä ei ole käytettävissä taikka korjauksia tai muutoksia ei ole toimitettu

Jos EKP:llä ei ole valvontamaksutekijää käytettävissään tai jos valvontamaksuvelvollinen ei ole toimittanut oikea-aikaisesti tarkistettuja tietoja taikka valvontamaksutekijöitä koskeviin tietoihin tehtyjä muutoksia tai korjauksia 6 artiklan 3 kohdan tai 7 artiklan mukaisesti, EKP:n on määritettävä puuttuva valvontamaksutekijä saatavilla olevien tietojen perusteella.

9 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä tämän päätöksen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, ettei näillä muutoksilla muuteta taustalla olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä valvontamaksuvelvollisille tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Johtokunta ilmoittaa tällaisista muutoksista viipymättä EKP:n neuvostolle.

10 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan päätös (EU) 2015/530 (EKP/2015/7).

2.   Kumottuun päätökseen tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä ja niitä tulkitaan liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä joulukuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2015/7) (EUVL L 84/67, 28.3.2015).

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) No 1163/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41) (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23).

(4)  EKP/2014/29, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta Euroopan keskuspankille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla (EUVL L 214/34, 19.7.2014, s. 34).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(6)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).


LIITE I

 

VALVONTAMAKSUJEN LASKENTA

Viitepäivämäärä

 

NIMI

 

 

KOKONAISRISKI

Toimituspäivä

 

Rahalaitoskoodi

 

 

 

 

 

LEI-koodi

 

 

 

 

 

 

 


Erä

 

Yhteisön tyyppi

Kokonaisriskin määrän lähde

Kokonaisriskin määrä

Huomautukset

 

 

010

020

030

040

010

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ, laskettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti

(1), (2) tai (3)

COREP C 02.00, rivi 010

 

 

020

TYTÄRYHTIÖIDEN OSUUS rahaliittoon osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa

 

COREP C 06.02, sarake 250 (SUM)

 

 

1021

Yhteisö 1

 

 

 

 

1022

Yhteisö 2

 

 

 

 

1023

Yhteisö 3

 

 

 

 

1024

Yhteisö 4

 

 

 

 

…..

Yhteisö ...

 

 

 

 

N

Yhteisö N

 

 

 

 

030

Valvottavan ryhmittymän KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ vähennettynä osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja kolmansissa valtioissa olevien TYTÄRYHTIÖIDEN OSUUDELLA: Erä 030 on yhtä kuin 010 miinus 020 miinus erien 1021–N summa

 

 

 

 

Pyydämme varmistamaan, että tämä lomake täytetään erikseen toimitettujen ohjeiden mukaisesti.


LIITE II

 

VALVONTAMAKSUJEN LASKENTA

Viitepäivämäärä

 

NIMI

 

 

KOKONAISVARAT

Toimituspäivä

 

Rahalaitoskoodi

 

 

 

 

 

LEI-koodi

 

 

 

 

 

 

 


Erä

 

Yhteisön tyyppi

Tilintarkastajan kertomus tai tarkastuskirjelmä vahvistettu valvontamaksuvelvollisten sivuliikkeiden osalta (kyllä/ei)

Kokonaisvarat

Huomautukset

 

 

010

020

030

040

010

Asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 51 artiklan 2 tai 4 kohdan mukaiset KOKONAISVARAT

(3)

 

 

 

020

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 2 artiklan 12 kohdan b tai c alakohdan mukaiset KOKONAISVARAT

(4)

(Kyllä)/(Ei)

 

 

030

Tämän päätöksen 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiset KOKONAISVARAT: Erä 030 on yhtä kuin 031 miinus 032 plus 033 miinus 034

(2) tai (5)

(Kyllä)/(Ei)

 

 

031

Kaikkien osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden ryhmittymän yhteisöjen kokonaisvarat

 

 

 

 

032

Osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden valvottavien yhteisöjen konserninsisäiset positiot (raportointipaketeista, joita käytetään ryhmänsisäisten saamisten/velkojen eliminointiin konserniraportoinnissa) – valinnainen

 

 

 

 

033

Valvottavan ryhmittymän emoyhtiön konsolidoidussa taseessa oleva goodwill – pakollinen

 

 

 

 

034

Osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneille tytäryrityksille kohdennettu goodwill – valinnainen

 

 

 

 

Pyydämme varmistamaan, että tämä lomake täytetään erikseen toimitettujen ohjeiden mukaisesti.


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Päätös (EU) 2015/530 (EKP/2015/7)

Tämä päätös

1 artikla

2 artikla

1 artikla

2 artikla

4 artikla

3 artikla, ensimmäinen virke

3 artikla, toinen virke

3 artikla, kolmas virke

4 artikla

5 artikla

6 artikla

5 artiklan 1 kohta, toinen virke

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 1 kohta, kolmas virke

6 artikla

7 artikla

5 artiklan 1 kohta, ensimmäinen virke

7 artikla

3 artikla

8 artikla

9 artikla

10 artikla

Liitteet I – II

8 artikla

9 artikla

10 artikla

Article 11

Liitteet I – II

Liite III


Top