EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1964-20130701

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 1964/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006 , Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1964/2013-07-01

2006R1964 — FI — 01.07.2013 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

▼C1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1964/2006,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,

Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

▼B

(EYV L 408, 30.12.2006, p.19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1456/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007,

  L 325

76

11.12.2007

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 047, 16.2.2007, s. 15  (1964/2006)
▼B

▼C1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1964/2006,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,

Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnistaEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista 26 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 ( 1 ) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 ( 2 ) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (ETY) N:o 3291/90 säädetään, että Bangladeshista peräisin olevan riisin tuontimaksuja alennetaan 50 prosentilla ja riisin jalostusasteesta riippuvalla kiinteämääräisellä osuudella, jos kyseinen kolmas maa on perinyt alennuksen suuruisen vientimaksun. Tältä osin olisi asetusta sovellettaessa otettava huomioon asetuksen antamisen jälkeen voimaantulleet kansainväliset velvoitteet ja maatalouden valuuttajärjestelmän muutokset vuodelta 1995.

(2)

Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä huhtikuuta 1991 annettua komission asetusta (ETY) N:o 862/91 ( 3 ) on muutettu huomattavasti sen antamisen jälkeen. Lisäksi Bangladeshin alkuperätuotteiden kiintiötä koskevat säännökset olisi yhdenmukaistettava horisontaalisten tai alakohtaisten soveltamisasetusten kanssa, joita ovat maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1291/2000 ( 4 ), vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1342/2003 ( 5 ) ja tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettu komission asetus (EY) N:o 1301/2006 ( 6 ). Jälkimmäistä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavia tariffikiintiökausia koskeviin tuontitodistuksiin.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti todistushakemuksia, hakijoita ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä, ja asetusta sovelletaan rajoittamatta alakohtaisissa asetuksissa vahvistettujen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista. Tästä syystä Bangladeshista peräisin olevaa riisiä koskevan yhteisön tuontitariffikiintiön hallinnointitapaa olisi mukautettava antamalla uusi asetus, jota sovelletaan vuodesta 2007 alkaen, ja kumoamalla asetus (ETY) N:o 862/91.

(4)

Mainitun kiintiön moitteettoman hallinnoinnin vuoksi on tarpeen antaa toimijoille mahdollisuus esittää enemmän kuin yksi todistushakemus kiintiökautta kohden ja poiketa näin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdasta. Tästä syystä olisi määriteltävä erityissäännöt, joita sovelletaan todistushakemusten laatimiseen, todistusten myöntämiseen ja niiden voimassaoloaikaan sekä komissiolle toimitettaviin tietoihin, sekä asianmukaiset hallinnolliset toimenpiteet, joilla taataan, ettei vahvistettu kiintiömäärä ylity. Kyseisen kiintiön valvonnan parantamiseksi ja hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi olisi myös säädettävä, että tuontitodistushakemukset on jätettävä viikoittain, ja vahvistettava vakuuden määrä aiheutuvaa riskiä vastaavalle tasolle.

(5)

Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2007, josta alkaen asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädettyjä säännöksiä sovelletaan.

(6)

Tässä asetuksessa tarkoitettujen ensimmäisten hakemusten jättöaika osuu vuonna 2007 kuitenkin pyhäpäivälle, joten on aiheellista säätää, että toimijat voivat jättää ensimmäiset hakemukset vasta vuoden 2007 ensimmäisenä työpäivänä ja että ensimmäisten hakemusten jättöaika päättyy 8 päivänä tammikuuta 2007. Lisäksi on aiheellista täsmentää, että ensimmäistä kautta koskevat tuontitodistushakemukset on toimitettava komissiolle viimeistään 8 päivänä tammikuuta 2007.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3491/90 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuontitariffikiintiö avataan kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta määrälle, joka vastaa 4 000:ta tonnia esikuorittua riisiä. Kiintiön järjestysnumero on 09.4517.

Komission asetusten (EY) N:o 1291/2000, (EY) N:o 1342/2003 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla

1.  Asetuksen (ETY) N:o 3491/90 1 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu alkuperätodistus, jäljempänä ’alkuperätodistus’, on laadittava tämän asetuksen liitteessä I olevan lomakemallin mukaan.

2.  Alkuperätodistus on voimassa yhdeksänkymmentä päivää sen myöntämispäivästä, kuitenkin enintään saman vuoden 31 päivään joulukuuta.

3.  Alkuperätodistusten myöntämisessä toimivaltainen viranomainen on Export Promotion Bureau of Bangladesh.

3 artikla

1.  Asetuksen (ETY) N:o 3491/90 1 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu todiste on esitettävä siten, että Bangladeshin toimivaltaiset viranomaiset lisäävät alkuperätodistuksen otsikon ”Huomautuksia” alle jonkin liitteessä II luetelluista maininnoista.

2.  Jos viejämaan perimä maksu on pienempi kuin asetuksen (ETY) N:o 3491/90 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alennus, alennus rajoitetaan perittyyn määrään.

4 artikla

1.  Yhteisön lainsäädännöllä säädettyjen muiden edellytysten lisäksi tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on asetuksen (ETY) N:o 3491/90 1 artiklassa tarkoitetusta järjestelmästä hyötymiseksi oltava:

a) 20 ja 24 kohdassa jokin liitteessä III luetelluista maininnoista;

b) 8 kohdassa maininta ”Bangladesh” ja ”kyllä”-kohdassa rasti.

2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi esittää enemmän kuin yhden hakemuksen kiintiökautta kohden. Hakemukseen on merkittävä kahdeksannumeroinen CN-koodi.

▼M1

3.  Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille perjantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.

Kussakin todistushakemuksessa on ilmoitettava määrä kilogrammoina ilman desimaaleja.

▼M1

5 artikla

1.  Kun viikon aikana haetut määrät ylittävät kiintiössä käytettävissä olevan määrän, komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan nojalla viimeistään neljäntenä työpäivänä tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta hakemusten viimeisestä jättöpäivästä jakokertoimen kuluneen viikon aikana haetuille määrille ja keskeyttää uusien tuontitodistusten vastaanottamisen kiintiökauden loppuun asti.

Kuluvan viikon osalta jätetyt hakemukset hylätään.

Jäsenvaltioiden on annettava toimijoille lupa perua hakemukset kahden työpäivän kuluessa siitä, kun jakokertoimen vahvistava asetus tulee voimaan, jos määrä, jolle todistus myönnetään, on alle 20 tonnia, vaikka hakemus koski suurempaa määrää.

2.  Tuontitodistus on myönnettävä kahdeksantena työpäivänä hakemuksen jättöpäivästä.

3.  Määrälle, joka ei ylitä 2 artiklassa tarkoitetussa alkuperätodistuksessa mainittua määrää, myönnetty tuontitodistus velvoittaa tuomaan Bangladeshista.

▼C1

6 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklassa säädetään, CN-koodiin 1006 10, ei kuitenkaan CN-koodiin 1006 10 10, kuuluvan paddy- eli raakariisin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 30 euroa tonnilta.

▼M1

7 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti:

a) viimeistään todistushakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavan viikon maanantaina kello 18.00 Brysselin aikaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot tuontitodistushakemuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan (tuotepainona) niistä kokonaismääristä, joita hakemukset koskevat;

b) viimeistään tuontitodistusten myöntämispäivää seuraavana toisena työpäivänä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista eriteltyinä kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan (tuotepainona) niistä määristä, joille tuontitodistukset on myönnetty, sekä määrät, joita koskevat todistushakemukset on peruttu tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti;

c) viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä kokonaismäärät (tuotepainona), jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tämän kiintiön osana edeltävänä toisena kuukautena ja jotka eritellään kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan. Jos jonakin näistä kuukausista ei ole tehty yhtään luovutusta vapaaseen liikkeeseen, lähetetään ”tyhjä” ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan enää vaadita hakemusten voimassaolon päättymispäivää seuraavana kolmantena kuukautena.

▼C1

8 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 862/91.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

1. LähettäjäALKUPERÄTODISTUSmaataloustuotteiden tuomiseksi Euroopan talousyhteisöönNroALKUPERÄINEN2. Vastaanottaja (vapaaehtoinen merkintä)3. ANTAVA VIRANOMAINEN4. Alkuperämaa BANGLADESHSELITYKSIÄ5. Huomautukset:A. Todistus on täytettävä kirjoituskoneella tai mekaanisella tai vastaavalla tavalla.B. Alkuperäiskappale todistuksesta on jätettävä toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan yhteisössä samanaikaisesti kuin tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva ilmoitus.6. Järjestysnumero – Merkinnät ja numerot – Pakkausten määrä ja laatu – Tavaran kuvaus7. Brutto- ja nettomassa (kg)8. VAKUUTAN, ETTÄ EDELLÄ KUVATUT TUOTTEET OVAT PERÄISIN RUUTUUN N:o 4 MERKITYSTÄ MAASTA JA ETTÄ RUUDUN N:o 5 TIEDOT OVAT OIKEITA.Paikka ja antopäivämäärä:Allekirjoitus:Antavan viranomaisen leima:9. VARATTU YHTEISÖN TULLIVIRANOMAISILLE
LIITE II

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnatbulgariaksi:

espanjaksi:

tšekiksi:

tanskaksi:

saksaksi:

viroksi:

kreikaksi:

englanniksi:

ranskaksi:

►M2  

kroaatiksi:

 ◄

italiaksi:

latviaksi:

liettuaksi:

unkariksi:

maltaksi:

hollanniksi:

puolaksi:

portugaliksi:

romaniaksi:

slovakiksi:

sloveeniksi:

suomeksi:

ruotsiksi:

right accolade

(maksumäärä kansallisena valuuttana)
LIITE III

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Бангладеш

espanjaksi

:

Bangladesh

tšekiksi

:

Bangladéš

tanskaksi

:

Bangladesh

saksaksi

:

Bangladesch

viroksi

:

Bangladesh

kreikaksi

:

Μπανγκλαντές

englanniksi

:

Bangladesh

ranskaksi

:

Bangladesh

▼M2

kroaatiksi

:

Bangladeš

▼C1

italiaksi

:

Bangladesh

latviaksi

:

Bangladeša

liettuaksi

:

Bangladešas

unkariksi

:

Banglades

maltaksi

:

Bangladesh

hollanniksi

:

Bangladesh

puolaksi

:

Bangladesz

portugaliksi

:

Bangladesh

romaniaksi

:

Bangladesh

slovakiksi

:

Bangladéš

sloveeniksi

:

Bangladeš

suomeksi

:

Bangladesh

ruotsiksi

:

Bangladesh.( 1 ) EYVL L 337, 4.12.1990, s. 1.

( 2 ) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

( 3 ) EYVL L 88, 9.4.1991, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1950/2005 (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 18).

( 4 ) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7).

( 5 ) EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 945/2006 (EUVL L 173, 27.6.2006, s. 12).

( 6 ) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

Top