EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0480-20130701

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012 , CN-koodiin 10064000 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 19011000 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi (kodifikaatio)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/480/2013-07-01

2012R0480 — FI — 01.07.2013 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 480/2012,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012,

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

(kodifikaatio)

(EYV L 148, 8.6.2012, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 480/2012,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012,

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

(kodifikaatio)EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 ( 1 ) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi 28 päivänä lokakuuta 1996 annettua komission asetusta (EY) N:o 2058/1996 ( 2 ) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta ( 3 ). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Edellä mainittujen myönnytysten joukossa on CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien, joita voidaan tuoda vuosittain, 1 000 tonnin tariffikiintiötä koskeva vapautus tuontitullista CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi.

(3)

On syytä tähdentää, että vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 ( 4 ) säännöksiä sovelletaan tämän asetuksen osalta.

(4)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 ( 5 ) vahvistetaan erityisesti hakemuksia, hakijoita sekä todistusten antamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Mainitussa asetuksessa säädetään, että tuontitodistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiöjakson viimeisenä päivänä, ja asetusta sovelletaan rajoittamatta alakohtaisissa asetuksissa vahvistettujen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista.

(5)

Tällä asetuksella avatun tariffikiintiön hallinnoinnin parantamiseksi on tarpeen antaa toimijoille edelleen lupa esittää enemmän kuin yksi todistushakemus kiintiökautta kohden ja poiketa näin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdasta. Tämän kiintiön valvonnan parantamiseksi ja sen hallinnoinnin yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi olisi lisäksi säädettävä, että tuontitodistushakemukset on jätettävä viikoittain.

(6)

Edellä mainitun järjestelmän moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi säädettävä hakemusten jättämistä ja todistusten antamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä. Kyseiset yksityiskohtaiset säännöt joko täydentävät maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 ( 6 ) säännöksiä tai poikkeavat niistä.

(7)

On tarpeen antaa erityisiä säännöksiä sen varmistamiseksi, että tuodut rikkoutuneet riisinjyvät käytetään ainoastaan säädettyihin käyttötarkoituksiin. Tätä varten on syytä asettaa tuontitullia koskevan vapautuksen saamisen edellytykseksi erityisesti tuojan suunniteltua käyttötarkoitusta koskevan sitoumuksen ja perimättä jätetyn tuontitullin suuruisen vakuuden antaminen. Kohtuullisen määräajan vahvistaminen jalostamiselle on tarpeen järjestelmän valvomiseksi. Vapaaseen liikkeeseen tavaroita toimittavan jäsenvaltion on laadittava T5-valvontakappale, joka on tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 ( 7 ) määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen tarkoituksenmukainen keino jalostuksen todistamiseksi. Kun jalostus tapahtuu tuotteen vapaaseen liikkeeseen luovuttavassa jäsenvaltiossa, vastaava kansallinen asiakirja voi olla jalostusta koskeva todistus.

(8)

Vaikka vakuus asetetaan syntyneen tuontitullivelan maksun varmistamiseksi, olisi otettava käyttöön tietty suhteellisuus tämän vakuuden vapauttamisessa.

(9)

Kyseisen järjestelmän tehokkaan hallinnon varmistamiseksi on syytä säätää, että tässä järjestelmässä tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 25 euroa tonnilta.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien, jotka on tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseen, 1 000 tonnin vuotuista tariffikiintiötä koskeva vapautus tuontitullista avataan tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Kiintiön järjestysnumero on 09.4079.

Asetusten(EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 376/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla

1.  Tuontitodistushakemuksen on koskettava vähintään 5:tä tonnia ja enintään 500:aa tonnia.

Kussakin todistushakemuksessa on ilmoitettava määrä kilogrammoina ilman desimaaleja.

Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille perjantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.

2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi esittää enemmän kuin yhden hakemuksen kiintiökautta kohden. Hakija voi kuitenkin esittää vain yhden hakemuksen viikossa.

3.  Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 7 kohtaan merkitään lähtömaa ja maininta ”kyllä” merkitään ristillä.

4.  Todistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava:

a) 20 kohdassa jokin liitteessä I luetelluista maininnoista;

b) 24 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.

5.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklassa säädetään, tässä asetuksessa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuuden määrä on 25 euroa tonnilta.

3 artikla

1.  Kun viikon aikana haetut määrät ylittävät kiintiössä käytettävissä olevan määrän, komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan nojalla viimeistään tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua hakemusten viimeistä jättöpäivää seuraavana neljäntenä työpäivänä jakokertoimen kuluneen viikon aikana haetuille määrille ja keskeyttää uusien tuontitodistusten vastaanottamisen kiintiökauden loppuun asti.

Kuluvan viikon osalta jätetyt hakemukset hylätään.

Jäsenvaltioiden on annettava toimijoille lupa perua hakemukset kahden työpäivän kuluessa siitä, kun jakokertoimen vahvistava täytäntöönpanoasetus tulee voimaan, jos määrä, jolle todistus annetaan, on alle 20 tonnia.

2.  Tuontitodistus annetaan hakemuksen jättöpäivää seuraavana kahdeksantena työpäivänä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti:

a) viimeistään todistushakemusten jättöpäivää seuraavan viikon maanantaina kello 18.00 Brysselin aikaa asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot tuontitodistushakemuksista ja niistä kokonaismääristä, joita hakemukset koskevat;

b) viimeistään tuontitodistusten antopäivää seuraavana toisena työpäivänä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot, kokonaismäärät, joille tuontitodistukset on annettu, sekä määrät, joita koskevat todistushakemukset on peruttu tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti;

c) viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä kokonaismäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen kyseisen kiintiön osana edeltävän toisen kuukauden aikana. Jos jonakin näistä kuukausista ei ole tehty yhtään luovutusta vapaaseen liikkeeseen, lähetetään ”tyhjä” ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan enää vaadita hakemusten voimassaolon päättymispäivää seuraavana kolmantena kuukautena.

5 artikla

1.  Tullivapauden saaminen edellyttää:

a) tuojan vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä antamaa kirjallista sitoumusta siitä, että ilmoitettu tavara jalostetaan kokonaisuudessaan todistuksen 20 kohdassa olevien tietojen mukaisesti kuuden kuukauden määräajassa vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen hyväksymispäivästä alkaen;

b) tuojan vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä antamaa vakuutta, joka on yhtä suuri kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ( 8 ) 140 artiklassa rikkoutuneille riisinjyville vahvistettu tulli.

2.  Vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä tuojan on ilmoitettava jalostuspaikaksi joko jalostuksesta vastaavan yrityksen ja jäsenvaltion nimi tai enintään viisi eri jalostustehdasta. Tavaroiden toimituksen edellytyksenä on, että lähtöpaikkana olevassa jäsenvaltiossa laaditaan T5-valvontakappale, joka on asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 määriteltyjen säännösten mukaisesti myös jalostusta koskeva todistus.

Jos jalostus suoritetaan kuitenkin jäsenvaltiossa, jossa vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tapahtuu, vastaava kansallinen asiakirja voi olla jalostusta koskeva todistus.

3.  T5-valvontakappaleessa on oltava:

a) 104 kohdassa jokin liitteessä III luetelluista maininnoista;

b) 107 kohdassa jokin liitteessä IV luetelluista maininnoista.

4.  Jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä, 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava, kun tuoja on todistanut sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tapahtuu, että kaikki vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät on jalostettu tuontitodistuksessa mainituksi tuotteeksi. Jalostus katsotaan suoritetuksi, kun tuote on valmistettu 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa määräajassa joko yhdessä tai useammassa jalostustehtaassa, jotka kuuluvat 2 kohdassa tarkoitettuun yritykseen ja sijaitsevat siinä tarkoitetussa jäsenvaltiossa, tai mainitussa kohdassa tarkoitetussa jalostustehtaassa tai yhdessä niistä.

Edellä mainitussa määräajassa jalostamattomien vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tavaroiden osalta vapautettavasta vakuudesta on vähennetteävä kaksi prosenttia jokaiselta ylimenevältä päivältä.

5.  Jalostusta koskeva todistus on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa jalostukselle esitetyn määräajan päättymisestä.

Jos todistusta ei esitetä tässä kohdassa vahvistetussa määräajassa, 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta vakuudesta, josta vähennetään 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetty prosenttimäärä, on vähennettävä kaksi prosenttia jokaiselta ylimenevältä päivältä.

Vapauttamaton vakuuden määrä pidetään tullina.

6 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa ilmoitettu määrä. Tätä varten mainitun todistuksen 19 kohtaan on merkittävä luku ”0”.

7 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2058/96.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

espanjaksi

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

tšekiksi

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

tanskaksi

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

saksaksi

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

viroksi

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

kreikaksi

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

englanniksi

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

ranskaksi

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

kroaatiksi

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

italiaksi

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

latviaksi

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

liettuaksi

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

unkariksi

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

maltaksi

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

hollanniksi

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

puolaksi

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

portugaliksi

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

romaniaksi

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

slovakiksi

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

sloveeniksi

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

suomeksi

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

ruotsiksi

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
LIITE II

2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

espanjaksi

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

tšekiksi

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

tanskaksi

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

saksaksi

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

viroksi

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

kreikaksi

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

englanniksi

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

ranskaksi

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

▼M1

kroaatiksi

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)

▼B

italiaksi

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

latviaksi

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

liettuaksi

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

unkariksi

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

maltaksi

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

hollanniksi

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

puolaksi

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

portugaliksi

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

romaniaksi

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

slovakiksi

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

sloveeniksi

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

suomeksi

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

ruotsiksi

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).
LIITE III

5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

espanjaksi

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

tšekiksi

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

tanskaksi

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

saksaksi

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

viroksi

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

kreikaksi

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

englanniksi

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

ranskaksi

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

kroaatiksi

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

italiaksi

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

latviaksi

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

liettuaksi

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

unkariksi

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

maltaksi

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

hollanniksi

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

puolaksi

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

portugaliksi

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

romaniaksi

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

slovakiksi

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

sloveeniksi

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

suomeksi

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

ruotsiksi

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
LIITE IV

5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

espanjaksi

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

tšekiksi

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

tanskaksi

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

saksaksi

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

viroksi

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

kreikaksi

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

englanniksi

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

ranskaksi

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

▼M1

kroaatiksi

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012

▼B

italiaksi

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

latviaksi

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

liettuaksi

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

unkariksi

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

maltaksi

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

hollanniksi

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

puolaksi

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

portugaliksi

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

romaniaksi

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

slovakiksi

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

sloveeniksi

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

suomeksi

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

ruotsiksi

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.
LIITE VKumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2058/96

(EYVL L 276, 29.10.1996, s. 7).

 

Komission asetus (EY) N:o 1950/2005

(EUVL L 312, 29.11.2005, s. 18).

Ainoastaan 5 artikla ja liite IV

Komission asetus (EY) N:o 1996/2006

(EUVL L 398, 30.12.2006, s. 1).

Ainoastaan 7 artikla ja liite VI

Komission asetus (EY) N:o 2019/2006

(EUVL L 384, 29.12.2006, s. 48).

Ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1456/2007

(EUVL L 325, 11.12.2007, s. 76).

Ainoastaan 1 artikla
LIITE VVastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2058/96

Tämä asetus

1–5 artikla

1–5 artikla

6 artiklan 1 kohta

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

Liitteet I–IV

Liitteet I–IV

Liite V

Liite VI( 1 ) EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

( 2 ) EYVL L 276, 29.10.1996, s. 7.

( 3 ) Katso liite V.

( 4 ) EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.

( 5 ) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 6 ) EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 7 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

Top