EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0616-20190401

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 616/2007, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2007, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/616/2019-04-01

02007R0616 — FI — 01.04.2019 — 007.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 616/2007,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2007,

Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

(EUVL L 142 5.6.2007, s. 3)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1549/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

  L 337

75

21.12.2007

 M2

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1181/2008, annettu 28 päivänä marraskuuta 2008,

  L 319

47

29.11.2008

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 257/2011, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011,

  L 70

1

17.3.2011

►M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1246/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

  L 352

16

21.12.2012

►M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 302/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 90

86

28.3.2013

►M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/398, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2019,

  L 71

18

13.3.2019
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 616/2007,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2007,

Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista1 artikla

▼M7

1.  Tämän asetuksen liitteessä I olevat tariffikiintiöt avataan neuvoston päätöksellä 2007/360/EY hyväksytyn unionin ja Brasilian välisen sopimuksen, neuvoston päätöksellä 2012/792/EU ( 1 ) hyväksytyn unionin ja Thaimaan välisen sopimuksen sekä neuvoston päätöksellä (EU) 2019/143 ( 2 ) hyväksytyn unionin ja Kiinan välisen sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuonnille.

Tariffikiintiöt avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään kesäkuuta ulottuvaksi kaudeksi.

▼B

2.  Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä, määrät, sovellettavat tullit, järjestysnumerot sekä vastaavien ryhmien numerot vahvistetaan liitteessä I

2 artikla

Komission asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

▼M7

3 artikla

1.  Vuotuiseksi kiintiökaudeksi vahvistettu määrä ryhmiä 3, 4B, 5B, 6B, 6C ja 10 lukuun ottamatta jaetaan neljään osakauteen seuraavasti:

a) 30 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta;

b) 30 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta;

c) 20 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta;

d) 20 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta.

2.  Ryhmiä 3, 4B, 5B, 6B, 6C ja 10 koskevien kiintiöiden vuotuista määrää ei jaeta osakausiin.

3.  Ryhmiä 5A ja 5B koskevien kiintiöiden vuotuisia määriä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset.

▼M3

4 artikla

1.  Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi muita ryhmiä kuin ►M4  ryhmiä 5A ja 5B ◄ koskevien tuontitodistusten hakijoiden on tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa kumpanakin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa tarkoitettuna kautena vähintään 50 tonnia neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ( 3 ) liitteessä I olevan XX osan soveltamisalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita.

Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi ►M4  ryhmiä 5A ja 5B ◄ koskevien tuontioikeuksien hakijoiden on tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa kumpanakin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa tarkoitettuna kautena vähintään 250 tonnia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevan XX osan soveltamisalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita.

Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista.

2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa ja tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tuontitodistusten hakijat voivat tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoittaa jalostaneensa kumpanakin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa tarkoitettuna kautena vähintään 1 000 tonnia CN-koodiin 0207 tai 0210 kuuluvaa siipikarjanlihaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamisalaan ja CN-koodiin 1602 kuuluviksi siipikarjanlihavalmisteiksi tai CN-koodiin 1602 10 00 kuuluviksi homogenoiduiksi valmisteiksi, jotka eivät sisällä muuta lihaa kuin siipikarjanlihaa.

Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa.

3.  Yritysten, joista kukin on tuonut viitemääriä, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseisiä viitemääriä hakemustensa perusteena.

▼M7

4.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, kukin hakija voi jättää ryhmien 3, 6A, 6B, 6C, 6D ja 8 osalta useita tuontitodistushakemuksia samaan ryhmään kuuluvista tuotteista, jos nämä tuotteet ovat peräisin useammasta kuin yhdestä maasta. Erilliset hakemukset, joista kukin koskee ainoastaan yhtä alkuperämaata, on jätettävä samanaikaisesti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Ne katsotaan tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän osalta yhdeksi hakemukseksi.

▼M5

5.  Kussakin tuontitodistus- ja tuontioikeushakemuksessa on noudatettava vaatimuksia, jotka koskevat tonneina ilmoitettua vähimmäismäärää ja kyseisellä kiintiökaudella tai osakaudella käytettävissä olevasta määrästä prosentteina ilmoitettua enimmäismäärää. Nämä vaatimukset esitetään kunkin kiintiön osalta liitteessä I.

▼M7

6.  Ryhmiä 3, 6A, 6B, 6C, 6D ja 8 lukuun ottamatta todistukset velvoittavat tuomaan ilmoitetusta maasta. Tämän velvoitteen piiriin kuuluvia ryhmiä koskevan hakemuksen ja todistuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu.

▼M5

7.  Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.

Todistusten 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

Ryhmiä 3 ja 6A sekä ryhmän 6B kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4262, koskevan todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa C osassa luetelluista maininnoista.

Ryhmää 8 sekä ryhmän 6B kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4261, koskevan todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa D osassa luetelluista maininnoista.

Ryhmän 6B kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4263, 09.4264 ja 09.4265, koskevan todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa E osassa luetelluista maininnoista.

▼M3

5 artikla

▼M4

1.  Ryhmiä 5A ja 5B koskevia tuontioikeushakemuksia ja muita ryhmiä koskevia tuontitodistushakemuksia voidaan jättää ainoastaan kutakin kiintiökautta tai osakautta edeltävän kolmannen kuukauden ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

▼M7

2.  Ryhmiä 2, 3, 6A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 ja 10 koskevaa todistushakemusta jätettäessä on asetettava vakuus, joka on 50 euroa 100 kilogrammalta. Ryhmien 1, 4A, 4B ja 7 osalta vakuus on 10 euroa 100 kilogrammalta ja ryhmiä 5A ja 5B koskevien tuontioikeushakemusten osalta 35 euroa 100 kilogrammalta.

▼M4

3.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi haetut kokonaismäärät kilogrammoina järjestysnumeron ja alkuperän mukaan jaoteltuina sen kuukauden 14. päivään mennessä, jona hakemukset on jätetty.

▼M3

4.  Tuontioikeudet ja todistukset on myönnettävä sen kuukauden 23 päivästä alkaen, jona hakemukset on jätetty, mutta viimeistään kyseisen kuukauden viimeisenä päivänä. Tuontioikeudet ovat voimassa sen osakauden ensimmäisestä päivästä, jonka osalta hakemus on jätetty, kyseisen tuontikauden 30 päivään kesäkuuta asti, eikä niitä voida siirtää.

5.   ►M4  Ryhmää 5A ja 5B ◄ koskevat tuontitodistushakemukset voidaan jättää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut tuontioikeuksia ja saanut ne. Tätä ryhmää koskevat todistukset myönnetään tuontioikeudet saaneen toimijan hakemuksesta ja hänen nimiinsä.

►M4  Ryhmän 5A ja 5B ◄ osalta toimijan on asetettava tuontitodistuksen myöntämishetkellä vakuus, jonka suuruus on 75 euroa 100 kilogrammalta. Saatuja tuontioikeuksia vähennetään kunkin tuontitodistuksen myöntämisen seurauksena vastaavalla määrällä, ja 2 kohdan mukaisesti tuontioikeuksille asetettu vakuus vapautetaan viipymättä suhteessa siihen.

6.  Tuontitodistushakemusten on katettava koko myönnetty tuontioikeusmäärä. Tämä velvoite on komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 ( 4 ). 20 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

6 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a) kaikkien muiden ryhmien kuin ►M4  ryhmien 5A ja 5B ◄ osalta myöntämiensä todistusten kattamat määrät viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden kymmenentenä päivänä, jona hakemukset on jätetty;

▼M4

b) ryhmien 5A ja 5B osalta viimeistään kutakin kiintiökautta tai osakautta seuraavan kuukauden kymmenentenä päivänä kyseisellä kiintiökaudella tai osakaudella myöntämiensä todistusten kattamat määrät.

▼M3

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kutakin vuosijaksoa seuraavan neljännen kuukauden loppuun mennessä tämän asetuksen mukaisesti asianomaisella jaksolla tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi tuontitodistusten käyttämättä jääneet tai osittain käytetyt määrät, jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset oli myönnetty, välistä erotusta

a) ensimmäisen kerran yhdessä tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tiedonantojen kanssa vuotuisen kiintiökauden viimeiselle osakaudelle jätettyjen hakemusten osalta;

b) toisen ja viimeisen kerran kutakin vuosijaksoa seuraavan neljännen kuukauden loppuun mennessä sellaisten määrien osalta, joita ei vielä ollut annettu tiedoksi silloin, kun a alakohdassa säädetty ensimmäinen tiedonanto annettiin.

▼M7

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua tiedonantoa ei sovelleta ryhmiin 3, 4B, 5B, 6B, 6C ja 10.

▼M4

4.  Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut määrät on ilmoitettava kilogrammoina ja jaoteltava järjestysnumeron mukaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut määrät on ilmoitettava kilogrammoina ja jaoteltava järjestysnumeron ja alkuperän mukaan.

▼M5

7 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 ( 5 ) 22 artiklassa säädetään, tuontitodistukset ja tuontioikeudet ovat voimassa sen kiintiökauden tai osakauden ensimmäisestä päivästä, jonka osalta hakemus on jätetty, kyseisen kiintiökauden 30 päivään kesäkuuta asti.

Ryhmiä 5A ja 5B koskevat todistukset ovat kuitenkin voimassa 15 työpäivän ajan todistuksen tosiasiallisesta myöntämispäivästä asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, muita ryhmiä kuin ryhmiä 5A ja 5B koskevista todistuksista johtuvia oikeuksia ei saa siirtää.

3.  Ryhmiä 5A ja 5B koskevista todistuksista johtuvat oikeudet saa siirtää vain siirronsaajille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa ja tämän asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyt kelpoisuusedellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 376/2008 8 artiklan 1 kohdan soveltamista.

▼M7

8 artikla

1.  Vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä edellyttää Kiinan (ryhmät 9 ja 10), Brasilian (ryhmät 1, 4A, 4B ja 7) tai Thaimaan (ryhmät 2, 5A ja 5B) toimivaltaisten viranomaisten myöntämän alkuperätodistuksen esittämistä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 ( 6 ) 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta ryhmiin 3, 6A, 6B, 6C, 6D ja 8.

▼B

9 artikla

Koodeihin 0210 99 39 , 1602 32 19 ja 1602 31 kuuluvien tuotteiden 31 päivän toukokuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin sovelletaan kuitenkin 30 päivänä toukokuuta 2007 voimassa olevia tulleja.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 9 artiklaa sovelletaan 31 päivästä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M7
LIITE ISiipikarjanliha, suolattu tai suolavedessä (1)

Maa

Ryhmänumero

Hallinnoinnin jaksotus

Järjestysnumero

CN-koodi

Tulli

Vuotuinen määrä

(tonnia)

Hakemuksen vähimmäismäärä

Hakemuksen enimmäismäärä

Brasilia

1

Neljännesvuosittain

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

100 t

10 %

Thaimaa

2

Neljännesvuosittain

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

100 t

5 %

Muu

3

Vuosittain

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828

10 t

10 %

(1)   Sovellettava etuusmenettely määritetään CN-koodin perusteella ja edellyttäen, että suolattu tai suolaliuoksessa oleva liha on CN-koodiin 0207 siipikarjanlihaa.Siipikarjanlihavalmisteet, muut kuin kalkkuna

Maa

Ryhmänumero

Hallinnoinnin jaksotus

Järjestysnumero

CN-koodi

Tulli

Vuotuinen määrä

(tonnia)

Hakemuksen vähimmäismäärä

Hakemuksen enimmäismäärä

Brasilia

4A

Neljännesvuosittain

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

100 t

10 %

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

100 t

10 %

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

100 t

10 %

4B

Vuosittain

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

10 t

100 %

Thaimaa

5 A

Neljännesvuosittain

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

100 t

10 %

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

100 t

10 %

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

10 t

10 %

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

100 t

10 %

5 B

Vuosittain

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

10 t

100 %

09.4258

ex 1602 39 85  (1)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4259

ex 1602 39 85  (2)

10,9 %

600

10 t

100 %

Muu

6 A

Neljännesvuosittain

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

10 t

10 %

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

10 t

10 %

6 B

Vuosittain

09.4261 (3)

1602 32 11

630 EUR/t

340

10 t

100 %

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

10 t

100 %

09.4263 (4)

1602 39 29

10,9 %

220

10 t

100 %

09.4264 (4)

ex 1602 39 85  (1)

10,9 %

148

10 t

100 %

09,4265 (4)

ex 1602 39 85  (2)

10,9 %

125

10 t

100 %

6C

Vuosittain

Järjestysnumero 09.4266 (5)

1602 39 29

10,9 %

60

10 t

100 %

Järjestysnumero 09.4267 (5)

1602 39 85

10,9 %

60

10 t

100 %

Kaikkia koskeva

6D

Neljännesvuosittain

Järjestysnumero 09.4268

1602 32 19

8 %

5 000

10 t

10 %

Kiina

9

Neljännesvuosittain

Järjestysnumero 09.4269

1602 39 29

10,9 %

6 000

10 t

10 %

Kiina

10

Vuosittain

Järjestysnumero 09.4283

1602 39 85

10,9 %

600

10 t

100 %

(1)   Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on vähintään 25 mutta alle 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia.

(2)   Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia.

(3)   Muu kuin Brasilia, Thaimaa mukaan luettuna.

(4)   Muu kuin Thaimaa, Brasilia mukaan luettuna.

(5)   Muu kuin Kiina.Kalkkunanlihavalmisteet

Maa

Ryhmänumero

Hallinnoinnin jaksotus

Järjestysnumero

CN-koodi

Tulli

Vuotuinen määrä

(tonnia)

Hakemuksen vähimmäismäärä

Hakemuksen enimmäismäärä

Brasilia

7

Neljännesvuosittain

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

100 t

10 %

Muu

8

Neljännesvuosittain

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596

10 t

10 %

▼B
LIITE II

A. Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Регламент (ЕО) № 616/2007.

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 616/2007.

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 616/2007.

tanskaksi

:

Forordning (EF) nr. 616/2007.

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 616/2007.

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 616/2007.

kreikaksi

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

englanniksi

:

Regulation (EC) No 616/2007.

ranskaksi

:

Règlement (CE) no 616/2007.

▼M6

kroaatiksi

:

Uredba (EZ) br. 616/2007.

▼B

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 616/2007.

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 616/2007.

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 616/2007.

unkariksi

:

616/2007/EK rendelet.

maltaksi

:

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007.

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 616/2007.

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 616/2007.

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 616/2007.

romaniaksi

:

Regulamentul (CE) nr. 616/2007.

slovakiksi

:

Nariadenie (ES) č. 616/2007.

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 616/2007.

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 616/2007.

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 616/2007.

▼M1

B. Asetuksen 4 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

espanjaksi

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

tšekiksi

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

tanskaksi

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

saksaksi

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

viroksi

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

kreikaksi

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

englanniksi

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

ranskaksi

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

▼M6

kroaatiksi

:

sniženje ZCT u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007

Vrijedi od. …

▼M1

italiaksi

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

latviaksi

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

liettuaksi

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

unkariksi

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

maltaksi

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

hollanniksi

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

puolaksi

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

portugaliksi

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

romaniaksi

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

slovakiksi

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od

sloveeniksi

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

suomeksi

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

ruotsiksi

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m.

▼B

C. Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

espanjaksi

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

tšekiksi

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

tanskaksi

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

saksaksi

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand.

viroksi

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

kreikaksi

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

englanniksi

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

ranskaksi

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.

▼M6

kroaatiksi

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/200.

▼B

italiaksi

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

latviaksi

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

liettuaksi

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

unkariksi

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

maltaksi

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

hollanniksi

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

puolaksi

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

portugaliksi

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

romaniaksi

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

slovakiksi

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

sloveeniksi

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

suomeksi

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

ruotsiksi

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

D. Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

espanjaksi

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

tšekiksi

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

tanskaksi

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

saksaksi

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

viroksi

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

kreikaksi

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

englanniksi

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

ranskaksi

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 616/2007.

▼M6

kroaatiksi

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007.

▼B

italiaksi

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

latviaksi

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

liettuaksi

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

unkariksi

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

maltaksi

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

hollanniksi

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

puolaksi

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

portugaliksi

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

romaniaksi

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

slovakiksi

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

sloveeniksi

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

suomeksi

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

ruotsiksi

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

▼M5

E. Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

espanjaksi

:

No puede utilizarse para productos originarios de Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

tšekiksi

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

tanskaksi

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

saksaksi

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Thailand.

viroksi

:

Ei ole kasutatav Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

kreikaksi

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

englanniksi

:

Not to be used for products originating in Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

ranskaksi

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.

italiaksi

:

Da non utilizzare per prodotti originari della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

latviaksi

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Taizemes izcelsmes produktiem.

liettuaksi

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

unkariksi

:

Nem alkalmazandó a Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

maltaksi

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti li joriġinaw mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

hollanniksi

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

puolaksi

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

portugaliksi

:

Não utilizável para produtos originários da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

romaniaksi

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

slovakiksi

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Thajska.

sloveeniksi

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Tajske.

suomeksi

:

Ei voimassa Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

ruotsiksi

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.( 1 ) Neuvoston päätös 2012/792/EU, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 47).

( 2 ) Neuvoston päätös (EU) 2019/143, annettu 28 päivänä tammikuuta 2019, asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL L 27, 31.1.2019, s. 2).

( 3 ) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 4 ) EYVL L 204, 3.8.1985, s. 5.

( 5 ) EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 6 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

Top