EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0536-20130701

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 536/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007 , Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/536/2013-07-01

2007R0536 — FI — 01.07.2013 — 001.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 536/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

(EYV L 128, 16.5.2007, p.6)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 492/2013, annettu 28 päivänä toukokuuta 2013,

  L 142

1

29.5.2013

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 536/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnistaEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 ( 1 ) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa ( 2 ), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY ( 3 ), määrätään maakohtaisen (Yhdysvallat) siipikarjanlihaa koskevan 16 665 tonnin tuontitariffikiintiön lisäämisestä.

(2)

Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 ( 4 ) ja tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 ( 5 ) olisi sovellettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

(3)

Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 16 päivänä elokuuta 2006 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1232/2006 ( 6 ) olisi tehtävä huomattavia muutoksia. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1232/2006 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(4)

Tuonnin säännöllisyyden turvaamiseksi olisi 1 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta ulottuva kiintiökausi jaettava useampaan osakauteen. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään joka tapauksessa, että todistusten voimassaolo päättyy tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.

(5)

Tariffikiintiötä olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tätä tarkoitusta varten olisi vahvistettava hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja täsmennettävä hakemuksiin ja todistuksiin merkittävät tiedot.

(6)

Siipikarjanliha-alan järjestelmään liittyvän keinotteluvaaran vuoksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset edellytykset, jotka koskevat toimijoiden pääsyä tariffikiintiöjärjestelmään.

(7)

Tariffikiintiön asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi olisi tuontitodistuksiin liittyväksi vakuudeksi vahvistettava 20 euroa 100 kilogrammalta.

(8)

Toimijoiden edun vuoksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa hakematta jääneet määrät, jotka lisätään seuraavaan osakauteen, asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(9)

Tariffikiintiöön pääsy edellyttää sellaisen alkuperätodistuksen esittämistä, jonka on antanut Amerikan yhdysvaltojen toimivaltainen viranomainen tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ( 7 ) mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

1.  Avataan liitteessä I tarkoitettu tariffikiintiö Amerikan yhdysvalloista olevien liitteessä I tarkoitettuihin CN-koodeihin kuuluvien siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia varten.

Tariffikiintiö avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta ulottuvaksi kaudeksi.

2.  Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä, määrä, tulli ja järjestysnumero vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

Vuotuiseksi kiintiökaudeksi vahvistettu määrä jaetaan neljään osakauteen seuraavasti:

a) 25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta;

b) 25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta;

c) 25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta;

d) 25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta.

4 artikla

1.  Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi tuontitodistuksen hakijan on tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia asetuksen (ETY) N:o 2777/75 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita kumpanakin mainitussa 5 artiklassa tarkoitettuna kautena.

2.  Todistushakemus voi koskea useita eri CN-koodeihin kuuluvia Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset niiden 15 kohtaan.

Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia ja enintään 10:tä prosenttia kyseisen osakauden aikana käytettävissä olevasta määrästä.

3.  Todistukset velvoittavat tuomaan Amerikan yhdysvalloista.

Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät:

a) 8 kohdassa alkuperämaa;

b) 20 kohdassa jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.

Todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

5 artikla

1.  Todistushakemus voidaan jättää ainoastaan kutakin 3 artiklassa tarkoitettua osakautta edeltävän kuukauden ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

2.  Tuontitodistushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään viidentenä päivänä hakemusten jättämisen määräajan päättymisestä haetut kokonaismäärät kilogrammoina ilmaistuina.

4.  Todistukset myönnetään seitsemännestä työpäivästä alkaen ja viimeistään yhdentenätoista työpäivänä 3 kohdassa ilmoittamiselle asetetun määräajan päättymisestä luettuna.

5.  Komissio vahvistaa tarvittaessa hakematta jääneet määrät, jotka lisätään automaattisesti seuraavalle osakiintiökaudelle vahvistettuun määrään.

6 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kiintiökauden osakauden ensimmäisen kuukauden päättymistä mainitun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kilogrammoina ilmaistut kokonaismäärät, joille todistuksia on myönnetty.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kutakin vuosijaksoa seuraavan neljännen kuukauden loppua kilogrammoina kokonaismäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu tämän asetuksen mukaisesti vapaaseen liikkeeseen kyseisellä jaksolla.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ne tuontitodistusten sisältämät määrät, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain, ensimmäisen kerran samanaikaisesti viimeisen osakauden hakemusten kanssa ja sen jälkeen ennen kutakin vuosijaksoa seuraavan neljännen kuukauden päättymistä.

7 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklassa säädetään, tuontitodistusten voimassaoloaika on 150 päivää alkaen sen osakauden ensimmäisestä päivästä, joksi ne on myönnetty.

2.  Todistuksesta johtuvia oikeuksia saa siirtää vain siirronsaajille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa ja tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa määritellyt edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdan soveltamista.

8 artikla

Tariffikiintiöön pääsy edellyttää sellaisen alkuperätodistuksen esittämistä, jonka on antanut Amerikan yhdysvaltojen toimivaltainen viranomainen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan mukaisesti. Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

9 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1232/2006.

Viittaukset kumottuun asetukseen katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen, ja niitä on luettava liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE IJärjestysnumero

CN-koodi

Kannettava tulli

►M1  Vuotuinen määrä (tonnia) ◄

09.4169

0207 11 10

131 euroa/t

►M1  21 345 ◄

0207 11 30

149 euroa/t

0207 11 90

162 euroa/t

0207 12 10

149 euroa/t

0207 12 90

162 euroa/t

0207 13 10

512 euroa/t

0207 13 20

179 euroa/t

0207 13 30

134 euroa/t

0207 13 40

93 euroa/t

0207 13 50

301 euroa/t

0207 13 60

231 euroa/t

0207 13 70

504 euroa/t

0207 14 10

795 euroa/t

0207 14 20

179 euroa/t

0207 14 30

134 euroa/t

0207 14 40

93 euroa/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 euroa/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 euroa/t

0207 24 90

186 euroa/t

0207 25 10

170 euroa/t

0207 25 90

186 euroa/t

0207 26 10

425 euroa/t

0207 26 20

205 euroa/t

0207 26 30

134 euroa/t

0207 26 40

93 euroa/t

0207 26 50

339 euroa/t

0207 26 60

127 euroa/t

0207 26 70

230 euroa/t

0207 26 80

415 euroa/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 euroa/t

0207 27 40

93 euroa/t

0207 27 50

339 euroa/t

0207 27 60

127 euroa/t

0207 27 70

230 euroa/t

0207 27 80

0 %
LIITE II

A. Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

tanskaksi

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

kreikaksi

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

englanniksi

:

Regulation (EC) No 536/2007.

ranskaksi

:

Règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

kroaatiksi

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.

▼B

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

unkariksi

:

536/2007/EK rendelet.

maltaksi

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

romaniaksi

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovakiksi

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B. Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

espanjaksi

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

tšekiksi

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

tanskaksi

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

saksaksi

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

viroksi

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

kreikaksi

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

englanniksi

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

ranskaksi

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

kroaatiksi

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.

▼B

italiaksi

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

latviaksi

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

liettuaksi

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

unkariksi

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

maltaksi

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

hollanniksi

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

puolaksi

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

portugaliksi

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

romaniaksi

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovakiksi

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

sloveeniksi

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

suomeksi

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

ruotsiksi

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.
LIITE IIIVastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1232/2006

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta

4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan toinen kohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 6 kohta

5 artiklan 7 kohta

5 artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 4 kohta

5 artiklan 9 kohta

5 artiklan 10 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 2 kohta

7 artikla

8 artikla

8 artiklan ensimmäinen kohta

2 artikla

8 artiklan toinen alakohta

9 artikla

10 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liitteessä II oleva A osa

Liite III

Liitteessä II oleva B osa

Liite IV

Liite V

Liite VI( 1 ) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

( 2 ) EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

( 3 ) EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

( 4 ) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

( 5 ) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

( 6 ) EUVL L 225, 17.8.2006, s. 5.

( 7 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

Top