EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1585

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1585, annettu 19 päivänä syyskuuta 2017, Kanadasta peräisin olevaan tuoreeseen ja jäädytettyyn naudan- ja sianlihaan sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EY) N:o 442/2009 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 481/2012 ja (EU) N:o 593/2013 muuttamisesta

C/2017/6173

OJ L 241, 20.9.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Kumoaja 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1585/oj

20.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1585,

annettu 19 päivänä syyskuuta 2017,

Kanadasta peräisin olevaan tuoreeseen ja jäädytettyyn naudan- ja sianlihaan sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EY) N:o 442/2009 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 481/2012 ja (EU) N:o 593/2013 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a, b, c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen (EU) 2017/38 (2) nojalla neuvosto sopi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimuksen 2.4 artiklassa määrätään molemmilta osapuolilta peräisin oleviin tavaroihin tuonnin yhteydessä sovellettavien tuontitullien alentamisesta tai poistamisesta sopimuksen liitteessä 2-A esitettyjen tullien poistoluetteloiden mukaisesti.

(2)

Sopimuksen liitteessä 2-A määrätään muun muassa naudan- ja sianlihan unionin tariffikiintiöistä. Sopimuksen liitteessä 2-B määrätään tariffikiintiöiden hallinnointiin liittyvistä erityisistä näkökohdista. Liitteessä 2-A olevassa 6 kohdassa määrätään siirtymäsäännöistä ensimmäistä vuotta varten.

(3)

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 21 päivästä syyskuuta 2017. Sen vuoksi on tarpeen avata Kanadasta peräisin olevan tuoreen ja jäädytetyn naudan- ja sianlihan vuotuiset tuontitariffikiintiökaudet 21 päivästä syyskuuta 2017 alkaen. Jotta nykyisen ja kehittymässä olevan tuotannon hankintatarpeille, unionin naudan- ja sianliha-alan jalostus- ja kulutusmarkkinoiden kilpailukyvylle, hankintojen varmuudelle ja jatkuvuudelle sekä markkinoiden tasapainon varmistamiselle annettaisiin riittävästi painoarvoa, on aiheellista, että komissio hallinnoi kyseisiä kiintiöitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(4)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1237 (3) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1239 (4) säädetään tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Lisäksi komission asetuksessa (EY) N:o 382/2008 (5) säädetään naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä. Mainittuja asetuksia olisi sovellettava tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin, ellei ole aiheellista myöntää poikkeuksia.

(5)

Tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava myös niitä komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (6) säännöksiä, jotka koskevat tuontitodistusten hakemista, hakijoiden asemaa, tuontitodistusten myöntämistä ja asetettavia vakuuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjen muiden edellytysten soveltamista.

(6)

Sopimuksen liitteessä 2-B määrätään myös menettelyistä silloin, kun todistus palautetaan. On tarpeen vahvistaa käyttämättömien todistusten palauttamista koskevat säännökset.

(7)

Sopimukseen liitetyssä alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyitä koskevassa pöytäkirjassa vahvistetaan sovellettavat alkuperäselvitystä koskevat säännöt. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa säännökset alkuperäselvityksen esittämisestä kyseisen pöytäkirjan mukaisesti.

(8)

Sopimuksen liitteessä 2-A määrätään, että sianlihaan sovellettavia tariffikiintiömääriä korotetaan, vuodesta yksi alkaen, tuotepainona ilmaistuna 4 624 tonnilla (5 549 tonnia teuraspainoekvivalentteina) perustuen määrään, joka vahvistetaan Kanadasta peräisin oleville sianlihatuotteille komission asetuksessa (EY) N:o 442/2009 (7). Lisäksi tuoreelle tai jäähdytetylle naudanlihalle vahvistettuja tariffikiintiömääriä korotetaan, vuodesta yksi alkaen, tuotepainona ilmaistuna 3 200 tonnilla (4 160 tonnia teuraspainoekvivalentteina) johtuen neuvoston asetuksen (EY) N:o 617/2009 (8) soveltamisesta, ja määriä hallinnoidaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 481/2012 (9) mukaisesti. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 442/2009 ja täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 481/2012 olisi muutettava vastaavien määrien vähentämiseksi.

(9)

Sopimuksen liitteessä 2-A säädetään myös, että Kanadasta peräisin olevia tavaroita, joita tuodaan unioniin komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 593/2013 (10) vahvistetussa nykyisessä tariffikiintiössä, joka koskee nautaeläinten korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä ja jäädytettyä lihaa, voidaan tuoda tullitta sopimuksen voimaantulopäivästä. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 593/2013 olisi muutettava.

(10)

Jotta sopimusta voitaisiin ryhtyä soveltamaan väliaikaisesti 21 päivänä syyskuuta 2017, kaikki vuoden 2017 kiintiöjaksolle kuuluvat määrät olisi asetettava kaikkien osallistumiskelpoisten hakijoiden haettavaksi lokakuussa 2017.

(11)

Kun otetaan huomioon sopimuksen väliaikaisen soveltamisen aloittamispäivä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman nopeasti.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen ja hallinnointi

1.   Tällä asetuksella avataan liitteessä I mainituille tuotteille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi vuotuiset tuontitariffikiintiöt, joita hallinnoidaan tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kiintiöihin luettavien tuotteiden määrät sekä niistä kannettavat tullit ja kiintiön järjestysnumerot vahvistetaan liitteessä I.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kiintiökausi vuodeksi 2017 avataan tämän asetuksen soveltamispäivästä 31 päivään joulukuuta 2017.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuontitariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun menetelmän mukaisesti.

5.   Asetuksia (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 382/2008, delegoitua asetusta (EU) 2016/1237 ja täytäntöönpanoasetusta ja (EU) 2016/1239 sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla

Tuontitariffikiintiöiden alajaksot

Vuotuisille tuontitariffikiintiöille, joiden järjestysnumerot ovat liitteessä I, vahvistetut tuotemäärät jaetaan neljälle alajaksolle seuraavasti:

a)

25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta;

b)

25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta;

c)

25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta;

d)

25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta.

Käyttämättömät määrät, joista ilmoitetaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, on lisättävä seuraavalla alajaksolla käytettävissä oleviin määriin. Vuotuisen kiintiökauden lopussa jäljellä olevia määriä ei saa siirtää seuraavalle vuotuiselle kiintiökaudelle.

3 artikla

Muuntokertoimet

Liitteessä II vahvistettuja muuntokertoimia käytetään tuotepainon muuttamiseksi teuraspainoekvivalenteiksi liitteessä I esitettyihin järjestysnumeroihin kuuluvien tuotteiden osalta.

4 artikla

Tuontitodistushakemukset

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tuontitariffikiintiöissä myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää tuontitodistuksen esittämistä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi tuontitodistusten hakijoiden on osoitettava, että ne ovat tuoneet tai niiden puolesta on tuotu tietty määrä tuotteita asiaankuuluvien tullisäännösten mukaisesti tuontitodistushakemuksen esittämistä välittömästi edeltävän 12 kuukauden jakson aikana. Tuodun määrän on koskettava seuraavia tuotteita:

a)

naudanlihan tariffikiintiöt: CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 tai 0206 29 91 kuuluvat tuotteet;

b)

sianlihan tariffikiintiöt: CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 tai 0206 29 91 kuuluvat tuotteet tai asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan q alakohdassa tarkoitetut sianliha-alan tuotteet.

3.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä kutakin 2 artiklassa tarkoitettua alajaksoa edeltävän kahden kuukauden jakson ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

4.   Jos alajaksoon kuuluvaa määrää ei käytetä kokonaan 3 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen hakuajan jälkeen, osallistumiskelpoiset hakijat voivat toimittaa uusia tuontitodistushakemuksia seuraavien kahden kuukauden seitsemän ensimmäisen päivän aikana. Näissä tapauksissa myös elintarvikealan toimijat, joiden laitokset on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (11) 4 artiklan mukaisesti, ovat osallistumiskelpoisia hakijoita. Joulukuussa ei kuitenkaan avata hakuaikoja.

5.   Kun tietyllä alajaksolla käytettävissä oleva määrä on käytetty kokonaan yhden hakuajan jälkeen, komissio keskeyttää uudet hakemukset kyseisen alajakson osalta.

6.   Tuontitodistushakemuksissa mainitaan ainoastaan yksi järjestysnumero. Ne voivat koskea useita eri CN-koodien tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset niiden 15 kohtaan. Kokonaismäärä on muunnettava teuraspainoekvivalenteiksi.

7.   Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa alkuperämaa ”Kanada” ja ”kyllä”-kohdassa rasti;

b)

20 kohdassa jokin liitteessä III luetelluista maininnoista;

8.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään sen kuukauden 14 päivänä, jona hakemukset jätetään 3 ja 4 kohdan mukaisesti, kaikkien hakemusten kokonaismäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, kilogrammoina teuraspainoekvivalenttia ja järjestysnumeron mukaan jaoteltuina.

9.   Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, kaikkien 4 kohdassa tarkoitettujen osallistumiskelpoisten hakijoiden on toimitettava vuoden 2017 kiintiöjaksoa koskevat tuontitodistushakemukset lokakuun 2017 seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

5 artikla

Tuontitodistusten myöntäminen

1.   Tuontitodistukset on myönnettävä sen kuukauden, jona hakemukset on jätetty 4 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, 23 päivästä alkaen kyseisen kuukauden loppuun.

2.   Tuontitodistukset ovat voimassa viisi kuukautta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 7 artiklassa tarkoitetusta tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen tai sen alajakson alkamispäivästä, jota varten tuontitodistus myönnetään, sen mukaan kumpi on myöhäisempi. Tuontitodistuksen voimassaolo päättyy kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta kunakin tuontitariffikiintiökautena.

3.   Tuontitodistuksia ei voi siirtää.

6 artikla

Todistusten palauttaminen

Todistuksenhaltijat voivat palauttaa käyttämättömät todistuksen alaiset määrät ennen todistuksen voimassaolon päättymistä ja viimeistään neljä kuukautta ennen tariffikiintiökauden loppua. Kukin todistuksenhaltija voi palauttaa enintään 30 prosenttia henkilökohtaisen todistuksensa alaisesta määrästä.

7 artikla

Vakuudet

1.   Tuontitodistushakemusta jätettäessä on asetettava vakuus, jonka suuruus 100 kilogrammalta teuraspainoekvivalenttia on 9,5 euroa naudanlihan osalta ja 6,5 euroa sianlihan osalta.

2.   Jos asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltaminen johtaa siihen, että myönnettävä määrä on pienempi kuin haettu määrä, tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus on vapautettava viipymättä vastaavassa suhteessa.

3.   Jos osa todistuksen alaisesta määrästä palautetaan 6 artiklan mukaisesti, vastaavasta vakuudesta vapautetaan 60 prosenttia.

4.   Kun 95 prosenttia henkilökohtaisen todistuksen määrästä on tosiasiallisesti tuotu, vakuus vapautetaan kokonaisuudessaan.

8 artikla

Ilmoitukset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kutakin hakemusten jättämiskuukautta seuraavan kuukauden kymmenentenä päivänä edellisen kuukauden aikana myöntämiensä todistusten kattamat määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 6 artiklan mukaisesti palautettujen todistusten kattamat määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, ja tuontitodistusten käyttämättä jääneet tai osittain käytetyt määrät, jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset oli myönnetty, välistä erotusta,

a)

viimeistään vuotuisen kiintiökauden kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä,

b)

sellaisten määrien osalta, joita ei ollut vielä ilmoitettu a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, viimeistään 30 päivänä huhtikuuta kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymisen jälkeen.

3.   Kun kyseessä ovat 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, määrä on ilmoitettava kilogrammoina teuraspainoekvivalenttia ja järjestysnumeron mukaan jaoteltuna.

9 artikla

Alkuperäselvitys

Kanadasta peräisin olevan tuoreen ja jäädytetyn naudan- ja sianlihan vapaaseen liikkeeseen luovutus unionissa edellyttää alkuperäilmoituksen esittämistä. Alkuperäilmoitus on esitettävä laskulla tai muulla kaupallisella asiakirjalla, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti sen yksilöimisen mahdollistamiseksi. Alkuperäilmoituksen tekstin on oltava Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (12) alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä koskevan pöytäkirjan liitteessä 2 esitetyn mukainen.

10 artikla

Asetuksen (EY) N:o 442/2009 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 481/2012 ja (EU) N:o 593/2013 muuttaminen

1.   Muutetaan asetus (EY) N:o 442/2009 seuraavasti:

a)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän asetuksen soveltamiseksi kiintiöissä nro 09.4038 ja 09.0123 CN-koodeihin ex 0203 19 55 ja ex 0203 29 55 kuuluvia tuotteita ovat kinkku ja sen palat.”;

b)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti: ”Lisäksi kiintiön nro 09.4170 osalta 8 kohdassa on ”kyllä”-kohtaan merkittävä rasti.”;

ii)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Todistukset velvoittavat tuomaan Amerikan yhdysvalloista kiintiössä nro 09.4170.”;

c)

Poistetaan 10 artiklan 3 kohta;

d)

Korvataan liitteessä I oleva B osa tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

2.   Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 481/2012 liite I tämän asetuksen liitteessä V olevalla tekstillä.

3.   Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 593/2013 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kiintiöihin sovellettavaksi arvotulliksi vahvistetaan 20 prosenttia. Kanadasta peräisin olevien tuotteiden tulli on kuitenkin 0.”

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä syyskuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2017/38, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1237, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevien sääntöjen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tällaisten todistusten osalta asetettujen vakuuksien vapauttamista ja pidättämistä koskevien sääntöjen osalta, komission asetusten (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 341/2007 ja (EY) N:o 382/2008 muuttamisesta sekä komission asetusten (EY) N:o 2390/98, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 507/2008 kumoamisesta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1239, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 44).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 382/2008, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 442/2009, annettu 27 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla (EUVL L 129, 28.5.2009, s. 13).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 617/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta (EUVL L 182, 15.7.2009, s. 1).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 481/2012, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012, korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiön hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 148, 8.6.2012, s. 9).

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 593/2013, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 170, 22.6.2013, s. 32).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(12)  Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 23).


LIITE I

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Jos CN-koodin edessä on ”ex”, etuuskohtelu määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestysnumero

CN-koodit

Kuvaus

Tuontikausi

Määrä tonneina (teuraspainoekvivalenttia)

Kannettava tulli

(euroa/tonni)

09.4280

ex 0201 10 00

ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

ex 0201 20 90

ex 0201 30 00

ex 0206 10 95

Nautaeläinten, ei kuitenkaan biisonin, liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Vuosi 2017

Vuosi 2018

Vuosi 2019

Vuosi 2020

Vuosi 2021

Vuodesta 2022

2 584

14 440

19 580

24 720

29 860

35 000

0

09.4281

ex 0202 10 00

ex 0202 20 10

ex 0202 20 30

ex 0202 20 50

ex 0202 20 90

ex 0202 30 10

ex 0202 30 50

ex 0202 30 90

ex 0206 29 91

ex 0210 20 10

ex 0210 20 90

ex 0210 99 51

ex 0210 99 59

Nautaeläinten, ei kuitenkaan biisonin, liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Vuosi 2017

Vuosi 2018

Vuosi 2019

Vuosi 2020

Vuosi 2021

Vuodesta 2022

695

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

0

09.4282

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, kinkku, lapa ja niiden palat

Vuosi 2017

Vuosi 2018

Vuosi 2019

Vuosi 2020

Vuosi 2021

Vuodesta 2022

5 014

30 549

43 049

55 549

68 049

80 549

0


LIITE II

3 artiklassa tarkoitetut muuntokertoimet

CN-koodit

Muuntokerroin

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0206 10 95

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 59

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %


LIITE III

Asetuksen 4 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) …/…)

espanjaksi: Reglamento de Ejecución (UE) …/…

tšekiksi: Prováděcí nařízení (EU) …/…

tanskaksi: Gennemførelsesforordning (EU) …/…

saksaksi: Durchführungsverordnung (EU) …/…

viroksi: Rakendusmäärus (EL) …/…

kreikaksi: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…

englanniksi: Implementing Regulation (EU) …/…

ranskaksi: Règlement d'exécution (UE) …/…

kroaatiksi: Provedbena uredba (EU) …/…

italiaksi: Regolamento di esecuzione (UE) …/…

latviaksi: Īstenošanas regula (ES) …/…

liettuaksi: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…

unkariksi: (EU) …/… végrehajtási rendelet

maltaksi: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) …/…

hollanniksi: Uitvoeringsverordening (EU) …/…

puolaksi: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…

portugaliksi: Regulamento de Execução (UE) …/…

romaniaksi: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…

slovakiksi: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…

sloveeniksi: Izvedbena uredba (EU) …/…

suomeksi: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…

ruotsiksi: Genomförandeförordning (EU) …/…


LIITE IV

”B OSA

Samanaikaisen tarkastelun menetelmällä hallinnoidut kiintiöt

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä tonneina (nettopaino)

Kannettava tulli

(euroa/tonni)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Selkä ja kinkku, luuttomat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Selkä ja kinkku, luuttomat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevat

4 922

250”


LIITE V

LIITE I

Korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan tariffikiintiöt

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tariffikiintiökausi

Tariffikiintiön määrä (tonnia, nettopainona)

Tariffikiintiötulli

Kaudella 1. heinäkuuta 2017–30. kesäkuuta 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Nautaeläinten liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, joka täyttää liitteessä II vahvistetut vaatimukset

1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta

45 711

Nolla

josta

09.2202

1. heinäkuuta – 30. syyskuuta

12 050

09.2202

1. lokakuuta – 31. joulukuuta

11 161

09.2202

1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

11 250

09.2202

1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

11 250

1. heinäkuuta 2018 alkaen

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Nautaeläinten liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, joka täyttää liitteessä II vahvistetut vaatimukset

1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta

45 000

Nolla

josta

09.2202

1. heinäkuuta – 30. syyskuuta

11 250

09.2202

1. lokakuuta – 31. joulukuuta

11 250

09.2202

1. tammikuuta – 31. maaliskuuta

11 250

09.2202

1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta

11 250


(1)  Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeus päästä osalliseksi tästä tariffikiintiöstä voidaan myöntää ainoastaan siinä tapauksessa, että hakemuksessa ilmoitetaan osatariffikiintiön järjestysnumero, joka on 09.2202.


Top