EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2076

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa tuoretta ja jäädytettyä sianlihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

OJ L 302, 19.11.2015, p. 51–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Kumoaja 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2076/oj

19.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/51


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2076,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,

Ukrainasta peräisin olevaa tuoretta ja jäädytettyä sianlihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a, c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti neuvoston päätöksellä 2014/668/EU (2) Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittamisen Euroopan unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisen soveltamisen. Sopimuksessa määrätään Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa kannettavien tullien poistamisesta sen luvun I liitteen I-A mukaisesti. Mainitun liitteen I-A lisäyksessä ovat sianlihaa koskevat tuontitariffikiintiöt.

(2)

Odotettaessa, että sopimus tulee voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 (3) mukaisesti, vuosia 2014 ja 2015 koskevat sianlihan tuontitariffikiintiöt on avattu ja niitä hallinnoidaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 414/2014 (4) mukaisesti.

(3)

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2016. Sen vuoksi on tarpeen avata vuotuiset tuontitariffikiintiökaudet 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. Jotta nykyisen ja kehittymässä olevan tuotannon hankintatarpeille, unionin sianliha-alan jalostus- ja kulutusmarkkinoiden kilpailukyvylle, hankintojen varmuudelle ja jatkuvuudelle sekä markkinoiden tasapainon varmistamiselle annettaisiin riittävästi painoarvoa, on aiheellista, että komissio hallinnoi kyseisiä kiintiöitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(4)

Komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (5) 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tiettyä tuontitariffikiintiötä koskevissa komission asetuksissa voidaan säätää sellaisen järjestelmän soveltamisesta, jossa kiintiöitä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset. Tällaisessa järjestelmässä tuontioikeuden saaneet toimijat voivat kiintiökauden aikana päättää tosiasiallisten kauppavirtojensa perusteella, missä vaiheessa ne haluavat hakea tuontitodistuksia.

(5)

Komission asetuksessa (EY) N:o 376/2008 (6) säädetään maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt. Mainittua asetusta olisi sovellettava tämän asetuksen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin, ellei ole aiheellista myöntää poikkeuksia.

(6)

Tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava myös niitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä, jotka koskevat tuontioikeuksien hakemista, hakijoiden asemaa ja tuontitodistusten myöntämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa vahvistettujen muiden edellytysten soveltamista.

(7)

Tariffikiintiöiden asianmukaista hallinnointia varten olisi tuontioikeushakemusta jätettäessä ja tuontitodistuksen myöntämishetkellä asetettava vakuus.

(8)

Toimijat olisi velvoitettava hakemaan tuontitodistuksia kaikille myönnetyille tuontioikeuksille komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 (7) 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua velvoitetta noudattaen.

(9)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1001/2013 (8) on korvattu eräät neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (9) liitteessä I olevat CN-koodit uusilla CN-koodeilla, jotka poikkeavat nyt sopimuksen luvun I liitteen I-A lisäyksessä tarkoitetuista CN-koodeista. Uudet CN-koodit olisi sen vuoksi otettava huomioon tämän asetuksen liitteessä I.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen ja hallinnointi

1.   Tällä asetuksella avataan liitteessä I mainittaville tuotteille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi vuodesta 2016 alkaen vuotuiset tuontitariffikiintiöt, joita hallinnoidaan tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kiintiöihin luettavien tuotteiden määrät sekä niistä kannettavat tullit ja kiintiön järjestysnumerot vahvistetaan liitteessä I.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tuontitariffikiintiötä hallinnoidaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla menetelmällä myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset.

4.   Asetusten (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 376/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla

Tuontitariffikiintiökaudet

Vuotuiselle tuontitariffikiintiölle, jonka järjestysnumero on liitteessä I, vahvistettu tuotemäärä jaetaan neljälle osakaudelle seuraavasti:

a)

25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta;

b)

25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta;

c)

25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta;

d)

25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta.

3 artikla

Tuontioikeushakemukset ja tuontioikeuksien myöntäminen

1.   Tuontioikeushakemukset on jätettävä kutakin 2 artiklassa tarkoitettua osakautta edeltävän kuukauden ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

2.   Tuontioikeushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, jonka suuruus on 20 euroa 100 kilogrammalta.

3.   Tuontioikeuksien hakijoiden on ensimmäisen tiettyä kiintiövuotta koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä esitettävä todiste CN-koodin 0203 sianlihatuotteiden määrästä, jonka ne ovat tuoneet tai joka on tuotu niiden puolesta asiaankuuluvien tullisäännösten mukaisesti, jäljempänä ’viitemäärä’. Tällaisen todisteen on koskettava 12 kuukauden ajanjaksoa, joka päättyy kuukausi ennen hakijan ensimmäistä hakemusta. Sulautumisen tuloksena syntynyt yritys, jossa kukin yritys on tuonut viitemääriä, voi yhdistää kyseiset viitemäärät hakemuksensa perusteeksi.

4.   Jonakin 2 artiklassa tarkoitettuna osakautena jätetyssä tuontioikeushakemuksessa oleva tuotteiden kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärää. Toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä hakemukset, jotka eivät noudata tätä sääntöä.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään hakemusten jättämiskuukauden 14 päivänä kaikkien hakemusten kokonaismäärät kilogrammoina tuotepainoa, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, ja järjestysnumeron mukaan jaoteltuna.

6.   Tuontioikeudet on myönnettävä sen kuukauden 23 päivästä alkaen, jona hakemukset on jätetty, mutta viimeistään kyseisen kuukauden viimeisenä päivänä.

7.   Jos asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen tuloksena on se, että tuontioikeuksia myönnetään vähemmän kuin niitä on haettu, tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus on vapautettava viipymättä vastaavassa suhteessa.

8.   Tuontioikeudet ovat voimassa sen osakauden ensimmäisestä päivästä, jonka osalta hakemus on jätetty, kunkin tuontitariffikiintiökauden 31 päivään joulukuuta asti. Tuontioikeuksia ei voi siirtää.

4 artikla

Tuontitodistushakemukset ja tuontitodistuksien myöntäminen

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tuontitariffikiintiöissä myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää tuontitodistuksen esittämistä.

2.   Tuontitodistushakemusten on katettava myönnetty tuontioikeusmäärä kokonaisuudessaan. Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua velvoitetta on noudatettava.

3.   Tuontitodistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden tuontioikeuksia ja saanut ne.

4.   Toimijan on asetettava tuontitodistushakemuksen jättämishetkellä vakuus, jonka suuruus on 50 euroa 100 kilogrammalta. Kukin tuontitodistuksen myöntäminen vähentää saatuja tuontioikeuksia vastaavasti, ja tuontioikeuksia varten asetettu vakuus on vapautettava viipymättä vastaavassa suhteessa.

5.   Tuontitodistukset myönnetään tuontioikeudet saaneen toimijan hakemuksesta ja nimissä.

6.   Tuontitodistushakemuksissa mainitaan ainoastaan yksi järjestysnumero. Ne voivat koskea useita eri CN-koodien tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 15 kohtaan ja tavaran kuvaukset 16 kohtaan.

7.   Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti;

b)

20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.

8.   Kussakin todistuksessa on mainittava kutakin CN-koodia koskeva määrä.

9.   Tuontitodistus on voimassa 30 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta myöntämispäivästä. Tuontitodistuksen voimassaolo päättyy kuitenkin viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden 31 päivänä joulukuuta.

5 artikla

Komissiolle annettavat ilmoitukset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin osakauden viimeistä päivää seuraavan kuukauden 10 päivänä kyseisellä osakaudella myöntämiensä todistusten kattamat määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tuontitodistusten käyttämättä jääneet tai osittain käytetyt määrät, jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset oli myönnetty, välistä erotusta, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina

a)

yhdessä tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten kanssa viimeistä osakautta koskevien hakemusten osalta;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta sellaisten määrien osalta, joita ei ollut vielä ilmoitettu a alakohdassa säädetyn ensimmäisen ilmoituksen antamishetkellä.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen kyseisellä kiintiökaudella.

4.   Kun kyseessä ovat 1,2 ja 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa ja järjestysnumeron mukaan jaoteltuina.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston päätös 2014/668/EU, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta III osaston (lukuun ottamatta määräyksiä, jotka liittyvät työntekijöinä toisen osapuolen alueella laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten kohteluun) ja IV, V, VI ja VII osaston sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta, ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin olevan tuoreen ja jäädytetyn sianlihan tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 121, 24.4.2014, s. 44).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 376/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1001/2013, annettu 4 päivänä lokakuuta 2013, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 290, 31.10.2013, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE I

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista.

Järjestys–numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä tonneina (nettopaino)

Kannettava tulli

(Euroa/tonni)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Kesyn sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Kesyn sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan kinkku, selkä ja niiden luulliset palat

20 000

0


LIITE II

Asetuksen 4 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

espanjaksi: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

tšekiksi: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

tanskaksi: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

saksaksi: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

viroksi: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

kreikaksi: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

englanniksi: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

ranskaksi: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

kroaatiksi: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

italiaksi: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

latviaksi: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

liettuaksi: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

unkariksi: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

maltaksi: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

hollanniksi: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

puolaksi: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

portugaliksi: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

romaniaksi: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

slovakiksi: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

sloveeniksi: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

suomeksi: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

ruotsiksi: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076


Top