EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0382-20161106

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 382/2008, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008 , naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (uudelleenlaadittu teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/382/2016-11-06

2008R0382 — FI — 06.11.2016 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 382/2008,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008,

naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(uudelleenlaadittu teksti)

(EUVL L 115 29.4.2008, s. 10)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 514/2008, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 150

7

10.6.2008

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 173/2011, annettu 23 päivänä helmikuuta 2011,

  L 49

16

24.2.2011

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1379/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011,

  L 343

20

23.12.2011

►M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1212/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,

  L 348

7

18.12.2012

►M5

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1237, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

  L 206

1

30.7.2016
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 382/2008,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008,

naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(uudelleenlaadittu teksti)I

LUKU

ASETUKSEN SOVELTAMISALA

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.II

LUKU

TUONTITODISTUKSET

▼M5 —————

▼M1 —————

▼B

5 artikla

▼M5 —————

▼M1

3.  Tuontitariffikiintiöön kuuluvan tuonnin tapauksessa sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a) Todistushakemus hylätään, jos toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole asetettu vakuudeksi elävistä eläimistä 5 euroa eläimeltä ja muista tuotteista 12 euroa 100 nettopainokilogrammalta viimeistään kello 13 hakemuksen jättöpäivänä.

b) Todistukset ovat voimassa asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan kolmannen kuukauden loppuun asti.

c) Tuontitodistuksen myöntävä viranomainen merkitsee tuontitodistuksen tai sen otteiden kohtaan 20 Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyssä tullitariffissa (Taric) olevan kiintiön järjestysnumeron.

▼M4

6 artikla

▼M5 —————

▼M4

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tuotemäärät, jotka luovutettiin vapaaseen liikkeeseen komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 ( 1 ) 4 artiklan mukaisesti.

▼M5 —————

▼BIII

LUKU

VIENTITODISTUKSET

9 artikla

Vietäessä naudanliha-alan tuotteita, joille haetaan vientitukea, on esitettävä vientitodistus, johon sisältyy tuen ennakkovahvistus tämän asetuksen 10–16 artiklan säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

10 artikla

1.  Vietäessä tuotteita, joille on haettu vientitukea ja joista on esitettävä vientituen ennakkovahvistuksen sisältävä vientitodistus, vientituen ennakkovahvistuksen sisältävät todistukset ovat voimassa asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta myöntämispäivästä alkaen

a)  ►M3  CN-koodeihin 0102 21 , 0102 31 00 ja 0102 90 20  ◄ kuuluvien tuotteiden osalta todistusten myöntämispäivää seuraavan viidennen kuukauden loppuun ja ►M3  CN-koodeihin 0102 29 , 0102 39 10 , 0102 90 91 ja ex  16 02  ◄ kuuluvien tuotteiden osalta 75 päivää;

b) muiden tuotteiden osalta 60 päivää.

2.  Naudanliha-alan tuotteiden vientitodistusten, jotka on annettu asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, voimassaolo päättyy

a)  ►M3  CN-koodeihin 0102 21 , 0102 31 00 ja 0102 90 20  ◄ kuuluvien tuotteiden osalta viidennen kuukauden lopussa kyseisen asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta myöntämiskuukaudesta;

b) muiden tuotteiden osalta neljännen kuukauden lopussa kyseisen asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta myöntämiskuukaudesta.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklan 5 kohdassa säädetään, ►M3  CN-koodeihin 0102 21 , 0102 31 00 ja 0102 90 20  ◄ kuuluvien tuotteiden osalta 21 päivän määräaika korvataan 90 päivällä.

4.  Todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 15 on oltava tuotteen kuvaus ja kohdassa 16 tuotteen maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön kaksitoistanumeroinen koodi sekä kohdassa 7 määrämaamerkintä.

5.  Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 14 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetut tuoteluokat ovat tämän asetuksen liitteessä VI.

11 artikla

Vientituen ennakkovahvistuksen sisältäviin vientitodistuksiin liittyvä vakuus on

a) 26 euroa eläimeltä elävistä eläimistä;

b) 15 euroa 100 kilogrammalta maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön koodiin 0201 30 00 9100 kuuluvia tuotteita;

c) 9 euroa 100 nettopainokilogrammalta muita tuotteita.

12 artikla

1.  Asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tuen ennakkovahvistuksen sisältäviä vientitodistushakemuksia voidaan jättää toimivaltaisille viranomaisille viikoittain maanantaista perjantaihin.

Vientitodistukset myönnetään hakemuksen jättöpäivää seuraavan viikon keskiviikkona, jos komissio ei ole toteuttanut yhtään tämän artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua erityistoimenpidettä siihen mennessä.

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 16 artiklan mukaiset todistushakemukset myönnetään kuitenkin välittömästi.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan toisessa alakohdassa säädetään, komissio voi asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistaa vientitodistusten myöntämispäiväksi muun päivän kuin keskiviikon, jos todistuksia ei voida myöntää kyseisenä päivänä.

2.  Jos vientitodistusten myöntäminen johtaisi tai uhkaisi johtaa käytettävissä olevien talousarviovarojen ylittämiseen tai siihen, että vientitukeen oikeutetut enimmäismäärät ylittyvät kyseisenä ajanjaksona asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan 11 kohdassa tarkoitetut rajoitukset huomioon ottaen, taikka vaarantaisi viennin jatkumisen kyseisen ajanjakson jäljellä olevaksi ajaksi, komissio voi:

a) vahvistaa haetuille määrille yhtenäisen hyväksymisprosentin;

b) hylätä hakemukset, joiden osalta ei vielä ole myönnetty vientitodistuksia;

c) keskeyttää vientitodistushakemusten vastaanottamisen enintään viiden työpäivän ajaksi, jollei asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen mahdollisesti päätettävästä pidemmäksi ajanjaksoksi keskeyttämisestä muuta johdu.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa keskeyttämisaikana jätettyjä vientitodistushakemuksia ei hyväksytä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa tai mukauttaa tuoteluokan ja määräpaikan tai määräpaikkaryhmän mukaan.

3.  Edellä 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös silloin, kun vientitodistushakemukset koskevat määriä, jotka ylittävät tai uhkaavat ylittää tavanomaisen kaupan mukaiset määrät tietyn määräpaikan tai määräpaikkaryhmän osalta ja kun haettujen todistusten myöntäminen saattaisi aiheuttaa keinotteluriskin tai kilpailun vääristymistä toimijoiden välillä taikka kyseisen kaupan tai yhteisön markkinoiden häiriöitä.

4.  Jos annetut määrät hylätään tai niitä vähennetään, vakuus on vapautettava välittömästi sen määrän osalta, jota koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

5.  Jos yhtenäinen alennusprosentti on alle 90 prosenttia, todistus annetaan 1 kohdasta poiketen viimeistään yhdentenätoista päivänä kyseisen prosentin julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tätä julkaisemista seuraavan kymmenen päivän kuluessa toimija voi:

a) peruuttaa hakemuksensa, jolloin vakuus vapautetaan välittömästi; tai

b) pyytää todistuksen välitöntä antamista, jolloin toimivaltainen viranomainen antaa sen viipymättä, kuitenkin aikaisintaan viidentenä arkipäivänä todistushakemuksen jättämisen jälkeen.

6.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvia tuotteita koskevat todistukset myönnetään välittömästi, jos tuotteiden määrä on enintään 25 tonnia. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 10 artiklassa säädetään, tässä tapauksessa todistusten voimassaoloaika on rajoitettu viiteen työpäivään niiden asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta antopäivästä, ja hakemusten ja todistusten kohdassa 20 on oltava vähintään yksi tämän asetuksen liitteessä VII olevassa A osassa olevista maininnoista.

13 artikla

1.  Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sallitun poikkeaman rajoissa viety määrä ei oikeuta vientitukeen, jos viennissä käytetään tämän asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua todistusta ja todistuksen kohdassa 22 on maininta

”Tuki on voimassa enintään … tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)”.

2.  Komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 ( 2 ) 18 artiklan 3 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan säännöksiä ei sovelleta komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 ( 3 ) vahvistetun maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön CN-koodeihin 0201 30 00 9100 ja 0201 30 00 9120 kuuluville tuotteille myönnettyihin erityisvientitukiin, jos kyseiset tuotteet on asetettu komission asetuksen (EY) N:o 1741/2006 ( 4 ) 4 artiklan mukaiseen tullivarastointimenettelyyn.

14 artikla

1.  Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1643/2006 mukaiseen vientiin.

2.  Asetuksen (EY) N:o 1643/2006 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistushakemus voidaan jättää vain sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka hygieniaolosuhteet vastaavat tuojamaan vaatimuksia.

3.  Vientitodistushakemusten ja todistusten kohtaan 7 on sisällyttävä maininta ”USA”. Todistus velvoittaa viemään jäsenvaltiosta tähän määräpaikkaan.

4.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, viedyt määrät eivät voi ylittää todistukseen merkittyjä määriä. Todistuksen kohtaan 19 on sisällyttävä luku 0.

5.  Todistuksen 22 kohdassa on oltava jokin liitteessä VII olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

▼M2

6.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a) kunakin työpäivänä viimeistään kello 18.00 (Brysselin aikaa) tuotteiden kokonaismäärä, jolle todistuksia on haettu;

b) viimeistään hakemusten jättökuukautta seuraavan kuukauden lopussa luettelo kaikista hakijoista.

▼B

7.  Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa yhtenäisen hyväksymisprosentin haetuille määrille.

8.  Todistukset annetaan kymmenentenä työpäivänä hakemuspäivän jälkeen. Jos hakemuksia ei ole toimitettu komissiolle, todistuksia ei myönnetä.

9.  Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, vientitodistusten voimassaoloaika on 90 arkipäivää niiden tosiasiallisesta antopäivästä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mutta se ei saa kuitenkaan ylittää antamisvuoden 31 päivää joulukuuta.

10.  Jos haettuja määriä alennetaan 7 kohdan mukaisesti, vakuus vapautetaan välittömästi sen määrän osalta, jota koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

11.  Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 32 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen ehtojen lisäksi vientisopimukseen liittyvä vakuus vapautetaan kyseisen asetuksen 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti vain määräpaikkaan saapumisen todistusta vastaan.

15 artikla

1.  Tätä artiklaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2051/96 mukaiseen vientiin Kanadaan.

2.  Asetuksen (EY) N:o 2051/96 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistushakemukset voidaan jättää vain sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka hygieniaolosuhteet vastaavat Kanadaan viranomaisten vaatimia terveysedellytyksiä.

3.  Vientitodistushakemusten ja todistusten kohtaan 7 on sisällyttävä maininta ”Kanada”. Todistus velvoittaa viemään jäsenvaltiosta tähän määräpaikkaan.

4.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, viedyt määrät eivät voi ylittää todistukseen merkittyjä määriä. Todistuksen kohtaan 19 on sisällyttävä luku 0.

5.  Todistuksen 22 kohdassa on oltava jokin liitteessä VII olevassa C osassa luetelluista maininnoista.

▼M2

6.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a) kunakin työpäivänä viimeistään kello 18.00 (Brysselin aikaa) tuotteiden kokonaismäärä, jolle todistuksia on haettu;

b) viimeistään hakemusten jättökuukautta seuraavan kuukauden lopussa luettelo kaikista hakijoista.

▼B

7.  Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa yhtenäisen hyväksymisprosentin haetuille määrille.

8.  Todistukset annetaan kymmenentenä työpäivänä hakemuspäivän jälkeen. Jos hakemuksia ei ole toimitettu komissiolle, todistuksia ei myönnetä.

9.  Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, vientitodistusten voimassaoloaika on 90 arkipäivää niiden tosiasiallisesta antopäivästä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mutta se ei saa kuitenkaan ylittää antamisvuoden 31 päivää joulukuuta.

10.  Jos haettuja määriä alennetaan 7 kohdan mukaisesti, vakuus vapautetaan välittömästi sen määrän osalta, jota koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

11.  Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 32 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen ehtojen lisäksi vientisopimukseen liittyvä vakuus vapautetaan kyseisen asetuksen 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti vain määräpaikkaan saapumisen todistusta vastaan.

▼M2

16 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a) viimeistään kunkin viikon perjantaina seuraavat:

i) kuluvan viikon maanantaista perjantaihin 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti jätetyt tuen ennakkovahvistuksen sisältävät todistushakemukset tai se, ettei hakemuksia ole jätetty;

ii) kuluvan viikon maanantaista perjantaihin asetuksen (EY) N:o 376/2008 47 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti jätetyt todistushakemukset tai se, ettei hakemuksia ei ole jätetty;

iii) määrät, joille todistuksia on annettu kuluvan viikon maanantaista perjantaihin tämän asetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai se, ettei todistuksia ole annettu;

iv) määrät, joille todistuksia on annettu kuluvan viikon maanantaista perjantaihin asetuksen (EY) N:o 376/2008 47 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti jätettyjen todistushakemusten johdosta, ja mainittava sekä todistushakemusten jättöpäivä että määrämaa;

v) määrät, joita koskevat vientitodistushakemukset on peruutettu tämän asetuksen 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kuluvan viikon aikana, ja mainittava todistushakemusten jättöpäivä;

b) ennen kunkin kuukauden 14 päivää edellisen kuukauden osalta seuraavat:

i) asetuksen (EY) N:o 376/2008 15 artiklassa tarkoitettuja todistuksia koskevat hakemukset;

ii) määrät, joille on annettu todistus tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 376/2008 47 artiklan mukaisesti ja joita ei ole käytetty.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on täsmennettävä

a) tuotteen paino tai eläinten lukumäärä jokaisen 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun luokan osalta;

b) määrä eriteltynä määräpaikan mukaan jokaisen luokan osalta.

▼M4

16 a artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset on 6 artiklan 3 kohtaa lukuun ottamatta tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 ( 5 ) mukaisesti.

▼BIV

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

17 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1445/95.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä X olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M3
LIITE I

5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo

 0102 29 10 , ex 0102 39 10 , paino enintään 80 kg, ja ex 0102 90 91 , paino enintään 80 kg

 0102 29 21 , 0102 29 29 , ex 0102 39 10 , paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg, ja ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg

 0102 29 41 –0102 29 49 , ex 0102 39 10 , paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg, ja ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg

 0102 29 51 –0102 29 99 , ex 0102 39 10 , paino suurempi kuin 300 kg, ja ex 0102 90 91 , paino suurempi kuin 300 kg

 0201 10 00 , 0201 20 20

 0201 20 30

 0201 20 50

 0201 20 90

 0201 30 00 , 0206 10 95

 0202 10 00 , 0202 20 10

 0202 20 30

 0202 20 50

 0202 20 90

 0202 30 10

 0202 30 50

 0202 30 90

 0206 29 91

 0210 20 10

 0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 90

 1602 50 10 , 1602 90 61

 1602 50 31

 1602 50 95

 1602 90 69

▼M4 —————

▼B
LIITE V7 artiklassa tarkoitetut tuoteluokat

Tuoteluokka

CN-koodi

▼M3

110

0102 29 10 , ex 0102 39 10 , paino enintään 80 kg, ja ex 0102 90 91 , paino enintään 80 kg

120

0102 29 21 ja 0102 29 29 , ex 0102 39 10 , paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg, ja ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 80 kg mutta enintään 160 kg

130

0102 29 41 ja 0102 29 49 , ex 0102 39 10 , paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg, ja ex 0102 90 91 , paino suurempi kuin 160 kg mutta enintään 300 kg

140

0102 29 51 ja 0102 29 99 , ex 0102 39 10 , paino suurempi kuin 300 kg, ja ex 0102 90 91 , paino suurempi kuin 300 kg

▼B

210

0201 10 00 ja 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 ja 0206 10 95

310

0202 10 ja 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90 , 0210 99 51 ja 0210 99 90

510

1602 50 10 ja 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69
LIITE VI

10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu luetteloTuoteluokka

CN-koodi

▼M3

011

0102 21 10 9140 , 0102 21 30 9140 , 0102 31 00 9100 , 0102 90 20 9100 , 0102 31 00 9200 ja 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150 , 0102 21 30 9150 , 0102 21 90 9120 , 0102 31 00 9150 , 0102 31 00 9250 , 0102 31 00 9300 , 0102 90 20 9150 , 0102 90 20 9250 ja 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000 , 0102 39 10 9350 ja 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100 , 0102 29 51 9000 , 0102 29 59 9000 , 0102 29 61 9000 , 0102 29 69 9000 , 0102 29 99 9000 , 0102 39 10 9100 , 0102 39 10 9150 , 0102 39 10 9200 , 0102 39 10 9250 , 0102 39 10 9400 , 0102 90 91 9100 , 0102 90 91 9150 , 0102 90 91 9200 , 0102 90 91 9250 , 0102 90 91 9300 ja 0102 90 91 9400

▼B

050

0201 10 00 9110 , 0201 20 30 9110 ja 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120 , 0201 20 30 9120 , 0201 20 50 9140 ja 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 ja 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 ja 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100 , 0202 20 30 9000 , 0202 20 50 9900 ja 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 ja 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 ja 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 ja 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 ja 1602 50 95 9325
LIITE VII

A   OSA

Asetuksen 12 artiklan 6 kohdassa olevat maininnat

bulgariaksi

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

espanjaksi

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

tšekiksi

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

tanskaksi

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

saksaksi

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

viroksi

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

kreikaksi

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

englanniksi

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

ranskaksi

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

italiaksi

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

latviaksi

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

liettuaksi

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

unkariksi

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

maltaksi

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

hollanniksi

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

puolaksi

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

portugaliksi

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

romaniaksi

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

slovakiksi

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

sloveeniksi

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

suomeksi

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

ruotsiksi

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

B   OSA

Asetuksen 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

espanjaksi

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

tšekiksi

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

tanskaksi

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

saksaksi

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

viroksi

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

kreikaksi

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

englanniksi

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

ranskaksi

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

italiaksi

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

latviaksi

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

liettuaksi

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

unkariksi

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

maltaksi

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

hollanniksi

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

puolaksi

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

portugaliksi

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

romaniaksi

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

slovakiksi

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

sloveeniksi

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

suomeksi

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

ruotsiksi

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

C   OSA

Asetuksen 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

espanjaksi

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

tšekiksi

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

tanskaksi

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

saksaksi

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

viroksi

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

kreikaksi

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

englanniksi

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

ranskaksi

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

italiaksi

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

latviaksi

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

liettuaksi

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

unkariksi

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

maltaksi

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

hollanniksi

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

puolaksi

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

portugaliksi

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

romaniaksi

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

slovakiksi

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

sloveeniksi

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

suomeksi

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

ruotsiksi

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

▼M2 —————

▼B
LIITE IXKumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (EY) N:o 1445/95

(EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35).

 

Komission asetus (EY) N:o 2351/95

(EYVL L 239, 7.10.1995, s. 3).

 

Komission asetus (EY) N:o 2856/95

(EYVL L 299, 12.12.1995, s. 10).

 

Komission asetus (EY) N:o 2051/96

(EYVL L 274, 26.10.1996, s. 18).

Vain 6 artikla

Komission asetus (EY) N:o 2333/96

(EYVL L 317, 6.12.1996, s. 13).

Vain 2 artikla

Komission asetus (EY) N:o 135/97

(EYVL L 24, 25.1.1997, s. 14).

 

Komission asetus (EY) N:o 266/97

(EYVL L 45, 15.2.1997, s. 1).

 

Komission asetus (EY) N:o 1496/97

(EYVL L 202, 30.7.1997, s. 36).

 

Komission asetus (EY) N:o 1572/97

(EYVL L 211, 5.8.1997, s. 39).

 

Komission asetus (EY) N:o 2284/97

(EYVL L 314, 18.11.1997, s. 17).

 

Komission asetus (EY) N:o 2469/97

(EYVL L 341, 12.12.1997, s. 8).

Vain 3 artikla ja liite IV

Komission asetus (EY) N:o 2616/97

(EYVL L 353, 24.12.1997, s. 8).

 

Komission asetus (EY) N:o 260/98

(EYVL L 25, 31.1.1998, s. 42).

Vain 1 artikla ja liitteet I, II A ja II B

Komission asetus (EY) N:o 759/98

(EYVL L 105, 4.4.1998, s. 7).

 

Komission asetus (EY) N:o 2365/98

(EYVL L 293, 31.10.1998, s. 49).

 

Komission asetus (EY) N:o 2648/98

(EYVL L 335, 10.12.1998, s. 39).

 

Komission asetus (EY) N:o 1000/2000

(EYVL L 114, 13.5.2000, s. 10).

Vain 3 artiklan 2 kohta ja liite IV

Komission asetus (EY) N:o 1659/2000

(EYVL L 192, 28.7.2000, s. 19).

 

Komission asetus (EY) N:o 24/2001

(EYVL L 3, 6.1.2001, s. 9).

 

Komission asetus (EY) N:o 2492/2001

(EYVL L 337, 20.12.2001, s. 18).

 

Komission asetus (EY) N:o 118/2003

(EYVL L 20, 24.1.2003, s. 3).

Vain 4 artiklan 2 kohta ja liite III

Komission asetus (EY) N:o 852/2003

(EUVL L 123, 17.5.2003, s. 9).

 

Komission asetus (EY) N:o 360/2004

(EUVL L 63, 28.2.2004, s. 13).

 

Komission asetus (EY) N:o 1118/2004

(EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

Vain 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1713/2006

(EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

Vain 6 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1749/2006

(EUVL L 330, 28.11.2006, s. 5).

 

Komission asetus (EY) N:o 1965/2006

(EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27).

Vain 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 586/2007

(EUVL L 139, 31.5.2007, s. 5).

 
LIITE XVastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1445/95

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 3 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan johdantolause

4 artiklan johdantolause

4 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

4 artiklan a alakohta

4 artiklan toinen luetelmakohta

4 artiklan b alakohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artikla

6 artikla (uusi)

6 a artikla

7 artikla (uusi)

6 b artiklan ensimmäinen kohta

8 artiklan 1 kohta

6 b artiklan toinen kohta

8 artiklan 2 kohta

6 c artikla

6 d artikla

7 artikla

9 artikla

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

10 artiklan 1 kohdan johdantolause

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan 1 kohdan a alakohta

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 1 kohdan b alakohta

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan johdantolause

10 artiklan 2 kohdan johdantolause

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan 2 kohdan a alakohta

8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 2 kohdan b alakohta

8 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

10 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

8 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 kohta

9 artiklan 1 kohta

11 artikla

10 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 a kohta

12 artiklan 3 kohta

10 artiklan 3 kohta

12 artiklan 4 kohta

10 artiklan 4 kohdan johdantolause

12 artiklan 5 kohdan johdantolause

10 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

12 artiklan 5 kohdan a alakohta

10 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta

12 artiklan 5 kohdan b alakohta

10 artiklan 5 kohta

12 artiklan 6 kohta

11 artikla

13 artikla

12 artiklan 1–5 kohta

14 artiklan 1–5 kohta

12 artiklan 7 kohdan johdantolause

14 artiklan 6 kohdan johdantolause

12 artiklan 7 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

14 artiklan 6 kohdan a alakohta

12 artiklan 7 kohdan toinen luetelmakohta

14 artiklan 6 kohdan b alakohta

12 artiklan 8 kohta

14 artiklan 7 kohta

12 artiklan 9 kohta

14 artiklan 8 kohta

12 artiklan 10 kohta

14 artiklan 9 kohta

12 artiklan 11 kohta

14 artiklan 10 kohta

12 artiklan 12 kohta

14 artiklan 11 kohta

12 a artiklan 1–5 kohta

15 artiklan 1–5 kohta

12 a artiklan 7 kohdan johdantolause

15 artiklan 6 kohdan johdantolause

12 a artiklan 7 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

15 artiklan 6 kohdan a alakohta

12 a artiklan 7 kohdan toinen luetelmakohta

15 artiklan 6 kohdan b alakohta

12 a artiklan 8–12 kohta

15 artiklan 7–12 kohta

13 artikla

16 artikla

14 artikla

17 artikla (uusi)

15 artikla

18 artikla

Liite I

Liite I

Liite II A

Liite II (uusi) ja liite V (uusi)

Liite III (uusi)

Liite II B

Liite IV (uusi)

Liite III

Liite VI

Liite III A

Liite VII, A osa

Liite III B

Liite VII, B osa

Liite III C

Liite VII, C osa

Liite IV

Liite VIII

Liite IX

Liite X( 1 ) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 2 ) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.

( 3 ) EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

( 4 ) EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7.

( 5 ) EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.

Top