EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1067-20190507

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 1067/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta (Kodifioitu toisinto)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1067/2019-05-07

02008R1067 — FI — 07.05.2019 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1067/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta

(Kodifioitu toisinto)

(EUVL L 290 31.10.2008, s. 3)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1253/2011, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011,

  L 319

47

2.12.2011

►M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1586, annettu 19 päivänä syyskuuta 2017,

  L 241

12

20.9.2017

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/675, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2019,

  L 114

10

30.4.2019
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1067/2008,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta

(Kodifioitu toisinto)▼M2

1 artikla

1.  Yhteisestä tullitariffista poiketen CN-koodiin 1001 99 00 kuuluvasta, komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 ( 1 ) liitteessä II määritellystä muusta kuin korkealaatuisesta tavallisesta vehnästä kannetaan tällä asetuksella avatun kiintiön mukainen tuontitulli.

2.  Kun tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tuodaan enemmän kuin mitä tämän asetuksen 2 ja 3 artiklassa säädetään, sovelletaan yhteistä tullitariffia.

▼B

2 artikla

▼M2

1.  Avataan CN-koodiin 1001 99 00 kuuluvalle muulle kuin korkealaatuiselle tavalliselle vehnälle 3 073 177 tonnin suuruinen tariffikiintiö kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta.

Tariffikiintiössä kannettavan tuontitullin suuruus on 12 euroa tonnilta.

2.  Avataan vuosiksi 2017–2023 Kanadasta peräisin olevalle, CN-koodiin 1001 99 00 kuuluvalle muulle kuin korkealaatuiselle tavalliselle vehnälle 100 000 tonnin suuruinen tariffikiintiö (järjestysnumero 09.4124) kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tariffikiintiön määrä vuonna 2017 on 27 778 tonnia.

Tariffikiintiössä tapahtuvaan tuontiin sovelletaan tullittomuutta.

▼B

3.  Komission asetusta (EY) N:o 376/2008 ( 2 ) ja asetuksia (EY) N:o 1342/2003 ja (EY) N:o 1301/2006 sovelletaan, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

3 artikla

▼M3

1.  Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuontitariffikiintiön kokonaismäärä jaetaan kolmeen alakiintiöön:

a) alakiintiö I (järjestysnumero 09.4123): 572 000 tonnia Yhdysvalloille;

b) alakiintiö II (järjestysnumero 09.4125): 2 371 600 tonnia kolmansille maille, lukuun ottamatta Kanadaa ja Yhdysvaltoja;

c) alakiintiö III (järjestysnumero 09.4133): 129 577 tonnia, kaikki alkuperät.

▼M2

2.  Jos jonakin vuonna havaitaan, että alakiintiöstä I on jäänyt käyttämättä huomattavia määriä, komissio voi, saatuaan luvan kyseessä olevalta kolmannelta maalta, antaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 229 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen säännöksiä käyttämättömien määrien siirtämisestä muihin alakiintiöihin.

▼M3

3.  Alakiintiö II jaetaan neljään kolmikuukautiseen osajaksoon, jotka kattavat seuraavat ajanjaksot ja määrät:

a) osajakso nro 1: 592 900 tonnia ajanjaksolla 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta;

b) osajakso nro 2: 592 900 tonnia ajanjaksolla 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta;

c) osajakso nro 3: 592 900 tonnia ajanjaksolla 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta;

d) osajakso nro 4: 592 900 tonnia ajanjaksolla 1. lokakuuta – 31. joulukuuta.

▼B

4.  Kun osajakson nro 1, 2 tai 3 määrät on käytetty loppuun, komissio voi säätää seuraavan osajakson varhennetusta avaamisesta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi jättää ainoastaan yhden todistushakemuksen viikossa yhtä järjestysnumeroa kohden. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään ja hakemuksia jätettäessä asetetut vakuudet pidätetään kyseisen jäsenvaltion hyväksi.

Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viikoittain perjantaisin viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.

▼M2

2.  Kussakin todistushakemuksessa on mainittava ilman desimaaleja määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin

 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun alakiintiön II osalta kyseiselle osajaksolle avattu kokonaismäärä,

 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kiintiön ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alakiintiöiden I ja III osalta kyseiselle vuodelle avattu kokonaismäärä kiintiössä tai osakiintiössä.

Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa voidaan mainita vain yksi alkuperämaa.

▼B

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle sähköisesti viimeistään todistushakemusten jättöpäivää seuraavan viikon maanantaina kello 18.00 Brysselin aikaa tiedonanto, jossa mainitaan järjestysnumeroittain kaikki hakemukset, tuotteen alkuperä ja haettu määrä tai se, ettei hakemuksia ole jätetty.

4.  Todistukset myönnetään 3 kohdassa tarkoitetun tiedonannon toimittamista seuraavana neljäntenä työpäivänä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tuontitodistusten myöntämispäivänä sähköisesti asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista ja kokonaismääristä, joille tuontitodistukset on myönnetty.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistuksen voimassaoloaika lasketaan sen tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen.

6 artikla

Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 8 kohdassa on mainittava tuotteen alkuperämaa ja kohtaan ”kyllä” on merkittävä rasti. Todistukset koskevat ainoastaan 8 kohdassa mainitun maan alkuperätuotteita.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklan a ja b alakohdassa säädetään, tässä asetuksessa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 30 euroa tonnilta.

8 artikla

Kolmannesta maasta peräisin olevan muun kuin korkealaatuisen tavallisen vehnän luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä tariffikiintiön puitteissa edellyttää kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän alkuperätodistuksen esittämistä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ( 3 ) 47 artiklan mukaisesti.

▼M2

Ensimmäisestä kohdasta poiketen Kanadasta peräisin olevan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän vapaaseen liikkeeseen unionissa luovuttamisen edellytyksenä on alkuperäilmoituksen esittäminen. Alkuperäilmoitus annetaan laskulla tai muulla kaupallisella asiakirjalla, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti sen yksilöimisen mahdollistamiseksi. Alkuperäilmoituksen teksti vahvistetaan Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen ( 4 ) liitteenä olevan alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä koskevan pöytäkirjan liitteessä 2.

▼B

9 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2375/2002.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE IKumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2375/2002

(EYVL L 358, 31.12.2002, s. 88).

 

Komission asetus (EY) N:o 531/2003

(EUVL L 79, 26.3.2003, s. 3).

 

Komission asetus (EY) N:o 1111/2003

(EUVL L 158, 27.6.2003, s. 21).

 

Komission asetus (EY) N:o 777/2004

(EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

ainoastaan 12 artikla

Komission asetus (EY) N:o 491/2006

(EUVL L 89, 28.3.2006, s. 3).

 

Komission asetus (EY) N:o 971/2006

(EUVL L 176, 30.6.2006, s. 51).

 

Komission asetus (EY) N:o 2022/2006

(EUVL L 384, 29.12.2006, s. 70).

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 932/2007

(EUVL L 204, 4.8.2007, s. 3).

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1456/2007

(EUVL L 325, 11.12.2007, s. 76).

ainoastaan 2 artikla
LIITE IIVastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2375/2002

Tämä asetus

1, 2 ja 3 artikla

1, 2 ja 3 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

9 artikla

6 artikla

10 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artikla

9 artikla

12 artiklan ensimmäinen alakohta

10 artikla

12 artiklan toinen alakohta

Liite I

Liite II( 1 ) Komission asetus (EU) N:o 642/2010, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta (EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5).

( 2 ) EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 3 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 4 ) EUVL L 11, 14.1.2017, s. 23.

Top