EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1301-20130701

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006 , tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1301/2013-07-01

2006R1301 — FI — 01.07.2013 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1301/2006,

annettu 31 päivänä elokuuta 2006,

tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä

(EYV L 238, 1.9.2006, p.13)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 289/2007, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2007,

  L 78

17

17.3.2007

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1301/2006,

annettu 31 päivänä elokuuta 2006,

tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistäEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 ( 1 ) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan sekä maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavat artiklat,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on sitoutunut avaamaan tietyille maataloustuotteille tuontitariffikiintiöitä. Joissakin tapauksissa tällaisissa tuontitariffikiintiöissä tapahtuvassa tuotteiden tuonnissa sovelletaan tuontitodistusjärjestelmää.

(2)

Maatalousalalla Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavista mukautuksista ja siirtymäjärjestelyistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3290/94 ( 2 ) ja yksipuolisten tuontitariffikiintiöiden avaamisesta tehdyissä neuvoston päätöksissä säädetään ja useissa yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden välisissä sopimuksissa määrätään tuontitodistusjärjestelmän alaisten tuontitariffikiintiöiden erilaisista hallinnointimenettelyistä.

(3)

Hallinnointi- ja valvontamenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja niiden tehokkuuden ja hyödyllisyyden lisäämiseksi olisi sellaisille tuontitariffikiintiöille, joihin sovelletaan tuontitodistusjärjestelmää sekä menettelyä, jossa todistukset myönnetään suhteessa haettuihin kokonaismääriin (jäljempänä ’samanaikaisen tarkastelun menetelmä’), tai kolmansien maiden antamiin asiakirjoihin perustuvaa tuontimenettelyä, vahvistettava yhteiset hallinnointia koskevat edellytykset. Tällaisiin säännöksiin olisi myös sisällyttävä hakemusten esittämistä ja todistusten myöntämistä koskevia sääntöjä, joita olisi tarvittaessa sovellettava eräiden maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 ( 3 ) säännösten lisäksi tai niistä poiketen.

(4)

Kaikille tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuontitariffikiintiöille olisi avattava yksi vuotuinen tuontikiintiökausi. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla tarpeen jakaa vuotuinen tuontikiintiökausi osakausiin.

(5)

Kokemus on osoittanut, että tarvitaan säännöksiä epätarkkojen asiakirjojen esittämisen estämiseksi. Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön tarpeenmukainen seuraamusjärjestelmä ja määriteltävä tapaukset, joissa seuraamuksia ei sovelleta.

(6)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2454/93 ( 4 ) sovelletaan tariffitoimenpiteiden hallinnoinnissa. Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 5 ) 1 artiklan mukaisesti asetusta (EY) N:o 2454/93 sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muilla aloilla annettujen erityissäännösten soveltamista. Tällaisia erityissäännöksiä on annettu tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnoinnista. Valvonnan parantamiseksi olisi kuitenkin sovellettava asetuksen (ETY) N:o 2452/93 308 d artiklassa säädettyjä yhteisön valvontaa koskevia sääntöjä.

(7)

Samanaikaisen tarkastelun menetelmän osalta olisi säädettävä todistushakemusten jättämistä ja toimitettavia tietoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Valvonnan parantamiseksi olisi säädettävä, että hakija voi jättää samassa kiintiön järjestysnumerossa tietyn tuontitariffikiintiökauden tai tapauksen mukaan osakauden osalta ainoastaan yhden todistushakemuksen. Lisäksi olisi säädettävä, että todistushakemukset voi jättää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, johon hakija on sijoittautunut ja jossa hänet on merkitty alv-rekisteriin.

(8)

Olisi säädettävä tuontitodistusten myöntämistä koskevista säännöksistä. Todistukset olisi myönnettävä todistushakemusten käsittelylle varatun riittävän määräajan jälkeen. Jos todistushakemusten sisältämät määrät ylittävät kyseisellä tuontitariffikiintiökaudella käytettävissä olevat määrät, määrien jakamisessa olisi tarvittaessa sovellettava jakokerrointa. Jakokertoimen soveltamisesta saatua tulosta saattaa olla tarpeen mukauttaa desimaalien tasolla, jotta varmistetaan, ettei käytettävissä oleva määrä ylity.

(9)

Olisi säädettävä tuontitodistusten voimassaoloajan vahvistamisesta kyseistä tuontitariffikiintiötä koskevilla komission asetuksilla. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklassa tarkoitetun yhteisön valvonnan tehokkuuden ja tuontitariffikiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annetusta neuvoston asetuksesta (ETY, Euratom) N:o 1182/71 ( 6 ) poiketen säädettävä, että tuontitodistukset eivät voi olla voimassa tuontitariffikiintiökauden viimeisen päivän jälkeen, vaikka tämä päivä olisi lauantai, sunnuntai tai yleinen juhlapäivä. Jos tuontitodistuksen haltija tai siirretyn todistuksen saaja ei ylivoimaisen esteen vuoksi ole pystynyt käyttämään todistustaan, hänellä tulisi olla oikeus pyytää todistuksen myöntävän jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta todistuksen kumoamista, mutta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 41 artiklasta poiketen ei kuitenkaan sen voimassaoloajan jatkamista tuontitariffikiintiökauden viimeisen päivän jälkeen.

(10)

Olisi myös vahvistettava todistuksen käyttöä koskevan todisteen toimittamisen määräaikaan sovellettavat säännöt.

(11)

Tuontitariffikiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin vuoksi komission olisi saatava tarvittavat tiedot hyvissä ajoin.

(12)

Hallinnointijärjestelmää varten olisi kolmansien maiden antamien asiakirjojen kuten vientitodistusten osalta vahvistettava yhteiset edellytykset.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:I

LUKU

YLEISET PERIAATTEET

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt sellaisten tuontitariffikiintiöiden hallinnoinnille, joita säännellään tuontitodistusjärjestelmällä ja joiden hallinnointi kuuluu yhteisen markkinajärjestelyn soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksissa tiettyjen kiintiöiden osalta säädettyjen poikkeusten soveltamista.

Tätä asetusta ei sovelleta liitteessä I lueteltuihin tuontitariffikiintiöihin.

2.  Sellaista tuontitodistusjärjestelmällä säänneltyä tuontitariffikiintiötä, jonka hallinnointi ei kuulu yhteisen markkinajärjestelyn soveltamisalaan, koskevissa komission asetuksissa voidaan säätää, että kyseiseen tuontitariffikiintiöön sovelletaan tätä asetusta.

3.  Tuontitodistuksiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1291/2000 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

4.  Tässä asetuksessa ’tuontitariffikiintiöllä’ tarkoitetaan rajoitettuna ajanjaksona tuotavaa määriteltyä tavaramäärää, jolle voidaan myöntää vapautus kokonaan (täydellinen suspensio) tai osittain (osittainen suspensio) tuontitavaroihin sovellettavista tavanomaisista tulleista.

2 artikla

Tuontitariffikiintiökausi

1.  Tuontitariffikiintiöt avataan 12 peräkkäisen kuukauden pituiseksi jaksoksi, jäljempänä ’tuontitariffikiintiökausi’.

2.  Tuontitariffikiintiökausi voidaan jakaa osakausiin.

3 artikla

Seuraamukset

1.  Jos käy ilmi, että hakijan tiettyä tuontikiintiötä koskevista komission asetuksista johtuvien oikeuksien saamiseksi esittämä asiakirja sisältää vääriä tietoja ja jos nämä tiedot ovat oikeuden myöntämisen kannalta ratkaisevia, jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on

a) evättävä hakijalta oikeus minkään tavaran tuontiin kyseisessä tuontitariffikiintiössä koko sen tuontitariffikiintiökauden ajan, jonka aikana havainto tehtiin; ja

b) kyseisen tuontitariffikiintiön osalta jätettävä hakija todistushakemusjärjestelmän ulkopuolelle seuraavalla tuontitariffikiintiökaudella.

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos hakija osoittaa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tilanne ei johdu hänen vakavasta laiminlyönnistään tai että se johtuu ylivoimaisesta esteestä taikka ilmeisestä virheestä.

2.  Jos hakija esittää tahallisesti 1 kohdassa tarkoitetun vääriä tietoja sisältävän asiakirjan

a) hakijalta on evättävä oikeus minkään tavaran tuontiin kyseisessä tuontitariffikiintiössä koko sen tuontitariffikiintiökauden ajan, jonka aikana havainto tehtiin; ja

b) hakija on kahdella seuraavalla tuontitariffikiintiökaudella kyseisen tuontitariffikiintiön osalta jätettävä todistushakemusjärjestelmän ulkopuolelle.

3.  Jos tuontia on harjoitettu ennen 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua havaintoa, tuonnista saadut perusteettomat taloudelliset edut on perittävä takaisin.

4.  Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut seuraamukset eivät rajoita muiden yhteisön tai kansallisen säännösten mukaisten seuraamusten soveltamista, jollei neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 ( 7 ) 6 artiklasta muuta johdu.

4 artikla

Tavaroiden valvonta

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän pyynnöstä tiedot tuontitariffikiintiössä komission määrittelemien kuukausien aikana vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklan mukaisesti.

5 artikla

Hakijat

Hakijan on toimitettava tuontitariffikiintiökautta koskevan ensimmäisen hakemuksensa yhteydessä sen jäsenvaltion, johon hakija on sijoittautunut ja jossa hakija on merkitty alv-rekisteriin, toimivaltaisille viranomaisille 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemus sekä todiste siitä, että hakija on harjoittanut asianomaiseen yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa

 kyseisen hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana, ja

 ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua 12 kuukauden jaksoa välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana.

Todiste kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta esitetään yksinomaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevalla tulliasiakirjalla, jonka on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan, tai tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymällä vientiä koskevalla tulliasiakirjalla.

Tulliasioitsijat ja niiden edustajat eivät voi hakea tuontitodistuksia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kiintiöissä.II

LUKU

SAMANAIKAISEN TARKASTELUN MENETELMÄ

6 artikla

Tuontitodistushakemukset ja tuontitodistukset

1.  Tuontitodistuksen hakija voi jättää samassa kiintiön järjestysnumerossa tietyn tuontitariffikiintiökauden tai osakauden osalta ainoastaan yhden todistushakemuksen. Jos hakija esittää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään.

2.  Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti on asetettava vakuus. Vakuus vapautetaan niiden hakemuksessa haettujen määrien osalta, joista ei voitu myöntää todistusta tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun myöntämiskertoimen soveltamisen vuoksi.

3.  Jos tietyn tuontitariffikiintiön hallinnoinnin kannalta on tarpeen, kyseistä tuontitariffikiintiötä koskevissa komission asetuksissa voidaan säätää lisäedellytyksistä. Niissä voidaan säätää erityisesti sellaisen järjestelmän soveltamisesta, jossa kiintiöitä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset.

Tämän artiklan 1, 2 ja 5 kohtaa, 5 artiklaa, 7 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, 7 artiklan 2 ja 4 kohtaa sekä 11 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin tuontioikeuksien myöntämiseen perustuvassa menettelyssä.

4.  Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 20 kohdassa on oltava 1 kohdassa tarkoitettu tariffikiintiön järjestysnumero.

5.  Tuontitodistushakemuksessa haettu määrä ei saa tuontitariffikiintiökautta tai osakautta kohden ylittää kyseisen tuontitariffikiintiökauden tai osakauden tuontitariffikiintiötä koskevissa komission asetuksissa vahvistettua määrää tai rajaa.

6.  Tuontitodistushakemukset on jätettävä kyseistä tuontitariffikiintiötä koskevissa komission asetuksissa asetettuna määräaikana. Määräaika voi edeltää tuontitariffikiintiökautta tai osakautta.

7.  Tuontitodistushakemusten määrät on ilmoitettava kokonaisten yksiköiden painona tai tilavuutena.

7 artikla

Tuontitodistusten myöntäminen

1.  Tuontitodistukset myönnetään kyseessä olevaa tuontitariffikiintiötä koskevissa komission asetuksissa vahvistetussa määräajassa, jollei komission 2 kohdan mukaisesti toteuttamista toimenpiteistä muuta johdu.

Todistukset myönnetään kaikille asiaa koskevien säännösten mukaisesti jätetyille ja komissiolle 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitetuille hakemuksille. Tuontitodistuksia ei saa myöntää ilmoittamattomista määristä.

2.  Jos jäsenvaltioiden 11 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot osoittavat, että todistushakemuksissa haetut määrät ylittävät kyseisellä tuontitariffikiintiökaudella tai osakaudella käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa myöntämiskertoimen, jota jäsenvaltioiden on sovellettava kussakin todistushakemuksessa haettuihin määriin.

Jakokerroin lasketaan seuraavasti:

[(käytettävissä oleva määrä / haettu määrä) × 100] %

Tarvittaessa komissio mukauttaa jakokerrointa varmistaakseen, että tuontitariffikiintiökaudella tai osakaudella käytettävissä olevat määrät eivät missään tapauksessa ylity.

3.  Tuontitodistukset myönnetään todistushakemuksissa haetuille ja 2 kohdassa tarkoitetulla jakokertoimella kerrotuille määrille.

Jakokertoimen soveltamisen tuloksena saatu määrä pyöristetään lähimpään alempaan yksikköön.

4.  Tuontitariffikiintiökauden osakauden aikana myöntämättä tai käyttämättä jääneet määrät määritellään jäsenvaltioiden 11 artiklan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella. Nämä määrät lisätään ilman eri toimenpiteitä jaettavaksi uudelleen seuraavalla osakaudella.

Mitään määriä ei kuitenkaan voi siirtää seuraavalle tuontitariffikiintiökaudelle.

8 artikla

Tuontitodistusten voimassaoloaika

Edellä 7 artiklan mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa kyseistä tuontitariffikiintiötä koskevissa komission asetuksissa vahvistetun ajan. Tuontitodistukset eivät missään tapauksessa voi olla voimassa tuontitariffikiintiökauden viimeisen päivän jälkeen. Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta.

Jos tuontitodistuksen voimassaoloaika päättyy kyseisen tuontitariffikiintiökauden viimeisenä päivänä, tuontitodistusta myönnettäessä on sen 24 kohtaan merkittävä jokin tämän asetuksen liitteessä II olevista maininnoista.

Tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ja asetuksen (EY) N:o 1291/2000 41 artiklasta poiketen todistusten voimassaoloaikaa ei missään tapauksessa voi jatkaa kyseisen tuontitariffikiintiökauden viimeisen päivän jälkeen.

9 artikla

Tulli

Kyseistä tuontitariffikiintiötä koskevissa komission asetuksissa vahvistettu tulli merkitään tuontitodistuksen 24 kohtaan käyttämällä yhtä liitteessä III olevien mallien mukaisista maininnoista.

10 artikla

Todistuksen käyttöä koskeva todiste

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 35 artiklan 6 kohtaa sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuontitodistuksiin.

11 artikla

Tiedonannot komissiolle

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a) todistushakemusten sisältämät kokonaismäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, hakemusten jättämisen määräpäivää myöhemmässä, kyseistä tuontitariffikiintiötä koskevissa komission asetuksissa vahvistettavassa määräajassa;

b) myöntämiensä tuontitodistusten sisältämät määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina;

c) tuontitodistusten sisältämät määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kahden kuukauden kuluessa kyseisten todistusten voimassaoloajan päättymisestä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedonannot on tehtävä sähköisesti lomakkeella, jonka komissio toimittaa jäsenvaltioille tähän tarkoitukseen.

3.  Ilmoitukset, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, on lähetettävä viimeistään erikseen vahvistettavana määräpäivänä kello 13.000 (Brysselin aikaa). Tämän artiklan mukaisten komissiolle toimitettavien tiedonantojen osalta tuontitariffikiintiöstä koskevassa komission asetuksessa olevaa viittausta työpäiviin on pidettävä viittauksena työpäiviin komission asetuksen (ETY) N:o 1182/71 2 artiklan merkityksessä.III

LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN ANTAMIIN ASIAKIRJOIHIN PERUSTUVA HALLINNOINTIMENETTELY

12 artikla

Yleiset periaatteet

Jos tuontikiintiötä hallinnoidaan kolmannen maan antaman asiakirjan perusteella, kyseinen asiakirja on esitettävä todistuksen myöntävälle jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä sen tuontitodistushakemuksen kanssa, johon asiakirja liittyy. Toimivaltainen viranomainen säilyttää asiakirjan alkuperäiskappaleen.

13 artikla

Tuontitodistushakemukset, tuontitodistukset ja tiedonannot

Edellä 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa, 8, 9 ja 10 artiklaa, 11 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa, 11 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä tarvittaessa 11 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin kolmannen maan antamiin asiakirjoihin perustuvassa hallinnointimenettelyssä.IV

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavia tuontitariffikiintiökausia koskeviin tuontitodistuksiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

 Eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 ( 8 ) 12 artiklassa tarkoitettu ”AKT–Intia-etuussokeri”.

 Tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 ( 9 ) soveltamisalaan kuuluvat tuontitariffikiintiöt.

 Banaaneista kannettavista tulleista 29 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 ( 10 ) soveltamisalaan kuuluvat tuontitariffikiintiöt.

▼M1
LIITE II

Asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

espanjaksi

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

tšekiksi

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

tanskaksi

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

saksaksi

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

viroksi

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

kreikaksi

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

englanniksi

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

ranskaksi

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

▼M2

kroaatiksi

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

▼M1

italiaksi

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

latviaksi

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

liettuaksi

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

unkariksi

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

hollanniksi

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

puolaksi

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

portugaliksi

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

romaniaksi

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

slovakiksi

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

sloveeniksi

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

suomeksi

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

ruotsiksi

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas
LIITE III

Asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

espanjaksi

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

tšekiksi

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

tanskaksi

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

saksaksi

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

viroksi

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

kreikaksi

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

englanniksi

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

ranskaksi

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

▼M2

kroaatiksi

:

Carina … – Uredba (EZ) br. …/…

▼M1

italiaksi

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

latviaksi

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

liettuaksi

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

unkariksi

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

hollanniksi

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

puolaksi

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

portugaliksi

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

romaniaksi

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

slovakiksi

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

sloveeniksi

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

suomeksi

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

ruotsiksi

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…( 1 ) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

( 2 ) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1340/98 (EYVL L 184, 27.6.1998, s. 1).

( 3 ) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1233/2006 (EUVL L 225, 17.8.2006, s. 14).

( 4 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 402/2006 (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 35).

( 5 ) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

( 6 ) EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.

( 7 ) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

( 8 ) EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1.

( 9 ) EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4.

( 10 ) EUVL L 316, 2.12.2005, s. 1.

Top