EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0290

2005/290/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2005, naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1002) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 93, 12.4.2005, p. 34–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 250–255 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 160 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 160 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 56 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/290/oj

12.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä huhtikuuta 2005,

naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1002)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/290/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä 14 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/201/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 14 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (3) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (4) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen 17 päivänä joulukuuta 1998 kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavista toimenpiteistä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa tekemän sopimuksen (jäljempänä ’sopimus’) liitteessä V vahvistetaan kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat toimenpiteet, jotka on toteutettava tuotaessa yhteisöön tiettyjä eläimiä ja niistä saatavia tuotteita ja joiden vastaavuus olisi tunnustettava.

(2)

Sopimuksen liitteessä VII vahvistetaan yksinkertaistetut eläinten terveyttä ja/tai kansanterveyttä koskevat viralliset vakuutukset, jotka on sisällytettävä terveystodistusmalliin, joka vaaditaan tuotaessa yhteisöön eläviä eläimiä ja niistä saatavia tuotteita, joiden osalta toimenpiteiden vastaavuus (Yes-1) on tunnustettu.

(3)

Eläinten terveyttä koskevien vaatimusten vastaavuus on tunnustettu naudan siemennesteen osalta direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/43/EY (5), perusteella, ja siksi on vahvistettava naudan siemennestettä koskeva yksinkertaistettu mallitodistus.

(4)

On selvennettävä, että naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä 6 päivänä syyskuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/639/EY (6) vahvistettujen eläinten terveyttä koskevien mallitodistusten käyttäminen on pakollista, mutta se ei estä tiettyjen komission ja kolmansien maiden välisiin vastaavuussopimuksiin perustuvien todistusvaatimusten soveltamista. Päätöstä 2004/639/EY olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Vastaavuus on tunnustettu sianlihaa koskevien kansanterveydellisten vaatimusten muttei eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta. Siksi sianlihan mallitodistuksen vastaavuuteen perustuvan yksinkertaistamisen olisi katettava ainoastaan kansanterveydelliset toimenpiteet.

(6)

Eläinten suojelusta teurastus- tai lopettamishetkellä 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/119/EY (7) säädetään, että kolmannesta maasta tuodun lihan mukana seuraavia terveystodistuksia on täydennettävä vakuutuksella siitä, että kyseisessä direktiivissä tarkoitetut eläimet on teurastettu olosuhteissa, joissa taataan vähintään kyseisessä direktiivissä säädettyä kohtelua vastaava eläinten inhimillinen kohtelu. Kyseinen vakuutus on sisällytettävä tässä päätöksessä olevaan tuoretta sianlihaa koskevaan mallitodistukseen.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten hyvinvointia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava sellaisen naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti Kanadasta, joka on liitteessä I olevassa mallitodistuksessa vahvistettujen todistuksia koskevien vaatimusten mukaista ja jonka mukana seuraa tällainen todistus, joka on asianmukaisesti täytetty ja myönnetty ennen lähetyksen lähtöä Kanadasta.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava sellaisen kotieläiminä pidettyjen sikojen tuoreen lihan tuonti Kanadasta, joka on liitteessä II olevassa mallitodistuksessa vahvistettujen todistuksia koskevien vaatimusten mukaista ja jonka mukana seuraa tällainen todistus, joka on asianmukaisesti täytetty ja myönnetty ennen lähetyksen lähtöä Kanadasta.

3 artikla

Lisätään päätöksen 2004/639/EY 1 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 kohdassa oleva vaatimus käyttää liitteen II osassa 1 vahvistettua eläinten terveyttä koskevaa mallisopimusta ei estä yhteisön ja kolmansien maiden välisten vastaavuuteen perustuvien sopimusten nojalla hyväksyttyjen erityisten todistusvaatimusten ja mallitodistusten soveltamista.”

4 artikla

Enintään 90 päivän mittaisena siirtymäaikana tämän päätöksen soveltamispäivästä jäsenvaltioiden on sallittava naudansukuisten kotieläinten siemennesteen ja kotieläiminä pidettyjen sikojen tuoreen lihan tuonti Kanadasta ennen tämän päätöksen soveltamispäivää käytettävillä mallitodistuksilla varustettuna.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1.

(2)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2004/101/EY (EUVL L 30, 4.2.2004, s. 15).

(3)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 24. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(5)  EUVL L 143, 11.6.2003, s. 23.

(6)  EUVL L 292, 15.9.2004, s. 21.

(7)  EYVL L 340, 31.12.1993, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).


LIITE I

Image


LIITE II

Image

Image

Image


Top