EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1901

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1901, annettu 20 päivänä lokakuuta 2015, elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7013) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 277, 22.10.2015, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1901/oj

22.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1901,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2015,

elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7013)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen tekemisestä elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä 17 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 97/132/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (2) ja erityisesti sen 8 artiklan, 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan, 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 7 artiklan e alakohdan, 8 artiklan, 10 artiklan ensimmäisen kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (4) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 24 päivänä syyskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 (5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 97/132/EY säädetään neuvoston direktiivillä 72/462/ETY (6) säädettyjä takeita vastaavien takeiden vahvistamisesta Uudesta-Seelannista tuotavalle tuoreelle lihalle ja lihavalmisteille. Kyseinen direktiivi on kumottu ja korvattu kansanterveyttä ja tiettyihin eläinperäisiin tuotteisiin sovellettavien virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta asetuksella (EY) N:o 854/2004 ja eläinten terveyttä ja muita tuontivaatimuksia koskevien seikkojen osalta direktiiveillä 2002/99/EY ja 2004/68/EY.

(2)

Elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavia eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, liitteessä V luetellaan Uudesta-Seelannista tuleviin eläviin eläimiin ja eläintuotteisiin, joiden vastaavuus on määritetty, sovellettavat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat toimenpiteet.

(3)

Sopimuksen 9 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että kunkin eläviä eläimiä tai eläintuotteita tuotavaksi esitetyn lähetyksen, jonka osalta vastaavuus on tunnustettu, mukana on, ellei toisin määrätä, sopimuksen liitteessä VII olevan vakuutusmallin mukainen virallinen terveystodistus, jäljempänä ’terveystodistuksen malli’.

(4)

Sopimuksen liitteen V mukaisesti Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen kaupan kohteena olevia eläviä eläimiä tai eläintuotteita sisältäviä lähetyksiä koskevassa terveystodistuksen mallissa on oltava kyseisen liitteen 5 jakson 28 kohdassa esitetyt vakuutukset.

(5)

Sopimuksen liitteiden V ja VII mukaan sellaisia eläviä eläimiä ja eläintuotteita, joiden vastaavuus on todettu joko eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskevien toimenpiteiden osalta, mutta ei molempien, sisältäviä lähetyksiä saa tuoda unioniin edellyttäen, että mallin mukaisessa terveystodistuksessa on eläinlääkärin antamia tuontitodistuksia koskevassa asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä vahvistettujen mallien mukaiset eläinlääkärintodistuksen sisältämät soveltuvaa ei-vastaavuutta osoittavat lisävakuutukset. Selkeyden vuoksi tämän päätöksen liitteessä on aiheellista luetella kyseiset elävät eläimet ja eläintuotteet.

(6)

Sopimuksen liitteessä V säädetään, että eläviä eläimiä ja eläintuotteita, joiden vastaavuutta ei ole tunnustettu, sisältäviä lähetyksiä saa tuoda unioniin, jos niiden mukana on eläinlääkärin antamia tuontitodistuksia koskevassa asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä vahvistettujen mallien mukaiset eläinlääkärintodistukset tai, jos yhdenmukaistettuja unionin sääntöjä ei vielä tältä osin ole hyväksytty, jäsenvaltioiden voimassa olevien kansallisten terveysvaatimusten mukaiset eläinlääkärintodistukset.

(7)

Sopimuksen liitteessä V olevassa 27 kohdassa olevan alakohdan ”Todistusjärjestelmät” mukaisesti terveystodistuksia voidaan tietyin edellytyksin myöntää sen jälkeen, kun lähetys on lähtenyt Uudesta-Seelannista. Tällaisessa tilanteessa mallin mukaisessa terveystodistuksessa olisi annettava sopimuksen liitteessä VII olevan 1 jakson a kohdan iv alakohdassa tarkoitettu lisävakuutus.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 säädetään, että lihan mukana olevassa virallisessa terveystodistuksessa on oltava lisäksi todistus, jonka mukaan asetuksessa tarkoitetut eläimet on teurastettu olosuhteissa, joissa taataan kyseisessä asetuksessa säädetyttä kärsimystä tuottamatonta kohtelua vastaava kohtelu. On aiheellista, että terveystodistuksen mallissa viitataan tähän lisävakuutukseen.

(9)

Komission päätöksessä 2007/240/EY (7) säädetään elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden unioniin tuontiin liittyvien eläinlääkärintodistusten malleista. Kyseisen päätöksen 2 artiklassa säädetään, että näitä malleja voidaan käyttää kolmansista maista tulevaan tuontiin.

(10)

Sopimuksen liitteissä V ja VII, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/1084 (8), vahvistetaan tiettyjen elävien eläinten ja eläintuotteiden vastaavuutta koskevat uudet tai tarkistetut toimenpiteet, uudet tai päivitetyt todistusvaatimukset, kuten vastaavia tuotteita koskeva vakuutusmalli, ja se, että terveyden todistaminen voi tapahtua myös sähköisesti komission päätöksessä 2003/24/EY (9) vahvistetun unionin yhdennetyn sähköisen järjestelmän avulla, jäljempänä ’Traces-järjestelmä’, sen jälkeen, kun EU:n suostumus sähköisten todistusten yksinomaisesta käytöstä Uudesta-Seelannista tulevia eläviä eläimiä ja eläintuotteita sisältävien lähetysten osalta on kirjattu joko johonkin sopimuksen liitteistä tai annettu kirjeenvaihdon muodossa sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(11)

Sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson kohdassa 29.B. vahvistetaan eläinten terveyttä koskevia lisätoimenpiteitä, joita sovelletaan tuotaessa unioniin sellaisia eläviä eläimiä ja eläintuotteita sisältäviä lähetyksiä, joissa tiettyä tautia esiintyy. Sopimuksen V ja VII liitteessä määrätään, että tällaisissa tapauksissa lähetyksiä saa tuoda unioniin, jos mallin mukaisessa terveystodistuksessa on edellä mainitussa kohdassa tarkoitettu lisävakuutus.

(12)

Jotta todistusten päivitykset voidaan tehdä nopeammin ja sähköinen todistusten antaminen olisi helpompaa, sopimuksen liitteessä V määrätään, että Uudesta-Seelannista peräisin olevia eläviä eläimiä ja eläintuotteita koskevat tuontitodistukset vahvistetaan Traces-järjestelmässä ”Kyllä (1)” -asemaan unionin ja Uuden-Seelannin välillä sovittua mallia käyttäen.

(13)

Komission päätöksessä 2003/56 (10) vahvistetaan eläviä eläimiä ja eläintuotteita sisältävien lähetysten tuontia Uudesta-Seelannista unioniin koskevat todistusvaatimukset ja useita yksinkertaistettuja terveystodistuksen malleja. Näitä todistusvaatimuksia ja malleja olisi mukautettava, jotta ne vastaavat sopimuksen V ja VII liitteeseen viimeksi tehtyjä muutoksia. Unionin lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi päätös 2003/56/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(14)

Päätöksen 2003/56/EY mukaisesti annettujen terveystodistusten käyttö olisi sallittava riittävän pitkän siirtymäkauden ajan, jotta Traces-järjestelmässä totuttaisiin uuteen todistusmalliin ja varmistettaisiin, että Uusi-Seelanti jatkaa sähköistä tiedonsiirtoa, sekä vältettäisiin kaupan häiriintyminen.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan eläviä eläimiä ja eläintuotteita sisältävien lähetysten tuontia Uudesta-Seelannista unioniin koskevat todistusvaatimukset.

Lisäksi siinä vahvistetaan terveystodistuksen malli, jota on käytettävä tuotaessa unioniin kyseisiä eläviä eläimiä ja eläintuotteita, joiden vastaavuus on määritetty elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa sovellettavista terveyttä koskevista toimenpiteistä Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välillä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’ nojalla.

2 artikla

Elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonti

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava eläviä eläimiä ja eläintuotteita sisältävien lähetysten tuonti Uudesta-Seelannista unioniin, jos niiden mukana on ennen lähetyksen lähettämistä Uudesta-Seelannista myönnetty terveystodistus, joka on laadittu seuraavien mallien mukaisesti:

a)

jos vastaavuus on vahvistettu eläinten terveyteen tai kansanterveyteen liittyvien toimenpiteiden osalta ja kirjattu merkitsemällä sopimuksen liitteessä V olevaan kohtaan ”Kyllä (1)”, käytetään tämän päätöksen liitteessä I vahvistettua terveystodistuksen mallia, jota tarvittaessa täydennetään muilla asiaankuuluvilla lisävakuutuksilla seuraavasti:

i)

sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 28 kohdassa tarkoitetut erityisedellytykset;

ii)

tämän päätöksen liitteessä II tarkoitetut erityisedellytykset;

iii)

sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 29.B. kohdassa tarkoitetut erityisedellytykset;

iv)

vähintään asetuksen (EY) N:o 1099/2009 mukaiset takeet eläinten turhaa kärsimystä tuottamattomasta käsittelystä lopetuksen yhteydessä;

b)

jos vastaavuutta ei ole vahvistettu ja todistusvaatimukset on vahvistettu unionin lainsäädännössä, käytetään eläinlääkärin antamia tuontitodistuksia koskevassa asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä vahvistettuja terveystodistuksen malleja.

2.   Jäsenvaltioiden kansallisia terveysvaatimuksia sovelletaan tiettyjen elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontiin siihen asti, kunnes kyseisten elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia unioniin koskevat yhdenmukaistetut vaatimukset on hyväksytty.

3.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun mallin mukaisesti annetut terveystodistukset voidaan antaa sen jälkeen, kun eläviä eläimiä ja eläintuotteita, jotka vastaavat sopimuksen liitteessä V olevaan 27 kohtaan kirjattuja todistusjärjestelmiä, sisältävä lähetys on lähetetty Uudesta-Seelannista, sillä edellytyksellä, että ne sisältävät viittauksen asiaankuuluvaan soveltuvuusasiakirjaan (ED) ja sen myöntämispäivään ja että ne toimitetaan rajatarkastusasemalle lähetyksen saapuessa.

3 artikla

Elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontiin sovellettavat yleiset todistusvaatimukset

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat vakuutukset voidaan yhdistää yhteen terveystodistukseen myös tapauksissa, joissa vastaavuus on määritetty ainoastaan eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskevien toimenpiteiden osalta.

4 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2003/56/EY.

5 artikla

Siirtymäsäännökset

Eläviä eläimiä ja eläintuotteita sisältäviä lähetyksiä, joiden mukana on päätöksen 2003/56/EY II, III, IV, V ja VI liitteessä vahvistettujen todistusmallien mukaisia, viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2016 annettuja terveystodistuksia, saa tuoda unioniin 31 päivään toukokuuta 2016 kestävän siirtymäkauden ajan.

6 artikla

Sovellettavuus

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2015.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4.

(2)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUVL L 303, 18.11.2009, s. 1.

(6)  Neuvoston direktiivi 72/462/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28).

(7)  Komission päätös 2007/240/EY, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2007, elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontiin liittyvien uusien eläinlääkärintodistusten vahvistamisesta päätösten 79/542/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 95/328/EY, 96/333/EY, 96/539/EY, 96/540/EY, 2000/572/EY, 2000/585/EY, 2000/666/EY, 2002/613/EY, 2003/56/EY, 2003/779/EY, 2003/804/EY, 2003/858/EY, 2003/863/EY, 2003/881/EY, 2004/407/EY, 2004/438/EY, 2004/595/EY, 2004/639/EY ja 2006/168/EY mukaisesti (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 37).

(8)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1084, annettu 18 päivänä helmikuuta 2015, elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII tiettyjen muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 175, 4.7.2015, s. 45).

(9)  Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44).

(10)  Komission päätös 2003/56/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 2003, elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista (EYVL L 22, 25.1.2003, s. 38).


LIITE I

TERVEYSTODISTUKSEN MALLI

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Luettelo elävistä eläimistä ja eläintuotteista, joiden vastaavuus on määritetty eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskevien toimenpiteiden osalta sopimuksen liitteessä V

Tavara (1)

Laji (2)/Muoto (3)

Luku (4)

Todistus (5)

Eläinten terveys

Kansanterveys

Erityisedellytykset

Tarhatun riistan liha

Sileälastaiset linnut

Tuore liha

4.C

Komission asetus (EY) N:o 798/2008 (6)

Terveyttä koskevan vastaavuusvakuutuksen malli

Ei-vastaavuutta koskevat vakuutukset, jotka on sisällytettävä liitteessä I esitettyyn terveystodistuksen malliin

Luonnonvaraisen riistan liha

Muut luonnonvaraiset maanisäkkäät Tuore liha lukuun ottamatta muita eläimenosia

4.D

Komission asetus (EY) N:o 119/2009 (7)

Asetus (EY) N:o 206/2010 (8)

Terveyttä koskevan vastaavuusvakuutuksen malli

Ei-vastaavuutta koskevat vakuutukset, jotka on sisällytettävä liitteessä I esitettyyn terveystodistuksen malliin

Raakalihavalmisteet tarhatun riistan lihasta

Sileälastaiset linnut

5.C

Komission päätös 2000/572/EY (9)

Asetus (EY) N:o 798/2008

Terveyttä koskevan vastaavuusvakuutuksen malli

Ei-vastaavuutta koskevat vakuutukset, jotka on sisällytettävä liitteessä I esitettyyn terveystodistuksen malliin

Lihavalmisteet tarhatun riistan lihasta

Sileälastaiset linnut

6.C

Komission päätös 2007/777/EY (10)

Asetus (EY) N:o 798/2008

Terveyttä koskevan vastaavuusvakuutuksen malli

Ei-vastaavuutta koskevat vakuutukset, jotka on sisällytettävä liitteessä I esitettyyn terveystodistuksen malliin


(1)  Tätä taulukkoa on luettava yhdessä sopimuksen liitteen V kanssa ottaen huomioon erityisesti sopimuksessa tarkoitetut erityisedellytykset.

(2)  Kun kyseessä ovat elävät eläimet.

(3)  Tuotteen tarjontamuoto.

(4)  Luku viittaa tiettyyn tuotteeseen tai tuotteiden ryhmään, joka vastaa samaa tuotteen tai tuotteiden ryhmän numeroa sopimuksen liitteessä V, ja esiintyy tässä muodossa todistuksessa.

(5)  Viittaus lainsäädäntöön sisältää kaikki myöhemmin tehdyt muutokset.

(6)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 119/2009, annettu 9 päivänä helmikuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12).

(8)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(9)  Komission päätös 2000/572/EY, tehty 8 päivänä syyskuuta 2000, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuonnissa yhteisöön kolmansista maista (EYVL L 240, 23.9.2000, s. 19).

(10)  2007/777/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).


Top