EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0775-20190609

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/775, annettu 28 päivänä toukokuuta 2018, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/2019-06-09

02018R0775 — FI — 09.06.2019 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/775,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2018,

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 131 29.5.2018, s. 8)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/802, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

  L 132

21

20.5.2019
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/775,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2018,

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, kun elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka ilmoitetaan millä tahansa keinoin kuten paikkoihin tai maantieteellisiin alueisiin viittaavan maininnan, kuvan, symbolin tai sanan avulla, lukuun ottamatta tavanomaisiin ja yleisnimiin sisältyviä maantieteellisiä nimityksiä, jotka kirjaimellisesti ilmoittavat alkuperän mutta joiden ei yleisesti ymmärretä ilmaisevan alkuperämaata tai lähtöpaikkaa

2.  Tätä asetusta ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1151/2012, asetuksen (EU) N:o 1308/2013, asetuksen (EY) N:o 110/2008 tai asetuksen (EU) N:o 251/2014 tai kansainvälisten sopimusten nojalla suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin eikä direktiivin (EU) 2015/2436 nojalla rekisteröityihin tavaramerkkeihin, jos jälkimmäisiä pidetään alkuperämerkintänä, odotettaessa sellaisten erityisten sääntöjen hyväksymistä, jotka koskevat 26 artiklan 3 kohdan soveltamista tällaisiin merkintöihin.

2 artikla

Pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen

Pääainesosan alkuperämaa tai lähtöpaikka, joka ei ole sama kuin elintarvikkeen alkuperämaaksi tai lähtöpaikaksi ilmoitettu, on esitettävä

a) viittaamalla johonkin seuraavista maantieteellisistä alueista:

i) ”EU”, ”muu kuin EU” tai ”EU ja muu kuin EU”; tai

ii) alue tai mikä tahansa muu maantieteellinen alue, joka sijaitsee joko useissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa, jos se määritellään sellaiseksi kansainvälisessä julkisoikeudessa tai jos kohtuullisen valistunut keskivertokuluttaja sen hyvin ymmärtää; tai

iii) FAO-kalastusalue, tai meri tai makean veden alue, jos se määritellään sellaiseksi kansainvälisessä oikeudessa tai jos kohtuullisen valistunut keskivertokuluttaja sen hyvin ymmärtää; tai

iv) jäsenvaltio(t) tai kolmas maa (kolmannet maat); tai

v) alue tai mikä tahansa muu maantieteellinen alue, joka sijaitsee jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa ja jonka kohtuullisen valistunut keskivertokuluttaja hyvin ymmärtää; tai

vi) alkuperämaa tai lähtöpaikka pääainesosaan sellaisenaan sovellettavien erityisten unionin säännösten mukaisesti.

b) tai lisäämällä seuraavanlainen maininta:

”(pääainesosan nimi) ei ole peräisin (elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka)” tai samantapainen muotoilu, jolla todennäköisesti on sama merkitys kuluttajalle.

3 artikla

Tietojen esittäminen

1.  Edellä olevan 2 artiklan nojalla annetut tiedot on esitettävä kirjasinkoolla, joka ei ole pienempi kuin asetuksen (EU) N:o 1169/2011 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellytetty vähimmäiskirjasinkoko.

2.  Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka esitetään sanallisesti, 2 artiklan mukaisesti esitettävien tietojen on oltava samassa nähtävissä olevassa kentässä kuin elintarvikkeen alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskeva merkintä ja on käytettävä kirjasinkokoa, jonka x-korkeus on vähintään 75 prosenttia elintarvikkeen alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskevan merkinnän x-korkeudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

3.  Jos elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka esitetään muuten kuin sanallisesti, 2 artiklan mukaisesti esitettävien tietojen on oltava samassa nähtävissä olevassa kentässä kuin elintarvikkeen alkuperämaata tai lähtöpaikkaa koskeva merkintä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

4 artikla

Voimaantulo, soveltamispäivä ja siirtymätoimenpiteet

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2020.

Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää markkinoille saatettuja tai merkittyjä elintarvikkeita saa pitää kaupan varastojen loppumiseen asti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Top