EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1069-20191214

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/2019-12-14

02009R1069 — FI — 14.12.2019 — 004.005


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1069/2009,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2009,

muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

(EUVL L 300 14.11.2009, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010,

  L 276

33

20.10.2010

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1385/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

  L 354

86

28.12.2013

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 95

1

7.4.2017

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1009, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019,

  L 170

1

25.6.2019


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)

►C2

Oikaisu, EUVL L 142, 1.6.2023, s.  44 (N:o 1069/2009)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1069/2009,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2009,

muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSETI LUKU

Yhteiset säännökset1 jakso

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella vahvistetaan ihmisten ja eläinten terveyttä koskevat säännöt eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille tällaisten tuotteiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttamien riskien torjumiseksi ja minimoimiseksi sekä erityisesti elintarvike- ja rehuketjun turvallisuuden suojelemiseksi.

2 artikla

Soveltamisala

1.  

Tätä asetusta sovelletaan

a) 

eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, joita ei yhteisön lainsäädännön mukaisesti saa käyttää ihmisravinnoksi; sekä

b) 

seuraaviin tuotteisiin, jotka on toimijan päätöksellä, jota ei voida kumota, tarkoitettu muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi:

i) 

eläinperäiset tuotteet, joita yhteisön lainsäädännön mukaisesti saa käyttää ihmisravinnoksi;

ii) 

eläinperäisten tuotteiden valmistuksen raaka-aineet.

2.  

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin:

a) 

muiden luonnonvaraisten eläinten kuin luonnonvaraisen riistan kokonaiset ruhot tai ruhonosat, joiden ei epäillä kantavan tai sairastavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia, lukuun ottamatta kaupallisiin tarkoituksiin pyydystettyjä vesieläimiä;

b) 

luonnonvaraisen riistan kokonaiset ruhot tai ruhonosat, joita ei ole otettu talteen kaatamisen jälkeen hyvän metsästyskäytännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamista;

c) 

asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta luonnonvaraisesta riistasta ja luonnonvaraisen riistan lihasta peräisin olevat eläimistä saatavat sivutuotteet;

d) 

siitostarkoitukseen käytettävät munasolut, alkiot ja siemenneste;

e) 

raakamaito, ternimaito ja niistä johdetut tuotteet, jotka saadaan, pidetään, hävitetään tai käytetään alkuperätilalla;

f) 

simpukoiden kuoret, joista on poistettu pehmytkudos ja liha;

g) 

ruokajäte, paitsi jos se on

i) 

peräisin kansainvälisesti liikennöivästä liikennevälineestä;

ii) 

tarkoitettu käytettäväksi ruokinnassa;

▼C2

iii) 

tarkoitettu käsiteltäväksi painesteriloimalla tai käsiteltäväksi 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja menetelmiä käyttäen tai muunnettavaksi biokaasuksi tai kompostoitavaksi;

▼B

h) 

aines, joka on syntynyt kalastustoimen yhteydessä ja joka on hävitetty merellä aluksilla, jotka noudattavat asetusta (EY) N:o 852/2004 ja asetusta (EY) N:o 853/2004, lukuun ottamatta ainesta, joka on johdettu poistettaessa aluksella sisälmyksiä kaloista, joissa on merkkejä ihmisiin tarttuvasta taudista, mukaan lukien loiset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön ympäristölainsäädännön soveltamista;

i) 

raaka lemmikkieläinten ruoka, joka on peräisin niistä vähittäismyymälöistä, joissa leikkaus ja varastointi suoritetaan ainoastaan kuluttajille toimittamiseksi suoraan paikalla;

j) 

raaka lemmikkieläinten ruoka, joka on saatu alkuperätilalla omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista eläimistä, ja

k) 

ulosteet ja virtsa, lukuun ottamatta lantaa ja mineralisoimatonta guanoa.

3.  
Tämä asetus ei vaikuta yhteisön sen eläinlääkintälainsäädännön soveltamiseen, jonka tavoitteena on eläintautien torjunta ja hävittäminen.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) 

’eläimistä saatavilla sivutuotteilla’ kuolleiden eläinten kokonaisia ruhoja tai ruhonosia taikka muita eläinperäisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, mukaan lukien munasolut, alkiot ja siemenneste;

2) 

’johdetuilla tuotteilla’ tuotteita, jotka on saatu eläimistä saatavien sivutuotteiden yhdestä tai useammasta käsittelystä, muuntamisesta tai jalostusvaiheesta;

3) 

’eläinperäisillä tuotteilla’ eläimistä saatuja tuotteita, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 8.1. kohdassa;

4) 

’ruholla’ ruhoja, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.9. kohdassa;

5) 

’eläimellä’ kaikkia selkärangattomia tai selkärangallisia eläimiä;

6) 

’tuotantoeläimellä’

a) 

kaikkia eläimiä, joita pidetään, lihotetaan tai jalostetaan ihmisten toimesta ja käytetään elintarvikkeiden, villan, turkisten, sulkien, höyhenten, vuotien, nahkojen tai muiden eläimistä saatavien tuotteiden tuottamiseksi tai muussa tuotantotarkoituksessa;

b) 

hevoseläimiä;

7) 

’luonnonvaraisella eläimellä’ eläimiä, joita ihminen ei hoida;

8) 

’lemmikkieläimellä’ kaikkia sellaiseen lajiin kuuluvia eläimiä, jota ihminen tavallisesti ruokkii ja pitää muussa kuin tuotantotarkoituksessa eikä käytä ravinnoksi;

9) 

’vesieläimillä’ vesieläimiä, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2006/88/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa;

▼M3

10) 

’toimivaltaisella viranomaisella’ euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ►C1  (EU) 2017/625 ◄  ( 1 ) 3 artiklan 3 alakohdassa määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia;

▼B

11) 

’toimijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on eläimestä saatu sivutuote ja siitä johdettu tuote tosiasiallisessa hallinnassaan, mukaan luettuna kuljetusliikkeet, kauppiaat ja käyttäjät;

12) 

’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää eläimestä saatuja sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita erityisiin ruokintatarkoituksiin, tutkimus- tai muihin erityistarkoituksiin;

13) 

’laitoksella’ mitä tahansa laitosta, jossa käsitellään eläimestä saatuja sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, lukuun ottamatta kalastusaluksia;

14) 

’markkinoille saattamisella’ mitä tahansa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on myydä eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita yhteisössä kolmannelle osapuolelle, tai muuta vastikkeellista tai vastikkeetonta toimitusta tällaiselle kolmannelle osapuolelle tai varastointia edelleen tällaiselle kolmannelle osapuolelle tapahtuvaa toimittamista varten;

▼M3

15) 

’kauttakuljetuksella’ asetuksen ►C1  (EU) 2017/625 ◄ 3 artiklan 44 alakohdassa määriteltyä kauttakuljetusta;

▼B

16) 

’viennillä’ siirtämistä yhteisöstä kolmanteen maahan;

17) 

’tarttuvalla spongiformisella enkefalopatialla (TSE)’ kaikkia tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 999/2001 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa;

18) 

’erikseen määritellyllä riskiaineksella’ erikseen määriteltyä riskiainesta, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 999/2001 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa;

19) 

’painesteriloinnilla’ eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä siten, että enintään 50 mm:n hiukkaskokoon hienontamisen jälkeen ne kuumennetaan keskeytyksettä yli 133 °C:n sisälämpötilaan vähintään 20 minuutin ajaksi vähintään 3 baarin absoluuttisessa paineessa;

20) 

’lannalla’ muiden tuotantoeläinten kuin viljeltyjen kalojen ulosteita ja/tai virtsaa kuivikkeiden kanssa tai ilman;

21) 

’hyväksytyllä kaatopaikalla’ kaatopaikkaa, jolle on myönnetty lupa neuvoston direktiivin 1999/31/EY mukaisesti;

22) 

’orgaanisilla lannoitteilla’ ja ’maanparannusaineilla’ eläinperäisiä aineksia, joita käytetään joko erikseen tai yhdessä kasvien ravinteiden, maaperän fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä maaperän biologisen toiminnan säilyttämiseksi tai parantamiseksi; niihin voivat sisältyä lanta, mineralisoimaton guano, ruoansulatuskanavan sisältö, komposti ja mädätysjätteet;

23) 

’syrjäisillä alueilla’ alueita, joilla eläinkanta on niin pieni ja jotka ovat niin kaukana hävittämislaitoksista, että eläimistä saatavien sivutuotteiden keräykseen ja kuljetukseen liittyvät järjestelyt olisivat suhteettoman työläitä paikalla suoritettavaan hävittämiseen verrattuna;

24) 

’elintarvikkeilla’ elintarvikkeita, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa;

25) 

’rehulla’ rehua, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 4 kohdassa;

26) 

’linkoihin tai separaattoreihin jäävällä aineella’ ainesta, joka syntyy sivutuotteena raakamaidon puhdistuksesta tai erottamisesta rasvattomaksi maidoksi ja kermaksi;

27) 

’jätteellä’ jätettä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa.2 jakso

Velvollisuudet

4 artikla

Valmistusketjun lähtöpiste ja velvollisuudet

1.  
Heti kun toimijoille syntyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, niiden on tunnistemerkittävä ne ja varmistettava, että ne käsitellään tämän asetuksen mukaisesti (lähtöpiste).
2.  
Toimijoiden on varmistettava, että eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet täyttävät toimijoiden hallinnassa olevissa yrityksissä tämän asetuksen vaatimukset kaikissa eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisen, kuljetuksen, käsittelyn, jatkokäsittelyn, muuntamisen, jalostamisen, varastoimisen, markkinoille saattamisen, jakelun, käytön ja hävittämisen vaiheissa.
3.  
Jäsenvaltioiden on valvottava ja tarkistettava, että toimijat täyttävät tämän asetuksen asiaa koskevat vaatimukset 2 kohdassa tarkoitetun eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden koko ketjun aikana. Tätä varten niiden on pidettävä yllä asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaista virallisten tarkastusten järjestelmää.
4.  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella on käytössä asianmukainen järjestelmä, jolla varmistetaan, että eläimistä saatavat sivutuotteet

a) 

kerätään, tunnistemerkitään ja kuljetetaan ilman turhia viivytyksiä; ja

b) 

käsitellään, käytetään tai hävitetään tämän asetuksen mukaisesti.

5.  
Jäsenvaltiot voivat täyttää 4 artiklan mukaiset velvoitteensa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa.

5 artikla

Valmistusketjun päätepiste

1.  

Jäljempänä 33 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden, jotka ovat edenneet kyseisessä artiklassa mainitussa yhteisön lainsäädännössä määritettyyn valmistusvaiheeseen, on katsottava saavuttaneen valmistusketjun päätepisteen, jonka jälkeen tämän asetuksen vaatimukset eivät enää koske niitä.

Tällaiset johdetut tuotteet voidaan sen jälkeen tämän asetuksen nojalla saattaa markkinoille ilman rajoituksia eikä niihin pidä enää soveltaa tämän asetuksen mukaisia virallisia tarkastuksia.

Valmistusketjun päätepistettä voidaan muuttaa:

a) 

33 artiklan a–d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta eläinten terveyteen kohdistuvien riskien tapauksessa;

b) 

33 artiklan e ja f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta ihmisten tai eläinten terveyteen kohdistuvien riskien tapauksessa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 52 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼M4

2.  
Jäljempänä 32, 35 ja 36 artiklassa tarkoitetuille johdetuille tuotteille, jotka eivät enää aiheuta merkittävää riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle, voidaan määrittää valmistusketjun päätepiste, jonka jälkeen tämän asetuksen vaatimukset eivät enää koske niitä.

Tällaiset johdetut tuotteet voidaan sen jälkeen tämän asetuksen nojalla saattaa markkinoille ilman rajoituksia eikä niihin enää sovelleta tämän asetuksen mukaisia virallisia tarkastuksia.

Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä valmistusketjun päätepiste, jonka jälkeen tämän asetuksen vaatimukset eivät enää koske tässä kohdassa tarkoitettuja johdettuja tuotteita.

3.  
Jos ihmisten tai eläinten terveydelle aiheutuu riski, asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 ja 54 artiklaa, jotka koskevat kiireellisiä toimenpiteitä, sovelletaan soveltuvin osin tämän asetuksen 32, 33 ja 36 artiklassa tarkoitettuihin johdettuihin tuotteisiin.
4.  
Komissio aloittaa kuuden kuukauden kuluessa 15 päivästä heinäkuuta 2019 32 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden, joita jo laajalti käytetään unionissa luonnonmukaisina lannoitteina ja maanparannusaineina, alustavan arvioinnin. Arviointi kattaa vähintään seuraavat tuotteet: lihajauho, luujauho, lihaluujauho, eläinten veri, luokkaan 3 kuuluvan aineksen hydrolysoidut proteiinit, käsitelty lanta, komposti, biokaasun mädätteet, höyhenjauho, glyseriini ja muut luokkiin 2 ja 3 kuuluvista, biodieselin ja uusiutuvien polttoaineiden valmistuksesta johdetuista aineksista valmistetut tuotteet, lemmikkieläinten ruoka, rehu ja koiran puruluut, joita ei voida myydä kaupallisista syistä tai teknisten puutteiden vuoksi, ja tuotteet, jotka on johdettu eläinten verestä, vuodista ja nahoista, kavioista ja sarvista, lepakoiden ja lintujen guanosta, villasta ja karvasta, höyhenistä ja untuvista ja sianharjaksista. Jos arvioinnissa todetaan, että kyseiset johdetut tuotteet eivät enää aiheuta minkäänlaista merkittävää riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle, komissio määrittää tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti valmistusketjun päätepisteen ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua arvioinnin päättymisestä.

▼B3 jakso

Eläinten terveydentilan vuoksi asetettavat rajoitukset

6 artikla

Eläinten terveydentilan vuoksi asetettavat yleiset rajoitukset

1.  

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja johdettuja tuotteita, jotka ovat peräisin tartunnalle herkistä lajeista, ei saa lähettää sellaisilta tiloilta, laitoksista tai vyöhykkeiltä, joihin kohdistuu rajoitus

a) 

yhteisön eläinlääkintälainsäädännön nojalla; tai

b) 

sellaisten vakavien tartuntatautien esiintymisen vuoksi,

i) 

jotka on lueteltu direktiivin 92/119/ETY liitteessä I; tai

ii) 

jotka on määritetty toisen alakohdan mukaisesti.

Ensimmäisen kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.  

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet lähetetään sellaisin edellytyksin, jotka on suunniteltu estämään ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviäminen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.4 Jakso

Luokitus

7 artikla

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden luokitus

1.  
Eläimistä saatavat sivutuotteet on luokiteltava erityisiin luokkiin niiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin vakavuuden mukaan 8, 9 ja 10 artiklassa vahvistettujen luettelojen mukaisesti.
2.  
Johdettuihin tuotteisiin sovelletaan sitä eläimistä saatavien sivutuotteiden erityisluokkaa koskevia sääntöjä, josta ne on johdettu, jollei tässä asetuksessa tai komission hyväksymissä tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteissä, joissa voidaan täsmentää edellytykset, joiden täyttyessä johdettuihin tuotteisiin ei sovelleta kyseisiä sääntöjä, toisin säädetä.
3.  
Jäljempänä olevia 8, 9 ja 10 artiklaa voidaan muuttaa riskinarvioinnissa tapahtuneen tieteellisen edistyksen huomioon ottamiseksi edellyttäen, että edistyminen voidaan todeta asianmukaisen tieteellisen tahon suorittaman riskinarvioinnin perusteella. Kyseisissä artikloissa lueteltuja eläimistä saatavia sivutuotteita ei kuitenkaan saa poistaa luetteloista, vaan ainoastaan kyseisten tuotteiden luokkia saa muuttaa tai luetteloihin saa lisätä uusia tuotteita.
4.  
Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun muassa täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

8 artikla

Luokkaan 1 kuuluva aines

Luokkaan 1 kuuluva aines sisältää seuraavat eläimistä saatavat sivutuotteet:

a) 

seuraavien eläinten kokonaiset ruhot ja kaikki ruhonosat, mukaan lukien vuodat ja nahat:

i) 

eläimet, joilla epäillään olevan jokin TSE-tartunta asetuksen (EY) N:o 999/2001 mukaisesti tai joissa TSE on virallisesti todettu;

ii) 

eläimet, jotka on lopetettu TSE:n hävittämistoimenpiteiden yhteydessä;

iii) 

muut eläimet kuin tuotantoeläimet ja luonnonvaraiset eläimet, mukaan lukien erityisesti lemmikkieläimet, eläintarhaeläimet ja sirkuseläimet;

▼M1

iv) 

tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 22 päivänä syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU ( 2 ) 3 artiklassa määritellyssä yhdessä tai useammassa toimenpiteessä käytetyt eläimet tapauksissa, joissa toimivaltainen viranomainen päättää, että kyseiset eläimet tai niiden kehon osat saattavat aiheuttaa vakavaa haittaa ihmisten tai muiden eläinten terveydelle tuon yhden tai useamman toimenpiteen seurauksena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1831/2003 3 artiklan 2 kohdan soveltamista;

▼B

v) 

luonnonvaraiset eläimet, jos näiden epäillään sairastavan jotakin ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia;

b) 

seuraava aines:

i) 

erikseen määritelty riskiaines;

ii) 

erikseen määriteltyä riskiainesta hävittämishetkellä sisältävät kokonaiset ruhot tai ruhonosat;

c) 

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka on johdettu eläimistä, joita on käsitelty laittomalla tavalla, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 96/22/EY 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tai direktiivin 96/23/EY 2 artiklan b alakohdassa;

d) 

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka sisältävät neuvoston direktiivin 96/23/EY liitteessä I olevan B ryhmän 3 kohdassa lueteltujen ympäristölle ja ihmiselle vaarallisten aineiden ja muiden aineiden jäämiä, jos tällaiset jäämät ylittävät yhteisön lainsäädännössä sallitun tason tai, jos tällaista yhteisön lainsäädäntöä ei ole, kansallisessa lainsäädännössä sallitun tason;

e) 

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka on kerätty 27 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäännöissä edellytetyn jäteveden käsittelyn aikana

i) 

luokkaan 1 kuuluvaa ainesta käsittelevistä laitoksista; tai

ii) 

muista laitoksista, joihin erikseen määriteltyä riskiainesta siirretään;

f) 

ruokajäte, joka on peräisin kansainvälisesti liikennöivistä liikennevälineistä;

g) 

luokkaan 1 kuuluvan aineksen seokset luokkaan 2 ja/tai luokkaan 3 kuuluvan aineksen kanssa.

9 artikla

Luokkaan 2 kuuluva aines

Luokkaan 2 kuuluva aines sisältää seuraavat eläimistä saatavat sivutuotteet:

a) 

lanta, mineralisoimaton guano ja ruuansulatuskanavan sisältö;

b) 

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka on kerätty 27 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäännöissä edellytetyn jäteveden käsittelyn aikana

i) 

luokkaan 2 kuuluvaa ainesta käsittelevistä laitoksista; tai

ii) 

muista kuin 8 artiklan e alakohdassa tarkoitetuista teurastamoista;

c) 

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka sisältävät sallittujen aineiden tai vierasaineiden jäämiä sellaisia määriä, jotka ylittävät direktiivin 96/23/EY 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut sallitut arvot;

d) 

eläinperäiset tuotteet, jotka on ilmoitettu ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, koska niissä esiintyy epäpuhtauksia;

e) 

muut kuin luokkaan 1 kuuluvat eläinperäiset tuotteet:

i) 

jotka on tuotu kolmannesta maasta ja jotka eivät täytä yhteisöön tuontia koskevia yhteisön eläinlääkintälainsäädännön vaatimuksia, paitsi jos yhteisön lainsäädäntö sallii niiden tuonnin tai käyttöönoton tietyin rajoituksin tai niiden palauttamisen kyseiseen kolmanteen maahan; tai

ii) 

jotka on lähetetty toiseen jäsenvaltioon ja jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännössä asetettuja tai sallittuja vaatimuksia, paitsi jos ne palautetaan alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla;

f) 

muut kuin 8 tai 10 artiklassa tarkoitetut eläimet ja ruhonosat, kun kyse on eläimistä,

i) 

jotka ovat kuolleet muutoin kuin ihmisravinnoksi teurastamisen tai kaatamisen vuoksi, mukaan lukien taudintorjuntatarkoituksessa lopetetut eläimet,

ii) 

sikiöt;

iii) 

muuhun kuin siitostarkoitukseen käytettävät munasolut, alkiot ja siemenneste; sekä

iv) 

kuoriutumattomana kuollut siipikarja;

g) 

luokkaan 2 kuuluvan ja luokkaan 3 kuuluvan aineksen seokset;

h) 

muut eläimistä saatavat sivutuotteet kuin luokkaan 1 kuuluva aines tai luokkaan 3 kuuluva aines.

10 artikla

Luokkaan 3 kuuluva aines

Luokkaan 3 kuuluva aines sisältää seuraavat eläimistä saatavat sivutuotteet:

a) 

teurastettujen eläinten ja kaadetun riistan ruhot ja ruhonosat, jotka on todettu ihmisravinnoksi kelpaaviksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti, mutta joita ei ole kaupallisista syistä tarkoitettu ihmisravinnoksi;

b) 

eläinten ruhot tai seuraavat ruhonosat, jotka ovat peräisin joko teurastamossa teurastetuista elämistä, jotka on ante mortem -tarkastuksessa todettu ihmisravinnoksi teurastuskelpoisiksi, tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti ihmisravinnoksi kaadetun riistan ruhot ja seuraavat ruhonosat:

i) 

eläinten ruhot tai ruhonosat, jotka on todettu yhteisön lainsäädännön mukaisesti ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, mutta joissa ei ole merkkejä ihmiseen tai eläimiin tarttuvista taudeista;

ii) 

siipikarjan päät;

iii) 

vuodat ja nahat, mukaan lukien niiden leikkuujätteet ja haljakset, sarvet ja jalat, mukaan lukien seuraavien eläinten falangit sekä karpus- ja metakarpusluut, kinnernivelen ja jalkapöydän luut:

— 
muut eläimet kuin märehtijät, joille on tehtävä TSE-testi, ja
— 
märehtijät, joille tehdystä testistä on saatu negatiivinen tulos asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
iv) 

sianharjakset;

v) 

sulat ja höyhenet;

c) 

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka ovat peräisin asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti tilalla teurastetusta siipikarjasta tai tilalla teurastetuista jäniseläimistä, joissa ei ole ilmennyt merkkejä ihmiseen tai eläimiin tarttuvista taudeista;

d) 

veri, joka on peräisin eläimistä, joissa ei ole ilmennyt kliinisiä merkkejä veren välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista, ja joka on saatu seuraavista eläimistä, jotka on teurastettu teurastamossa sen jälkeen, kun ne on ante mortem -tarkastuksessa todettu teurastuskelpoisiksi ihmisravintona käyttöä varten, tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti:

i) 

muut eläimet kuin märehtijät, joille on tehtävä TSE-testi; ja

ii) 

märehtijät, joille tehdystä testistä on saatu negatiivinen tulos asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

e) 

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka ovat peräisin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tuotannosta, mukaan luettuina luut, joista on poistettu rasva, ja rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös ja maidon jalostuksessa linkoihin tai separaattoreihin jäänyt aine;

f) 

eläinperäiset elintarvikkeet tai eläinperäisiä tuotteita sisältävät elintarvikkeet, joita ei enää ole tarkoitettu ihmisravinnoksi kaupallisista syistä tai sellaisten valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden ongelmien tai muiden vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle;

g) 

eläinperäinen lemmikkieläinten ruoka tai rehu tai eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita sisältävä rehu, joita ei enää ole tarkoitettu rehuksi kaupallisista syistä tai sellaisten valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden ongelmien tai muiden vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle;

h) 

veri, istukat, villa, höyhenet, sulat, karva, sarvet, kavion tai sorkan osat ja raakamaito, jotka ovat peräisin elävistä eläimistä, joissa ei ole ilmennyt merkkejä kyseisen tuotteen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista;

i) 

vesieläimet ja tällaisten eläinten osat, merinisäkkäitä lukuun ottamatta, joissa ei ole ilmennyt merkkejä kyseisen tuotteen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista;

j) 

vesieläimistä saatavat sivutuotteet, jotka ovat peräisin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita valmistavista laitoksista;

k) 

seuraavat ainekset, jotka ovat peräisin sellaisista eläimistä, joissa ei ole ilmennyt merkkejä kyseisen aineksen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista:

i) 

simpukoiden kuoret, joista on poistettu pehmytkudos tai liha;

ii) 

maaeläimistä peräisin olevat seuraavat tuotteet:

— 
hautomoiden sivutuotteet,
— 
munat,
— 
munien sivutuotteet, mukaan lukien munankuoret;
iii) 

kaupallisista syistä tapetut untuvikot;

l) 

vedessä tai maalla elävät selkärangattomat, muut kuin eläimille tai ihmisille patogeeniset lajit;

m) 

eläimet ja niiden osat, jotka kuuluvat eläintieteellisesti Rodentia- tai Lagomorpha -lahkoihin, lukuun ottamatta 8 artiklan a kohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettua luokkaan 1 ja 9 artiklan a–g alakohdassa tarkoitettua luokkaan 2 kuuluvaa ainesta;

n) 

vuodat ja nahat, sorkat, kaviot, höyhenet, sulat, villa, sarvet, karva ja turkikset, jotka ovat peräisin muista kuin tämän artiklan b alakohdassa tarkoitetuista kuolleista eläimistä, joissa ei ole ilmennyt merkkejä kyseisen tuotteen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvasta taudista;

o) 

rasvakudos, joka on peräisin eläimistä, joissa ei ole kliinisiä merkkejä kyseisen aineksen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista ja jotka on teurastettu teurastamossa sen jälkeen, kun ne on ante mortem -tarkastuksessa todettu teurastuskelpoisiksi ihmisravintona käyttöä varten yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

p) 

muu kuin 8 artiklan f alakohdassa tarkoitettu ruokajäte.II LUKU

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden hävittäminen ja käyttö1 jakso

Käyttöä koskevat rajoitukset

11 artikla

Käyttöä koskevat rajoitukset

1.  

Kielletään eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden seuraavat käyttötarkoitukset:

a) 

turkiseläimiä lukuun ottamatta maaeläinlajin ruokkiminen saman lajin eläinten ruhoista tai ruhonosista johdetulla käsitellyllä eläinvalkuaisella;

b) 

muiden tuotantoeläinten kuin turkiseläinten ruokkiminen ruokajätteellä tai ruokajätettä sisältävällä tai siitä johdetulla rehuaineella;

c) 

tuotantoeläinten ruokkiminen laidunkasvillisuudella joko antamalla eläinten laiduntaa sitä suoraan tai syöttämällä niille laidunkasvillisuutta, joka on peräisin maaperästä, johon on levitetty muuta kuin lantaa olevia orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita paitsi jos laiduntaminen tai laidunkasvillisuuden syöttäminen tapahtuu sellaisen varoajan jälkeen, joka takaa ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvien riskien riittävän torjunnan ja kestää vähintään 21 vuorokautta; ja

d) 

viljeltyjen kalojen ruokkiminen samaa lajia olevien viljeltyjen kalojen ruumiista tai ruumiinosista johdetulla käsitellyllä eläinvalkuaisella.

2.  

Seuraavista toimenpiteistä voidaan säätää:

a) 

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamisen varmistamiseksi tehtävät tarkastukset ja valvonta, mukaan lukien havainnointimenetelmät ja testit, joita käytetään tietyistä lajeista peräisin olevan aineksen esiintymisen havaitsemiseen, ja raja-arvot 1 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitetun käsitellyn eläinvalkuaisen vähäisille määrille, jotka aiheutuvat satunnaisesta kontaminaatiosta eivätkä ole teknisin keinoin vältettävissä;

b) 

edellytykset turkiseläinten ruokkimiseksi saman lajin eläinten ruhoista tai ruhonosista johdetulla käsitellyllä eläinvalkuaisella; ja

c) 

edellytykset tuotantoeläinten ruokkimiseksi laidunkasvillisuudella, joka on peräisin sellaisesta maaperästä, johon on levitetty orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita, erityisesti muuttamalla 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua odotusaikaa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.2 jakso

Hävittäminen ja käyttö

12 artikla

Luokkaan 1 kuuluvan aineksen hävittäminen ja käyttö

Luokkaan 1 kuuluva aines on

a) 

hävitettävä jätteenä polttamalla

i) 

suoraan ilman esikäsittelyä; tai

ii) 

sen jälkeen, kun se on käsitelty painesteriloimalla, jos toimivaltainen viranomainen näin vaatii, ja syntyvä aines on merkitty pysyvästi;

b) 

hävitettävä tai hyödynnettävä rinnakkaispolttolaitoksessa, jos luokkaan 1 kuuluva aines on jätettä,

i) 

suoraan ilman esikäsittelyä; tai

ii) 

sen jälkeen, kun se on käsitelty painesteriloimalla, jos toimivaltainen viranomainen näin vaatii, ja syntyvä aines on merkitty pysyvästi;

c) 

jos luokkaan 1 kuuluva aines on muuta ainesta kuin 8 artiklan a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettua ainesta, hävitettävä siten, että se käsitellään painesteriloimalla ja syntyvä aines merkitään pysyvästi ja haudataan hyväksytylle kaatopaikalle;

d) 

jos luokkaan 1 kuuluva aines on 8 artiklan f alakohdassa tarkoitettua ainesta, hävitettävä hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle;

e) 

käytettävä polttoaineena esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä; tai

f) 

käytettävä 33, 34 ja 36 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistamisessa, jotka saatetaan markkinoille kyseisten artikloiden mukaisesti.

13 artikla

Luokkaan 2 kuuluvan aineksen hävittäminen ja käyttö

Luokkaan 2 kuuluva aines on

a) 

hävitettävä jätteenä polttamalla

i) 

suoraan ilman esikäsittelyä; tai

ii) 

sen jälkeen, kun se on käsitelty painesteriloimalla, jos toimivaltainen viranomainen näin vaatii, ja syntyvä aines on merkitty pysyvästi;

b) 

hävitettävä tai hyödynnettävä rinnakkaispolttolaitoksessa, jos luokkaan 2 kuuluva aines on jätettä,

i) 

suoraan ilman esikäsittelyä; tai

ii) 

sen jälkeen, kun se on käsitelty painesteriloimalla, jos toimivaltainen viranomainen näin vaatii, ja syntyvä aines on merkitty pysyvästi;

c) 

toimitettava hyväksytylle kaatopaikalle sen jälkeen, kun se on käsitelty painesteriloimalla ja syntyvä aines on merkitty pysyvästi;

d) 

käytettävä orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistuksessa, jotka saatetaan markkinoille 32 artiklan mukaisesti sen jälkeen, kun se on tarvittaessa käsitelty painesteriloimalla ja syntyvä aines on merkitty pysyvästi;

e) 

kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi

i) 

sen jälkeen, kun se on käsitelty painesteriloimalla ja syntyvä aines on merkitty pysyvästi; tai

ii) 

esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä, jos kyseessä on lanta, ruoansulatuskanava ja sen sisältö, maito, maitoperäinen tuote, ternimaito sekä munat ja munatuotteet, joihin toimivaltainen viranomainen ei katso sisältyvän minkään vakavan tartuntataudin leviämisriskiä;

f) 

levitettävä käsittelemättömänä maahan, jos kyseessä on lanta, ruoansulatuskanavasta erotettu ruoansulatuskanavan sisältö, maito, maitoperäinen tuote tai ternimaito, joihin toimivaltainen viranomainen ei katso sisältyvän minkään vakavan tartuntataudin leviämisriskiä;

g) 

jos kyseessä on vesieläinperäinen aines, muunnettava säilörehuksi tai kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi;

h) 

käytettävä polttoaineena esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä; tai

i) 

käytettävä 33, 34 ja 36 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistuksessa, jotka saatetaan markkinoille kyseisten artikloiden mukaisesti.

14 artikla

Luokkaan 3 kuuluvan aineksen hävittäminen ja käyttö

Luokkaan 3 kuuluva aines on

a) 

hävitettävä jätteenä polttamalla esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä;

b) 

hävitettävä tai hyödynnettävä rinnakkaispolttolaitoksessa esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä, jos luokkaan 3 kuuluva aines on jätettä;

c) 

toimitettava hyväksytylle kaatopaikalle sen jälkeen, kun se on käsitelty;

d) 

käsiteltävä, lukuun ottamatta luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, joka on muuttunut hajoamisen tai pilaantumisen takia niin, että kyseinen tuote aiheuttaisi kohtuuttoman riskin ihmisten tai eläinten terveydelle, ja käytettävä

i) 

muiden tuotantoeläinten kuin turkiseläinten rehun valmistukseen ja saatettava markkinoille 31 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 10 artiklan 1 kohdan n, o ja p alakohdassa tarkoitettua ainesta;

ii) 

turkiseläinten rehun valmistukseen ja saatettava markkinoille 36 artiklan mukaisesti;

iii) 

lemmikkieläinten ruoan valmistukseen ja saatettava markkinoille 35 artiklan mukaisesti; tai

iv) 

orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistukseen, jotka on saatettava markkinoille 32 artiklan mukaisesti;

e) 

käytettävä raa’an lemmikkieläinten ruoan valmistukseen ja saatettava markkinoille 35 artiklan mukaisesti;

f) 

kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi;

g) 

jos kyseessä on vesieläinperäinen aines, muunnettava säilörehuksi, kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi;

h) 

jos kyseessä ovat muut kuin 2 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetut simpukoiden kuoret ja munankuoret, käytettävä toimivaltaisten viranomaisten määrittämissä oloissa, joilla ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit;

i) 

käytettävä polttoaineena esikäsiteltynä tai käsittelemättömänä;

j) 

käytettävä 33, 34 ja 36 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistukseen, jotka saatetaan markkinoille kyseisten artikloiden mukaisesti;

k) 

jos kyseessä on 10 artiklan p alakohdan mukainen ruokajäte, käsiteltävä painesteriloimalla tai 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja menetelmiä käyttäen tai kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi;

l) 

levitettävä käsittelemättömänä maahan, jos kyseessä on raakamaito, ternimaito tai niistä johdetut tuotteet, joihin toimivaltainen viranomainen ei katso sisältyvän minkään vakavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin leviämisriskiä.

15 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.  

Voidaan vahvistaa tämän jakson täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

erityiset edellytykset sellaisen aineksen aluksella suoritettavalle käsittelylle ja hävittämiselle, joka on johdettu poistettaessa aluksella sisälmyksiä kaloista, joissa on merkkejä ihmisiin tarttuvasta taudista, mukaan lukien loiset;

b) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden muut käsittelymenetelmät kuin painesterilointi erityisesti kyseisissä menetelmissä käytettävien parametrien osalta, erityisesti ajan, lämpötilan ja paineen sekä hiukkaskoon osalta;

c) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden, mukaan lukien ruokajätteen, muuntamista biokaasuksi tai kompostiksi koskevat parametrit;

d) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttamalla hävittämisen ja rinnakkaispolttamisen edellytykset;

e) 

edellytykset eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden hyödyntämiselle polttamalla;

f) 

edellytykset 10 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden syntymiselle ja käsittelylle;

g) 

vesieläinperäisen aineksen muuntaminen säilörehuksi;

h) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden pysyvä merkitseminen;

i) 

tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden, orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden levittäminen maahan;

j) 

tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttäminen tuotantoeläinten ruokinnassa; ja

k) 

14 artiklan d alakohdassa tarkoitettu tietyn aineksen kohtuuttomaksi katsottu riski ihmisten tai eläinten terveydelle.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.  

Kunnes vahvistetaan säännöt, joista on säädetty

a) 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan c, f ja g alakohdassa, jäsenvaltiot voivat hyväksyä tai pitää voimassa kansallisia sääntöjä

i) 

10 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden syntymisestä ja käsittelystä;

ii) 

10 artiklan p alakohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden muuntamisesta, ja

iii) 

vesieläinperäisen aineksen muuntamisesta säilörehuksi;

b) 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa, siinä tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet voidaan hävittää merellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön ympäristölainsäädännön soveltamista.3 jakso

Poikkeukset

16 artikla

Poikkeukset

Poiketen siitä, mitä 12, 13 ja 14 artiklassa säädetään, eläimistä saatavia sivutuotteita voidaan

a) 

jos kyseessä ovat 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet, käsitellä ja hävittää kyseisessä alakohdassa tarkoitettujen erityisten edellytysten mukaisesti;

b) 

käyttää tutkimus- ja muihin erityistarkoituksiin 17 artiklan mukaisesti;

c) 

jos kyseessä ovat 18 artiklassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet, käyttää erityisiin ruokintatarkoituksiin kyseisen artiklan mukaisesti;

d) 

jos kyseessä ovat 19 artiklassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet, hävittää kyseisen artiklan mukaisesti;

e) 

hävittää tai käyttää 20 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen vaihtoehtoisten menetelmien mukaisesti, jotka perustuvat parametreihin, joihin voi kuulua painesterilointi tai muita tämän asetuksen tai sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia vaatimuksia;

f) 

jos kyseessä ovat luokkaan 2 tai luokkaan 3 kuuluvat ainekset ja jos toimivaltainen viranomainen tämän sallii, käyttää asetuksen (EY) N:o 834/2007 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen biodynaamisten preparaattien valmistamisessa ja levittämisessä maahan;

g) 

jos kyseessä on luokkaan 3 kuuluva aines ja jos toimivaltainen viranomainen tämän sallii, käyttää lemmikkieläinten ruokinnassa;

h) 

jos kyseessä ovat muut kuin luokkaan 1 kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka saadaan poistamalla eläviltä eläimiltä kirurgisen toimenpiteen avulla tai eläimen syntymän aikana tilalla, ja jos toimivaltainen viranomainen tämän sallii, hävittää kyseisellä tilalla.

17 artikla

Tutkimus- ja muut erityistarkoitukset

1.  

Poiketen siitä, mitä 12, 13 ja 14 artiklassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttämisen näyttelyissä, taiteellisessa toiminnassa sekä diagnostisiin, koulutuksellisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin edellytyksin, joilla varmistetaan ihmisten ja eläinten terveydelle koituvien riskien torjunta.

Tällaisiin edellytyksiin on kuuluttava:

a) 

kielto käyttää eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita myöhemmin muihin tarkoituksiin; ja

b) 

velvollisuus hävittää eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet turvallisesti tai lähettää ne tarvittaessa alkuperäpaikkaansa.

2.  

Jos on kyseessä ihmisten ja eläinten terveyttä uhkaava riski, joka edellyttää toimenpiteiden hyväksymistä koko yhteisön alueella, erityisesti uusien kehittymässä olevien riskien tapauksessa, voidaan hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuontia ja käyttöä koskevat yhdenmukaiset edellytykset. Tällaiset edellytykset voivat sisältää varastointia, pakkausta, tunnistemerkintöjä, kuljetusta ja hävittämistä koskevia vaatimuksia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

18 artikla

Erityiset ruokintatarkoitukset

1.  

Poiketen siitä, mitä 13 ja 14 artiklassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia edellytyksin, joilla varmistetaan ihmisten ja eläinten terveydelle koituvien riskien torjunta, luokkaan 2 kuuluvan aineksen keräämisen ja käytön edellyttäen, että aines on saatu eläimistä, joita ei ole lopetettu tai jotka eivät ole kuolleet ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin esiintymisen tai epäillyn esiintymisen vuoksi, ja luokkaan 3 kuuluvan aineksen keräämisen ja käytön seuraavien eläinten ruokintaan:

a) 

eläintarhaeläimet;

b) 

sirkuseläimet;

c) 

muut matelijat ja petolinnut kuin eläintarhaeläimet tai sirkuseläimet;

d) 

turkiseläimet;

e) 

luonnonvaraiset eläimet;

f) 

hyväksyttyjen kenneleiden koirat tai ajokoirat;

g) 

säilöön otetut koirat ja kissat;

h) 

kalansyötiksi kasvatetut toukat ja madot.

2.  

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, ja tämän artiklan 3 kohdan nojalla vahvistettujen edellytysten mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi sallia

a) 

8 artiklan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen ja eläintarhaeläimistä johdetun aineksen käytön eläintarhaeläinten ruokinnassa; ja

b) 

8 artiklan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen käytön luonnollisessa elinympäristössään elävien uhanalaisten tai suojeltujen haaskalintulajien ja muiden lajien ruokinnassa biodiversiteetin tukemiseksi.

3.  

Voidaan vahvistaa tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

edellytykset, joiden täyttyessä 1 kohdassa tarkoitettu kerääminen ja käyttö voidaan sallia luokkaan 2 kuuluvan aineksen siirtämisessä, varastoinnissa ja käytössä ja luokkaan 3 kuuluvan aineksen käytössä ruokinnassa, myös uusien kehittymässä olevien riskien tapauksessa; ja

b) 

edellytykset, joiden täyttyessä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen käyttö ruokinnassa voidaan 21 artiklan 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta poiketen eräissä tapauksissa sallia, mukaan lukien:

i) 

tiettyjen jäsenvaltioiden uhanalaiset tai suojellut haaskalinnut ja muut lajit, joita tällaisella aineksella saa ruokkia;

ii) 

toimenpiteet, joilla ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

19 artikla

Kerääminen, kuljetus ja hävittäminen

1.  

Poiketen siitä, mitä 12, 13, 14 ja 21 artiklassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia

a) 

kuolleiden lemmikki-eläinten ja hevoseläinten hävittämisen hautaamalla;

b) 

8 artiklan a alakohdan v alakohdassa ja b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen sekä luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvien ainesten hävittämisen syrjäisillä alueilla polttamalla tai hautaamalla paikan päällä tai muulla tavoin viranomaisten valvonnassa siten, että ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien leviäminen;

c) 

8 artiklan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen sekä luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvien ainesten hävittämisen polttamalla tai hautaamalla paikan päällä tai muulla tavoin viranomaisten valvonnassa siten, että ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien leviäminen alueilla, jonne pääsy on käytännössä mahdotonta tai mahdollista ainoastaan olosuhteissa, jotka maantieteellisistä, ilmastollisista tai luonnonmullistuksesta johtuvista syistä aiheuttaisivat keräämistä suorittavan henkilökunnan terveydelle ja turvallisuudelle vaaran, tai jonne pääsy vaatisi suhteettomia keräämisponnistuksia;

d) 

sellaisten luokkaan 2 ja 3 kuuluvien ainesten hävittämisen viranomaisten valvonnassa muulla tavoin kuin polttamalla tai hautaamalla paikan päällä, jotka eivät aiheuta riskiä ihmisten ja eläinten terveydelle, jos aineksen määrä on viikossa enintään tietty määrä, joka määritetään suoritettujen toimien luonteen ja kyseisten eläimistä saatavien sivutuotteiden alkuperälajin mukaan;

e) 

muiden eläimistä saatavien sivutuotteiden kuin 8 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen hävittämisen polttamalla tai hautaamalla paikan päällä edellytyksin, joilla ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien leviäminen ilmoitettavan taudin puhjetessa, jos kuljetus lähimpään eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä tai hävittämistä varten hyväksyttyyn laitokseen lisäisi terveysriskien leviämisvaaraa tai, jos kyseessä on laajalle levinnyt eläinkulkutaudin purkaus, ylittäisi kyseisten laitosten hävittämiskapasiteetin; ja

f) 

mehiläisten ja mehiläistenhoidosta saatavien sivutuotteiden hävittämisen polttamalla tai hautaamalla paikan päällä edellytyksin, joilla ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien leviäminen.

2.  
Tietyn lajin eläinpopulaatio 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla syrjäisellä alueella ei saa ylittää kyseisen lajin enimmäisprosenttiosuutta asianomaisessa jäsenvaltiossa.
3.  

Jäsenvaltioiden on asetettava komission saataville tiedot

a) 

alueista, jotka ne luokittelevat syrjäisiksi alueiksi 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi, luokittelun perustelut ja ajantasaiset tiedot luokitukseen tehdyistä muutoksista; ja

b) 

siitä, miten ne käyttävät 1 kohdan c ja d alakohdassa annettuja mahdollisuuksia luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvien ainesten osalta.

4.  

On vahvistettava tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

edellytykset, joilla pyritään varmistamaan ihmisten ja eläinten terveydelle koituvien riskien torjunta paikan päällä tapahtuvan polttamisen ja hautaamisen tapauksessa;

b) 

2 kohdassa tarkoitetun eläinpopulaation enimmäisprosenttiosuus;

c) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden määrä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen toimien luonteen ja alkuperälajin mukaan; ja

d) 

luettelo 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuista taudeista.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.4 jakso

Vaihtoehtoiset menetelmät

20 artikla

Vaihtoehtoisten menetelmien hyväksyntä

1.  
Eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden vaihtoehtoisten käyttö- tai hävittämismenetelmien hyväksyntämenettelyn voi käynnistää joko komissio tai hakemuksesta jäsenvaltio tai intressitaho, joka voi edustaa useita intressitahoja.
2.  

Intressitahojen on lähetettävä hakemuksensa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa niiden on tarkoitus käyttää vaihtoehtoista menetelmää.

Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kahden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus 10 kohdassa tarkoitetun vakiomallin mukainen.

3.  
Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava jäsenvaltioiden ja intressitahojen hakemukset ja arviointiraporttinsa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ”EFSA”, ja ilmoitettava siitä komissiolle.
4.  
Jos komissio käynnistää hyväksyntämenettelyn, sen on toimitettava arviointiraporttinsa EFSAlle.
5.  

EFSA arvioi kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta, taataanko esitetyllä menetelmällä, että ihmisten ja eläinten terveyttä uhkaavat riskit

a) 

ovat hallinnassa tavalla, jolla voidaan estää niiden leviäminen ennen hävittämistä tämän asetuksen tai sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti; tai

b) 

vähenevät kyseisessä eläimistä saatavien sivutuotteiden luokassa vähintään yhtä paljon kuin 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistetuilla käsittelymenetelmillä.

EFSA antaa jätetystä hakemuksesta lausunnon.

6.  

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa EFSA pyytää täydentäviä tietoja hakijoilta, 5 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa.

EFSA päättää komissiota tai hakijaa kuultuaan määräajasta, jonka kuluessa kyseiset tiedot on toimitettava, ja ilmoittaa komissiolle ja tarvittaessa hakijalle tarvittavasta määräajan pidennyksestä.

7.  

Jos hakija haluaa antaa täydentäviä tietoja omasta aloitteestaan, sen on toimitettava ne suoraan EFSAlle.

Tällöin 5 kohdassa säädettyä määräaikaa ei jatketa.

8.  
EFSA toimittaa lausuntonsa komissiolle, hakijalle ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
9.  
Kolmen kuukauden kuluessa EFSAn lausunnon vastaanottamisesta ja kyseisen lausunnon huomioon ottaen komissio ilmoittaa hyväksyttävästä toimenpiteestä hakijalle 11 kohdan mukaisesti.
10.  
Vaihtoehtoisia menetelmiä koskevien hakemusten vakiomalli vahvistetaan 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
11.  

EFSAn lausunnon vastaanottamisen jälkeen hyväksytään:

a) 

joko toimenpide, jolla sallitaan eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden vaihtoehtoinen käyttö- tai hävittämismenetelmä; tai

b) 

toimenpide, jolla hylätään vaihtoehtoinen menetelmä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.II OSASTO

TOIMIJOIDEN VELVOLLISUUDETI LUKU

Yleiset velvoitteet1 jakso

Kerääminen, kuljetus ja jäljitettävyys

21 artikla

Kerääminen ja tunnistaminen luokkien ja kuljetuksen osalta

1.  
Toimijoiden on kerättävä, tunnistemerkittävä ja kuljetettava eläimistä saatavat sivutuotteet ilman turhia viivytyksiä olosuhteissa, joilla ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit.
2.  

Toimijoiden on varmistettava, että eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden kuljetuksessa on mukana kaupallinen asiakirja ja, jos tässä asetuksessa tai 6 kohdan mukaisesti hyväksytyssä toimenpiteessä niin edellytetään, terveystodistus.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia lannan kuljetuksen samalla tilalla sijaitsevien kahden paikan tai samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien tilojen ja lannan käyttäjien välillä ilman kaupallista asiakirjaa tai terveystodistusta.

3.  

Eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden mukana kuljetuksessa olevan kaupallisen asiakirjan ja terveystodistuksen on sisällettävä ainakin tiedot kyseisten tuotteiden alkuperästä, määränpäästä ja määrästä sekä kuvaus eläimistä saatavista sivutuotteista tai niistä johdetuista tuotteista ja niiden merkinnöistä, jos tässä asetuksessa vaaditaan tällainen merkintä.

Yhden jäsenvaltion alueella kuljetettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden osalta asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen vaihtoehtoisella järjestelmällä.

4.  
Toimijoiden on kerättävä, kuljetettava ja hävitettävä luokkaan 3 kuuluva ruokajäte direktiivin 2008/98/EY 13 artiklassa edellytettyjen kansallisten toimenpiteiden mukaisesti.
5.  

Seuraavat toimenpiteet hyväksytään 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

a) 

mallit kaupallisista asiakirjoista, joiden on oltava mukana eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksessa; ja

b) 

terveystodistusten mallit ja edellytykset, joiden mukaisesti todistusten on oltava mukana eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden kuljetuksessa.

6.  

Voidaan vahvistaa tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

tapaukset, joissa terveystodistus vaaditaan tiettyjen johdettujen tuotteiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin suuruuden takia;

b) 

tapaukset, joissa poiketen siitä, mitä 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, ja ottaen huomioon tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden tai johdettujen tuotteiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin vähäisyys johdettuja tuotteita saa kuljettaa ilman kyseisessä kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja tai todistuksia;

c) 

tunnistemerkintöjä, myös pakkausmerkintöjä, sekä eri luokkiin kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden erillään pitämistä kuljetuksen aikana koskevat vaatimukset; ja

d) 

vaatimukset eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämisen ja kuljetuksen aikana syntyvien ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi, mukaan lukien vaatimukset kyseisten tuotteiden turvalliselle kuljetukselle säiliöiden, ajoneuvojen ja pakkausmateriaalin osalta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

22 artikla

Jäljitettävyys

1.  

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita lähettävien, kuljettavien tai vastaanottavien toimijoiden on pidettävä kirjaa lähetyksistä ja niihin liittyvistä kaupallisista asiakirjoista tai terveystodistuksista.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos lupa kuljettaa eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita ilman kaupallisia asiakirjoja tai terveystodistuksia on myönnetty 21 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tai 21 artiklan 6 kohdan b alakohdan nojalla hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimijoilla on oltava käytössään sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa

a) 

muut toimijat, joille niiden eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita on toimitettu; ja

b) 

toimijat, jotka ovat toimittaneet niille tuotteita.

Nämä tiedot on annettava toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä.

3.  

Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt voidaan antaa 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen, erityisesti seuraavien osalta:

a) 

toimivaltaisille viranomaisille annettavat tiedot;

b) 

ajanjakso, jona näitä tietoja on pidettävä.2 jakso

Rekisteröinti ja hyväksyntä

23 artikla

Toimijoiden tai laitosten rekisteröinti

1.  

Toimijoiden on rekisteröintiä varten

a) 

ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille valvonnassaan olevat laitokset, jotka toimivat jossakin eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden syntymisen, kuljetuksen, käsittelyn, varastoimisen, markkinoille saattamisen, jakelun, käytön ja hävittämisen vaiheessa;

b) 

annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot seuraavista:

i) 

valvonnassaan olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden luokka;

ii) 

niiden toimien luonne, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käytetään lähtöaineena.

2.  
Toimijoiden on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle ajantasaisia tietoja 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista valvonnassaan olevista laitoksista sekä merkittävistä toiminnan muutoksista tai olemassa olevan laitoksen sulkemisesta.
3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut hakemuksen rekisteröintiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt voidaan antaa 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
4.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, rekisteröinti-ilmoitusta ei tarvita toiminnasta, jota varten eläimistä saatavia sivutuotteita tuottavat laitokset ovat jo saaneet hyväksynnän tai ne on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 852/2004 tai asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti, eikä toiminnasta, jota varten laitokset ovat jo saaneet hyväksynnän tämän asetuksen 24 artiklan mukaisesti.

Sama poikkeus koskee myös toimintaa, jossa eläimistä saatavia sivutuotteita syntyy ainoastaan paikan päällä ja joka tapahtuu tiloilla tai muissa toimitiloissa, joissa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan.

24 artikla

Laitosten hyväksyntä

1.  

Toimijoiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet toimijoiden valvonnassa olevat laitokset, jos niissä harjoitetaan yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista:

a) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä painesteriloimalla, 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja menetelmiä käyttäen tai 20 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä vaihtoehtoisia menetelmiä käyttäen;

b) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden hävittämistä jätteenä polttamalla, lukuun ottamatta laitoksia, joilla on direktiivin 2000/76/EY mukainen lupa toimintaansa;

c) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, jos ne ovat jätettä, hävittämistä tai hyödyntämistä rinnakkaispolttamalla, lukuun ottamatta laitoksia, joilla on direktiivin 2000/76/EY mukainen lupa toimintaansa;

d) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden hyödyntämistä polttamalla ne polttoaineena;

e) 

lemmikkieläinten ruoan valmistamista;

f) 

orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistamista;

g) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja/tai niistä johdettujen tuotteiden muuntamista biokaasuksi tai kompostiksi;

h) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä niiden keräämisen jälkeen lajittelu-, paloittelu-, jäähdytys-, jäädytys- tai suolaustarkoituksessa taikka vuotien ja nahkojen tai erikseen määritellyn riskiaineksen poistamistarkoituksessa;

i) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden varastoimista;

j) 

sellaisten johdettujen tuotteiden varastoimista, jotka on tarkoitettu

i) 

hävitettäväksi polttamalla tai kaatopaikoilla tai hävitettäväksi tai hyödynnettäväksi rinnakkaispolttolaitoksessa;

ii) 

käytettäväksi polttoaineena;

iii) 

käytettäväksi rehuna, lukuun ottamatta laitoksia, jotka on hyväksytty tai rekisteröity asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti;

iv) 

käytettäväksi orgaanisina lannoitteina ja maanparannusaineina, lukuun ottamatta varastointia suoraan paikassa, jossa tuotteet levitetään.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa hyväksynnässä on täsmennettävä, onko laitos hyväksytty toimiin, jotka kohdistuvat eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja/tai niistä johdettuihin tuotteisiin, jotka kuuluvat

a) 

8, 9 tai 10 artiklassa tarkoitettuun erityisluokkaan; tai

b) 

useampaan kuin yhteen 8, 9 tai 10 artiklassa tarkoitettuun luokkaan, ja ilmoitettava, suoritetaanko tällaiset toimet

i) 

aina tiukan erillään pitämisen olosuhteissa, millä ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle koituvat riskit; tai

ii) 

väliaikaisesti saastumisen estävissä olosuhteissa, jotta voidaan vastata tällaisten tuotteiden käsittelykapasiteetin puutteeseen, joka johtuu

— 
laajalle levinneestä eläinkulkutaudin purkauksesta, tai
— 
muista poikkeuksellisista ja odottamattomista olosuhteista.

25 artikla

Yleiset hygieniavaatimukset

1.  

Toimijoiden on varmistettava, että niiden valvonnassa olevat laitokset, joissa harjoitetaan 24 artiklan 1 kohdan a ja h alakohdassa tarkoitettua toimintaa:

a) 

on rakennettu tavalla, joka mahdollistaa tehokkaan puhdistuksen ja desinfioinnin, ja tarvittaessa lattiat on rakennettu sellaisiksi, että ne tekevät nesteiden poisvalumisen helpoksi;

b) 

on varustettu tarkoituksenmukaisilla käymälöillä, pukuhuoneilla ja pesutiloilla henkilökuntaa varten;

c) 

ovat ottaneet käyttöön asianmukaiset järjestelyt tuhoeläimiltä kuten hyönteisiltä, jyrsijöiltä ja linnuilta suojautumista varten;

d) 

pitävät laitteet ja varusteet hyvässä kunnossa ja varmistavat, että mittausvälineet kalibroidaan säännöllisesti; ja

e) 

ovat ottaneet käyttöön asianmukaiset järjestelyt säiliöiden ja ajoneuvojen tehokasta puhdistusta ja desinfiointia varten saastumisvaaran välttämiseksi.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa laitoksessa työskentelevien henkilöiden on käytettävä puhtaita ja asianmukaisia vaatteita ja tarvittaessa suojavaatetusta.

Tarvittaessa tietyssä laitoksessa:

a) 

likaisella sektorilla työskentelevät henkilöt eivät saa astua puhtaalle sektorille vaihtamatta tai desinfioimatta työvaatteitaan ja jalkineitaan;

b) 

varusteita ja laitteita ei saa siirtää likaiselta sektorilta puhtaalle sektorille ennen kuin ne on puhdistettu ja desinfioitu; ja

c) 

toimijan on kehitettävä menettely henkilöiden liikkumisen valvontaa sekä jalkojen ja renkaiden pesualtaiden asianmukaista käyttöä varten.

3.  

Laitoksissa, joissa harjoitetaan 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimintaa:

a) 

eläimistä saatavia sivutuotteita on käsiteltävä siten, että vältetään saastumisvaara;

b) 

eläimistä saatavat sivutuotteet on käsiteltävä mahdollisimman pian; johdettuja tuotteita on käsittelyn jälkeen käsiteltävä ja varastoitava siten, että vältetään saastumisvaara;

c) 

eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin sovellettavan käsittelyn aikana eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden jokaista osaa on tarvittaessa käsiteltävä vaaditussa lämpötilassa vaaditun ajan, ja uudelleen saastumista on vältettävä;

d) 

toimijoiden on tarkastettava sovellettavat parametrit, erityisesti lämpötila, paine, aika ja hiukkaskoko, säännöllisesti, tarvittaessa automaattilaitteilla;

e) 

laitoksen kaikissa osissa on otettava käyttöön puhdistusjärjestelyt, jotka on dokumentoitava.

26 artikla

Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely elintarvikealan yrityksissä

1.  
Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely, jalostus ja varastointi laitoksissa, jotka on hyväksytty tai rekisteröity asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan mukaisesti, on tehtävä ristikontaminaation estävissä olosuhteissa ja tarvittaessa laitoksen tätä varten osoitetussa osassa.
2.  
Gelatiinin tai kollageenin, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, tuotantoon käytettäviä raaka-aineita voidaan varastoida tai käsitellä siihen asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson I luvun 5 kohdan sekä XV jakson I luvun 5 kohdan nojalla nimenomaisesti luvan saaneissa laitoksissa edellyttäen, että ehkäistään tautiriskien leviäminen erottamalla tällaiset raaka-aineet eläinperäisten tuotteiden valmistuksen raaka-aineista.
3.  
Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita yhteisön eläinlääkintälainsäädännön tarkempien erityisvaatimusten soveltamista.

27 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

On vahvistettava tämän jakson ja tämän luvun 1 jakson täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

laitoksissa sovellettavat infrastruktuuria ja laitteistoa koskevat vaatimukset;

b) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden kaikenlaiseen käsittelyyn sovellettavat hygieniavaatimukset, mukaan lukien toimet 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa sovellettavien hygieniavaatimusten muuttamiseksi;

c) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden käsittelyä, muokkaamista, muuntamista, jalostamista ja varastointia koskevat edellytykset ja tekniset vaatimukset sekä jäteveden käsittelyä koskevat edellytykset;

d) 

todistusaineisto, joka toimijan on esitettävä eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden muokkaamisen, muuntamisen ja jalostamisen validoimiseksi, joka koskee niiden kykyä ehkäistä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit;

e) 

useampaan kuin yhteen 8, 9 tai 10 artiklassa tarkoitettuun luokkaan kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käsittelyä samassa laitoksessa koskevat edellytykset,

i) 

kun tällaiset toimet suoritetaan erillään;

ii) 

kun tällaisia toimia suoritetaan väliaikaisesti tietyissä olosuhteissa;

f) 

edellytykset ristikontaminaation estämiseksi, jos eläimistä saatavia sivutuotteita varastoidaan, käsitellään tai jalostetaan 26 artiklassa tarkoitetussa laitoksen tätä varten osoitetussa osassa;

g) 

biokaasu- ja kompostointilaitoksia koskevat käsittelyvaatimukset;

h) 

24 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuun polttamiseen tai rinnakkaispolttamiseen pienen ja suuren kapasiteetin polttolaitoksissa sovellettavat vaatimukset; ja

i) 

24 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden hyödyntämiseen polttamalla sovellettavat vaatimukset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.3 jakso

Omavalvonta sekä vaara-analyysi ja kriittiset valvontapisteet

28 artikla

Omavalvonta

Toimijoiden on otettava käyttöön ja toteuttava omavalvontamenettely laitoksissaan ja pidettävä sitä yllä tämän asetuksen noudattamisen seuraamiseksi. Niiden on varmistettava, ettei eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, joiden osalta epäillään tai tiedetään, että ne eivät ole tämän asetuksen mukaisia, siirretä laitoksesta, ellei ainesta ole tarkoitettu hävitettäväksi.

29 artikla

Vaara-analyysi ja kriittiset valvontapisteet

1.  

Toimijoiden, jotka harjoittavat jotakin seuraavista toiminnoista, on otettava käyttöön, toteutettava ja pidettävä yllä vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden, jäljempänä ”HACCP”, periaatteisiin perustuva pysyvä kirjallinen menettely tai menettelyitä:

a) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden jalostus;

b) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden muuntaminen biokaasuksi ja kompostiksi;

c) 

useampaan kuin yhteen luokkaan kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käsittely ja varastointi samassa laitoksessa;

d) 

lemmikkieläinten ruoan valmistaminen.

2.  

Tällaisten 1 kohdassa määriteltyjen toimijoiden on erityisesti:

a) 

tunnistettava vaarat, jotka on torjuttava, poistettava tai saatettava hyväksyttävälle tasolle;

b) 

määritettävä kriittiset valvontapisteet yhdessä tai useammassa vaiheessa, jossa valvonta on välttämätöntä vaaran torjumiseksi, poistamiseksi tai saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle;

c) 

määriteltävä tunnistettujen vaarojen torjumista, poistamista tai vähentämistä varten kriittisten valvontapisteiden kriittiset rajat hyväksyttävän tason erottamiseksi tasosta, jota ei voida hyväksyä;

d) 

laadittava tehokkaat kriittisten valvontapisteiden seurantamenettelyt ja pantava ne täytäntöön;

e) 

toteutettava korjaavia toimia, jos seuranta osoittaa, että kriittinen valvontapiste ei ole hallinnassa;

f) 

laadittava menettelyt sen tarkistamiseksi, että a–e alakohdassa esitetyt toimenpiteet ovat kattavia ja toimivia; tarkistusmenettelyjä on toteutettava säännöllisesti;

g) 

laadittava asiakirjoja ja pidettävä kirjaa tavalla, joka on suhteessa yrityksen kokoon ja luonteeseen, sen osoittamiseksi, että a–f alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan tehokkaasti.

3.  
Kun tuotetta, prosessia tai mitä tahansa tuotanto-, jalostus-, varastointi- ja jakeluvaihetta muutetaan, toimijoiden on tarkistettava menettelynsä ja tehtävä tarvittavat muutokset.
4.  
Tämän artiklan täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet voidaan hyväksyä 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

30 artikla

Jäsenvaltioiden hyvän käytännön ohjeet

1.  
Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa kannustettava jäsenvaltioiden hyvän käytännön ohjeiden kehittämistä, levittämistä ja käyttöä erityisesti 29 artiklassa tarkoitettujen HACCP-periaatteiden soveltamiseksi. Toimijat voivat käyttää ohjeita vapaaehtoiselta pohjalta.
2.  

Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kansallisia ohjeita sen varmistamiseksi, että

a) 

ne on kehitetty kuullen sellaisten osapuolten edustajia, joita asia saattaa merkittävästi koskea, ja toimijoiden alat ovat levittäneet niitä; ja

b) 

niiden sisältöä voidaan soveltaa aloilla, joita ne koskevat.II LUKU

Markkinoille saattaminen1 jakso

Muiden tuotantoeläinten kuin turkiseläinten ruokintaan tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet

31 artikla

Markkinoille saattaminen

1.  

Tuotantoeläinten ruokintaan tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, turkiseläimiä lukuun ottamatta, saa saattaa markkinoille ainoastaan, jos

a) 

ne ovat muuta kuin 10 artiklan n, o ja p alakohdassa tarkoitettua luokkaan 3 kuuluvaa ainesta tai siitä johdettuja;

b) 

ne on tapauksen mukaan kerätty tai käsitelty painesterilointia koskevien vaatimusten tai muiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi asetettujen vaatimusten mukaisesti ja noudattaen 15 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä ja kaikkia muita toimenpiteitä, jotka on vahvistettu tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti; ja

c) 

ne tulevat joko hyväksytyistä tai rekisteröidyistä laitoksista kyseisen eläimistä saatavan sivutuotteen tai niistä johdetun tuotteen mukaan.

2.  

Voidaan vahvistaa tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämistä, jalostusta ja käsittelyä koskevia ihmisten ja eläinten terveyteen liittyviä vaatimuksia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.2 jakso

Orgaaniset lannoitteet ja maanparannusaineet

32 artikla

Markkinoille saattaminen ja käyttö

1.  

Orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita saa saattaa markkinoille ja käyttää, jos

a) 

ne on johdettu luokkaan 2 tai 3 kuuluvasta aineksesta;

b) 

ne on tuotettu painesterilointia koskevien vaatimusten tai muiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi asetettujen vaatimusten mukaisesti ja noudattaen 15 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä vaatimuksia ja kaikkia muita toimenpiteitä, jotka on vahvistettu tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti;

c) 

ne tulevat joko hyväksytyistä tai rekisteröidyistä laitoksista tapauksen mukaan; ja

d) 

silloin, kun kyseessä ovat luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdettu liha-luujauho ja käsitelty eläinvalkuainen, joita on tarkoitus käyttää orgaanisena lannoitteena ja maanparannusaineena tai niiden osana, ne on sekoitettu jonkin ainesosan kanssa siten, että estetään seoksen myöhempi käyttö ruokinnassa, ja merkitty vaadittaessa 3 kohdan nojalla hyväksytyillä toimenpiteillä.

Mädätysjätteitä biokaasutuksesta tai kompostia saa lisäksi saattaa markkinoille ja käyttää orgaanisina lannoitteina ja maanparannusaineina.

Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttöä sääteleviä tai rajoittavia kansallisia säännöksiä edellyttäen, että tällaiset säännöt ovat perusteltuja ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi.

2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan d alakohdassa säädetään, sekoittamista ei vaadita ainekselta, jonka käyttö ruokintatarkoituksiin on estetty sen koostumuksen tai pakkauksen takia.
3.  

Voidaan vahvistaa tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

ihmisten ja eläinten terveyttä koskevat edellytykset orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden tuotannossa ja käytössä;

b) 

tekijät tai aineet orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden merkitsemiseksi;

c) 

orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kanssa sekoitettavat aineosat;

d) 

lisäedellytykset, kuten menetelmät, joita on käytettävä merkitsemisessä, ja vähimmäissuhteet, joita on noudatettava seosta valmistettaessa, jotta estetään tällaisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttö ruokinnassa; ja

e) 

tapaukset, joissa koostumus tai pakkaus sallii aineksen vapauttamisen sekoittamisvaatimuksesta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.3 jakso

Yhteisön tietyssä muussa lainsäädännössä säännellyt johdetut tuotteet

33 artikla

Markkinoille saattaminen

Toimijat voivat saattaa markkinoille seuraavia johdettuja tuotteita:

a) 

kosmeettiset valmisteet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 76/768/ETY 1 artiklan 1 kohdassa;

b) 

aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 90/385/ETY 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa;

c) 

lääkinnälliset laitteet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa;

d) 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 98/79/EY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa;

e) 

eläinlääkkeet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2001/82/EY 1 artiklan 2 kohdassa;

f) 

lääkkeet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa.

34 artikla

Valmistus

1.  

Sellaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, jotka on tarkoitettu laitoksiin 33 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistusta varten, tuonti, kerääminen ja siirtäminen sekä näiden johdettujen tuotteiden valmistus on suoritettava kyseisessä artiklassa tarkoitetun yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Tällaisista laitoksista peräisin oleva käyttämätön aines on hävitettävä kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

2.  
Tätä asetusta kuitenkin sovelletaan, jos 33 artiklassa tarkoitetussa yhteisön lainsäädännössä ei säädetä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien mahdollisten riskien torjuntaa koskevista edellytyksistä tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti.4 jakso

Muut johdetut tuotteet

35 artikla

Lemmikkieläinten ruoan markkinoille saattaminen

Toimijat voivat saattaa markkinoille lemmikkieläinten ruokaa, jos

a) 

kyseiset tuotteet on johdettu

i) 

muusta kuin 10 artiklan n, o ja p alakohdassa tarkoitetusta luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta;

ii) 

silloin, kun kyseessä on tuotu lemmikkieläinten ruoka tai tuodusta aineksesta valmistettu lemmikkieläinten ruoka, 8 artiklan c kohdassa tarkoitetusta luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta 40 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti; tai

iii) 

silloin, kun kyseessä on raaka lemmikkieläinten ruoka, 10 artiklan a kohdassa ja b kohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetusta aineksesta; ja

b) 

ne varmistavat ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien torjunnan turvallisella käsittelyllä 38 artiklan mukaisesti, jos 37 artiklan mukainen turvallinen hankinta ei takaa riittävää riskien torjuntaa.

36 artikla

Johdettujen tuotteiden saattaminen markkinoille

Toimijat voivat saattaa markkinoille muita johdettuja tuotteita kuin 31, 32, 33 ja 35 artiklassa tarkoitettuja tuotteita, jos

a) 

kyseessä ovat tuotteet,

i) 

joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi tuotantoeläimien ruokinnassa tai levitettäväksi maahan, josta tällaisia eläimiä on tarkoitus ruokkia; tai

ii) 

jotka on tarkoitettu turkiseläinten ruokintaan; ja

b) 

ne varmistavat ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien torjunnan

i) 

turvallisella hankinnalla 37 artiklan mukaisesti;

ii) 

turvallisella käsittelyllä 38 artiklan mukaisesti, jos turvallinen hankinta ei takaa riittävää torjuntaa; tai

iii) 

tarkistamalla, että tuotteita käytetään ainoastaan turvallisessa loppukäytössä 39 artiklan mukaisesti, jos turvallinen käsittely ei takaa riittävää torjuntaa.

37 artikla

Turvallinen hankinta

1.  

Turvallinen hankinta käsittää sellaisen aineksen käytön,

a) 

joka ei aiheuta kohtuuttomia riskejä ihmisten ja eläinten terveydelle;

b) 

joka on kerätty ja kuljetettu keräyspisteestä valmistuslaitokseen olosuhteissa, joilla ehkäistään riskit ihmisten ja eläinten terveydelle; tai

c) 

joka on tuotu yhteisöön ja kuljetettu ensisaapumispaikasta yhteisössä valmistuslaitokseen olosuhteissa, joilla ehkäistään riskit ihmisten ja eläinten terveydelle.

2.  

Turvallista hankintaa varten toimijoiden on toimitettava 1 kohdan vaatimusten täyttämisestä asiakirjatodisteet, joihin sisältyy tarvittaessa todiste niiden bioturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden turvallisuudesta, jotka on toteutettu lähtöaineen ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttamien riskien torjumiseksi.

Tällaiset asiakirjat on pyynnöstä annettava toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa lähetysten mukana on oltava terveystodistus, joka on 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen hyväksytyn mallin mukainen.

38 artikla

Turvallinen käsittely

Turvalliseen käsittelyyn kuuluu käytettävän aineksen käsittely sellaisessa valmistusprosessissa, jolla käytettävän aineksen tai muiden valmistusprosessissa syntyvien aineiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttamien riskien määrä vähennetään hyväksyttävälle tasolle.

On varmistettava, että johdettu tuote ei aiheuta kohtuuttomia riskejä ihmisten ja eläinten terveydelle, erityisesti siten, että lopputuote testataan.

39 artikla

Turvallinen loppukäyttö

Turvalliseen loppukäyttöön kuuluu johdettujen tuotteiden käyttö

a) 

olosuhteissa, jotka eivät aiheuta kohtuuttomia riskejä ihmisten ja eläinten terveydelle; tai

b) 

joka voi aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten terveydelle, erityistarkoituksissa, edellyttäen, että tällainen käyttö on perusteltua yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden perusteella erityisesti ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi.

40 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Voidaan vahvistaa tämän jakson täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

edellytykset, jotka koskevat tuodun lemmikkieläinten ruoan tai tuodusta aineksesta valmistetun lemmikkieläinten ruoan, joka on peräisin 8 artiklan c alakohdassa tarkoitetusta luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta, markkinoille saattamista;

b) 

vaatimukset käytettävän materiaalin turvalliselle hankinnalle ja siirtämiselle olosuhteissa, joilla ehkäistään riskit ihmisten ja eläinten terveydelle;

c) 

37 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

d) 

38 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun valmistusprosessin parametrit erityisesti käytettävän aineksen fysikaalisen tai kemiallisen käsittelyn osalta;

e) 

lopputuotteen testausta koskevat vaatimukset; ja

f) 

ihmisten tai eläinten terveydelle riskin aiheuttavien johdettujen tuotteiden turvallista käyttöä koskevat edellytykset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.III LUKU

Tuonti, kauttakuljetus ja vienti

41 artikla

Tuonti ja kauttakuljetus

1.  

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta seuraavien vaatimusten mukaisesti:

a) 

kyseistä eläimistä saatavaa sivutuotetta tai siitä johdettua tuotetta koskevat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimukset, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden tuotantoa ja markkinointia yhteisössä koskevat vaatimukset;

b) 

vaatimukset, jotka tunnustetaan vähintään vastaaviksi kuin eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden tuotantoa ja markkinointia yhteisön lainsäädännön nojalla koskevat vaatimukset; tai

c) 

jos kyseessä ovat 33, 35 ja 36 artiklassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, kyseisen artiklan mukaiset vaatimukset.

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään

a) 

erikseen määriteltyä riskiainesta saa tuoda ja kauttakuljettaa ainoastaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 mukaisesti;

b) 

eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka ovat sekoittuneet päätöksessä 2000/532/EY vaaralliseksi luetteloidun jätteen kanssa tai ovat sen saastuttamia, saa tuoda ja kauttakuljettaa ainoastaan asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 säädetyin edellytyksin;

c) 

luokkaan 1 kuuluvaa ainesta, luokkaan 2 kuuluvaa ainesta ja niistä johdettuja tuotteita, joita ei ole tarkoitettu 33, 35 ja 36 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistamiseen, saa tuoda ja kauttakuljettaa ainoastaan, jos niiden tuontia koskevat säännöt on hyväksytty 42 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;

d) 

eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin, saa tuoda ja kauttakuljettaa kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, joilla varmistetaan ihmisten ja eläinten terveydelle koituvien riskien torjunta, kunnes 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhdenmukaiset edellytykset on hyväksytty.

3.  

Jos on kyseessä luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja siitä johdettujen tuotteiden tuonti ja kauttakuljetus, on vahvistettava 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Kyseisissä vaatimuksissa voidaan täsmentää,

a) 

että lähetysten on tultava 4 kohdan mukaisesti luetellusta kolmannesta maasta tai sen osasta;

b) 

että lähetysten on tultava laitoksesta, jonka alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tai rekisteröinyt ja luetteloinut kyseiseen tarkoitukseen; ja

c) 

että lähetysten mukana on oltava asiakirja, kuten kaupallinen asiakirja tai terveystodistus, ja tarvittaessa ilmoitus, joka on 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa vahvistetun mallin mukainen, siinä yhteisöön saapumisen paikassa, jossa eläinlääkärintarkastukset suoritetaan.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Siihen saakka, kunnes toisen alakohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut vaatimukset vahvistetaan, jäsenvaltioiden on täsmennettävä kyseiset vaatimukset kansallisissa toimenpiteissä.

4.  

Luettelot kolmansista maista tai niiden osista, joista eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta, on laadittava 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti ja ottaen huomioon erityisesti:

a) 

kolmannen maan lainsäädäntö;

b) 

kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen ja tarkastuslaitosten organisaatio, näiden laitosten toimivalta ja niihin kohdistuva valvonta sekä niiden mahdollisuudet valvoa tehokkaasti lainsäädännön soveltamista;

c) 

tosiasialliset terveysvaatimukset, joita sovelletaan yhteisöön tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, valmistukseen, käsittelyyn, varastointiin ja lähettämiseen;

d) 

takeet, jotka kolmas maa voi antaa kyseessä olevien terveysvaatimusten noudattamisesta;

e) 

kolmannesta maasta peräisin olevan tuotteen kaupan pitämisestä saatu kokemus ja tehtyjen tuontitarkastusten tulokset;

f) 

kolmannessa maassa tehtyjen yhteisön tarkastusten tulokset;

g) 

kolmannen maan karjan, muiden kotieläinten ja luonnonvaraisten eläinten terveydellinen tilanne, ottaen huomioon erityisesti eksoottiset eläintaudit ja maan yleiseen terveystilanteeseen liittyvät seikat, jotka voivat aiheuttaa riskin ihmisten tai eläinten terveydelle yhteisössä;

h) 

kolmannen maan toimittamien, sen alueella esiintyviä tarttuvia eläintauteja koskevien tietojen säännöllisyys ja nopeus, erityisesti Maailman eläintautijärjestön maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä ja vesieläinten terveyttä koskevassa säännöstössä lueteltujen tautien osalta;

i) 

tarttuvien eläintautien ehkäisyä ja torjuntaa koskevat kolmannessa maassa voimassa olevat säännökset ja niiden täytäntöönpano, mukaan lukien sen muista kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin soveltamat säännöt.

Luettelo 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuista laitoksista on pidettävä ajan tasalla, toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille sekä asetettava julkisesti saataville.

42 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.  
Edellä olevan 41 artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, joilla voidaan kieltää tietyissä laitoksissa valmistettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden tuonti tai kauttakuljetus ihmisten tai eläinten terveyden suojelemiseksi, hyväksytään 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
2.  

On vahvistettava muut 41 artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvien ainesten ja niistä johdettujen tuotteiden tuontia ja kauttakuljetusta koskevat edellytykset;

b) 

luokkaan 3 kuuluvan aineksen tai siitä johdettujen tuotteiden tuontia koskevat ihmisten tai eläinten terveyteen liittyvät rajoitukset, jotka voidaan vahvistaa viittauksella 41 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai muussa ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvässä tarkoituksessa laadittuihin yhteisön luetteloihin kolmansista maista tai niiden osista;

c) 

edellytykset eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden valmistukselle kolmansissa maissa sijaitsevissa laitoksissa; näihin edellytyksiin voivat sisältyä järjestelyt asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten suorittamasta tällaisten laitosten valvonnasta ja se, että tiettyihin eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita käsittelevien laitosten tyyppeihin ei sovelleta 41 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua hyväksyntää tai rekisteröintiä; ja

d) 

mallit terveystodistuksille, kaupallisille asiakirjoille ja ilmoituksille, joiden on oltava lähetysten mukana ja joissa on täsmennettävä edellytykset, joiden täyttyessä voidaan todeta, että kyseiset eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet on kerätty tai valmistettu tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

43 artikla

Vienti

1.  
Polttamalla hävitettäviksi tai kaatopaikalle tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden vienti on kielletty.
2.  
Eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden vienti sellaisiin kolmansiin maihin, jotka eivät ole OECD:n jäseniä, käytettäväksi biokaasu- tai kompostointilaitoksissa on kielletty.
3.  

Luokkaan 1 kuuluvaa ainesta, luokkaan 2 kuuluvaa ainesta ja niistä johdettuja tuotteita saa viedä muihin kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin ainoastaan sillä edellytyksellä, että niiden vientiä koskevat säännöt on vahvistettu.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.  
Luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja siitä johdettujen tuotteiden tämän asetuksen mukaiseen vientiin sovelletaan soveltuvin osin elintarvikkeiden ja rehun vientiä yhteisöstä koskevan asetuksen (EY) N:o 178/2002 12 artiklaa.
5.  

Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään,

a) 

erikseen määriteltyä riskiainesta saa viedä ainoastaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 mukaisesti;

b) 

eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka ovat sekoittuneet päätöksessä 2000/532/EY vaaralliseksi luetteloidun jätteen kanssa tai ovat sen saastuttamia, saa tuoda ja kauttakuljettaa ainoastaan asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 säädetyin edellytyksin.III OSASTO

VIRALLINEN VALVONTA JA LOPPUSÄÄNNÖKSETI LUKU

Virallinen valvonta

44 artikla

Hyväksymismenettely

1.  
Toimivaltainen viranomainen hyväksyy laitoksen vain sillä edellytyksellä, että ennen toiminnan aloittamista paikalla tehdyllä tarkastuskäynnillä on osoitettu, että laitos täyttää 27 artiklan mukaiset vaatimukset.
2.  
Toimivaltainen viranomainen voi myöntää ehdollisen hyväksynnän, jos paikalla tehdyn tarkastuskäynnin perusteella vaikuttaa siltä, että laitos täyttää kaikki infrastruktuuria ja laitteistoa koskevat vaatimukset tämän asetuksen toimintaa koskevien menettelyiden soveltamiseksi. Toimivaltainen viranomainen myöntää lopullisen hyväksynnän vain, mikäli kolmen kuukauden kuluessa ehdollisen hyväksynnän myöntämisestä tehtävän uuden tarkastuskäynnin perusteella ilmenee, että laitos täyttää muut 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Jos selvää edistymistä on tapahtunut, mutta laitos ei vielä täytä kaikkia asiaa koskevia vaatimuksia, toimivaltainen viranomainen voi jatkaa ehdollista hyväksyntää. Ehdollinen hyväksyntä ei kuitenkaan saa ylittää kestoltaan yhteensä kuutta kuukautta.
3.  
Toimijoiden on erityisesti varmistettava, että laitos lopettaa toimintansa, jos toimivaltainen viranomainen peruuttaa sen luvan tai ehdollisen luvan tapauksessa ei jatka lupaa tai ei anna täyttä hyväksyntää.

▼M3 —————

▼B

46 artikla

Hyväksynnän tilapäinen tai lopullinen peruuttaminen tai toimintakielto

1.  

Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee suorittamassaan tarkastuksessa ja seurannassa, että yksi tai useampi tämän asetuksen vaatimuksista ei täyty, sen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

Toimivaltaisen viranomaisen on eritoten puutteiden luonteen ja vakavuuden sekä kansanterveydelle ja eläinten terveydelle aiheutuvien mahdollisten riskien perusteella

a) 

peruutettava tilapäisesti tämän asetuksen nojalla hyväksytyn laitoksen hyväksyntä, jos

i) 

hyväksymisen tai toiminnan perusteena olevat edellytykset eivät enää täyty;

ii) 

toimijan voidaan olettaa korjaavan puutteet kohtuullisen ajan kuluessa; ja

iii) 

ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat mahdolliset riskit eivät edellytä b alakohdan mukaista toimintaa;

b) 

peruutettava lopullisesti tämän asetuksen nojalla hyväksytyn laitoksen hyväksyntä, jos

i) 

hyväksymisen tai toiminnan perusteena olevat edellytykset eivät enää täyty; ja

ii) 

toimijan ei voida olettaa korjaavan puutteita kohtuullisen ajan kuluessa

— 
laitoksen infrastruktuuriin liittyvistä syistä,
— 
toimijan tai toimijan valvonnassa olevan henkilökunnan kykyyn liittyvistä syistä,
— 
siksi, että ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien vakavien riskien takia laitoksen toimintaan on tehtävä suuria muutoksia ennen kuin toimija voi hakea hyväksyntää uudelleen;
c) 

annettava laitoksille konkreettisia määräyksiä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

2.  

Toimivaltaisen viranomaisen on eritoten puutteiden luonteen ja vakavuuden sekä kansanterveydelle ja eläinten terveydelle aiheutuvien mahdollisten riskien perusteella väliaikaisesti tai pysyvästi kiellettävä 23 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimijoita harjoittamasta tämän asetuksen piiriin kuuluvaa toimintaa saatuaan tiedon siitä, että

a) 

yhteisön lainsäädännön vaatimukset eivät täyty; ja

b) 

toiminnasta aiheutuu mahdollisesti vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

47 artikla

Luettelo

1.  

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava luettelo alueellaan sijaitsevista laitoksista ja toimijoista, jotka on hyväksytty tai rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti.

Jokaiselle hyväksytylle tai rekisteröidylle laitokselle tai toimijalle on annettava virallinen numero, jolla laitoksen tai toimijan toiminnan luonne yksilöidään.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa ilmoitettava laitokselle tai toimijalle yhteisön muun lainsäädännön nojalla annettu virallinen numero.

Jäsenvaltioiden on asetettava luettelot hyväksytyistä ja rekisteröidyistä laitoksista ja toimijoista komission ja muiden jäsenvaltioiden käyttöön.

Jäsenvaltioiden on pidettävä luettelot hyväksytyistä tai rekisteröidyistä laitoksista ja toimijoista ajan tasalla ja asetettava ne muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

2.  

Tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet voidaan vahvistaa 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen erityisesti seuraavien osalta:

a) 

1 kohdassa tarkoitettujen luetteloiden malli; ja

b) 

1 kohdassa tarkoitettujen luetteloiden julkistamismenettely.

48 artikla

Muihin jäsenvaltioihin lähettämistä koskeva valvonta

1.  

Jos toimija aikoo lähettää luokkaan 1 kuuluvaa ainesta, luokkaan 2 kuuluvaa ainesta tai luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvista aineksista johdettua liha-luujauhoa tai eläinrasvoja toiseen jäsenvaltioon, sen on ilmoitettava asiasta alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sekä määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimijan hakemuksen mukaan tehtävä ennalta määritetyn ajan kuluessa päätös siitä,

a) 

kieltäytyykö se vastaanottamasta lähetystä;

b) 

hyväksyykö se lähetyksen ehdoitta; tai

c) 

ottaako se lähetyksen vastaan seuraavin ehdoin:

i) 

jos johdettuja tuotteita ei ole painesteriloitu, ne on painesteriloitava; tai

ii) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden tai johdettujen tuotteiden on noudatettava kaikkia lähetystä koskevia vaatimuksia, jotka ovat perusteltuja ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että eläimistä saatavia sivutuotteita ja johdettuja tuotteita käsitellään tämän asetuksen mukaisesti.

2.  
Hakemusten mallit 1 kohdassa tarkoitetuille toimijoille voidaan hyväksyä 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
3.  

Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on päätöksen 2004/292/EY mukaisesti ilmoitettava Traces-järjestelmällä määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle jokaisesta määräjäsenvaltioon lähetetystä lähetyksestä, joka sisältää

a) 

1 kohdassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita tai johdettuja tuotteita;

b) 

luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta johdettua käsiteltyä eläinvalkuaista.

Saatuaan tiedon lähetyksen lähettämisestä määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava Traces-järjestelmällä alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle jokaisen lähetyksen saapumisesta.

4.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvista aineksista saatavat sivutuotteet, liha-luujauho ja eläinrasvat on kuljetettava suoraan 23, 24 ja 44 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn tai rekisteröityyn määräpaikkalaitokseen tai, jos kyseessä on lanta, vastaanottajana olevalle maatilalle.
5.  

Jos eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita lähetetään toiseen jäsenvaltioon kolmannen maan alueen kautta, ne on lähetettävä sellaisena kuljetuksena, joka on sinetöity alkuperäjäsenvaltiossa ja jonka mukana on terveystodistus.

Sinetöidyt lähetykset voidaan tuoda uudelleen yhteisöön ainoastaan rajatarkastusaseman kautta direktiivin 89/662/EY 6 artiklan mukaisesti.

6.  
Poiketen siitä, mitä 1–5 kohdassa säädetään, kyseisissä kohdissa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka ovat sekoittuneet päätöksessä 2000/532/EY vaaralliseksi luetteloidun jätteen kanssa tai ovat sen saastuttamia, saa lähettää muihin jäsenvaltioihin ainoastaan asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 säädetyin edellytyksin.
7.  

Voidaan vahvistaa tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:

a) 

1 kohdassa tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen päätökselle ennalta määritetty aika;

b) 

lisäedellytykset 4 kohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden lähettämiselle;

c) 

mallit terveystodistuksille, joiden on oltava lähetysten mukana 5 kohdan mukaisesti; ja

d) 

edellytykset, joiden täyttyessä näyttelyissä, taiteellisessa toiminnassa sekä diagnostisiin, koulutuksellisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin käytettäviksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita saa lähettää muihin jäsenvaltioihin, poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1–5 kohdassa säädetään.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

8.  

Tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan täsmentää edellytykset, joiden täyttyessä toimivaltainen viranomainen voi poiketen siitä, mitä 1–4 kohdassa säädetään, sallia

a) 

lannan lähettämisen samalla tilalla sijaitsevien kahden paikan välillä tai tilojen välillä, jotka sijaitsevat yhteisen rajan jakavien jäsenvaltioiden raja-alueilla;

b) 

muiden eläimistä saatavien sivutuotteiden lähettämisen laitosten välillä, jotka sijaitsevat yhteisen rajan jakavien jäsenvaltioiden raja-alueilla; ja

c) 

kuolleiden lemmikki-eläinten lähettämisen poltettavaksi laitokseen, joka sijaitsee yhteisen rajan jakavien jäsenvaltioiden raja-alueilla.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼M3 —————

▼BII LUKU

Loppusäännökset

51 artikla

Kansalliset säännökset

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle toimivaltaansa kuuluvilla aloilla antamansa kansalliset säännökset, jotka liittyvät suoraan tämän asetuksen asianmukaiseen täytäntöönpanoon.

▼M4

51 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään komissiolle 15 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ( 3 ) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  
Edellä 5 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

▼B

52 artikla

Komiteamenettely

1.  
Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.
2.  
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
3.  

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

4.  
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
5.  

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

6.  
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

53 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle viimeistään 4 päivänä kesäkuuta 2011 ja ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

54 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1774/2002 4 päivästä maaliskuuta 2011.

Viittauksia asetukseen (EY) N:o 1774/2002 pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

55 artikla

Siirtymätoimenpide

Laitoksia ja käyttäjiä, jotka on hyväksytty tai rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti ennen 4 päivää maaliskuuta 2011, pidetään tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyinä tai rekisteröityinä tapauksen mukaan.

▼M2

56 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 4 päivästä maaliskuuta 2011.

Kuitenkin 4 artiklaa sovelletaan Mayotteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettuna syrjäisimpiin alueisiin kuuluvana alueena, jäljempänä ”Mayotte”, 1 päivästä tammikuuta 2021. Mayottella ennen 1 päivää tammikuuta 2021 tuotetut eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on hävitettävä tämän asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼B
LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKOAsetus (EY) N:o 1774/2002

Tämä asetus

1 artikla

1 ja 2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 ja 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

41 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

3 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3, 4 ja 5 kohta

4 artiklan 1 kohta

8 artikla

4 artiklan 2 kohta

12, 15 ja 16 artikla

4 artiklan 3 kohta

24 artiklan h, i ja j alakohta

4 artiklan 4 kohta

41 artiklan 2 kohdan c alakohta sekä 43 artiklan 3 kohta ja 5 kohdan a alakohta

5 artiklan 1 kohta

9 artikla

5 artiklan 2 kohta

13, 15 ja 16 artikla

5 artiklan 3 kohta

24 artiklan h, i ja j alakohta

5 artiklan 4 kohta

41 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 43 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohta

10 artikla

6 artiklan 2 kohta

14, 15 ja 16 artikla

6 artiklan 3 kohta

24 artiklan h, i ja j alakohta

7 artikla

21 artikla

8 artikla

48 artikla

9 artikla

22 artikla

10–15 artikla sekä 17 ja 18 artikla

23, 24, 27 ja 44 artikla

16 artikla

6 artikla

19 artikla

31 artikla

20 artiklan 1 kohta

35 ja 36 artikla

20 artiklan 2 kohta

32 artikla

20 artiklan 3 kohta

36 artikla

21 artikla

22 artikla

11 artikla

23 artikla

17 ja 18 artikla

24 artikla

19 artikla

25 artikla

28 ja 29 artikla

26 artikla

45, 46 ja 47 artikla

27 artikla

49 artikla

28 artikla

35 artiklan a kohdan ii alakohta ja 41 artiklan 1 kohta

29 artikla

41 ja 42 artikla

30 artikla

41 artiklan 1 kohdan b alakohta

31 artikla

50 artiklan 1 kohta

32 artikla

33 artikla

52 artikla

34 artikla

35 artikla

15 artiklan 2 kohta ja 51 artikla

36 artikla

37 artikla

54 artikla

38 artikla

56 artikla( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ►C1  (EU) 2017/625 ◄ , annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) ( ►C1  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33.

( 3 ) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Top