EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2007

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2007, annettu 18 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 312, 3.12.2019, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2007/oj

3.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2007,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (2) ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) 2017/625 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa unioniin saapuvien eläinten ja tavaroiden virallista valvontaa, jotta voidaan todentaa elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.

(2)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/478 (3) muutetaan asetusta (EU) 2017/625 lisäämällä kyseisen asetuksen 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tavaroiden luokkiin heinä ja oljet sekä elintarvikkeet, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita, jäljempänä ’elintarvikesekoitukset’.

(3)

Asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti tietyt kolmansista maista peräisin olevat eläinten ja tavaroiden luokat olisi aina esitettävä rajatarkastusasemalla, jotta virallinen valvonta voidaan suorittaa ennen kuin ne tulevat unioniin. Eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden lisäksi heinä ja oljet sekä elintarvikesekoitukset kuuluvat niihin luokkiin, jotka olisi aina esitettävä viralliseen valvontaan rajatarkastusasemilla.

(4)

Asetuksessa (EU) 2017/625 edellytetään, että komissio vahvistaa eri eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista, sukusoluista ja alkioista, eläimistä saatavista sivutuotteista, heinästä ja oljista sekä elintarvikesekoituksista, jotka on esitettävä viralliseen valvontaan rajatarkastusasemilla, luettelot, joissa ilmoitetaan niiden koodit yhdistetyssä nimikkeistössä, josta säädetään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (4), jäljempänä ’CN-koodit’.

(5)

Koska johdetut tuotteet ovat eläimistä saatavien sivutuotteiden alaryhmä, ne olisi sisällytettävä luetteloihin ja niiden CN-koodit olisi ilmoitettava.

(6)

Komission päätöksessä 2007/275/EY (5) vahvistetaan sellaisia eläimiä ja tuotteita, elintarvikesekoitukset mukaan luettuina, koskevat säännökset, joille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY (6) ja 97/78/EY mukaisesti. Elintarvikesekoitusten tuloa unioniin koskevia uusia edellytyksiä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021 alkaen komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 (7) mukaisesti. Tämän vuoksi on asianmukaista, että siihen asti sovelletaan nykyisiä päätöksessä 2007/275/EY vahvistettuja niitä elintarvikesekoituksia koskevia sääntöjä, jotka ovat virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla, ja että tätä asetusta ei sovelleta elintarvikesekoituksiin. Säännösten päällekkäisyyden välttämiseksi tällä asetuksella olisi muutettava päätöstä 2007/275/EY rajoittamalla sen soveltamisala elintarvikesekoituksiin.

(7)

Jotta toimivaltaisten viranomaisten rajatarkastusasemilla asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti suorittama virallinen valvonta olisi helpompaa, tässä asetuksessa vahvistettavassa luettelossa olisi kuvattava yksityiskohtaisesti eläimet, eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet sekä heinä ja oljet, jotka kuuluvat tällaisen virallisen valvonnan piiriin.

(8)

Tiettyjen CN-koodien osalta tässä asetuksessa luetellaan lisäksi vain osa eläimistä ja tuotteista, jotka kuuluvat asianomaiseen nimikkeeseen tai alanimikkeeseen. Tällaisissa tapauksissa tässä asetuksessa olisi annettava lisätietoja asianomaisista eläimistä ja tuotteista, jotka ovat virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla.

(9)

Koska asetuksen (EU) 2017/625 säännöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita, sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti luettelot eläimistä, eläinperäisistä tuotteista, sukusoluista ja alkioista, eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista sekä heinästä ja oljista, jotka ovat virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta elintarvikesekoituksiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’eläinperäisillä tuotteilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (8) liitteessä I olevassa 8.1 kohdassa määriteltyjä eläinperäisiä tuotteita;

2)

’käsittelemättömillä sianharjaksilla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 (9) liitteessä I olevassa 33 kohdassa määriteltyjä käsittelemättömiä sianharjaksia;

3)

’käsittelemättömillä sulilla ja höyhenillä ja niiden osilla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 30 kohdassa määriteltyjä käsittelemättömiä sulkia ja höyheniä ja niiden osia;

4)

’käsittelemättömällä karvalla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 32 kohdassa määriteltyä käsittelemätöntä karvaa;

5)

’välituotteella’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 35 kohdassa määriteltyä välituotetta;

6)

’käsitellyillä vuodilla ja nahoilla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 28 kohdassa määriteltyjä käsiteltyjä vuotia ja nahkoja;

7)

’käsittelemättömällä villalla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 31 kohdassa määriteltyä käsittelemätöntä villaa.

3 artikla

Liitteessä I lueteltuihin eläimiin ja tuotteisiin kohdistettava virallinen valvonta

Tämän asetuksen liitteessä I lueteltuihin eläimiin ja tuotteisiin on kohdistettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti.

4 artikla

Päätöksen 2007/275/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2007/275/EY seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Komission päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien elintarvikesekoitusten luetteloista”;

2)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat elintarvikesekoituksia, joihin on kohdistettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla niiden tullessa unioniin.”;

3)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Liitteessä I lueteltuihin elintarvikesekoituksiin kohdistettava virallinen valvonta

1.   Tämän päätöksen liitteessä I lueteltuihin elintarvikesekoituksiin on kohdistettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (*1) mukaisesti.

2.   Kun elintarvikesekoituksiin kohdistettavasta virallisesta valvonnasta päätetään ensimmäistä kertaa liitteessä I olevassa sarakkeessa 1 esitetyn yhdistetyn nimikkeistön perusteella, liitteessä I olevan sarakkeen 3 mukaiset erityiset selitykset tai viittaukset lainsäädäntöön on otettava huomioon.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).”;"

4)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

Virallisen valvonnan kohteena olevat elintarvikesekoitukset”;

b)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”Seuraaviin elintarvikesekoituksiin on kohdistettava virallista valvontaa:”;

5)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Tietyille elintarvikesekoituksille myönnettävät poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, seuraavat elintarvikesekoitukset, jotka eivät sisällä lihavalmisteita, on vapautettu virallisesta valvonnasta:

a)

elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät alle puolet jotain muuta jalostettua tuotetta edellyttäen, että kyseiset tuotteet

i)

säilyvät huoneenlämmössä tai on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on denaturoitu;

ii)

on varustettu selvillä merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi;

iii)

on pakattu turvallisesti tai suljettu puhtaisiin astioihin;

iv)

on varustettu kaupallisella asiakirjalla ja jäsenvaltion virallisella kielellä olevalla merkinnällä siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot elintarvikesekoituksen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista;

b)

liitteessä II luetellut elintarvikesekoitukset.

2.   Elintarvikesekoitukseen sisältyvä maitotuote saa kuitenkin olla peräisin ainoastaan komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 (*2) liitteessä I luetelluista maista, ja sitä on käsiteltävä kyseisessä liitteessä ilmoitetulla tavalla.

(*2)  Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1).”;"

6)

Muutetaan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/478, annettu 14 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta rajatarkastusasemilla virallisesti valvottavien lähetysten luokkien osalta (EUVL L 82, 25.3.2019, s. 4).

(4)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9).

(6)  Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 18).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(9)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).


LIITE I

LUETTELO ELÄIMISTÄ, ELÄINPERÄISISTÄ TUOTTEISTA, SUKUSOLUISTA JA ALKIOISTA, ELÄIMISTÄ SAATAVISTA SIVUTUOTTEISTA JA NIISTÄ JOHDETUISTA TUOTTEISTA SEKÄ HEINÄSTÄ JA OLJISTA, JOIDEN OSALTA ON SUORITETTAVA 3 ARTIKLASSA TARKOITETTUA VIRALLISTA VALVONTAA RAJATARKASTUSASEMILLA

Huomautukset:

1.   Yleisiä huomioita

Joihinkin ryhmiin lisätään yleisiä huomioita sen selventämiseksi, mitkä eläimet tai tavarat kuuluvat kyseiseen ryhmään. Lisäksi viitataan tarvittaessa asetuksessa (EU) No 142/2011 (1) vahvistettuihin erityisiin vaatimuksiin.

2.   Ryhmän huomautukset

Tässä liitteessä olevat luettelot on jäsennetty ryhmiksi, jotka vastaavat asiaankuuluvia neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteessä I olevia yhdistetyn nimikkeistön, jäljempänä ’CN’, ryhmiä.

Ryhmän huomautukset ovat selityksiä, jotka on tarvittaessa lainattu CN:n yksittäisten ryhmien huomautuksista.

3.   Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä ja luokittelusuosituksista

Eri ryhmiä koskevia lisätietoja on lainattu tarvittaessa Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän selityksistä ja luokittelusuosituksista.

Taulukot:

4.   Sarake (1) – CN-koodi

Sarakkeessa 1 ilmoitetaan CN-koodi. Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 käyttöön otettu CN perustuu kansainväliseen yleissopimukseen harmonoidusta tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmästä, jäljempänä ’HS-järjestelmä’, jonka on laatinut sittemmin Maailman tullijärjestöksi (WCO) muuttunut tulliyhteistyöneuvosto ja joka on hyväksytty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyllä kansainvälisellä yleissopimuksella, jäljempänä ’HS-yleissopimus’; HS-yleissopimus on hyväksytty Euroopan talousyhteisön puolesta neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (3). CN noudattaa HS-järjestelmän nimikkeitä ja alanimikkeitä kuuteen numeroon asti, ja ainoastaan seitsemäs ja kahdeksas numero ilmaisevat vain siihen kuuluvia uusia alanimikkeitä.

Jos käytetään nelinumeroista koodia, kaikkien tuotteiden osalta, joihin on merkitty kyseinen koodi, on suoritettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla, jollei toisin määrätä. Näissä tapauksissa komission päätöksellä 2004/292/EY (4) perustettuun Traces-järjestelmään kuuluvat CN-koodit jaetaan useimmiten kuusi- tai kahdeksannumeroisiin koodeihin.

Jos vain tiettyjen neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroiseen koodiin kuuluvien tuotteiden osalta on suoritettava virallista valvontaa ja jollei CN:ssä ole erityistä alanimikettä kyseisen koodin osalta, koodi on merkitty tunnuksella Ex. Siinä tapauksessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat eläimet ja tuotteet määräytyvät CN-koodin ja sarakkeessa 2 olevan vastaavan kuvauksen ja sarakkeessa 3 olevan selityksen laajuuden mukaisesti.

5.   Sarake (2) – Kuvaus

Tavaroiden kuvaus vastaa CN:n kuvaussarakkeessa olevaa kuvausta.

Sarakkeessa 2 olevaa eläinten ja tuotteiden kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tavarat määräytyvät CN-koodien mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta CN:n tulkintasääntöjä.

6.   Sarake (3) – Selitys

Sarakkeessa 3 annetaan tarkat tiedot kyseisistä eläimistä tai tavaroista. CN:n eri ryhmiin kuuluvista eläimistä ja tavaroista on saatavilla lisätietoa Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittävistä huomautuksista (5).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (6) ja asetuksen (EU) N:o 142/2011 soveltamisalaan kuuluvista eläimistä saatavista sivutuotteista johdettuja tuotteita ei ole erikseen määritetty unionin lainsäädännössä. Virallista valvontaa on suoritettava puolijalostettujen tuotteiden osalta, jotka ovat hyväksytyssä tai rekisteröidyssä laitoksessa määränpäässä edelleen jalostettaviksi tarkoitettuja raakatuotteita. Virallisen tarkastajan on rajatarkastusasemalla arvioitava ja määritettävä tarvittaessa, onko johdettua tuotetta jalostettu siinä määrin, ettei sen osalta tarvitse suorittaa unionin lainsäädännössä säädettyä virallista valvontaa.

1 RYHMÄ

Elävät eläimet

1 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki elävät eläimet, lukuun ottamatta:

a)

nimikkeiden 0301, 0306, 0307 ja 0308 kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä ja muita vedessä eläviä selkärangattomia;

b)

mikro-organismiviljelmiä ja muita nimikkeen 3002 tuotteita;

c)

nimikkeen 9508 eläimiä.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 0106 kuuluvat muun muassa seuraavat elävät kesyt eläimet ja villieläimet:

A.

Nisäkkäät

1.

kädelliset

2.

valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät); hylkeet, merileijonat ja mursut (Pinnipedia-alalahkon nisäkkäät)

3.

muut (esim. porot, kissat, koirat, leijonat, tiikerit, karhut, norsut, kamelit (myös dromedaarit), seeprat, kaniinit, jänikset, peurat, antiloopit (muut kuin alaheimoon Bovinae kuuluvat), gemssit, ketut, minkit ja muut turkistarhaeläimet).

B.

Matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

C.

Linnut

1.

petolinnut

2.

papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

3.

muut (peltopyyt, fasaanit, viiriäiset, lehtokurpat, taivaanvuohet, kyyhkyset, villit kanalinnut, peltosirkut, sorsat, villihanhet, mustarastaat ja muut rastaat, kiurut, peipposet, tiaiset, kolibrit, riikinkukot, joutsenet ja muut nimikkeessä 01.05 mainitsemattomat linnut).

D.

Hyönteiset, esim. mehiläiset (myös kuljetuslaatikoissa tai -häkeissä tai pesissä)

E.

Muut, esim. sammakot.

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu sirkusten, eläinnäyttelyiden tai niiden kaltaisten kiertävien esitysten eläimet (nim. 95.08).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

Kaikki

0102

Elävät nautaeläimet

Kaikki

0103

Elävät siat

Kaikki

0104

Elävät lampaat ja vuohet

Kaikki

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

Kaikki

0106

Muut elävät eläimet

Kaikki, kattaa kaikki seuraaviin alanimikkeisiin kuuluvat eläimet:

0106 11 00 (kädelliset)

0106 12 00 (valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät); hylkeet, merileijonat ja mursut (Pinnipedia-alalahkon nisäkkäät))

0106 13 00 (kamelit ja muut kamelieläimet (Camelidae))

0106 14 (kanit ja jänikset)

0106 19 00 (muut): muut nisäkkäät kuin nimikkeisiin 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 ja 0106 14 kuuluvat; kattaa koirat ja kissat

0106 20 00 (matelijat, myös käärmeet ja kilpikonnat)

0106 31 00 (linnut: petolinnut)

0106 32 00 (linnut: papukaijalinnut, myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

0106 33 00 (strutsit; emut (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (muut): kattaa muut kuin nimikkeisiin 0105, 0106 31 , 0106 32 ja 0106 33 kuuluvat linnut, myös kyyhkyt

0106 41 00 (mehiläiset)

0106 49 00 (hyönteiset, muut kuin mehiläiset)

0106 90 00 (muut): kaikki muualle kuulumattomat elävät eläimet, muut kuin nisäkkäät, matelijat, linnut ja hyönteiset. Elävät sammakot, myös vivaarioissa elossa pidettävät tai ihmisravinnoksi teurastettavat, kuuluvat tähän nimikkeeseen.

2 RYHMÄ

Liha ja muut syötävät eläimenosat

2 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201–0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

b)

eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002);

c)

eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0202

Naudanliha, jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

Tähän kuuluvat muut ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin tai kollageenin tuottamiseen tarkoitetut raaka-aineet. Kattaa kaiken seuraaviin alanimikkeisiin kuuluvan lihan ja syötävät eläimenosat:

0208 10 (kania tai jänistä)

0208 30 00 (kädellistä nisäkästä)

0208 40 (valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä))

0208 50 00 (matelijaa, myös käärmettä ja kilpikonnaa)

0208 60 00 (kamelia ja muuta kamelieläintä (Camelidae))

0208 90 (muuta: kesyä kyyhkyä; riistaa, muuta kuin kania tai jänistä; jne.): sisältää viiriäisen, poron ja muiden nisäkäslajien lihan. Kattaa CN-koodiin 0208 90 70 kuuluvat sammakonreidet.

0209

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki, kattaa sekä rasvan että käsitellyn rasvan kuten sarakkeessa 2 on kuvattu, vaikka ne soveltuisivat vain teolliseen käyttöön (ei ihmisravinnoksi).

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

Kaikki, kattaa lihan, lihavalmisteet ja muut eläinperäiset tuotteet.

Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

Kattaa käsitellyn eläinvalkuaisen ja kuivatut siankorvat, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi. Komission asetuksen (EY) N:o 1125/2006 (7) liitteessä täsmennetään, että silloinkin, kun kyseisiä kuivattuja siankorvia käytetään eläinten ravinnoksi, ne voivat kuulua koodiin 0210 99 49 . Ihmisravinnoksi soveltumattomat kuivatut muut eläimenosat ja siankorvat kuuluvat kuitenkin koodiin 0511 99 85 .

Ihmisravinnoksi tarkoitetut luut kuuluvat nimikkeeseen 0506.

Makkarat kuuluvat nimikkeeseen 1601.

Lihasta saadut uutteet ja mehut kuuluvat nimikkeeseen 1603.

Eläinrasvan sulatusjätteet kuuluvat nimikkeeseen 2301.

3 RYHMÄ

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Yleisiä huomioita

Tähän ryhmään kuuluvat elävät kalat lisääntymiseen, elävät akvaariokalat sekä ihmisravinnoksi tuodut elävänä kuljetetut elävät kalat tai elävät äyriäiset.

Kaikkien tämän ryhmän tuotteiden osalta on suoritettava virallista valvontaa.

3 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b)

nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210);

c)

kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301);

d)

kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604).

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0301

Elävät kalat

Kaikki: kattaa taimenet, ankeriaat, karpit tai mitkä tahansa muut lisääntymiseen tuodut lajit tai kalat.

Elävät kalat, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa alanimikkeisiin 0301 11 00 ja 0301 19 00 kuuluvat akvaariokalat.

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

Kaikki; kattaa nimikkeeseen 0302 91 00 kuuluvan maksan, maidin ja mädin, tuoreena tai jäähdytettynä.

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

Kaikki; kattaa nimikkeeseen 0303 91 kuuluvan maksan, maidin ja mädin, jäädytettynä.

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki, kattaa myös muut kalastustuotteet, kuten ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit; kattaa kalan päät, pyrstöt ja uimarakot sekä muut kalastustuotteet.

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki: elävät äyriäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa lemmikkieläimiksi tarkoitetut suolalehtijalkaiset ja niiden munat sekä kaikki elävät koristeäyriäiset, joista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 (8).

0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat nilviäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kattaa nilviäiset, jotka on ensin kypsennetty ja sen jälkeen savustettu. Muut kypsennetyt nilviäiset kuuluvat nimikkeeseen 1605.

Kattaa elävät koristenilviäiset, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1251/2008.

Elävät nilviäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa kokonaan alanimikkeet 0307 11–0307 99, muun muassa seuraavat:

0307 60 (etanat, ei kuitenkaan rantakotilot): kattaa Helix pomatia-, Helix aspersa-, Helix lucorum -lajeihin ja Achatina -heimon lajeihin kuuluvat maakotilot. Kattaa myös sellaisenaan ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät etanat (myös vesikeuhkokotilot) ja ihmisravinnoksi tarkoitetun etanan lihan. Kattaa esikeitetyt tai esikäsitellyt etanat Pidemmälle käsitellyt tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 1605.

0307 91 00 (elävät, tuoreet tai jäähdytetyt muut nilviäiset, eli muut kuin osterit, kampasimpukat, sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.), seepiat, kalmarit, meritursaat, rantakotilot, venussimpukat, sydänsimpukat, arkkisimpukat, merikorvat (Haliotis spp.) ja siipikotilot (Strombus spp.)): kattaa merivesietanoiden lihan, kuorineen tai ilman kuorta.

0307 99 (muut nilviäiset, muut kuin elävät, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, eli muut kuin osterit, kampasimpukat, sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.), seepiat, kalmarit, meritursaat, rantakotilot, venussimpukat, sydänsimpukat, arkkisimpukat, merikorvat (Haliotis spp.) ja siipikotilot (Strombus spp.); myös niistä valmistetut ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja pelletit).

0308

Vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä ja nilviäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki

4 RYHMÄ

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

4 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Ilmaisulla ’maito’ tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva on poistettu osittain tai kokonaan.

2.

Nimikkeessä 0405:

a)

Ilmaisulla ’voi’ tarkoitetaan luonnollista voita, heravoita tai uudelleen yhdistettyä (recombined) voita (tuore, suolattu tai eltaantunut, myös ilmanpitävissä astioissa), jotka ovat yksinomaan maidosta tehtyjä ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 80, mutta enintään 95 painoprosenttia, maidon kiinteiden, rasvattomien aineosien pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia. Voissa ei ole lisättyjä emulgoimisaineita, mutta niissä saa olla natriumkloridia, ravintoväriä, neutraloivia suoloja sekä maitohappoa tuottavien bakteerien viljelyjä.

b)

Ilmaisulla ’maidosta valmistetut levitteet’ tarkoitetaan levitettäviä vesi-öljytyyppisiä emulsioita, joissa on maitorasvaa tuotteen ainoana rasvana ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 39, mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia.

3.

Tuotteet, jotka on valmistettu tiivistämällä heraa ja lisäämällä maitoa tai maitorasvaa, luokitellaan juustona nimikkeeseen 0406, jos niillä on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

niiden maitorasvapitoisuus on vähintään 5 prosenttia kuiva-aineen painosta;

b)

niiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 painoprosenttia mutta enintään 85 painoprosenttia;

c)

ne ovat muotoiltuja tai muotoiltavissa.

4.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

herasta valmistetut tuotteet, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on suurempi kuin 95 prosenttia kuiva-aineen painosta (nimike 1702);

b)

tuotteet, jotka on saatu maidosta korvaamalla sen yksi tai useampi luontainen ainesosa (esim. voirasvat) muulla aineella (esim. öljyrasvoilla) (nimike 1901 tai 2106); tai

c)

albumiinit (eivätkä myöskään kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta) (nimike 3502) ja globuliinit (nimike 3504).

…”

Otteet harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 04.08 kuuluvat kaikkien lintujen kuorettomat munat sekä munankeltuainen. Tämän nimikkeen tuotteet voivat olla tuoreita, kuivattuja, vedessä tai höyryssä keitettyjä, muotoiltuja (esim. lieriömäiset ’pitkät munat’), jäädytettyjä tai muulla tavalla säilöttyjä. Kaikki nämä, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sijoitetaan tähän nimikkeeseen, olivatpa ne tarkoitettu käytettäväksi ravintoaineena tai teolliseen tarkoitukseen (esim. parkitukseen).

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu

a)

munaöljy (nim. 15.06)

b)

makuaineita, mausteita tai muita lisäaineita sisältävät munavalmisteet (nim. 21.06)

c)

lesitiini (nim. 29.23)

d)

erillinen munanvalkuainen (muna-albumiini) (nim. 35.02).

Nimikkeeseen 04.09 kuuluu mehiläisten (Apis mellifera) tai muiden hyönteisten tuottama hunaja, lingottuna tai kakkuina tai kennonkappaleita sisältävänä, edellyttäen, ettei siihen ole lisätty sokeria eikä muita aineita. Tällaista hunajaa voidaan nimittää sen kukan mukaan, josta se on peräisin, tai sen paikan mukaan, josta se on lähtöisin, tai värinsä mukaan.

Nimikkeeseen 04.09 ei kuulu keinotekoinen hunaja eivätkä luonnonhunajan ja keinotekoisen hunajan sekoitukset (nimike 17.02).

Nimikkeeseen 04.10 kohdistetaan muualle yhdistettyyn nimikkeistöön kuulumattomat ihmisravinnoksi soveltuvat eläinperäiset tuotteet. Siihen kuuluvat:

a)

Kilpikonnanmunat. Nämä ovat joki- tai merikilpikonnan munia; ne voivat olla tuoreita, kuivattuja tai muulla tavoin säilöttyjä.

Kilpikonnanmunaöljy ei kuulu tähän nimikkeeseen (nim. 15.06).

b)

Salangaanin- eli pääskynpesät (’linnunpesät’). Nämä ovat linnun sylkieritettä, joka jähmettyy nopeasti joutuessaan ilman vaikutuksen alaiseksi.

Pesät voidaan esittää tullattavaksi käsittelemättöminä, tai ne on voitu puhdistaa höyhenistä, untuvista, pölystä ja muista epäpuhtauksista, minkä jälkeen ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia. Ne esiintyvät yleensä vaaleina kaistaleina tai lankoina.

Salangaaninpesillä on suuri proteiinipitoisuus, ja niitä käytetään melkein yksinomaan keittojen valmistukseen tai muihin elintarvikevalmisteisiin.

Nimikkeeseen 04.10 ei kuulu eläimen veri, ei myöskään syötävä, nestemäisenä tai kuivattuna (nim. 05.11 tai 30.02).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

Kaikki.

Eläinten ruokintaan käytettävä maito kuuluu tähän nimikkeeseen; maitoa sisältävä eläinten rehu kuuluu nimikkeeseen 2309.

Terapeuttiseen tai ennalta ehkäisevään käyttöön tarkoitettu maito kuuluu nimikkeeseen 3001.

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

Kaikki

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Kaikki, myös ihmisravinnoksi tarkoitettu kerma, maustettu tai hedelmiä sisältävä, jäädytetty tai hapatettu maito.

Jäätelö kuuluu nimikkeeseen 2105.

Kaakaolla tai muilla aineilla maustetut maitoa sisältävät juomat kuuluvat nimikkeeseen 2202.

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Kaikki, myös pikkulapsille tarkoitetut maitotuotteet.

Kattaa CN-koodiin 0404 10 48 kuuluvan ihmisravinnoksi tarkoitetun nautaeläinten ternimaidon, nestemäisen, rasvattomaksi tehdyn ja kaseiinittomaksi tehdyn, sekä CN-koodiin 0404 90 21 kuuluvan ihmisravinnoksi tarkoitetun sumutuskuivatun vähärasvaisen ternimaitojauheen, josta kaseiinia ei ole poistettu.

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet

Kaikki

0406

Juusto ja juustoaine

Kaikki

0407

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

Kaikki, kattaa siitosmunat ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaat munat, haudottavaksi tarkoitetut hedelmöityneet munat (0407 11 ja 0407 19 ).

Kattaa tuoreet munat (0407 21–0407 29) ja muut munat (0407 90 ), ihmisravinnoksi soveltumattomat ja soveltuvat.

Kattaa myös ”sata vuotta vanhat munat”.

Ihmisravinnoksi soveltumaton ja soveltuva muna-albumiini kuuluu nimikkeeseen 3502.

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Kaikki: tähän nimikkeeseen sisältyvät munatuotteet, myös lämpökäsitellyt, sekä ihmisravinnoksi soveltumattomat tuotteet.

0409 00 00

Luonnonhunaja

Kaikki

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

Kaikki.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat emoaine ja kittivaha (joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden ja ravintolisien valmistukseen) ja muut ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset ainekset, lukuun ottamatta luita (jotka kuuluvat nimikkeeseen 0506).

Ihmisravinnoksi tarkoitetut hyönteiset tai hyönteisen munat sisältyvät tähän CN-koodiin.

5 RYHMÄ

5 Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

Yleisiä huomioita

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 on esitetty tiettyjä tämän ryhmän tuotteita koskevia erityisvaatimuksia:

rivi 7: sianharjakset;

rivi 8: muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu käsittelemätön villa ja karva;

rivi 9: käsitellyt sulat ja höyhenet ja niiden osat sekä untuvat.

5 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

syötävät tuotteet (muut kuin nestemäinen tai kuivattu eläimenveri sekä eläinten suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina);

b)

vuodat ja nahat (eivät myöskään turkisnahat), lukuun ottamatta nimikkeen 0505 tavaroita ja nimikkeen 0511 raakavuotien tai nahkojen leikkuu- ja muita jätteitä (41 tai 43 ryhmä);

c)

eläinkunnasta saadut tekstiiliaineet, lukuun ottamatta jouhia ja jouhenjätteitä (XI jakso);

d)

luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut (nimike 9603).

3.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’norsunluu’ norsun, virtahevon, mursun, sarvivalaan ja villisian syöksyhampaita, sarvikuonon sarvia sekä kaikkien eläinten hampaita.

4.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’jouhet’ hevos- ja nautaeläinten harja- ja häntäkarvoja. Nimikkeeseen 0511 kuuluvat mm. jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina joko tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 05.05 kuuluvat

1.

höyhen- tai untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat (esim. päät ja siivet) ja

2.

höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat,

edellyttäen, että ne ovat joko valmistamattomia tai ainoastaan puhdistettuja, desinfioituja tai säilytystä varten käsiteltyjä, mutta ei muulla tavalla valmistettuja tai toisiinsa liitettyjä tai muuhun aineeseen yhdistettyjä.

Nimike 05.05 käsittää myös höyhenistä tai höyhenen osista saadun jauheen ja jätteen.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jätteet

Kaikki, käsitellyt ja käsittelemättömät.

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki: myös nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien tai siipikarjan puhdistetut, suolatut, kuivatut tai kuumennetut vatsat, rakot ja suolet.

ex 0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

Kaikki, myös linnuista peräisin olevat metsästystrofeet, mutta lukuun ottamatta käsiteltyjä koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa kielletään käsittelemättömien sulkien ja höyhenten ja niiden osien sekä untuvien tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta.

Sulkien ja höyhenten osalta suoritetaan virallista valvontaa riippumatta niiden käsittelystä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan VII luvun C kohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 5 jaksossa säädetään metsästystrofeita koskevista lisävaatimuksista.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 6 jakso kattaa pehmustehöyhenet, untuvat, valmistamattomat tai muut höyhenet.

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Kattaa koiran puruluina käytettävät luut ja luut, jotka on tarkoitettu gelatiinin valmistukseen tai kollageenin valmistukseen silloin, jos ne ovat peräisin ruhoista, jotka on teurastettu ihmisravinnoksi käytettäväksi.

Ihmisravinnoksi tarkoitettu luujauhe kuuluu nimikkeeseen 0410.

Tällaisia muuhun käyttöön kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita koskevista erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 rivillä 6 (metsästysmuistot), rivillä 11 (muuhun käyttöön kuin rehuaineiksi, orgaanisiksi lannoitteiksi tai maanparannusaineiksi tarkoitetut luut ja luutuotteet (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvet ja sarvituotteet (lukuun ottamatta sarvijauhoa) sekä kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet (lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa)) ja rivillä 12 (puruluut).

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Kattaa myös yksinomaan luista, sarvista, sorkista, kavioista, kynsistä, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat käsitellyt metsästystrofeet kolmansista maista.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 6 säädetään metsästystrofeita koskevista erityisvaatimuksista.

ex 0508 00 00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Tyhjät kuoret elintarvikekäyttöön ja glukosamiinin raaka-aineeksi.

Kattaa myös asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan k kohdan i alakohdassa tarkoitetut pehmytkudosta ja lihaa sisältävät kuoret, mustekalan selkäkilvet mukaan luettuina.

ex 0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

Harmaa ambra ja espanjankärpäset eivät kuulu tähän.

Rauhaset, muut eläintuotteet ja sappi kuuluvat tähän koodiin.

Kuivatut rauhaset ja tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 3001.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 voidaan säätää erityisvaatimuksista, jotka koskevat eläimistä saatavia sivutuotteita muun lemmikkieläinten ruuan kuin raa’an lemmikkieläinten ruuan sekä rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistukseen (lääkkeisiin ja muihin teknisiin tuotteisiin).

ex 0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet

Kaikki.

Myös geneettiset ainekset (eläinten, kuten nautojen, lampaiden, vuohien, hevosten ja sikojen, siemenneste ja alkiot) sekä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut luokkiin 1 ja 2 kuuluviin aineksiin sisältyvät eläimistä saatavat sivutuotteet.

Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä alanimikkeisiin 0511 10–0511 99 kuuluvista eläintuotteista:

0511 10 00 (naudan siemenneste).

0511 91 (kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet): kaikki, kattaa poikastuotantoon tarkoitetut mätimunat, kuolleet eläimet sekä lemmikkieläinten ruuan ja farmaseuttisten tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet. Kattaa kuolleet 3 ryhmän eläimet, syötäväksi kelpaamattomat tai ihmisravinnoksi soveltumattomat, esimerkiksi daphniat eli vesikirput ja muut raakkuäyriäiset tai kidusjalkaiset, kuivatut, akvaariokalojen ruokkimiseen; kattaa kalan syötit.

ex 0511 99 10 (jänteet; raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet).

Virallista valvontaa on suoritettava sellaisten vuotien ja nahkojen osalta, joita ei ole käsitelty asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdan mukaisesti, jos on noudatettu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä.

ex 0511 99 31 (valmistamattomat pesusienet, eläinperäiset): kaikki, jos tarkoitettu ihmisravinnoksi; jos ei tarkoitettu ihmisravinnoksi: vain lemmikkieläinten ruuaksi tarkoitetut. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi käyttöä koskevista erityisvaatimuksista.

ex 0511 99 39 (muut kuin valmistamattomat pesusienet, eläinperäiset): kaikki, jos tarkoitettu ihmisravinnoksi; jos ei tarkoitettu ihmisravinnoksi: vain lemmikkieläinten ruuaksi tarkoitetut. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi käyttöä koskevista erityisvaatimuksista.

ex 0511 99 85 (muualle kuulumattomat muut eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 ryhmän eläimet): Kattaa alkiot, munasolut, siemennesteen ja geneettiset ainekset, jotka eivät kuulu koodiin 0511 10 ja jotka ovat peräisin muista eläinlajeista kuin naudoista. Kattaa myös lemmikkieläinten ruuan tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet.

Kattaa käsittelemättömät jouhet, muut mehiläistuotteet kuin vahat mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin, spermaseetin teknisiin tarkoituksiin, kuolleet 1 ryhmän eläimet, jotka ovat syötäväksi kelpaamattomia tai joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi (esimerkiksi koirat, kissat, hyönteiset), eläinperäisen aineksen, jonka olennaiset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, ja syötäväksi kelpaavan muusta kuin kalasta peräisin olevan eläimenveren.

6 RYHMÄ

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Yleisiä huomioita

Tähän ryhmään kuuluu sienirihmasto eläinperäisessä steriloidussa lantakompostissa.

Ote CN:n selittävistä huomautuksista

”0602 90 10 sienirihmasto

Ilmaisulla ’sienirihmasto’ tarkoitetaan usein maanalaisten ohuiden rihmojen verkostoa [thallus (= sekovarsi) tai mycelium (= sienirihmasto)], joka elää ja kasvaa hajoavien eläin- tai kasviainesten pinnalla, kehittyy itse kudoksessa ja tuottaa sieniä.

Tähän alanimikkeeseen kuuluu myös tuote, jota valmistetaan siten, että nuorta sienirihmastoa ympätään mikroskooppisen pieninä määrinä viljanjyviin, jotka kylvetään steriloituun, olkisekoitteiseen hevosenlantakompostiin.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Sienirihmasto

Ainoastaan, jos sisältää käsiteltyä eläinperäistä lantaa ja erityissäännöistä säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1.

12 RYHMÄ

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Muut muualle kuulumattomat kasvituotteet, jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi

Mehiläisten siitepöly

ex 1213 00 00

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut, puristetut tai pelleteiksi valmistetut

Vain oljet

ex 1214 90

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös pelleteiksi valmistetut: muut kuin sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit.

Vain heinä

15 RYHMÄ

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

Yleisiä huomioita

Kaikki eläinperäiset rasvat ja öljyt. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV säädetään seuraavia tuotteita koskevista erityisvaatimuksista:

1.

renderöidyt rasvat ja kalaöljyt I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 3;

2.

luokkaan 2 kuuluvista aineksista johdetut renderöidyt rasvat tiettyihin tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolisiin käyttötarkoituksiin (esimerkiksi öljykemian tarkoituksiin) II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 17;

3.

rasvajohdannaiset II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 18.

Rasvajohdannaiset sisältävät rasvoista ja öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Virallinen valvonta koskee johdannaisia, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

15 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0209 sianihra, sianrasva ja siipikarjanrasva;

b)

kaakaovoi, -rasva ja -öljy (nimike 1804);

c)

elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 15 painoprosenttia nimikkeen 0405 tuotteita (tavallisesti 21 ryhmä);

d)

eläinrasvan sulatusjätteet (nimike 2301) ja nimikkeiden 2304–2306 jätetuotteet;

3.

Nimikkeeseen 1518 eivät kuulu rasvat ja öljyt eivätkä niiden jakeet, jotka on ainoastaan denaturoitu, vaan ne luokitellaan vastaaville denaturoimattomille rasvoille ja öljyille sekä niiden jakeille tarkoitettuihin nimikkeisiin.

4.

Neutralointimassat (soap-stocks), öljyjen pohjasakat sekä steariini- ja glyserolipiki ja villarasvajäte kuuluvat nimikkeeseen 1522.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 15.16 kuuluvat eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, jotka ovat läpikäyneet seuraavassa mainitun erityisen kemiallisen muuntoprosessin, mutta joita ei ole enempää valmistettu.

Nimikkeeseen kuuluvat myös vastaavalla tavalla käsitellyt eläin- tai kasvirasvojen ja -öljyjen jakeet.

Hydraus eli vedytys suoritetaan siten, että puhtaan vedyn annetaan vaikuttaa rasvoihin ja öljyihin sopivan lämpötilan ja paineen vallitessa ja katalyytti (tavallisesti hienojakoisen nikkelin) läsnäollessa. Tällä menetelmällä saadaan korotetuksi rasvojen sulamispistettä ja lisätyksi öljyjen jähmeyttä siten, että muutetaan tyydyttymättömiä glyseridejä (kuten öljy-, linoli- ym. happoja) korkeammissa lämpötiloissa sulaviksi tyydyttyneiksi glyserideiksi (kuten palmitiini-, steariini- ym. hapoiksi).

Nimikkeeseen 15.18 kuuluvat muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista.

Tähän osaan kuuluu muun muassa käytetty friteerausrasva, joka sisältää esimerkiksi rapsiöljyä, soijaöljyä ja pieniä määriä eläinrasvaa ja jota käytetään eläinrehujen valmistukseen.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut rasvat ja öljyt ja niiden jakeet, kun muuntamisessa käytetään useampaa kuin yhtä rasvaa tai öljyä.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat

Kaikki

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

Kaikki

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

Kaikki

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki, kalaöljyt sekä kalastustuotteista ja merinisäkkäistä saatavat öljyt.

Syötäväksi kelpaavat erinäiset elintarvikevalmisteet kuuluvat yleensä nimikkeeseen 1517 tai ryhmään 21.

1505 00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

Kaikki, villarasva, joka on tuotu renderöitynä rasvana asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteen XIV mukaisesti, tai lanoliini, joka on tuotu välituotteena.

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki.

Hajoamattomat rasvat ja öljyt sekä niiden alkuperäiset jakeet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

1516 10

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

Kaikki: eläinrasvat ja -öljyt.

Virallisen valvonnan osalta rasvajohdannaisiin kuuluvat eläinrasvoista ja -öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

ex 1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1518 00 91

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

Ainoastaan eläinperäiset.

Rasvajohdannaiset, jotka on tuotettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 17 (renderöidyt rasvat) ja rivillä 18 (rasvajohdannaiset).

ex 1518 00 95

Syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista

Ainoastaan eläinperäiset rasva- ja öljyvalmisteet, renderöidyt rasvat ja johdannaiset; myös käytetty ruokaöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan puitteissa.

Rasvajohdannaiset, jotka on tuotettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

ex 1518 00 99

Muut

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä rasvoja.

ex 1520 00 00

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

Ainoastaan eläinperäiset.

1521 90 91

Raaka mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat

Kaikki, kattaa luonnollisissa kennoissa olevat vahat, mehiläisvahan mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 25 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään kennomaisen mehiläisvahan tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 10 säädetään mehiläishoidon sivutuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

1521 90 99

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt, muut kuin raa’at

Kaikki, kattaa vahat, käsitellyt tai puhdistetut, myös vaalennetut tai värjätyt, mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 10 säädetään mehiläishoidon sivutuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

Muiden mehiläishoidon sivutuotteiden kuin mehiläisvahojen osalta on suoritettava virallista valvontaa CN-koodin 0511 99 85 ”Muut” mukaisesti.

ex 1522 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet

Ainoastaan eläinperäinen.

Erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 18 (rasvajohdannaiset).

16 RYHMÄ

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

16 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu 2 tai 3 ryhmässä tai nimikkeessä 0504 mainituilla tavoilla valmistettu tai säilötty liha, muut eläimenosat, kala, äyriäiset, nilviäiset eivätkä muut vedessä elävät selkärangattomat.

2.

Elintarvikevalmisteet kuuluvat tähän ryhmään, jos niissä on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta. Jos valmiste sisältää kahta tai useampaa edellä mainittua tuotetta, se luokitellaan siihen 16 ryhmän nimikkeeseen, joka vastaa sitä tai niitä aineosia, joita painon osalta on eniten. Nämä määräykset eivät koske nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita eivätkä nimikkeen 2103 tai 2104 valmisteita.

Maksaa sisältäviin valmisteisiin ei sovelleta toisen virkkeen määräyksiä nimikkeen 1601 tai 1602 alanimikkeitä määriteltäessä.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

Kaikki, myös lihasäilyke eri muodoissa.

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1603 00

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Kattaa lihauutteet ja lihaliemitiivisteet, hyytelömäisen kalaproteiinin, jäähdytetty tai jäädytetty, sekä hainruston.

ex 1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, kypsennetyt tai esikypsennetyt ruokavalmisteet, jotka sisältävät tai joihin on sekoitettu kalaa tai kalastustuotteita.

Kattaa CN-koodiin 1604 20 05 kuuluvat surimivalmisteet.

Kattaa kalasäilykkeet ja kaviaarisäilykkeet ilmanpitävissä pakkauksissa sekä sushin (jos niitä ei luokitella 19 ryhmän CN-koodiin).

Niin kutsutut kalavartaat (raakaa kalaa / katkarapuja sekä vihanneksia, jotka tarjotaan puutikkuun kiinnitettyinä) kuuluvat CN-koodiin 1604 19 97 .

ex 1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Kattaa täysin käsitellyt tai esikäsitellyt etanat, äyriäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut säilykkeet sekä simpukkajauheen.

17 RYHMÄ

Sokeri ja sokerivalmisteet

17 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

b)

kemiallisesti puhtaat sokerit [lukuun ottamatta sakkaroosia, laktoosia, maltoosia, glukoosia ja fruktoosia (levuloosi)] ja muut nimikkeen 2940 tuotteet;

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna

Laktoosi.

Sokerit ja keinotekoinen hunaja, luonnonhunajan kanssa sekoitettuna.

18 RYHMÄ

Kaakao ja kaakaovalmisteet

18 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu nimikkeen 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 tai 3004 valmisteet.

2.

Nimikkeeseen 1806 kuuluvat sokerivalmisteet, joissa on kaakaota, ja jollei tämän ryhmän 1 huomautuksessa muuta määrätä, muutkin kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi maitotuotteet.

19 RYHMÄ

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

19 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Kattaa eläinperäisiä tuotteita sisältävät kypsentämättömät elintarvikkeet (esimerkiksi pitsat).

Ruokavalmisteet kuuluvat 16 ja 21 ryhmään.

1902 11 00

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu, munaa sisältävät

Kaikki

ex 1902 20 10

Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1902 20 30

Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa ja sen kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia (mukaan lukien rasva lajista tai alkuperästä riippumatta)

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1902 20 91

Kypsennetyt täytetyt makaronivalmisteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1902 20 99

Muut [muut makaronivalmisteet, kypsentämättömät]

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1902 30

Muut kuin alanimikkeisiin 1902 11 , 1902 19 ja 1902 20 kuuluvat makaronivalmisteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1902 40

Couscous

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1904 10 10

Maissista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 1904 90 10

Riisistä tehdyt elintarvikevalmisteet.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi sushi (jos ne eivät kuulu 16 ryhmään).

ex 1905

Leipomatuotteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

20 RYHMÄ

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

20 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

b)

elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

21 RYHMÄ

21 Erinäiset elintarvikevalmisteet

21 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

e)

elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeissä 2103 ja 2104 mainittuja tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden muita sekoituksia (16 ryhmä);

3.

Nimikkeessä 2104 tarkoitetaan ilmaisulla ’homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet’ kahden tai useamman perusaineen, kuten lihan, kalan, kasvisten ja hedelmien ja pähkinöiden hienoksi homogenoidusta seoksesta koostuvia, imeväisille ja pienille lapsille soveltuvaksi ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä seokseen maustamis-, säilömis- tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja.

Lisähuomautuksia

5.

Muut elintarvikevalmisteet, jotka esitetään tullille annostettuina, kuten kapseleina, tabletteina, pastilleina tai pillereinä, ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi lisäravinteina, luokitellaan nimikkeeseen 2106, jolleivät ne kuulu muualle.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi – muut

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, mukaan lukien pikkulasten ruoka nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa.

ex 2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 2106 10

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet; pois lukien lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä (yhteensä vähemmän kuin 20 prosenttia) jalostettuja eläintuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini ja/tai kitosaani), muita kuin lihavalmisteita.

ex 2106 90 51

Laktoosisiirappi

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet; pois lukien lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä (yhteensä vähemmän kuin 20 prosenttia) jalostettuja eläintuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini ja/tai kitosaani), muita kuin lihavalmisteita.

ex 2106 90 92

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet; pois lukien lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä (yhteensä vähemmän kuin 20 prosenttia) jalostettuja eläintuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini ja/tai kitosaani), muita kuin lihavalmisteita.

ex 2106 90 98

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet; pois lukien lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä (yhteensä vähemmän kuin 20 prosenttia) jalostettuja eläintuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini ja/tai kitosaani), muita kuin lihavalmisteita.

22 RYHMÄ

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka

22 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

3.

Nimikkeessä 2202 tarkoitetaan ilmaisulla ’alkoholittomat juomat’ juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 0,5 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomat luokitellaan soveltuvaan nimikkeeseen nimikkeistä 2203–2206 tai 2208.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401–0404 tuotteista saatuja rasvoja vähintään 2 painoprosenttia sisältävät

Ainoastaan maito ja maitotuotteet.

23 RYHMÄ

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

23 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu käsittelemällä kasvi- tai eläinaineita siinä määrin, että ne ovat menettäneet alkuperäisen aineen olennaiset ominaisuudet; nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu kasvijätteet, kasviperäiset jätetuotteet eivätkä tällaisessa käsittelyssä syntyneet sivutuotteet.

…”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Eläinrasvan sulatusjätteet, sianrasvaa ja muuta eläinrasvaa sulatettaessa jäljelle jääviä kalvomaisia kudoksia. Niitä käytetään etupäässä eläinruokien (esim. koirankeksien) valmistukseen, mutta ne kuuluvat nimikkeeseen 23.01 silloinkin, kun ne soveltuvat ihmisravinnoksi.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

2301

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

Kaikki, kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat käsitellyt eläinvalkuaiset, ihmisravinnoksi soveltumattoman lihajauhon ja eläinrasvan sulatusjätteet, myös ihmisravinnoksi tarkoitetut.

Höyhenjauho kuuluu nimikkeeseen 0505.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 1 säädetään käsiteltyjä eläinvalkuaisia koskevista erityisvaatimuksista.

ex 2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Kaikki, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita, lukuun ottamatta alanimikkeitä 2309 90 20 ja 2309 90 91 .

Kattaa muun muassa koiran- tai kissanruoan vähittäismyyntipakkauksissa (alanimike 2309 10 ), eläintuotteita ja kala- tai merinisäkäsliimavettä sisältävän (CN-koodi 2309 90 10 ). Eläinten ruokintaan tarkoitetut tuotteet, myös jauhosekoitukset (kuten sorkista ja sarvista valmistetut).

Tämä nimike kattaa nestemäisen maidon, ternimaidon ja maitotuotteita, ternimaitoa tai hiilihydraatteja sisältävät tuotteet, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, vaan eläinten ruokintaan.

Kattaa lemmikkieläinten ruoan, puruluut ja jauhosekoitukset, sekoituksiin voi sisältyä kuolleita hyönteisiä.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään lemmikkieläinten ruokaa ja puruluita koskevista erityisvaatimuksista.

Kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat munatuotteet ja muut ihmisravinnoksi soveltumattomat eläinperäiset jalostetut tuotteet.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 9 säädetään munatuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

28 RYHMÄ

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)

Ainoastaan eläinperäinen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 6 säädetään dikalsiumfosfaattia koskevista erityisvaatimuksista.

ex 2835 26 00

Muut kalsiumfosfaatit

Ainoastaan eläinperäinen trikalsiumfosfaatti.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 7 säädetään trikalsiumfosfaattia koskevista erityisvaatimuksista.

29 RYHMÄ

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Muut aminohapot, muut kuin sellaiset, jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sekä niiden esterit; niiden suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

ex 2925 29 00

Muut imiinit ja niiden johdannaiset kuin klordimeformi (ISO); niiden suolat

Eläinperäinen kreatiini.

ex 2930

Orgaaniset rikkiyhdisteet

Eläinperäiset aminohapot, muun muassa:

ex 2930 90 13 systeiini ja systiini;

ex 2930 90 16 systeiinin tai systiinin johdannaiset.

ex 2932 99 00

Muut heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi glukosamiini, glukosamiini-6-fosfaatti ja niiden sulfaatit.

ex 2942 00 00

Muut orgaaniset yhdisteet

Ainoastaan eläinperäiset.

30 RYHMÄ

Farmaseuttiset tuotteet

Yleisiä huomioita

Luettelo ei sisällä lopullisia lääkkeitä, jotka eivät kuulu asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EU) N:o 142/2011 soveltamisalaan. Välituotteet sisältyvät siihen.

Nimikkeessä 3001 (organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauhaset ja muut elimet, myös jauhetut; organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet. hepariini ja sen suolat; muut terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut ihmis- ja eläinaineet, muualle kuulumattomat) ainoastaan alanimikkeisiin 3001 20 ja 3001 90 kuuluvat eläinperäiset tuotteet ovat virallisen valvonnan kannalta olennaisia. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV säädetään seuraavista erityisvaatimuksista:

1.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 2: teknisiin tuotteisiin tarkoitetut verituotteet, ei kuitenkaan hevoseläimistä peräisin olevat;

2.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 3: hevoseläimistä peräisin oleva veri ja verituotteet;

3.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14: eläimistä saatavat sivutuotteet muun lemmikkieläinten ruuan kuin raa’an lemmikkieläinten ruuan sekä rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistukseen.

Nimikkeessä 3002 (ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä immunologiset tuotteet, myös modifioidut tai bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet) ainoastaan alanimikkeet 3002 12 ja 3002 90 ovat virallisen valvonnan kannalta olennaisia. Nimikkeeseen 3002 90 10 kuuluvan ihmisveren ja alanimikkeisiin 3002 20 ja 3002 30 kuuluvien rokotteiden osalta ei tarvitse suorittaa virallista valvontaa.

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet, muut kuin ihmisperäiset

Kaikki; myös tuote, jota käytetään vasikoiden ruokintaan ternimaidon korvikkeena.

ex 3001 90 91

Terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut eläinaineet: hepariini ja sen suolat

Kaikki eläintuotteet, jotka on tarkoitettu jatkojalostukseen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti, saman asetuksen 33 artiklan a–f alakohdassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistusta varten.

3001 90 98

Muut eläinaineet kuin terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistettu hepariini ja sen suolat, muualle kuulumattomat

Kaikki.

Harmonoidun järjestelmän selityksissä nimikkeen 3001 A kohdassa mainittujen rauhasten ja muiden elinten lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat aivolisäke, lisämunuaiset ja kilpirauhanen; lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1069/2009 33 artiklassa tarkoitettuja aineita.

ex 3002 12 00

Antiseerumit ja muut verifraktiot

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Lukuun ottamatta lopullisia lääkkeitä lopulliselle kuluttajalle.

Lukuun ottamatta vasta-aineita ja DNA:ta.

Nimikkeen 3002 osalta on asetettu erityisvaatimuksia asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 tarkoitetuille eläimistä saataville sivutuotteille, jotka on määritelty seuraavilla riveillä:

rivi 2: muut kuin hevoseläimistä peräisin olevat verituotteet;

rivi 3: hevoseläimistä peräisin olevat veri ja verituotteet.

3002 90 30

Terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri

Kaikki

ex 3002 90 50

Mikro-organismiviljelmät

Ainoastaan eläinten taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

ex 3002 90 90

Muut

Ainoastaan eläinten taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

ex 3006 92 00

Farmaseuttiset jätteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Farmaseuttiset jätteet, farmaseuttiset tuotteet, joita ei voida käyttää niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

31 RYHMÄ

Lannoitteet

31 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0511 eläimenveri;

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Eläin- tai kasviainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut tai kemiallisesti käsitellyt; lannoitteet, jotka on tehty sekoittamalla tai kemiallisesti käsittelemällä eläin- tai kasviaineista

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet sekoittamattomassa muodossa.

Kattaa guanon lukuun ottamatta mineralisoitua guanoa.

Kattaa lannan, johon on sekoitettu käsiteltyä eläinvalkuaista, jos sitä käytetään lannoitteena; ei kuitenkaan kata lannoitteina käytettäviä lannan ja kemikaalien sekoituksia (ks. nimike 3105, joka kattaa ainoastaan kivennäis- tai kemialliset lannoitteet).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1 säädetään käsiteltyä lantaa, käsitellystä lannasta johdettuja tuotteita ja lepakoiden guanoa koskevista erityisvaatimuksista.

ex 3105 10 00

Tähän ryhmään kuuluvat lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa

Ainoastaan eläinperäisiä tuotteita sisältävät lannoitteet.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1 säädetään käsiteltyä lantaa, käsitellystä lannasta johdettuja tuotteita ja lepakoiden guanoa koskevista erityisvaatimuksista.

32 RYHMÄ

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

32 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

3.

Nimikkeisiin 3203, 3204, 3205 ja 3206 kuuluvat myös väriaineisiin (kuten nimikkeen 3206 tapauksessa, nimikkeen 2530 väripigmentteihin tai 28 ryhmän metallisuomuihin ja metallijauheisiin) perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai aineosina värivalmistetuotannossa. Näihin nimikkeisiin eivät kuitenkaan kuulu muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut, nesteenä tai tahnana olevat pigmentit, jollaisia käytetään maalien valmistuksessa (nimike 3212), eivätkä muut nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 tai 3215 tuotteet.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Eläinperäiset väriaineet (myös väriuutteet, mutta ei ”eläinmusta”), myös kemiallisesti määritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut kasvi- tai eläinperäisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet

Ainoastaan maitorasvapohjaiset väridispersiot käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

ex 3204

Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti määritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet; synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt

Ainoastaan maitorasvapohjaiset väridispersiot käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

33 RYHMÄ

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen

Ainoastaan maitorasvapohjaiset aromiaineet käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

35 RYHMÄ

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat

Ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan tai teknisiin tarkoituksiin tarkoitettu kaseiini.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 4 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista erityisvaatimuksista.

ex 3502

Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

Kattaa munasta ja maidosta johdetut tuotteet, ihmisravinnoksi soveltuvat tai soveltumattomat (myös eläinten rehuksi tarkoitetut).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 4 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista erityisvaatimuksista; asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 9 säädetään muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja munatuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

3503 00

Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehtisinä, myös pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja gelatiinijohdannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501 kaseiiniliimat

Kattaa ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan ja tekniseen käyttöön tarkoitetun gelatiinin.

Nimikkeeseen 3913 (kovetetut valkuaisaineet) ja 9602 (valmistettu kovettamaton gelatiini sekä kovettamattomasta gelatiinista tehdyt tavarat) luokiteltu gelatiini, esimerkiksi tyhjät kapselit, jos sitä ei käytetä elintarvikkeisiin tai eläinten ruokintaan, ei kuulu virallisen valvonnan piiriin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5 säädetään ihmisravinnoksi soveltumatonta gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista erityisvaatimuksista; saman asetuksen liitteessä XIV olevan II luvun 11 jaksossa säädetään valokuvagelatiinia koskevista erityisvaatimuksista.

ex 3504 00

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, myös kromikäsitelty

Kattaa ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan ja tekniseen käyttöön tarkoitetun kollageenin ja hydroloidut proteiinit.

Kattaa proteiinipohjaiset kollageenituotteet, jotka on saatu eläinten vuodista, nahoista ja jänteistä sekä sikojen, siipikarjan ja kalan osalta myös luista.

Kattaa hydroloidut proteiinit, jotka koostuvat eläimistä saatavien sivutuotteiden hydrolyysilla saaduista polypeptideistä, peptideistä tai aminohapoista ja niiden seoksista. Näiden osalta ei suoriteta virallista valvontaa, jos niitä käytetään lisäaineina elintarvikevalmisteissa (nimike 2106).

Kattaa kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut maidon sivutuotteet, jos ne eivät kuulu nimikkeeseen 0404.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 8 säädetään kollageenia koskevista erityisvaatimuksista ja rivillä 5 gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista erityisvaatimuksista.

ex 3507 10 00

Juoksutin ja juoksutintiivisteet

Ihmisravinnoksi tarkoitettu juoksutin ja juoksutintiivisteet, ainoastaan eläintuotteista peräisin olevat.

ex 3507 90 90

Muut entsyymit kuin juoksutin ja juoksutintiivisteet tai lipoproteiinilipaasi tai aspergilluksen alkaalinen proteaasi

Ainoastaan eläinperäiset.

38 RYHMÄ

38 Erinäiset kemialliset tuotteet

38 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

4.

Ilmaisulla ’yhdyskuntajäte’ tarkoitetaan kaikkialla nimikkeistössä kotitalouksista, hotelleista, ravintoloista, sairaaloista, kaupoista, toimistoista jne. kerättyjä jätteitä, katujen ja jalkakäytävien lakaisujätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Yhdyskuntajäte sisältää yleensä monenlaisia aineita kuten muovia, kumia, puuta, paperia, tekstiilejä, lasia, metalleja, ruoka-aineita, rikkinäisiä huonekaluja ja muita vahingoittuneita tai käytöstä poistettuja tavaroita.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, lukuun ottamatta neuvoston direktiivin 93/42/ETY (9) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä lääkinnällisiä laitteita ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/79/EY (10) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määriteltyjä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.

ex 3825 10 00

Yhdyskuntajäte

Ainoastaan ruokajäte, joka sisältää eläintuotteita, jos se kuuluu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 2 artiklan 2 kohdan g alakohdan soveltamisalaan, lukuun ottamatta ruokajätettä, joka on suoraan peräisin kansainvälisesti liikennöivästä liikennevälineestä ja hävitetty kyseisen asetuksen 12 artiklan d alakohdan mukaisesti.

Käytetty ruokaöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan puitteissa esimerkiksi orgaanisiin lannoitteisiin tai biokaasuun, voi kuulua tähän CN-koodiin.

39 RYHMÄ

39 Muovit ja muovitavarat

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Muut luonnonpolymeerit (ei kuitenkaan algiinihappo, sen suolat ja esterit) ja muunnetut luonnonpolymeerit (esimerkiksi kovetetut valkuaisaineet ja luonnonkumin kemialliset johdannaiset), muualle kuulumattomat, alkumuodossa

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi kondroitiinisulfaatti, kitosaani, kovetettu gelatiini.

ex 3917 10 10

Tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

ex 3926 90 92

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901–3914 aineista valmistetut tavarat, levystä valmistetut

Tyhjät kapselit, kovetettua gelatiinia, eläinten ruokintaan tarkoitetut; erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5.

ex 3926 90 97

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901–3914 aineista valmistetut tavarat, muusta kuin levystä valmistetut

Tyhjät kapselit, kovetettua gelatiinia, eläinten ruokintaan tarkoitetut; erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5.

41 RYHMÄ

41 Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

Yleisiä huomioita

Virallista valvontaa on suoritettava ainoastaan nimikkeisiin 4101, 4102 ja 4103 kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen osalta.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 riveillä 4 ja 5 säädetään sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista erityisvaatimuksista.

41 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet (nimike 0511);

b)

nimikkeen 0505 tai 6701 höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat;

c)

karva- tai villapeitteiset raa’at, parkitut tai muokatut nahat (43 ryhmä); kuitenkin 41 ryhmään luokitellaan raa’at karva- tai villapeitteiset nautaeläinten (myös puhvelin), hevoseläinten, lampaan ja karitsan (lukuun ottamatta astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan), vuohen ja vohlan (paitsi jemeniläisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen vuohen ja vohlan), sian (myös napasian), gemssin, gasellin, kamelin (myös dromedaarin), poron, hirven, peuran, metsäkauriin ja koiran vuodat ja nahat.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeiden ex 4101 20 80 ja ex 4101 50 90 osalta.

ex 4102

Lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeiden ex 4102 21 00 ja ex 4102 29 00 osalta.

ex 4103

Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeen 4103 90 00 osalta.

42 RYHMÄ

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

42 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

2.

Tähän ryhmään eivät kuulu (muiden tuotteiden lisäksi) seuraavat virallisen valvonnan kannalta merkittävät tuotteet:

a)

steriili kirurginen katgutti ja sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet (nimike 3006);

ij)

kielet, nahat rumpuja ja niiden kaltaisia soittimia varten sekä muut soitinten osat (nimike 9209);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat

Kattaa puruluut ja puruluiden valmistukseen käytettävät ainekset.

ex 4206 00 00

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat

Kattaa puruluut ja puruluiden valmistukseen käytettävät ainekset.

43 RYHMÄ

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

43 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’turkisnahat’ nimikkeen 4301 raakoja turkisnahkoja lukuun ottamatta kaikkien eläinten karva- tai villapeitteisiä parkittuja tai muokattuja vuotia ja nahkoja.

2.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat (nimike 0505 tai 6701);

b)

41 ryhmän karva- tai villapeitteiset raa’at vuodat ja nahat (ks. kyseisen ryhmän 1 huomautuksen c alakohta);

…”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimike 43.01: Turkisnahat katsotaan raaoiksi ja tähän nimikkeeseen kuuluviksi sekä luonnontilassa olevina että myös, jos ne on puhdistettu ja säilötty pilaantumista vastaan, esim. kuivaamalla tai suolaamalla (märkä- tai kuivasuolattu).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Raa’at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 4101, 4102 tai 4103 raa’at vuodat ja nahat

Kaikki, lukuun ottamatta turkisnahkoja, jotka on käsitelty asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan VIII luvun mukaisesti, jos on noudatettu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä.

Kattaa seuraavat alanimikkeet:

ex 4301 10 00 (minkinnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

ex 4301 30 00 (karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan nahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 5 säädetään sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista erityisvaatimuksista.

ex 4301 60 00 (ketunnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

ex 4301 80 00 (muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): muut kuin sorkka- ja kavioeläimet, esimerkiksi murmelit, luonnonvaraiset kissaeläimet, hylkeet ja nutria. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

ex 4301 90 00 (päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

51 RYHMÄ

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

Yleisiä huomioita

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 8 säädetään käsittelemätöntä villaa ja karvaa koskevista erityisvaatimuksista nimikkeiden 5101–5103 osalta.

51 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

’villa’ lampaasta tai karitsasta saatua luonnonkuitua;

b)

’hieno eläimenkarva’ alpakan, laaman, vikunjan, kamelin, dromedaarin, jakin ja angora-, tiibet-, kashmir- ja niiden kaltaisten vuohien (mutta ei tavallisen vuohen) karvaa sekä kanin (myös angorakanin), jäniksen, majavan, nutrian ja piisamirotan karvaa;

c)

’karkea eläimenkarva’ edellä mainitsemattomien eläinten karvaa, lukuun ottamatta harjaksia ja muita harjantekoon käytettäviä eläimenkarvoja (nimike 0502) ja jouhia (nimike 0511).”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Karkealla eläimenkarvalla tarkoitetaan koko nimikkeistössä kaikkia muita eläimenkarvoja kuin hienoa eläimenkarvaa, lukuun ottamatta: lampaanvillaa (nim. 51.01); hevoseläinten, nautaeläinten ja puhvelien harja- ja häntäjouhia (luokitellaan jouhina nim. 05.11); sian ja villisian harjaksia ja muita karvoja, mäyränkarvoja sekä muita harjantekokarvoja (nim. 05.02) (ks. 1 huomautuksen c kohta).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Karstaamaton ja kampaamaton villa

Käsittelemätön villa.

ex 5102

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

Käsittelemätön karva, myös karkea karva, joka on peräisin nauta- tai hevoseläinten kupeista.

ex 5103

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

Käsittelemätön villa tai karva.

67 RYHMÄ

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 67.01 kuuluvat:

A.

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnunnahat ja muut linnun osat, höyhenet, untuvat ja höyhenten osat, joita, vaikkakaan ne eivät vielä ole valmiita tavaroita, on kuitenkin valmistettu muutoin kuin yksinkertaisella puhdistus-, desinfiointi- tai säilytyskäsittelyllä (ks. nimikkeen 05.05 selityksiä); tämän nimikkeen tavarat voivat esim. olla valkaistuja, värjättyjä, käherrettyjä tai aallotettuja.

B.

Höyhen- ja untuvapeitteisistä linnunnahoista tai muista linnun osista valmistetut tavarat, höyhenistä, untuvista tai höyhenten osista valmistetut tavarat, myös jos höyhenet, untuvat jne. ovat valmistamattomia tai pelkästään puhdistettuja, mutta eivät sulkakynistä ja ruodeista tehdyt tavarat. Tähän nimikkeeseen kuuluvat siten mm.

1.

irralliset höyhenet, joiden sulkakyniin on kiinnitetty metallilanka tai jotka on sidottu käytettäviksi esim. hattukoristeiksi, ja myös erilaisista höyhenen osista kootut tekohöyhenet;

2.

höyhenkimpuiksi kootut höyhenet ja höyhenet tai untuvat, jotka on yhdistetty liimaamalla tai muulla tavalla kiinnittämällä tekstiili- tai muulle alustalle;

3.

linnuista, linnun osista, höyhenistä tai untuvista valmistetut koristeet hattuja, puuhkia, kauluksia, viittoja ja muita vaatteita tai vaatetustarvikkeita varten;

4.

koristesulista (tai höyhenistä) valmistetut viuhkat, mitä tahansa ainetta olevin kehyksin; jalometallikehyksiset viuhkat luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 71.13.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet, höyhenen osat ja untuvat sekä niistä valmistetut tavarat (muut kuin nimikkeen 0505 tavarat sekä valmistetut sulkakynät ja ruodit)

Ainoastaan höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet, untuvat ja höyhenen osat.

Valmistamattomista tai pelkästään puhdistetuista nahoista, höyhenistä tai untuvista ja höyhenen osista valmistetut tavarat.

Lukuun ottamatta käsiteltyjä koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 9 säädetään sulkia ja höyheniä koskevista erityisvaatimuksista.

71 RYHMÄ

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

Harmonoidun järjestelmän luokittelusuositus 7101.21/1

”Ihmisravinnoksi soveltumattomat osterit, jotka sisältävät yhden tai useamman viljellyn helmen; suolaveteen säilöttyinä ja ilmanpitäviin metalliastioihin pakattuina.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Viljellyt helmet, valmistamattomat

Kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat osterit, jotka sisältävät yhden tai useamman viljellyn helmen, säilöttyinä suolaveteen tai eri menetelmillä ja pakattuina ilmanpitäviin metalliastioihin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan IV luvun 2 jakson mukaiset valmistamattomat viljellyt helmet, paitsi jos ne on jätetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

95 RYHMÄ

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Huvipuistovälineet, kiertävät sirkukset, kiertävät eläinnäyttelyt ja kiertävät teatterit sijoitetaan nimikkeeseen 95.08 edellyttäen, että niihin sisältyvät kaikki ne yksiköt, jotka ovat tarpeen niiden normaaliin toimintaan. Tähän nimikkeeseen kuuluvat sirkukset ym. kokonaisuuksina telttoineen, eläimineen, soittimineen, generaattoreineen, moottoreineen, valaistusvarusteineen, penkkeineen, aseineen, ampumatarvikkeineen jne., jotka, jos ne esitettäisiin tullattavaksi erikseen, luokiteltaisiin nimikkeistön muihin nimikkeisiin.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt

Ainoastaan elävät eläimet.

ex 9508 90 00

Muut: huvipuistovälineet, kiertävät teatterit

Ainoastaan elävät eläimet.

96 RYHMÄ

Erinäiset tavarat

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

Tässä nimikkeessä termi ’valmistettu’ tarkoittaa aineita, joita on käsitelty enemmän kuin pelkästään kyseisten raaka-aineiden nimikkeissä sallituilla valmistusmenetelmillä (ks. nimikkeiden 05.05–05.08 selityksiä). Tähän nimikkeeseen kuuluvat siten norsunluun-, luun-, kilpikonnankuoren-, sarven-, korallin-, helmiäisen- yms. palaset levyinä, laattoina, tankoina jne., jotka on leikattu määrämuotoon (myös neliön tai suorakaiteen muotoisiksi), kiillotettu tai muulla tavalla työstetty hiomalla, poraamalla, jyrsimällä, sorvaamalla jne. Sitä vastoin kappaleet, jotka voidaan tunnistaa tavaroiden osiksi, eivät kuulu tähän nimikkeeseen, jos sellaiset osat kuuluvat toiseen nimikkeeseen. Siten levyt pianon koskettimia varten ja levyt ampuma-aseiden periin kuuluvat nimikkeisiin 92.09 ja 93.05. Valmistetut aineet, joita ei voida tunnistaa tavaroiden osiksi, kuuluvat kuitenkin tähän nimikkeeseen (esim. yksinkertaiset pyörylät, levyt tai kaistaleet upotuksiin jne. tai pianon koskettimien valmistukseen).

Nimikkeeseen 96.02 kuuluvat ohkolehdet kovettamattomasta gelatiinista, muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon leikatut. Suorakulmaisiksi leikatut gelatiinilehtiset, myös pintakäsitellyt, kuuluvat nimikkeeseen 35.03 tai 49 ryhmään (esim. postikortit) (ks. nimikkeen 35.03 selityksiä). Kovettamattomasta gelatiinista valmistettuja tavaroita ovat esim.:

i)

pienet pyörylät biljardikeppien päiden kiinnittämistä varten;

ii)

kapselit farmaseuttisia tuotteita ja mekaanisten sytyttimien polttoainetta varten.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Valmistettu kovettamaton gelatiini (ei kuitenkaan nimikkeen 3503 gelatiini) sekä kovettamattomasta gelatiinista tehdyt tavarat

Tyhjät kapselit, kovetettua gelatiinia, elintarvikkeisiin tai eläinten ruokintaan tarkoitetut; asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5 säädetään eläinten ruokintaa koskevista erityisvaatimuksista.

97 RYHMÄ

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”A. Nimikkeeseen kuuluvat eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset tai anatomiset kokoelmat ja kokoelmaesineet, kuten:

(1)

kaikenlaiset kuolleet eläimet, kuivatut tai nesteessä säilytetyt; täytetyt eläimet kokoelmia varten;

(2)

tyhjiksi puhalletut linnun munat; hyönteiset rasioissa, kehyksissä yms. (muut kuin koruesineiksi tai helyiksi tehdyt); tyhjät kotilot (simpukat), muut kuin teollisuuskäyttöön sopivat;

(3)

siemenet tai kasvit, kuivatut tai nesteessä säilytetyt; kasvikokoelmat (herbaariot);

(4)

mineraalinäytteet (jotka eivät ole 71 ryhmään kuuluvia jalo- tai puolijalokiviä); kivettymät;

(5)

luuopilliset esineet (luurangot, pääkallot, luut);

(6)

anatomiset ja patologiset esineet.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset, historialliset, arkeologiset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat ja kokoelmaesineet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Lukuun ottamatta mistä tahansa eläinlajista peräisin olevia metsästystrofeita ja muita esineitä, jotka on preparoimalla käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi.

Lukuun ottamatta muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeita ja muita esineitä (käsitellyt tai käsittelemättömät).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 6 säädetään metsästystrofeita koskevista erityisvaatimuksista.

99 RYHMÄ

CN-erityiskoodit

Tilastokoodit tietyille erityisille tavaroiden liikkeille

Yleisiä huomioita

Tämä ryhmä koskee tavaroita, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja jotka toimitetaan aluksiin ja ilma-aluksiin Euroopan unionin alueella passitusmenettelyssä (T1).

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Aluksiin ja ilma-aluksiin toimitetut yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmän tavarat

Eläinperäiset elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu laivamuonitukseen asetuksen (EU) 2017/625 (11) 77 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

ex 9930 99 00

Aluksiin ja ilma-aluksiin toimitetut muualle luokitellut tavarat.

Eläinperäiset elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu laivamuonitukseen asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.


(1)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 87/369/ETY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1987, harmonisoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän muutospöytäkirjan hyväksymisestä (EYVL L 198, 20.7.1987, s. 1).

(4)  Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63).

(5)  Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL C 76, 4.3.2015, s. 1), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.”;

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 1125/2006, annettu 21 päivänä heinäkuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 3).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 1251/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41).

(9)  Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).


LIITE II

Muutetaan päätöksen 2007/275/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

Luettelo elintarvikesekoituksista, joiden osalta on suoritettava 3 artiklassa tarkoitettua virallista valvontaa”;

b)

korvataan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tässä luettelossa mainitut elintarvikesekoitukset esitetään Euroopan unionissa käytössä olevan tavaranimikkeistön mukaisesti sellaisten tavaraerien määrittämiseksi, joiden osalta on suoritettava virallista valvontaa rajatarkastusasemalla.”;

c)

poistetaan taulukon alaviitteiden 1 kohta;

d)

korvataan taulukon alaviitteiden 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos käytetään nelinumeroista koodia, kaikkien tuotteiden osalta, joihin on merkitty kyseinen koodi, on suoritettava virallista valvontaa rajatarkastusasemalla, jollei toisin määrätä. Näissä tapauksissa asetuksen (EU) 2017/625 133 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun Traces-järjestelmään kuuluvat CN-koodit jaetaan useimmiten kuusi- tai kahdeksannumeroisiin koodeihin.”;

e)

korvataan taulukon alaviitteiden 6 kohta seuraavasti:

”6.

Sarake (3) – Selitys

Sarakkeessa 3 annetaan tarkat tiedot kyseisistä tuotteista. CN:n eri ryhmiin kuuluvista elintarvikesekoituksista on saatavilla lisätietoa Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittävistä huomautuksista (*1).

(*1)  Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL C 119, 29.3.2019, s. 1), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.”;"

f)

poistetaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 ja 97 ryhmä;

g)

korvataan kaikki 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ja 22 ryhmän taulukoiden sarakkeissa 3 ”Selitys” olevat tekstit seuraavasti:

”Ainoastaan elintarvikesekoitukset (ks. tämän päätöksen 4 ja 6 artikla).

Muut tuotteet kuin elintarvikesekoitukset: ks. komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2007. (*2) liite I.

(*2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2007, annettu 18 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä luetteloille eläimistä, eläinperäisistä tuotteista, sukusoluista ja alkioista, eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista sekä heinästä ja oljista, joiden osalta on suoritettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla, sekä päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (EUVL L 312, 29.11.2019, s. 1).”;"

h)

korvataan 99 ryhmä seuraavasti:

99 RYHMÄ

Yhdistetyn nimikkeistön erityiskoodit

II alaryhmä

Tilastokoodit tietyille erityisille tavaroiden liikkeille

Yleisiä huomioita

Tämä ryhmä koskee elintarvikesekoituksia, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja jotka toimitetaan aluksiin ja ilma-aluksiin Euroopan unionin alueella passitusmenettelyssä (T1).

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Aluksiin ja ilma-aluksiin toimitetut yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmän tavarat

Elintarvikesekoitukset, jotka on tarkoitettu laivamuonitukseen asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

ex 9930 99 00

Aluksiin ja ilma-aluksiin toimitetut muualle luokitellut tavarat.

Elintarvikesekoitukset, jotka on tarkoitettu laivamuonitukseen asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.”

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

Luettelo 6 artikla 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista elintarvikesekoituksista, joiden osalta ei suoriteta virallista valvontaa”;

b)

korvataan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tässä luettelossa mainitaan Euroopan unionissa käytössä olevan tavaranimikkeistön mukaisesti ne elintarvikesekoitukset, joiden osalta ei tarvitse suorittaa virallista valvontaa rajatarkastusasemalla.”;

c)

korvataan taulukon alaviitteiden kohdan ”Sarake (1) – CN-koodi” toinen alakohta seuraavasti:

”Jos käytetään nelinumeroista koodia, kaikki elintarvikesekoitukset, joihin on merkitty kyseinen koodi, on vapautettava virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemalla, jollei toisin määrätä.”;

d)

korvataan taulukon alaviitteiden kohta ”Sarake (2) – Selitys” seuraavasti:

 

Sarake (2) – Selitys

Tässä sarakkeessa annetaan tarkat tiedot niistä elintarvikesekoituksista, jotka kuuluvat rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta myönnettävän poikkeuksen piiriin. Tarvittaessa virkahenkilöstön on rajatarkastusasemalla arvioitava elintarvikesekoituksen ainesosia ja määritettävä, onko elintarvikesekoitukseen sisältyvää eläintuotetta jalostettu siinä määrin, että sen osalta ei tarvitse suorittaa unionin lainsäädännön mukaista virallista valvontaa”.


(*1)  Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL C 119, 29.3.2019, s. 1), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.”;

(*2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2007, annettu 18 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä luetteloille eläimistä, eläinperäisistä tuotteista, sukusoluista ja alkioista, eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista sekä heinästä ja oljista, joiden osalta on suoritettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla, sekä päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (EUVL L 312, 29.11.2019, s. 1).”;”


Top