EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0913(01)

Komission tiedonanto – Komission Euroopan unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä ehdottamien kiinteämääräisten hyvitysten ja uhkasakkojen laskennassa käytettävien tietojen päivittäminen

C/2019/6434

OJ C 309, 13.9.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/1


Komission tiedonanto – Komission Euroopan unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä ehdottamien kiinteämääräisten hyvitysten ja uhkasakkojen laskennassa käytettävien tietojen päivittäminen

(2019/C 309/01)

I.   Johdanto

EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan (nykyisen SEUT-sopimuksen 260 artiklan 1 ja 2 kohdan) soveltamisesta vuonna 2005 annetussa komission tiedonannossa (1) määritetään perusta, jonka pohjalta komissio laskee (kiinteämääräisen hyvityksen tai uhkasakon muodossa olevan) taloudellisen seuraamuksen määrän, jota se pyytää unionin tuomioistuinta soveltamaan silloin, kun se saattaa asian kyseisen tuomioistuimen käsiteltäväksi jäsenvaltiota vastaan aloitetun rikkomusmenettelyn yhteydessä SEUT-sopimuksen 260 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Vuonna 2010 antamassaan myöhemmässä tiedonannossa (2) laskennassa käytettävien tietojen päivittämisestä komissio vahvisti, että näitä makrotaloutta koskevia tietoja olisi tarkistettava vuosittain inflaation ja bruttokansantuotteen (BKT) muutosten huomioimiseksi.

Komission vuonna 2011 antamassa tiedonannossa SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan soveltamisesta (3) ja vuonna 2017 antamassa tiedonannossa ”EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla” (4) korostetaan, että vuoden 2005 tiedonannossa vahvistettua menetelmää sovelletaan laskettaessa taloudellisia seuraamuksia, joita komissio pyytää unionin tuomioistuinta soveltamaan SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan nojalla.

Tässä tiedonannossa esitetty vuosittainen päivitys perustuu kunkin jäsenvaltion inflaation ja BKT:n kehitykseen (5), joka kuvastaa jäsenvaltion maksukykyä. Inflaatioastetta ja BKT:tä koskevat tilastot, joita päivityksessä käytetään, on laadittu kaksi vuotta ennen päivitysajankohtaa (t–2-sääntö), koska makrotaloutta koskevien tietojen on oltava vähintään kahden vuoden takaiselta jaksolta, jotta ne olisivat kohtuullisen luotettavia. Lisäksi helmikuussa 2019 annetun tiedonannon (6) mukaan jäsenvaltioiden institutionaalinen painoarvo, joka aiemmin perustui painotussääntöjen mukaiseen jäsenvaltion äänimäärään neuvoston äänestyksissä, perustuu nyt kullekin jäsenvaltiolle varattuun paikkamäärään Euroopan parlamentissa.

Tämä tiedonanto perustuu sen vuoksi vuodelta 2017 kerättyihin nimellistä BKT:tä ja BKT-deflaattoria koskeviin taloudellisiin tietoihin (7) sekä jäsenvaltioiden paikkamäärään Euroopan parlamentissa.

II.   Päivityksen osatekijät

Seuraavassa on luettelo tarkistettavista taloudellisista perusteista:

uhkasakon kiinteä vakiomäärä (8), joka on tällä hetkellä 3 105 euroa ja johon tehdään inflaatiotarkistus;

kiinteämääräisen hyvityksen päiväkohtaisen määrän laskennassa sovellettava kiinteä vakiomäärä (9), joka on tällä hetkellä 1 035 euroa ja johon tehdään inflaatiotarkistus;

kerroin n (10), jota tarkistetaan kunkin jäsenvaltion BKT:n ja kyseisellä jäsenvaltiolla Euroopan parlamentissa olevan paikkamäärän perusteella. Kerroin on kiinteämääräistä hyvitystä ja päiväkohtaista uhkasakkoa laskettaessa sama;

kiinteämääräisten hyvitysten vähimmäismäärät (11), joihin tehdään inflaatiotarkistus.

III.   Päivitykset

Komissio soveltaa seuraavassa lueteltuja päivitettyjä määriä (kiinteämääräisen hyvityksen tai uhkasakon muodossa olevan) taloudellisen seuraamuksen määrän laskemiseksi saattaessaan asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi SEUT-sopimuksen 260 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti:

1)

Uhkasakon laskennassa sovellettava kiinteä vakiomäärä on 3 116 euroa.

2)

Kiinteämääräisen hyvityksen päiväkohtaisen määrän laskennassa sovellettava kiinteä vakiomäärä on 1 039 euroa.

3)

Oheisessa taulukossa esitetään kerroin n ja kiinteämääräisen hyvityksen vähimmäismäärä jäsenvaltioittain (EU-28):

Jäsenvaltio

Kerroin n

Kiinteämääräisen hyvityksen vähimmäismäärä

(1 000 euroa)

Belgia

0,79

2 037

Bulgaria

0,24

619

Tšekki

0,52

1 341

Tanska

0,51

1 315

Saksa

4,62

11 915

Viro

0,10

258

Irlanti

0,47

1 212

Kreikka

0,51

1 315

Espanja

2,07

5 338

Ranska

3,39

8 743

Kroatia

0,19

490

Italia

2,92

7 530

Kypros

0,09

232

Latvia

0,12

309

Liettua

0,18

464

Luxemburg

0,15

387

Unkari

0,42

1 083

Malta

0,07

181

Alankomaat

1,14

2 940

Itävalta

0,67

1 728

Puola

1,27

3 275

Portugali

0,53

1 367

Romania

0,64

1 651

Slovenia

0,15

387

Slovakia

0,27

696

Suomi

0,44

1 135

Ruotsi

0,80

2 063

Yhdistynyt kuningaskunta

3,40

8 768

Tämän tiedonannon hyväksymisestä alkaen komissio soveltaa päivitettyjä määriä päätöksiin, joilla se nostaa kanteen unionin tuomioistuimessa SEUT-sopimuksen 260 artiklan nojalla. Kuten helmikuussa 2019 annetun tiedonannon 3 kohdassa todetaan, komissio mukauttaa edellä esitettyjä lukuja, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista on oikeudellisesti pätevä.


(1)  SEC(2005) 1658 (EUVL C 126, 7.6.2007, s. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. Tätä tiedonantoa on taloudellisten tietojen vuosittaista päivitystä varten tarkistettu vuonna 2011 (SEC(2011) 1024 final), vuonna 2012 (C(2012) 6106 final), vuonna 2013 (C(2013) 8101 final), vuonna 2014 (C(2014) 6767 final), vuonna 2015 (C(2015)5511 final), vuonna 2016 (C(2016) 5091 final), vuonna 2017 (C(2017) 8720 final) ja vuonna 2018 (C(2018)5851 final).

(3)  EUVL C 12, 15.1.2011, s. 1.

(4)  EUVL C 18, 19.1.2017, s. 10.

(5)  Vuosina 2005 ja 2010 annetuissa tiedonannoissa esitettyjen yleisten sääntöjen mukaisesti.

(6)  C(2019) 1396 final (EUVL C 70, 25.2.2019, s. 1).

(7)  Inflaatiota mitataan BKT-deflaattorilla. Kiinteämääräisten hyvitysten ja uhkasakkojen yhdenmukaiset määrät pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Kiinteämääräisten hyvitysten vähimmäismäärät pyöristetään lähimpään tuhanteen. Kerroin n pyöristetään kahteen desimaaliin.

(8)  Päiväkohtaisen uhkasakon yhdenmukainen vakiomäärä on kiinteä perusmäärä, johon sovelletaan tiettyjä painotuskertoimia. Päiväkohtaisen uhkasakon laskennassa sovellettavat painotuskertoimet ovat rikkomisen vakavuuteen ja kestoon perustuvat kertoimet sekä kyseiseen jäsenvaltioon sovellettava kerroin n.

(9)  Kiinteää määrää sovelletaan laskettaessa kiinteämääräistä hyvitystä. Kun kyseessä on SEUT-sopimuksen 260 artiklan 2 kohta, kiinteämääräinen hyvitys saadaan kertomalla päiväkohtainen määrä (joka puolestaan saadaan kertomalla kiinteä vakiomäärä rikkomisen vakavuutta kuvastavalla kertoimella ja kertomalla tämän yhtälön tulos kertoimella n) rikkomisen kestolla, joka lasketaan päivinä ensimmäisen tuomion antamisajankohdasta siihen, kun rikkominen päättyy tai kun asiassa annetaan SEUT-sopimuksen 260 artiklan 2 kohdan mukainen tuomio. Kun kyseessä on SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohta, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta annetun komission tiedonannon (SEC(2010)1371 final, EUVL C 12, 15.1.2011, s. 1) 28 kohdan mukaan kiinteämääräinen hyvitys saadaan kertomalla päiväkohtainen määrä (joka puolestaan saadaan kertomalla kiinteä määrä rikkomisen vakavuutta kuvastavalla kertoimella ja kertomalla tämän yhtälön tulos kertoimella n) rikkomisen kestolla, joka lasketaan päivinä sitä päivää seuraavasta päivästä, jolloin direktiivissä asetettu täytäntöönpanopäivämäärä umpeutuu, siihen saakka kun rikkominen päättyy tai kun asiassa annetaan SEUT-sopimuksen 258 artiklan ja 260 artiklan 3 kohdan mukainen tuomio. Päiväkohtaisen määrän perusteella laskettua kiinteämääräistä hyvitystä olisi sovellettava silloin kun edellä mainitun laskutoimituksen tulos on suurempi kuin kiinteän hyvityksen vähimmäismäärä.

(10)  Kertoimessa n otetaan huomioon jäsenvaltion maksukyky (BKT) ja sen paikkamäärä Euroopan parlamentissa.

(11)  Kiinteämääräisen hyvityksen vähimmäismäärä määritetään kullekin jäsenvaltiolle kertoimen n perusteella. Kyseistä vähimmäismäärää ehdotetaan tuomioistuimelle silloin, kun päiväkohtaisten kiinteämääräisten hyvitysten summa ei ylitä tätä vähimmäismäärää.


Top