EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0628

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/12

OJ L 131, 17.5.2019, p. 101–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/628/oj

17.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 131/101


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/628,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019,

virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 90 artiklan ensimmäisen kohdan a, c ja e alakohdan ja 126 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan säännöt sellaista virallista valvontaa ja sellaisia muita virallisia toimia varten, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tarkastaakseen, että unionin lainsäädäntöä noudatetaan muun muassa elintarvikkeiden turvallisuuden alalla tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa. Siinä säädetään erityisesti virallisesta sertifioinnista, kun tämä katsotaan aiheelliseksi eläimiä ja tavaroita koskevien EU:n sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/625 90 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa valtuutetaan komissio vahvistamaan täytäntöönpanosäädöksillä säännöt virallisten todistusten malleista ja tällaisten todistusten myöntämissäännöt, jollei vaatimuksia ole asetettu kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä.

(3)

Eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana on oltava joko paperilla tai sähköisesti annettu virallinen todistus. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa yhteisiä vaatimuksia virallisten todistusten myöntämisestä molemmissa tapauksissa niiden vaatimusten lisäksi, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) 2017/625 II osaston VII luvussa.

(4)

Todistusmallit sisältyvät sähköiseen Traces-järjestelmään, joka on perustettu komission päätöksellä 2003/623/EY (2) helpottamaan ja nopeuttamaan hallintomenettelyjä unionin rajoilla ja mahdollistamaan toimivaltaisten viranomaisten välinen sähköinen viestintä, joka auttaa estämään virallisiin todistuksiin liittyviä mahdollisia petollisia tai vilpillisiä käytäntöjä.

(5)

Tietotekniikka on kehittynyt melkoisesti sitten vuoden 2003, ja Traces-järjestelmää on muutettu tiedonvaihdon laadun, prosessoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi. Tämän seurauksena todistusmallien muoto ja tässä asetuksessa niiden täyttämisestä vahvistettavat huomautukset olisi mukautettava Traces-järjestelmään esimerkiksi ottamalla huomioon useiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodien käyttö tai varmistamalla jäljitettävyys kolmikantakaupassa, jossa lähetysmaa ei ole lähetyksen alkuperämaa.

(6)

Asetuksen (EU) 2017/625 133 artiklan 4 kohdan mukaisesti Traces-järjestelmä integroidaan virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmään (IMSOC). Tässä asetuksessa vahvistettavat terveystodistusten mallit olisi tämän vuoksi mukautettava IMSOC:iin.

(7)

Asetuksen (EU) 2017/625 90 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa valtuutetaan komissio vahvistamaan täytäntöönpanosäädöksillä säännöt menettelyistä, joita noudatetaan korvaavien todistusten myöntämiseksi.

(8)

Väärin- tai hyväksikäytön välttämiseksi on tärkeää määritellä tapaukset, joissa korvaava todistus voidaan myöntää, ja vaatimukset, jotka tällaisten todistusten on täytettävä. Tällaiset tapaukset olisi rajattava ilmeisiin hallinnollisiin virheisiin, kuten paikkaa vaihtaneet numerot kontin tai sinetin numerossa tai kirjoitusvirheet osoitteissa tai tuotekuvauksissa.

(9)

Asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistetaan vaatimus, jonka mukaan tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana on oltava virallinen todistus, virallinen varmennus tai jokin muu todiste siitä, että lähetykset täyttävät kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sovellettavat säännöt.

(10)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/625 (3) säädetään sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen tavaroiden ja eläinten – erityisesti eläinperäisten tuotteiden, elävien hyönteisten sekä itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen – luettelosta, joiden mukana on unioniin saavuttaessa oltava virallinen todistus, jos ne on tarkoitettu saatettaviksi markkinoille. Jotta helpotettaisiin virallista valvontaa unioniin saapumisen yhteydessä, virallisten todistusten mallit tällaisille ihmisravinnoksi tarkoitetuille tavaroille ja eläimille olisi vahvistettava asetuksen (EU) 2017/625 90 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan ja 126 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(11)

Kansanterveyssyistä edellytettäviä todistusmalleja on vahvistettu useissa säädöksissä. On aiheellista koota nämä todistusmallit yhteen säädökseen tekemällä ristiviittauksia kyseisiin säädöksiin.

(12)

Kun on kyse eläinten terveyteen liittyvistä syistä annetuista tiettyjä eläinperäisiä tuotteita koskevista todistuksista, käytetään yhteisiä todistusmalleja. Eläinten terveyteen liittyvistä syistä annettavia todistuksia koskevat vaatimukset olisi tarkistettava viimeistään 21 päivänä huhtikuuta 2021, jolloin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/429 (4) aletaan soveltaa. Yhteiset todistusmallit olisi säilytettävä kyseiseen tarkistukseen saakka.

(13)

Yhdenmukaisuuden ja selkeyden vuoksi komission asetuksessa (EY) N:o 2074/2005 (5), komission asetuksessa (EU) N:o 211/2013 (6) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/759 (7) vahvistetut todistusmallit olisi sisällytettävä tähän asetukseen. Tämän seurauksena asetusta (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/759 olisi muutettava ja asetus (EU) N:o 211/2013 olisi kumottava.

(14)

EU:n vaatimusten noudattamisen todentamisen helpottamiseksi näyttää olevan aiheellista ottaa käyttöön uudet terveystodistusten mallit markkinoille saatettaviksi tarkoitettujen sulatetun eläinrasvan ja proteiinijäännöksen, hyönteisten ja matelijoiden lihan tuloa varten. Kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten on tällaisten todistusmallien ansiosta lisäksi helpompi ymmärtää EU:n vaatimuksia, ja ne helpottavat näin sulatetun eläinrasvan ja proteiinijäännöksen, hyönteisten ja matelijoiden lihan tuloa unioniin.

(15)

Asetuksen (EU) 2017/625 90 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohdassa valtuutetaan komissio vahvistamaan täytäntöönpanosäädöksillä säännöt niiden asiakirjojen muodosta, joiden on oltava eläinten ja tavaroiden mukana virallisen valvonnan suorittamisen jälkeen. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 (8) 5 artiklan mukaisesti tällaisten terveystodistusten on oltava eläinten mukana teurastamoon saavuttaessa, kun ante mortem -tarkastus on suoritettu alkuperätilalla. Näiden todistusten muoto olisi tämän vuoksi vahvistettava tässä asetuksessa.

(16)

Kun on kyse hätäteurastuksesta teurastamon ulkopuolella, on yhdenmukaisuuden ja selkeyden vuoksi aiheellista vahvistaa tässä asetuksessa todistusmalli ilmoitukselle, joka (virka)eläinlääkärin on annettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (9) liitteessä III olevan I jakson VI luvun 6 kohdan mukaisesti.

(17)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, myös tätä asetusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä.

(18)

On aiheellista ottaa käyttöön siirtymäkausi, jotta voidaan ottaa huomioon ne eläinten ja tavaroiden lähetykset, jotka on lähetetty ja joille on myönnetty todistus, jos tätä edellytetään, ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan

a)

säännöt asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklan yhdenmukaista soveltamista varten virallisten todistusten allekirjoittamisen ja myöntämisen ja virallisiin todistuksiin liittyvien luotettavuustakeiden osalta kyseisen asetuksen 126 artiklan 2 kohdan c alakohdan vaatimusten täyttämiseksi;

b)

sellaisten virallisten todistusten malleja koskevat vaatimukset, joita ei toimiteta IMSOC:iin;

c)

sellaisten virallisten todistusten malleja koskevat vaatimukset, jotka toimitetaan IMSOC:iin;

d)

korvaavia todistuksia koskevat vaatimukset.

2.   Tässä asetuksessa esitetään lisäksi

a)

virallisten todistusten mallit eläinten, eläinperäisten tuotteiden, elintarvikesekoitusten, sukusolujen ja alkioiden sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden unioniin tuloa varten sekä huomautukset niiden täyttämistä varten;

b)

erityiset virallisten todistusten mallit seuraavien ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille:

i)

eläinperäiset tuotteet, joista tällaista todistusta edellytetään delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 13 artiklan mukaisesti;

ii)

elävät hyönteiset;

iii)

idut ja itujen tuotantoon tarkoitetut siemenet;

c)

virallisten todistusten mallit, kun on kyse ante mortem -tarkastuksesta alkuperätilalla tai hätäteurastuksesta teurastamon ulkopuolella.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’markkinoille saattamisella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (10) 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä markkinoille saattamista;

2)

’iduilla’ komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 208/2013 (11) 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjä ituja;

3)

’teurastamolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.16 kohdassa määriteltyä teurastamoa;

4)

’tuoreella lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.10 kohdassa määriteltyä tuoretta lihaa;

5)

’lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa määriteltyä lihaa;

6)

’siipikarjalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.3 kohdassa määriteltyä siipikarjaa;

7)

’luonnonvaraisella riistalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.5 kohdassa määriteltyä luonnonvaraista riistaa;

8)

’munilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 5.1 kohdassa määriteltyjä munia;

9)

’munatuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.3 kohdassa määriteltyjä munatuotteita;

10)

’raakalihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.15 kohdassa määriteltyjä raakalihavalmisteita;

11)

’lihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa määriteltyjä lihavalmisteita;

12)

’käsitellyillä mahoilla, rakoilla ja suolilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.9 kohdassa määriteltyjä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia;

13)

’simpukoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määriteltyjä simpukoita;

14)

’kalastustuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyjä kalastustuotteita;

15)

’raakamaidolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 4.1 kohdassa määriteltyä raakamaitoa;

16)

’meijerituotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.2 kohdassa määriteltyjä meijerituotteita;

17)

’ternimaidolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson 1 kohdassa määriteltyä ternimaitoa;

18)

’ternimaitotuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson 2 kohdassa määriteltyjä ternimaitotuotteita;

19)

’sammakonreisillä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 6.1 kohdassa määriteltyjä sammakonreisiä;

20)

’etanoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa määriteltyjä etanoita;

21)

’sulatetulla eläinrasvalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.5 kohdassa määriteltyä sulatettua eläinrasvaa;

22)

’proteiinijäännöksellä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.6 kohdassa määriteltyä proteiinijäännöstä;

23)

’gelatiinilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.7 kohdassa määriteltyä gelatiinia;

24)

’kollageenilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.8 kohdassa määriteltyä kollageenia;

25)

’hunajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (12) liitteessä II olevan IX osan 1 kohdassa määriteltyä hunajaa;

26)

’mehiläistuotteilla’ asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevan IX osan 2 kohdassa määriteltyjä mehiläistuotteita;

27)

’matelijoiden lihalla’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 16 kohdassa määriteltyä matelijoiden lihaa;

28)

’hyönteisillä’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 17 kohdassa määriteltyjä hyönteisiä;

29)

’kylmäkuljetusaluksella’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 26 kohdassa määriteltyä kylmäkuljetusalusta;

30)

’pakastusaluksella’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.3 kohdassa määriteltyä pakastusalusta;

31)

’uivalla jalostamolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.2 kohdassa määriteltyä uivaa jalostamoa;

32)

’tuotantoalueella’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.5 kohdassa määriteltyä tuotantoaluetta;

33)

’lähettämöllä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.7 kohdassa määriteltyä lähettämöä;

34)

’mekaanisesti erotetulla lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.14 kohdassa määriteltyä mekaanisesti erotettua lihaa;

35)

’riistan käsittelylaitoksella’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.18 kohdassa määriteltyä riistan käsittelylaitosta;

36)

’leikkaamolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.17 kohdassa määriteltyä leikkaamoa;

37)

’tarhatulla riistalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.6 kohdassa määriteltyä tarhattua riistaa.

3 artikla

Sellaisten virallisten todistusten malleja koskevat vaatimukset, joita ei toimiteta IMSOC:iin

Kolmansista maista tai niiden alueilta peräisin olevia eläimiä, eläinperäisiä tuotteita, elintarvikesekoituksia, sukusoluja ja alkioita, eläimistä saatavia sivutuotteita sekä ituja ja itujen tuotantoon tarkoitettuja siemeniä koskevien sellaisten virallisten todistusten mallien, joita unionin lainsäädännössä edellytetään unioniin tulon yhteydessä ja joita ei toimiteta IMSOC:iin, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

Todistuksen myöntävän virkamiehen allekirjoituksen lisäksi todistuksessa on oltava virallinen leima. Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Tämä vaatimus koskee myös leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

2)

Todistuksen myöntävän virkamiehen on viivattava yli mallitodistukseen sisältyvät väittämät, joilla ei ole merkitystä, ja merkittävä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai poistettava ne täysin todistuksesta.

3)

Todistus koostuu

a)

yhdestä ainoasta paperiarkista; tai

b)

useasta paperiarkista, jotka ovat osa yhtenäistä ja jakamatonta kokonaisuutta; tai

c)

useasta peräkkäisestä sivusta, jotka on numeroitu niin, että numeroinnista käy ilmi, että sivu on yksi rajallisesta määrästä peräkkäisiä sivuja.

4)

Jos todistuksessa on useita peräkkäisiä sivuja, kullakin sivulla on oltava asetuksen (EU) 2017/625 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yksilöllinen koodi, ja niissä on oltava todistuksen myöntävän virkamiehen allekirjoitus ja virallinen leima.

5)

Todistus on myönnettävä, ennen kuin lähetys, johon se liittyy, lähtee todistuksen myöntävän kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta.

4 artikla

Sellaisten virallisten todistusten malleja koskevat vaatimukset, jotka toimitetaan IMSOC:iin

1.   Kolmansista maista tai niiden alueilta peräisin olevia eläimiä, eläinperäisiä tuotteita, elintarvikesekoituksia, sukusoluja ja alkioita ja eläimistä saatavia sivutuotteita koskevien sellaisten virallisten todistusten mallien, joita edellytetään unioniin tulon yhteydessä ja jotka toimitetaan IMSOC:iin, on perustuttava liitteessä I vahvistettuun virallisen todistuksen malliin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen virallisten todistusten mallien II osaan on sisällyttävä kolmansista maista tai niiden alueilta peräisin olevia eläimiä, eläinperäisiä tuotteita, elintarvikesekoituksia, sukusoluja ja alkioita ja eläimistä saatavia sivutuotteita koskevien kyseisten virallisten todistusten mallien II osassa edellytetyt erityiset terveystakeet ja tiedot, joita unionin lainsäädännössä edellytetään unioniin tulon yhteydessä.

3.   Virallinen todistus on toimitettava IMSOC:iin, ennen kuin lähetys, johon se liittyy, lähtee todistuksen myöntävän kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta.

4.   Tässä artiklassa vahvistetut vaatimukset eivät vaikuta asetuksen (EU) 2017/625 73 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa ja 129 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin virallisten todistusten tai varmennusten luonteeseen, sisältöön ja muotoon.

5 artikla

Korvaavat todistukset

1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää korvaavan todistuksen ainoastaan, jos alkuperäisessä todistuksessa on hallinnollisia virheitä tai alkuperäinen todistus on vahingoittunut tai kadonnut.

2.   Korvaavalla todistuksella ei saa muuttaa alkuperäiseen todistukseen sisältyviä tietoja lähetysten tunnistamisen, jäljittämisen eikä terveystakeiden osalta.

3.   Korvaavalta todistukselta edellytetään lisäksi seuraavaa:

a)

siinä on viitattava selkeästi asetuksen (EU) 2017/625 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yksilölliseen koodiin ja alkuperäisen todistuksen myöntämispäivään ja siinä on mainittava selkeästi, että se korvaa alkuperäisen todistuksen;

b)

sillä on oltava uusi todistuksen numero, joka on eri kuin alkuperäisen todistuksen numero;

c)

siinä on ilmoitettava sen myöntämispäivä alkuperäisen todistuksen myöntämispäivän sijasta; ja

d)

sen alkuperäiskappale on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille, lukuun ottamatta sähköisiä korvaavia todistuksia, jotka toimitetaan IMSOC:iin.

6 artikla

Virallisten todistusten mallien täyttämistä koskevat huomautukset

Jäljempänä 12, 13 ja 15–27 artiklassa tarkoitettujen virallisten todistusten mallit on täytettävä liitteessä II esitettyjen huomautusten perusteella.

7 artikla

Virallisten todistusten mallit sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan unioniin tuloa varten sen saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (13) liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjä virallisten todistusten ”BOV”, ”OVI”, ”POR”, ”EQU”, ”RUF”, ”RUW”, ”SUF”, ”SUW” ja ”EQW” malleja on käytettävä, kun sorkka- ja kavioeläinten tuoretta lihaa tulee unioniin markkinoille saatettavaksi.

8 artikla

Virallisten todistusten mallit siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, munien ja munatuotteiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (14) liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyjä virallisten todistusten ”POU”, ”POU-MI/MSM”, ”RAT”, ”RAT-MI/MSM”, ”WGM”, ”WGM-MI/MSM”, ”E” ja ”EP” malleja on käytettävä, kun siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihaa, munia ja munatuotteita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

9 artikla

Virallisten todistusten mallit luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihan unioniin tuloa varten sen saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi komission asetuksen (EY) N:o 119/2009 (15) liitteessä II esitettyjä virallisten todistusten ”WL”, ”WM” ja ”RM” malleja on käytettävä, kun luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa tulee unioniin markkinoille saatettavaksi.

10 artikla

Virallisen todistuksen malli raakalihavalmisteiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi komission päätöksen 2000/572/EY (16) liitteessä II esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun raakalihavalmisteita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

11 artikla

Virallisten todistusten mallit tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi komission päätöksen 2007/777/EY (17) liitteessä III esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun tiettyjä lihavalmisteita ja käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia tulee unioniin markkinoille saatettaviksi. Kun on kuitenkin kyse eläinten suolien (casings) tulosta unioniin markkinoille saatettaviksi, on käytettävä komission päätöksen 2003/779/EY (18) liitteessä I A olevaa eläinten terveystodistusta.

12 artikla

Virallisten todistusten mallit elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevan I osan A luvussa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi. Kun on kyse Acanthocardia tuberculatum -lajiin kuuluvien jalostettujen simpukoiden tulosta unioniin ja niiden saattamisesta markkinoille, tämän asetuksen liitteessä III olevan I osan B luvussa esitetty virallisen todistuksen malli on lisättävä ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuun todistukseen.

13 artikla

Virallisten todistusten mallit kalastustuotteiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

1.   Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevan II osan A luvussa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun kalastustuotteita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

2.   Kun on kyse kalastustuotteista, jotka jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset ovat pyytäneet ja jotka on siirretty kolmansien maiden kautta varastoinnin jälkeen tai ilman varastointia, on käytettävä tämän asetuksen liitteessä III olevan II osan B luvussa esitettyä todistusmallia.

3.   Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevan II osan C luvussa esitettyä kapteenin allekirjoittaman virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun kalastustuotteita tuodaan suoraan kylmäkuljetusalukselta, pakastusalukselta tai uivasta jalostamosta, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 11 artiklan 3 kohdassa säädetään.

14 artikla

Virallisten todistusten mallit raakamaidon, ternimaidon, meijerituotteiden ja ternimaitotuotteiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 (19) liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjä virallisten todistusten ”Milk-RM”, ”Milk-RMP”, ”Milk-HTB”, ”Milk-HTC” ja ”Colostrum-C/CPB” malleja on käytettävä, kun raakamaitoa, ternimaitoa, meijerituotteita ja ternimaitotuotteita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

15 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen jäähdytettyjen, pakastettujen tai valmistettujen sammakonreisien unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa III osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettuja jäähdytettyjä, pakastettuja tai valmistettuja sammakonreisiä tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

16 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen jäähdytettyjen, pakastettujen, kuorittujen, keitettyjen, valmistettujen tai säilöttyjen etanoiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa IV osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettuja jäähdytettyjä, pakastettuja, kuorittuja, keitettyjä, valmistettuja tai säilöttyjä etanoita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

17 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen sulatetun eläinrasvan ja proteiinijäännöksen unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa V osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettuja sulatettua eläinrasvaa ja proteiinijäännöstä tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

18 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin unioniin tuloa varten sen saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa VI osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia tulee unioniin markkinoille saatettavaksi.

19 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun kollageenin unioniin tuloa varten sen saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa VII osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettua kollageenia tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

20 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa VIII osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettuja raaka-aineita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

21 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen käsiteltyjen raaka-aineiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa IX osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettuja käsiteltyjä raaka-aineita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

22 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen hunajan ja muiden mehiläistuotteiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa X osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettuja hunajaa ja muita mehiläistuotteita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

23 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen pitkälle jalostettujen kondroitiinisulfaatin, hyaluronihapon, muiden hydroloitujen rustotuotteiden, kitosaanin, glukosamiinin, juoksutteen, kalanrakkoselvikkeiden ja aminohappojen unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa XI osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettuja pitkälle jalostettuja kondroitiinisulfaattia, hyaluronihappoa, muita hydroloituja rustotuotteita, kitosaania, glukosamiinia, juoksutetta, kalanrakkoselvikkeitä ja aminohappoja tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

24 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun matelijoiden lihan unioniin tuloa varten sen saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa XII osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettua matelijoiden lihaa tulee unioniin markkinoille saatettavaksi.

25 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen hyönteisten unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa XIII osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettuja hyönteisiä tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

26 artikla

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen muiden kuin 7–25 artiklassa mainittujen eläinperäisten tuotteiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa XIV osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ihmisravinnoksi tarkoitettuja muita kuin tämän asetuksen 7–25 artiklassa mainittuja eläinperäisiä tuotteita tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

27 artikla

Virallisen todistuksen malli itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa XV osassa esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun ituja ja itujen tuotantoon tarkoitettuja siemeniä tulee unioniin markkinoille saatettaviksi.

28 artikla

Virallisten todistusten mallit alkuperätilalla suoritettavan ante mortem -tarkastuksen yhteydessä

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä IV esitettyjä virallisten todistusten malleja on käytettävä, kun on kyse ante mortem -tarkastuksesta alkuperätilalla delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 5 ja 6 artiklan mukaisesti.

29 artikla

Virallisen todistuksen malli muualla kuin teurastamossa suoritettavan hätäteurastuksen yhteydessä

Asetuksen (EU) 2017/625 88 ja 89 artiklassa ja 126 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sertifiointivaatimusten täyttämiseksi tämän asetuksen liitteessä V esitettyä virallisen todistuksen mallia on käytettävä, kun on kyse hätäteurastuksesta muualla kuin teurastamossa delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 4 artiklan mukaisesti.

30 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2074/2005 seuraavasti:

1)

Kumotaan 6 artikla.

2)

Poistetaan liite VI.

31 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759 seuraavasti:

1)

Kumotaan 2 artikla.

2)

Poistetaan liite II.

32 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 211/2013. Viittauksia asetukseen (EU) N:o 211/2013 pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

33 artikla

Siirtymäsäännökset

Sellaisia eläinperäisiä tuotteita sisältävien lähetysten, joiden mukana on asetuksen (EY) N:o 2074/2005, asetuksen (EU) N:o 211/2013 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 mukaisesti myönnetyt asiaan liittyvät todistukset, tulo unioniin voidaan hyväksyä 13 päivään maaliskuuta 2020 saakka, edellyttäen että kyseinen todistus on allekirjoitettu ennen 14 päivää joulukuuta 2019.

Maaliskuun 13 päivään 2020 saakka sulatettua eläinrasvaa ja proteiinijäännöstä sisältäviä lähetyksiä saa tulla unioniin, kun käytetään päätöksen 2007/777/EY liitteessä III esitettyä lihavalmisteita koskevaa todistusta, ja matelijoiden lihaa, hyönteisiä ja 26 artiklassa tarkoitettuja muita eläinperäisiä tuotteita sisältäviä lähetyksiä saa tulla unioniin ilman tämän asetuksen liitteessä III esitettyä todistusta.

34 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission päätös 2003/623/EY, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä (EUVL L 216, 28.8.2003, s. 58).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (katso tämän virallisen lehden sivu 18).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 2074/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 27).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 211/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, todistuksia koskevista vaatimuksista itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuonnissa unioniin (EUVL L 68, 12.3.2013, s. 26).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta (EUVL L 126, 14.5.2016, s. 13).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624, annettu 8 päivänä helmikuuta 2019, lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista (EUVL L 68, 12.3.2013, s. 16).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(13)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(14)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(15)  Komission asetus (EY) N:o 119/2009, annettu 9 päivänä helmikuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12).

(16)  Komission päätös 2000/572/EY, tehty 8 päivänä syyskuuta 2000, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuonnissa yhteisöön kolmansista maista (EYVL L 240, 23.9.2000, s. 19).

(17)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

(18)  Komission päätös 2003/779/EY, tehty 31 päivänä lokakuuta 2003, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 285, 1.11.2003, s. 38).

(19)  Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1).


LIITE I

VIRALLISTEN TODISTUSTEN MALLIT ELÄINTEN, ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN, ELINTARVIKESEKOITUSTEN, SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN SEKÄ ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN

Image 1 Teksti kuva Image 2 Teksti kuva Image 3 Teksti kuva

LIITE II

HUOMAUTUKSET ELÄINTEN, ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN, ELINTARVIKESEKOITUSTEN, SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN SEKÄ ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIRALLISTEN TODISTUSTEN MALLIEN TÄYTTÄMISEKSI

Yleistä

Vaihtoehto valitaan merkitsemällä rasti (X) asianmukaiseen ruutuun.

ISO-koodilla tarkoitetaan kansainvälisen standardin ISO 3166 alpha-2 (1) mukaista maan kaksikirjaimista koodia.

Kohdissa I.15, I.18, I.20 ja I.22 voidaan valita vain yksi vaihtoehdoista.

Jos vastaanottaja, rajatarkastusasema tai kuljetusta koskevat tiedot (eli kuljetusvälineet ja -päivä) muuttuvat todistuksen myöntämisen jälkeen, lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava asiasta saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällainen muutos ei saa johtaa korvaavan todistuksen pyytämiseen.

Osa I: Lähetyksen tiedot

Maa:

Todistuksen myöntäneen kolmannen maan nimi.

Kohta I.1

Lähettäjä/Viejä: lähetyksen lähettäneen luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite (katuosoite, kaupunki ja alue, maakunta tai valtio tapauksen mukaan); lähettäjän on sijaittava kolmannessa maassa, lukuun ottamatta Euroopan unionista peräisin olevien lähetysten takaisintuontia.

Kohta I.2

Todistuksen viitenumero: kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen oman luokituksensa mukaisesti antama yksilöllinen pakollinen tunnus. Tämän kohdan täyttäminen on pakollista kaikille todistuksille, joita ei toimiteta IMSOC:iin.

Kohta I.2.a

IMSOC-viitenumero: IMSOC-järjestelmän automaattisesti antama yksilöllinen viitekoodi, jos todistus kirjataan IMSOC:iin. Tätä kohtaa ei täytetä, jos todistusta ei toimiteta IMSOC:iin.

Kohta I.3

Toimivaltainen keskusviranomainen: todistuksen kolmannessa maassa myöntävän keskusviranomaisen nimi.

Kohta I.4

Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen: todistuksen kolmannessa maassa myöntävän paikallisviranomaisen nimi tarvittaessa.

Kohta I.5

Vastaanottaja/Tuoja: sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi ja osoite, jolle lähetys on määränpäämaana olevassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa – kun on kyse kauttakuljetuksesta – osoitettu. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole pakollisia Euroopan unionin kautta kuljetettavien lähetysten tapauksessa.

Kohta I.6

Lähetyksestä vastaava toimija:

 

sen Euroopan unionissa olevan henkilön nimi ja osoite, joka vastaa lähetyksestä, kun se esitetään rajatarkastusasemalla, ja tekee tarvittavat ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille joko tuojana tai tuojan puolesta.

 

Euroopan unionin kautta kuljetettavat tuotteet: nimi ja osoite ovat pakollisia.

 

Tietyt eläimet: nimi ja osoite ovat pakollisia, jos niitä edellytetään asiaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä.

 

Markkinoille saatettaviksi tarkoitetut eläimet ja tuotteet: nimi ja osoite ovat vapaaehtoisia.

Kohta I.7

Alkuperämaa:

 

Tuotteet: sen maan nimi ja ISO-koodi, jossa tavarat on tuotettu, valmistettu ja pakattu (merkitty tunnistusmerkinnällä).

 

Eläimet: maa, jossa eläimet ovat olleet kyseeseen tulevassa Euroopan unionin terveystodistuksessa vaaditun ajan. Euroopan unioniin takaisintuotavien rekisteröityjen hevosten tapauksessa alkuperämaalla tarkoitetaan maata, josta ne on viimeksi lähetetty.

Kun on kyse kaupasta, jossa on mukana useampi kuin yksi kolmas maa (kolmikantakauppa), jokaisesta alkuperämaasta on täytettävä erillinen todistus.

Kohta I.8

Alkuperäalue: tarvittaessa sellaisten eläinten tai tuotteiden osalta, joihin sovelletaan aluejakotoimenpiteitä Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Hyväksyttyjen alueiden, vyöhykkeiden tai osastojen koodi on mainittava siten kuin se määritellään asiaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä.

Kohta I.9

Määränpäämaa: sen Euroopan unioniin kuuluvan maan nimi ja ISO-koodi, joka on kyseisten eläinten tai tuotteiden määränpäämaa.

Jos tuotteet kuljetetaan unionin kautta, edellytetään määränpäämaana olevan kolmannen maan nimeä ja ISO-koodia.

Kohta I.10

Määränpääalue: ks. kohta I.8.

Kohta I.11

Lähetyspaikka: niiden tilojen tai laitosten nimi, osoite ja hyväksyntänumero – jos näitä edellytetään Euroopan unionin lainsäädännössä – joilta/joista eläimet tai tuotteet tulevat.

Eläimet: tila tai muu virallisesti valvottu maatalous-, teollisuus- tai kaupallinen yritys, myös eläintarhat, huvipuistot, villieläin- ja metsästysalueet, joissa eläimiä yleensä pidetään tai jalostetaan.

Sukusolut ja alkiot: spermankeräysasemat tai spermavarastot tai alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmät.

Muut tuotteet: mikä tahansa elintarvikkeiden tai eläinten sivutuotteiden alalla toimivan yrityksen yksikkö. Riittää, että mainitaan tuotteet lähettävä laitos. Kun on kyse kaupasta, jossa on mukana useampi kuin yksi kolmas maa (kolmikantakauppa), lähetyspaikka on vientiketjuun kuuluva viimeisin kolmannessa maassa sijaitseva laitos, josta lopullinen lähetys kuljetetaan Euroopan unioniin.

Kohta I.12

Määräpaikka:

 

Nämä tiedot ovat vapaaehtoisia, lukuun ottamatta kauttakuljetettavien tuotteiden varastointia.

 

Markkinoille saattaminen: paikka, johon eläimet tai tuotteet lähetetään lopullista lastista purkua varten. Tarvittaessa ilmoitetaan määräpaikan tilojen tai laitosten nimi, osoite ja hyväksyntänumero.

 

Kauttakuljetettavien tuotteiden varastointi: vapaa-alueella sijaitsevan varaston, tullivaraston tai elintarvikemuonitusvaraston nimi, osoite ja hyväksyntänumero.

Kohta I.13

Lastauspaikka:

 

Eläimet: sen kaupungin tai paikan nimi, jossa eläimet lastataan, ja jos ne kerätään etukäteen yhteen, virallisen keräyskeskuksen tiedot.

 

Tuotteet: sen kaupungin nimi ja sen lopullisen paikan tyyppi (esimerkiksi laitos, tila, satama tai lentoasema), josta tuotteet lastataan kuljetusvälineisiin Euroopan unioniin kuljetettaviksi. Kun kyseessä on kontti, ilmoitetaan, missä se sijoitetaan lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan unioniin kuljetettavaksi. Kun kyseessä on lautta, ilmoitetaan paikka, jossa kuorma-auto nousi siihen.

Kohta I.14

Lähtöpäivä ja -aika:

 

Eläimet: päivä ja kellonaika, jolloin eläinten on suunniteltu lähtevän kuljetusvälineellä (lentokone, laiva, junavaunu tai maantieajoneuvo).

 

Tuotteet: kuljetusvälineen (lentokone, laiva, junavaunu tai maantieajoneuvo) lähtöpäivä.

Kohta I.15

Kuljetusväline: lähetysmaasta lähtevä kuljetusväline.

Kuljetusmuoto: lentokone, laiva, juna, maantieajoneuvo tai muu. ”Muulla” tarkoitetaan neuvoston asetukseen (EY) N:o 1/2005 (2) sisältymättömiä kuljetusmuotoja.

Kuljetusvälineen tunnistetiedot: lentokoneesta lennon numero, aluksesta laivan nimi/nimet, junasta junan tunnistetiedot ja vaunun numero, maantieajoneuvosta rekisterinumero ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero.

Kun kyseessä on lautta, ilmoitetaan maantieajoneuvon tunnistetiedot ja rekisterinumero ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero sekä suunnitellun lautan nimi.

Kohta I.16

Saapumisrajatarkastusasema: ilmoitetaan rajatarkastusaseman nimi ja IMSOC:in sille antama tunnistuskoodi.

Kohta I.17

Lähetyksen mukana seuraavat asiakirjat:

Asiakirjan tyyppi ja viitenumero on ilmoitettava, kun lähetyksen mukana on muita asiakirjoja, kuten CITES-lupa, haitallisia vieraslajeja koskeva lupa (IAS) tai kaupallinen asiakirja (esimerkiksi lentorahtikirjan numero, konossementin numero tai junan tai maantieajoneuvon kaupallinen numero).

Kohta I.18

Kuljetusolosuhteet: tuotteiden kuljetuksen aikana vaadittu lämpötila (huoneenlämpö, jäähdytetty, pakastettu). Ainoastaan yksi vaihtoehto voidaan valita.

Kohta I.19

Sinetin nro/Kontin nro: tarvittaessa vastaavat numerot.

Kontin numero on ilmoitettava, jos tavarat kuljetetaan suljetuissa säiliöissä.

Ainoastaan virallisen sinetin numero on mainittava. Virallinen sinetti on kyseessä, kun sinetti on kiinnitetty konttiin, kuorma-autoon tai junavaunuun todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

Kohta I.20

Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen: ilmoitetaan eläinten markkinoille saattamisen tarkoitus tai tuotteiden suunniteltu käyttö, kuten asiaa koskevassa Euroopan unionin terveystodistuksessa määritellään.

Eläinten rehuksi: koskee ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (3) tarkoitettuja eläinten rehuksi käytettäviä eläimistä saatavia sivutuotteita.

Hyväksytty laitos: koskee eläinten kuljettamista neuvoston direktiivin 92/65/ETY (4) mukaisesti hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen.

Keinollinen lisääntyminen: koskee ainoastaan sukusoluja ja alkioita.

Karjankasvatus/Tuotanto: koskee jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja eläimiä, mukaan luettuina viljelyyn tarkoitetut vesiviljelyeläimet.

Säilyketeollisuus: koskee esimerkiksi säilyketeollisuuteen tarkoitettua tonnikalaa.

Sirkus/näyttely: koskee rekisteröityjä sirkus- ja näyttelyeläimiä ja vesieläimiä, jotka on tarkoitettu akvaarioihin tai vastaaviin laitoksiin, joista niitä ei myydä eteenpäin.

Lihotus: koskee ainoastaan lampaita ja vuohia.

Jatkokäsittelyyn: koskee ainoastaan tuotteita, joita on käsiteltävä lisää ennen markkinoille saattamista.

Riistatarhalle: koskee ainoastaan riistakannan lisäämiseen tarkoitettua riistaa.

Ihmisravinnoksi: koskee ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita, joista on Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti annettava terveys- tai eläinlääkärintodistus.

Muu: tarkoitukset, joita ei ole mainittu muualla tässä luokituksessa, mukaan luettuina istuta ja ongi -kalastuspaikoille tarkoitetut vesiviljelyeläimet.

Lemmikkieläimet: koskee koirien, kissojen, frettien ja lintujen kaupallisia kuljetuksia unioniin. Koskee koristevesieläimiä, jotka on tarkoitettu lemmikkieläinkauppoihin tai vastaaviin yrityksiin myöhempää myyntiä varten.

Farmaseuttiseen käyttöön: koskee asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja ihmis- tai eläinravinnoksi kelpaamattomia eläimistä saatavia sivutuotteita.

Karanteeni: ks. muiden lintujen kuin siipikarjan osalta komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013 (5), lihansyöjien, kädellisten ja lepakoiden osalta direktiivi 92/65/ETY ja vesiviljelyeläinten osalta neuvoston direktiivi 2006/88/EY (6).

Rekisteröidyt hevoseläimet: neuvoston direktiivin 2009/156/EY (7) mukaisesti.

Uudelleensijoitus: koskee ainoastaan vesiviljelyeläimiä.

Teurastus: koskee eläimiä, jotka on tarkoitettu vietäviksi teurastamoon suoraan tai keräyskeskuksen kautta.

Tekniseen käyttöön: koskee asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja ihmis- tai eläinravinnoksi kelpaamattomia eläimistä saatavia sivutuotteita.

Kaupalliset näytteet: siten kuin ne määritellään komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (8) liitteessä I olevassa 39 kohdassa.

Kohta I.21

EU:n ulkopuoliseen maahan kauttakulkua varten: koskee ainoastaan eläinten tai tuotteiden kuljetusta Euroopan unionin kautta yhdestä kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan tai jonkin kolmannen maan yhdestä osasta saman kolmannen maan toiseen osaan. On ilmoitettava määränpäämaana olevan kolmannen maan nimi ja ISO-koodi.

Kohta I.22

EU:iin tuontia tai maahantuloa varten: koskee kaikkia Euroopan unionin markkinoille tarkoitettuja lähetyksiä.

Lopullinen tuonti: tätä vaihtoehtoa on käytettävä vain lähetyksistä, jotka on tarkoitus asettaa tullimenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen” Euroopan unionissa.

Joidenkin eläinten (esimerkiksi rekisteröidyt hevoseläimet) osalta on valittava vain yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Takaisintuonti: tätä vaihtoehtoa on käytettävä eläimistä, joiden takaisintuonnille on annettu lupa, kuten raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen Euroopan unioniin takaisin tulevat rekisteröidyt hevoset.

Väliaikainen maahantulo: tätä vaihtoehtoa on käytettävä ainoastaan Euroopan unioniin suuntautuvaan väliaikaiseen maahantuloon hyväksyttyjen eläinten tulosta, kuten rekisteröityjen hevosten tulo alle 90 päivän ajaksi.

Kohta I.23

Pakkausten kokonaislukumäärä: eläinten kuljetukseen käytettyjen laatikoiden, häkkien tai pilttuiden lukumäärä, sukusolujen ja alkioiden kuljetukseen käytettyjen kryogeenisten säiliöiden lukumäärä tai tuotepakettien lukumäärä. Irtotavaralähetyksen tapauksessa tämä kohta on valinnainen.

Kohta I.24

Määrä:

 

Eläimet: eläinten tai olkien lukumäärä yhteensä yksikköinä ilmaistuna.

 

Sukusolut ja alkiot: olkien lukumäärä yhteensä yksikköinä ilmaistuna.

 

Vesiviljellyt tuotteet ja eläimet, paitsi akvaariokalat: kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino kilogrammoina.

Kokonaisnettopaino: tämä määritellään itse tavaroiden massaksi ilman tavaraa lähinnä olevia säiliöitä tai mitään pakkauksia.

Kokonaisbruttopaino: kokonaispaino kilogrammoina. Tämä määritellään tuotteiden ja tuotetta lähinnä olevan säiliön sekä kaikkien pakkauksien yhteenlasketuksi massaksi, kuitenkin ilman kuljetuskontteja ja muita kuljetuslaitteita.

Kohta I.25

Tavaran kuvaus: ilmoitetaan harmonoidun järjestelmän koodi (HS-koodi) ja Maailman tullijärjestön määrittelemä nimike, siten kuin siihen viitataan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (9). Tätä tullikuvausta täydennetään tarpeen mukaan eläinten tai tuotteiden eläinlääkinnälliseen luokitteluun liittyvillä lisätiedoilla. Lisäksi ilmoitetaan eläimiä tai tuotteiden luonnetta/käsittelyä koskevat erityisvaatimukset, siten kuin ne on määritelty asiaan liittyvässä Euroopan unionin terveystodistus- tai eläinlääkärintodistusmallissa.

Vyöhyke: sellaisten eläinten tai tuotteiden osalta, joita koskee hyväksyttyjen vyöhykkeiden tai osastojen perustaminen Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Vyöhykkeet tai tuotantoalueet (esimerkiksi simpukoiden tapauksessa) on ilmoitettava sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin luetteloissa hyväksytyistä laitoksista.

Eläimet: laji, rotu tai luokka, tunnistustapa, tunnistenumero, ikä, sukupuoli, määrä tai nettopaino, ja testi.

Sukusolut ja alkiot: keräys- tai tuotantopäivä, keskuksen tai ryhmän hyväksyntänumero, oljen tunniste ja määrä. Lisäksi luovuttajaeläinten laji, rotu tai luokka ja tunniste.

Tuotteet: laji, tuotetyypit, käsittelytapa, laitosten hyväksyntänumero ja maan ISO-koodi (teurastamo, jalostamo, kylmävarasto), pakkausten lukumäärä, pakkausten tyyppi, eränumero, nettopaino ja loppukuluttaja (tuotteet on pakattu loppukuluttajaa varten).

Laji: tieteellinen nimi tai siten kuin se on määritelty Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

Pakkausten tyyppi: yksilöidään pakkauksen tyyppi YK:n kaupan ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiskeskuksen (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, UN/CEFACT) suosituksessa nro 21 (10) annetun määritelmän mukaisesti.

Osa II: Todistus

Virkaeläinlääkärin tai virallisen tarkastajan on täytettävä tämä osa.

Kohta II

Terveyttä koskevat tiedot: tämä osa täytetään kyseiseen eläinlajiin tai tuotetyyppiin liittyvien erityisten Euroopan unionin terveysvaatimusten mukaisesti siten kuin ne on määritelty tiettyjen kolmansien maiden kanssa tehdyissä vastaavuussopimuksissa tai muussa esimerkiksi sertifiointia koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä.

Jos kyseisestä lähetyksestä ei ole olemassa eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskevia vakuutuksia, tämä koko kohta on poistettava tai mitätöitävä tai sitä ei pidä sisällyttää mukaan ollenkaan Euroopan unionin erityisten terveystodistusten osassa II olevien alaviitteiden mukaisesti.

Kohta II.a

Todistuksen viitenumero: sama viitenumero kuin kohdassa I.2.

Kohta II.b

IMSOC-viitenumero: sama viitenumero kuin kohdassa I.2.a.

Todistuksen myöntävä virkamies:

Asiaan liittyvässä Euroopan unionin lainsäädännössä määritelty virkaeläinlääkäri tai virallinen tarkastaja: nimi suuraakkosin, virka-asema ja -nimike, tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen tunnistenumero ja alkuperäinen leima ja allekirjoituspäivä.


(1)  Maiden nimien ja koodien luettelo on osoitteessa http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013, annettu 7 päivänä tammikuuta 2013, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja unioniin sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista (EUVL L 47, 20.2.2013, s. 1).

(6)  Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14).

(7)  Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1).

(8)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)  Viimeisin versio: Tarkistus 9, liitteet V ja VI julkaistu osoitteessa http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html


LIITE III

VIRALLISTEN TODISTUSTEN MALLIT IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN ELÄINTEN JA TAVAROIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

I OSA

A LUKU: VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI ELÄVIEN SIMPUKOIDEN, PIIKKINAHKAISTEN, VAIPPAELÄINTEN JA MERIKOTILOIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 4 Teksti kuva Image 5 Teksti kuva Image 6 Teksti kuva Image 7 Teksti kuva Image 8 Teksti kuva

B LUKU: TÄYDENTÄVÄ VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM -LAJIIN KUULUVILLE JALOSTETUILLE SIMPUKOILLE

Image 9 Teksti kuva

II OSA

A LUKU: VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI KALASTUSTUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 10 Teksti kuva Image 11 Teksti kuva Image 12 Teksti kuva Image 13 Teksti kuva Image 14 Teksti kuva

B LUKU: VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI KALASTUSTUOTTEILLE, JOTKA ON PYYDETTY JÄSENVALTION LIPUN ALLA PURJEHTIVILLA ALUKSILLA JA SIIRRETTY KOLMANSIEN MAIDEN KAUTTA VARASTOINNIN JÄLKEEN TAI ILMAN VARASTOINTIA

Image 15 Teksti kuva Image 16 Teksti kuva Image 17 Teksti kuva Image 18 Teksti kuva

C LUKU: KAPTEENIN ALLEKIRJOITTAMA SELLAISEN VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI, JONKA ON SEURATTAVA PAKASTETTUJEN KALASTUSTUOTTEIDEN MUKANA NIIDEN TULLESSA UNIONIIN MARKKINOILLE SAATETTAVIKSI SUORAAN PAKASTUSALUKSESTA, KYLMÄKULJETUSALUKSESTA TAI UIVASTA JALOSTAMOSTA

Image 19 Teksti kuva Image 20 Teksti kuva Image 21 Teksti kuva Image 22 Teksti kuva

III OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN JÄÄHDYTETTYJEN, PAKASTETTUJEN TAI VALMISTETTUJEN SAMMAKONREISIEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 23 Teksti kuva Image 24 Teksti kuva Image 25 Teksti kuva

IV OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN JÄÄHDYTETTYJEN, PAKASTETTUJEN, KUORITTUJEN, KEITETTYJEN, VALMISTETTUJEN TAI SÄILÖTTYJEN ETANOIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 26 Teksti kuva Image 27 Teksti kuva Image 28 Teksti kuva

V OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN SULATETUN ELÄINRASVAN JA PROTEIINIJÄÄNNÖKSEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 29 Teksti kuva Image 30 Teksti kuva Image 31 Teksti kuva Image 32 Teksti kuva

VI OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ UNIONIIN TULOA VARTEN SEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 33 Teksti kuva Image 34 Teksti kuva Image 35 Teksti kuva Image 36 Teksti kuva

VII OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN KOLLAGEENIN UNIONIIN TULOA VARTEN SEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 37 Teksti kuva Image 38 Teksti kuva Image 39 Teksti kuva Image 40 Teksti kuva

VIII OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ JA KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN RAAKA-AINEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 41 Teksti kuva Image 42 Teksti kuva Image 43 Teksti kuva Image 44 Teksti kuva Image 45 Teksti kuva Image 46 Teksti kuva

IX OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ JA KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN KÄSITELTYJEN RAAKA-AINEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 47 Teksti kuva Image 48 Teksti kuva Image 49 Teksti kuva Image 50 Teksti kuva Image 51 Teksti kuva Image 52 Teksti kuva

X OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN HUNAJAN JA MUIDEN MEHILÄISTUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 53 Teksti kuva Image 54 Teksti kuva Image 55 Teksti kuva

XI OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN PITKÄLLE JALOSTETTUJEN KONDROITIINISULFAATIN, HYALURONIHAPON, MUIDEN HYDROLOITUJEN RUSTOTUOTTEIDEN, KITOSAANIN, GLUKOSAMIININ, JUOKSUTTEEN, KALANRAKKOSELVIKKEIDEN JA AMINOHAPPOJEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 56 Teksti kuva Image 57 Teksti kuva Image 58 Teksti kuva

XII OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN MATELIJOIDEN LIHAN UNIONIIN TULOA VARTEN SEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 59 Teksti kuva Image 60 Teksti kuva Image 61 Teksti kuva Image 62 Teksti kuva

XIII OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN HYÖNTEISTEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 63 Teksti kuva Image 64 Teksti kuva Image 65 Teksti kuva

XIV OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN MUIDEN KUIN KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUKSEN (EU) 2019/628 7–25 ARTIKLASSA MAINITTUJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 66 Teksti kuva Image 67 Teksti kuva Image 68 Teksti kuva

XV OSA

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI ITUJEN JA ITUJEN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN SIEMENTEN UNIONIIN TULOA VARTEN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

Image 69 Teksti kuva Image 70 Teksti kuva Image 71 Teksti kuva

LIITE IV

VIRALLISTEN TODISTUSTEN MALLIT ALKUPERÄTILALLA SUORITETTAVAN ANTE MORTEM -TARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ

Osa I: VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI ELÄVILLE ELÄIMILLE

Image 72 Teksti kuva

Osa II: VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI SIIPIKARJALLE, JOKA ON TARKOITETTU RASVAISEN MAKSAN (FOIE GRAS) TUOTANTOON, JA SIIPIKARJALLE, JONKA SISÄELINTEN POISTAMISTA ON LYKÄTTY

Image 73 Teksti kuva

Osa III: VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI TARHATULLE RIISTALLE, JOKA ON TEURASTETTTU ALKUPERÄTILALLA

Image 74 Teksti kuva

Osa IV: VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI TILALLA TEURASTETULLE TARHATULLE RIISTALLE asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan III jakson 3 a kohdan mukaisesti

Image 75 Teksti kuva

LIITE V

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI, KUN ON KYSE HÄTÄTEURASTUKSESTA MUUALLA KUIN TEURASTAMOSSA KOMISSION DELEGOIDUN ASETUKSEN (EU) 2019/624 (1) 4 ARTIKLAN MUKAISESTI

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI MUUALLA KUIN TEURASTAMOSSA SUORITETTAVAN HÄTÄTEURASTUKSEN YHTEYDESSÄ

Image 76 Teksti kuva

(1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624, annettu 8 päivänä helmikuuta 2019, lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 1).


LIITE VI

32 ARTIKLASSA TARKOITETTU VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EU) N:o 211/2013

Tämä asetus

1 artikla

1 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta

2 artikla

2 artiklan 2 kohta

3 artikla

27 artikla

4 artikla

5 artikla

Liite

Liite III, XV osa


Top