EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0625

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/11

OJ L 131, 17.5.2019, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/625/oj

17.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 131/18


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/625,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 126 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamien virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamisesta, mukaan luettuina säännöt niiden vaatimusten vahvistamisesta, jotka kolmansista maista tai niiden alueilta peräisin olevien eläinten ja tavaroiden lähetysten on täytettävä niiden tullessa unioniin, sekä tällaisille ihmisravinnoksi tarkoitetuille lähetyksille suoritettavan virallisen valvonnan vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että ne ovat elintarvikkeiden ja elintarviketurvallisuuden alalla annetun unionin lainsäädännön mukaisia.

(2)

Asetus (EU) 2017/625 muodostaa oikeusperustan niille delegoiduille säädöksille, joita on annettava kyseisessä asetuksessa vahvistettujen edellytysten täydentämiseksi tiettyjen eläinten ja tavaroiden unioniin tulon osalta. Näihin lisävaatimuksiin sisältyy takeita, joilla pyritään todentamaan seuraavien noudattaminen:

toimenpiteet aineiden ja jäämäryhmien valvomiseksi ihmisravinnoksi tarkoitetuissa eläimissä ja tavaroissa neuvoston direktiivin 96/23/EY (2) mukaisesti;

tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä elävissä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa koskevat säännöt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (3) mukaisesti;

yleiset periaatteet ja vaatimukset, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja varsinkin elintarvikkeiden turvallisuutta unionin tasolla ja kansallisella tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (4) mukaisesti;

elintarvikkeiden yleiset hygieniasäännöt elintarvikealan toimijoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (5) mukaisesti;

eläinperäisten elintarvikkeiden erityiset hygieniasäännöt elintarvikealan toimijoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (6) mukaisesti;

toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa virallista valvontaa ja niiden toteuttamia muita valvontatoimia ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotannossa koskevat erityiset säännöt komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 (7) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 (8) mukaisesti.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (9) säädetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden unioniin tuloa koskevia erityisiä edellytyksiä, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (10) vahvistetaan elintarvikkeiden unioniin tuloa koskevat yleiset edellytykset. Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan sääntöjä aloilla, jotka nykyisin kuuluvat kyseisten kahden asetuksen soveltamisalaan, ja kumotaan ja korvataan ne 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistetuilla vaatimuksilla olisi varmistettava asetuksissa (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 vahvistettujen vaatimusten jatkuvuus, jotta varmistetaan terveyden suojelun korkea taso ja vältetään häiriöt tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tulossa unioniin. Kyseisissä kahdessa asetuksessa vahvistettujen sääntöjen soveltamisesta saatu kokemus olisi samalla otettava huomioon soveltaen riskiperusteista lähestymistapaa.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan eläinperäisiä tuotteita unioniin tuovia elintarvikealan toimijoita koskevia vaatimuksia. Näin ollen tässä asetuksessa vahvistettavien virallista valvontaa koskevien lisävaatimusten olisi oltava johdonmukaiset asetuksessa (EY) N:o 853/2004 jo vahvistettujen vaatimusten kanssa.

(6)

Komission asetuksessa (EU) 2017/185 (11) säädetään asetuksen (EY) N:o 854/2004 säännöksiä koskevista poikkeuksista siltä osin kuin on kyse tiettyjen eläinperäisten tuotteiden (kuten hyönteisten ja matelijoiden lihan) samoin kuin niin kasviperäisiä tuotteita kuin jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden (elintarvikesekoitukset) tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista 31 päivään joulukuuta 2020 saakka. Terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi tällaisten tuotteiden unioniin tuloa koskevia vaatimuksia olisi vahvistettava ennen siirtymätoimenpiteiden päättymistä, jotta voidaan todentaa näitä tuotteita koskevien unionin sääntöjen noudattaminen.

(7)

Hyönteisiä tuotetaan yhä enemmän ihmisravinnoksi. Olisi varmistettava, että tuodut hyönteiset ovat elintarvikkeita ja elintarviketurvallisuutta koskevien unionin vaatimusten mukaisia. Eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa varten tässä asetuksessa vahvistettuja lisävaatimuksia olisi tämän vuoksi sovellettava myös hyönteisiin. Hyönteiset saattavat myös kuulua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (12) mukaisen uuselintarvikkeiden hyväksynnän piiriin.

(8)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 18 päivänä lokakuuta 2007 lausunnon matelijoiden lihan käyttöön ihmisravintona liittyvistä kansanterveysriskeistä (13). Siinä yksilöitiin useita vaaroja, kuten salmonella ja trikiini. Unioniin tuloa koskeviin vaatimuksiin olisi sisällyttävä unionin vaatimusten noudattamisen todentaminen, jotta pienennetään näihin vaaroihin liittyvää riskiä matelijoiden lihan lähetyksissä.

(9)

Elintarvikesekoitusten koostumus vaikuttaa tällaisten elintarvikkeiden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin, mistä on seurauksena erilaisia riskejä. Tästä syystä ainoastaan sellaisten elintarvikesekoitusten lähetysten tulo unioniin olisi sallittava, jotka täyttävät sovellettavat vaatimukset eli lähinnä niiden jalostettujen eläinperäisten tuotteiden, joista tällaiset elintarvikkeet koostuvat, alkuperää, itse elintarvikkeiden alkuperää tai elintarvikesekoitusten lähetyksiin liitettyjä takeita koskevat vaatimukset. Tässä asetuksessa olisi säädettävä rajatarkastusasemalla suoritettaviin tarkastuksiin liittyviä poikkeuksia sellaisten elintarvikesekoitusten osalta, joista aiheutuu vähäinen riski ihmisten terveydelle.

(10)

Vahvistettaessa tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevia vaatimuksia olisi viitattava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (14) mukaisiin yhdistetyn nimikkeistön koodeihin näiden tavaroiden ja eläinten yksilöimiseksi selvästi.

(11)

Tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tulo unioniin olisi riskianalyysin perusteella sallittava ainoastaan silloin, kun ne kolmannet maat tai niiden alueet, joista kyseiset eläimet ja tavarat ovat peräisin, voivat varmistaa kyseisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden turvallisuutta koskevien vaatimusten noudattamisen, ja ne luetellaan asianmukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/626 (15).

(12)

Asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi olisi vahvistettava erityisiä vaatimuksia tietyille ihmisravinnoksi tarkoitetuille eläimille ja tavaroille takeiden antamiseksi kolmansissa maissa tai niiden alueilla elintarviketurvallisuuden alalla suoritetun virallisen valvonnan tehokkuudesta. Kolmannet maat tai niiden alueet saisi sisällyttää luetteloihin vasta sen jälkeen, kun on esitetty näyttöä ja takeet siitä, että asianomaiset kolmansista maista tai niiden alueilta tulevat eläimet ja tavarat ovat sellaisten elintarviketurvallisuutta koskevien unionin vaatimusten, jotka vahvistetaan direktiivissä 96/23/EY, asetuksissa (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EU) 2017/625 sekä delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/624 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627, tai niitä vastaaviksi todettujen vaatimusten mukaiset.

(13)

Tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen tavaroiden lähetysten tulo unioniin olisi sallittava ainoastaan, jos kyseiset tavarat on lähetetty ja saatu laitoksista tai valmistettu laitoksissa, jotka mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laadituissa ja ajan tasalla pidetyissä luetteloissa. Unionin elintarvikehygieniasääntöjen tai vähintään niitä vastaaviksi todettujen sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi on lisäksi aiheellista säätää, että asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja laitosten luetteloita laadittaessa ja ajan tasalla pidettäessä kyseisen kolmannen maan olisi annettava asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan i ja iv alakohdassa tarkoitettujen takeiden lisäksi muita takeita.

(14)

Komission olisi asetettava asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklassa säädetyt laitosten luettelot julkisesti saataville, jotta elintarvikealan toimijoille ja kuluttajille olisi selvää, mistä laitoksista kyseisiä tavaroita saa tulla unioniin markkinoille saatettaviksi. Näiden vaatimusten tehokkuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi sallittava tällaisten tavaroiden lähetysten tulo, edellyttäen että kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset myöntävät viralliset todistukset, joiden on sovellettavien unionin sääntöjen nojalla oltava tällaisten lähetysten mukana, siitä päivästä lähtien, jona komissio julkaisee luettelot.

(15)

Tällaisia laitoksiin liittyviä vaatimuksia ei pitäisi vahvistaa kauttakuljetettaviksi tarkoitettujen tavaroiden osalta, koska niistä aiheutuu elintarviketurvallisuuden näkökulmasta vähäinen riski eikä niihin liity eläinten ja tavaroiden saattamista unionin markkinoille. Tällaisia vaatimuksia ei pitäisi myöskään vahvistaa laitoksille, jotka harjoittavat vain alkutuotantotoimia, kuljetustoimintaa, sellaisten eläinperäisten tuotteiden varastointia, jotka eivät edellytä lämpötilasäädettyjä varastointiolosuhteita, tai asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa XVI jaksossa tarkoitettujen pitkälle jalostettujen kondroitiinisulfaatin, hyaluronihapon, muiden hydroloitujen rustotuotteiden, kitosaanin, glukosamiinin, juoksutteen, kalanrakkoselvikkeiden ja aminohappojen tuotantoa.

(16)

Komission asetuksessa (EU) N:o 210/2013 (16) edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät iduntuotantolaitokset asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan mukaisesti. Unionin elintarvikehygieniasääntöjen tai vähintään niitä vastaaviksi todettujen sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi itujen tulo unioniin olisi sallittava ainoastaan, jos ne on tuotettu laitoksissa, jotka mainitaan tämän asetuksen mukaisesti laadituissa ja ajan tasalla pidetyissä luetteloissa.

(17)

Unionin elintarvikehygieniasääntöjen tai vähintään niitä vastaaviksi todettujen sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi tuoretta lihaa, jauhelihaa, raakalihavalmisteita, lihavalmisteita, mekaanisesti erotettua lihaa ja gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettuja raaka-aineita valmistavista laitoksista peräisin olevien tuotteiden tulo unioniin olisi sallittava ainoastaan, jos nämä laitokset mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laadituissa ja ajan tasalla pidetyissä luetteloissa, jotka komissio julkaisee. Lisäksi niiden raaka-aineiden, joista nämä tuotteet valmistetaan, olisi tultava laitoksista (teurastamot, riistan käsittelylaitokset, leikkaamot ja kalastustuotteita käsittelevät laitokset), jotka mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laadituissa ja ajan tasalla pidetyissä luetteloissa, jotka komissio julkaisee.

(18)

Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tulo unioniin olisi sallittava ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa tai niiden alueilla sijaitsevilta tuotantoalueilta, jotka mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laadituissa ja ajan tasalla pidetyissä luetteloissa, jotka komissio julkaisee, jotta varmistetaan asetuksessa (EY) N:o 853/2004 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627 vahvistettujen näitä tuotteita koskevien sovellettavien erityisvaatimusten tai vähintään niitä vastaaviksi todettujen sääntöjen noudattaminen. Näiden luetteloiden julkaisemisella olisi varmistettava, että elintarvikealan toimijat ja kuluttajat ovat selvillä, miltä tuotantoalueilta eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saa tulla unioniin.

(19)

Kalastustuotteiden lähetysten tulo unioniin olisi sallittava ainoastaan silloin, kun lähetykset lähetetään tai on saatu maalla sijaitsevasta laitoksesta, kylmäkuljetusalukselta, uivalta jalostamolta tai pakastusalukselta tai valmistettu tällaisessa laitoksessa tai tällaisella aluksella, joka purjehtii sellaisen kolmannen maan lipun alla, joka mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laadituissa ja ajan tasalla pidetyissä luetteloissa, jotka komissio julkaisee, jotta varmistetaan unionin vaatimusten ja erityisesti asetuksessa (EY) N:o 853/2004 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627 vahvistettujen kalastustuotteita koskevien erityisvaatimusten tai vähintään niitä vastaaviksi todettujen sääntöjen noudattaminen. Näiden luetteloiden julkaisemisella olisi varmistettava, että elintarvikealan toimijat ja kuluttajat ovat selvillä, miltä aluksilta kalastustuotteita saa tulla unioniin.

(20)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettuja eläinperäisten tuotteiden unioniin tuloa koskevia edellytyksiä ei sovelleta elintarvikesekoituksiin. Kyseisessä asetuksessa edellytetään kuitenkin, että elintarvikesekoituksia tuovien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että tällaisiin elintarvikkeisiin sisältyvät jalostetut eläinperäiset tuotteet täyttävät kyseisessä asetuksessa vahvistetut vaatimukset.

(21)

Elintarvikesekoituksiin liittyvä riski riippuu ainesosien tyypistä ja niiden varastointiolosuhteista. Elintarvikesekoitusten lähetyksiä koskevia vaatimuksia olisi tämän vuoksi vahvistettava sen varmistamiseksi, että riskin aiheuttavia elintarvikesekoituksia viedään maista, joista vienti unioniin on sallittua komission päätöksen 2007/777/EY (17), komission päätöksen 2006/766/EY (18), komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (19), komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 (20) ja komission päätöksen 2011/163/EU (21) nojalla.

(22)

Asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustetussa elintarvikkeita ja rehuja koskevassa nopeassa hälytysjärjestelmässä vastaanotettujen ilmoitusten määrän perusteella tiettyjen markkinoille ihmisravinnoksi saatettujen eläinten ja tavaroiden lähetyksiin liittyy suurempi riski siitä, ettei elintarviketurvallisuutta koskevia unionin vaatimuksia noudateta. Jokaisesta tällaisesta markkinoille ihmisravinnoksi saatetusta eläinten ja tavaroiden lähetyksestä olisi tämän vuoksi esitettävä erillinen todistus, kun ne saapuvat unioniin markkinoille saatettaviksi. Unionin vaatimusten noudattamisen sertifiointi saattaa myös auttaa muistuttamaan elintarvikealan toimijoita ja kolmansien maiden tai niiden alueiden toimivaltaisia viranomaisia sovellettavista unionin vaatimuksista. Kun on kyse kauttakuljetuksesta, olisi käytettävä edelleen nykyisiä kauttakuljetukseen tarkoitettuja todistuksia, joissa on eläinten terveyttä koskeva vakuutus.

(23)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, tätä asetusta olisi myös sovellettava kyseisestä päivästä. Siirtymätoimenpiteitä, joilla säädetään poikkeuksista asetuksiin (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 ja jotka koskevat elintarvikesekoitusten tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia, on vahvistettu asetuksessa (EU) 2017/185, ja niitä jatketaan 20 päivään huhtikuuta 2021 komission asetuksen (EU) 2019/759 (22) mukaisesti. Tässä asetuksessa vahvistettuja tuontivaatimuksia olisi tämän vuoksi sovellettava elintarvikesekoituksiin 20 päivästä huhtikuuta 2021 kitkattoman siirtymisen varmistamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella täydennetään asetusta (EU) 2017/625, siltä osin kuin on kyse vaatimuksista, jotka koskevat tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tuloa unioniin kolmansista maista tai niiden alueilta, sen varmistamiseksi, että ne ovat asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen sovellettavien vaatimusten tai vähintään niitä vastaaviksi todettujen vaatimusten mukaisia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset kattavat

a)

eläinten ja tavaroiden tunnistamisen seuraavien vaatimusten mukaisesti niiden unioniin tulon yhteydessä:

i)

vaatimus, jonka mukaan kyseisten eläinten ja tavaroiden on tultava sellaisesta kolmannesta maasta tai sen alueelta, joka sisältyy asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen luetteloon;

ii)

vaatimus, jonka mukaan kyseiset eläimet ja tavarat on lähetettävä laitoksista ja oltava saatu laitoksista tai valmistettu laitoksissa, jotka täyttävät asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sovellettavat vaatimukset tai vähintään niitä vastaaviksi todetut vaatimukset ja jotka sisältyvät luetteloihin, jotka on laadittu ja joita pidetään ajan tasalla asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti;

iii)

vaatimus, jonka mukaan kunkin eläinten ja tavaroiden lähetyksen mukana on oltava virallinen todistus tai virallinen varmennus tai jokin muu todiste siitä, että asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut säännöt täyttyvät, kuten yksityinen varmennus, asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;

b)

vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen eläinten ja tavaroiden tuloa unioniin jostakin kolmannesta maasta tai sen alueelta, joka sisältyy asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 2 kohdan mukaiseen luetteloon;

c)

vaatimukset, joiden mukaan tiettyjen tavaroiden lähetykset kolmansista maista on lähetettävä laitoksista ja oltava saatu laitoksista tai valmistettu laitoksissa, jotka täyttävät asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sovellettavat vaatimukset tai vähintään niitä vastaaviksi todetut vaatimukset ja jotka sisältyvät luetteloihin, jotka on laadittu ja joita pidetään ajan tasalla asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti;

d)

asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan mukaisesti vahvistettujen vaatimusten lisäksi vaatimukset, jotka koskevat seuraavien erityisten hyödykkeiden unioniin tuloa niiden saattamiseksi markkinoille:

i)

tuore liha, jauheliha, raakalihavalmisteet, lihavalmisteet, mekaanisesti erotettu liha ja gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet;

ii)

elävät simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot;

iii)

kalastustuotteet;

iv)

elintarvikesekoitukset;

e)

niitä virallisia todistuksia, virallisia varmennuksia ja yksityisiä varmennuksia koskevat lisävaatimukset, joiden on oltava tiettyjen eläinten ja tavaroiden mukana niiden tullessa unioniin.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a)

muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut eläimet ja tavarat – jos kyseisten eläinten ja tavaroiden määränpäästä ei ole päätetty niiden saapuessa unioniin, tätä asetusta kuitenkin sovelletaan;

b)

ihmisravinnoksi tarkoitetut eläimet ja tavarat, jotka vain kuljetetaan unionin kautta ilman, että ne saatettaisiin markkinoille.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’vastaavalla’ asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan e alakohdassa määriteltyä vastaavaa;

2)

’markkinoille saattamisella’ asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä markkinoille saattamista;

3)

’laitoksella’ asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä laitosta;

4)

’yksityisellä varmennuksella’ maahantuovan elintarvikealan toimijan allekirjoittamaa varmennusta;

5)

’tuoreella lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.10 kohdassa määriteltyä tuoretta lihaa;

6)

’jauhelihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.13 kohdassa määriteltyä jauhelihaa;

7)

’raakalihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.15 kohdassa määriteltyjä raakalihavalmisteita;

8)

’lihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa määriteltyjä lihavalmisteita;

9)

’mekaanisesti erotetulla lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.14 kohdassa määriteltyä mekaanisesti erotettua lihaa;

10)

’gelatiinilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.7 kohdassa määriteltyä gelatiinia;

11)

’kollageenilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.8 kohdassa määriteltyä kollageenia;

12)

’simpukoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määriteltyjä simpukoita;

13)

’kalastustuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyjä kalastustuotteita;

14)

’elintarvikesekoituksilla’ elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita;

15)

’matelijoilla’ eläimiä, jotka kuuluvat lajeihin Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus tai Pelodiscus sinensis;

16)

’matelijoiden lihalla’ tarhatuista matelijoista saatuja – jalostamattomia tai jalostettuja – syötäviä osia, jotka on tarvittaessa hyväksytty asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja sisällytetty komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/2470 (23) olevaan luetteloon;

17)

’hyönteisillä’ elintarvikkeita, jotka koostuvat, ovat peräisin tai on valmistettu hyönteisistä tai niiden osista, mukaan luettuina hyönteisten elävät vaiheet, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi, jotka on tarvittaessa hyväksytty asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja jotka on sisällytetty täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/2470 olevaan luetteloon;

18)

’iduilla’ komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 208/2013 (24) 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjä ituja;

19)

’alkutuotannolla’ asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 17 alakohdassa määriteltyä alkutuotantoa;

20)

’teurastamolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.16 kohdassa määriteltyä teurastamoa;

21)

’riistan käsittelylaitoksella’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.18 kohdassa määriteltyä riistan käsittelylaitosta;

22)

’leikkaamolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.17 kohdassa määriteltyä leikkaamoa;

23)

’tuotantoalueella’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.5 kohdassa määriteltyä tuotantoaluetta;

24)

’uivalla jalostamolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.2 kohdassa määriteltyä uivaa jalostamoa;

25)

’pakastusaluksella’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.3 kohdassa määriteltyä pakastusalusta;

26)

’kylmäkuljetusaluksella’ alusta, jossa voidaan säilyttää ja kuljettaa tavaroita kuormalavoille pakattuina tai irtolastina tiloissa, joiden lämpötila on vakioitu;

27)

’elintarvikealan toimijalla’ asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 3 alakohdassa määriteltyä elintarvikealan toimijaa.

3 artikla

Eläimet ja tavarat, joiden edellytetään tulevan kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka sisältyvät asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun luetteloon

Seuraavien ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka sisältyvät täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/626 3–22 artiklassa vahvistettuun kyseisten eläinten ja tavaroiden luetteloon:

a)

eläinperäiset tuotteet, mukaan luettuina matelijoiden liha ja kuolleet kokonaiset hyönteiset, hyönteisten osat tai jalostetut hyönteiset, joita varten on vahvistettu asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan 2–5, 15 ja 16 ryhmässä yhdistetyn nimikkeistön koodit, jäljempänä ’CN-koodit’, ja harmonoidun järjestelmän koodit, jäljempänä ’HS-koodit’, nimikkeissä 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 ja 9602, kun nämä tuotteet on tarkoitettu ihmisravinnoksi;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan CN-koodiin 0106 49 00 kuuluvat elävät hyönteiset.

4 artikla

Tiettyjen eläinten ja tavaroiden tuloa unioniin kolmannesta maasta tai sen alueelta koskevat lisävaatimukset

Komissio päättää asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi kolmansien maiden tai niiden alueiden sisällyttämisestä kyseisen asetuksen 126 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun luetteloon ainoastaan, jos komissio toteaa seuraavat vaatimukset vähintään 3 artiklassa tarkoitettuja eläimiä ja tavaroita koskevia asiaankuuluvia unionin vaatimuksia vastaaviksi:

a)

kolmannen maan lainsäädäntö

i)

eläinperäisten elintarvikkeiden tuotannosta;

ii)

eläinlääkkeiden käytöstä, mukaan luettuina niiden kieltämistä tai sallimista, niiden jakelua ja markkinoille saattamista koskevat säännöt sekä hallintoa ja tarkastusta koskevat säännöt;

iii)

rehujen valmistuksesta ja käytöstä, mukaan luettuina lisäaineiden käyttömenetelmät ja lääkerehujen valmistus ja käyttö sekä rehujen valmistukseen käytettävien raaka-aineiden ja itse lopputuotteen hygieniataso;

b)

unioniin tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotannossa, valmistuksessa, käsittelyssä, varastoinnissa ja lähettämisessä nykyisin vallitsevat hygieniaolosuhteet;

c)

kolmannesta maasta peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden kaupan pitämisestä saatu kokemus ja unioniin saavuttaessa suoritetun virallisen valvonnan tulokset;

d)

jos saatavilla, komission kolmannessa maassa sellaisten muiden eläinten ja tavaroiden, joiden osalta kyseinen kolmas maa sisältyy jo asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 2 kohdan mukaiseen luetteloon, osalta suorittaman valvonnan tulokset, erityisesti tarkastuksen kohteena olevan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin tulokset ja toimet, joita toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet komission tällaisten tarkastusten jälkeen niille antamien suositusten perusteella;

e)

tarvittaessa komission hyväksymän zoonoosien torjuntaohjelman olemassaolo, sen täytäntöönpano ja siitä tiedottaminen;

f)

tarvittaessa direktiivin 96/23/EY mukaisesti hyväksymän jäämien valvontaohjelman olemassaolo, sen täytäntöönpano ja siitä tiedottaminen.

5 artikla

Tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin kolmannesta maasta koskevat vaatimukset laitosten osalta

1.   Seuraavien tavaroiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos kyseiset lähetykset on lähetetty ja saatu laitoksista tai valmistettu laitoksissa, jotka mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti laadituissa ja ajan tasalla pidetyissä luetteloissa:

a)

eläinperäiset tuotteet, joita koskevat vaatimukset on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III ja joita varten on vahvistettu asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan 2–5, 15 ja 16 ryhmässä CN-koodit ja HS-koodit nimikkeissä 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 ja 4110;

b)

seuraaviin HS-koodeihin kuuluvat idut: asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan koodit 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 tai 1214 90.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laitokset voidaan sisällyttää asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin luetteloihin ainoastaan, jos kolmas maa antaa asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan ii ja iv alakohdassa vahvistettujen takeiden lisäksi seuraavat takeet:

a)

tällaiset laitokset samoin kuin kyseisten eläinperäisten tuotteiden valmistuksessa käytettyjä eläinperäisiä raaka-aineita käsittelevät laitokset täyttävät asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sovellettavat vaatimukset, erityisesti asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimukset, tai vähintään niitä vastaaviksi todetut vaatimukset;

b)

laitokset käsittelevät tarvittaessa vain sellaisia eläinperäisiä raaka-aineita, jotka tulevat kolmansista maista, joilla on direktiivin 96/23/EY mukaisesti hyväksytty jäämien valvontasuunnitelma kyseisen tuoteryhmän osalta, tai jäsenvaltioista;

c)

sillä on todelliset valtuudet estää laitoksia harjoittamasta vientiä unioniin siinä tapauksessa, että kyseiset laitokset eivät täytä asiaankuuluvia unionin vaatimuksia tai vähintään niitä vastaaviksi todettuja vaatimuksia.

3.   Komissio toimittaa jäsenvaltioille uudet ja ajan tasalle saatetut luettelot, jotka se vastaanottaa kolmannen maan toimivaltaisilta viranomaisilta asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan iii alakohdan mukaisesti, ja julkaisee nämä luettelot verkkosivustollaan.

4.   Jäsenvaltioiden on sallittava 1 kohdassa tarkoitettujen lähetysten tulo unioniin edellyttäen, että kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset myöntävät viralliset todistukset, joiden on sovellettavien unionin sääntöjen nojalla oltava tällaisten lähetysten mukana, siitä päivästä lähtien, jona komissio julkaisee 1 kohdassa tarkoitetut luettelot.

6 artikla

Laitokset, joihin ei sovelleta 5 artiklan 1 kohdan vaatimuksia

Edellä 5 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta laitoksiin, jotka harjoittavat vain seuraavia toimintoja:

a)

alkutuotanto;

b)

kuljetustoiminta;

c)

sellaisten eläinperäisten tuotteiden varastointi, jotka eivät edellytä lämpötilasäädettyjä varastointiolosuhteita;

d)

asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa XVI jaksossa tarkoitettujen ja asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan nimikkeen 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 tai 3503 CN-koodeihin kuuluvien pitkälle jalostettujen kondroitiinisulfaatin, hyaluronihapon, muiden hydroloitujen rustotuotteiden, kitosaanin, glukosamiinin, juoksutteen, kalanrakkoselvikkeiden ja aminohappojen tuotanto.

7 artikla

Tuoreen lihan, jauhelihan, raakalihavalmisteiden, lihavalmisteiden, mekaanisesti erotetun lihan ja gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden lähetyksiä koskevat vaatimukset

Seuraavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos ne on valmistettu raaka-aineista, jotka on saatu teurastamoista, riistan käsittelylaitoksista, leikkaamoista ja kalastustuotteita käsittelevistä laitoksista, jotka mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laadituissa ja ajan tasalla pidetyissä luetteloissa:

a)

tuore liha;

b)

jauheliha;

c)

raakalihavalmisteet;

d)

lihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha;

e)

gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet, joita tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson I luvun 4 kohdan a alakohdassa ja XV jakson I luvun 4 kohdan a alakohdassa.

8 artikla

Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetyksiä koskevat vaatimukset

1.   Sen estämättä, mitä 6 artiklassa säädetään, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden, joita varten on vahvistettu CN-koodit asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan nimikkeessä 0307, lähetyksiä saa tulla unioniin ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa sijaitsevilta tuotantoalueilta, jotka mainitaan kyseisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laatimissa luetteloissa, jotka komissio julkaisee.

2.   Seuraavia tuotteita saa tulla unioniin tuotantoalueilta, joita kolmannen maan toimivaltainen viranomainen ei ole luokitellut asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti:

a)

kampasimpukat (Pectinidae), paitsi kun toimivaltaiset viranomaiset voivat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 57 artiklalla perustetuista virallisista valvontaohjelmista saatujen tietojen perusteella luokitella asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VII jakson IX luvun 2 kohdassa esitetyt pyyntialueet;

b)

merikotilot, jotka eivät ole siivilöijiä, ja varsinaiset merimakkarat (Holothuroidea), jotka eivät ole siivilöijiä.

9 artikla

Tuotantoalueiden luetteloiden laatiminen

1.   Ennen kuin kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset laativat 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luettelot, on otettava erityisesti huomioon ne takeet, jotka kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 52 artiklan vaatimusten noudattamisesta tuotantoalueiden luokittelun ja valvonnan osalta.

Komissio toteuttaa paikalla tehtävän valvontakäynnin ennen tällaisten luetteloiden laatimista.

2.   Kun 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luettelot on laadittu ja kun kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset tarjoavat riittävät takeet vastuullaan olevien tuotantoalueiden hallinnasta ja valvonnasta, komission ei tarvitse tehdä paikalla tapahtuvaa valvontakäyntiä ennen kuin uusi tuotantoalue lisätään 5 artiklan mukaisesti laadittuun olemassa olevaan luetteloon.

10 artikla

Kalastustuotteita koskevat erityisvaatimukset

Sellaisten kalastustuotteiden lähetyksiä, joita varten on vahvistettu CN-koodit asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan nimikkeessä 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1603, 1604, 1605 tai 2106, saa tulla unioniin markkinoille saatettaviksi ainoastaan, jos ne on missä tahansa tuotantovaiheessaan saatu maalla sijaitsevasta tuotantolaitoksesta, uivasta jalostamosta tai pakastusalukselta tai valmistettu tällaisessa laitoksessa tai tällaisella aluksella tai varastoitu kylmävarasto- tai kylmäkuljetusaluksella, joka mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti laaditussa ja ajan tasalla pidetyssä luettelossa, jonka komissio julkaisee.

11 artikla

1.   Alus voidaan sisällyttää asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin laitosten luetteloihin edellyttäen, että aluksen lippuvaltiona olevan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ja sellaisen toisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset, jolle aluksen lippuvaltiona olevan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat siirtäneet vastuun kyseisen aluksen tarkastamisesta, toimittavat komissiolle yhteisen tiedonannon siitä, että kaikki seuraavat neljä vaatimusta täyttyvät:

a)

molemmat kolmannet maat mainitaan asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan mukaisesti laaditussa sellaisten kolmansien maiden tai niiden alueiden luettelossa, joista kalastustuotteiden tulo unioniin on sallittua;

b)

kaikki kyseisestä aluksesta peräisin olevat kalastustuotteet, jotka on määrä saattaa unionin markkinoille, tuodaan maihin suoraan siihen kolmanteen maahan, jolle aluksen lippuvaltiona oleva kolmas maa on siirtänyt kyseisten alusten tarkastamista koskevan vastuun;

c)

toimivaltaiset viranomaiset, joille tarkastusvastuu on siirretty, ovat tarkastaneet aluksen ja ilmoittaneet sen olevan sovellettavien unionin vaatimusten mukainen;

d)

toimivaltaiset viranomaiset, joille tarkastusvastuu on siirretty, ovat ilmoittaneet tarkastavansa aluksen säännöllisesti varmistaakseen, että alus on jatkuvasti sovellettavien unionin vaatimusten mukainen.

2.   Alus voidaan sisällyttää asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin laitosten luetteloihin aluksen lippuvaltiona olevan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten ja sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jolle aluksen lippuvaltiona olevan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat siirtäneet vastuun kyseisen aluksen tarkastamisesta, annettua yhteisen tiedonannon siitä, että kaikki seuraavat kolme vaatimusta täyttyvät:

a)

kaikki asianomaisesta aluksesta tulevat kalastustuotteet, jotka on määrä saattaa unionin markkinoille, tuodaan maihin suoraan kyseiseen jäsenvaltioon;

b)

kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tarkastaneet aluksen ja ilmoittaneet sen olevan sovellettavien unionin vaatimusten mukainen;

c)

kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet tarkastavansa aluksen säännöllisesti varmistaakseen, että alus on jatkuvasti sovellettavien unionin vaatimusten mukainen.

3.   Kun kalastustuotteiden lähetyksiä tulee unioniin suoraan kolmannen maan lipun alla purjehtivalta kylmäkuljetusalukselta, uivalta jalostamolta tai pakastusalukselta, kapteeni voi allekirjoittaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/628 (25) 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun virallisen todistuksen.

12 artikla

Elintarvikesekoitusten lähetyksiä koskevat vaatimukset

1.   Sellaisten elintarvikesekoitusten lähetyksiä, joihin viitataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan nimikkeiden 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 ja 2106 HS-koodeilla, saa tulla unioniin markkinoille saatettaviksi ainoastaan, jos kukin elintarvikesekoitukseen sisältyvä jalostettu eläinperäinen tuote on joko tuotettu laitoksissa, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa tai niiden alueilla ja joiden on sallittua viedä kyseisiä jalostettuja eläinperäisiä tuotteita unioniin 5 artiklan mukaisesti, tai jäsenvaltioissa sijaitsevissa laitoksissa.

2.   Kunnes komissio on laatinut sellaisten kolmansien maiden tai niiden alueiden luettelon, joista on sallittua viedä elintarvikesekoituksia unioniin, kolmansista maista tai niiden alueilta peräisin olevien elintarvikesekoitusten lähetyksiä saa tulla unioniin, edellyttäen että noudatetaan seuraavia sääntöjä:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elintarvikesekoitusten, jotka on kuljetettava tai varastoitava valvotussa lämpötilassa, on oltava peräisin kolmansista maista tai niiden alueilta, joista jokaisen lopputuotteeseen sisältyvän jalostetun eläinperäisen tuotteen vienti unioniin on sallittua päätöksen 2007/777/EY, asetuksen (EU) N:o 605/2010, päätöksen 2006/766/EY, asetuksen (EY) N:o 798/2008 ja päätöksen 2011/163/EU nojalla;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elintarvikesekoitusten, joita ei tarvitse kuljettaa tai varastoida valvotussa lämpötilassa ja jotka sisältävät minkä tahansa määrän lihajalostetta, on oltava peräisin kolmansista maista tai niiden alueilta, joista elintarvikesekoitukseen sisältyvien lihavalmisteiden vienti unioniin on sallittua päätöksen 2007/777/EY ja päätöksen 2011/163/EU nojalla;

c)

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elintarvikesekoitusten, joita ei tarvitse kuljettaa tai varastoida valvotussa lämpötilassa ja jotka sisältävät muita jalostettuja eläinperäisiä tuotteita kuin lihajalosteita, joita koskevat vaatimukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III, on oltava peräisin kolmansista maista tai niiden alueilta, joista lihavalmisteiden, meijerituotteiden, ternimaitotuotteiden, kalastustuotteiden tai munatuotteiden vienti unioniin on sallittua eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevien unionin vaatimusten pohjalta ja jotka sisältyvät kyseisistä eläinperäisistä tuotteista vähintään yhden osalta päätöksen 2007/777/EY, asetuksen (EU) N:o 605/2010, päätöksen 2006/766/EY ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 mukaisiin ja direktiivin 96/23/EY mukaisesti hyväksytyn jäämien valvontasuunnitelman perusteella päätöksen 2011/163/EU liitteessä oleviin luetteloihin.

13 artikla

Viralliset todistukset

1.   Kunkin seuraavien tuotteiden lähetyksen tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos kyseisen lähetyksen mukana on virallinen todistus:

a)

eläinperäiset tuotteet, joita varten on vahvistettu CN-koodit asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan 2–5, 15 ja 16 ryhmässä ja HS-koodit nimikkeissä 1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 ja 9602, kun nämä tuotteet on tarkoitettu ihmisravinnoksi;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan CN-koodiin 0106 49 00 kuuluvat elävät hyönteiset;

c)

seuraaviin HS-koodeihin kuuluvat idut ja itujen tuotantoon tarkoitetut siemenet: asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan koodit 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 tai 1214 90.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa virallisissa todistuksissa on todistettava, että tuotteet ovat seuraavien vaatimusten mukaisia:

a)

asetuksissa (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 vahvistetut vaatimukset tai kyseisiä vaatimuksia vastaaviksi todetut säännökset;

b)

tässä asetuksessa esitetyt unioniin tuloa koskevat erityiset vaatimukset.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin virallisiin todistuksiin voi sisältyä muun kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti edellytettyjä tietoja.

4.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja ituja ja itujen tuotantoon tarkoitettuja siemeniä koskevan virallisen todistuksen on oltava lähetyksen mukana siihen saakka, kunnes se saapuu virallisessa todistuksessa ilmoitettuun määränpäähän. Jos lähetys jaetaan osiin, virallisen todistuksen jäljennöksen on seurattava kunkin lähetyksen osan mukana.

14 artikla

Yksityinen varmennus

1.   Edellä 12 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen elintarvikesekoitusten lähetysten mukana on oltava maahantuovan elintarvikealan toimijan laatima ja allekirjoittama yksityinen varmennus, jossa vahvistetaan, että lähetykset ovat asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sovellettavien vaatimusten mukaisia.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan h alakohdan mukaisesti vapautettujen tuotteiden osalta yksityisen varmennuksen on oltava tuotteiden mukana markkinoille saattamisen ajankohtana.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla yksityisellä varmennuksella on varmistettava lähetyksen jäljitettävyys, ja siihen on sisällyttävä

a)

tiedot kyseisten maahantuotujen tavaroiden lähettäjästä ja vastaanottajasta;

b)

elintarvikesekoitukseen sisältyvien kasviperäisten tuotteiden ja jalostettujen eläinperäisten tuotteiden luettelo painon mukaan alenevassa elintarvikesekoituksen valmistusajankohdan mukaisessa järjestyksessä;

c)

maahantuovan elintarvikealan toimijan ilmoittama elintarvikesekoitukseen sisältyviä jalostettuja eläinperäisiä tuotteita valmistavien laitosten hyväksyntänumero, siten kuin asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan 2 kohdassa säädetään.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa yksityisessä varmennuksessa on vakuutettava, että

a)

elintarvikesekoituksen tuottava kolmas maa tai sen alue sisältyy luetteloihin vähintään yhden seuraavassa mainitun eläinperäisten tuotteiden ryhmän osalta:

i)

lihavalmisteet;

ii)

meijerituotteet tai ternimaitotuotteet;

iii)

kalastustuotteet;

iv)

munatuotteet;

b)

elintarvikesekoituksia tuottava laitos täyttää asetuksessa (EY) N:o 852/2004 edellytettyjä vaatimuksia vastaaviksi todetut hygieniavaatimukset;

c)

elintarvikesekoitusta ei tarvitse varastoida tai kuljettaa valvotussa lämpötilassa;

d)

elintarvikesekoitukseen sisältyvät jalostetut eläinperäiset tuotteet ovat peräisin kolmansista maista tai niiden alueilta, joista kunkin jalostetun eläinperäisen tuotteen vienti unioniin on sallittua, tai unionista, ja on hankittu luetteloon sisältyvistä laitoksista;

e)

elintarvikesekoituksessa käytetyille jalostetuille eläinperäisille tuotteille on tehty vähintään sellainen käsittely, jota tällaisilta tuotteilta edellytetään päätöksen 2007/777/EY ja asetuksen (EU) N:o 605/2010 nojalla, ja tuotteelle tehdyistä prosesseista ja siihen kohdistetuista lämpötiloista on esitetty lyhyt kuvaus.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019. Edellä olevassa 12 artiklassa ja 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia sovelletaan kuitenkin 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624, annettu 8 päivänä helmikuuta 2018, lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2019, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 51).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(11)  Komission asetus (EU) 2017/185, annettu 2 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 tiettyjen säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä (EUVL L 29, 3.2.2017, s. 21).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1).

(13)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578

(14)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(15)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/626, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019, niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 31).

(16)  Komission asetus (EU) N:o 210/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti (EUVL L 68, 12.3.2013, s. 24).

(17)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

(18)  Komission päätös 2006/766/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2006, sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53).

(19)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(20)  Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1).

(21)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).

(22)  Komission asetus (EU) 2019/759, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden (elintarvikesekoitukset) tuonnille asetettujen kansanterveysvaatimusten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä (EUVL L 125, 14.5.2019, s. 11).

(23)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(24)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista (EUVL L 68, 12.3.2013, s. 16).

(25)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 101).


Top