EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0626

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/626, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019, niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/14

OJ L 131, 17.5.2019, p. 31–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/oj

17.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 131/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/626,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019,

niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan,

on kuullut pysyvää kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan säännöt sellaista virallista valvontaa ja sellaisia muita virallisia toimia varten, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tarkastaakseen, että unionin lainsäädäntöä noudatetaan muun muassa elintarvikkeiden turvallisuuden alalla tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa. Siinä säädetään erityisesti, että tiettyjä eläimiä ja tavaroita saa tulla unioniin ainoastaan komission tätä tarkoitusta varten laatimaan luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta tai sen alueelta.

(2)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/625 (2) täydennetään asetusta (EU) 2017/625 siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tuloa unioniin kolmansista maista tai niiden alueilta koskevista edellytyksistä sen varmistamiseksi, että ne ovat asetuksen (EU) 2017/625 (elintarviketurvallisuus) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen vaatimusten tai vähintään niitä vastaaviksi todettujen vaatimusten mukaiset. Näihin edellytyksiin sisältyy niiden ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden yksilöiminen, joihin sovelletaan vaatimusta, jonka mukaan niiden on tultava asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti luetellusta kolmannesta maasta tai sen alueelta.

(3)

Niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luettelot, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tulo unioniin on sallittua, vahvistetaan, jotta voidaan varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (3), joka kumotaan 14 päivänä joulukuuta 2019 asetuksella (EU) 2017/625, 11 artiklan 1 kohdan mukaisten elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten ja neuvoston direktiivin 2002/99/EY (4) 8 artiklan 1 kohdan mukaisten eläinten terveyttä koskevien vaatimusten noudattaminen. Kun on katsottu olevan välttämätöntä noudattaa sekä ihmisten että eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia, nämä molemmat näkökohdat huomioivia yhteisiä luetteloita on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/759 (5), komission asetuksella (EU) N:o 206/2010 (6), komission asetuksella (EY) N:o 119/2009 (7), komission päätöksellä 2007/777/EY (8), komission päätöksellä 2003/779/EY (9) ja komission asetuksella (EU) N:o 605/2010 (10).

(4)

Sellaisia kolmansia maita tai niiden alueita koskevia luetteloita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tulo unioniin on sallittua kansanterveyteen liittyvien näkökohtien perusteella, on lisäksi vahvistettu komission päätöksessä 2006/766/EY (11), joka on tehty asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklan 1 kohdan nojalla.

(5)

Koska asetus (EY) N:o 854/2004 korvataan asetuksella (EU) 2017/625 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen ja jotta käytössä olisi yksi ainoa säädös, johon on koottu yhteen kaikki kolmannet maat tai niiden alueet, jotka on elintarvikkeiden tai elintarviketurvallisuuden näkökulmasta mainittava luetteloissa, jotta niistä saa tulla tiettyjä eläimiä ja tavaroita unionin markkinoille, tässä asetuksessa on aiheellista vahvistaa kyseisten eläinten ja tavaroiden luettelot.

(6)

Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (12) täytäntöönpanon yhteydessä on käynnissä keskustelu sellaisten kolmansien maiden tai niiden alueiden luettelon laatimista koskevista vaatimuksista, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tulo unioniin sallitaan eläinten terveyteen liittyvistä syistä, on myös aiheellista säätää näiden eläinperäisten tuotteiden luetteloista vahvistamalla ristiviittaukset olemassa oleviin, eläinten terveyteen liittyvistä syistä laadittuihin luetteloihin, jotta vältetään päällekkäiset luettelot. Nämä luettelot on laadittu asetuksen (EY) N:o 854/2004 ja neuvoston direktiivin 2002/99/EY perusteella kyseisten kolmansien maiden pyynnöstä. Kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset toimittivat – saadakseen maansa sisällytettyä näihin luetteloihin – asianmukaiset takeet erityisesti unionin elintarvikelainsäädännön noudattamisen tai vastaavuuden sekä kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten organisaation osalta. Asetuksen (EU) 2017/625 mukainen näiden edellytysten noudattamisen uudelleenarviointi ei siten ole tarpeen.

(7)

Asetuksen (EU) 2017/625 panemiseksi täytäntöön on aiheellista pitää yllä yhteisiä elintarvikkeisiin ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä luetteloita sekä eläinten terveyteen liittyvistä syistä jo laadittuja, voimassa olevia luetteloita, ja noudattaa koordinoitua lähestymistapaa siten, että kolmannet maat ja niiden alueet sisällytetään luetteloon ainoastaan, jos jäämien valvontasuunnitelma on tarvittaessa hyväksytty neuvoston direktiivin 96/23/EY (13) mukaisesti.

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (14) vahvistetaan eläinperäisiä tuotteita ja elintarvikesekoituksia tuovia elintarvikealan toimijoita koskevat vaatimukset. Siinä säädetään erityisesti, että eläinperäisiä tuotteita kolmansista maista tai niiden alueilta tuovien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että lähettäjämaana toimiva kolmas maa sisältyy sellaisten kolmansien maiden luetteloon, joista kyseisten tuotteiden tuonti on sallittua.

(9)

Komission asetuksessa (EU) 2017/185 (15) säädetään siirtymätoimenpiteistä, joilla vahvistetaan poikkeuksia asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetyistä tuontiedellytyksistä ja joita sovelletaan tiettyihin eläinperäisiin tuotteisiin 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

(10)

Kolmansien maiden tai niiden alueiden lisäluetteloita on näin ollen vahvistettava viimeistään ennen asetuksessa (EU) 2017/185 vahvistettujen siirtymätoimenpiteiden umpeutumista, jotta kyseisten eläinperäisten tuotteiden lähetysten tulo unioniin ei keskeytyisi. Luettelot olisi vahvistettava erityisesti sulatetun eläinrasvan ja proteiinijäännöksen, matelijoiden lihan, hyönteisten sekä eläinten suolien osalta.

(11)

Elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat peräisin tai on valmistettu hyönteisistä tai niiden osista, elävät hyönteiset mukaan luettuina, kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (16) mukaisen uuselintarvikkeiden hyväksynnän piiriin. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa näiden tuoteryhmien luettelo.

(12)

Ennen asetuksessa (EU) 2017/185 säädettyjen siirtymätoimenpiteiden päättymistä on tässä asetuksessa tarpeen vahvistaa luettelo muista eläinperäisistä tuotteista kuin niistä, joita varten on jo vahvistettu omat luettelonsa, jotta ei vaarannettaisi sellaisten nykyisin tuotavien eläinperäisten tuotteiden tuloa unioniin, jotka ovat eurooppalaisille elintarvikealan toimijoille välttämättömiä.

(13)

Asetuksessa (EU) 2017/185 tietyille eläinperäisille tuotteille ja elintarvikesekoituksille vahvistetut siirtymätoimenpiteet otettiin käyttöön, koska kyseisistä tuotteista aiheutuu ihmisten terveydelle vain vähäinen riski joko siksi, että niitä nautitaan hyvin vähäisiä määriä, tai siksi, että kyseisten tuotteiden valmistuksella suljetaan suurelta osin pois ihmisten terveydelle aiheutuva riski. Tämän vuoksi on kohtuutonta vaatia kolmansilta mailta kaikki asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 3 kohdan ja delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 4 artiklan mukaiset todisteet ja takeet.

(14)

Luettelot olisi vahvistettava tässä asetuksessa ja poistettava täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/759 ja päätöksestä 2006/766/EY. Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/759 olisi sen vuoksi muutettava ja päätös 2006/766/EY kumottava.

(15)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, myös tätä asetusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä.

(16)

Luettelot kolmansista maista tai niiden alueista, joista eläinten suolia sisältävien lähetysten tulo unioniin on näiden maiden tai alueiden eläinten terveystilanteen pohjalta sallittua, vahvistetaan asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti vasta 21 päivästä huhtikuuta 2021 alkaen. On aiheellista, että niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloa, joista ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläinten suolia sisältävien lähetysten tulo unioniin on sallittua, sovelletaan vasta samasta päivästä alkaen. Siirtymätoimenpiteitä, joilla vahvistetaan poikkeuksia kansanterveysvaatimuksista eläinten suolia sisältävien lähetysten unioniin tulon osalta, olisi tämän vuoksi jatkettava 20 päivään huhtikuuta 2021 saakka.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tämä asetus koskee sellaisten kolmansien maiden tai niiden alueiden luetteloita, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten tulo unioniin on elintarviketurvallisuuden näkökulmasta sallittua asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’tuoreella lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.10 kohdassa määriteltyä tuoretta lihaa;

2)

’raakalihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.15 kohdassa määriteltyjä raakalihavalmisteita;

3)

’lihalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa määriteltyä lihaa;

4)

’siipikarjalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.3 kohdassa määriteltyä siipikarjaa;

5)

’luonnonvaraisella riistalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.5 kohdassa määriteltyä luonnonvaraista riistaa;

6)

’munilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 5.1 kohdassa määriteltyjä munia;

7)

’munatuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.3 kohdassa määriteltyjä munatuotteita;

8)

’lihavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa määriteltyjä lihavalmisteita;

9)

’käsitellyillä mahoilla, rakoilla ja suolilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.9 kohdassa määriteltyjä käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia;

10)

’simpukoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määriteltyjä simpukoita;

11)

’kalastustuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyjä kalastustuotteita;

12)

’raakamaidolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 4.1 kohdassa määriteltyä raakamaitoa;

13)

’meijerituotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.2 kohdassa määriteltyjä meijerituotteita;

14)

’ternimaidolla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson 1 kohdassa määriteltyä ternimaitoa;

15)

’ternimaitotuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson 2 kohdassa määriteltyjä ternimaitotuotteita;

16)

’sammakonreisillä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 6.1 kohdassa määriteltyjä sammakonreisiä;

17)

’etanoilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 6.2 kohdassa määriteltyjä etanoita;

18)

’sulatetulla eläinrasvalla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.5 kohdassa määriteltyä sulatettua eläinrasvaa;

19)

’proteiinijäännöksellä’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.6 kohdassa määriteltyä proteiinijäännöstä;

20)

’gelatiinilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.7 kohdassa määriteltyä gelatiinia;

21)

’kollageenilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.8 kohdassa määriteltyä kollageenia;

22)

’hunajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (17) liitteessä II olevan IX osan 1 kohdassa määriteltyä hunajaa;

23)

’mehiläistuotteilla’ asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevan IX osan 2 kohdassa määriteltyjä mehiläistuotteita;

24)

’matelijoiden lihalla’ asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 16 kohdassa määriteltyä matelijoiden lihaa;

25)

’hyönteisillä’ asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 17 kohdassa määriteltyjä hyönteisiä.

3 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan ja raakalihavalmisteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan ja raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EU) N:o 206/2010 14 artiklan a alakohdan mukaisesti.

4 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, siipikarjasta saatujen raakalihavalmisteiden, munien ja munatuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, siipikarjasta saatujen raakalihavalmisteiden, munien ja munatuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EY) N:o 798/2008 (18) 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista luonnonvaraisten jäniseläinten, muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten, sekä tarhattujen kanien lihan tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen luonnonvaraisten jäniseläinten, muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten, sekä tarhattujen kanien lihan lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EY) N:o 119/2009 3 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolien, muiden kuin eläinten suolien (casings), tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolien, muiden kuin eläinten suolien (casings), lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2007/777/EY 3 artiklan b alakohdan mukaisesti.

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kuivatun lihan ja pastöroitujen lihavalmisteiden lähetyksiä saa kuitenkin tulla unioniin ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevan 3 osan mukaisesti.

7 artikla

Kolmannet maat tai alueet, joista eläinten suolien tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläinten suolia sisältävien lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2003/779/EY 1 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä I. Muiden kuin vesiviljeltyjen kampasimpukoiden (Pectinidae), joista sisälmykset ja sukurauhaset on kokonaan poistettu, lähentäjälihasten tulo unioniin on sallittava myös sellaisista kolmansista maista, jotka eivät sisälly tällaiseen luetteloon.

9 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista muiden kuin 8 artiklassa tarkoitettujen kalastustuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen muiden kuin 8 artiklassa tarkoitettujen kalastustuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä II.

10 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista raakamaidon, ternimaidon, meijerituotteiden ja ternimaitotuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, ternimaidon, meijerituotteiden ja ternimaitotuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista niiden tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EU) N:o 605/2010 2 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sammakonreisien tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sammakonreisien lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä III.

12 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XI jakson mukaisesti valmistettujen etanoiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XI jakson mukaisesti valmistettujen etanoiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan tämän asetuksen liitteessä III.

13 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista sulatetun eläinrasvan ja proteiinijäännöksen tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sulatetun eläinrasvan ja proteiinijäännöksen lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista lihavalmisteiden tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2007/777/EY 3 artiklan b alakohdan i alakohdan mukaisesti.

14 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin tulo unioniin on sallittua

1.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun nauta-, lammas-, vuohi- ja sika- sekä hevoseläimistä saadun gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista tiettyjen sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EU) N:o 206/2010 14 artiklan a alakohdan mukaisesti, tai Etelä-Koreasta, Malesiasta, Pakistanista tai Taiwanista.

2.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun siipikarjasta saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetelluista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista kyseisten lajien siipikarjanlihan tuonti unioniin on mainitun liitteen kyseisen osan mukaisesti sallittua, tai Taiwanista.

3.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun kalastustuotteista saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä II.

4.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun jäniseläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä saatavan gelatiinin ja kollageenin lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1.

15 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden tulo unioniin on sallittua

1.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen nauta-, lammas-, vuohi- ja sika- sekä hevoseläimistä saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista tiettyjen sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten tuonti unioniin on sallittua asetuksen (EU) N:o 206/2010 14 artiklan a alakohdan mukaisesti.

2.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen siipikarjasta saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa luetelluista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista kyseisten lajien siipikarjanlihan tuonti unioniin on mainitun liitteen kyseisen osan mukaisesti sallittua.

3.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen kalastustuotteista saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä II.

4.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen jäniseläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä saatavien raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1.

16 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen käsiteltyjen raaka-aineiden tulo unioniin on sallittua

1.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen nauta-, lammas-, vuohi- ja sika- sekä hevoseläimistä saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1, tai Etelä-Koreasta, Malesiasta, Pakistanista tai Taiwanista.

2.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen siipikarjasta saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1, tai Taiwanista.

3.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen kalastustuotteista saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan liitteessä II.

4.   Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen jäniseläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä saatavien käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1.

5.   Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan XIV jakson I luvun 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen käsiteltyjen raaka-aineiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, joista kyseisistä hyödykkeistä saatujen raaka-aineiden tulo on sallittua tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

17 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista hunajan ja muiden mehiläistuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen hunajan ja muiden mehiläistuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan komission päätöksen 2011/163/EU (19) liitteessä olevassa sarakkeessa ”Maa” ja joiden kohdalla on merkintä ”X” kyseisen liitteen sarakkeessa ”Hunaja”.

18 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista tiettyjen pitkälle jalostettujen tuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen pitkälle jalostettujen kondroitiinisulfaatin, hyaluronihapon, muiden hydroloitujen rustotuotteiden, kitosaanin, glukosamiinin, juoksutteen, kalanrakkoselvikkeiden ja aminohappojen lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan seuraavista kolmansista maista tai niiden alueilta:

1.

kun kyse on sorkka- ja kavioeläimistä saaduista raaka-aineista, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat sekä Etelä-Korea, Malesia, Pakistan tai Taiwan;

2.

kun kyse on kalastustuotteista saaduista raaka-aineista, kaikki liitteessä II luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

3.

kun kyse on siipikarjasta saaduista raaka-aineista, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat ja alueet.

19 artikla

Luettelo kolmansista maista, joista matelijoiden lihan tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitetun matelijoiden lihan lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan Sveitsistä (20), Botswanasta, Vietnamista, Etelä-Afrikasta tai Zimbabwesta.

20 artikla

Kolmannet maat tai alueet, joista hyönteisten tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen hyönteisten lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos tällaiset elintarvikkeet ovat peräisin ja on lähetetty kolmannesta maasta tai sen alueelta, josta hyönteiset on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/2470 (21).

21 artikla

Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista muiden eläinperäisten tuotteiden tulo unioniin on sallittua

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen muiden kuin 3–20 artiklassa tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan seuraavista kolmansista maista tai niiden alueilta:

1.

jos ne on saatu sorkka- ja kavioeläimistä, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat sekä Etelä-Korea, Malesia, Pakistan tai Taiwan;

2.

jos ne on saatu siipikarjasta, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat tai Taiwan;

3.

jos ne on saatu kalastustuotteista, liitteessä II luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

4.

jos ne on saatu jäniseläimistä ja muista luonnonvaraisista maanisäkkäistä kuin sorkka- ja kavioeläimistä, asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 1 luetellut kolmannet maat tai niiden alueet;

5.

jos ne on saatu eri lajeista, tämän artiklan 1–4 alakohdassa luetellut kolmannet maat tai niiden alueet kunkin eläinperäisen tuotteen osalta.

22 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759 seuraavasti:

1.

Kumotaan 1 artikla.

2.

Poistetaan liite I.

23 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2006/766/EY. Viittauksia päätökseen 2006/766/EY pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

24 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on sallittava edelleen 20 päivään huhtikuuta 2021 saakka 7 artiklassa tarkoitettujen eläinten suolia sisältävien lähetysten tulo alueelleen kolmansista maista tai niiden alueilta, joista tällaisten lähetysten tuonti unioniin on sallittua päätöksen 2003/779/EY 1 artiklan mukaisesti.

25 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (katso tämän virallisen lehden sivu 18).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).

(4)  Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta (EUVL L 126, 14.5.2016, s. 13).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 119/2009, annettu 9 päivänä helmikuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12).

(8)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

(9)  Komission päätös 2003/779/EY, tehty 31 päivänä lokakuuta 2003, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 285, 1.11.2003, s. 38).

(10)  Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1).

(11)  Komission päätös 2006/766/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2006, sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

(13)  Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(15)  Komission asetus (EU) 2017/185, annettu 2 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 tiettyjen säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä (EUVL L 29, 3.2.2017, s. 21).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(18)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(19)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).

(20)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(21)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).


LIITE I

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN ALUEISTA, JOISTA ELÄVIEN, JÄÄHDYTETTYJEN, PAKASTETTUJEN TAI JALOSTETTUJEN SIMPUKOIDEN, PIIKKINAHKAISTEN, VAIPPAELÄINTEN JA MERIKOTILOIDEN TULO UNIONIIN IHMISRAVINNOKSI ON SALLITTUA  (1)

MAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

HUOMAUTUKSET

AU

Australia

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (2)

 

CL

Chile

 

GL

Grönlanti

 

JM

Jamaika

Ainoastaan merikotilot

JP

Japani

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

KR

Etelä-Korea

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

MA

Marokko

Acanthocardia tuberculatum -lajiin kuuluvien jalostettujen simpukoiden mukana on oltava: a) komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 27) liitteen VI lisäyksessä V olevassa B osassa vahvistetun mallin mukainen terveyttä koskeva lisävakuutus ja b) analyysitulokset testeistä, jotka osoittavat, että simpukoissa ei ole biologisella määritysmenetelmällä havaittavaa määrää PSP-toksiinia (paralyyttistä simpukkamyrkkyä).

NZ

Uusi-Seelanti

 

PE

Peru

Ainoastaan vesiviljelystä peräisin olevat kampasimpukat (Pectinidae), joista on poistettu sisälmykset

TH

Thaimaa

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

US

Amerikan yhdysvallat

Washington State ja Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Ainoastaan pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot


(1)  Mukaan lukien ne, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55) liitteessä I olevassa 3.1 kohdassa määriteltyihin kalastustuotteisiin.

(2)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).


LIITE II

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN ALUEISTA, JOISTA MUIDEN KUIN LIITTEESSÄ I MAINITTUJEN KALASTUSTUOTTEIDEN TULO UNIONIIN ON SALLITTUA

MAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

RAJOITUKSET

AE

Arabiemiirikunnat

 

AG

Antigua ja Barbuda

Ainoastaan elävät hummerit

AL

Albania

 

AM

Armenia

Ainoastaan elävät ravut, lämpökäsitellyt muut kuin viljellyt ravut ja pakastetut muut kuin viljellyt ravut

AO

Angola

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaidžan

Ainoastaan kaviaari

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Ainoastaan vesiviljelytuotteet

BR

Brasilia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BS

Bahama

 

BY

Valko-Venäjä

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Ainoastaan merellä pyydetyt, peratut (tarvittaessa), jäädytetyt ja lopulliseen pakkaukseen pakatut kalastustuotteet

CH

Sveitsi (1)

 

CI

Norsunluurannikko

 

CL

Chile

 

CN

Kiina

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypti

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GL

Grönlanti

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Ainoastaan kalat, joita ei ole valmistettu tai jalostettu muulla tavoin kuin poistamalla pää, perkaamalla, jäähdyttämällä tai pakastamalla. Komission päätöksellä 94/360/EY (EYVL L 158, 25.6.1994, s. 41) säädettyä fyysisten tarkastusten harventamista ei sovelleta.

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israel

 

IN

Intia

 

IR

Iran

 

JM

Jamaika

 

JP

Japani

 

KE

Kenia

 

KI

Kiribatin tasavalta

 

KR

Etelä-Korea

 

KZ

Kazakstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Moldova

Ainoastaan kaviaari

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Pohjois-Makedonia

 

MM

Myanmar/Burma

 

MR

Mauritania

 

MU

Mauritius

 

MV

Malediivit

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Ranskan Polynesia

 

PG

Papua-Uusi-Guinea

 

PH

Filippiinit

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244

 

RU

Venäjä

 

SA

Saudi-Arabia

 

SB

Salomonsaaret

 

SC

Seychellit

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

Lukuun ottamatta Tristan da Cunhan ja Ascensionin saaria

 

Tristan da Cunha

Lukuun ottamatta Saint Helenan ja Ascensionin saaria

Ainoastaan hummerit (tuoreet tai jäädytetyt)

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thaimaa

 

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tansania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Amerikan yhdysvallat

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).


LIITE III

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN ALUEISTA, JOISTA ASETUKSEN (EY) N:o 853/2004 LIITTEESSÄ III OLEVAN XI JAKSON MUKAISESTI VALMISTETTUJEN SAMMAKONREISIEN JA ETANOIDEN TULO UNIONIIN IHMISRAVINNOKSI ON SALLITTUA

MAAN ISO-KOODI

KOLMAS MAA TAI SEN ALUE

RAJOITUKSET

AE

Arabiemiirikunnat

 

AL

Albania

 

AO

Angola

 

AR

Argentiina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaidžan

 

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BR

Brasilia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BS

Bahama

 

BY

Valko-Venäjä

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi (1)

 

CI

Norsunluurannikko

 

CL

Chile

 

CN

Kiina

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypti

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandinsaaret

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GL

Grönlanti

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesia

 

IL

Israel

 

IN

Intia

 

IR

Iran

 

JM

Jamaika

 

JP

Japani

 

KE

Kenia

 

KI

Kiribatin tasavalta

 

KR

Etelä-Korea

 

KZ

Kazakstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Moldova

Ainoastaan etanat

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Pohjois-Makedonia

 

MM

Myanmar/Burma

 

MR

Mauritania

 

MU

Mauritius

 

MV

Malediivit

 

MX

Meksiko

 

MY

Malesia

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibia

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Ranskan Polynesia

 

PG

Papua-Uusi-Guinea

 

PH

Filippiinit

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244

 

RU

Venäjä

 

SA

Saudi-Arabia

 

SB

Salomonsaaret

 

SC

Seychellit

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

Lukuun ottamatta Tristan da Cunhan ja Ascensionin saaria

 

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Syyria

Ainoastaan etanat

TG

Togo

 

TH

Thaimaa

 

TN

Tunisia

 

TR

Turkki

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tansania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Amerikan yhdysvallat

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).


LIITE IV

23 ARTIKLASSA TARKOITETTU VASTAAVUUSTAULUKKO

Päätös 2006/766/EY

Tämä asetus

1 artikla

8 artikla

2 artikla

9 artikla

3 artikla

4 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II


Top