EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1010

Komission asetus (EY) N:o 1010/2009, annettu 22 päivänä lokakuuta 2009 , laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 280, 27.10.2009, p. 5–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 252 - 288

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1010/oj

27.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1010/2009,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2009,

laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan, 12 artiklan 4 kohdan, 12 artiklan 5 kohdan, 13 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan 4 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan ja 52 artiklan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 säädetään yksityiskohtaisten sääntöjen ja toimenpiteiden hyväksymisestä sen säännösten soveltamiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklan 3 kohdan ja 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolmen työpäivän määräaikaa, joka on asetettu satamassa suoritettavaa purkamista tai jälleenlaivausta koskevan ennakkoilmoituksen toimittamiselle sekä ennen arvioitua saapumista paikkaan, jossa kalastustuotteet tulevat yhteisön alueelle, annettavien saalistodistusten toimittamiselle, voidaan tiettyjen tekijöiden perusteella mukauttaa. Tällaisia tekijöitä ovat kalastustuotteen tyyppi, kalavesien, purkamispaikkojen ja niiden satamien välinen välimatka, joissa kyseiset alukset on rekisteröity tai luetteloitu, yhteisön alueelle saapumisen paikan etäisyys sekä kuljetukseen käytetty väline. Tuoreet kalastustuotteet ja lentoteitse, maanteitse tai rautateitse saapuvat lähetykset edellyttävät kolmea työpäivää lyhyemmän määräajan.

(3)

Olisi varmistettava purkamista ja jälleenlaivausta koskevien ennakkoilmoitusten, purkamis- ja jälleenlaivausilmoitusten sekä tarkkailuhavaintoja koskevien ilmoitusten yhteydessä toimitettavien asiakirjojen yhdenmukaisuus. Tämän vuoksi näiden asiakirjojen mallit olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan ja 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 9 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on tarkastettava nimetyissä satamissaan vähintään viisi prosenttia kolmansien maiden kalastusalusten purkamis- ja jälleenlaivaustoimista sekä suoritettava asetuksen säännösten asianmukaisen noudattamisen varmistamiseksi tarvittavat tarkistukset riskinhallinnan perusteella määriteltyjen arviointiperusteiden sekä kansallisella tai yhteisön tasolla laadittujen riskinhallintaperusteiden mukaisesti. On aiheellista vahvistaa tarkistus- ja varmennustoimia varten yhteiset riskinhallintaperusteet, jotta varmistetaan oikea-aikaiset riskianalyysit sekä valvontatietojen kokonaisvaltaiset arvioinnit. Yhteisillä perusteilla pyritään varmistamaan yhdenmukaiset tarkistukset ja varmennukset kaikissa jäsenvaltioissa sekä tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille toimijoille.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 52 artiklassa säädetään, että mainitun asetuksen soveltamisen edellyttämät toimenpiteet hyväksytään komiteamenettelyä noudattaen. Yhteisön olisi otettava huomioon todistusjärjestelmän asianmukaiseen soveltamiseen liittyvät mahdolliset kapasiteettirajoitteet, minkä vuoksi on aiheellista mukauttaa järjestelmää pienten kalastusalusten pyytämien tiettyjen kalastustuotteiden osalta ottamalla käyttöön yksinkertaistettu saalistodistus. Pienimuotoista kalastustoimintaa koskevan yleisen määritelmän puuttuessa olisi vahvistettava tietyt perusteet, joiden täyttyessä viejä voi pyytää yksinkertaistetun saalisilmoituksen varmentamista. Näissä perusteissa olisi otettava huomioon ensisijaisesti kyseisten kalastusalusten rajallinen kapasiteetti, johon nähden tavanomaisen saalistodistusjärjestelmän soveltaminen olisi kohtuuttoman raskasta.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 13 artiklan 1 kohdassa säädetään alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä sovittujen ja voimassa olevien saaliiden dokumentointijärjestelyjen hyväksymisestä, jos ne täyttävät mainitussa asetuksessa säädetyt vaatimukset. Joidenkin tällaisten järjestelyjen voidaan katsoa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1005/2008 vaatimukset, kun taas joihinkin toisiin olisi sovellettava lisäedellytyksiä.

(7)

Sellaisten talouden toimijoiden, jotka täyttävät hyväksytyn talouden toimijan aseman saamista koskevat vaatimukset, olisi voitava soveltaa yksinkertaistettua menettelyä tuodessaan kalastustuotteita yhteisön alueelle. On tarpeen vahvistaa kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat yhteiset edellytykset hyväksytyn talouden toimijan todistuksen myöntämiselle, muuttamiselle tai peruuttamiselle taikka hyväksytyn talouden toimijan aseman keskeyttämiselle tai kumoamiselle, sekä säännöt, jotka koskevat hyväksytyn taloudellisen toimijan todistusten hakemista ja myöntämistä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 12 artiklan 4 kohdassa säädetään komission ja kolmansien maiden välisestä hallinnollisesta yhteistyöstä aloilla, jotka liittyvät saalistodistusta koskevien säännösten soveltamiseen. Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 20 artiklan 4 kohdan mukaisen yhteistyöjärjestelyn puitteissa ja jos asiasta sovitaan lippuvaltioiden kanssa, saalistodistus voidaan laatia, varmentaa tai toimittaa sähköisesti tai se voidaan korvata sähköisillä jäljitysjärjestelmillä, joilla voidaan taata sama viranomaisten suorittaman valvonnan taso. Näitä lippuvaltioiden kanssa sovittuja hallinnollisia järjestelyjä olisi saatettava säännöllisesti ajan tasalle ja niistä olisi annettava hyvissä ajoin tietoa jäsenvaltioille ja yleisölle.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 51 artiklan 2 kohdan mukaisesti otetaan käyttöön jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja komission välinen keskinäisen avunannon järjestelmä. Tällainen hallinnollinen yhteistyö on tärkeää pyrittäessä varmistamaan, että yhteisön saalistodistuksia koskevaa järjestelyä voidaan soveltaa asianmukaisesti ja että LIS-kalastusta tutkitaan ja siitä rangaistaan asianmukaisesti. Tämän vuoksi olisi laadittava säännöt, jotka koskevat järjestelmällistä ja joko pyynnöstä tai oma-aloitteisesti tapahtuvaa tietojenvaihtoa sekä mahdollisuutta pyytää toiselta jäsenvaltiolta täytäntöönpanotoimia ja hallinnollisia tiedoksiantoja. Tietojenvaihtoa ja avunantopyyntöjä varten olisi laadittava käytännön menettelyt. Tällaiset säännökset eivät kuitenkaan voi vaikuttaa muun muassa oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevien sääntöjen soveltamiseen jäsenvaltioissa.

(10)

Yksilöiden suojeluun jäsenvaltioiden toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (2). Yksilön suoja komission toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä kuuluu yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (3) soveltamisalaan, ja mainittua asetusta sovelletaan kokonaisuudessaan tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, erityisesti kun kyse on salassapitovaatimuksista ja tietojenkäsittelyn turvallisuudesta, henkilötietojen siirrosta keskusjärjestelmästä jäsenvaltioiden kansallisiin järjestelmiin, tietojenkäsittelyn laillisuudesta ja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista saada itseään koskevia tietoja ja oikaista niitä.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 liitettä I, jossa luetellaan ”kalastustuotteiden” määritelmän ulkopuolelle jäävät tuotteet, voidaan tarkistaa vuosittain 12 artiklan 5 kohtaa noudattaen II, III, IV, V, VIII, X ja XII luvun mukaisesti saatujen tietojen perusteella. Sen vuoksi liitettä I olisi muutettava mainitun asetuksen 20 artiklan 4 kohdassa säädetyn yhteistyön kautta saatujen tietojen perusteella.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   OSASTO

KOLMANSIEN MAIDEN KALASTUSALUSTEN TARKASTUKSET JÄSENVALTIOIDEN SATAMISSA

I   LUKU

Edellytykset kolmansien maiden kalastusalusten pääsylle satamaan

1 artikla

Ennakkoilmoitus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen liitteessä I vahvistettuja kalastustuotteita purkavien alusten ennakkoilmoitusaika on neljä tuntia.

2 artikla

Ennakkoilmoituslomake

1.   Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ennakkoilmoituksen malli on tämän asetuksen liitteessä II A.

2.   Jos kaikkien saaliiden mukana on varmennettu saalistodistus, voidaan käyttää liitteessä II B olevaa yksinkertaistettua ennakkoilmoituslomaketta.

3 artikla

Purkamista ja jälleenlaivausta koskevien ennakkoilmoitusten menettelyt ja mallit

1.   Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun purkamista koskevan ennakkoilmoituksen malli on tämän asetuksen liitteessä III A.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun jälleenlaivaamisen ennakkoilmoitukseen käytettävä lomake on tämän asetuksen liitteessä III B.

3.   Kolmannen maan kalastusalus voi tehdä purkamista tai jälleenlaivaamista koskevan ennakkoilmoituksen sähköisesti, jos se jäsenvaltio, jonka purkamis- ja jälleenlaivaamistoimiin nimettyjä satamia alus aikoo käyttää, sekä aluksen lippuvaltio ovat sopineet sähköisestä tietojenvaihdosta.

4.   Jollei 3 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa toisin määrätä, kolmannen maan kalastusaluksen on tehtävä purkamista tai jälleenlaivaamista koskeva ennakkoilmoitus

a)

joko purkamis- tai jälleenlaivausjäsenvaltion virallisella kielellä; tai

b)

englanniksi, jos purkamis- tai jälleenlaivausjäsenvaltio sen hyväksyy.

5.   Purkamista tai jälleenlaivaamista koskeva ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 4 tuntia ennen aiottua purkamista tai jälleenlaivausta.

II   LUKU

Satamatarkastukset

4 artikla

Satamatarkastuksissa huomioon otettavat seikat

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa satamatarkastuksissa huomioon otettavia seikkoja ovat seuraavat:

a)

kyseessä olevat lajit kuuluvat hoito- tai elvytyssuunnitelmaan;

b)

kalastusalusta epäillään VMS-järjestelmää koskevien sovellettavien säännösten toteuttamatta jättämisestä alusten satelliittiseurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2244/2003 (4) IV luvun mukaisesti;

c)

kalastusalukselle ei ole tehty satamatarkastusta satamajäsenvaltiossa viimeisten kolmen kuukauden aikana;

d)

satamajäsenvaltio ei ole tarkastanut kalastusalusta viimeisten kuuden kuukauden aikana;

e)

kalastusalus ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (5) 12 artiklassa vahvistetussa sellaisten laitosten luettelossa, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittu;

f)

kaupallisesti arvokkaista lajeista saatujen kalastustuotteiden tuonti, vienti tai kauppa;

g)

uusien kalastustuotteiden tai uusien kaupankäyntitapojen ilmeneminen;

h)

kaupankäyntitapojen ja lippuvaltion tunnettujen kalastustoimien väliset epäjohdonmukaisuudet, jotka koskevat erityisesti lajeja tai määriä taikka lippuvaltion kalastuslaivaston ominaisuuksia;

i)

kaupankäyntitapojen ja kolmannen maan kalastukseen liittyvän tunnetun toiminnan väliset epäjohdonmukaisuudet, jotka koskevat kyseisen maan jalostusteollisuutta tai sen kalastustuotteilla käymää kauppaa;

j)

kaupankäyntitavat, jotka eivät ole taloudellisesti perusteltavissa;

k)

hiljattain toimintansa aloittaneen toimijan osallistuminen toimeen;

l)

tietyn lajin kauppamäärien huomattava ja äkillinen kasvu;

m)

jalostusilmoitusten liitteenä olevien saalistodistusten jäljennökset asetuksen (EY) N:o 1005/2008 liitteen IV mukaisesti esimerkiksi silloin, kun saalis on jaettu tuotannon aikana;

n)

asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklassa edellytettyä ennakkoilmoitusta ei ole tehty määräajassa tai sen tiedot ovat puutteellisia;

o)

toimijan ilmoittamien saalistietojen ja toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevien muiden tietojen väliset epäjohdonmukaisuudet;

p)

alusta tai aluksen omistajaa epäillään osallistumisesta LIS-kalastustoimiin;

q)

alus on hiljattain vaihtanut nimeä, lippua tai rekisteröintinumeroa;

r)

lippuvaltion ilmoitusta ei ole tehty asetuksen (EY) N:o 1005/2008 20 artiklan mukaisesti, tai saatavilla on tietoja mahdollisista epäsäännönmukaisuuksista tietyn lippuvaltion suorittamassa saalistodistusten varmennuksessa (esim. toimivaltaisen viranomaisen leima tai varmennussinetti on kadonnut, varastettu tai unohtunut);

s)

lippuvaltion valvontajärjestelmän todennäköiset puutteet;

t)

asianomaiset toimijat ovat aiemmin osallistuneet laittomiin toimiin, jotka muodostavat LIS-kalastusta koskevan riskin.

5 artikla

Huomioon otettavien seikkojen soveltamista koskeva selvitys

1.   Jäsenvaltioiden on selvitettävä 4 kohdassa tarkoitettujen huomioon otettavien seikkojen soveltamista komissiolle asetuksen (EY) N:o 1005/2008 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti kahden vuoden välein annettavassa kertomuksessa.

2.   Näiden kertomusten ja omien havaintojensa perusteella komissio suorittaa kyseisten seikkojen arvioinnin ja tarvittaessa mukauttaa niitä.

II   OSASTO

KALASTUSTUOTTEIDEN TUONTIA JA VIENTIÄ KOSKEVA SAALISTODISTUSJÄRJESTELMÄ

I   LUKU

Saalistodistukset

6 artikla

Yksinkertaistettu saalistodistus

1.   Tätä artiklaa sovelletaan kolmansien maiden kalastusaluksiin,

a)

joiden kokonaispituus on alle 12 metriä ilman vedettävää pyydystä tai

b)

joiden kokonaispituus on alle 8 metriä vedettävä pyydys mukaan luettuna tai

c)

joilla ei ole kansirakennetta tai

d)

joiden mitattu vetoisuus on alle 20 GT.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kalastusalusten saaliiden, jotka puretaan ainoastaan kyseisten alusten lippuvaltiossa ja jotka yhdessä muodostavat yhden lähetyksen, mukana voi olla asetuksen (EY) N:o 1005/2008 12 artiklassa tarkoitetun saalistodistuksen sijaan yksinkertaistettu saalistodistus. Yksinkertaistetussa saalistodistuksessa on oltava kaikki tämän asetuksen liitteessä IV olevassa mallissa esitetyt tiedot, ja lippuvaltion sen julkisen viranomaisen, jolla on tietojen paikkansapitävyyden vahvistamiseen tarvittavat valtuudet, on varmennettava se.

3.   Lähetyksen viejän on pyydettävä yksinkertaistetun saalistodistuksen varmennusta toimittaessaan viranomaiselle liitteessä IV olevassa mallissa määritellyt tiedot.

7 artikla

Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laatimat saaliiden dokumentointijärjestelyt

1.   Tämän asetuksen liitteessä V olevassa I osassa luetellut alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laatimat saaliiden dokumentointijärjestelyt on hyväksyttävä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja niitä on pidettävä kyseisen asetuksen vaatimusten mukaisina ilman lisäedellytyksiä.

2.   Tämän asetuksen liitteessä V olevassa II osassa luetellut alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laatimat dokumentointijärjestelyt on hyväksyttävä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja niitä on pidettävä lisäedellytyksin kyseisen asetuksen vaatimusten mukaisina.

8 artikla

Saalistodistusten toimittamisen määräaika

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 16 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen liitteessä VI tarkoitetuilla kuljetusvälineillä tapahtuvia kalastustuotteiden tuontilähetyksiä koskevien saalistodistusten toimittamiselle asetetaan lyhyemmät määräajat mainitun liitteen mukaisesti.

II   LUKU

Hyväksytyt talouden toimijat

1   jakso

Edellytykset hyväksytyn talouden toimijan todistuksen myöntämiselle

9 artikla

Yleiset säännökset

Talouden toimijoille voidaan hakemuksesta myöntää hyväksytyn talouden toimijan todistus, jäljempänä ’APEO-todistus’, asetuksen (EY) N:o 1005/2008 16 artiklan mukaisesti, jos

a)

toimijat ovat valtuutetun talouden toimijan todistuksen, jäljempänä ’AEO-todistus’, haltijoita komission asetuksen (ETY) N:o 2354/93 (6), jäljempänä ’yhteisön tullikoodeksin soveltamissäännökset’, mukaisesti; ja

b)

toimijat täyttävät asetuksen (EY) N:o 1005/2008 16 artiklan 3 kohdan a–g alakohdassa säädetyt ja tämän asetuksen 10–13 artiklassa täsmennetyt vaatimukset.

10 artikla

Riittävä tuonti

1.   Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 16 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu riittävä määrä tuontitapahtumia ja -määriä on saavutettava sijoittautumisjäsenvaltioissa.

2.   Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tuontitapahtumien ja -määrien vähimmäismäärä ja ilmoitettava siitä komissiolle.

11 artikla

Osoitus vaatimusten noudattamisesta

1.   Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 16 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua osoitusta säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevien vaatimusten noudattamisesta pidetään riittävänä, jos hakija

a)

ei ole syyllistynyt yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen vakavaan rikkomiseen;

b)

ei ole syyllistynyt yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen toistuvaan rikkomiseen;

c)

ei ole suoraan eikä epäsuorasti osallistunut LIS-kalastusta harjoittavien alusten tai toimijoiden toimiin taikka tukenut tällaisia toimia, eikä toimiin, joista on meneillään tutkimus LIS-kalastusta koskevan epäilyn vuoksi; ja

d)

ei ole suoraan eikä epäsuorasti osallistunut alueellisen kalastusjärjestön laatimassa LIS-alusten luettelossa olevien alusten toimiin tai tukenut tällaisia toimia.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, osoitusta säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevien vaatimusten noudattamisesta voidaan pitää riittävänä, jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että hakijan tekemä rikkomus

a)

ei ole vakava, ja

b)

on hakijan toteuttamien tuontiin liittyvien toimien lukumäärään tai suuruuteen nähden vähämerkityksinen.

12 artikla

Asiakirjojen ja tietojen hallinnointi

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 16 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua saalistodistusten ja tarvittaessa jalostustietojen hallinnointijärjestelmää pidetään tyydyttävänä, jos sillä voidaan varmistaa

a)

kalastustuotteiden kauppaan liittyvien saalistodistusten käsittely;

b)

hakijan asiakirjojen ja tietojen arkistointi, ja

c)

tietojen häviämisen estäminen.

13 artikla

Tarkastusten edellyttämät mahdollisuudet

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 16 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja hakijan mahdollisuuksia pidetään riittävinä, jos niillä voidaan

a)

estää luvaton pääsy varasto-, lähetys-, lastaus- ja rahtialueille;

b)

varmistaa kalastustuotteiden käsittely ja estää lastiyksiköihin kajoaminen;

c)

varmistaa tuonti- ja/tai vientikieltoihin ja -rajoituksiin liittyvien lupien käsittelyyn tarvittavat menettelyt ja erottaa saalistodistusten alaiset kalastustuotteet sellaisista kalastustuotteista, jotka eivät edellytä saalistodistusta.

2   jakso

APEO-todistuksen hakeminen

14 artikla

Hakemuksen esittäminen

1.   APEO-todistushakemus, jonka malli on liitteessä VII, on esitettävä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueelle tuoja on sijoittautunut.

2.   Hakemuksen on sisällettävä sellaiset tiedot ja asiakirjat, yhteisön tullikoodeksin soveltamissäännösten mukaisesti myönnetyn AEO-todistuksen jäljennös mukaan luettuna, joiden avulla jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tarkastaa ja seurata, täyttyvätkö tämän asetuksen 9–13 artiklassa säädetyt arviointiperusteet. Hakijoiden on toimitettava tarvittavat tiedot jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

3.   Jos osa asianomaisista tiedoista tai asiakirjoista säilytetään muussa jäsenvaltiossa, sovelletaan 17 artiklassa tarkoitettua virka-apumenettelyä.

4.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa, ettei hakemus sisällä kaikkia vaadittavia tietoja, sen on 30 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta pyydettävä hakijaa toimittamaan puuttuvat tiedot.

5.   Saatuaan kaikki tarvittavat tiedot viranomainen ilmoittaa hakijalle, että hakemus on tehty asianmukaisesti, sekä päivämäärät, joista tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut määräajat alkavat kulua.

6.   Toimijan, jolle on jossakin jäsenvaltiossa myönnetty hyväksytyn talouden toimijan asema, on samaa asemaa toisessa jäsenvaltiossa hakiessaan toimitettava jäljennös ensimmäisen jäsenvaltion myöntämästä APEO-todistuksesta.

15 artikla

Hakemusten käsittelemättä jättäminen

Edellä 14 kohdassa tarkoitettua hakemusta ei oteta käsiteltäväksi tapauksissa, joissa

a)

hakemus ei täytä 14 artiklan vaatimuksia, tai

b)

hakemus esitetään kolmen vuoden kuluessa 27 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitetusta APEO-todistuksen peruuttamisesta.

3   jakso

APEO-todistusten myöntämismenettely

16 artikla

Hakemuksen tarkastelu

1.   Todistuksen myöntävän jäsenvaltion viranomaisen on tarkasteltava täyttyvätkö 9–13 artiklassa säädetyt arviointiperusteet. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on laadittava tarkastelusta ja sen tuloksista selvitys.

2.   Jos hakijalla on yhteisön tullikoodeksin soveltamissäännösten 14 a artiklassa tarkoitettu AEO-todistus (vaarattomuus ja turvallisuus) tai AEO-todistus (yksinkertaistetut menettelyt sekä vaarattomuus ja turvallisuus), 13 artiklan perusteiden täyttymistä ei tarvitse tarkastella.

3.   Jos hakijalle on aiemmin jossakin muussa jäsenvaltiossa myönnetty hyväksytyn talouden toimijan asema, todistuksen myöntävän viranomaisen on tarkasteltava seuraavien arviointiperusteiden täyttymistä:

a)

12 ja 13 artiklan perusteet;

b)

valinnaisesti 10 ja 11 artiklan perusteet.

4.   Todistuksen myöntävä tulliviranomainen voi hyväksyä päätelmät, joita 12 ja 13 artiklassa tarkoitettujen alojen asiantuntijat ovat esittäneet mainituissa artikloissa tarkoitettujen perusteiden täyttymisestä. Nämä asiantuntijat eivät saa olla millään tavoin etuyhteydessä hakijaan.

17 artikla

Virka-apu muilta jäsenvaltioilta

1.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on pyydettävä virka-apua muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta, jos yhtä tai useampaa 9–13 artiklassa säädetyn perusteen noudattamista ei voida tarkastella joko tietojen puuttumisen vuoksi tai siksi, ettei tietoja voida tarkistaa. Virka-apupyynnön saaneiden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on vastattava 60 kalenteripäivän kuluessa todistuksen myöntävän jäsenvaltion viranomaisen pyynnön tiedoksiantopäivästä.

2.   Jos virka-apupyynnön saanut toimivaltainen viranomainen ei vastaa 1 kohdassa tarkoitetussa 60 kalenteripäivän määräajassa, myöntävä viranomainen voi katsoa, että pyynnön aiheena ollut peruste on täyttynyt.

18 artikla

APEO-todistuksen myöntäminen

1.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on myönnettävä APEO-todistus, joka on liitteessä VIII olevan mallin mukainen.

2.   APEO-todistus on myönnettävä 90 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun kaikki vaadittavat tiedot vastaanotettiin 14 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdassa vahvistettu 90 kalenteripäivän määräaikaa voidaan pidentää kerran 30 kalenteripäivällä, jos toimivaltainen viranomainen ei pysty noudattamaan alkuperäistä määräaikaa. Tällöin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle pidentämisen syyt ennen 2 kohdassa vahvistetun määräajan päättymistä.

4.   Edellä 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa voidaan pidentää myös, jos 9–13 artiklassa säädettyjen perusteiden täyttymisen tarkastelun aikana hakija tekee muutoksia täyttääkseen kyseiset perusteet ja ilmoittaa niistä toimivaltaiselle viranomaiselle.

19 artikla

Hakemuksen hylkääminen

1.   Jos 16 ja 17 artiklan mukaisesti tehdyn tarkastelun tulokset johtaisivat todennäköisesti hakemuksen hylkäämiseen, todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava päätelmistään hakijalle ja varattava hakijalle ennen hakemuksen hylkäämistä tilaisuus antaa vastineensa 30 kalenteripäivän kuluessa. Jäljempänä 2 kohdassa vahvistetun määräajan kuluminen keskeytyy tuoksi ajaksi.

2.   Jos hakemus hylätään, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle hylkäämispäätöksensä perustelut. Hylkäämispäätöksestä on ilmoitettava hakijalle 18 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyissä määräajoissa.

3.   Myöntävän viranomaisen on ilmoitettava komissiolle hakemuksen hylkäämisestä mahdollisimman pian. Komissio antaa nämä tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön sähköisesti.

4   jakso

Hyväksytyn talouden toimijan asema

20 artikla

Tarkistukset

1.   Kun APEO-todistuksen haltija on ilmoittanut jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kalastustuotteiden saapumisesta, tämä viranomainen voi ennen lähetyksen saapumista kyseiseen jäsenvaltioon ilmoittaa hyväksytylle talouden toimijalle, että lähetys on asetuksen (EY) N:o 1005/2008 17 artiklan mukaisen riskianalyysin perusteella valittu perusteellisempaan tarkastukseen. Tämä ilmoitus annetaan ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna tehtävää tarkastusta.

2.   APEO-todistuksen haltijaan kohdistetaan muihin tuojiin nähden vähemmän fyysisiä ja asiakirjatarkastuksia, jollei jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen erityisen riskin tai yhteisön lainsäädännössä säädettyjen valvontavelvoitteiden huomioon ottamiseksi toisin päätä.

3.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen päättää riskianalyysin perusteella tehdä kuitenkin lisätarkastuksen lähetykselle, josta hyväksytty talouden toimija on antanut saalisilmoituksen, sen on asetettava tällainen tarkastus etusijalle. Nämä tarkastukset voidaan hyväksytyn talouden toimijan pyynnöstä tehdä muussa paikassa kuin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimipaikassa, jos asianomainen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tähän suostuu.

5   jakso

APEO-todistusten oikeudelliset vaikutukset

21 artikla

Yleiset säännökset

1.   APEO-todistus tulee voimaan kymmenentenä työpäivänä sen myöntämispäivästä. Sen voimassaoloaikaa ei rajoiteta.

2.   APEO-todistus on voimassa ainoastaan todistuksen myöntävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava 9–13 artiklan arviointiperusteiden täyttymistä.

4.   Kun APEO-todistus myönnetään alle kolme vuotta aiemmin perustetulle yritykselle, arviointiperusteiden täyttymistä on seurattava erityisen tarkasti ensimmäisen vuoden ajan myöntämisen jälkeen.

5.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on arvioitava uudelleen 9–13 artiklassa tarkoitettujen arviointiperusteiden täyttymistä seuraavissa tapauksissa:

a)

yhteisön lainsäädäntöön on tehty merkittäviä muutoksia;

b)

kohtuudella voidaan olettaa, ettei hyväksytty talouden toimija enää täytä asianomaisia arviointiperusteita.

6.   Uudelleenarvioinnissa sovelletaan 16 artiklan 4 kohtaa.

7.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava komissiolle uudelleenarvioinnin tuloksista mahdollisimman pian. Komissio antaa nämä tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön sähköisesti.

22 artikla

Hyväksytyn talouden toimijan aseman keskeyttäminen

1.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on keskeytettävä hyväksytyn taloudellisen toimijan asema seuraavissa tapauksissa:

a)

kun havaitaan, että 9–13 artiklassa säädetyt arviointiperusteet eivät täyty;

b)

kun jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävä syy uskoa, että hyväksytty talouden toimija on syyllistynyt sellaiseen yhteisen kalastuspolitiikan tai asetuksen (EY) N:o 1005/2008 sääntöjen rikkomiseen, joka johtaa oikeudellisiin menettelyihin;

c)

kun valtuutetun talouden toimijan asema on keskeytetty yhteisön tullikoodeksin soveltamissäännösten mukaisesti;

d)

kun hyväksytty talouden toimija, joka ei tilapäisesti pysty täyttämään 9–13 artiklan arviointiperusteita, pyytää aseman keskeyttämistä.

2.   Ennen 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisen päätöksen tekemistä jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava havaintonsa tiedoksi asianomaiselle talouden toimijalle. Toimijalla on oikeus ilmaista näkemyksensä 30 kalenteripäivän kuluessa tiedoksiannon vastaanottamisesta.

3.   Keskeytys tulee kuitenkin voimaan heti, jos se on tietyn kalakannan tai tiettyjen kalakantojen säilytystoimenpiteille aiheutuvan uhan luonteen tai suuruuden vuoksi perusteltua. Keskeytyksen tekevän viranomaisen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle, jotta muut jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimet.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu keskeytys tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun siitä ilmoitetaan hyväksytylle talouden toimijalle. Keskeytys ei kuitenkaan vaikuta ennen keskeytyspäivää aloitettuihin tuontimenettelyihin, joita ei ole vielä saatettu päätökseen.

23 artikla

Keskeyttäminen perusteiden noudattamatta jättämisen vuoksi

1.   Jos talouden toimija ei 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa korjaa tilannetta mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, hyväksytyn talouden toimijan asema on keskeytettävä 30 kalenteripäiväksi. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava keskeytyksestä talouden toimijalle sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos asianomainen talouden toimija ei pysty korjaamaan tilannetta 1 kohdassa tarkoitetun 30 kalenteripäivän keskeytysajan kuluessa, mutta voi todistaa, että vaatimukset täyttyvät, jos keskeytysaikaa pidennetään, todistuksen myöntävän viranomaisen on keskeytettävä hyväksytyn talouden toimijan asema vielä toiseksi 30 kalenteripäivän pituiseksi ajanjaksoksi. Pidennyksestä on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

3.   Kun asianomainen talouden toimija on 1 tai 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa toteuttanut tarvittavat toimenpiteet 9–13 artiklan arviointiperusteiden täyttämiseksi, todistuksen myöntävän viranomaisen on peruutettava keskeytys ja ilmoitettava tästä asianomaiselle toimijalle sekä komissiolle. Keskeytys voidaan peruuttaa ennen 1 tai 2 kohdassa vahvistetun määräajan päättymistä.

24 artikla

Keskeyttäminen oikeudenkäyntimenettelyjen vuoksi

1.   Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa todistuksen myöntävän viranomaisen on keskeytettävä hyväksytyn talouden toimijan asema oikeudenkäyntimenettelyjen ajaksi. Sen on ilmoitettava asiasta hyväksytylle talouden toimijalle. Ilmoitus on lähetettävä myös muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin päättää, ettei hyväksytyn talouden toimijan asemaa keskeytetä, jos se katsoo, että sääntöjen rikkominen on toimijan toteuttamien tuontiin liittyvien toimien lukumäärään tai suuruuteen nähden merkitykseltään vähäistä.

25 artikla

Valtuutetun talouden toimijan asemaan liittyvä keskeyttäminen

Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa todistuksen myöntävän viranomaisen on keskeytettävä hyväksytyn talouden toimijan asema siihen asti, kun valtuutetun talouden toimijan aseman keskeyttäminen on peruutettu. Sen on ilmoitettava asiasta hyväksytylle talouden toimijalle. Sen on ilmoitettava asiasta myös muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

26 artikla

Pyynnöstä tapahtuva keskeyttäminen

1.   Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa hyväksytyn talouden toimijan on ilmoitettava todistuksen myöntävälle viranomaiselle tilapäisestä kyvyttömyydestään täyttää 9–13 artiklan arviointiperusteet ja täsmennettävä päivä, josta alkaen perusteet täyttyvät jälleen. Hyväksytyn talouden toimijan on ilmoitettava todistuksen myöntävälle viranomaiselle myös mahdollisista suunnitelluista toimenpiteistä ja niiden aikataulusta.

2.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on lähetettävä ilmoitus komissiolle sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

3.   Jos hyväksytty talouden toimija ei pysty korjaamaan tilannetta ilmoittamassaan määräajassa, todistuksen myöntävä viranomainen voi myöntää kohtuullisen pidennyksen, jos hyväksytty talouden toimija on toiminut vilpittömässä mielessä. Määräajan jatkamisesta on ilmoitettava komissiolle sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

27 artikla

APEO-todistuksen peruuttaminen

1.   APEO-todistus on peruutettava seuraavissa tapauksissa:

a)

hyväksytty talouden toimija ei toteuta 9–13 artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b)

hyväksytyn talouden toimijan on todettu syyllistyneen yhteisen kalastuspolitiikan tai asetuksen (EY) N:o 1005/2008 sääntöjen vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen, eikä muutoksenhakumahdollisuutta enää ole;

c)

hyväksytty talouden toimija ei toteuta 9–13 artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä 26 artiklan mukaisesti;

d)

valtuutetun talouden toimijan asema, joka on myönnetty yhteisön tullikoodeksin soveltamissäännösten mukaisesti, on peruutettu;

e)

hyväksytyn talouden toimijan sitä pyytäessä.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi päättää, ettei APEO-todistusta peruuteta, jos se katsoo, että sääntöjen rikkominen on toimijan toteuttamien tuontiin liittyvien toimien lukumäärään tai suuruuteen nähden vähämerkityksistä.

3.   Peruutus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu hyväksytylle talouden toimijalle.

4.   Todistuksen myöntävän viranomaisen on välittömästi ilmoitettava komissiolle APEO-todistuksen peruuttamisesta.

6   jakso

Tietojenvaihto

28 artikla

Tietojen pyytäminen

1.   Hyväksytyn talouden toimijan on ilmoitettava todistuksen myöntävälle viranomaiselle kaikista todistuksen myöntämisen jälkeen esiin tulleista seikoista, jotka voivat vaikuttaa todistuksen jatkuvuuteen.

2.   Kaikki todistuksen myöntävän viranomaisen hallussa olevat, sen hyväksymiä talouden toimijoita koskevat tiedot on pyynnöstä annettava komissiolle sekä muiden sellaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa hyväksytyt talouden toimijat harjoittavat tuontiin liittyvää toimintaa.

29 artikla

Hyväksyttyjä talouden toimijoita koskevien tietojen jakaminen

1.   Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset kaikissa jäsenvaltioissa tallentavat seuraavat tiedot kolmen vuoden ajan tai pidempään kansallisten sääntöjen mukaisesti ja asettavat ne toistensa käyttöön:

a)

sähköisesti toimitetut tiedot hakemuksista;

b)

APEO-todistukset ja tarvittaessa niihin tehdyt muutokset tai niiden peruutukset taikka hyväksytyn talouden toimijan aseman keskeyttämiset.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 51 artiklassa tarkoitettua LIS-kalastustietojärjestelmää voidaan käyttää toimivaltaisten viranomaisten välisissä tieto- ja tiedonantomenettelyissä sekä tietojen antamiseksi komissiolle ja talouden toimijoille tämän luvun mukaisesti.

3.   Komissio voi julkaista hyväksyttyjen talouden toimijoiden luettelon internetissä asianomaisten toimijoiden ennalta antamalla luvalla. Luetteloa pidetään ajan tasalla.

30 artikla

Kertomukset ja arviointi

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tietoa tämän luvun mukaisen hyväksyttyjen talouden toimijoiden järjestelmän soveltamisesta komissiolle asetuksen (EY) N:o 1005/2008 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti kahden vuoden välein toimitettavassa kertomuksessa.

2.   Näiden kertomusten ja omien havaintojensa perusteella komissio toteuttaa hyväksyttyjen talouden toimijoiden järjestelmää koskevan arvioinnin ja tarvittaessa mukauttaa sitä.

III   LUKU

Saalistodistuksiin liittyvät tarkistukset

31 artikla

Yhteisön tarkistusperusteet

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 säännösten noudattamisen varmistamiseksi tehtävät, mainitun asetuksen 17 artiklassa tarkoitetut tarkistukset on kohdistettava seuraavien yhteisön tarkistusperusteiden mukaisesti määriteltäviin riskeihin:

a)

kaupallisesti arvokkaista lajeista saatujen kalastustuotteiden tuonti, vienti tai kauppa;

b)

uusien kalastustuotteiden tai uusien kaupankäyntitapojen ilmeneminen;

c)

kaupankäyntitapojen ja lippuvaltion tunnettujen kalastustoimien väliset epäjohdonmukaisuudet, jotka koskevat erityisesti lajeja tai määriä taikka lippuvaltion kalastuslaivaston ominaisuuksia;

d)

kaupankäyntitapojen ja kolmannen maan kalastukseen liittyvän tunnetun toiminnan väliset epäjohdonmukaisuudet, jotka koskevat kyseisen maan jalostusteollisuutta tai sen kalastustuotteilla käymää kauppaa;

e)

kaupankäyntitavat, jotka eivät ole taloudellisesti perusteltavissa;

f)

hiljattain toimintansa aloittaneen toimijan osallistuminen toimeen;

g)

tietyn lajin kauppamäärien huomattava ja äkillinen kasvu;

h)

jalostusilmoitusten liitteenä olevien saalistodistusten jäljennösten toimittaminen asetuksen (EY) N:o 1005/2008 liitteen IV mukaisesti esimerkiksi silloin, kun saalis on jaettu tuotannon aikana;

i)

asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklassa edellytettyä ennakkoilmoitusta ei ole tehty ajoissa tai sen tiedot ovat puutteelliset;

j)

toimijan ilmoittamien saalistietojen ja toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevien muiden tietojen väliset epäjohdonmukaisuudet;

k)

alusta tai aluksen omistajaa epäillään osallistumisesta LIS-kalastustoimiin;

l)

alus on hiljattain vaihtanut nimeä, lippua tai rekisteröintinumeroa;

m)

lippuvaltion ilmoitusta ei ole tehty asetuksen (EY) N:o 1005/2008 20 artiklan mukaisesti, tai saatavilla on tietoja mahdollisista epäsäännönmukaisuuksista tietyn lippuvaltion suorittamassa saalistodistusten varmennuksessa (esim. toimivaltaisen viranomaisen leima tai varmennussinetti on kadonnut, varastettu tai unohtunut);

n)

lippuvaltion valvontajärjestelmän todennäköiset puutteet;

o)

asianomaiset toimijat ovat aiemmin osallistuneet laittomiin toimiin, jotka muodostavat LIS-kalastusta koskevan riskin.

32 artikla

Kertomukset ja arviointi

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tietoa 31 artiklassa tarkoitettujen yhteisön tarkistusperusteiden soveltamisesta komissiolle asetuksen (EY) N:o 1005/2008 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti kahden vuoden välein toimittamassaan kertomuksessa.

2.   Näiden kertomusten ja omien havaintojensa perusteella komissio toteuttaa yhteisön tarkistusperusteiden arvioinnin ja tarvittaessa mukauttaa niitä.

IV   LUKU

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

33 artikla

Saalistodistuksia koskeva hallinnollinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

1.   Hallinnolliset järjestelyt, jotka otetaan käyttöön asetuksen (EY) N:o 1005/2008 20 artiklan 4 kohdassa säädetyn yhteistyön puitteissa ja joiden mukaisesti saalistodistus laaditaan, varmennetaan tai toimitetaan sähköisesti tai korvataan sähköisillä jäljitysjärjestelmillä, joilla voidaan taata sama viranomaisten suorittaman valvonnan taso, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IX.

2.   Komissio ilmoittaa asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 säädettyjen saalistodistuksia koskevien säännösten täytäntöönpanemiseksi sovellettavasta uudesta hallinnollisesta järjestelystä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 15 työpäivän kuluessa järjestelyn käyttöönotosta, asettaa tiedot mahdollisimman pian saataville verkkosivustollaan ja ajantasaistaa tämän asetuksen liitteen IX.

III   OSASTO

TARKKAILUHAVAINNOT

34 artikla

Havaittuja kalastusaluksia koskevien tietojen toimittamiseen käytettävä lomake

1.   Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun havaittuja kalastusaluksia koskevien tietojen toimittamiseen käytettävä lomakemalli on tämän asetuksen liitteessä X A.

2.   Ohjeet 1 kohdassa tarkoitetun lomakkeen täyttämisestä annetaan tämän asetuksen liitteessä X B.

IV   OSASTO

KESKINÄINEN AVUNANTO

I   LUKU

Yleiset säännökset

35 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä osastossa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä hallinnollista yhteistyötä keskenään, kolmansien maiden, komission ja komission nimeämän elimen kanssa varmistaakseen asetuksen (EY) N:o 1005/2008 ja tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen.

2.   Tässä osastossa ei velvoiteta jäsenvaltioita antamaan toisilleen apua silloin, kun se todennäköisesti vahingoittaisi jäsenvaltion kansallista oikeusjärjestelmää, yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muuta olennaista etua. Ennen avunannosta kieltäytymistä avunpyynnön saaneen jäsenvaltion on kuultava pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota määritelläkseen, voitaisiinko pyyntöön vastata osittain tietyin ehdoin ja edellytyksin. Jos avunpyyntöön ei voida vastata, asiasta ja kieltäytymisen syistä on viipymättä ilmoitettava avunpyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ja komissiolle.

3.   Tämä osasto ei vaikuta rikosasiain käsittelyä ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevien sääntöjen soveltamiseen jäsenvaltioissa, rikostutkintaan liittyvää salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset mukaan luettuina.

36 artikla

Henkilötietojen suoja

1.   Tällä asetuksella ei kajota eikä millään tavalla vaikuteta yhteisön ja kansallisen lainsäädännön säännösten mukaiseen yksilöiden suojelun tasoon henkilötietojen käsittelyssä eikä sillä varsinkaan muuteta direktiivin 95/46/EY mukaista henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa koskevia jäsenvaltioiden velvollisuuksia eikä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaista henkilötietojen käsittelyä yhteisön toimielimissä ja muissa elimissä koskevia yhteisön toimielinten ja muiden elinten velvollisuuksia. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että kaikkia asetuksessa (EY) N:o 45/2001 ja direktiivissä 95/46/EY säädettyjä sovellettavia säännöksiä noudatetaan.

2.   Rekisteröintitietoihin liittyviin henkilöiden oikeuksiin sovelletaan henkilötiedot tallentaneen jäsenvaltion lakia ja erityisesti direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä, kun näitä tietoja käsitellään kansallisissa järjestelmissä, ja asetusta (EY) N:o 45/2001, kun tietoja käsitellään yhteisön järjestelmissä.

37 artikla

Tietojen käyttö ja ammatti- ja liikesalaisuuksien salassapitovelvollisuus

1.   Pyynnön esittävän jäsenvaltion on käytettävä tämän osaston mukaisesti toimitettuja tietoja yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamiseksi ja aina direktiiviä 95/46/EY noudattaen. Tällaisten tietojen käyttäminen muihin tarkoituksiin edellyttää pyynnön vastaanottaneen ja tiedot toimittaneen jäsenvaltion kuulemista kirjallisesti ennakkoon. Tietojen käytössä on tällöin noudatettava kyseisen jäsenvaltion asettamia tietojen salaamista koskevia edellytyksiä direktiivin 95/46/EY mukaisesti. Henkilötietojen käytössä muihin tarkoituksiin on noudatettava direktiivissä 95/46/EY vahvistettuja edellytyksiä.

2.   Pyynnön esittävän jäsenvaltion on otettava huomioon tietojen salassapitovelvollisuuteen liittyvät erityisvaatimukset kuten tietojen perusteella tunnistettujen tai tunnistettavissa olevien henkilöiden turvallisuus ja yksityisyys.

3.   Tällaiset tiedot nauttivat samaa suojaa, joka vastaavanlaisille tiedoille taataan tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännössä tai, kun vastaanottajana on yhteisön toimielin, tähän toimielimeen sovellettavissa vastaavissa säännöksissä. Tiedot vastaanottanut jäsenvaltio voi käyttää tietoja todistusaineistona hallintomenettelyissä tai rikosasiain käsittelyssä tämän jäsenvaltion lain mukaisesti.

4.   Kansallisten julkisten viranomaisten ja komission palveluksessa oleville henkilöille missä tahansa muodossa toimitetut tiedot kuuluvat luottamuksellisuuden ja salassapitovelvollisuuden piiriin, jos niiden ilmaiseminen tuottaisi vahinkoa

a)

yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojalle, erityisesti yhteisön lainsäädännön mukaiselle henkilötietojen suojalle;

b)

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisille eduille, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina;

c)

tuomioistuinkäsittelylle ja oikeudelliselle neuvonannolle;

d)

tarkastus- ja tutkintatoimien tarkoitukselle.

5.   Edellä 4 artiklaa ei sovelleta, jos tietojen ilmaiseminen on tarpeellista asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen LIS-kalastustoimien tai vakavien rikkomusten lopettamiseksi ja tiedot toimittanut viranomainen antaa suostumuksensa niiden ilmaisemiseen.

38 artikla

Kustannukset

Jäsenvaltioiden on vastattava omista avunpyyntöihin liittyvistä kustannuksistaan ja luovuttava kaikista tämän osaston soveltamisesta johtuvia menoja koskevista korvausvaatimuksista.

39 artikla

Yhteysviranomainen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tämän osaston soveltamisesta vastaava yhteysviranomainen.

2.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille yhteysviranomaisen tiedot ja pidettävä tiedot ajan tasalla.

3.   Komissio julkaisee yhteysviranomaisten luettelon ja saattaa sen ajan tasalle Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

40 artikla

Jatkotoimenpiteet

1.   Jos kansalliset viranomaiset päättävät tämän osaston mukaisen hallinnollisen avunantopyynnön tai oma-aloitteista tietojenvaihtoa koskevan pyynnön perusteella toteuttaa toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa ainoastaan oikeusviranomaisen luvalla tai sen pyynnöstä, niiden on ilmoitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle ja komissiolle sellaisista näitä toimenpiteitä koskevista tiedoista, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin LIS-kalastustoimiin tai vakaviin rikkomuksiin taikka tämän asetuksen säännösten rikkomiseen.

2.   Kaikkiin tällaisiin tietojen luovuttamisiin on saatava lupa etukäteen oikeusviranomaiselta, jos kansallisessa lainsäädännössä tällaista lupaa edellytetään.

II   LUKU

Tiedottaminen ilman edeltävää pyyntöä

41 artikla

Tiedottaminen ilman edeltävää pyyntöä

1.   Jos jäsenvaltio saa tiedon mahdollisista asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista LIS-kalastustoimista tai vakavista rikkomuksista taikka epäilee perustellusti, että tällainen toiminta tai rikkomus voi tapahtua, sen on ilmoitettava siitä viipymättä muille asianomaisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki tarpeellinen tieto, ja se on tehtävä 39 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä.

2.   Jos jäsenvaltio toteuttaa 1 kohdassa tarkoitettuja LIS-kalastustoimia tai rikkomuksia koskevia täytäntöönpanotoimia, sen on ilmoitettava niistä muille asianomaisille jäsenvaltioille ja komissiolle 39 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä.

3.   Kaikki tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

III   LUKU

Avunantopyynnöt

42 artikla

Määritelmät

Tämän osaston soveltamiseksi ’avunantopyynnöllä’ tarkoitetaan yhden jäsenvaltion toiselle jäsenvaltiolle esittämää pyyntöä, joka koskee:

a)

tietoja,

b)

täytäntöönpanotoimia tai

c)

hallinnollista tiedoksiantoa.

43 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Pyynnön esittävän jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki avunantopyynnöt sisältävät riittävät tiedot, jotta pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi vastata pyyntöön, mukaan luettuna mahdollinen näyttö, joka voidaan saada vain pyynnön esittävän jäsenvaltion alueelta.

2.   Avunantopyynnöt on rajoitettava perusteltuihin tapauksiin, joissa on perusteltua syytä epäillä, että asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja LIS-kalastustoimia tai vakavia rikkomuksia on tapahtunut ja joissa pyynnön esittävä jäsenvaltio ei pysty omin keinoin saamaan tarvittavia tietoja tai toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä.

44 artikla

Pyyntöjen ja vastausten toimittaminen

1.   Ainoastaan pyynnön esittävän jäsenvaltion yhteysviranomainen tai komissio voi lähettää pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion yhteysviranomaiselle. Pyyntöihin annetut vastaukset toimitetaan samalla tavoin.

2.   Keskinäistä avunantoa koskevat pyynnöt ja niihin annetut vastaukset on tehtävä kirjallisesti.

3.   Asianomaisten yhteysviranomaisten on sovittava pyynnöissä ja tietojenvaihdossa käytettävistä kielistä ennen pyyntöjen esittämistä. Jos sopimukseen ei päästä, pyynnöt on toimitettava pyynnön esittävän jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä) ja niihin on vastattava pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä).

45 artikla

Tietopyynnöt

1.   Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on pyynnön esittävän jäsenvaltion tai komission pyynnöstä toimitettava tarvittavat tiedot sen selvittämiseksi, onko (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu LIS-kalastustoimi tai vakava rikkomus tapahtunut tai onko perusteltua syytä epäillä, että tällainen toimi tai rikkomus voi tapahtua. Tiedot on toimitettava 39 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä.

2.   Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on pyynnön esittävän jäsenvaltion tai komission pyynnöstä toteutettava tarkoituksenmukaiset hallinnolliset selvitykset sellaisten toimien osalta, jotka ovat tai pyynnön esittävän jäsenvaltion mielestä vaikuttavat olevan asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja LIS-kalastustoimia tai vakavia rikkomuksia. Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on annettava tällaisten hallinnollisten selvitysten tulokset tiedoksi pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle.

3.   Pyynnön esittävän jäsenvaltion tai komission pyynnöstä pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi sallia, että pyynnön esittävän jäsenvaltion toimivaltainen virkamies on mukana pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion tai komission virkamiesten tekemissä 2 kohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa selvityksissä. Jos rikosasiain käsittelyä koskevien kansallisten säännösten mukaan tiettyjä toimia voivat toteuttaa ainoastaan kansallisessa lainsäädännössä erityisesti nimetyt virkamiehet, pyynnön esittävä jäsenvaltion virkamiehet eivät saa osallistua tällaisiin toimiin. He eivät saa missään tapauksessa osallistua kotietsintään eivätkä rikosoikeuden alaan kuuluvaan henkilöiden viralliseen kuulusteluun. Pyynnön esittävän jäsenvaltion virkamiesten, jotka ovat läsnä pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa, on aina voitava esittää kirjallinen valtuutus, josta ilmenevät heidän henkilöllisyytensä ja virkatehtävänsä.

4.   Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on pyynnön esittävän jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava hallussaan olevat asiakirjat tai oikeaksi todistetut jäljennökset, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin LIS-kalastukseen tai vakaviin rikkomuksiin.

5.   Lomakemalli pyynnöstä tapahtuvaa tietojenvaihtoa varten on liitteessä XI.

46 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat pyynnöt

1.   Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on 43 artiklassa tarkoitetun näytön perusteella ja pyynnön esittävän jäsenvaltion tai komission pyynnöstä toteutettava kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen LIS-kalastustoimien tai vakavien rikkomusten lopettamiseksi välittömästi alueellaan tai suvereniteettiinsa taikka lainkäyttövaltaansa kuuluvilla merialueilla.

2.   Pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi kuulla pyynnön esittävää jäsenvaltiota ja komissiota 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisen aikana.

3.   Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on annettava tietoa toteutetuista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista 39 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle, muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

47 artikla

Tietopyyntöihin ja täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeviin pyyntöihin annettavien vastausten määräaika

1.   Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on toimitettava 45 artiklan 1 kohdassa ja 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman nopeasti ja viimeistään neljän viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pyynnön vastaanottava ja pyynnön esittävä jäsenvaltio tai komissio voivat sopia keskenään muusta määräajasta.

2.   Jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio ei kykene vastaamaan pyyntöön säädetyssä määräajassa, se ilmoittaa pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle tai komissiolle kirjallisesti, miksi se ei voi noudattaa tätä määräaikaa ja milloin se pystyy toimittamaan vastauksen.

48 artikla

Hallinnollista tiedoksiantoa koskevat pyynnöt

1.   Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on ilmoitettava pyynnön esittävän jäsenvaltion pyynnöstä vastaanottajalle kansallisten vastaavien säädösten, päätösten tai muiden hallinnollisten asiakirjojen tiedoksiantoa koskevien sääntöjen mukaisesti kaikista pyynnön esittävän jäsenvaltion hallintoviranomaisten antamista, asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamisalaa koskevista säännöksistä, päätöksistä ja hallinnollisista asiakirjoista, jotka on pantava täytäntöön pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella.

2.   Tiedoksiantopyynnöt on laadittava tämän asetuksen liitteessä XII olevan mallin mukaisesti.

3.   Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on toimitettava vastauksensa pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle välittömästi 39 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä tehdyn tiedoksiantopyynnön jälkeen. Vastaukset on laadittava tämän asetuksen liitteessä XII olevan mallin mukaisesti.

IV   LUKU

Yhteydet komissioon

49 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission välinen tiedonvälitys

1.   Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle mahdollisimman nopeasti tiedoksi kaikki menetelmät, käytänteet tai havaitut suuntautumiset, joita on käytetty tai epäillään käytetyn asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin LIS-kalastustoimiin tai vakaviin rikkomuksiin.

2.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille kaikista asetuksen (EY) N:o 1005/2008 täytäntöönpanon valvomisen kannalta hyödyllisistä tiedoista heti, kun tällaiset tiedot ovat saatavilla.

50 artikla

Komission toteuttama koordinointi

1.   Jos jäsenvaltion tietoon tulee toimia, jotka ovat tai joiden ne epäilevät olevan asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja LIS-kalastustoimia tai vakavia rikkomuksia ja joilla on yhteisön tasolla erityistä merkitystä, jäsenvaltion on toimitettava komissiolle mahdollisimman nopeasti kaikki tosiseikkojen toteen näyttämiseksi tarvittavat tiedot. Komissio välittää tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun LIS-kalastustoimen tai vakavan rikkomuksen muodostavilla toimilla katsotaan olevan erityistä merkitystä yhteisön tasolla erityisesti silloin, kun

a)

niillä on tai voi olla kytköksiä muissa jäsenvaltioissa; tai

b)

jäsenvaltio katsoo, että samankaltaisia toimia on ilmeisesti voitu toteuttaa myös muissa jäsenvaltioissa.

3.   Jos komissio katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun LIS-kalastustoimen tai vakavan rikkomuksen muodostavia toimia on toteutettu yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, se ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille, joiden on mahdollisimman nopeasti tehtävä tarvittavat selvitykset. Asianomaisten jäsenvaltioiden on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava komissiolle selvitystensä tulokset.

V   LUKU

Yhteydet kolmansiin maihin

51 artikla

Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa

1.   Kun jäsenvaltio saa kolmannelta maalta asetuksen (EY) N:o 1005/2008 ja tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen kannalta merkityksellisiä tietoja, sen on toimitettava tiedot muille asianomaisille jäsenvaltioille yhteysviranomaisen välityksellä, jos kyseisen kolmannen maan kanssa tehdyt kahdenväliset avunantosopimukset sen sallivat.

2.   Jäsenvaltio voi toimittaa tämän osaston mukaisesti saadut tiedot kolmannelle maalle yhteysviranomaisen välityksellä kyseisen valtion kanssa tehdyn kahdenvälisen avunantosopimuksen mukaisesti. Tietojen toimittamiselle on ensin saatava tiedot alun perin toimittaneen jäsenvaltion suostumus, ja siinä on noudatettava yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevaa yhteisön ja kansallista lainsäädäntöä.

3.   Komissio voi yhteisön ja kolmansien maiden välisten kalastussopimusten tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen taikka vastaavien järjestelyjen, joissa yhteisö on sopimuspuolena tai yhteistyötä tekevänä muuna kuin sopimuspuolena, puitteissa toimittaa asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja LIS-kalastustoimia tai vakavia rikkomuksia koskevat merkitykselliset tiedot muille kyseisten sopimusten, järjestöjen tai järjestelyjen osapuolille, jos tiedot antanut jäsenvaltio siihen suostuu.

VI   LUKU

Siirtymäsäännös

52 artikla

LIS-kalastustietojärjestelmän käyttöönotto

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä keskenään ja komission kanssa tämän osaston mukaista yhteistyötä olemassa olevia tiedotusjärjestelmiä käyttäen, kunnes asetuksen (EY) N:o 1005/2008 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu LIS-kalastustietojärjestelmä on otettu käyttöön.

V   OSASTO

MUUTOKSET

53 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 muutokset

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1005/2008 liitteen I luettelo tuotteista, jotka eivät sisälly mainitun asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa säädettyyn ”kalastustuotteiden” määritelmään, tämän asetuksen liitteen XIII mukaisesti.

VI   OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

54 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.

(6)  EYVL L 226, 11.10.1993, s. 1.


LIITE I

Asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen kalastustuotteiden ennakkoilmoitusaika

Ennakkoilmoitusaika neljä tuntia

Tuoreiden kalastustuotteiden purkaminen kalastusaluksesta nimettyyn yhteisön satamaan.


LIITE IIA

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kolmansien maiden kalastusalusten tekemän ennakkoilmoituksen malli

Image


LIITE II B

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kolmansien maiden kalastusalusten tekemän ennakkoilmoituksen malli

Image


LIITE III A

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu purkamista koskevan ennakkoilmoituksen malli

Image


LIITE III B

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu jälleenlaivausta koskevan ennakkoilmoituksen malli

(vaaditaan sekä luovuttaja- että vastaanottaja-alukselta)

Image


LIITE IV

EUROOPAN YHTEISÖN SAALISTODISTUS

Yksinkertaistettu todistuslomake tämän asetuksen 6 artiklan vaatimukset täyttäviä kalastustuotteita varten

Image

Image

Lisäys

Kuljetusta koskevat tiedot

Image


LIITE V

Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laatimat saaliiden dokumentointijärjestelyt, joiden katsotaan täyttävän asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 säädetyt vaatimukset

I osa

Asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 säädetyt vaatimukset täyttävät saaliiden dokumentointijärjestelyt:

Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestely, joka vahvistetaan Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelystä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1035/2001 (1).

ICCAT:n tonnikalasaaliiden dokumentointiohjelma, joka vahvistetaan ICCAT:n suosituksessa 08–12 ICCAT:n tonnikalasaaliiden dokumentointiohjelmaa koskevan suosituksen 07–10 muuttamiseksi.

II osa

Asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 säädetyt vaatimukset sovellettavin lisäedellytyksin täyttävät saaliiden dokumentointijärjestelyt:

CCSBT (sinievätonnikalan suojelukomissio) – Suositus CCSBT:n saaliiden dokumentointijärjestelyn täytäntöönpanemiseksi (annettu 15. vuosikokouksessa 14–17. lokakuuta 2008). Saalisasiakirjojen ja CCSBT:n saaliiden dokumentointijärjestelyn mukaisesti varmennettujen liiteasiakirjojen lisäksi tuojan on toimitettava tuontijäsenvaltioiden viranomaisille kuljetusta koskevat tiedot, jotka määritellään asetuksen (EY) N:o 1005/2008 liitteessä II olevassa kuljetustietoja koskevassa lisäyksessä.


(1)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 1.


LIITE VI

Lähetysten saalistodistuksia koskevat, 8 artiklassa tarkoitetut määräajat

Saalistodistus esitettävä neljä tuntia ennen yhteisöön saapumista

Yhteisöön lentorahtina saapuvien kalastustuotteiden lähetykset

Saalistodistus esitettävä kaksi tuntia ennen yhteisöön saapumista

Yhteisöön maanteitse saapuvien kalastustuotteiden lähetykset

Saalistodistus esitettävä neljä tuntia ennen yhteisöön saapumista

Yhteisöön rautateitse saapuvien kalastustuotteiden lähetykset


LIITE VII

Image

Image

Image


LIITE VIII

Image


LIITE IX

Hallinnollinen järjestely lippuvaltioiden kanssa saalistodistuksia koskevien säännösten täytäntöönpanemiseksi (asetuksen (EY) N:o 1005/2008 12 artiklan 4 kohta)


LIITE X A

Lomake havaittuja kalastusaluksia koskevien tietojen toimittamista varten

Image


LIITE X B

Ohjeet liitteessä X A olevan lomakkeen täyttämistä varten

TÄYTETÄÄN MAHDOLLISIMMAN YKSITYISKOHTAISESTI

1.

Aluksen nimi, radiokutsutunnus, lippu ja mahdollisuuksien mukaan rekisteröinti- ja Lloyd’s-/IMO-numero, jotka pyritään saamaan näköhavaintojen tai radioyhteyden perusteella (tiedonlähde mainittava).

2.

Tunnusmerkit: Mainitaan olivatko aluksen nimi ja rekisteröintisatama näkyvissä. Kirjataan rungon ja kansirakenteen värit, mastojen lukumäärä, komentosillan sijainti, savutorven pituus jne.

3.

Aluksen tyyppi: Kuvataan aluksen tyyppi ja havaitut pyydykset (esim. pitkäsiima-alus, troolari, tehdasalus, rahtialus).

4.

Sijainti: Kirjataan aluksen sijainti kun se ensimmäisen kerran havaittiin, sekä kalastustoiminnan alue/suuralue.

5.

Havaitun aluksen toiminta: Kirjataan havainnon ajankohta, aluksen toiminta kyseisellä hetkellä sekä ohjaussuunta (astetta). Kirjataan aluksen toiminta: kalastus, pyydysten laskeminen, troolaus, pyydysten nostaminen, muu toiminta. Tila riittää saman aluksen viiden havaintokerran kirjaamiseen, ja tarvittaessa voidaan jatkaa lomakkeen kääntöpuolelle tai erilliselle paperille. Kirjataan, oliko käytössä selkäsiima vai ei.

6.

Havaintoa koskeva todistusaineisto: Kirjataan, onko havaittu alus videoitu tai valokuvattu (todistusaineiston tallennuspaikka merkitään huomautusten jälkeen).

7.

Huomautuksia: Ilmoitetaan aluksen kulkusuunta. Kuvataan lyhyesti käyty radiokeskustelu ja mainitaan aluksen nimi, kansallisuus ja aluksella olevan (olevien) henkilön (henkilöiden), johon (joihin) on oltu yhteydessä, ilmoittama aluksen sijainti.

8.

Aluksen kaaviokuva: Piirretään aluksen ääriviivat ja mainitaan tunnistamisen kannalta hyödylliset tunto- ja tunnusmerkit.


LIITE XI

Lomakemalli asetuksen 45 artiklan mukaista tietojen pyytämistä varten

Image

Image


LIITE XII

Lomakemalli asetuksen 48 artiklan mukaista hallinnollista tiedoksiantoa koskevaa pyyntöä varten

Image

Image


LIITE XIII

Luettelo tuotteista, jotka eivät sisälly laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklan 8 kohdassa säädettyyn ”kalastustuotteen” määritelmään

Makean veden kalastustuotteet, mukaan lukien seuraavat:

0301 91 – Muut elävät kalat: taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster  (1)

0301 92 – Muut elävät kalat: ankeriaat (Anguilla spp.)

0301 93 – Muut elävät kalat: karppi

ex 0301 99 – Muut: makean veden kalat (CN 0301 99 11 ja 0301 99 19)

0302 11 – Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

0302 12 – Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

0302 66 – Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: ankeriaat (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: makean veden kalat (CN 0302 69 11 ja 0302 69 19)

0303 11 – Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onchorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

0303 21: – Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

0303 22: – Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

0303 76 – Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: ankeriaat (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Muu jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha: makean veden kalat (CN 0303 79 11 ja 0303 79 19)

ex 0304 19 – Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet tai jäähdytetyt: makean veden kalat (CN 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 ja 0304 19 91)

ex 0304 29 – Jäädytetyt fileet: makean veden kalaa (CN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 ja 0304 29 19)

ex 0304 99 – Muu jäädytetty kalanliha: makean veden kalaa (CN 0304 99 21)

ex 0305 30 – Kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan savustetut: tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho), suolattuina tai suolavedessä (CN 0305 30 30); taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohta (Oncorhynchus clarki) ja kultalohta (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache, ja Oncorhynchus chrysogaster); karppia (ex CN 0305 30 90)

ex 0305 41 – Savustettu kala, myös fileinä: tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Savustettu kala, myös fileinä: taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster (CN 0305 49 45); ankerias (Anguilla spp.) (CN 0305 49 50); karppi (ex CN 0305 49 80)

ex 0305 59 – Kuivattu kala, myös suolattu, mutta ei savustettu: taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster; karppi (ex CN 0305 59 80)

ex 0305 69 – Suolattu, muu kuin kuivattu tai savustettu kala, sekä suolavedessä oleva kala: tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho) (CN 0305 69 50); taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster; karppi (ex CN 0305 69 80)

ex 0306 19 – Muut äyriäiset, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit, jäädytetyt: makean veden ravut (CN 0306 19 10)

ex 0306 29 – Muut äyriäiset, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit, jäädyttämättömät: makean veden ravut (CN 0306 29 10)

1604 11 00 – Kalavalmisteet ja -säilykkeet, kokonainen tai paloiteltu kala, ei kuitenkaan murskeena tai jauheena: tyynenmerenlohet, merilohi ja tonavanjokilohi

ex 1604 19 – Kalavalmisteet ja -säilykkeet, kokonainen tai paloiteltu kala, ei kuitenkaan murskeena tai jauheena: lohikalat, muut kuin tyynenmerenlohet, merilohi ja tonavanjokilohi (CN 1604 19 10)

ex 1604 20 – Muut kalavalmisteet ja -säilykkeet: tyynenmerenlohesta, merilohesta tai tonavanjokilohesta (CN 1604 20 10); muusta lohikalasta kuin tyynenmerenlohesta, merilohesta tai tonavanjokilohesta (CN 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Muut äyriäiset, valmistetut tai säilötyt: makean veden ravut, tillissä keitetyt, jäädytetyt

Kalanpoikasista tai toukista saadut vesiviljelytuotteet

0301 10 – Elävät akvaariokalat

0307 10 – Osterit, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä

Kampasimpukat, mukaan lukien Pecten-, Chlamys- tai Placopecten-suvun simpukat

0307 21 – Elävät, tuoreet tai jäähdytetyt (CN 0307 21 00)

0307 29 – Muut

Sinisimpukat

0307 31 – Elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

0307 39 – Muut

ex 1605 90 – Muut (CN 1605 90 11 ja 1605 90 19)

0307 60 00 – Etanat, ei kuitenkaan merikotilot

0305 10 00 – Ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

ex 1605 90 30 – Muut äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt: kampasimpukat, osterit, etanat

1605 90 00 – Muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt


(1)  CN-koodit ovat komission asetuksen (EY) N:o 1031/2008 (EUVL L 291, 31.10.2008) mukaiset.


Top