EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0065-20171122

Consolidated text: Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992 , eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/2017-11-22

01992L0065 — FI — 22.11.2017 — 015.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/65/ETY,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

(EUVL L 268 14.9.1992, s. 54)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

KOMISSION PÄÄTÖS, 95/176/EY tehty 6 päivänä huhtikuuta 1995,

  L 117

23

24.5.1995

 M2

KOMISSION PÄÄTÖS, 2001/298/EY tehty 30 päivänä maaliskuuta 2001,

  L 102

63

12.4.2001

►M3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1282/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002,

  L 187

3

16.7.2002

 M4

Muutettu: KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1802/2002, annettu 10 päivänä lokakuuta 2002,

  L 274

21

11.10.2002

►M5

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,

  L 146

1

13.6.2003

►M6

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1398/2003, annettu 5 päivänä elokuuta 2003,

  L 198

3

6.8.2003

►M7

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/68/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 139

320

30.4.2004

►M8

KOMISSION PÄÄTÖS, 2007/265/EY tehty 26 päivänä huhtikuuta 2007,

  L 114

17

1.5.2007

►M9

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/73/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008,

  L 219

40

14.8.2008

►M10

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 176/2010, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010,

  L 52

14

3.3.2010

►M11

KOMISSION PÄÄTÖS, 2010/270/EU annettu 6 päivänä toukokuuta 2010,

  L 118

56

12.5.2010

 M12

KOMISSION PÄÄTÖS, 2010/684/EU annettu 10 päivänä marraskuuta 2010,

  L 293

62

11.11.2010

►M13

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2012/112/EU annettu 17 päivänä helmikuuta 2012,

  L 50

51

23.2.2012

►M14

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/31/EU, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 178

107

28.6.2013

►M15

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 2013/518/EU annettu 21 päivänä lokakuuta 2013,

  L 281

14

23.10.2013

►M16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 846/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014,

  L 232

5

5.8.2014

►M17

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2174, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

  L 306

28

22.11.2017


Muutettu:

 A1

ASIAKIRJA Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A2

ASIAKIRJA Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu

  L 236

33

23.9.2003


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 226, 25.6.2004, s.  128 (2004/68/EY,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 049, 20.2.2009, s.  48  (1992/65)

 C3

Oikaisu, EUVL L 341, 23.12.2010, s.  52 (176/2010,)

►C4

Oikaisu, EUVL L 084, 23.3.2013, s.  29  (1992/65)
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/65/ETY,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimuksetI LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

▼C1

Tässä direktiivissä vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske liitteessä F mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

▼B

Tätä direktiiviä sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 3626/82 nojalla annettujen säädösten soveltamista.

Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisiin lemmikkieläimiä koskeviin määräyksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta eläinlääkärintarkastusten poistamista jäsenvaltioiden välisiltä rajoilta.

2 artikla

1  Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

”kaupalla”direktiivin 90/425/ETY 2 artiklan 3 kohdassa määriteltyä kauppaa,

b)

”eläimillä”muita kuin direktiiveissä 64/432/ETY, 90/426/ETY ( 1 ), 90/539/ETY ( 2 ), 91/67/ETY ( 3 ), 91/68/ETY ( 4 ), 91/492/ETY ( 5 ) ja 91/493/ETY ( 6 ) tarkoitettuja eläimiä,

c)

”virallisesti hyväksytyllä yhteisöllä, laitoksella tai keskuksella”

kaikkia maantieteellisesti rajattuja pysyviä 13 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä paikkoja, joissa yhtä tai useampaa eläinlajia pidetään tai kasvatetaan jatkuvasti joko kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tarkoituksessa ainoastaan yhteen tai useampaan seuraavaan tarkoitukseen:

 näiden eläinten näytteilläpito ja yleisön sivistäminen,

 lajien suojelu,

 tieteellinen perustutkimus, soveltava tutkimus tai eläinten kasvatus tämän tutkimuksen tarpeisiin,

d)

”pakollisesti ilmoitettavilla taudeilla”liitteessä A lueteltuja tauteja.

2  Lisäksi käytetään direktiivien 64/432/ETY, 91/67/ETY ja 90/539/ETY säädettyjä muita kuin hyväksyttyjen yhteisöjen ja keskusten määritelmiä soveltuvin osin.II LUKU

Kauppaa koskevat säännökset

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 1 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua kauppaa ei kielletä eikä rajoiteta muiden kuin sellaisten eläinten terveyttä koskevien syiden vuoksi, jotka johtuvat tämän direktiivin soveltamisesta tai yhteisön lainsäädännöstä ja erityisesti suojatoimenpiteistä, joita on mahdollisesti toteutettu.

Kunnes kyseiset yhteisön säännökset annetaan, Ruotsi voi pitää voimassa kansalliset sääntönsä sinne lähetettäviksi tarkoitettujen käärmeiden ja muiden matelijoiden osalta.

▼B

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet direktiivin 90/425/ETY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi, jotta tämän direktiivin 5-10 artiklassa tarkoitetuilla eläimillä voidaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan ja 24 artiklan soveltamiseksi annettavien erityissäännösten soveltamista, käydä kauppaa ainoastaan, jos ne täyttävät 5-10 artiklassa säädetyt edellytykset ja ovat lähtöisin tämän direktiivin 12 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuilta tiloilta tai liikkeistä, jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt, ja jotka sitoutuvat:

 säännöllisesti tutkimaan pitämänsä eläimet direktiivin 90/425/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

 ilmoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle pakollisesti ilmoitettavien tautien lisäksi sellaisten liitteessä B mainittujen tautien puhkeamisesta, joiden torjunta- tai valvontaohjelman kyseinen jäsenvaltio on laatinut,

 noudattamaan erityisiä kansallisia torjuntatoimenpiteitä sellaisten tautien osalta, jotka ovat erityisen merkittäviä kyseisessä jäsenvaltiossa ja joilla on 14 artiklan mukainen ohjelma tai joista on tehty 15 artiklan 2 kohdan mukainen päätös,

 saattamaan markkinoille myytäväksi vain sellaisia eläimiä, joissa ei ole mitään taudin oiretta ja jotka ovat lähtöisin tiloilta tai vyöhykkeiltä, joita ei ole asetettu kieltoon eläinten terveyttä koskevista syistä, ja jos eläimen mukana ei ole terveystodistusta tai 5-11 artiklassa säädettyä kaupallista asiakirjaa, eläimiä, joiden mukana on kasvattajan oma todistus siitä, että kyseisissä eläimissä ei lähetyshetkellä ole yhtään ilmeistä taudin oiretta ja että hänen tilansa ei ole eläinten terveyttä koskevista syistä rajoitusten kohteena,

 noudattamaan vaatimuksia, joilla voidaan varmistaa pidettävien eläinten hyvinvointi,

5 artikla

1  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että apinoilla (simiae ja prosimiae) käyvät kauppaa vain jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 13 artiklan mukaisesti virallisesti hyväksymät yhteisöt, laitokset tai keskukset ja että eläimillä on kuljetettaessa mukana liitteessä E olevan mallin mukainen eläinlääkinnällinen todistus, jonka alkuperäyhteisön, laitoksen tai -keskuksen eläinlääkäri on täyttänyt eläinten terveyden takaamiseksi.

2  2 Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdasta poiketen sallia hyväksytyn yhteisön, laitoksen tai keskuksen hankkivan apinoita yksityishenkilöiltä.

6 artikla

A Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että muilla kuin direktiiveissä 64/432/ETY, 90/426/ETY ja 91/68/ETY tarkoitetuilla sorkka- tai kavioeläimillä käydään kauppaa ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 ja 15 artiklan soveltamista:

1. yleisesti:

a) niiden on oltava tunnistettavissa direktiivin 90/425/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti,

b) ne eivät saa kuulua tarttuvan taudin hävittämisohjelman mukaisesti hävitettäviin eläimiin,

c) ne eivät saa olla rokotettuja suu- ja sorkkatautia vastaan, ja niiden on täytettävä direktiivin 85/511/ETY ja direktiivin 64/432/ETY 4 a artiklan niitä koskevat vaatimukset,

d) niiden on oltava lähtöisin direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulta tilalta, joka ei ole, erityisesti direktiivin 85/511/ETY, 80/217/ETY ( 7 ) ja 91/68/ETY soveltamiseksi toteutettujen eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden kohteena, ja jolla ne ovat olleet pysyvästi syntymästään saakka tai lähettämistä edeltävien kolmenkymmenen päivän ajan,

▼M7

e) niiden mukana on oltava liitteessä E olevan 1 osan mallin mukainen todistus ja siihen liitettynä seuraava vakuutus:

image

▼M7 —————

▼B

2. jos on kyse märehtijöistä:

a) niiden on oltava lähtöisin direktiivin 64/432/ETY tai 91/68/ETY mukaisesta virallisesti tuberkuloosista vapaasta ja virallisesti luomistaudista vapaasta tai luomistaudista vapaasta karjasta ja täytettävä eläinten terveyttä koskevien sääntöjen osalta direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 2 kohdan c, d, f, g ja h alakohdassa ja direktiivin 91/68/ETY 3 artiklassa nautaeläimille säädetyt asiaankuuluvat vaatimukset,

▼M7

b) jos ne eivät ole lähtöisin a alakohdassa säädetyt vaatimukset täyttävästä karjasta, niiden on oltava lähtöisin tilalta, jolla ei ole eläinten lastausta edeltävien 42 päivän aikana todettu yhtään luomistauti- tai tuberkuloositapausta ja jolla märehtijät ovat lähettämistä edeltävien 30 päivän aikana saaneet negatiivisen tuloksen luomistautia ja tuberkuloosia koskevissa testeissä,

c) leukoosia koskevat säännökset voidaan antaa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

▼B

3. jos on kyse siansukuisista eläimistä:

a) ne eivät saa olla lähtöisin vyöhykkeeltä, joka on asetettu kieltoon afrikkalaisen sikaruton esiintymisen vuoksi direktiivin 64/432/ETY 9 a artiklan mukaisesti,

b) niiden on oltava lähtöisin tilalta, joka ei ole minkään direktiivissä 80/217/ETY säädetyn rajoituksen alainen klassisen sikaruton vuoksi,

c) niiden on oltava lähtöisin direktiivin 64/432/ETY mukaisesta luomistaudista vapaasta karjasta ja täytettävä direktiivissä 64/432/ETY siansukuisille eläimille säädetyt asiaankuuluvat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

d) jos ne eivät ole lähtöisin c alakohdan edellytykset täyttävästä karjasta, niiden on pitänyt lähettämistä edeltävien 30 päivän aikana saada negatiivinen tulos kokeessa, jonka tarkoituksena on osoittaa, ettei luomistaudin vastaisia vasta-aineita esiinny;

▼M7 —————

▼M7

4. Tässä artiklassa tarkoitetut testausvaatimukset ja niiden perusteet voidaan vahvistaa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseisissä päätöksissä otetaan huomioon yhteisön arktisilla alueilla kasvatetut märehtijät.

Kunnes edellisessä alakohdassa säädetyt päätökset tehdään, sovelletaan kansallisia sääntöjä.

▼B

B Muutetaan direktiiviä 64/432/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 2 artiklan b kohdassa sana ”nautaeläintä” sanoilla ”nautaeläintä (mukaan lukien Bubalus bubalus)”, ja c kohdassa sana ”nautaeläimiä”, sanoilla ”nautaeläimiä (mukaan lukien Bubalus bubalus)”.

2. Lisätään artikla seuraavasti:

”10a artikla

Liitteessä F olevan mallin mukaisia terveystodistuksia voidaan muuttaa tai täydentää 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen erityisesti direktiivin 92/65/ETY 6 artiklan vaatimusten huomioon ottamiseksi.”

7 artikla

A Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että muilla kuin direktiivissä 90/539/ETY tarkoitetuilla linnuilla käydään kauppaa vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

1. yleisesti:

a) niiden on oltava lähtöisin tilalta, jossa ei ole lähettämistä edeltävien 30 päivän aikana esiintynyt lintuinfluenssaa (avian influenza),

b) niiden on oltava lähtöisin tilalta tai vyöhykkeeltä, joka ei ole rajoitusten alainen Newcastlen taudin torjuntatoimenpiteiden takia.

Kansallisia vaatimuksia Newcastlen taudin torjumiseksi sovelletaan perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen, kunnes direktiivin 90/539/ETY 19 artiklassa tarkoitetut yhteisön toimenpiteet pannaan täytäntöön,

c) jos ne on tuotu kolmannesta maasta, niitä on pidettävä direktiivin 91/496/ETY 10 artiklan 1 kohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti karanteenissa tilalla, jolle ne on viety yhteisön alueelle tuonnin jälkeen,

2. lisäksi, jos on kyse papukaijoista:

a) ne eivät saa olla lähtöisin tilalta, jossa esiintyy papukaijakuumetta (Chlamydia psittaci), tai olla olleet kosketuksissa sellaisen tilan eläinten kanssa, jolla tätä tautia esiintyy.

Kiellon on oltava voimassa vähintään kaksi kuukautta viimeksi todetusta tautitapauksesta ja 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tunnustetusta eläinlääkärin valvonnassa suoritetusta käsittelystä,

b) ne on pitänyt tunnistaa direktiivin 90/425/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti,

Papukaijojen, ja erityisesti sairaiden papukaijojen, tunnistusmenetelmät määritetään 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

c) niiden mukana tulee olla kaupallinen asiakirja, jonka on varmentanut virkaeläinlääkäri tai toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama alkuperätilasta tai -liikkeestä vastaava eläinlääkäri.

B Lisätään terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 91/495/ETY ( 8 ) 2 artiklan toisen alakohdan 2 alakohtaan sanat ”ja astumalinnut (Ratitae)” sanojen ”direktiivin 90/539/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lajit” jälkeen.

Lisätään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/539/ETY ( 9 ) 2 artiklan toisen alakohdan 1 kohdan sanojen ”ja peltopyitä” jälkeen sanat ”sekä astumalintuja (Ratitae)”.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että mehiläisillä (Apis mellifera) käydään kauppaa vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) ne ovat lähtöisin vyöhykkeeltä, jota ei ole asetettu kieltoon esikotelomädän esiintymisen vuoksi.

Kiellon on oltava voimassa vähintään 30 vuorokautta viimeksi todetusta tautitapauksesta ja siitä päivästä, jona toimivaltainen viranomainen on tarkastanut kaikki kolmen kilometrin säteellä sijaitsevat pesät ja jona kaikki tartunnan saaneet pesät on poltettu tai käsitelty ja tarkastettu kyseistä toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

Mehiläisille (Apis mellifera) asetettuja vaatimuksia tai vastaavanlaisia vaatimuksia voidaan 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja pysyvän eläinlääkintäkomitean annettua lausuntonsa soveltaa kimalaisiin.

b) niiden mukana on oltava liitteen E mallin mukainen terveystodistus, jossa olevan vakuutuksen toimivaltainen viranomainen on varmentanut sen todistamiseksi, että a kohdan vaatimukset on täytetty.

9 artikla

1  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jäniseläimillä käydään kauppaa vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) ne eivät ole lähtöisin tilalta, jossa raivotautia on esiintynyt tai on epäilty esiintyvän viimeisen kuukauden aikana, eivätkä ne ole olleet kosketuksissa tällaiselta tilalta lähtöisin olevien eläinten kanssa,

b) niiden on oltava lähtöisin tilalta, jolla yksikään eläin ei ole osoittanut limakasvaintaudin kliinisiä oireita.

2  Jäsenvaltiot, jotka vaativat, että niiden alueella kuljetettavien jäniseläinten mukana tulee olla terveystodistus, voivat vaatia, että niiden alueelle tuotavien jäniseläinten mukana tulee olla liitteen E mallin mukainen terveystodistus ja siihen liitettynä seuraava vakuutus:

”Minä allekirjoittanut,…, todistan, että tämä lähetys täyttää direktiivin 92/65/ETY 9 artiklan vaatimukset ja että näissä eläimissä ei tutkittaessa esiintynyt yhtään taudin kliinistä oiretta.”

Tämän vakuutuksen on oltava virkaeläinlääkärin tai virkaeläinlääkärin valtuuttaman alkuperätilan eläinlääkärin antama, ja teollisten kasvattamojen osalta virkaeläinlääkärin antama.

Jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää tätä oikeutta, on tiedotettava komissiolle, joka varmistaa ensimmäisen kohdan vaatimusten noudattamisen.

3  Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat vaatia sellaisen terveystodistuksen esittämistä, joka osoittaa, että 1 kohdan a alakohdan vaatimukset on täytetty.

10 artikla

1  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ►M5  ————— ◄ vesikoilla ja ketuilla, jotka ovat lähtöisin tilalta, jossa on esiintynyt tai on epäilty esiintyvän raivotautia viimeisten kuuden kuukauden aikana tai jotka ovat olleet kosketuksissa tällaiselta tilalta lähtöisin olevien eläinten kanssa, ei käydä kauppaa, ellei niitä rokoteta järjestelmällisesti.

▼M14

2  Jotta koirilla, kissoilla ja freteillä voidaan käydä kauppaa,

a) niiden on täytettävä lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista kuljetuksista 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 6 artiklassa ja soveltuvin osin 7 artiklassa säädetyt edellytykset ( 10 );

b) toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin on tehtävä niille kliininen tutkimus enintään 48 tuntia ennen eläinten lähettämistä; ja

c) niiden mukana kuljetuksessa määräpaikkaan on oltava terveystodistus,

i) joka on liitteessä E olevan 1 osan mallin mukainen; ja

ii) jonka on allekirjoittanut virkaeläinlääkäri, joka todistaa, että toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on dokumentoinut asetuksen (EU) N:o 576/2013 21 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyn mallin mukaisen tunnistusasiakirjan asianomaiseen kohtaan b alakohdan mukaisesti suoritetun kliinisen tutkimuksen, joka osoittaa, että eläimet ovat kliinisen tutkimuksen ajankohtana kuljetuskuntoisia aiottua matkaa varten eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana 22 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaisesti ( 11 ).

▼M14 —————

▼A2

4  Irlanti, Kypros, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat pitää voimassa kansallisen, kaikkia lihansyöjiä ►M5  lukuun ottamatta 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja lajeja, ◄ kädellisiä ja lepakkoja ja muita raivotaudille alttiita tässä direktiivissä tarkoitettuja lajeja koskevan karanteenilainsäädäntönsä, jos ei voida osoittaa, että kyseiset eläimet ovat syntyneet alkuperätilalla ja että niitä on pidetty siellä vankeudessa syntymästään saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 3 kohdan soveltamista ja vaikuttamatta eläinlääkärintarkastusten poistamiseen jäsenvaltioiden välisiltä rajoilta.

▼B

5  Muutetaan päätöstä 90/638/ETY seuraavasti.

1 Lisätään 1 artiklaan seuraava luetelmakohta:

 ”raivotaudin torjuntaohjelmien osalta: liitteessä III olevat vaatimukset.”

2 Lisätään seuraava liite:
”LIITE III

Raivotaudin vastaisia ohjelmia koskevat vaatimukset

Raivotaudin vastaisiin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään:

a) liitteessä I olevassa 1-7 kohdassa tarkoitetut perusteet;

b) yksityiskohtaiset tiedot alueesta tai alueista, joilla ketut aiotaan rokottaa suun kautta, ja alueiden luonnollisista rajoista; alueen tai alueiden on oltava suuruudeltaan vähintään 6 000 neliökilometriä tai koko valtion alueen suuruinen, ja siihen/niihin voi sisältyä rajantakaisia vyöhykkeitä kolmannesta maasta;

c) yksityiskohtaiset tiedot ehdotetusta rokotteesta, sen jakelusta sekä syöttien asetuspaikkojen välisistä etäisyyksistä ja asetuskerroista;

d) kaikki tiedot vapaaehtoisjärjestöjen näihin suunnitelmiin kuuluvilla alueilla mahdollisesti toimeenpanemista kasvillisuuden ja eläimistön suojelu- ja rauhoitusohjelmista, sekä ohjelmien päämääristä ja kustannuksista, jos tällaisia ohjelmia on.”

6  Neuvosto nimeää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tietyn laitoksen laatimaan tarpeelliset serologisten kokeiden standardointiperusteet, ja päättää laitoksen toimivaltuuksista.

7  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että maahantuojat vastaavat serologisista kokeista aiheutuvista kuluista.

▼M5 —————

10a artikla

Raivotaudin osalta muutetaan 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen aiheellisten perusteiden esittämisen jälkeen 9 ja 10 artiklaa Ruotsin ja Suomen tilanteen huomioon ottamiseksi, jotta kyseisiin valtioihin voidaan soveltaa samoja säännöksiä kuin niihin jäsenvaltioihin, joissa vallitsee vastaava tilanne.

▼M9

11 artikla

1  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kauppaa käydään ainoastaan 2, 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävillä siemennesteellä, munasoluilla ja alkioilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 ja 23 artiklan soveltamiseksi tehtyjen päätösten soveltamista.

2  Lampaan, vuohen ja hevosen sukuisten eläinten siemennesteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hevoseläinten kantakirjoihin rekisteröintiä varten täytettäviä perusteita:

 on oltava kerätty, käsitelty ja varastoitu keinosiemennystä varten liitteessä D olevan I luvun mukaisesti terveysolojen osalta hyväksytyllä asemalla tai hyväksytyssä keskuksessa, tai edellä esitetystä poiketen, jos on kyse lampaista tai vuohista, direktiivin 91/68/ETY vaatimusten mukaiselta tilalta,

 on oltava kerätty liitteessä D olevassa II luvussa vahvistetut edellytykset täyttävistä eläimistä,

 on oltava kerätty, käsitelty, säilytetty, varastoitu ja kuljetettu liitteessä D olevan III luvun mukaisesti,

 mukana toiseen jäsenvaltioon kuljetettaessa on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävän mallin mukainen terveystodistus.

3  Lampaan, vuohen, hevosen ja sian sukuisten eläinten munasolujen ja alkioiden:

 on oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän, 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä D olevassa I luvussa vahvistettavat edellytykset täyttävän alkionsiirtoryhmän keräämiä tai alkiontuotantoryhmän tuottamia, ja naaraspuolisten luovuttajien, joista ne ovat peräisin, on täytettävä liitteessä D olevassa IV luvussa vahvistetut edellytykset,

 on oltava kerätty, käsitelty ja säilytetty asianmukaisessa laboratoriossa sekä varastoitu ja kuljetettu liitteessä D olevan III luvun mukaisesti,

 mukana toiseen jäsenvaltioon kuljetettaessa on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävän mallin mukainen terveystodistus.

Siemennykseen käytettävän lampaiden, vuohien ja hevoseläinten siemennesteen on oltava 2 kohdan säännösten mukaista ja sikojen siemennesteen direktiivin 90/429/ETY säännösten mukaista.

Lisätakeita voidaan määrittää 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4  Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä edellä 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut hyväksytyt asemat ja 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut hyväksytyt ryhmät ja annettava kullekin keskukselle, asemalle ja ryhmälle eläinlääkinnällinen rekisterinumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä asemista ja keskuksista ja hyväksytyistä ryhmistä ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisteröintinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5  Muiden kuin 2 ja 3 kohdassa mainittujen eläinlajien siemennesteeseen, munasoloihin ja alkioihin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli laaditaan 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Kansallisia sääntöjä sovelletaan, kunnes tällaisiin siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli on laadittu.

▼B

12 artikla

1  Direktiivissä 90/425/ETY säädettyjä tarkastussääntöjä sovelletaan erityisesti tarkastusten järjestämisen ja jatkotarkastusten osalta sellaisiin tässä direktiivissä tarkoitettuihin eläimiin, siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin, joiden mukana on terveystodistus. Muiden eläinten on oltava lähtöisin tiloilta, joihin sovelletaan lähetyspaikassa ja määräpaikassa suoritettavia tarkastuksia koskevia tämän direktiivin periaatteita.

2  Tässä direktiivissä tarkoitettuihin eläimiin, siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin sovelletaan direktiivin 90/425/ETY 10 artiklan säännöksiä.

3  Direktiivin 90/425/ETY 12 artiklan säännökset laajennetaan kauppaa varten koskemaan kauppiaita, jotka pitävät tilapäisesti tai pysyvästi 7, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuja eläimiä.

4  Direktiivin 90/425/ETY 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt tiedot sellaisista eläimistä, siemennesteestä, munasoluista ja alkioista, joiden mukana on terveystodistus tämän direktiivin mukaisesti, on toimitettava määräpaikkaan Animo-järjestelmän välityksellä.

5  Jos epäillään, että tätä direktiiviä ei noudateta, tai että 1 artiklassa tarkoitetut eläimet eivät ole terveitä tai siemenneste, munasolut ja alkiot eivät ole laadultaan moitteettomia, toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava kaikki tarpeellisena pitämänsä tarkastukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin erityissäännösten soveltamista.

6  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset hallinnolliset ja rikosoikeudelliset toimenpiteet rangaistakseen tämän direktiivin rikkomisesta, ja erityisesti jos todetaan, että laaditut todistukset ja asiakirjat eivät vastaa 1 artiklassa tarkoitettujen eläinten todellista tilaa, jos eläinten tunnistaminen tai siemennesteen, munasolujen ja alkioiden merkinnät eivät ole tämän direktiivin mukaisia tai jos kyseisille eläimille tai tuotteille ei ole tehty tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia.

13 artikla

1  Liitteessä A tai B mainituille taudeille alttiiden eläinten kaupassa, jos määrämaana oleva jäsenvaltio vaatii 14 tai 15 artiklassa säädetyt takeet, sekä liitteen C mukaisesti hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta lähtöisin olevien ja niihin vietävien kyseisille taudeille alttiiden eläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kaupassa vaaditaan kuljetusasiakirja, jossa on liitteessä E olevassa mallissa olevat tiedot. Alkuperäyhteisöstä, -laitoksesta tai -keskuksesta vastaavan eläinlääkärin, on täytettävä tämä asiakirja ja sen on oltava eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden mukana kuljetuksen ajan ja siitä on ilmettävä, että ne ovat lähtöisin liitteen C mukaisesti hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta.

2  

a) Jotta yhteisö, laitos tai keskus voitaisiin hyväksyä, sen on esitettävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki pakollisesti ilmoitettavia tauteja koskevat puoltavat asiakirjat, jotka liittyvät liitteen C vaatimuksiin.

b) Kun toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut hyväksyntähakemuksen tai sen uusimiseen liittyvän aineiston, se tutkii asian aineiston tietojen ja tarvittaessa paikan päällä tehtyjen tarkastusten perusteella.

c) Toimivaltainen viranomainen peruuttaa hyväksynnän liitteessä C olevan 3 kohdan mukaisesti.

▼M9

d) Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä kaikki hyväksytyt yhteisöt, laitokset ja keskukset ja annettava niille hyväksymisnumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista ja keskuksista ja niiden hyväksymisnumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

e) Ruotsilla on kahden vuoden määräaika liittymissopimuksen voimaantulopäivästä yhteisöjä, laitoksia tai keskuksia koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

▼B

14 artikla

1  Jos jäsenvaltio laatii tai on laatinut joko suoraan tai eläinten pitäjien välityksellä liitteessä B mainitun taudin vastaisen vapaaehtoisen tai pakollisen torjunta- tai valvontaohjelman, se voi toimittaa tämän ohjelman komissiolle ilmoittaen erityisesti:

 taudin esiintymistilanteen alueellaan,

 onko tauti pakollisesti ilmoitettava,

 ohjelman perustelut, ottaen huomioon taudin merkitys ja ohjelman kustannusten ja hyödyn suhteesta saatava etu,

 maantieteellisen alueen, jolla ohjelma pannaan täytäntöön,

 laitoksille myönnettävät erilaiset asemat, eri eläinlajeille asetettavat vaatimukset, kun niitä tuodaan pidettäviksi ja käytettävät koemenetelmät,

 ohjelman valvontamenettelyt, mukaan lukien eläinten pitäjien osuuden valvonta- ja torjuntaohjelmien toteuttamisessa,

 seuraukset, jos tila jostakin syystä menettää asemansa,

 toteutettavat toimenpiteet, jos ohjelman mukaisesti suoritettavissa tarkastuksissa saadaan positiivisia tuloksia,

 kyseisen jäsenvaltion alueella käytävän kaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tasavertaisuus.

2  Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ohjelmat voidaan hyväksyä 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja 1 kohdan perusteiden mukaisesti. Muut kaupassa mahdollisesti vaadittavat yleiset tai erityiset lisätakeet voidaan määritellä samaa menettelyä noudattaen samanaikaisesti kuin ohjelmat esitetään tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ohjelmien esittämisestä. Tällaiset takeet eivät saa olla jäsenvaltion omalla alueellaan toimeenpanemia takeita tiukempia.

3  Jäsenvaltioiden esittämiä ohjelmia voidaan muuttaa tai täydentää 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja takeita voidaan muuttaa samaa menettelyä noudattaen.

15 artikla

1  Jos jäsenvaltio arvioi olevansa kokonaan tai osittain vapaa liitteessä B mainitusta taudista, jolle tässä direktiivissä tarkoitetut eläimet ovat alttiita, sen on toimitettava komissiolle asianmukaiset perustelut. Sen on täsmennettävä erityisesti:

 taudin luonne ja sen aiempi esiintyminen valtion alueella,

 serologisiin, mikrobiologisiin, patologisiin tai epidemiologisiin tutkimuksiin perustuvat valvontakokeiden tulokset,

 kuinka kauan tauti on ollut toimivaltaisille viranomaisille pakollisesti ilmoitettava,

 suoritetun valvonnan kesto,

 sen ajan pituus, jolloin taudin vastaiset rokotukset ovat mahdollisesti olleet kiellettyjä ja maantieteellinen alue, jota kielto koskee,

 säännöt, joiden mukaan valvotaan, että tautia ei esiinny.

2  Tutkittuaan 1 kohdassa tarkoitetut perustelut komissio saattaa pysyvän eläinlääkintäkomitean käsiteltäväksi päätöksensä jäsenvaltion esittämän suunnitelman hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos suunnitelma hyväksytään, yleiset tai rajoitetut lisätakeet, joita voidaan vaatia kaupassa, määritetään 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Ne eivät saa olla jäsenvaltion omalla alueellaan toimeenpanemia takeita tiukempia.

Tätä päätöstä odotettaessa kyseinen jäsenvaltio voi säilyttää kaupassa asemansa säilyttämiseksi tarvitsemansa asianmukaiset vaatimukset.

3  Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kaikki 1 kohdassa tarkoitettujen perustelujen muutokset. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjä takeita voidaan muuttaa tai ne voidaan poistaa toimitettujen tietojen perusteella 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.III LUKU

Yhteisöön tuontiin sovellettavat säännökset

16 artikla

Tähän direktiiviin kuuluvien eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontiin sovellettavien edellytysten on vastattava vähintään II luvun edellytyksiä.

▼M14

Koirien, kissojen ja frettien osalta tuontiin sovellettavien edellytysten on vastattava vähintään asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa ja 12 artiklan a alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä.

Toisessa kohdassa tarkoitettujen edellytysten lisäksi koirien, kissojen ja frettien mukana kuljetuksessa määräpaikkaan on oltava terveystodistus, jonka on täyttänyt ja allekirjoittanut virkaeläinlääkäri, joka todistaa, että toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on tehnyt enintään 48 tuntia ennen eläinten lähettämistä kliinisen tutkimuksen ja varmistanut, että eläimet olivat kliinisen tutkimuksen ajankohtana kuljetuskuntoisia aiottua matkaa varten.

▼B

17 artikla

1  Edellä olevan 16 artiklan yhdenmukaiseksi soveltamiseksi on sovellettava seuraavien kohtien säännöksiä.

▼C2

2  Yhteisöön saa tuoda vain sellaisia eläimiä ja sellaista 11 artiklassa tarkoitettua siemennestettä ja sellaisia siinä tarkoitettuja munasoluja ja alkioita, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

▼M9

a) sen tai niiden on oltava lähtöisin kolmannesta maasta, joka sisältyy 3 kohdan a alakohdan mukaisesti laadittavaan luetteloon,

b) sen tai niiden mukana on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavan mallin mukainen terveystodistus, jonka viejämaan toimivaltainen viranomainen on allekirjoittanut ja jossa todistetaan, että

i) eläimet

 täyttävät lisäedellytykset tai tarjoavat 4 kohdassa tarkoitetut vastaavat takeet ja

 ovat lähtöisin hyväksytystä keskuksesta, yhteisöstä, laitoksesta tai asemasta, joka tarjoaa vähintään liitteessä C olevat vastaavat takeet;

ii) siemenneste, alkiot ja munasolut tulevat hyväksytyistä keinosiemennysasemista ja siemennesteen varastointiasemista tai alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmistä, jotka tarjoavat takeet, jotka vastaavat vähintään 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä D olevassa I luvussa vahvistettavia takeita.

Kansallisia sääntöjä sovelletaan edellyttäen, että ne eivät ole II luvussa vahvistettuja sääntöjä suotuisampia, kunnes kolmansien maiden luettelot, b alakohdassa luetellut hyväksytyt laitokset sekä a ja b alakohdassa tarkoitetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli on vahvistettu.

3  On laadittava

a) 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen luettelo kolmansista maista tai niiden osista, jotka voivat toimittaa jäsenvaltioille ja komissiolle II luvussa eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden osalta säädettyjä takeita vastaavat takeet;

b) tämän kohdan mukaisesti luettelo 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja mainitun artiklan 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä keinosiemennysasemista tai ryhmistä, jotka sijaitsevat jossakin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetussa luettelossa mainituista kolmansista maista ja joille toimivaltainen viranomainen voi antaa 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut takeet.

Luettelo ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä keinosiemennysasemista ja ryhmistä ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisterinumeroista on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava aseman tai ryhmän hyväksyntä, jos se ei enää täytä 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;

c) jäljempänä 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, erityisesti ne, joiden on tarkoitus suojata yhteisöä tietyiltä eksoottisilta taudeilta, tai tässä direktiivissä säädettyjä takeita vastaavat takeet.

Kolmansille maille vahvistetut erityiset edellytykset ja vastaavat takeet eivät saa olla suotuisampia kuin II luvussa säädetyt edellytykset ja takeet.

▼B

4  Edellä 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon voidaan merkitä vain kolmannet maat tai niiden osat,

a) joista tuonti ei ole kielletty:

 liitteessä A mainitun taudin tai muun eksoottisen taudin vuoksi,

 direktiivin 72/462/ETY 6, 7 tai 14 artiklan ja direktiivien 91/495/ETY ja 71/118/ETY ( 12 ) 17 artiklan soveltamisen vuoksi tai muiden tässä direktiivissä tarkoitettujen eläinten osalta 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdyllä päätöksellä eläinten terveydentila huomioon ottaen,

b) joiden on todettu pystyvän direktiivin 72/462/ETY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti maan lainsäädännön ja eläinlääkintä- ja tarkastuspalvelujen järjestämisen ja toimivallan ja niihin kohdistuvan valvonnan perusteella takaamaan voimassaolevan lainsäädäntönsä soveltamisen,

c) joiden eläinlääkintäpalvelut voivat taata, että vähintään luvussa II säädettyjä terveyssäännöksiä vastaavia terveyssäännöksiä noudatetaan.

5  Komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden on tarkastettava paikan päällä, voidaanko kolmannen maan antamia tuotanto-oloja ja markkinoille saattamista koskevia takeita pitää yhteisössä noudatettuja takeita vastaavina.

Komissio nimeää jäsenvaltioiden ehdotuksesta näistä tarkastuksista vastaavat jäsenvaltioiden asiantuntijat.

Nämä tarkastukset suoritetaan yhteisön lukuun, ja yhteisö vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista.

6  Kunnes 5 kohdassa tarkoitetut tarkastukset suoritetaan, sovelletaan kansallisia kolmansissa maissa suoritettavia tarkastuksia koskevia määräyksiä, jollei pysyvän eläinlääkintäkomitean kautta ole ilmoitettu näiden tarkastusten yhteydessä havaittuja 3 kohdan mukaisesti tarjottujen takeiden puutteita.

18 artikla

1  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tässä direktiivissä tarkoitettuja eläimiä, siemennestettä, munasoluja ja alkioita tuodaan yhteisöön vain:

 jos niiden mukana on virkaeläinlääkärin antama todistus.

 Todistuksen malli laaditaan eläinlajeittain 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

 jos ne ovat läpäisseet direktiiveissä 90/675/ETY ja 91/496/ETY ( 13 ) säädetyt tarkastukset,

 jos virkaeläinlääkäri on tarkastanut ne ennen lastausta yhteisöön tuotavaksi sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/628/ETY ( 14 ) säädettyjä kuljetusolosuhteita noudatetaan, erityisesti annettavan juoman ja ravinnon osalta,

 jos kyseessä ovat 5-10 artiklassa tarkoitetut eläimet, niitä on ennen tuontia pidetty karanteenissa, jota koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2  Kunnes yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta vahvistetaan, noudatetaan kolmansista maista lähtöisin olevaa tuontia koskevia kansallisia määräyksiä, siltä osin kuin vaatimuksia ei ole annettu yhteisön tasolla, jos nämä kansalliset määräykset eivät ole II luvussa säädettyjä vaatimuksia suotuisampia.

19 artikla

Jäljempänä olevassa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetaan:

a) yhteisöön tuonnissa noudatettavat erityiset eläinten terveyttä koskevat edellytykset, sekä eläintarhoihin, sirkuksiin, huvipuistoihin ja tutkimuslaboratorioihin tuotavien eläinten mukana seuraavien asiakirjojen luonne ja sisältö eläinlajeittain,

b) tässä direktiivissä tarkoitetuille eläimille säädettyihin takeisiin lisättävät takeet kyseisten yhteisön lajien suojelemiseksi.

20 artikla

▼M9

Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.

▼B

►C4  Kunnes direktiivin 91/496/ETY 8 artiklan B kohdassa ja 30 artiklassa säädetyt päätökset ◄ pannaan täytäntöön, sovelletaan edelleen kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista koskevia yksityiskohtaisia kansallisia sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen periaatteiden ja sääntöjen noudattamista.IV LUKU

Yhteiset loppusäännökset

21 artikla

Kaupassa mahdollisesti käytettävien todistusten mallit sekä eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, jotka muiden kuin 5-11 artiklassa tarkoitettujen eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden on täytettävä, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa, vahvistetaan tarvittaessa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

22 artikla

Liitteitä muutetaan tarvittaessa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Liitettä B tarkastellaan uudelleen ennen liittymissopimuksen voimaantulopäivää erityisesti tautiluettelon muuttamiseksi siten, että siihen sisällytetään taudit, joille märehtijät ja siansukuiset eläimet ovat alttiita, sekä taudit, jotka siirtyvät lammaseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden välityksellä.

▼B

23 artikla

Sirkus- ja markkinaeläinten liikkumisessa ja eläintarhaan tarkoitettujen eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kaupassa noudatettavat erityisedellytykset voidaan vahvistaa tarvittaessa ►M7  ————— ◄ II luvusta poiketen 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

24 artikla

1  Jäsenvaltioilla on oikeus vaatia, että tuoteessa niiden alueelle tässä direktiivissä tarkoitettuja eläimiä (mukaan lukien häkkilinnut), siemennestettä, munasoluja ja alkioita kolmannen maan kautta, on esitettävä terveystodistus, jossa osoitetaan, että tämän direktiivin vaatimuksia noudatetaan.

2  Jäsenvaltioiden, jotka turvautuvat 1 kohdassa säädettyyn oikeuteen, on ilmoitettava siitä komissiolle ja muille jäsenvaltioille pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa.

25 artikla

Lisätään direktiivin 90/425/ETY liitteeseen A seuraava teksti:

”Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54)”

.

▼M7

26 artikla

1  Komissiota avustaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, joka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 ( 15 ) 58 artiklalla.

2  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY ( 16 ) 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan 3 kuukaudeksi.

3  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

▼B

27 artikla

Jos jäsenvaltiot toteuttavat vaihtoehtoisen valvontajärjestelmän, joka tarjoaa tässä direktiivissä tarkoitettujen eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden liikkumiselle alueellaan yhtäläiset takeet kuin tämä direktiivi, nämä jäsenvaltiot voivat sopia vastavuoroisuuden perusteella 6 artiklan A kohdan 1 alakohdan f alakohdasta, 8 artiklan b kohdasta ja 11 artiklan 1 kohdan d alakohdasta poikkeamisesta.

28 artikla

Tässä direktiivissä säädettyyn uuteen järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi voidaan toteuttaa siirtymätoimenpiteitäkolmen vuoden ajaksi 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

29 artikla

1  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 1994 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3  Kansallisten lakien muuttamisen määräajan asettaminen päättymään 1 päivänä tammikuuta 1994 ei vaikuta direktiiveissä 89/662/ETY ja 90/425/ETY säädettyyn eläinlääkärintarkastusten poistamiseen rajoilta.

30 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M6
LIITE ATämän direktiivin mukaisesti ilmoitettavat taudit

Tauti

Asianomainen lahko/heimo/laji

Afrikkalainen hevosrutto

Equidae

Afrikkalainen sikarutto

Suidae ja Tayassuidae

Lintuinfluenssa

Aves

Esikotelomätä

Apis

Pernarutto

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae ja Hippopotamidae

Bluetongue-tauti

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae ja Rhinocerotidae

Brucella abortus

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae ja Tragulidae

Brucella melitensis

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae ja Tragulidae

Brucellosis ovis

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae ja Antilocapridae

Brucellosis suis

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae ja Tayassuidae

Klassinen sikarutto

Suidae ja Tayassuidae

Naudan tarttuva keuhkorutto

Nautaeläimet (mukaan luettuina seebu, puhveli, biisoni ja jakki)

Ebola

Muut kädelliset kuin ihminen

Suu- ja sorkkatauti

Artiodactyla ja Aasian elefantit

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

Salmonidae

Lumpy skin -tauti

Bovidae ja Giraffidae

Apinarokko

Rodentia ja muut kädelliset kuin ihminen

Mycobacterium bovis

Mammalia, erityisesti Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae ja Tragulidae

Newcastlen tauti

Aves

Pienten märehtijäin rutto

Bovidae ja Suidae

Teschenin tauti

Suidae

Psittakoosi

Psittaciformes

Raivotauti

Carnivora ja Chiroptera

Rift Valley -kuume

Bovidae, Camelus-lajit ja Rhinocerotidae

Karjarutto

Artiodactyla

Pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)

Apis ja Bombus

Lammas- ja vuohirokko

Bovidae

Swine vesicular -tauti

Suidae ja Tayassuidae

Tropilaelaps-punkki (Tropilaelaps spp).

Apis

Vesicular stomatitis -tauti

Artiodactyla ja Equidae

TSE

Bovidae, Cervidae, Felidae ja Mustelidae

▼B
LIITE BTAUDIT, JOILLE VOIDAAN HYVÄKSYÄ KANSALLINEN OHJELMA TÄMÄN DIREKTIIVIN MUKAISESTI

minkit

virusperäinen suolitulehdus

minkin plasmaleukoosi

mehiläiset

toukkamätä

varroapunkki ja muut punkit

apinat ja kissaeläimet

tuberkuloosi

märehtijät

tuberkuloosi

jäniseläimet

limakasvaintauti

virusperäinen verenvuototauti (VDH)

jänisrutto (tularemia)

▼M3
LIITE C

YHTEISÖJEN, LAITOSTEN TAI KESKUSTEN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSET

1. Tullakseen virallisesti hyväksytyksi tämän direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai keskuksen on

a) oltava selkeästi rajattu ja erotettu ympäristöstään tai teljetyistä eläimistä sekä sijaittava siten, että siitä ei aiheudu terveydellistä vaaraa maatiloille, joiden terveystilanne saattaa olla uhattuna;

b) tarjottava riittävät keinot eläinten kiinniottoa, telkeämistä ja eristämistä varten sekä riittävät karanteenitilat ja hyväksytyt menettelyt sellaisista lähteistä tuleville eläimille, joita ei ole hyväksytty;

c) oltava vapaa liitteessä A luetelluista taudeista ja, jos asianomaisella maalla on 14 artiklan mukainen ohjelma, liitteessä B luetelluista taudeista. Jotta yhteisö, laitos tai keskus voitaisiin julistaa vapaaksi kyseisistä taudeista, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava eläinten terveydentilaa koskevaa kirjanpitoa vähintään kolmelta edelliseltä vuodelta ja eläimille yhteisössä, laitoksessa tai keskuksessa tehtyjen kliinisten tutkimusten ja laboratoriotutkimusten tuloksia. Tästä vaatimuksesta poiketen uudet laitokset on kuitenkin hyväksyttävä silloin, kun siellä pidettävät eläimet ovat lähtöisin hyväksytyistä laitoksista;

d) pidettävä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

i) kunkin laitoksessa pidettävän lajin eläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, laji ja yksilölliset tunnistusmerkinnät, jos käytännöllistä);

ii) laitokseen tulevien tai sieltä lähtevien eläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, laji ja yksilölliset tunnistusmerkinnät, jos käytännöllistä) sekä tiedot niiden alkuperästä tai määräpaikasta, niiden kuljettamisesta laitokseen tai laitoksesta sekä eläinten terveydentilasta;

iii) verikokeiden tai muiden taudinmääritysten tulokset;

iv) tautitapaukset ja niiden hoitotoimet, jos tautitapauksia on;

v) laitoksessa kuolleille eläimille, kuolleena syntyneet eläimet mukaan luettuina, tehtyjen postmortem -tarkastusten tulokset;

vi) eristys- tai karanteeniaikana tehdyt havainnot;

e) tehtävä sopimus toimivaltaisen laboratorion kanssa postmortem -tarkastusten suorittamiseksi tai on tarjottava käyttöön yksi tai useampi tila, joissa hyväksytyn eläinlääkärin alaisuudessa oleva toimivaltainen henkilö voi tehdä näitä tarkastuksia;

f) tarjottava joko soveltuvat järjestelyt tai tilat tauteihin kuolleiden tai lopetettujen eläinten ruhojen asianmukaiseen hävittämiseen;

g) varmistettava sopimuksella tai oikeudellisella asiakirjalla sellaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ja valvoman eläinlääkärin palvelut, jonka on

i) täytettävä soveltuvin osin direktiivin 64/432/ETY 14 artiklan 3 kohdan B alakohdassa tarkoitetut vaatimukset;

ii) varmistettava, että yhteisössä, laitoksessa tai keskuksessa sovelletaan kyseisen maan tautitilanteen osalta asianmukaisia ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä taudin valvonta- ja tarkastustoimenpiteitä. Tällaiset toimenpiteet käsittävät erityisesti:

 vuotuisen taudinvalvontasuunnitelman, joka sisältää eläinten zoonoosien asianmukaisen torjunnan,

 sellaisille eläimille tehtävät kliiniset tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja postmortem -tarkastukset, joiden epäillään sairastuneen johonkin tarttuvaan tautiin,

 tartuntataudeille alttiiden eläinten rokottaminen tarvittaessa, noudattaen aina yhteisön lainsäädäntöä;

iii) varmistettava, että toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan viipymättä epäilyttävistä kuolemantapauksista tai muista oireista, jotka antavat aiheen olettaa, että eläimet ovat saattaneet sairastua yhteen tai useampaan liitteissä A ja B tarkoitettuun tautiin, jos kyseinen tauti kuuluu kyseisessä jäsenvaltiossa ilmoitettaviin tauteihin;

iv) varmistettava, että laitokseen tulevat eläimet on tarvittaessa eristetty tämän direktiivin vaatimuksia ja toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti antamia ohjeita noudattaen;

v) vastattava tässä direktiivissä säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten sekä eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana ja eläinjätteen hävittämistä koskevan yhteisön lainsäädännön päivittäisestä noudattamisesta;

h) noudatettava direktiivin 86/609/ETY 5 artiklan säännöksiä, jos siellä pidetään tutkimuslaboratorioihin tarkoitettuja eläimiä.

2. Hyväksyntä on voimassa niin kauan kuin seuraavat vaatimukset täytetään:

a) tilat ovat toimivaltaisen viranomaisen alaisen virkaeläinlääkärin valvonnassa, ja toimivaltaisen viranomaisen on

i) vierailtava yhteisössä, laitoksessa tai keskuksessa vähintään kerran vuodessa;

ii) valvottava hyväksytyn eläinlääkärin toimintaa ja vuotuisen taudinvalvontasuunnitelman toteuttamista;

iii) varmistettava, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan;

b) laitokseen tuodaan tämän direktiivin säännösten mukaisesti ainoastaan muista hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista tai keskuksista tulevia eläimiä;

c) virkaeläinlääkäri varmistaa, että

 tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan;

 eläimille tehtyjen kliinisten tutkimusten, postmortem -tarkastusten ja laboratoriotutkimusten tulosten perusteella liitteissä A ja B tarkoitettuja tauteja ei esiinny;

d) yhteisön, laitoksen tai keskuksen on pidettävä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua kirjanpitoa hyväksytyksi tulemisen jälkeen vähintään kymmenen vuoden ajan.

3. Tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdasta ja tämän liitteen 2 kohdan b alakohdasta poiketen eläimiä, mukaan luettuina apinoita (simiae ja prosimiae), jotka ovat peräisin muualta kuin hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta, voidaan toimivaltaisen viranomaisen antamia ohjeita noudattaen siirtää hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen, edellyttäen että näitä eläimiä pidetään sitä ennen karanteenissa, johon sovelletaan virallista valvontaa.

Apinoiden (simiae ja prosimiae) osalta noudatetaan OIE:n terveyttä koskevassa kansainvälisessä säännöstössä (luku 2.10.1 ja lisäys 3.5.1) vahvistettuja karanteenivaatimuksia.

Muiden tämän liitteen 2 kohdan b alakohdan mukaisesti karanteenissa pidettävien eläinten karanteeniajan on oltava vähintään 30 päivää liitteessä A lueteltujen tautien osalta.

4. Hyväksytyssä yhteisössä, laitoksessa tai keskuksessa pidettyjä eläimiä voidaan siirtää näistä laitoksista ainoastaan toiseen hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen, joka sijaitsee samassa tai toisessa jäsenvaltiossa; jos eläimiä ei kuitenkaan siirretä toiseen hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen, ne voidaan siirtää yksinomaan toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksia noudattaen sen varmistamiseksi, että taudin mahdollisesta leviämisestä ei ole vaaraa.

5. Kun jäsenvaltiolle on myönnetty yhteisön lainsäädännön mukaiset lisätakeet, se voi pyytää, että hyväksytyltä yhteisöltä, laitokselta tai keskukselta edellytetään asianmukaisia lisävaatimuksia ja todistusta taudille alttiiden lajien osalta.

6. Menettelyt hyväksynnän osittaista tai täydellistä keskeyttämistä, peruuttamista tai palauttamista varten ovat seuraavat:

a) kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei ole noudatettu tai että käytäntö on muuttunut sellaiseksi, että se ei enää kuulu tämän direktiivin 2 artiklan soveltamisalaan, hyväksyntä on keskeytettävä tai peruutettava;

b) kun tehdään ilmoitus yhden tai useamman liitteessä A tai B luetellun taudin esiintymistä koskevasta epäilystä, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksyntä, kunnes on virallisesti todettu, että tautia ei esiinny. Hyväksynnän keskeyttäminen voi asianomaisesta taudista ja taudin leviämisvaarasta riippuen koskea koko laitosta tai ainoastaan joitakin kyseiselle taudille alttiita eläinryhmiä. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että taudin esiintymisen vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi sekä taudin leviämisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet toteutetaan kyseisen taudin torjuntatoimenpiteitä ja eläinten kauppaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti;

c) kun epäillyn taudin esiintyminen vahvistetaan, yhteisö, laitos tai keskus hyväksytään uudelleen vasta sitten, kun tämän liitteen 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset, 1 kohdan c alakohdan vaatimuksia lukuun ottamatta, täyttyvät jälleen sen jälkeen, kun tauti ja tartuntalähteet on hävitetty tiloista ja asianmukainen puhdistus ja desinfiointi on suoritettu;

d) toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksynnän keskeyttämisestä, peruuttamisesta tai palauttamisesta.

▼M10
LIITE D

I   LUKU

Siemennesteen keräysasemiin, siemennesteen varastointiasemiin, alkionsiirtoryhmiin ja alkiontuotantoryhmiin sovellettavat edellytykset

I    Siemennesteen keräysasemien ja siemennesteen varastointiasemien hyväksymisedellytykset

1.

Jotta siemennesteen keräysasemalle voitaisiin antaa 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä ja eläinlääkinnällinen rekisterinumero,

▼M16

1.1 sen on oltava toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman asemaeläinlääkärin valvonnassa;

▼M10

1.2 sillä on oltava ainakin:

a) lukittavat eläinsuojat ja tarvittaessa hevoseläimiä varten liikuntatila, joka on fyysisesti erotettu siemennesteen keräys-, käsittely- ja varastointiloista;

b) eristystilat, joista ei ole suoraa yhteyttä varsinaisiin eläinsuojiin;

c) siemennesteen keräystilat, jotka voivat sijaita ulkona sään epäsuotuisilta vaikutuksilta suojatussa paikassa; siemennesteen keräyspaikassa ja sen ympärillä on oltava luistamaton lattia, joka suojaa pahoilta vaurioilta kaatumisten yhteydessä; sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1.4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten soveltamista;

d) erillinen huone välineiden puhdistusta ja desinfiointia tai sterilointia varten;

e) siemennesteen käsittelyhuone erillään d alakohdassa tarkoitetusta välineiden puhdistushuoneesta; niiden ei välttämättä tarvitse sijaita samoissa tiloissa;

f) siemennesteen varastointihuone, jonka ei välttämättä tarvitse sijaita samoissa tiloissa;

1.3 sen on oltava rakennettu tai eristetty siten, että kosketus ulkopuolella oleviin kotieläimiin estyy;

1.4 sen on oltava rakennettu siten, että koko asema toimistotiloja ja hevoseläinten liikuntatilaa lukuun ottamatta on helppo puhdistaa ja desinfioida.

2.

Jotta siemennesteen varastointiasemalle voitaisiin antaa hyväksyntä,

a) silloin kun varastointia ei ole rajoitettu asemalla pelkästään yhdestä lajista saatuun, tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyillä siemennesteen keräysasemilla kerättyyn siemennesteeseen tai kun asemalla säilytetään alkioita tämän direktiivin mukaisesti, asemalle on annettava 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu eläinlääkinnällinen rekisterinumero erikseen kullekin sellaiselle eläinlajille, jonka siemennestettä asemalla säilytetään;

b) sen on oltava pysyvästi toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman asemaeläinlääkärin valvonnassa;

c) sillä on oltava siemennesteen varastointihuone, joka on varustettu siemennesteen ja/tai alkioiden varastoinnissa tarvittavin laittein ja suunniteltu siten, että asianomaiset tuotteet ja laitteet ovat siinä suojassa epäsuotuisilta sää- ja muilta ympäristövaikutuksilta;

d) sen on oltava rakennettu siten, että kosketus ulkopuolisiin kotieläimiin tai muihin eläimiin estyy;

e) sen on oltava rakennettu siten, että koko asema toimistotiloja ja hevoseläinten liikuntatilaa lukuun ottamatta on helppo puhdistaa ja desinfioida;

f) sen on oltava rakennettu siten, että asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin ehkäistään tehokkaasti.

II    Siemennesteen keräysasemien ja varastointiasemien valvontaa koskevat edellytykset

1.

Siemennesteen keräysasemia

1.1 on valvottava sen varmistamiseksi, että

a) niillä pidetään vain niiden lajien eläimiä, joiden siemennestettä on tarkoitus kerätä;

Asemilla voidaan kuitenkin pitää myös muita kotieläimiä edellyttäen, ettei niistä aiheudu tartuntavaaraa niille eläinlajeille, joiden siemennestettä on tarkoitus kerätä, ja että ne ovat asemaeläinlääkärin määräämien edellytysten mukaisia.

Kun kyse on hevoseläimistä, jos siemennesteen keräysasemalla on yhteisiä tiloja keinosiemennys- tai astutusaseman kanssa, keräysasemalla saa olla tammoja, houkutinoriita ja astutusoriita, jos ne täyttävät II luvun I jakson 1.1–1.4 kohdan vaatimukset;

b) asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin estetään ja sallittujen vierailijoiden on noudatettava asemaeläinlääkärin määräämiä edellytyksiä;

c) niille palkataan ainoastaan pätevää henkilökuntaa, joka on saanut riittävästi koulutusta desinfiointi- ja hygieniamenetelmistä tautien leviämisen ehkäisemiseksi;

1.2 on seurattava sen varmistamiseksi, että

a) pidetään kirjaa seuraavista:

i) kunkin asemalla olevan eläimen laji, rotu, syntymäaika ja yksilöllinen tunniste;

ii) eläinten siirrot asemalle ja sieltä pois;

iii) asemalla pidettävien eläinten terveyshistoria ja kaikki niille tehdyt diagnostiset kokeet ja kokeiden tulokset sekä eläinten hoidot ja rokotukset;

iv) siemennesteen keräys- ja käsittelypäivä;

v) siemennesteen määräpaikka;

vi) siemennesteen varastointitiedot;

b) yhtään asemalla pidettävää eläintä ei käytetä astutukseen vähintään 30 päivään ennen ensimmäistä siemennesteen ottoa eikä keräysjakson aikana;

c) siemennesteen kerääminen, käsittely ja varastointi toteutetaan ainoastaan näihin tarkoituksiin varatuissa tiloissa;

d) kaikki siemennesteen keräyksen ja käsittelyn yhteydessä siemennesteen tai luovuttajaeläimen kanssa kosketuksiin joutuvat välineet desinfioidaan tai steriloidaan asianmukaisesti ennen käyttöä tai käytetään uusia kertakäyttöisiä välineitä, jotka heitetään pois käytön jälkeen;

Kun kyse on hevoseläimistä, jos siemennesteen keräysasemalla on jokin yhteinen paikka keinosiemennys- tai astutusaseman kanssa, keinosiemennykseen tai astutukseen käytettävä siemenneste ja siihen käytettävät välineet ja laitteet on pidettävä tarkasti erillään luovuttajaeläimiin tai muihin keräysasemalla pidettäviin eläimiin kosketuksiin joutuvista välineistä ja laitteista;

e) siemennesteen käsittelyssä käytetyt eläinperäiset tuotteet, mukaan luettuina lisä- tai laimennusaineet, hankitaan lähteistä, joista ei aiheudu eläintautien riskiä, tai ne käsitellään ennen käyttöä siten, että tautiriski poistuu;

f) siemennesteen säilömiseen tai varastointiin käytettäviä jäädytysaineita ei ole aikaisemmin käytetty muilla eläinperäisillä tuotteilla;

g) säilytys- ja kuljetusastiat joko desinfioidaan tai steriloidaan asianmukaisesti ennen jokaista täyttöä, tai käytetään uusia kertakäyttöisiä säiliöitä, jotka heitetään pois käytön jälkeen;

h) kaikki edelleen käsiteltäväksi tarkoitetut yksittäiset siemenneste-erät ja tuoreen siemennesteen ejakulaatit merkitään selvästi siten, että siemennesteen keräyspäivä, luovuttajaeläimen laji, rotu ja tunniste sekä siemennesteen keräysaseman hyväksymisnumero ovat helposti todettavissa;

1.3 siemennesteen keräysasemat tarkastaa virkaeläinlääkäri lisääntymiskauden aikana vähintään kerran kalenterivuodessa, kun eläinten lisääntyminen on sidoksissa vuodenaikaan, ja vähintään kaksi kertaa vuodessa, kun lisääntyminen ei ole kausittaista, jotta kaikki hyväksymiseen, valvontaan ja seurantaan liittyvät seikat voidaan arvioida ja tarkistaa, tarvittaessa rekisterien, vakiotoimintamenettelyjen ja sisäisten tarkastusten avulla.

2.

Siemennesteen varastointiasemia

2.1 on valvottava sen varmistamiseksi, että

a) luovuttajaeläimet, joiden siemennestettä varastointiasemalla säilytetään, täyttävät tämän direktiivin vaatimukset;

b) 1.1 kohdan b ja c alakohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät;

c) kaikista siemennesteen siirroista asemalle ja sieltä pois pidetään kirjaa;

2.2 on seurattava sen varmistamiseksi, että

a) hyväksytylle siemennesteen varastointiasemalle tuodaan ainoastaan hyväksytyllä keräysasemalla kerättyä ja sellaiselta tai hyväksytyltä varastointiasemalta tulevaa siemennestettä ja että se kuljetetaan mahdollisimmat hyvät terveystakeet tarjoavissa olosuhteissa ja ettei se ole ollut kosketuksessa siemennesteeseen, joka ei täytä tämän direktiivin vaatimuksia;

b) siemennesteen varastointi tapahtuu ainoastaan tarkoitukseen varatuissa tiloissa ja ehdottoman hygieenisesti;

c) kaikki siemennesteen kanssa kosketuksiin joutuvat välineet, kertakäyttöisiä välineitä lukuun ottamatta, desinfioidaan tai steriloidaan asianmukaisesti ennen käyttöä;

d) säilytys- ja kuljetusastiat, kertakäyttöisiä säiliöitä lukuun ottamatta, desinfioidaan tai steriloidaan asianmukaisesti ennen jokaista täyttöä;

e) siemennesteen säilömiseen tai varastointiin käytettäviä jäädytysaineita ei ole aikaisemmin käytetty muilla eläinperäisillä tuotteilla;

f) kukin siemenneste-erä merkitään selvästi siten, että siemennesteen keräyspäivä, luovuttajaeläimen laji, rotu ja yksilöllinen tunniste sekä siemennesteen keräysaseman hyväksymisnumero ovat helposti todettavissa; kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille sen alueella käytettävä merkintätapa ja sen ominaispiirteet.

2.3 Edellä olevan 2.2 kohdan a alakohdasta poiketen hyväksytylle siemennesteen varastointiasemalle voidaan varastoida alkioita edellyttäen, että ne täyttävät tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset ja että ne varastoidaan erillisiin säilytysastioihin.

2.4 Siemennesteen varastointiasemat tarkastaa virkaeläinlääkäri vähintään kaksi kertaa kalenterivuodessa, jotta kaikki hyväksymiseen, valvontaan ja seurantaan liittyvät seikat voidaan arvioida ja tarkistaa, tarvittaessa rekisterien, vakiotoimintamenettelyjen ja sisäisten tarkastusten avulla.

III    Alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien hyväksyntään ja valvontaan sovellettavat edellytykset

1.

Jotta alkionsiirtoryhmä voitaisiin hyväksyä, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1.1 Alkioiden keräämisen, käsittelyn ja varastoinnin suorittaa joko ryhmän eläinlääkäri tai hänen vastuullaan yksi tai useampi pätevä tekninen avustaja, joille ryhmän eläinlääkäri on antanut koulutusta hygieenisistä menetelmistä ja tekniikoista sekä tautien torjunnan tekniikoista ja periaatteista.

1.2 Ryhmän eläinlääkäri vastaa ryhmän kaikista toimista, muun muassa seuraavista:

a) luovuttajaeläimen tunnistetietojen ja terveydentilan tarkastus;

b) luovuttajaeläimille tehtävät terveydenhoidolliset ja kirurgiset toimenpiteet;

c) desinfiointi- ja hygieniamenettelyt;

d) rekisterin pitäminen seuraavista:

i) jokaisen luovuttajaeläimen laji, rotu, syntymäaika ja yksilöllinen tunniste;

ii) luovuttajaeläinten terveyshistoria, kaikki niille tehdyt diagnostiset kokeet ja kokeiden tulokset sekä eläinten hoidot ja rokotukset;

iii) varhaismunasolujen, munasolujen ja alkioiden keräys-, käsittely- ja varastointipaikka ja -päivä;

iv) alkioiden tunnistetiedot ja tiedot määräpaikasta, jos se on tiedossa.

1.3 Ryhmän yleisestä valvonnasta vastaa virkaeläinlääkäri, joka tarkastaa vähintään kerran kalenterivuoden aikana, tarvittaessa rekisterien, vakiotoimintamenettelyjen ja sisäisten tarkastusten avulla, alkioiden keräämistä, käsittelyä ja varastointia koskevien terveydellisten edellytysten täyttymisen sekä tarkistaa kaikki hyväksyntä- ja valvontavaatimuksiin liittyvät seikat.

1.4 Ryhmällä on oltava käytössään pysyvästi sijoitettu tai siirrettävä laboratorio, jossa alkioita voidaan tutkia, käsitellä ja pakata ja jossa on ainakin työtaso, optinen tai stereomikroskooppi ja tarvittaessa jäädytysvälineet.

1.5 Pysyvästi sijoitetussa laboratoriossa on oltava

a) alkioiden käsittelyyn soveltuva huone, joka sijaitsee erillään luovuttajaeläinten käsittelyyn keräyksen aikana varatusta tilasta;

b) huone tai alue välineiden puhdistusta ja sterilointia varten (ei koske kertakäyttöisiä välineitä);

c) huone alkioiden varastointia varten.

1.6 Siirrettävässä laboratoriossa on

a) oltava erikoisvarusteinen osa, joka käsittää kaksi erillistä osastoa:

i) osasto alkioiden tutkimista ja käsittelyä varten; sen on oltava puhdas, ja

ii) osasto luovuttajaeläinten käsittelyssä käytettävien välineiden ja materiaalien säilyttämistä varten;

b) käytettävä ainoastaan kertakäyttöisiä välineitä, jollei siirrettävä laboratorio ole yhteydessä sellaiseen pysyvästi sijoitettuun laboratorioon, jossa sen välineet voidaan steriloida ja jolta voidaan hankkia alkioiden keräämisessä ja käsittelyssä tarvittavat nesteet ja muut tuotteet.

1.7 Rakennukset ja laboratoriot on suunniteltava ja sijoitettava ja ryhmän toimet toteutettava siten, että alkioiden väliset ristikontaminaatiot estetään.

1.8 Ryhmällä on oltava käytössään varastointitilat,

a) joihin kuuluu vähintään yksi lukittava huone munasolujen ja alkioiden varastointia varten;

b) jotka on helppo puhdistaa ja desinfioida;

c) joissa pidetään pysyvää rekisteriä kaikista vastaanotetuista ja luovutetuista munasoluista ja alkioista;

d) joissa on munasolu- ja alkiosäiliöitä varastoituina paikkaan, jossa ne ovat ryhmän eläinlääkärin valvonnassa ja jonka virkaeläinlääkäri tarkastaa säännöllisin väliajoin.

1.9 Toimivaltainen viranomainen voi sallia siemennesteen varastoinnin 1.8 kohdassa tarkoitetuissa tiloissa edellyttäen, että siemenneste

a) täyttää tässä direktiivissä joko lammas- ja vuohieläinten tai hevoseläinten osalta vahvistetut määräykset, tai eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/429/ETY ( 17 ) sian sukuisten eläinten osalta vahvistetut määräykset;

b) varastoidaan ryhmässä käytettäväksi erillisiin säilytysastioihin alkioiden varastointiin hyväksytyissä tiloissa.

2.

Jotta alkiontuotantoryhmä voitaisiin hyväksyä, sen on täytettävä seuraavat lisävaatimukset:

2.1 Ryhmän jäsenet ovat saaneet riittävästi koulutusta tautien torjunnasta ja laboratoriomenetelmistä, erityisesti steriileissä olosuhteissa käytettävistä työmenetelmistä.

2.2 Ryhmällä on oltava käytössään pysyvästi sijoitettu laboratorio, jossa

a) on riittävät laitteet ja varusteet mukaan luettuna erilliset huoneet seuraavia toimintoja varten:

 varhaismunasolujen kerääminen munasarjoista,

 varhaismunasolujen, munasolujen ja alkioiden käsittely,

 alkioiden säilytys;

b) on laminaarivirtaus- tai muu soveltuva varustus kaikkien steriilejä erityisolosuhteita edellyttävien teknisten toimintojen (munasolujen, alkioiden ja siemennesteen käsittely) suorittamista varten.

Siemenneste voidaan kuitenkin sentrifugoida laminaarivirtaus- tai muun varustuksen ulkopuolella sillä edellytyksellä, että kaikkia hygieenisiä varotoimenpiteitä noudatetaan.

2.3 Jos munasoluja ja muita kudoksia on tarkoitus kerätä teurastamossa, on oltava käytettävissä asianmukaiset välineet, joilla munasarjojen ja muiden kudosten kerääminen sekä kuljetus käsittelylaboratorioon voidaan toteuttaa hygieenisesti ja turvallisesti.

II   LUKU

Luovuttajaeläimiin sovellettavat edellytykset

I    Luovuttajaoriisiin sovellettavat edellytykset

1.

Luvuttajaoriista voidaan ottaa siemennestettä, jos ori täyttää asemaeläinlääkärin arvion mukaan seuraavat vaatimukset:

1.1 oriissa ei saa olla kliinisiä merkkejä mistään tarttuvasta taudista silloin kun se otetaan asemalle eikä sinä päivänä, jona siemenneste kerätään;

1.2 oriin on tultava sellaisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueelta tai aluejakoa sovellettaessa sellaiselta alueen osalta sekä sellaiselta tilalta, jotka täyttävät direktiivin 90/426/ETY vaatimukset;

1.3 oritta on pidetty 30 päivän ajan ennen siemennesteen keräyspäivää tiloilla, joilla ei ole kyseisenä aikana esiintynyt yhdelläkään hevoseläimellä hevosen virusarteriitin tai hevosen tarttuvan kohtutulehduksen kliinisiä oireita;

1.4 oritta ei käytetä astutukseen ensimmäistä siemennesteen ottoa edeltävien 30 päivän aikana eikä keräysjakson aikana;

▼M16

1.5 orille tehdään ja vahvistetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä laboratoriossa, jonka akkreditointiin jäljempänä tarkoitetut testit sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 ( 18 ) 12 artiklan mukaisesti, seuraavat kokeet 1.6 kohdassa edellytetyn ohjelman mukaisesti:

a) agargeeli-immunodiffuusiokoe (Cogginsin koe) tai ELISA-testi hevosen näivetystaudin toteamiseksi negatiivisin tuloksin;

b) koe hevosen virusarteriitin eristämiseksi tai sen genomin havaitsemiseksi polymeraasiketjureaktiolla (PCR) tai reaaliaikaisella PCR:llä negatiivisin tuloksin määräosasta luovuttajaorin siemennesteen koko määrästä, jollei luovuttajaori ole saanut negatiivista tulosta virusarteriitin toteamiseksi seerumilaimennoksella 1:4 tehdyllä seroneutralisaatiokokeella;

c) taudinaiheuttajan tunnistustesti hevosen tarttuvan kohtutulehduksen toteamiseksi kussakin tapauksessa negatiivisin tuloksin luovuttajaorilta otetuista kolmesta näytteestä (tupponäytteet); näytteet otetaan kahdella kertaa vähintään seitsemän päivän välein eikä missään tapauksessa aiemmin kuin seitsemän päivän (systeeminen hoito) tai 21 päivän (paikallinen hoito) kuluttua luovuttajaorin mahdollisen mikrobilääkehoidon jälkeen, vähintään seuraavista paikoista:

 esinahka;

 virtsaputki;

 fossa glandis.

Näytteet on sijoitettava kuljetuselatusaineeseen, jossa on aktiivihiiltä, kuten Amies-alustalle, ennen lähettämistä laboratorioon.

Näytteille on tehtävä vähintään yksi seuraavista kokeista:

i) viljely mikroaerofiilisissä olosuhteissa vähintään seitsemän päivän ajan Taylorella equigenitalis -taudinaiheuttajan eristämiseksi; viljely on käynnistettävä 24 tunnin kuluessa näytteiden ottamisesta luovuttajaeläimeltä tai 48 tunnin kuluessa, jos näytteitä säilytetään viileässä kuljetuksen aikana; tai

ii) polymeraasiketjureaktio (PCR) tai reaaliaikainen PCR Taylorella equigenitalis -taudinaiheuttajan genomin havaitsemiseksi 48 tunnin kuluessa näytteiden ottamisesta luovuttajaeläimeltä.

▼M10

1.6 oriille on tehty yksi seuraavista koeohjelmista:

▼M16

a) jos luovuttajaoria on pidetty siemennesteen keräysasemalla keskeytyksettä vähintään 30 päivän ajan ennen ensimmäistä siemennesteen keräyspäivää ja koko keräysjakson ajan eikä yksikään keräysasemalla olevista hevoseläimistä ollut välittömässä kosketuksessa sellaisiin hevoseläimiin, joiden terveydentila oli heikompi kuin luovuttajaorilla, 1.5 kohdassa edellytetyt kokeet on tehtävä näytteistä, jotka on otettu luovuttajaorilta vähintään kerran vuodessa lisääntymiskauden alkaessa tai ennen ensimmäistä tuoreena, jäähdytettynä tai pakastettuna kaupan pidettäväksi tarkoitetun siemennesteen keräystä ja aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäistä siemennesteen keräyspäivää edeltävän, vähintään 30 päivää kestävän oleskeluajan alkamisesta;

b) jos luovuttajaoria pidetään siemennesteen keräysasemalla vähintään 30 päivää ennen ensimmäistä siemennesteen keräyspäivää ja koko keräysjakson ajan mutta se saa siirtyä asemalta pois asemaeläinlääkärin vastuulla alle 14 päivän pituiseksi yhtäjaksoiseksi ajaksi tai jos muut asemalla olevat hevoseläimet joutuvat välittömään kosketukseen terveydentilaltaan heikompien hevoseläinten kanssa, 1.5 kohdassa edellytetyt kokeet on tehtävä seuraavasti:

i) vähintään kerran vuodessa näytteistä, jotka on otettu luovuttajaorilta lisääntymiskauden alkaessa tai ennen ensimmäistä tuoreena, jäähdytettynä tai pakastettuna kaupan pidettäväksi tarkoitetun siemennesteen keräystä ja aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäistä siemennesteen keräyspäivää edeltävän, vähintään 30 päivää kestävän oleskeluajan alkamisesta; ja

ii) tuoreena, jäähdytettynä tai pakastettuna kaupan pidettäväksi tarkoitetun siemennesteen keräysjakson aikana seuraavasti:

 1.5 kohdan a alakohdassa edellytetty koe näytteistä, jotka on otettu enintään 90 päivää ennen kaupan pidettäväksi tarkoitetun siemennesteen keräystä;

 1.5 kohdan b alakohdassa edellytetty koe näytteistä, jotka on otettu enintään 30 päivää ennen kaupan pidettäväksi tarkoitetun siemennesteen keräystä, ellei luovuttajaoria ole vahvistettu virusta erittämättömäksi viruseristystestillä, PCR-testillä tai reaaliaikaisella PCR:llä, joka on tehty määräosasta siemennesteen koko määrästä enintään kuusi kuukautta ennen kaupan pidettäväksi tarkoitetun siemennesteen keräystä otetuista näytteistä, ja luovuttajaori on saanut positiivisen tuloksen hevosen virusarteriitin toteamiseksi seerumilaimennoksella 1:4 tehdyllä seroneutralisaatiokokeella;

 1.5 kohdan c alakohdassa edellytetty koe näytteistä, jotka on otettu enintään 60 päivää ennen kaupan pidettäväksi tarkoitetun siemennesteen keräystä, ja koe voidaan PCR-testin tai reaaliaikaisen PCR:n tapauksessa tehdä kolmesta yhdellä kertaa otetusta näytteestä (tupponäytteet).

c) jos luovuttajaori ei täytä a ja b alakohdassa esitettyjä vaatimuksia ja siemenneste kerätään pidettäväksi kaupan pakastettuna siemennesteenä, 1.5 kohdassa edellytetyt kokeet on tehtävä luovuttajaorilta otetuista näytteistä seuraavasti:

i) vähintään kerran vuodessa lisääntymiskauden alkaessa;

ii) III luvun I jakson 1.3 kohdan b alakohdassa edellytetyn varastointiajan kuluessa ja ennen siemennesteen viemistä pois keräysasemalta tai sen käyttöä näytteistä, jotka on otettu vähintään 14 päivän ja enintään 90 päivän kuluttua siemennesteen keräyspäivästä.

Edellä olevasta ii alakohdasta poiketen 1.5 kohdan b alakohdassa kuvattua, siemennesteen keräyksen jälkeen hevosen virusarteriitin toteamiseksi tehtävää näytteenottoa ja testausta ei edellytetä, jos seropositiivinen luovuttajaori vahvistetaan virusta erittämättömäksi viruseristystestillä, PCR-testillä tai reaaliaikaisella PCR:llä, joka on tehty negatiivisin tuloksin määräosasta luovuttajaorin siemennesteen koko määrästä kaksi kertaa vuodessa vähintään neljän kuukauden välein otetuista näytteistä, ja luovuttajaori on saanut positiivisen tuloksen hevosen virusarteriitin toteamiseksi seerumilaimennoksella 1:4 tehdyllä seroneutralisaatiokokeella.

▼M10

1.7 Jos jostakin 1.5 kohdassa edellytetystä kokeesta saadaan positiivinen tulos, luovuttajaori on eristettävä eikä siitä viimeisen negatiivisen koetuloksen jälkeen otettua siemennestettä saa pitää kaupan lukuun ottamatta hevosen virusarteriitin osalta sellaisista ejakulaateista peräisin olevaa siemennestettä, joille on tehty viruseristystesti negatiivisin tuloksin.

Siemenneste, joka on kerätty keräysasemalla muista oriista sen jälkeen, kun viimeinen jossakin 1.5 kohdassa edellytetyssä kokeessa negatiivisen tuloksen antanut näyte on otettu, on säilytettävä erillään, eikä sitä saa pitää kaupan ennen kuin siemennesteen keräysaseman terveystilanne on palautettu ennalleen ja säilytetylle siemennesteelle on tehty asianmukaiset viralliset tarkastukset sen varmistamiseksi, ettei siinä ole 1.5 kohdassa mainittujen tautien taudinaiheuttajia.

1.8 Siemenneste, joka on kerätty siemennesteen keräysasemalla direktiivin 90/426/ETY 4 tai 5 artiklan mukaisen kiellon kohteena olevista oriista, on säilytettävä erillään, eikä sitä saa pitää kaupan ennen kuin virkaeläinlääkäri on palauttanut siemennesteen keräysaseman terveystilanteen ennalleen direktiivin 90/426/ETY mukaisesti ja säilytetylle siemennesteelle on tehty asianmukaiset viralliset tarkastukset sen varmistamiseksi, ettei siinä ole direktiivin 90/426/ETY liitteessä A lueteltujen tautien taudinaiheuttajia.

II    Luovuttajapässeihin ja -pukkeihin sovellettavat edellytykset

1.

Kaikkiin siemennesteen keräysasemalle otettaviin lammas- ja vuohieläimiin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

1.1 Eläimiä on pidetty karanteenissa vähintään 28 päivää toimivaltaisen viranomaisen kyseiseen tarkoitukseen hyväksymissä tiloissa, joissa oli niiden lisäksi ainoastaan saman terveydentilan omaavia eläimiä, jäljempänä ”karanteenitilat”.

1.2 Eläimet olivat ennen oleskeluaan karanteenitiloissa kuuluneet jollekin direktiivin 91/68/ETY 2 artiklan mukaiselle virallisesti luomistaudista vapaalle lammas- tai vuohitilalle eikä niitä ollut aikaisemmin pidetty sellaisella tilalla, jonka terveystilanne oli luomistaudin osalta huonompi.

1.3 Eläimet tulevat tilalta, jolla niille tehtiin 60 päivän aikana ennen karanteenitiloissa oleskelua serologinen testi tarttuvan lisäkivestulehduksen (B. ovis) toteamiseksi direktiivin 91/68/ETY liitteen D mukaisesti tai muu yhtä herkäksi ja spesifiseksi dokumentoitu testi.

1.4 Eläimille on tehty 1.1 kohdassa tarkoitetun karanteeniajan alkamista edeltävien 28 päivän aikana otetusta verinäytteestä seuraavat kokeet, joiden tulos oli kussakin tapauksessa negatiivinen c kohdan ii alakohdassa tarkoitettua Border disease -testiä lukuun ottamatta:

a) luomistaudin (B. melitensis) toteamiseksi serologinen testi direktiivin 91/68/ETY liitteen C mukaisesti;

b) tarttuvan lisäkivestulehduksen (B. ovis) toteamiseksi serologinen testi direktiivin 91/68/ETY liitteen D mukaisesti tai muu yhtä herkäksi ja spesifiseksi dokumentoitu testi;

c) Border disease -taudin (synnynnäinen keskushermoston myeliiniaineenvaihduntahäiriö) toteamiseksi

i) viruseristystesti tai viruksen antigeenitesti, ja

ii) serologinen testi vasta-aineiden selvittämiseksi (vasta-ainetesti).

Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan siihen, että tässä kohdassa tarkoitetut testit tehdään karanteenitiloissa otetuista näytteistä. Jos lupa myönnetään, 1.1 kohdassa tarkoitettu karanteeniaika ei voi alkaa ennen näytteenottopäivää. Jos kuitenkin jossakin tässä kohdassa mainituista testeistä saadaan positiivinen tulos, kyseinen eläin on viipymättä poistettava karanteenitiloista. Jos kyseessä on ryhmäeristys, 1.1 kohdassa tarkoitettu karanteeniaika ei voi alkaa muillakaan eläimillä ennen kuin positiivisen näytteen antanut eläin on poistettu.

1.5 Eläimille on tehty näytteistä, jotka on otettu 1.1 kohdassa tarkoitettuna karanteeniaikana vähintään 21 päivän kuluttua karanteenitiloihin ottamisesta, negatiivisin tuloksin seuraavat kokeet:

a) luomistaudin (B. melitensis) toteamiseksi serologinen testi direktiivin 91/68/ETY liitteen C mukaisesti;

b) tarttuvan lisäkivestulehduksen (B. ovis) toteamiseksi serologinen testi direktiivin 91/68/ETY liitteen D mukaisesti tai muu yhtä herkäksi ja spesifiseksi dokumentoitu testi.

1.6 Eläimille on tehty Border disease -taudin toteamiseksi 1.4 kohdan c alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetut testit verinäytteistä, jotka on otettu 1.1 kohdassa tarkoitettuna karanteeniaikana vähintään 21 päivää sen jälkeen, kun eläimet on otettu karanteenitiloihin.

Siemennesteen keräysasemalle voidaan päästää eläimiä (seronegatiivisia tai seropositiivisia) ainoastaan siinä tapauksessa, ettei eläimissä, jotka on ennen karanteenitiloihin tuloa todettu seronegatiivisiksi, esiinny serokonversiota.

Jos serokonversiota esiintyy, kaikki seronegatiivisina pysyneet eläimet on pidettävä karanteenissa pidennetyn ajan, kunnes ryhmässä ei enää esiinny serokonversiota kolmeen viikkoon serokonversion esiintymispäivästä laskettuna.

Seropositiiviset eläimet olisi päästettävä siemennesteen keräyskeskukseen, jos niille saadaan 1.4 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa testissä negatiivinen tulos.

2.

Eläimiä voidaan ottaa siemennesteen keräysasemalle ainoastaan asemaeläinlääkärin luvalla. Kaikista siirroista siemennesteen keräyskeskukseen ja sieltä pois on pidettävä kirjaa.

3.

Siemennesteen keräysasemalle otettavissa eläimissä ei saa saapumispäivänä ilmetä minkäänlaisia kliinisiä taudin oireita.

Kaikkien eläinten on tultava, 4 kohdan soveltamista kuitenkaan rajoittamatta, karanteenitiloista, jotka sinä päivänä, jolloin eläimet lähetetään siemennesteen keräyskeskukseen, täyttävät seuraavat edellytykset:

a) ne sijaitsevat alueella, jolla ei ole 10 kilometrin säteellä vähintään 30 päivään esiintynyt suu- ja sorkkataudin taudinpurkausta;

b) ne ovat vähintään kolmen kuukauden ajan olleet vapaat suu- ja sorkkataudista ja luomistaudista;

c) ne ovat viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana olleet vapaat ilmoitusvelvollisuuden alaisista taudeista, jotka määritellään direktiivin 91/68/ETY 2 artiklan b kohdan 6 alakohdassa.

4.

Jos 3 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja 5 kohdassa tarkoitetut rutiinitestit on suoritettu eläinten siirtoa edeltävien 12 kuukauden kuluessa, eläimet voidaan siirtää ilman eristämistä tai testejä hyväksytyltä siemennesteen keräysasemalta toiselle samanlaisen terveystilanteen omaavalle asemalle, jos siirto tapahtuu suoraan. Kyseessä oleva eläin ei saa päästä suoraan eikä välillisesti kosketuksiin sellaisten sorkkaeläinten kanssa, joiden terveydentila on heikompi, ja kuljetuskalusto on desinfioitava ennen käyttöä. Jos eläin siirretään siemennesteen keräysasemalta toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle asemalle, siirto on toteutettava direktiivin 91/68/ETY mukaisesti.

5.

Kaikille hyväksytyllä siemennesteen keräysasemalla pidettäville lammas- ja vuohieläimille on tehtävä vähintään kerran kalenterivuodessa seuraavat testit negatiivisin tuloksin:

a) luomistaudin (B. melitensis) toteamiseksi serologinen testi direktiivin 91/68/ETY liitteen C mukaisesti;

b) tarttuvan lisäkivestulehduksen (B. ovis) toteamiseksi serologinen testi direktiivin 91/68/ETY liitteen D mukaisesti tai muu yhtä herkäksi ja spesifiseksi dokumentoitu testi;

c) Border disease -taudin toteamiseksi 1.4 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu vasta-ainetesti; tehdään vain seronegatiivisille eläimille.

6.

Kaikkien tässä jaksossa tarkoitettujen testien suorittajana on oltava hyväksytty laboratorio.

7.

Jos jonkin 5 kohdassa tarkoitetun testin tulos on positiivinen, eläin on eristettävä eikä siitä negatiivisen tuloksen saamisen jälkeen otettua siemennestettä saa pitää kaupan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu eläin on siirrettävä pois asemalta lukuun ottamatta Border disease -tautiin liittyviä tapauksia, joissa eläimelle on tehtävä 1.4 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettu testi ja testin tuloksen on oltava negatiivinen.

Siemenneste, joka on kerätty kaikilta muilta keräysasemalla olevilta eläimiltä sen jälkeen, kun viimeinen jossakin 5 kohdassa kuvatussa testissä negatiivisen tuloksen antanut näyte on otettu, on säilytettävä erillään, eikä sitä saa pitää kaupan ennen kuin siemennesteen keräysaseman terveystilanne on palautettu ennalleen ja säilytetylle siemennesteelle on tehty asianmukaiset viralliset tarkastukset sen varmistamiseksi, ettei siinä ole 5 kohdassa mainittujen tautien taudinaiheuttajia.

8.

Siemennesteen on oltava peräisin eläimiltä,

a) joissa ei ilmennyt siemennesteen keräyspäivänä kliinisiä taudin oireita;

b) joita siemennesteen keräämistä edeltävien 12 kuukauden aikana

i) joko ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan, tai

ii) jotka on rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan vähintään 30 päivää ennen siemennesteen keräystä, ja tässä tapauksessa viidelle prosentille (vähintään viisi olkea) kustakin keräyserästä on tehtävä suu- ja sorkkataudin toteamiseksi viruseristystesti, jonka tulos on negatiivinen;

c) joita on pidetty hyväksytyllä siemennesteen keräysasemalla yhtäjaksoisesti vähintään siemennesteen ottoa edeltävien 30 päivän ajan, jos kyseessä on tuore siemenneste;

d) jotka täyttävät direktiivin 91/68/ETY 4, 5 ja 6 artiklassa säädetyt vaatimukset;

e) joille on, jos eläimiä on pidetty 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetulla tilalla, tehty negatiivisin tuloksin siemennesteen keräyspäivää edeltävien 30 päivän aikana seuraavat testit:

i) luomistaudin (B. melitensis) toteamiseksi serologinen testi direktiivin 91/68/ETY liitteen C mukaisesti;

ii) tarttuvan lisäkivestulehduksen (B. ovis) toteamiseksi serologinen testi direktiivin 91/68/ETY liitteen D mukaisesti tai muu yhtä herkäksi ja spesifiseksi dokumentoitu testi;

iii) testi Border disease -viruksen eristämiseksi;

f) joita ei käytetä astutukseen vähintään 30 päivään ennen siemennesteen ensimmäistä keräyspäivää eikä 1.5 ja 1.6 kohdassa tai tämän kohdan e alakohdassa tarkoitetun ensimmäisen näytteenottopäivän ja keräysjakson päättymisen välisenä aikana.

9.

Siemenneste, joka on kerätty luovuttajapässeiltä tai -pukeilta sellaisella 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetulla siemennesteen keräysasemalla tai tilalla, johon sovelletaan direktiivin 91/68/ETY 4 artiklan mukaisesti kieltoa eläinten terveyteen liittyvistä syistä, on säilytettävä erillään, eikä sitä saa pitää kaupan ennen kuin virkaeläinlääkäri on palauttanut siemennesteen keräysaseman terveystilanteen ennalleen direktiivin 91/68/ETY mukaisesti ja säilytetylle siemennesteelle on tehty asianmukaiset viralliset tarkastukset sen varmistamiseksi, ettei siinä ole direktiivin 91/68/ETY liitteessä B olevassa I jaksossa lueteltujen tautien taudinaiheuttajia.

III   LUKU

Siemennestettä, munasoluja ja alkioita koskevat vaatimukset

I    Siemennesteen keräämiseen, käsittelyyn, säilömiseen, varastointiin ja kuljetukseen sovellettavat edellytykset

1.1 Jos siemennesteeseen lisätään antibiootteja tai antibioottiseoksia, joilla on vähintään yhtä suuri bakterisidinen aktiivisuus kuin seuraavilla seoksilla millilitrassa siemennestettä: gentamisiini (250 μg), tylosiini (50 μg), linkomysiini–spektinomysiini (150/300 μg); penisilliini (500 IU), streptomysiini (500 μg), linkomysiini–spektinomysiini (150/300 μg); tai amikasiini (75 μg), divekasiini (25 μg), lisättyjen antibioottien nimet ja pitoisuudet on ilmoitettava 11 artiklan 2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ( 19 ) soveltamista.

1.2 Siemennestettä kerättäessä, käsiteltäessä, säilöttäessä tai pakastettaessa saa käyttää vain välineitä, jotka on desinfioitu tai steriloitu asianmukaisesti ennen käyttöä, kertakäyttöisiä välineitä lukuun ottamatta.

1.3 Pakastettu siemenneste on:

a) varastoitava säilytysastioissa

i) jotka on puhdistettu ja desinfioitu tai steriloitu ennen käyttöä tai ovat kertakäyttöisiä;

ii) käyttäen jäädytysainetta, jota ei ole aiemmin käytetty muilla eläinperäisillä tuotteilla;

b) säilytettävä ennen lähettämistä tai käyttöä hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 päivän ajan keräyspäivästä.

1.4 Kaupan pidettäväksi aiottu siemenneste on:

a) kuljetettava määräjäsenvaltioon astioissa, jotka on ennen käyttöä puhdistettu ja desinfioitu tai steriloitu tai ovat kertakäyttöisiä ja jotka on sinetöity ja numeroitu ennen kuin ne lähetetään hyväksytyltä siemennesteen keräys- tai varastointiasemalta;

b) merkittävä siten, että olkiin tai muihin pakkauksiin merkitty numero vastaa 11 artiklan 2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa ilmoitettua numeroa sekä astiaa, jossa niitä säilytetään ja kuljetetaan.

II    Munasoluihin ja alkioihin sovellettavat edellytykset

1.    In vivo -tuotettujen alkioiden kerääminen ja käsittely

In vivo -tuotetut alkiot on tuotettava keinosiemennyksellä käyttäen siemennestettä, joka täyttää tässä direktiivissä asetetut vaatimukset, ja ne on kerättävä, käsiteltävä ja säilöttävä seuraavasti:

1.1 Alkioita saa kerätä ja käsitellä vain hyväksytty alkionsiirtoryhmä, eivätkä ne saa joutua kosketukseen minkään sellaisen alkioerän kanssa, joka ei täytä tämän direktiivin vaatimuksia.

1.2 Alkioiden keräys on tehtävä toimitiloissa tai maatilalla muusta ympäristöstä erotetussa paikassa, joka on hyvässä kunnossa ja rakennusmateriaaliensa ansiosta helppo puhdistaa ja desinfioida tehokkaasti.

1.3 Alkioille tehtävät toimenpiteet (tutkimus, pesu, käsittely ja sijoittaminen yksilöityihin steriileihin olkiin, ampulleihin tai muihin pakkauksiin) tai, kun on kyse alttiista eläinlajeista, on suoritettava pysyvästi sijoitetussa laboratoriossa tai sellaisessa paikassa sijaitsevassa siirrettävässä laboratoriossa, jossa ei viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana ole 10 kilometrin säteellä ollut suu- ja sorkkataudin taudinpurkausta.

1.4 Kaikki alkioiden keräämisessä, käsittelyssä, pesussa, pakastamisessa ja varastoinnissa käytettävät välineet on joko steriloitava tai puhdistettava ja desinfioitava asianmukaisesti ennen käyttöä IETS-käsikirjan ( 20 ) mukaisesti tai on käytettävä kertakäyttöisiä välineitä.

1.5 Alkioiden keräämiseen, käsittelyyn, pesuun ja varastointiin tarvittavissa aineissa ja liuoksissa käytettyjen eläinperäisten biologisten tuotteiden on oltava vapaita patogeenisista mikro-organismeista. Alkioiden keräämisessä, pakastuksessa ja varastoinnissa käytettävät aineet ja liuokset on steriloitava hyväksytyillä menetelmillä IETS-käsikirjan mukaisesti, ja niitä on käsiteltävä siten, että ne pysyvät steriileinä. Keräämisessä, käsittelyssä, pesussa ja varastoinnissa käytettäviin aineisiin voidaan tarvittaessa lisätä antibiootteja IETS-käsikirjan mukaisesti.

1.6 Alkioiden säilömiseen tai varastointiin ei saa käyttää jäädytysaineita, joita on aikaisemmin käytetty muilla eläinperäisillä tuotteilla.

1.7 Jokainen alkio-olki ja -ampulli tai muu pakkaus on yksilöitävä selvästi standardijärjestelmän mukaisin merkinnöin IETS-käsikirjan mukaisesti.

▼M16

1.8 Alkiot on pestävä, ja niiden zona pellucida -keton, tai hevosten alkioiden tapauksessa alkion kapselin, on oltava ehyt ennen pesua ja pesun jälkeen. Vakiopesumenettelyä on muutettava IETS-käsikirjan mukaisesti siten, että siihen lisätään pesuja trypsiinientsyymillä, jos tämä on suositeltavaa tiettyjen taudinaiheuttajien inaktivoimiseksi tai poistamiseksi.

▼M10

1.9 Eri luovuttajaeläimiltä peräisin olevia alkioita ei saa pestä yhdessä.

▼M16

1.10 Jokaisen alkion zona pellucida -keton, tai hevosten alkioiden tapauksessa alkion kapselin, koko pinta on tutkittava vähintään 50-kertaisena suurennoksena, ja on varmistettava, että pinta on ehyt eikä siihen ole kiinnittynyt muuta materiaalia.

▼M10

1.11 Hyväksytysti 1.10 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen läpikäyneen erän alkiot laitetaan 1.7 kohdan mukaisesti merkittyyn steriiliin olkeen, ampulliin tai muuhun pakkaukseen, joka sinetöidään välittömästi.

1.12 Jokainen alkio pakastetaan tarvittaessa mahdollisimman nopeasti ja säilytetään ryhmän eläinlääkärin valvomassa paikassa.

1.13 Jokaisen alkionsiirtoryhmän on toimitettava bakteeri- ja virussaastunnan toteamiseksi tehtävää virallista tarkastusta varten rutiininäytteet elinkelvottomista alkioista ja munasoluista sekä käytetyistä huuhtelu- ja pesuliuoksista IETS-käsikirjan mukaisesti.

1.14 Jokaisen alkionsiirtoryhmän on pidettävää kirjaa alkioiden keräämiseen liittyvästä toiminnastaan ja säilytettävä tiedot kahden vuoden ajan siitä, kun alkiot on myyty tai viety maasta, ilmoittaen seuraavat seikat:

a) luovuttajaeläinten rotu, ikä ja yksilöllinen tunniste;

b) ryhmän keräämien alkioiden keräys-, käsittely- ja varastointipaikka;

c) alkioiden tunnistetiedot ja lähetyksen vastaanottajan tiedot.

2.   Munasolujen, munasarjojen ja muiden kudosten kerääminen ja käsittely in vitro -tuotettujen alkioiden tuottamista varten

Edellä 1.1–1.14 kohdassa esitettyjä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin kerättäessä ja käsiteltäessä munasoluja, munasarjoja ja muita kudoksia käytettäväksi in vitro -hedelmöityksessä tai in vitro -viljelyssä. Lisäksi sovelletaan seuraavaa:

2.1 Luovuttajaeläinten alkuperätilan (-tilojen) on oltava toimivaltaisen viranomaisen tiedossa ja määräysvallassa.

2.2 Kun munasoluja ja muita kudoksia kerätään teurastamossa, joko yksittäisiltä eläimiltä tai luovuttajaeläinryhmiltä, teurastamon on oltava virallisesti hyväksytty ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 ( 21 ) mukaisesti sekä oltava sellaisen eläinlääkärin valvonnassa, jonka tehtävänä on varmistaa potentiaalisten luovuttajaeläinten ante mortem- ja post mortem -tarkastusten suorittaminen ja vahvistaa virallisesti, että eläimet ovat vapaita sellaisista tarttuvista taudeista, jotka voisivat tarttua muihin eläimiin. Kun kyse on alttiista eläinlajeista, teurastamon on sijaittava sellaisella alueella, jolla ei ole 10 kilometrin säteellä ainakaan 30 päivään esiintynyt suu- ja sorkkataudin taudinpurkausta.

2.3 Munasarjaeriä ei saa viedä käsittelylaboratorioon ennen kuin luovuttajaeläinten post mortem -tarkastus on saatu päätökseen.

2.4 Munasarjojen ja muiden kudosten poistamisessa ja siirtämisessä käytettävät välineet on puhdistettava ja desinfioita tai steriloitava ennen käyttöä, ja niitä saa käyttää vain mainittuihin tarkoituksiin.

3.    In vitro -tuotettujen alkioiden käsittely

Edellä 1.1–1.14 esitettyjä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin in vitro -tuotettuihin alkioihin. Lisäksi sovelletaan seuraavaa:

3.1  In vitro -alkiot on tuotettava in vitro -hedelmöityksellä käyttäen siemennestettä, joka täyttää tämän direktiivin vaatimukset.

3.2 Sen jälkeen kun in vitro -viljelyjakso on päättynyt mutta ennen pakastamista, varastointia ja kuljetusta alkiot on pestävä ja niille on tehtävä 1.8, 1.10 ja 1.11 kohdassa tarkoitetut käsittelyt.

3.3 Eri luovuttajaeläimiltä, kun kyse on yksittäisten eläinten alkioiden talteenotosta, tai eri luovuttajaeläinryhmiltä peräisin olevia alkioita ei saa pestä yhdessä.

3.4 Eri luovuttajaeläimiltä, kun kyse on yksittäisten eläinten alkioiden talteenotosta, tai eri luovuttajaeläinryhmiltä peräisin olevia alkioita ei saa varastoida samaan olkeen, ampulliin tai muuhun pakkaukseen.

4.   Mikromanipuloitujen alkioiden käsittely

Ennen kuin alkioita ja munasoluja mikromanipuloidaan tavalla, joka vaarantaa niiden zona pellucida -keton eheyden, ne on kerättävä ja käsiteltävä 1, 2 ja 3 kohdassa esitettyjen terveydellisten edellytysten mukaisesti. Lisäksi sovelletaan seuraavaa:

4.1 Kun alkiota mikromanipuloidaan siten, että läpäistään zona pellucida -ketto, mikromanipulointi on suoritettava soveltuvissa laboratoriotiloissa ja ryhmän hyväksytyn eläinlääkärin valvonnassa.

4.2 Jokaisen alkionsiirtoryhmän on pidettävä kirjaa toiminnastaan 1.14 kohdan mukaisesti ilmoittaen yksityiskohtaiset tiedot sellaisista käyttämistään alkioiden mikromanipulointimenetemistä, joita käytettäessä zona pellucida -ketto läpäistään. In vitro -hedelmöityksellä tuotetut alkiot voidaan tunnistaa erän perusteella, mutta tunnistetiedoissa on ilmoitettava munasarjojen tai munasolujen keräyspäivä ja -paikka. Niistä on myös voitava tunnistaa luovuttajaeläinten alkuperätila.

5.   Alkioiden varastointi

5.1 Jokaisen alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmän on varmistettava, että alkiot varastoidaan soveltuvassa lämpötilassa I luvun III jakson 1.8 kohdassa tarkoitetuissa säilytystiloissa.

5.2 Pakastetut alkiot on säilytettävä ennen lähettämistä tai käyttöä hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 päivän ajan keräys- tai tuotantopäivästä.

6.   Alkioiden kuljetus

6.1 Kaupan pidettäväksi tarkoitetut alkiot on kuljetettava määräjäsenvaltioon astioissa, jotka on ennen käyttöä puhdistettu ja desinfioitu tai steriloitu tai ovat kertakäyttöisiä ja jotka on sinetöity ja numeroitu ennen lähettämistä pois hyväksytyistä varastointitiloista.

6.2 Oljet, ampullit ja muut pakkaukset on merkittävä siten, että olkien, ampullien tai muiden pakkausten päällä oleva numero vastaa 11 artiklan 3 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa ilmoitettua numeroa sekä astiaa, jossa niitä säilytetään ja kuljetetaan.

IV   LUKU

Naaraspuolisiin luovuttajaeläimiin sovellettavat edellytykset

1.

Luovuttajanaaraita voidaan käyttää munasolujen tai alkioiden luovutukseen ainoastaan, jos kyseiset eläimet ja niiden alkuperätilat täyttävät virkaeläinlääkäriä tyydyttävällä tavalla unionin sisäisestä jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen elävien eläinten kaupasta kyseisten lajien osalta annettujen direktiivien vaatimukset.

2.

Sian sukuisten luovuttajanaaraiden on direktiivissä 64/432/ETY annettujen vaatimusten lisäksi täytettävä Aujeszkyn tautia koskevat vaatimukset kyseisen direktiivin 9 tai 10 artiklan mukaisesti, mikä ei kuitenkaan koske trypsiinikäsittelylle alistettuja in vivo -tuotettuja alkioita.

3.

Lammas- ja vuohieläinten luovuttajanaaraisiin sovelletaan direktiivin 91/68/ETY säännöksiä.

▼M16

4.

Tammoihin sovelletaan direktiivissä 90/426/ETY säädettyjä vaatimuksia, minkä lisäksi

4.1 niitä ei saa käyttää astutukseen vähintään 30 päivään ennen munasolujen tai alkioiden keräyspäivää eikä 4.2 ja 4.3 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen näytteenottopäivän ja munasolujen tai alkioiden keräyspäivän välillä;

4.2 niille on tehtävä agargeeli-immunodiffuusiokoe (Cogginsin koe) tai ELISA-testi hevosen näivetystaudin toteamiseksi negatiivisin tuloksin verinäytteestä, joka otetaan aikaisintaan 14 päivää 4.1 kohdassa tarkoitetun vähintään 30 päivän ajanjakson alkamispäivästä ja enintään 90 päivää ennen kaupan pidettäviksi tarkoitettujen munasolujen ja alkioiden keräystä;

4.3 niille on tehtävä taudinaiheuttajan tunnistustesti hevosen tarttuvan kohtutulehduksen toteamiseksi kussakin tapauksessa negatiivisin tuloksin luvussa II olevan I jakson 1.5 kohdassa tarkoitetussa laboratoriossa vähintään kahdesta näytteestä (tupponäytteet), jotka on otettava luovuttajatammalta aikaisintaan seitsemän päivän (systeeminen hoito) tai 21 päivän (paikallinen hoito) kuluttua luovuttajatamman mahdollisen mikrobilääkehoidon jälkeen, vähintään seuraavista paikoista:

 klitoriksen (fossa) limakalvot;

 klitoriksen sinus.

Näytteet on otettava 4.1 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona kahdella kertaa vähintään seitsemän päivän välein i alakohdassa tarkoitetun kokeen tapauksessa tai yhdellä kertaa ii alakohdassa tarkoitetun kokeen tapauksessa.

Näytteet on sijoitettava kuljetuselatusaineeseen, jossa on aktiivihiiltä, kuten Amies-alustalle, ennen lähettämistä laboratorioon.

Näytteille on tehtävä vähintään yksi seuraavista kokeista:

i) viljely mikroaerofiilisissä olosuhteissa vähintään seitsemän päivän ajan Taylorella equigenitalis -taudinaiheuttajan eristämiseksi; viljely on käynnistettävä 24 tunnin kuluessa näytteiden ottamisesta luovuttajaeläimeltä tai 48 tunnin kuluessa, jos näytteitä säilytetään viileässä kuljetuksen aikana; tai

ii) polymeraasiketjureaktio (PCR) tai reaaliaikainen PCR Taylorella equigenitalis -taudinaiheuttajan genomin havaitsemiseksi 48 tunnin kuluessa näytteiden ottamisesta luovuttajaeläimeltä.

▼M8
LIITE E

▼M15

1 osa –   Terveystodistus tiloilta tulevien eläinten kauppaa varten (sorkka- ja kavioeläimet, lintuinfluenssaa vastaan rokotetut linnut, jäniseläimet, koirat, kissat ja fretit) 92/65 EI

image

image

image

image

▼M11

2 osa –   Terveystodistus mehiläisten ja kimalaisten kauppaa varten

92/65 EII

image

►(2) M17  

►(2) M17  

image

►(1) M17  

▼M13

3 osa –   Terveystodistus hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista ja keskuksista tulevien eläinten, siemennesteen, alkioiden ja munasolujen kauppaa varten 92/65 EIII

image

image

▼M7
LIITE F

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa.

Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa.

Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista.

Neuvoston direktiivi 90/426/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta.

Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa.

Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista.

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille.

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa.

Neuvoston direktiivi 2004/68/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta.( 1 ) Neuvoston direktiivi 90/426/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990 eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42). Direktiivi muutettu viimeksi direktiivillä 91/496/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56)

( 2 ) Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja niiden tuonnissa kolmansista maista (EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6). Direktiivi muutettu viimeksi direktiivillä 91/496/ETY (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56)

( 3 ) Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille (EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1)

( 4 ) Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 19)

( 5 ) Neuvoston direktiivi 91/492/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991 terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 1)

( 6 ) Neuvoston direktiivi 91/493/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15)

( 7 ) Neuvoston direktiivi 80/217/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980 yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi (EYVL N:o L 47, 21.2.1980, s. 11). Direktiivi muutettu viimeksi direktiivillä 87/486/ETY (EYVL N:o L 280, 3.10.1987, s. 21)

( 8 ) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 41

( 9 ) EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6

( 10 ) EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

( 11 ) EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1.

( 12 ) Neuvoston direktiivi 71/118/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1971 terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa (EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23). Direktiivi muutettu viimeksi direktiivillä 90/654/ETY (EYVL N:o L 353, 17.12.1990, s. 48)

( 13 ) Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991 kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56)

( 14 ) Neuvoston direktiivi 91/628/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, eläinten suojelusta kuljetuksen aikana ja direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 340, 11.12.1991, s. 17)

( 15 ) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 16 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 17 ) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.

( 18 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

( 19 ) EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

( 20 ) Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures, julkaisija International Embryo Transfer Society, 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874 USA (http://www.iets.org/).

( 21 ) EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

Top