Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rahoituspalvelujen etämyynti: kuluttajansuoja

Rahoituspalvelujen etämyynti: kuluttajansuoja

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/65/EY – kuluttajansuoja rahoituspalvelujen etämyynnissä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään yhteiset säännöt kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen myyntiin EU:ssa, mikä parantaa kuluttajansuojaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala: Direktiivi koskee kaikkien rahoituspalvelujen, kuten luottokorttien, sijoitusrahastojen, vakuutusten ja yksilöllisten eläkevakuutusten, myyntiä kuluttajille etämyyntikanavien kautta eli esimerkiksi puhelimitse, faksilla ja internetissä.

Direktiivillä varmistetaan kuluttajien suojelu esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • palvelujen tarjoajan velvollisuus antaa kuluttajille kattavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä
  • kuluttajan oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa
  • sellaisten epäasiallisten myyntikäytäntöjen kieltäminen, joilla pyritään velvoittamaan kuluttaja ostamaan palvelu, jota hän ei ole tilannut (toimitus ilman tilausta)
  • säännöt, joilla rajoitetaan muita käytäntöjä, kuten puheluita ja sähköposteja, joita ei ole pyydetty (kylmäsoitot ja roskaposti)
  • EU-maiden asettamat asianmukaiset seuraamukset palvelujen tarjoajille, jotka eivät noudata direktiiviä
  • kunnollinen oikeussuoja, kuten tuomioistuimen ulkopuoliset riitojenratkaisumenettelyt kuluttajille, joiden oikeuksia on loukattu.

Euroopan komissio on tarkastellut direktiivin soveltamista EU-maissa, viimeksi vuonna 2009. Tarkastelussa todettiin, että ei ole osoitettu, että kuluttajille olisi aiheutunut ongelmia direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta EU-maissa.

Muiden kuin rahoitusta koskevien tavaroiden ja palvelujen etämyyntiä kuluttajille säännellään kuluttajan oikeuksia koskevalla direktiivillä 2011/83/EU, joka korvaa direktiivin 97/7/EY.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 9. lokakuuta 2002. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 9. lokakuuta 2004.

TAUSTAA

Rahoituspalvelujen etämyynti

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta (EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16–24)

Direktiiviin 2002/65/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88)

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan direktiivin (2002/65/EY) tarkastelu (KOM(2009) 626 lopullinen, 20.11.2009)

Viimeisin päivitys: 20.01.2016

Top