Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0307

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/307, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/1148

OJ L 60, 2.3.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/307/oj

2.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/307,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten sekä tietyistä erityistakuista Suomen ja Ruotsin markkinoille tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden osalta. Elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa asetuksessa täsmennettyjen eläinten lihaa kyseisten jäsenvaltioiden markkinoille, on noudatettava tiettyjä salmonellaa koskevia sääntöjä. Tällaisten lihalähetysten mukana on myös oltava kaupallinen asiakirja siitä, että on tehty mikrobiologinen testi negatiivisin tuloksin unionin lainsäädännön mukaisesti.

(2)

Lisäksi komission asetuksessa (EY) N:o 1688/2005 (2) täsmennetään kyseiset erityistakuut ja vahvistetaan säännöt tällaisesta lihasta otettavista näytteistä ja mikrobiologisista menetelmistä näytteiden tutkimiseksi. Siinä vahvistetaan myös kaupallinen asiakirja, jonka on seurattava lihaa sisältävien lähetysten mukana.

(3)

Tanskan eläinlääkintä- ja elintarvikeviranomainen toimitti 5 päivänä lokakuuta 2007 komissiolle hakemuksen, joka koski erityistakuiden myöntämistä Tanskalle broilereista (Gallus gallus) saadussa lihassa esiintyvän salmonellan osalta Tanskan koko alueelle asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti. Hakemukseen sisältyy kuvaus Tanskan esittämästä, broilereista (Gallus gallus) saadussa lihassa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmasta.

(4)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea sopi kokouksessaan 18 päivänä kesäkuuta 2008 salmonellan valvontaohjelmia käsittelevästä komission yksiköiden valmisteluasiakirjasta ”Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus (3), jäljempänä ’ohjeet’.

(5)

Broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa koskevan Tanskan salmonellavalvontaohjelman katsotaan vastaavan Suomen ja Ruotsin osalta hyväksyttyä ohjelmaa ja noudattavan ohjeita. Salmonellan esiintyvyys Gallus gallus -lajin tanskalaisissa emoparvissa oli kuitenkin ohjeissa ehdotettua ylärajaa suurempi, joten tilanteen ei voida katsoa vastaavan Suomen ja Ruotsin tilannetta.

(6)

Tanskan eläinlääkintä- ja elintarvikeviranomainen toimitti 6 päivänä helmikuuta 2017 tietoja salmonella esiintyvyydestä Gallus gallus -lajin kasvatusparvissa, aikuisissa emoparvissa ja broileriparvissa sekä lihassa vuosina 2011–2016. Vuosien 2015–2016 osalta esiintyvyys on ohjeissa vahvistettujen ylärajojen mukainen.

(7)

Erityistakuut olisi tämän vuoksi ulotettava koskemaan broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa sisältäviä, Tanskaan tarkoitettuja lähetyksiä. Lisäksi tällaisiin lähetyksiin olisi sovellettava asetuksessa (EY) N:o 1688/2005 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat näytteenottoa tällaisesta lihasta, näytteiden tutkimiseen tarkoitettuja mikrobiologisia menetelmiä ja kaupallista asiakirjaa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Annetaan Tanskalle lupa soveltaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja salmonellaa koskevia erityistakuita asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa määriteltyä broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa sisältäviin, Tanskaan tarkoitettuihin lähetyksiin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen lihaa sisältävien lähetysten mukana on oltava asetuksen (EY) N:o 1688/2005 liitteessä IV vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1688/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta (EUVL L 271, 15.10.2005, s. 17).

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf


Top