EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0413

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015 , liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 68, 13.3.2015, p. 9–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj

13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/9


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/413,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015,

liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi Euroopan unionin liikennepolitiikan keskeisimpiä tavoitteita. Unioni pyrkii politiikassaan parantamaan liikenneturvallisuutta tavoitteenaan vähentää liikennekuolemia, loukkaantumisia ja aineellisia vahinkoja. Tämän politiikan tärkeänä osana on unionissa tehtyjen liikenneturvallisuutta huomattavasti vaarantavien liikennerikkomusten seuraamusten johdonmukainen täytäntöönpano.

(2)

Asianmukaisten menettelyjen puuttuessa ja neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (3) ja neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (4), jäljempänä ’Prümin päätökset’, mukaisista olemassa olevista mahdollisuuksista huolimatta tietyistä liikennerikkomuksista määrätyt sakkorangaistukset jäävät usein panematta täytäntöön, jos näiden rikkomusten tekemiseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikkomus tapahtui. Tällä direktiivillä pyritään varmistamaan, että liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkinnan tehokkuus taattaisiin myös tällaisissa tapauksissa.

(3)

Komissio korosti 20 päivänä heinäkuuta 2010 päivätyssä tiedonannossaan ”Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020”, että vain liikennesääntöjen noudattamista valvomalla voidaan luoda olosuhteet, joissa kuolemantapausten ja loukkaantumisten määrä voi alentua huomattavasti. Neuvosto kehotti liikenneturvallisuudesta 2 päivänä joulukuuta 2010 antamissaan päätelmissä myös tarkastelemaan, onko tarpeen tehostaa edelleen liikennesääntöjen noudattamisen valvontaa jäsenvaltioissa ja tarvittaessa unionin tasolla. Se kehotti komissiota tarkastelemaan mahdollisuuksia yhdenmukaistaa soveltuvin osin liikennesääntöjä unionin tasolla ja toteuttaa lisätoimia rajatylittävän valvonnan helpottamiseksi liikennerikkomusten ja etenkin vakaviin liikenneonnettomuuksiin liittyvien tieliikennerikkomusten yhteydessä.

(4)

Komissio hyväksyi 19 päivänä maaliskuuta 2008 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella (nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artikla). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU (5) annettiin kuitenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan perusteella. Direktiivi 2011/82/EU kumottiin unionin tuomioistuimen 6 päivänä toukokuuta 2014 asiassa C-43/12 (6) antamalla tuomiolla sillä perusteella, ettei ollut asianmukaista antaa sitä mainitun perussopimuksen 87 artiklan 2 kohdan perusteella. Tuomiossa pidettiin direktiivin 2011/82/EU vaikutukset voimassa siihen asti, kun uusi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella annettava direktiivi on tullut kohtuullisessa ajassa voimaan; kohtuullinen aika saa olla enintään kaksitoista kuukautta tuomion antamispäivästä. Tästä syystä olisi hyväksyttävä mainitun artiklan perusteella uusi direktiivi.

(5)

Eri jäsenvaltioiden valvontatoimenpiteiden yhtenevyyttä olisi pyrittävä lisäämään, ja komission olisi tarkasteltava tässä yhteydessä, onko liikenneturvallisuuden valvontaan käytettäville automaattisille valvontalaitteistoille tarpeen laatia yhteiset standardit.

(6)

Unionin kansalaisten tietoisuutta eri jäsenvaltioissa voimassa olevista liikenneturvallisuussäännöistä ja tämän direktiivin täytäntöönpanosta olisi lisättävä erityisesti asianmukaisin toimenpitein, joilla varmistetaan riittävien tietojen antaminen seuraamuksista, joita liikenneturvallisuussääntöjen noudattamatta jättämisellä on, kun matkustetaan muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossa.

(7)

Jotta liikenneturvallisuutta parannettaisiin koko unionissa ja jotta varmistettaisiin tietyssä jäsenvaltiossa ja sen ulkopuolella asuvien rikkomuksiin syyllistyneiden kuljettajien tasapuolinen kohtelu, lainvalvontaa olisi helpotettava ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltiosta riippumatta. Tätä varten olisi käytettävä tiettyjä erikseen määriteltyjä liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevaa rajatylittävää tietojenvaihtojärjestelmää, jonka avulla sillä jäsenvaltiolla, jossa rikkomus on tapahtunut, olisi pääsy rekisteröintijäsenvaltion ajoneuvorekisteritietoihin, riippumatta siitä, mikä kyseisille rikkomuksille asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä annettu hallinnollinen tai rikosoikeudellinen luonne.

(8)

Ajoneuvorekisteritietojen rajat ylittävän vaihdon tehostaminen, jolla olisi määrä helpottaa liikenneturvallisuuteen liittyvästä liikennerikkomuksesta epäiltyjen henkilöiden tunnistamista, saattaa parantaa rikkomuksia ehkäisevää vaikutusta ja saada sellaisen ajoneuvon kuljettajan, joka on rekisteröity muussa kuin valtiossa kuin siinä, jossa rikkomus on tapahtunut, käyttäytymään varovaisemmin ja näin saattaa ehkäistä liikenneonnettomuuksia.

(9)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia ei kohdella jäsenvaltioissa yhtenäisellä tavalla. Jotkin jäsenvaltiot määrittelevät tällaiset rikkomukset kansallisessa lainsäädännössään ”hallinnollisiksi” rikkomuksiksi, toiset taas ”rikoksiksi”. Tätä direktiiviä olisi sovellettava riippumatta siitä, miten asianomaiset rikkomukset luokitellaan kansallisessa lainsäädännössä.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi annettava toisilleen oikeus päästä toistensa ajoneuvorekisteritietoihin tietojenvaihdon parantamiseksi ja voimassa olevien menettelyjen vauhdittamiseksi. Tätä varten tähän direktiiviin olisi mahdollisimman pitkälle sisällytettävä Prümin päätösten mukaiset tekniset eritelmät ja automaattisen tiedonvaihdon saatavuus.

(11)

Päätöksessä 2008/616/YOS säädetään olemassa olevien ohjelmistosovellusten turvatekijöistä ja niihin liittyvistä ajoneuvorekisteritietojen vaihtamista koskevista teknisistä vaatimuksista. Mainitun päätöksen yleistä sovellettavuutta rajoittamatta näitä turvatekijöitä ja teknisiä vaatimuksia olisi sääntelyn tehokkuuden ja käytännön toimivuuden takia käytettävä tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten.

(12)

Olemassa olevien ohjelmistosovellusten olisi oltava tämän direktiivin mukaisen tietojenvaihdon perustana, ja niiden olisi samalla myös helpotettava jäsenvaltioiden raportointia komissiolle. Näiden ohjelmistosovellusten olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden välinen nopea, turvallinen ja luottamuksellinen ajoneuvorekisteritietojen vaihto. Olisi hyödynnettävä jäsenvaltioille Prümin päätösten mukaan ajoneuvorekisteritietojen osalta pakollista eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän (Eucaris) ohjelmistosovellusta. Komission olisi arvioitava tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten käytettävien ohjelmistosovellusten toimintaa ja annettava sitä koskeva kertomus.

(13)

Näiden ohjelmistosovellusten soveltamisala olisi rajoitettava jäsenvaltioiden kansallisten yhteyspisteiden väliseen tietojenvaihtoon käytettäviin prosesseihin. Menettelyt ja automatisoidut prosessit, joissa tietoja on tarkoitus käyttää, eivät kuulu tällaisten sovellusten soveltamisalaan.

(14)

EU:n sisäisen turvallisuuden tiedonhallintastrategialla pyritään löytämään tietojenvaihtoon yksinkertaisimmat, helpoimmin jäljitettävät ja kustannustehokkaimmat ratkaisut.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi voitava olla yhteydessä ajoneuvon omistajaan tai haltijaan taikka muulla tavalla tunnistettuun liikenneturvallisuuteen liittyvästä liikennerikkomuksesta epäiltyyn henkilöön, jotta tämä voidaan pitää ajan tasalla rikkomuksen tekovaltiossa sovellettavista menettelyistä sekä tuon jäsenvaltion oikeuden mukaisista oikeudellisista seuraamuksista. Näin tehdessään jäsenvaltioiden olisi harkittava liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevien tietojen lähettämistä rekisteröintiasiakirjojen kielellä tai kielellä, jota asianomainen henkilö todennäköisimmin ymmärtää, sen varmistamiseksi, että tämä ymmärtää annetut tiedot selvästi. Jäsenvaltioiden olisi noudatettava asianmukaisia menettelyjä sen varmistamiseksi, että asiasta ilmoitetaan vain asianomaiselle henkilölle eikä kolmansille osapuolille. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi käytettävä yksityiskohtaisia järjestelyjä, jotka vastaavat tällaisten rikkomusten johdosta myöhemmässä vaiheessa toteutettavia toimenpiteitä varten hyväksyttyjä menettelyjä, mukaan lukien kirjatun lähetyksen kaltaisten keinojen käyttö tarvittaessa. Näin asianomainen henkilö voi vastata tietoihin asianmukaisella tavalla, joko pyytääkseen lisätietoja, maksaakseen sakot tai käyttääkseen puolustautumisoikeuttaan erityisesti tapauksessa, jossa on tapahtunut tunnistusvirhe. Lisäkäsittelyihin sovelletaan asiaankuuluvia oikeudellisia välineitä, muun muassa keskinäistä avunantoa ja vastavuoroista tunnustamista koskevia välineitä, esimerkiksi neuvoston puitepäätöstä 2005/214/YOS (7).

(16)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava käännös rikkomuksen tekovaltion lähettämästä ilmoituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU (8) mukaisesti.

(17)

Toteuttaakseen liikenneturvallisuuspolitiikkaa, jolla pyritään suojaamaan korkeatasoisesti unionin kaikkia tienkäyttäjiä, ja ottaakseen huomioon merkittävästi toisistaan poikkeavat olosuhteet unionissa jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, joilla varmistetaan liikennesääntöjen ja niiden noudattamisen valvonnan suurempi yhtenevyys jäsenvaltioiden välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiukempien politiikkojen ja lakien soveltamista. Tämän direktiivin soveltamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavassa kertomuksessaan komission olisi tarkasteltava, onko unionin tasolla tarpeen laatia yhteiset standardit vertailukelpoisten menetelmien, käytäntöjen ja vähimmäisvaatimusten käyttöön ottamiseksi, ottaen huomioon kansainvälinen yhteistyö ja liikenneturvallisuuden alalla voimassa olevat sopimukset, erityisesti 8 päivänä marraskuuta 1968 tehty Wienin tieliikennesopimus.

(18)

Tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavassa kertomuksessaan komission olisi tarkasteltava, tarvitaanko jäsenvaltioiden siinä tapauksessa, että sakkoa ei ole maksettu, toteuttamia jatkotoimia varten yhteisiä kriteerejä jäsenvaltioiden lakien ja menettelyjen mukaisesti. Komission olisi käsiteltävä tässä kertomuksessa aiheita kuten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten väliset menettelyt, jotka koskevat seuraamuksen ja/tai sakon määräämistä koskevan lopullisen päätöksen toimittamista, sekä lopullisen päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

(19)

Direktiivin uudelleentarkastelua valmistellessaan komission olisi kuultava asianomaisia sidosryhmiä, kuten liikenneturvallisuus- ja lainvalvontaviranomaisia tai toimivaltaisia elimiä sekä onnettomuuden uhriksi joutuneiden yhdistyksiä ja muita liikenneturvallisuuden alalla toimivia kansalaisjärjestöjä.

(20)

Lainvalvontaviranomaisten tiiviimmässä yhteistyössä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan, jotka taataan erityisillä tietosuojajärjestelyillä. Näissä järjestelyissä olisi otettava erityisesti huomioon rajat ylittävän verkon välityksellä tapahtuvan tietokantojen käytön erityisluonne. On välttämätöntä, että käyttöön otettavilla ohjelmistosovelluksilla mahdollistetaan turvallinen tietojenvaihto ja varmistetaan toimitettujen tietojen luottamuksellisuus. Tämän direktiivin nojalla kerättyjä tietoja ei olisi käytettävä muihin kuin tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksia varten. Jäsenvaltioiden olisi noudatettava tietojen käyttöä ja väliaikaista säilytystä koskeviin ehtoihin perustuvia velvollisuuksia.

(21)

Tässä direktiivissä säädetty henkilötietojen käsittely on asianmukainen tämän direktiivin liikenneturvallisuuden alaa koskevien sellaisten oikeutettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, joihin kuuluu etenkin korkeatasoisen suojan takaaminen kaikille tienkäyttäjille unionissa helpottamalla rajat ylittävää tietojenvaihtoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista ja sitä kautta määrättyjen rangaistusten täytäntöönpanoa. Se ei ylitä sitä, mikä on asianmukaista ja tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(22)

Rikkomukseen syyllistyneen tunnistamiseen liittyvät tiedot ovat henkilötietoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (9) olisi sovellettava tämän direktiivin mukaiseen tietojenkäsittelyyn. Rekisteröidylle olisi annettava rikkomusta koskevan ilmoituksen yhteydessä tietoja hänen oikeudestaan tutustua henkilötietoihinsa, oikaista niitä ja poistaa ne sekä ilmoitettava tietojen säilyttämisen lainmukainen enimmäisaika. Tältä osin rekisteröidyllä olisi oltava myös oikeus saada korjattua mahdolliset virheelliset henkilötiedot tai poistettua mahdolliset laittomasti tallennetut tiedot viipymättä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valituksia koskevien asianomaisen valtion menettelyvaatimusten ja muutoksenhakumekanismien noudattamista.

(23)

Prümin päätösten puitteissa henkilötietoja sisältävien ajoneuvorekisteritietojen käsittelyyn sovelletaan päätöksen 2008/615/YOS mukaisia erityisiä tietosuojasäännöksiä. Jäsenvaltioilla on tältä osin mahdollisuus soveltaa näitä erityissäännöksiä myös tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten käsiteltäviin henkilötietoihin edellyttäen, että ne varmistavat samalla, että kaikkiin tämän direktiivin kattamiin rikkomuksiin liittyvien tietojen käsittelyssä noudatetaan kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi 95/46/EY on pantu täytäntöön.

(24)

Kolmansien maiden olisi voitava osallistua ajoneuvorekisteritietojen vaihtoon edellyttäen, että ne ovat tehneet unionin kanssa tätä koskevan sopimuksen. Tällaisen sopimuksen olisi sisällettävä tarpeelliset tietosuojasäännökset.

(25)

Tämä direktiivi noudattaa perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, mukaan lukien oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaa, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettamaa ja oikeutta puolustukseen.

(26)

Jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa yhteentoimivin keinoin koskevan tavoitteen saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti Prümin päätöksiin tehtävien asiaa koskevien muutosten huomioon ottamisen osalta tai, jos unionin säädökset, jotka liittyvät suoraan liitteen I saattamiseen ajan tasalle, sitä edellyttävät. On erityisen tärkeää, että komissio noudattaa tavanomaista käytäntöään ja toteuttaa asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(27)

Komission olisi analysoitava tämän direktiivin soveltamista, jotta voitaisiin yksilöidä lisää tehokkaita ja vaikuttavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi myös tarvittaessa osallistuttava tätä työskentelyä koskevaan yhteistyöhön komission kanssa oikea-aikaisen ja kattavan raportoinnin varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta velvoitteita saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(28)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on unionin kaikkien tienkäyttäjien korkeatasoisen suojelun varmistaminen helpottamalla rajatylittävää tietojenvaihtoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista, jotka on tehty ajoneuvolla, joka on rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkomus tapahtui, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(29)

Ottaen huomioon, että direktiivi 2011/82/EU ei koskenut Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja että ne eivät sen vuoksi ole saattaneet sitä osaksi kansallista lainsäädäntöään, on tarpeen, että näille jäsenvaltioille annetaan tarpeeksi lisäaikaa tehdä tämä.

(30)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (10) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 3 päivänä lokakuuta 2014,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tavoite

Tällä direktiivillä pyritään varmistamaan unionin kaikkien tienkäyttäjien korkeatasoinen suojelu helpottamalla rajat ylittävää tietojenvaihtoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista ja helpottamalla siten seuraamusten täytäntöönpanoa, kun rikkomukset on tehty ajoneuvolla, joka on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkomus tapahtui.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin liikenneturvallisuuteen liittyviin liikennerikkomuksiin:

a)

ylinopeus;

b)

turvavyön käytön laiminlyönti;

c)

punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen;

d)

rattijuopumus;

e)

huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaminen;

f)

suojakypärän käytön laiminlyönti;

g)

kielletyllä kaistalla ajo;

h)

matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laiton käyttö ajon aikana.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’ajoneuvolla’ kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, joita käytetään tavanomaisesti henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen maanteillä, mukaan lukien moottoripyörät;

b)

’rikkomuksen tekovaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa rikkomus on tapahtunut;

c)

’rekisteröintivaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa rikkomuksen tekemiseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity;

d)

’ylinopeudella’ rikkomuksen tekovaltiossa asianomaisen tien tai ajoneuvotyypin osalta voimassa olevien nopeusrajoitusten ylittämistä;

e)

’turvavyön käytön laiminlyönnillä’ neuvoston direktiivin 91/671/ETY (11) ja rikkomuksen tekovaltion lainsäädännön mukaisen vaatimuksen, joka koskee turvavyön tai lasten turvaistuimen käyttöä, noudattamatta jättämistä;

f)

’punaisen liikennevalon noudattamatta jättämisellä’ punaisen liikennevalon tai muun asiaankuuluvan pysähtymismerkin noudattamatta jättämistä, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

g)

’rattijuopumuksella’ ajoneuvon ajamista alkoholin vaikutuksen alaisena, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

h)

’huumausaineen vaikutuksen alaisena ajamisella’ ajamista huumausaineen tai muiden vastaavalla tavalla vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

i)

’suojakypärän käytön laiminlyönnillä’ suojakypärän käyttämättä jättämistä sellaisena kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

j)

’kielletyllä kaistalla ajolla’ tieosuuden, kuten hätäkaistan, joukkoliikennekaistan tai ruuhkan tai tietöiden vuoksi väliaikaisesti suljetun kaistan laitonta käyttämistä, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

k)

’matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laittomalla käytöllä ajon aikana’ matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laitonta käyttöä ajon aikana, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

l)

’kansallisella yhteyspisteellä’ ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa varten nimettyä toimivaltaista viranomaista;

m)

’automaattisella haulla’ menettelyä, jolla verkon välityksellä voidaan tehdä hakuja yhden, useamman tai kaikkien jäsenvaltioiden tai osallistujamaiden tietokannoista;

n)

’ajoneuvon haltijalla’ henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity, siten kuin se määritellään rekisteröintijäsenvaltion lainsäädännössä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden välisessä tietojenvaihdossa noudatettava menettely

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkintaa varten jäsenvaltiot antavat tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille muiden jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille pääsyn seuraaviin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeuden tehdä niissä automaattisia hakuja:

a)

ajoneuvoihin liittyvät tiedot; ja

b)

ajoneuvon omistajiin tai haltijoihin liittyvät tiedot.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevan haun suorittamiseen tarvittavien tietoelementtien on oltava liitteen I mukaiset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen yhteyspisteen. Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan.

3.   Rikkomuksen tekovaltion kansallinen yhteyspiste suorittaa kaikki lähetettävien pyyntöjen muodossa tehtävät haut täydellistä rekisteritunnusta käyttäen.

Hakujen suorittamisessa noudatetaan päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevassa 3 luvussa kuvailtuja menettelyjä, lukuun ottamatta päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 3 luvun 1 kohtaa, johon sovelletaan tämän direktiivin liitettä I.

Tämän direktiivin nojalla rikkomuksen tekovaltio käyttää vastaanottamiaan tietoja sen määrittämiseksi, kuka on henkilökohtaisesti vastuussa tämän direktiivin 2 artiklassa luetelluista liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista.

4.   Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietojenvaihto suoritetaan yhteentoimivin sähköisin keinoin ilman sellaista tietojenvaihtoa, johon liittyy muita tietokantoja, joita ei käytetä tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen tietojenvaihto suoritetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Jäsenvaltioiden on huolehdittava toimitettujen tietojen turvallisuudesta ja suojelusta, käyttäen mahdollisimman suurelta osin olemassa olevia ohjelmistosovelluksia, kuten erityisesti päätöksen 2008/616/YOS 15 artiklassa tarkoitettua sovellusta ja näiden ohjelmasovellusten muutettuja versioita tämän direktiivin liitettä I ja päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 3 luvun 2 ja 3 kohtaa noudattaen. Ohjelmasovellusten muutettujen versioiden on mahdollistettava sekä verkon välityksellä tapahtuva reaaliaikainen vaihto että erissä tapahtuva vaihto, joista jälkimmäinen mahdollistaa monien pyyntöjen tai vastausten vaihdon yhdessä viestissä.

5.   Kukin jäsenvaltio vastaa 4 kohdassa tarkoitettujen ohjelmistosovellusten hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

5 artikla

Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva ilmoitus

1.   Rikkomuksen tekovaltio päättää, aloittaako se 2 artiklassa lueteltuihin liikenneturvallisuuteen liittyviin liikennerikkomuksiin liittyviä jatkotoimia vai ei.

Jos rikkomuksen tekovaltio päättää aloittaa tällaisia menettelyjä, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä liikenneturvallisuuteen liittyvästä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muuten tunnistetulle liikennerikkomuksesta epäillylle henkilölle kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Ilmoitukseen on sisällyttävä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tiedot rikkomuksen tekovaltion lainsäädännön mukaisista rikkomuksen oikeudellisista seuraamuksista kyseisen jäsenvaltion alueella.

2.   Rikkomuksen tekovaltion on lainsäädäntönsä mukaisesti sisällytettävä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muuten tunnistetulle liikenneturvallisuuteen liittyvästä liikennerikkomuksesta epäillylle henkilölle lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, erityisesti liikenneturvallisuuteen liittyvän liikennerikkomuksen luonne, rikkomuksen tekopaikka, -päivämäärä ja -aika, niiden kansallisten säännösten nimikkeet, joita on rikottu, ja tästä seuraava rangaistus sekä tarvittaessa tiedot rikkomuksen toteamiseen käytetystä laitteesta. Tätä tarkoitusta varten rikkomuksen tekovaltio voi käyttää liitteessä II olevaa mallia.

3.   Jos rikkomuksen tekovaltio päättää aloittaa 2 artiklassa lueteltuihin liikenneturvallisuuteen liittyviin liikennerikkomuksiin liittyviä jatkotoimia, se lähettää perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi niitä koskevan ilmoituksen ajoneuvon rekisteröintiasiakirjan kielellä, mikäli tällainen asiakirja on saatavilla, tai jollakin rekisteröintivaltion virallisella kielellä.

6 artikla

Komissiolle toimitettava jäsenvaltioiden kertomus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kattava kertomus viimeistään 6 päivänä toukokuuta 2016 ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

Kattavassa kertomuksessa on ilmoitettava rekisteröintivaltion kansalliseen yhteyspisteeseen osoitettujen, rikkomuksen tekovaltion suorittamien automaattisten hakujen lukumäärä jälkimmäisen valtion alueella tapahtuneiden rikkomusten johdosta yhdessä sen tiedon kanssa, minkä tyyppisten rikkomusten vuoksi pyynnöt on esitetty sekä täyttämättä jääneiden pyyntöjen lukumäärä.

Kattavaan kertomukseen on sisällyttävä myös kuvaus liikenneturvallisuuteen liittyvien rikkomusten osalta toteutettavia jatkotoimia koskevasta tilanteesta kansallisella tasolla sillä perusteella, mikä on niiden rikkomusten osuus, joiden johdosta on lähetetty ilmoituksia.

7 artikla

Tietosuoja

1.   Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltyihin henkilötietoihin sovelletaan direktiivin 95/46/EY mukaisia tietosuojasäännöksiä.

2.   Kunkin jäsenvaltion on erityisesti varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot oikaistaan, jos ne ovat virheellisiä, ja ne poistetaan tai niiden käyttö kielletään, kun niitä ei enää tarvita, asianmukaisen määräajan kuluessa direktiivin 95/46/EY 6 ja 12 artiklan mukaisesti ja että tietojen säilyttämisen aikaraja vahvistetaan mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia tämän direktiivin mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan tämän direktiivin 1 artiklassa säädetyn tavoitteen mukaisesti ja että rekisteröidyillä on samat oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin kuin ne, jotka on vahvistettu kansallisessa lainsäädännössä direktiivin 95/46/EY asiaa koskevien säännösten täytäntöönpanoa varten.

3.   Henkilöillä, joita asia koskee, on oltava oikeus saada tietää, mitkä rekisteröintivaltiossa tallennetut henkilötiedot on toimitettu rikkomuksen tekovaltiolle, mukaan lukien pyynnön päivämäärä ja rikkomuksen tekovaltion toimivaltainen viranomainen.

8 artikla

Tienkäyttäjille tiedottaminen unionissa

1.   Komissio asettaa saataville verkkosivuilleen kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä koosteen tiedoista, jotka koskevat jäsenvaltioissa voimassa olevia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle näitä sääntöjä koskevat tiedot.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava tienkäyttäjille tarvittavat tiedot alueellaan sovellettavista säännöistä sekä tämän direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä yhdessä esimerkiksi liikenneturvallisuusjärjestöjen, liikenneturvallisuuden alalla toimivien kansalaisjärjestöjen ja autoliittojen kanssa.

9 artikla

Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen Prümin päätöksiin tehtävien asiaa koskevien muutosten huomioon ottamiseksi tai, jos unionin säädökset, jotka liittyvät suoraan liitteen I saattamiseen ajan tasalle, sitä edellyttävät.

10 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 13 päivästä maaliskuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   On erityisen tärkeää, että komissio ennen näiden delegoitujen säädösten hyväksymistä noudattaa tavanomaista käytäntöään ja toteuttaa asianmukaiset asiantuntijatason kuulemiset, myös kansallisella tasolla. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 artikla

Direktiivin tarkistaminen

Komissio esittää viimeistään 7 päivänä marraskuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan säännösten soveltamista. Kertomuksessa komissio keskittyy erityisesti seuraaviin näkökohtiin sekä tekee tarvittaessa niitä koskevia ehdotuksia:

arvio siitä, onko tämän direktiivin soveltamisalaan lisättävä muita liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia,

arvio siitä, kuinka tehokkaasti tämä direktiivi on vähentänyt liikennekuolemien määrää unionissa,

arvio siitä, onko automaattisille valvontalaitteistoille ja -menettelyille tarpeen laatia yhteiset standardit. Tässä yhteydessä komissiota kehotetaan kehittämään unionin tasolla liikenneturvallisuutta koskevia suuntaviivoja yhteisen liikennepolitiikan puitteissa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot lisäävät liikennesääntöjen täytäntöönpanon yhtenevyyttä vertailukelpoisten menetelmien ja käytäntöjen avulla. Suuntaviivoihin voivat sisältyä ainakin 2 artiklan a–d alakohdassa luetellut rikkomukset,

arvio tarpeesta tehostaa liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista määrättyjen rangaistusten täytäntöönpanoa ja ehdottaa kaikkien alaan liittyvien unionin politiikkojen puitteissa, yhteinen liikennepolitiikka mukaan lukien, yhteisiä kriteerejä, jotka koskevat siinä tapauksessa, että sakkoa ei ole maksettu, toteutettavia jatkotoimia,

tarvittaessa mahdollisuudet liikennesääntöjen yhdenmukaistamiseen,

arvio 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista ohjelmasovelluksista tarkoituksin varmistaa tämän direktiivin asianmukainen täytäntöönpano sekä taata tehokas, nopea, turvallinen ja luottamuksellinen ajoneuvorekisteritietojen vaihto.

12 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 6 päivänä toukokuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Tanskan kuningaskunta, Irlanti ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta voivat lykätä ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua päivää 6 päivään toukokuuta 2017.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan neljäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  EUVL C 12, 15.1.2015, s. 115.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. helmikuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 2. maaliskuuta 2015.

(3)  Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1).

(4)  Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (EUVL L 288, 5.11.2011, s. 1).

(6)  Tuomio asiassa C-43/12, komissio vastaan parlamentti ja neuvosto, EU:C:2014:298.

(7)  Neuvoston puitepäätös 2005/214/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin (EUVL L 76, 22.3.2005, s. 16).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Neuvoston direktiivi 91/671/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, ajoneuvojen turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 26).


LIITE I

4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa haussa tarvittavat tietoelementit

Nimike

M/O (1)

Huomautukset

Ajoneuvoa koskevat tiedot

M

 

Rekisteröintijäsenvaltio

M

 

Rekisterinumero

M

(A (2))

Rikkomusta koskevat tiedot

M

 

Rikkomuksen tekovaltio

M

 

Rikkomuksen viitepäivämäärä

M

 

Rikkomuksen viiteajankohta

M

 

Haun tarkoitus

M

2 artiklassa lueteltujen rikkomuksen lajien koodi

1

=

ylinopeus

2

=

rattijuopumus

3

=

turvavyön käytön laiminlyönti

4

=

punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen

5

=

kielletyllä kaistalla ajo

10

=

huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaminen

11

=

suojakypärän käytön laiminlyönti

12

=

matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laiton käyttö ajon aikana

4 artiklan 1 kohdan mukaisen haun perusteella toimitetut tietoelementit

I osa.   Ajoneuvoja koskevat tiedot

Nimike

M/O (3)

Huomautukset

Rekisterinumero

M

 

Alustanumero/VIN-numero

M

 

Rekisteröintijäsenvaltio

M

 

Merkki

M

(D.1 (4)) esim. Ford, Opel, Renault

Ajoneuvon kaupallinen malli

M

(D.3) esim. Focus, Astra, Megane

EU-luokkakoodi

M

(J) esim. mopedi, moottoripyörä, henkilöauto

II osa.   Ajoneuvojen omistajiin tai haltijoihin liittyvät tiedot

Nimike

M/O (5)

Huomautukset

Ajoneuvon haltijoihin liittyvät tiedot

 

(C.1 (6))

Tiedot tietyn ajoneuvon rekisteriotteen haltijasta.

Rekisteriotteen haltijoiden sukunimi/yhtiönimi

M

(C.1.1)

Sukunimeä, infiksiä, titteliä jne. varten on käytettävä erillisiä kenttiä ja nimi on ilmoitettava tulostettavassa muodossa.

Etunimi

M

(C.1.2)

Etunimeä (etunimiä) ja nimikirjaimia varten on käytettävä erillisiä kenttiä ja nimi on ilmoitettava tulostettavassa muodossa.

Osoite

M

(C.1.3)

Katua, talon numeroa ja rakennusta, postinumeroa, asuinpaikkaa, asuinmaata jne. varten on käytettävä erillisiä kenttiä ja osoite on ilmoitettava tulostettavassa muodossa.

Sukupuoli

O

Mies, nainen

Syntymäaika

M

 

Oikeussubjekti

M

Yksityishenkilö, yhdistys, yhtiö, yritys jne.

Syntymäpaikka

O

 

Tunnistenumero

O

Tunniste, josta henkilö tai yhtiö on tunnistettavissa yksiselitteisesti.

Ajoneuvon omistajaan liittyvät tiedot

 

(C.2) Tiedot ajoneuvon omistajasta.

Omistajan sukunimi/yhtiönimi

M

(C.2.1)

Etunimi

M

(C.2.2)

Osoite

M

(C.2.3)

Sukupuoli

O

Mies, nainen

Syntymäaika

M

 

Oikeussubjekti

M

Yksityishenkilö, yhdistys, yhtiö, yritys jne.

Syntymäpaikka

O

 

Tunnistenumero

O

Tunniste, josta henkilö tai yhtiö on tunnistettavissa yksiselitteisesti.

 

 

Jos on kyse romuajoneuvoista, varastetuista ajoneuvoista tai rekisterikilvistä tai vanhentuneesta rekisteröinnistä, omistajan/haltijan tietoja ei toimiteta. Sen sijasta on palautettava viesti ”Tietoja ei paljasteta”.


(1)  M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).

(2)  Yhdenmukaistetut koodit, ks. ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/37/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

(3)  M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).

(4)  Yhdenmukaistetut koodit, ks. direktiivi 1999/37/EY.

(5)  M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).

(6)  Yhdenmukaistetut koodit, ks. direktiivi 1999/37/EY.


LIITE II

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Top