EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0592

Komission asetus (EU) N:o 592/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014 , asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttolaitoksissa polttoaineena käytön osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 165, 4.6.2014, p. 33–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/592/oj

4.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/33


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 592/2014,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttolaitoksissa polttoaineena käytön osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 15 artiklan 1 kohdan e alakohdan, 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 27 artiklan ensimmäisen kohdan h alakohdan, 27 artiklan ensimmäisen kohdan i alakohdan, 27 artiklan toisen kohdan ja 45 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 vahvistetaan eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin liittyvät ihmisten ja eläinten terveyttä koskevat säännöt, joilla pyritään ehkäisemään ja saamaan mahdollisimman vähäisiksi näistä tuotteista ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit. Siinä ryhmitellään kyseiset tuotteet tiettyihin luokkiin, jotka ilmentävät kyseisten riskien tasoa, ja säädetään kyseisten tuotteiden turvallista käyttöä ja hävittämistä koskevista vaatimuksista.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien säännöt, jotka koskevat lannan käyttöä ja hävittämistä.

(3)

Siipikarjan lantaa syntyy olennaisena osana tilalla tehtävää siipikarjan jalostusta ja kasvatusta, ja sitä voidaan käyttää paikalla ilman esikäsittelyä polttoaineena edellyttäen, että asianomaiset ympäristön ja terveyden suojelua koskevat vaatimukset täyttyvät ja että kyseinen erityinen käyttötarkoitus ei aiheuta haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

(4)

Siipikarjan lantaa polttoaineena käyttävien polttolaitosten on toteutettava tarvittavat hygieniatoimenpiteet estääkseen mahdollisten taudinaiheuttajien leviämisen. Näihin toimenpiteisiin on sisällytettävä myös siipikarjan lannan varastointipaikasta peräisin olevan jäteveden käsittely.

(5)

Siipikarjan lannan palamisesta peräisin olevat jäämät, lähinnä tuhka, ovat runsas kivennäisaineiden lähde, jota voidaan hyödyntää kivennäislannoitteiden tuotannossa, ja komissio valmistelee parhaillaan unionin lainsäädäntöä tällaisia jäämiä varten. Sen vuoksi on aiheellista säätää mahdollisuudesta hyödyntää palamisjäte sen sijaan, että se hävitettäisiin jätteenä.

(6)

Tässä vaiheessa komissio on saanut täydellistä näyttöä vain siitä, että on kehitetty tekniikkaa siipikarjan lannan käyttämiseksi polttoaineena maatiloilla ilman kielteisiä vaikutuksia ympäristöön tai ihmisten terveyteen. Jos komissio saa näyttöä siitä, että muiden lajien lantaa voidaan käyttää polttoaineena varmistaen samalla vastaava terveyden ja ympäristön suojelun taso, asetuksen (EU) N:o 142/2011 asiaa koskevia säännöksiä voidaan tarkistaa vastaavasti.

(7)

Jotta voidaan varmistaa, että siipikarjan lannan myöhempi käyttö polttoaineena polttolaitoksissa on lainmukaista, olisi vahvistettava ympäristön ja terveyden suojelua koskevat lisävaatimukset kyseisen erityisen käyttötarkoituksen osalta, jotta estetään ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset.

(8)

Yhdenmukaistetut vaatimukset, joilla kokonaisvaltaisesti hallittaisiin riskejä, joita kohdistuu ihmisten ja eläinten terveyteen sekä ympäristöön sen vuoksi, että lantaa käytetään polttoaineena maatilalla sijaitsevissa polttolaitoksissa, helpottaisivat myös teknologioiden kehittämistä sellaisia polttolaitoksia varten, jotka käyttävät siipikarjan lantaa maatilalla ympäristöä säästävänä polttoainelähteenä.

(9)

Tästä syystä on suotavaa muuttaa asetuksen (EU) N:o 142/2011 6 artiklaa, jotta säädettäisiin lisävaatimuksista, jotka koskevat eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä polttoaineena polttolaitoksissa.

(10)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi tarkastettava, että toiminnanharjoittajat noudattavat tässä asetuksessa tarkoitettuja tiettyjä ympäristöä koskevia standardeja, tai tämä seikka olisi tarkastettava toimivaltaisen viranomaisen puolesta.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä IV olevan IV luvun 2 jakson F kohdassa kuvatut lämpökattiloihin liittyvät käsittelyvaatimukset on hyväksytty vaihtoehtoisena menetelmänä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 20 artiklan mukaisesti. Kyseisiä vaatimuksia, joihin on tehty tarvittavat mukautukset, voidaan soveltaa myös eläinrasvojen polttamiseen polttoaineena kiinteästi asennetuissa polttomoottoreissa.

(12)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitettä III olisi muutettava.

(13)

Tämän asetuksen soveltamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön virallisia tarkastuksia koskevat vaatimukset, jotka koskevat eläinrasvojen ja siipikarjan lannan polttoa polttoaineena. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitettä XVI olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 142/2011 seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 6 artiklan otsikko seuraavasti:

”6 artikla

Hävittäminen polttamalla, hävittäminen tai hyödyntäminen rinnakkaispolttamalla sekä käyttö polttoaineena”

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”6.   Toiminnanharjoittajien on varmistettava, että niiden valvonnassa olevat, muut kuin liitteessä IV olevan IV luvun 2 jaksossa tarkoitetut polttolaitokset, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita käytetään polttoaineena, noudattavat liitteessä III olevassa IV luvussa vahvistettuja yleisiä vaatimuksia ja V luvussa vahvistettuja erityisiä vaatimuksia ja että polttolaitokset ovat toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti hyväksymiä.

7.   Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä 6 kohdassa tarkoitetut polttolaitokset, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita hyödynnetään polttamalla ne polttoaineena, ainoastaan jos:

a)

polttolaitokset kuuluvat tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun soveltamisalaan;

b)

polttolaitokset noudattavat tämän asetuksen liitteessä III olevassa IV luvussa vahvistettuja yleisiä vaatimuksia ja V luvussa vahvistettuja erityisiä vaatimuksia;

c)

käytössä on hallinnolliset menettelyt sen varmistamiseksi, että polttolaitosten hyväksymistä koskevien vaatimusten täyttyminen tarkastetaan vuosittain.

8.   Kun siipikarjan lantaa käytetään polttoaineena liitteessä III olevassa V luvussa vahvistetulla tavalla, tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen lisäksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

hyväksyntähakemuksessa, jonka toiminnanharjoittaja esittää toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, on oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen varmentama tai jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän ammattialajärjestön varmentama todiste siitä, että polttolaitos, jossa siipikarjan lantaa käytetään polttoaineena, täyttää täysin tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson 4 kohdassa vahvistetut päästöjen raja-arvot ja valvontavaatimukset;

b)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 44 artiklassa säädetty hyväksymismenettely voidaan saattaa loppuun vasta kun toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ammattialajärjestö on tehnyt vähintään kaksi peräkkäistä tarkastusta, joista yksi on ennalta ilmoittamaton, mukaan luettuina tarvittavat lämpötila- ja päästömittaukset, polttolaitoksen kuuden ensimmäisen toimintakuukauden aikana. Sen jälkeen kun kyseisten tarkastusten tulokset osoittavat, että tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson 4 kohdassa vahvistetut parametrit täyttyvät, voidaan myöntää täydellinen hyväksyntä.”

2)

Muutetaan liitteet III ja XVI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltiot voivat 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetystä päivämäärästä alkavan kaksivuotisen siirtymäkauden ajan sallia sellaisten kansallisen lainsäädäntönsä nojalla hyväksyttyjen polttolaitosten toiminnan, joissa käytetään renderöityjä rasvoja tai siipikarjan lantaa polttoaineena.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä heinäkuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteet III ja XVI seuraavasti:

1)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan liitteen III otsikko seuraavasti:

”LIITE III

HÄVITTÄMINEN, HYÖDYNTÄMINEN JA POLTTOAINEENA KÄYTTÖ”

b)

Lisätään IV ja V luku seuraavasti:

”IV LUKU

ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN JA NIISTÄ JOHDETTUJEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖÄ POLTTOAINEENA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

1 jakso

Elämistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttamista polttoaineena koskevat yleiset vaatimukset

1.

Tämän asetuksen 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen polttolaitosten toiminnanharjoittajan on varmistettava, että niiden valvonnassaan oleva polttolaitos täyttää seuraavat edellytykset:

a)

Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, jotka on tarkoitus käyttää polttoaineena, on käytettävä tähän tarkoitukseen mahdollisimman pian tai varastoitava turvallisesti käyttöön saakka.

b)

Polttolaitoksella on oltava käytössä asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säiliöiden ja ajoneuvojen puhdistus ja desinfiointi suoritetaan niiden tiloissa tietyllä sellaisella alueella, josta jätevesi voidaan kerätä ja jossa se voidaan käsitellä unionin lainsäädännön mukaisesti, jotta vältetään ympäristön saastumisen riski.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, renderöityjen rasvojen kuljetuksessa käytetyt säiliöt ja ajoneuvot voidaan puhdistaa ja desinfioida laitoksessa, jossa lastaus tehdään, tai missä tahansa muussa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa.

c)

Polttolaitoksen on sijaittava hyvin ojitetulla kovalla perustalla.

d)

Polttolaitoksessa on oltava käytössä asianmukaiset toimenpiteet tuhoeläimiltä suojautumista varten. Tätä tarkoitusta varten on käytettävä asiakirjoilla osoitettua tuholaisten torjuntaohjelmaa.

e)

Henkilökunnalle on tarvittaessa oltava asianmukaiset tilat, kuten käymälät, pukuhuoneet ja pesutilat, jotta tuotantoeläinten tai niiden rehujen käsittelyssä estetään laitteiden saastumisen riski.

f)

Polttolaitoksen kaikille osille on vahvistettava puhdistus- ja desinfiointimenettelyt ja osoitettava ne asiakirjoin. Puhdistusta varten on oltava sopivat välineet ja puhdistusaineet.

g)

Hygieniavalvontaan on kuuluttava ympäristön ja laitteiden säännöllinen tarkastus. Tarkastusaikataulut ja -tulokset on osoitettava asiakirjoin ja säilytettävä vähintään kaksi vuotta.

h)

Jos renderöityjä rasvoja käytetään polttoaineena kiinteästi asennetuissa polttomoottoreissa, jotka sijaitsevat hyväksytyssä tai rekisteröidyssä elintarvikkeiden tai rehun jalostuslaitoksissa, elintarvikkeiden tai rehun jalostus samalla sijaintipaikalla on tehtävä polttamisesta ehdottomasti erillään.

2.

Polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on toteutettava kaikki eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden vastaanottoon liittyvät varotoimet, jotta ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvat riskit tai vähennetään niitä niin paljon kuin on käytännössä mahdollista.

3.

Eläimillä ei saa olla pääsyä polttolaitokseen, eivätkä ne saa päästä käsiksi polttoa odottaviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin taikka palamisesta syntyneeseen tuhkaan.

4.

Jos polttolaitos sijaitsee tilalla, jolla pidetään elintarvikkeiden tuottamiseen käytettävien lajien eläimiä:

a)

eläinten ja sen rehun ja alusten on oltava fyysisesti täysin erotettu polttolaitoksesta;

b)

laitteet on varattava kokonaan polttolaitoksen käyttöön, eikä niitä saa käyttää muualla tilalla, jollei niitä puhdisteta ja desinfioida tehokkaasti ennen tällaista käyttöä;

c)

polttolaitoksessa työskentelevän henkilöstön on vaihdettava päällysvaatteensa ja jalkineensa ja toteutettava hygieniatoimenpiteitä ennen karjan käsittelyä kyseisellä tai millä muulla tahansa tilalla tai karjan rehun tai kuivikkeiden käsittelyä.

5.

Polttoaineena polttoa odottavat elämistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet ja palamisjäte on varastoitava suljetulla ja katetulla varastointiin erityisesti varatulla alueella tai kannellisissa tiiviissä säiliöissä.

6.

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttaminen on tehtävä rehun ristikontaminaation estävissä olosuhteissa.

2 jakso

Polttolaitosten toimintaolosuhteet

1.

Polttolaitokset on suunniteltava, varustettava ja niitä on käytettävä siten, että eläimistä saatuja sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsitellään kaikkein epäsuotuisimmissakin oloissa vähintään kaksi sekuntia 850 °C:ssa tai vähintään 0,2 sekuntia 1 100 °C:ssa.

2.

Prosessista syntyvän kaasun lämpötila nostetaan valvotusti ja homogeenisesti kahdeksi sekunniksi 850 °C:seen tai 0,2 sekunniksi 1 100 °C:seen.

Lämpötila on mitattava sen kammion sisäseinän läheisyydestä, jossa palaminen tapahtuu, tai muusta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymästä edustavasta kammion kohdasta.

3.

On käytettävä automatisoituja tekniikoita, joilla voidaan seurata palamisprosessin kannalta merkityksellisiä muuttujia ja olosuhteita.

4.

Lämpötilanmittaustulokset on tallennettava automaattisesti ja esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta asianomainen viranomainen voi tarkastaa päättämiensä menettelyjen mukaisesti, noudatetaanko 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja sallittuja toimintaolosuhteita.

5.

Polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on varmistettava, että polttoaine palaa siten, että kuonassa tai pohjatuhkassa olevan orgaanisen hiilen kokonaismäärä on alle kolme prosenttia tai niiden hehkutushäviö alle viisi prosenttia aineen kuivapainosta.

3 jakso

Palamisjäte

1.

Palamisjätteen määrä ja haitallisuus on minimoitava. Palamisjäte on hyödynnettävä, tai jos se ei ole tarkoituksenmukaista, hävitettävä tai käytettävä asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti.

2.

Kuiva palamisjäte, pöly mukaan luettuna, on kuljetettava ja välivarastoitava suljetuissa säiliöissä tai muulla tavalla niin, että estetään kyseisen jätteen joutuminen ympäristöön.

4 jakso

Häiriö tai poikkeukselliset toimintaolosuhteet

1.

Polttolaitoksessa on oltava laitteet, jotka automaattisesti keskeyttävät toiminnan, jos ilmenee häiriö tai olosuhteet ovat poikkeukselliset, kunnes tavanomainen toiminta voi jatkua.

2.

Puutteellisesti palaneet eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on poltettava uudelleen tai hävitettävä jollakin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitetulla tavalla, ei kuitenkaan hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle.

V LUKU

LAITOS- JA POLTTOAINETYYPIT, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ POLTTAMISESSA, JA TIETYNTYYPPISIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

A.   Kiinteästi asennetut polttomoottorit

1.

Lähtöaineet:

Tässä käsittelyssä voidaan käyttää kaikkiin luokkiin kuuluvista, eläimistä saatavista sivutuotteista johdettuja rasvaosia seuraavin edellytyksin:

a)

Jollei käytetä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VIII tai XII jakson mukaisesti tuotettua kalaöljyä tai renderöityä rasvaa, eläimistä saatavista sivutuotteista johdettujen rasvaosien käsittely on tehtävä seuraavalla tavalla:

i)

silloin kun kyseessä on luokkaan 1 tai 2 kuuluvan aineksen rasvaosa, käsittely jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetystä käsittelymenetelmistä 1–5.

Jos tämä rasva siirretään suljetussa kuljetusjärjestelmässä, jota ei voi ohittaa, ja edellyttäen että kyseinen järjestelmä on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä, ja siirto tehdään jalostuslaitokselta välittömästi tapahtuvaan suoraan polttoon, liitteessä VIII olevan V luvun 1 kohdassa tarkoitettua pysyvää merkintää glyserolitriheptanoaatilla (GTH) ei vaadita;

ii)

silloin kun kyseessä on luokkaan 3 kuuluvan aineksen rasvaosa, käsittely jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetystä käsittelymenetelmistä 1–5 tai siinä esitetyllä käsittelymenetelmällä 7;

iii)

silloin kun kyseessä on kalasta johdettu aines, käsittely jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–7.

b)

Rasvaosa on erotettava proteiinista, ja toisessa laitoksessa poltettavaksi tarkoitetun märehtijäperäisen rasvan osalta on poistettava liukenemattomat epäpuhtaudet niin, että niiden määrä on enintään 0,15 painoprosenttia.

2.

Menetelmät:

Eläinrasvan polttaminen polttoaineena kiinteästi asennetuissa polttomoottoreissa on suoritettava seuraavasti:

a)

edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut rasvaosat on poltettava

i)

luvussa IV olevan 2 jakson 1 kohdassa säädetyin edellytyksin; tai

ii)

käyttämällä käsittelyparametreja, joilla saavutetaan vastaava tulos kuin i alakohdassa säädetyin edellytyksin ja jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä;

b)

muun eläinperäisen aineksen kuin eläinrasvan polttaminen ei ole sallittua;

c)

luokasta 1 tai 2 saadun eläinrasvan, joka poltetaan polttoaineena tiloissa, jotka on hyväksytty tai rekisteröity asetusten (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 tai (EY) N:o 183/2005 mukaisesti, tai joka poltetaan julkisilla paikoilla, on oltava liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyllä käsittelymenetelmällä 1 käsiteltyä;

d)

eläinrasvan polttamisen on tapahduttava unionin ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ja ottaen erityisesti huomioon kyseisessä lainsäädännössä vahvistetut standardit ja vaatimukset sekä vaatimukset, jotka koskevat päästöjen tarkkailuun ja seurantaan liittyviä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita.

3.

Toimintaolosuhteet:

Poiketen siitä, mitä IV luvun 2 jakson 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, ympäristöasioista vastaava toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä muihin käsittelyparametreihin perustuvat vaatimukset, jotka takaavat ympäristön kannalta vastaavan lopputuloksen.

B.   Maatilalla sijaitsevat polttolaitokset, joissa käytetään polttoaineena siipikarjan lantaa

1.

Laitostyyppi:

Maatilalla sijaitseva polttolaitos, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 5 MW.

2.

Lähtöaineet ja soveltamisala:

Yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettu siipikarjan käsittelemätön lanta, joka on tarkoitus polttaa polttoaineena 3 ja 5 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Muiden eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden, muiden lajien lannan tai maatilan ulkopuolella syntyneen lannan käyttö polttoaineena 1 kohdassa tarkoitetuissa maatiloilla sijaitsevissa polttolaitoksissa ei ole sallittua.

3.

Polttoaineena käytettävää siipikarjan lanta koskevat erityiset vaatimukset:

a)

Lanta on varastoitava turvallisesti suljetussa varastointitilassa, jotta minimoidaan myöhemmän käsittelyn tarve ja estetään ristikontaminaatio muiden sellaisten tilalla olevien alueiden kanssa, joilla pidetään elintarvikkeiden tuotantoon käytettävien lajien elämiä.

b)

Maatilalla sijaitsevassa polttolaitoksessa on oltava

i)

automaattinen polttoaineenhallintajärjestelmä, jolla polttoaine asetetaan suoraan polttokammioon ilman muuta käsittelyä;

ii)

lisäpoltin, jota on käytettävä käynnistys- ja pysäytystoimien aikana sen varmistamiseksi, että IV luvun 2 jakson 2 kohdassa vahvistetut lämpötilavaatimukset täyttyvät koko ajan näiden toimien aikana, ja niin kauan kuin polttokammiossa on palamatonta ainesta.

4.

Päästöjen raja-arvot ja valvontavaatimukset:

a)

Rikkidioksidin, typen oksidien (eli typpimonoksidin ja typpidioksidin summa ilmaistuna typpidioksidina) ja hiukkasten päästöt eivät saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvoja, ilmaistuna mg/Nm3, 273,15 K:n lämpötilassa, 101,3 kPa:n paineessa ja 11 prosentin happipitoisuudessa ja savukaasujen vesihöyryn määrän mukaan tehdyn korjauksen jälkeen:

Epäpuhtaus

Päästöjen raja-arvo mg/Nm3

Rikkidioksidi

50

Typen oksidit (ilmaistuna Nm2:na)

200

Hiukkaset

10

b)

Maatilalla sijaitsevan polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on vähintään vuosittain mitattava rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästöjen määrää.

Vaihtoehtona ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille mittauksille rikkidioksidipäästöjen määrityksessä voidaan käyttää muita toimivaltaisen viranomaisen todentamia ja hyväksymiä menettelyjä.

Toiminnanharjoittajan on toteutettava valvonta tai se on toteutettava toiminnanharjoittajan puolesta CEN-standardien mukaisesti. Jos CEN-standardeja ei ole käytettävissä, on sovellettava ISO-standardeja, kansallisia standardeja tai muita kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan vastaavaa tieteellistä tasoa olevat tiedot.

c)

Kaikki tulokset on tallennettava, käsiteltävä ja esitettävä siten, että toimivaltainen viranomainen voi todentaa päästöjen raja-arvojen noudattamisen.

d)

Maatilalla sijaitsevissa polttolaitoksissa, jotka käyttävät sekundääristä puhdistinlaitteistoa päästöjen raja-arvojen noudattamiseksi, kyseisen laitteiston tosiasiallista toimintaa on valvottava jatkuvasti ja tulokset on kirjattava.

e)

Jos a alakohdassa tarkoitetut päästöjen raja-arvot eivät täyty tai jos maatilalla sijaitseva polttolaitos ei täytä IV luvun 2 jakson 1 kohdan vaatimuksia, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että toiminta saatetaan säännösten mukaiseksi mahdollisimman pian. Jos toimintaa ei saada säännösten mukaiseksi, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä laitoksen toiminta ja peruutettava antamansa hyväksyntä.

5.

Muutokset toiminnassa tai häiriöt:

a)

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista maatilalla sijaitsevaan polttolaitokseen suunnitelluista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa polttolaitoksen päästöihin, vähintään kuukausi ennen päivää, jona muutos tapahtuu.

b)

Toiminnanharjoittajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maatilalla sijaitsevan polttolaitoksen käynnistys- ja pysäytysjaksot ja mahdolliset toimintahäiriöt ovat mahdollisimman lyhyitä. Sekundäärisen puhdistinlaitteiston toimintahäiriön tai rikkoutumisen tapauksessa toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.”

2)

Lisätään liitteessä XVI olevaan III lukuun jakso seuraavasti:

”12 jakso

Eläinrasvan ja siipikarjan lannan polttoon polttoaineena hyväksyttyjen laitosten viralliset tarkastukset

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä asiakirjatarkastuksia liitteessä III olevassa V luvussa tarkoitetuissa, eläinrasvan ja siipikarjan lannan polttoon hyväksytyissä laitoksissa 6 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti.”


Top