Help Print this page 

Document 32017R1224

Title and reference
Komission asetus (EU) 2017/1224, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2017, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/4586
  • In force
OJ L 174, 7.7.2017, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1224/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

7.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/16


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1224,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2017,

kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Aine 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni, jolle on kansainvälisessä kosmeettisten ainesosien nimistössä (INCI) CAS-numerolla 2682-20-4 annettu nimi methylisothiazolinone, on nykyisin asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä V olevan 57 kohdan perusteella sallittu säilöntäaineena poishuuhdeltavissa kosmeettisissa valmisteissa pitoisuuksina, joissa kyseistä ainetta on enintään 0,01 prosenttia painosta (100 ppm).

(2)

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea (SCCS) antoi lausunnon aineen methylisothiazolinone turvallisuudesta 15 päivänä joulukuuta 2015 (2). SCCS-komitean johtopäätös oli, että ainetta methylisothiazolinone pidetään poishuuhdeltavissa kosmeettisissa valmisteissa kuluttajille kosketusallergian puhkeamisen kannalta turvallisena enintään 0,0015 prosentin (15 ppm) pitoisuuksina.

(3)

Edellä mainitun SCCS:n lausunnon valossa ja aineen methylisothiazolinone aiheuttamien allergioiden lisääntymisen vuoksi on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin, joilla kyseisen aineen pitoisuuksia poishuuhdeltavissa valmisteissa rajoitetaan tiukemmin.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1223/2009 olisi muutettava.

(5)

Toimialalle olisi annettava kohtuullisesti aikaa tehdä tarvittavat muutokset tuotteiden koostumukseen tuotteiden markkinoille saattamiseksi ja vaatimusten vastaisten tuotteiden vetämiseksi pois markkinoilta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Ainoastaan tämän asetuksen mukaisia kosmeettisia valmisteita saa saattaa unionin markkinoille 27 päivästä tammikuuta 2018 alkaen.

Ainoastaan tämän asetuksen mukaisia kosmeettisia valmisteita saa asettaa saataville unionin markkinoilla 27 päivästä huhtikuuta 2018 alkaen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1557/15 (lausunto III)


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä V oleva 57 kohta seuraavasti:

Viitenumero

Aineiden tunnistaminen

Edellytykset

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

Kemiallinen nimi/INN

Ainesosien yleisten nimien luettelossa esiintyvä nimi

CAS-numero

EY-numero

Valmistetyyppi, kehon osat

Enimmäispitoisuus käyttövalmiissa valmisteessa

Muut

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”57

2-Metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

Metyyli-isotiatsolinoni (*1)

2682-20-4

220-239-6

Poishuuhdeltavat valmisteet

0,0015 %

 

 


(*1)  Ainetta methylisothiazolinone säännellään myös liitteen V viitenumerokohdassa 39, joka koskee sen ja aineen methylchloroisothiazolinone seosta. Nämä kaksi kohtaa ovat toisensa pois sulkevia: aineiden methylchloroisothiazolinone (ja) methylisothiazolinone seos on yhteensopimaton käytettäväksi yhdessä pelkän aineen methylisothiazolinone kanssa samassa valmisteessa.”


Top