Help Print this page 

Document 32017R1263

Title and reference
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1263, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1141 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla hyväksytyn unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon saattamisesta ajan tasalle

C/2017/4755
  • In force
OJ L 182, 13.7.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1263/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

13.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1263,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1141 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla hyväksytyn unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon saattamisesta ajan tasalle

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1141 (2) vahvistetaan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo, jäljempänä ’unionin luettelo’, joka on saatettava tarvittaessa ajan tasalle asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Komissio on todennut saatavilla olevan tieteellisen näytön ja asetuksen (EU) N:o 1143/2014 5 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyn riskinarvioinnin perusteella, että kaikki mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt perusteet täyttyvät seuraavien haitallisten vieraslajien osalta: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komissio on todennut, että kaikkien mainittujen haitallisten vieraslajien osalta on asianmukaisesti otettu huomioon kaikki asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 6 kohdassa esitetyt näkökohdat.

(4)

Jotkin jäsenvaltiot aikovat hakea komissiolta hyväksyntää lajin Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, viljelyn jatkamiselle asetuksen (EU) N:o 1143/2014 9 artiklan nojalla luonteeltaan sosiaaliseen tai taloudelliseen pakottavaan yleiseen etuun liittyvistä syistä. Tätä taustaa vasten tämän lajin sisällyttämiseen unionin luetteloon olisi sovellettava siirtymäaikaa, joka mahdollistaa kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisen menettelyn saattamisen päätökseen ennen tämän lajin merkitsemistä luetteloon.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 hyväksymispäivän jälkeen neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (3) esitetyt CN-koodit on saatettu ajan tasalle, ja viimeisimmät muutokset vahvistettiin komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1821 (4). Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1141 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat haitallisia vieraslajeja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1141, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016, unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla (EUVL L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1821, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 294, 28.10.2016, s. 1).


LIITE

Muutetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 liite seuraavasti:

1)

Lisätään unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon taulukkoon aakkosjärjestyksessä seuraavat lajit:

Laji

Elävien yksilöiden CN-koodit

Lisääntymiskykyisten osien CN-koodit

Vastaavat tavaraluokat

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (hedelmöittyneet munat haudottamista varten)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

2)

Lisätään taulukon saraketta iv koskeviin huomautuksiin kohta seuraavasti:

”(12)

ex 2309 90: lintujen ruokintaan tarkoitetut valmisteet”.

3)

Korvataan kaikkialla liitteessä viittaukset CN-koodiin ”0301 99 18” viittauksella CN-koodiin ”0301 99 17”.

4)

Korvataan kaikkialla liitteessä viittaukset CN-koodiin ”0306 24 80” viittauksella CN-koodiin ”0306 33 90”.

5)

Korvataan kaikkialla liitteessä viittaukset CN-koodiin ”0306 29 10” viittauksella CN-koodiin ”0306 39 10”.

6)

Korvataan kaikkialla liitteessä viittaukset CN-koodiin ”0602 90 49” viittauksella CN-koodiin ”0602 90 46 tai 0602 90 48”.


(*1)  Lajin Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, merkitsemistä luetteloon sovelletaan 2 päivästä helmikuuta 2019 alkaen.”


Top