EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0098

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä valvontakollegioiden toiminnan yleiset edellytykset täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 21, 28.1.2016, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/98/oj

28.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 21/2


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/98,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä valvontakollegioiden toiminnan yleiset edellytykset täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) ja erityisesti sen 51 artiklan 4 kohdan ja 116 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Laitosryhmästä laadittava kuvaus, jossa yksilöidään ryhmään kuuluvat yhteisöt unionissa tai kolmannessa maassa ja jossa kuvaillaan kunkin ryhmään kuuluvan yhteisön luonne, sijainti ja viranomaiset, jotka osallistuvat sen valvontaan, kuhunkin yhteisöön sovellettavat vakavaraisuuspoikkeukset, yhteisön merkitys ryhmän ja sen maan kannalta, jossa se on saanut toimiluvan tai johon se on sijoittautunut, sekä yhteisön merkityksen määritysperusteet, katsotaan keskeiseksi tekijäksi kollegion jäsenten ja mahdollisten tarkkailijoiden yksilöinnin kannalta. Tässä yhteydessä on olennaista saada tietoja sivuliikkeen merkityksestä ryhmän kannalta ja sen jäsenvaltion kannalta, johon sivuliike on sijoittautunut, jotta voidaan määrittää kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten osallistuminen kollegion toimintaan. Tiedot ryhmään kuuluvien yhteisöjen (laitosten, sivuliikkeiden tai muiden finanssialan yhteisöjen) luonteesta ja maasta (jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta), jossa ne ovat saaneet toimiluvan tai johon ne ovat sijoittautuneet, ovat myös tärkeitä kollegion jäsenten ja mahdollisten tarkkailijoiden yksilöimiseksi.

(2)

Tiedot ryhmään kuuluvan yhteisön merkityksestä ryhmän ja sen jäsenvaltion kannalta, jossa se on saanut toimiluvan tai johon se on sijoittautunut, ovat olennaisia sen määrittämiseksi, millä tasolla kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen osallistuu kollegion toimintaan, ja erityisesti vakavaraisuuden arviointiprosessin toteuttamiseksi.

(3)

Valvontakollegioiden toiminnan tehostamiseksi direktiivin 2013/36/EU 115 artiklassa tarkoitettujen kirjallisten yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelyiden olisi katettava kaikki alat, joilla kollegiot työskentelevät. Kirjallisten järjestelyiden olisi katettava myös kollegion erityistoimintaan osallistuvien kollegion jäsenten väliset järjestelyt, kuten kollegion tiettyjen alarakenteiden kautta harjoitettava toiminta. Kirjallisissa järjestelyissä olisi samaten käsiteltävä kollegion työskentelyyn liittyviä operatiivisia näkökohtia, koska ne ovat keskeisessä asemassa kollegion toiminnan helpottamiseksi sekä toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa että kriisitilanteissa. Koska on olennaista varmistaa kollegion sisäinen yhteistyö ennen kuin se ottaa kantaa ryhmän kriisinratkaisuun liittyviin kysymyksiin, kirjallisissa järjestelyissä olisi vahvistettava menettelyt tällaisten kannanottojen koordinoimiseksi sekä konsolidointiryhmän valvojan vastuualueiden ja aseman määrittämiseksi kannanottojen välittämisessä kriisinratkaisukollegiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (2) 2 artiklan 1 kohdan 44 alakohdassa määritellyn konsernitason kriisinratkaisuviranomaisen kautta. Kirjallisten järjestelyiden olisi oltava kattavia, johdonmukaisia ja tyhjentäviä. ja niiden olisi tarjottava riittävä ja asianmukainen perusta, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä kollegion sisällä sen sijaan, että ne hoidettaisiin kollegion ulkopuolella.

(4)

Kollegiot ovat keskeisessä asemassa tietojenvaihdossa, kriisitilanteiden ennakoinnissa ja hoidossa sekä sen varmistamisessa, että konsolidointiryhmän valvoja voi harjoittaa tehokasta konsolidoitua valvontaa. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi sekä sen mahdollistamiseksi, että EPV voi hoitaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 (3) ja direktiivin 2013/36/EU 116 artiklassa säädetyt tehtävänsä, EPV:n on aiheellista osallistua jäsenenä kaikkiin kollegioihin.

(5)

Jotta kollegio voi toteuttaa kaiken sille kuuluvan toiminnan, konsolidointiryhmän valvojalla ja kollegion muilla jäsenillä olisi oltava yleiskuva kaikkien ryhmään kuuluvien yhteisöjen harjoittamasta toiminnasta, mukaan lukien yhteisöt, jotka harjoittavat rahoitustoimintaa ilman, että niitä olisi luokiteltu laitoksiksi, ja yhteisöt, jotka toimivat unionin ulkopuolella. Olisi edistettävä yhteistyötä, jossa ovat mukana konsolidointiryhmän valvoja, kollegion jäsenet, kolmansien maiden valvontaviranomaiset ja sellaiset viranomaiset tai elimet, jotka ovat vastuussa ryhmään kuuluvan yhteisön valvonnasta tai osallistuvat siihen, mukaan lukien viranomaiset, jotka ovat vastuussa ryhmään kuuluvien finanssialan yhteisöjen vakavaraisuuden valvonnasta tai rahoitusvälineiden markkinoiden valvonnasta, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen tai kuluttajansuojasta, sallimalla kyseisten kolmansien maiden valvontaviranomaisten ja viranomaisten tai elinten osallistua tarvittaessa tarkkailijoina kollegion työskentelyyn.

(6)

Kollegion jäsenten olisi keskusteltava ja sovittava siitä, missä laajuudessa ja millä tasolla mahdolliset tarkkailijat osallistuvat kollegioon. Tarkkailijoiden osallistumista kollegioon ohjaava kehys olisi määritettävä selvästi kirjallisissa yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelyissä ja toimitettava tarkkailijoille.

(7)

Valvontakollegion jäsenten olisi työskenneltävä yhdessä, koordinoitava valvontatoimiaan mahdollisimman laajasti ja tehtävä tiivistä yhteistyötä hoitaakseen tehtävänsä paremmin ja välttääkseen tehtäviensä päällekkäisyyttä, mukaan lukien ryhmään kuuluville valvotuille yhteisöille osoitettujen tietopyyntöjen päällekkäisyys. Tässä yhteydessä kollegion jäsenten olisi pohdittava säännöllisin väliajoin sopimusten tekemistä tehtävien antamisesta ja velvollisuuksien siirrosta ainakin silloin, kun kollegion jäsenet laativat kollegiomuotoista valvontatarkkailuohjelmaa.

(8)

Konsolidointiryhmän valvojalla olisi oltava mahdollisuus saada kaikki tehtäviensä ja velvollisuuksiensa hoidon kannalta tarpeelliset tiedot, ja sen olisi koordinoitava keneltä tahansa kollegion jäseneltä tai tarkkailijalta taikka miltä tahansa ryhmään kuuluvalta yhteisöltä saatujen tietojen tai kriisinratkaisukollegiolta ja erityisesti konsernitason kriisinratkaisuviranomaiselta saatujen kannanottojen keruuta ja jakamista. Sama koskee myös kollegion jäseniä. Erityisesti määrittäessään tiettyjen tietojen merkityksellisyyttä kollegion toisen jäsenen kannalta, mukaan lukien sen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon merkittävä sivuliike on sijoittautunut, konsolidointiryhmän valvojan olisi vältettävä jättämästä kollegion jäseniä perusteettomasti tiedotuksen ulkopuolelle.

(9)

Kollegion jäseniä, jotka osallistuvat direktiivin 2013/36/EU 113 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen, olisi kannustettava vaihtamaan tietoja direktiivin 97 artiklassa tarkoitetun vakavaraisuuden arviointiprosessin keskeisten osatekijöiden arvioinnista ottaen samalla huomioon, että eri jäsenvaltioiden vakavaraisuuden arviointiprosessissa voi olla eroja riippuen siitä, kuinka kyseiset unionin säännöt on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja ottaen huomioon myös ohjeet, jotka EPV on antanut direktiivin 2013/36/EU 107 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(10)

Toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön helpottamiseksi ja sellaisten päätösten koordinoimiseksi, joiden tarkoituksena on puuttua ongelmiin vaatimusten noudattamisessa laitoksissa vaatimalla, että tiettyihin menetelmiin tarvitaan lupa toimivaltaisilta viranomaisilta ennen kuin niitä voidaan käyttää omien varojen vaatimusten laskentaan (luottoriskiä, markkinariskiä, vastapuoliriskiä ja operatiivista riskiä koskevien sisäisten mallien käyttö), olisi määritettävä konsolidointiryhmän valvojan ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön edellytykset tietojen vaihtamiseksi kyseisten sisäisten menetelmien tuloksista sekä keskusteluiden käymiseksi ja yhteisymmärrykseen pääsemiseksi toimenpiteistä, joilla pyritään poistamaan havaitut puutteet.

(11)

Varoittavien merkkien, mahdollisten riskien ja haavoittuvuuksien havaitsemisen helpottamiseksi ryhmässä ja siihen kuuluvissa yhteisöissä sekä järjestelmässä, jossa ne toimivat, kollegioiden jäsenten odotetaan vaihtavan määrällisiä tietoja ryhmästä ja siihen kuuluvista yhteisöistä johdonmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla. Näiden tietojen olisi katettava pääosa niistä tiedoista, jotka toimivaltaiset viranomaiset keräävät komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (4) mukaisesti, niissä olisi määritettävä yhdenmukaiset esitysmuodot, raportointitiheydet ja -ajankohdat, määritelmät sekä tietotekniikkasovellukset, joita laitosten olisi käytettävä vakavaraisuusvalvontaan liittyvässä raportoinnissa, ja tietoja olisi vaihdettava, kun toimivaltaiset viranomaiset laativat ryhmän riskinarvioinnin sisältävää kertomusta ja tekevät yhteisiä päätöksiä pääomasta ja likviditeetistä direktiivin 2013/36/EU 113 artiklan mukaisesti. Kunkin kollegion olisi päätettävä yksityiskohtaisesti, mitä tietoja vaihdetaan näitä tarkoituksia varten.

(12)

Laatiessaan kollegiomuotoista valvontatarkkailuohjelmaa kollegion jäsenten olisi otettava huomioon ryhmän riskinarvioinnin sisältävä kertomus sekä pääomaa ja likviditeettiä koskevan yhteisen päätöksen tulokset yksilöidäkseen paremmin yhdessä tehtävän työn painopistealueet. Tämän vuoksi kollegiomuotoisen valvontatarkkailuohjelman kehittäminen olisi aloitettava sen jälkeen, kun ryhmän riskien arviointi ja yhteisen päätöksen tekomenettely on saatettu päätökseen, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava lopullisessa ohjelmassa huomioon tehtävät, jotka ne ovat sitoutuneet hoitamaan kansallisella tasolla, kyseisten tehtävien hoitoon osoitetut resurssit ja tehtävien hoidon aikataulut.

(13)

Kollegion jäsenten olisi koordinoitava toimintaansa kriisitilanteisiin valmistautumisessa ja kriisitilanteissa, kuten tilanteissa, joissa on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka koko rahoitusjärjestelmän tai sen osan vakauden unionissa, tai muissa tilanteissa, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa nimenomaisesti pankkiryhmän tai sen tytäryritysten rahoitus- ja taloustilanteeseen. Tämän vuoksi suunnittelu- ja koordinointitoimiin, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kriisitilanteisiin valmistautumisessa ja kriisitilanteissa, olisi sisällytettävä ainakin direktiivin 2014/59/EU asiaa koskevissa säännöksissä tarkoitetut toimet; erityisesti toimet, joiden tarkoituksena on koordinoida ryhmän elvytyssuunnittelua ja kriisinratkaisuviranomaiselle toimitettavia kannanottoja, olisi nähtävä esimerkkeinä toimista, joita toteutetaan kriisitilanteisiin valmistautumisessa ja kriisitilanteissa.

(14)

Toimiessaan kriisitilanteessa kollegion jäsenten ja niiden toiminnan koordinoinnista vastaavan konsolidointiryhmän valvojan olisi pyrittävä laatimaan tilanteesta kriisitilanteen koordinoitu valvonta-arviointi, sovittava koordinoiduista valvontatoimista ja seurattava toimiensa toteuttamista sen varmistamiseksi, että kriisitilanne arvioidaan ja käsitellään asianmukaisesti. Niiden olisi myös varmistettava, että kaikki ulkoinen viestintä tapahtuu koordinoidusti ja että se käsittää tekijät, joista on sovittu etukäteen kollegion jäsenten välillä.

(15)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat valvontakollegion toiminnan yleisiä edellytyksiä. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat linjassa keskenään ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys keskitetysti, on suotavaa, että kaikki direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan 4 kohdassa ja 116 artiklan 4 kohdassa edellytetyt tekniset sääntelystandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(16)

Valtaosa EU:n valvontakollegioista perustetaan direktiivin 2013/36/EU 116 artiklan mukaisesti, minkä vuoksi vaikuttaisi tarkoituksenmukaisemmalta täsmentää ensin direktiivin 2013/36/EU 116 artiklan mukaisia kollegioita koskevat edellytykset ja vasta sen jälkeen edellytykset, jotka koskevat direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan mukaisia kollegioita, koska edellinen tapaus vaikuttaa enemmän yleistapaukselta ja jälkimmäinen erityistapaukselta.

(17)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’) on toimittanut komissiolle.

(18)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin 2013/36/EU 116 artiklan ja 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti perustettujen valvontakollegioiden, jäljempänä ’kollegio’, toiminnan yleiset edellytykset.

2 LUKU

DIREKTIIVIN 2013/36/EU 116 ARTIKLAN MUKAISESTI PERUSTETTUJEN KOLLEGIOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1 JAKSO

Kollegioiden perustaminen ja toiminta

2 artikla

Laitosryhmän kuvauksen laadinta

1.   Valvontakollegion jäsenten ja mahdollisten tarkkailijoiden yksilöimiseksi konsolidointiryhmän valvojan on laadittava laitosryhmästä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 (5) 2 artiklan mukainen kuvaus.

2.   Laitosryhmän kuvauksen perusteella on oltava mahdollista yksilöidä seuraavat ryhmään kuuluvat yhteisöt:

a)

jäsenvaltiossa toimiluvan saaneet laitokset ja jäsenvaltioon sijoittautuneet sivuliikkeet;

b)

jäsenvaltiossa toimiluvan saaneet finanssialan yhteisöt;

c)

kolmannessa maassa toimiluvan saaneet laitokset ja kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet.

3.   Kutakin jäsenvaltiossa toimiluvan saanutta ja jäsenvaltion sijoittautunutta sivuliikettä koskevassa kuvauksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

jäsenvaltio, jossa laitos on saanut toimiluvan tai johon sivuliike on sijoittautunut;

b)

laitoksen valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen tai sen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon sivuliike on sijoittautunut, ja kyseisen jäsenvaltion muut finanssialan viranomaiset, kuten rahoitusvälineiden markkinoiden valvonnasta, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen tai kuluttajansuojasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset;

c)

tieto siitä, sovelletaanko laitokseen, mukaan lukien samaan jäsenvaltioon sijoittautuneen EU:ssa emoyrityksenä toimivan yrityksen tytäryritys ja EU:ssa emoyrityksenä toimiva yritys itse, yksilöllistä vakavaraisuusvalvontaa vai onko sille myönnetty vapautus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (6) toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa, seitsemännessä ja kahdeksannessa osassa säädettyjen vaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen kyseisen asetuksen 7, 8 tai 10 artiklan mukaisesti;

d)

tieto laitoksen merkityksestä sen jäsenvaltion kannalta, jossa se on saanut toimiluvan, ja perusteet, joita toimivaltaiset viranomaiset ovat käyttäneet määrittääkseen laitoksen merkityksen, sekä tieto kyseisen laitoksen merkityksestä ryhmän kannalta edellyttäen, että laitoksen varojen ja taseen ulkopuolisten erien kokonaismäärän osuus ryhmän konsolidoiduista kokonaisvaroista ja taseen ulkopuolisista eristä on yli 1 prosentti;

e)

tieto sivuliikkeen merkityksestä sen jäsenvaltion kannalta, johon se on sijoittautunut, ja erityisesti siitä, onko kyseinen sivuliike nimetty tai onko sitä ehdotettu nimettäväksi merkittäväksi sivuliikkeeksi direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan mukaisesti, sekä tieto kyseisen sivuliikkeen merkityksestä ryhmän kannalta, ja perusteet, joita toimivaltaiset viranomaiset ovat käyttäneet määrittääkseen laitoksen merkityksen, sekä tieto kyseisen laitoksen merkityksestä ryhmän kannalta edellyttäen, että sivuliikkeen varojen ja taseen ulkopuolisten erien kokonaismäärän osuus ryhmän konsolidoiduista kokonaisvaroista ja taseen ulkopuolisista eristä on yli 1 prosentti.

4.   Kutakin 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettua finanssialan yhteisöä, laitosta tai sivuliikettä koskevassa kuvauksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

jäsenvaltio, jossa finanssialan yhteisö on saanut toimiluvan, tai kolmas maa, jossa laitos on saanut toimiluvan tai johon sivuliike on sijoittautunut;

b)

kyseisen finanssialan yhteisön, laitoksen tai sivuliikkeen valvonnasta vastaava tai valvontaan osallistuva viranomainen;

c)

tieto finanssialan yhteisön, laitoksen tai sivuliikkeen merkityksestä ryhmän kannalta edellyttäen, että finanssialan yhteisön, laitoksen tai sivuliikkeen varojen ja taseen ulkopuolisten erien kokonaismäärän osuus ryhmän konsolidoiduista kokonaisvaroista ja taseen ulkopuolisista eristä on yli 1 prosentti.

3 artikla

Kollegion jäsenten ja tarkkailijoiden nimeäminen

1.   Konsolidointiryhmän valvojan on kutsuttava seuraavat viranomaiset kollegion jäseniksi:

a)

sellaisten laitosten valvonnasta vastuussa olevat toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä, ja sellaisten vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin on sijoittautunut direktiivin 2013/36/EU 51 artiklassa tarkoitettuja merkittäviä sivuliikkeitä;

b)

jäsenvaltioiden EKPJ:n keskuspankit, jotka osallistuvat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti a alakohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden vakavaraisuusvalvontaan mutta jotka eivät ole toimivaltaisia viranomaisia;

c)

EPV.

2.   Konsolidointiryhmän valvoja voi kutsua sellaisten vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin ei-merkittävät sivuliikkeet ovat sijoittautuneet, osallistumaan kollegioon tarkkailijoina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti.

3.   Konsolidointiryhmän valvoja voi kutsua sellaisten kolmansien maiden valvontaviranomaiset, joissa laitokset ovat saaneet toimiluvan tai joihin sivuliikkeet ovat sijoittautuneet, osallistumaan kollegioon tarkkailijoina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti.

4.   Konsolidointiryhmän valvoja voi kutsua seuraavat viranomaiset osallistumaan kollegioon tarkkailijoina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti:

a)

EKPJ:n keskuspankit, joita ei ole valtuutettu kansallisella lainsäädännöllä valvomaan jäsenvaltiossa toimiluvan saanutta laitosta tai jäsenvaltioon sijoittautunutta sivuliikettä;

b)

jäsenvaltion viranomaiset tai elimet, jotka ovat vastuussa ryhmään kuuluvan yhteisön valvonnasta tai osallistuvat siihen, mukaan lukien viranomaiset, jotka ovat vastuussa ryhmään kuuluvien finanssialan yhteisöjen vakavaraisuuden valvonnasta, tai toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa rahoitusvälineiden markkinoiden valvonnasta, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen tai kuluttajansuojasta.

5.   Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on täsmennettävä järjestelyt, jotka koskevat kollegion tarkkailijoiden osallistumista 5 artiklan c alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelyihin. Konsolidointiryhmän valvojan on ilmoitettava näistä järjestelyistä tarkkailijoille.

4 artikla

Kollegion perustamisesta ja kokoonpanosta annettavat ilmoitukset

Konsolidointiryhmän valvojan on ilmoitettava kollegion perustamisesta, sen jäsenten ja tarkkailijoiden henkilöllisyydestä sekä sen kokoonpanoon mahdollisesti tehdyistä muutoksista ryhmään kuuluvalle EU:ssa emoyrityksenä toimivalle yritykselle.

5 artikla

Kirjallisten yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelyiden laadinta

Direktiivin 2013/36/EU 115 artiklassa tarkoitettuihin kirjallisiin yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelyihin on sisällytettävä vähintään seuraavat:

a)

tiedot ryhmän yleisestä rakenteesta, joka kattaa kaikki ryhmään kuuluvat yhteisöt;

b)

kollegion jäsenten ja tarkkailijoiden tunnistetiedot;

c)

kuvaus ehdoista, jotka koskevat tarkkailijoiden osallistumista kollegioon tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mukaan lukien niiden osallistuminen kollegiossa käytäviin vuoropuheluihin ja kollegion menettelyihin sekä niiden oikeudet ja velvollisuudet tietojenvaihdossa;

d)

kuvaus tietojenvaihtojärjestelyistä, mukaan lukien järjestelyiden soveltamisala, säännöllisyys ja viestintäkanavat;

e)

kuvaus luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevista järjestelyistä;

f)

tarvittaessa kuvaus tehtävien antamista ja velvollisuuksien siirtoa koskevista järjestelyistä;

g)

kuvaus kollegion alarakenteista, jos sellaisia on;

h)

kuvaus valvontatoimien suunnittelu- ja koordinointikehyksestä toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa;

i)

kuvaus valvontatoimien suunnittelu- ja koordinointikehyksestä kriisitilanteisiin valmistautumisessa ja kriisitilanteissa, mukaan lukien varautumissuunnitelmat, viestintävälineet ja -menettelyt;

j)

kuvaus viestintälinjasta, jota konsolidointiryhmän valvoja ja kollegion jäsenet noudattavat EU:ssa emoyrityksenä toimivaan yritykseen ja ryhmään kuuluviin yhteisöihin nähden;

k)

sovitut menettelyt ja määräajat, joita on noudatettava kokousasiakirjojen jakelussa;

l)

muut sopimukset kollegion jäsenten välillä, mukaan lukien varoittavien merkkien, mahdollisten riskien ja haavoittuvuuksien havaitsemista varten sovitut indikaattorit;

m)

kuvaus kehyksestä, jota käytetään koordinoitujen kannanottojen esittämiseksi kriisinratkaisukollegiolle, erityisesti rajoituksettomien koordinoitujen kannanottojen esittämiseksi direktiivin 2014/59/EU 12, 13, 16, 18, 91 ja 92 artiklassa tarkoitetussa kuulemismenettelyssä;

n)

kuvaus konsolidointiryhmän valvojan asemasta erityisesti koordinoitaessa m alakohdassa tarkoitettujen kannanottojen esittämistä kriisinratkaisukollegiolle konsernitason kriisinratkaisuviranomaisen kautta;

o)

määräykset, jotka koskevat järjestelyitä tilanteissa, joissa jäsen tai tarkkailija lopettaa osallistumisensa kollegioon.

6 artikla

Osallistuminen kollegion kokouksiin ja toimintaan

1.   Päättäessään, mitkä viranomaiset osallistuvat kollegion kokoukseen tai toimintaan direktiivin 2013/36/EU 116 artiklan 7 kohdan mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

käsiteltävät aiheet ja kokouksen tai toiminnan tavoite, ottaen erityisesti huomioon aiheiden tai tavoitteen merkitys kunkin ryhmään kuuluvan yhteisön kannalta;

b)

ryhmään kuuluvan yhteisön merkitys sen jäsenvaltion kannalta, jossa kyseinen yhteisö on saanut toimiluvan tai johon se on sijoittautunut, ja yhteisön merkitys ryhmän kannalta.

2.   Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on varmistettava, että käsiteltävien aiheiden ja asetettujen tavoitteiden perusteella sopivimmat edustajat osallistuvat kollegion kokouksiin tai toimintaan. Kyseisillä edustajilla on oltava valtuudet sitouttaa viranomaisensa kollegion jäseninä mahdollisimman laajasti päätöksiin, jotka aiotaan tehdä kokousten tai toiminnan aikana.

3.   Konsolidointiryhmän valvoja voi kutsua ryhmään kuuluvien yhteisöjen edustajia osallistumaan kollegion kokoukseen tai toimintaan kollegion kokouksen tai toiminnan aiheiden ja tavoitteiden mukaan.

7 artikla

Tehtävien antaminen ja velvollisuuksien siirto

1.   Laatiessaan kollegiomuotoista valvontatarkkailuohjelmaa 16 artiklan mukaisesti ja päivittäessään sitä tarvittaessa konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on harkittava mahdollisuutta sopimusten tekemiseen vapaaehtoisesta tehtävien antamisesta ja velvollisuuksien siirrosta direktiivin 2013/36/EU 116 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, erityisesti jos tällaisen tehtävien antamisen tai velvollisuuksien siirron odotetaan lisäävän valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta varsinkin poistamalla valvontavaatimuksista, mukaan lukien tietopyyntöihin liittyvät vaatimukset, tarpeettoman päällekkäisyyden.

2.   Konsolidointiryhmän valvojan on ilmoitettava tehtävien antamista tai velvollisuuksien siirtoa koskevan sopimuksen tekemisestä EU:ssa emoyrityksenä toimivalle yritykselle ja valtuuksiaan siirtävän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tällaisen sopimuksen tekemisestä kyseiselle laitokselle.

8 artikla

Kollegion jäsenten ja laitosryhmän välinen tietojenvaihto

1.   Konsolidointiryhmän valvoja on vastuussa tietojen välittämisestä EU:ssa emoyrityksenä toimivalle yritykselle ja tietojen pyytämisestä kyseiseltä yritykseltä. Kollegion jäsenet ovat vastuussa tietojen välittämisestä niille laitoksille ja sivuliikkeille sekä tietojen pyytämisestä niiltä laitoksilta ja sivuliikkeiltä, jotka kuuluvat niiden valvonnan piiriin.

2.   Jos kollegion jäsen aikoo poikkeuksellisesti välittää tietoja EU:ssa emoyrityksenä toimivalle yritykselle tai pyytää tietoja kyseiseltä yritykseltä, sen on ilmoitettava siitä etukäteen konsolidointiryhmän valvojalle.

3.   Jos konsolidointiryhmän valvoja aikoo poikkeuksellisesti välittää tietoja sellaiselle laitokselle tai sivuliikkeelle tai pyytää tietoja sellaiselta laitokselta tai sivuliikkeeltä, joka ei kuulu sen valvonnan piiriin, sen on ilmoitettava siitä etukäteen kyseisen laitoksen tai sivuliikkeen valvonnasta vastuussa olevalle kollegion jäsenelle.

2 JAKSO

Valvontatoimien suunnittelu ja koordinointi toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa

9 artikla

Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten välisen tietojenvaihdon yleiset edellytykset

1.   Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on vaihdettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen direktiivin 2013/36/EU 112 ja 113 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoidon helpottamiseksi, jollei kyseisen direktiivin VII osaston 1 luvun II jaksossa säädetyistä luottamuksellisuutta koskevista vaatimuksista ja soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (7) 54 ja 58 artiklasta muuta johdu.

2.   Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on myös vaihdettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen direktiivin 2014/59/EU 8 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoidon helpottamiseksi.

3.   Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on vaihdettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot riippumatta siitä, onko ne saatu ryhmään kuuluvalta yhteisöltä, toimivaltaiselta viranomaiselta tai valvontaviranomaiselta taikka mistä tahansa muusta lähteestä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 7 artiklan mukaisesti. Kyseisten tietojen on oltava riittäviä, tarkkoja ja oikea-aikaisia.

10 artikla

Tietojenvaihto ryhmän riskinarviointeja ja yhteisten päätösten tekemistä varten

1.   Tehdessään direktiivin 2013/36/EU 113 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä päätöksiä laitoskohtaisista vakavaraisuusvaatimuksista konsolidointiryhmän valvojan ja kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asianomaisten kollegion jäsenten on vaihdettava sekä yksittäisen yhteisön tasolla että konsolidoidusti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen yhteisen päätöksen tekemiseksi.

2.   Konsolidointiryhmän valvojan ja 1 kohdassa tarkoitettujen asianomaisten kollegion jäsenten on erityisesti vaihdettava tietoja direktiivin 2013/36/EU 97 artiklan mukaisesti suoritetun vakavaraisuuden arviointiprosessin tuloksista. Näissä tiedoissa on esitettävä ainakin seuraavia seikkoja koskevan arvioinnin tulokset:

a)

liiketoimintamallin analysointi, mukaan lukien arviointi nykyisen liiketoimintamallin käyttökelpoisuudesta ja laitoksen tulevaisuuteen suuntautuvan liiketoimintastrategian kestävyydestä;

b)

sisäiset hallintojärjestelyt ja koko laitoksen kattavat valvontatoimet;

c)

laitoksen pääomaan kohdistuvat yksittäiset riskit, mukaan lukien seuraavat tekijät:

i)

yksittäiset toimintariskit;

ii)

riskienhallinta ja valvontatoimet;

d)

pääoman riittävyyden arviointi, mukaan lukien direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla ehdotetut vaatimusten mukaiset omat varat;

e)

laitoksen likviditeettiin ja rahoitukseen kohdistuvat riskit, mukaan lukien seuraavat tekijät:

i)

likviditeettiriski ja rahoitusriski;

ii)

likviditeettiriskin ja rahoitusriskin hallinta;

f)

likviditeetin riittävyyden arviointi, mukaan lukien direktiivin 2013/36/EU 105 artiklan nojalla ehdotetut määrälliset ja laadulliset likviditeettitoimenpiteet;

g)

muut valvontatoimet tai varhaisen vaiheen toimet, jotka on toteutettu tai suunnitellaan toteutettavaksi vakavaraisuuden arviointiprosessissa havaittujen puutteiden poistamiseksi;

h)

direktiivin 2013/36/EU 100 artiklan nojalla suoritettujen valvonnallisten stressitestien tulokset;

i)

tiloissa tehtyjen tarkastusten ja etävalvonnan aikana tehdyt havainnot, joilla on merkitystä ryhmän tai siihen kuuluvien yhteisöjen riskiprofiilin arvioinnin kannalta.

11 artikla

Tietojenvaihto sisäisten menetelmien käyttöä koskevan luvan jatkuvaa tarkastelua varten sekä ei-olennaisten laajennusten tai muutosten tekemiseksi sisäisiin malleihin

1.   Johdonmukaisuuden ja koordinoinnin varmistamiseksi direktiivin 2013/36/EU 101 artiklassa tarkoitetussa sisäisten menetelmien käyttöä koskevan luvan jatkuvassa tarkastelussa konsolidointiryhmän valvojan ja asianomaisten kollegion jäsenten, jotka valvovat laitoksia, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklan 1 kohdan, 151 artiklan 4 tai 9 kohdan, 283 artiklan, 312 artiklan 2 kohdan tai 363 artiklan mukaisten sisäisten menetelmien käyttöön, on vaihdettava kaikki jatkuvan tarkastelun tuloksia koskevat tiedot ja kaikki muut asianmukaiset tiedot.

2.   Jos konsolidointiryhmän valvoja tai muu 1 kohdassa tarkoitettu asianomainen kollegion jäsen on havainnut, että jäsenvaltiossa toimiluvan saanut laitos, mukaan lukien EU:ssa emoyrityksenä toimiva yritys, ei enää täytä kaikkia sisäisen menetelmän soveltamista koskevia vaatimuksia, tai on havainnut puutteita direktiivin 2013/36/EU 101 artiklan mukaisesti, sen on vaihdettava välittömästi seuraavat tiedot soveltuvin osin helpottaakseen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 8 artiklassa tarkoitetun yhteisen sopimuksen tekemistä:

a)

arviointi havaittujen puutteiden vaikutuksista sekä noudattamatta jättämiseen liittyvistä kysymyksistä ja niiden olennaisuudesta;

b)

arviointi EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen tai minkä tahansa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen esittämästä suunnitelmasta, jonka tarkoituksena on vaatimustenmukaisuuden palauttaminen ja havaittujen puutteiden poistaminen, mukaan lukien suunnitelman toteutusaikataulua koskevat tiedot;

c)

tieto konsolidointiryhmän valvojan tai kenen tahansa asianomaisen kollegion jäsenen aikomuksesta peruuttaa lupa tai rajoittaa mallin käyttö koskemaan aloja, joilla vaatimukset täyttyvät, aloja, joilla vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa asianmukaisen määräajan kuluessa, tai aloja, joihin havaitut puutteet eivät vaikuta;

d)

tieto direktiivin 2014/36/EU 104 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla mahdollisesti ehdotetuista omien varojen lisävaatimuksista valvontatoimena, jonka tarkoituksena on puuttua noudattamatta jättämiseen tai havaittuihin puutteisiin.

3.   Konsolidointiryhmän valvojan ja 1 kohdassa tarkoitettujen asianomaisten kollegion jäsenten on myös vaihdettava tietoja sisäisten mallien laajennuksista tai muutoksista, jotka eivät ole komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/100 (8) 13 artiklassa tarkoitettuja mallin olennaisia laajennuksia tai muutoksia.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tiedoista on keskusteltava ja ne on otettava huomioon laadittaessa ryhmän riskinarviointia ja tehtäessä direktiivin 2013/36/EU 113 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista yhteistä päätöstä.

12 artikla

Varoittavia merkkejä, mahdollisia riskejä ja haavoittuvuuksia koskeva tietojenvaihto

1.   Konsolidointiryhmän valvojan ja niiden kollegion jäsenten, jotka osallistuvat direktiivin 2013/36/EU 113 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ryhmän riskinarvioinnin sisältävän kertomuksen tai kyseisen direktiivin 113 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ryhmän likviditeettiä koskevan arvioinnin sisältävän kertomuksen laadintaan tehtäessä yhteisiä päätöksiä laitoskohtaisista vakavaraisuusvaatimuksista kyseisen artiklan mukaisesti, on vaihdettava määrällisiä tietoja varoittavien merkkien, mahdollisten riskien ja haavoittuvuuksien havaitsemiseksi sekä tietojen hankkimiseksi ryhmän riskinarvioinnin sisältävää kertomusta ja ryhmän maksuvalmiutta koskevan arvioinnin sisältävää kertomusta varten.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on laadittava niiden tietojen perusteella, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat keränneet täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti, käytettyjen tietojen johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Näiden tietojen on katettava ainakin kaikki ryhmään kuuluvat yhteisöt, jotka ovat saaneet toimiluvan jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon, ja ainakin seuraavat alat:

a)

pääoma;

b)

likviditeetti;

c)

omaisuuserien laatu;

d)

rahoitus;

e)

kannattavuus;

f)

keskittymäriski.

3.   Konsolidointiryhmän valvojan ja 1 kohdassa tarkoitettujen kollegion jäsenten on myös harkittava tietojen vaihtamista makrotaloudellisesta ympäristöstä, jossa laitosryhmä ja siihen kuuluvat yhteisöt toimivat.

13 artikla

Noudattamatta jättämistä ja seuraamuksia koskeva tietojenvaihto

1.   Kollegion jäsenten on toimitettava konsolidointiryhmän valvojalle tiedot kaikista tilanteista, joissa kollegion jäsenet ovat todenneet, ettei niiden valvonnan piiriin kuuluva laitos tai sivuliike ole noudattanut kansallista tai unionin lainsäädäntöä taikka laitosten vakavaraisuuden valvontaan tai markkinakäyttäytymisen valvontaan liittyviä vaatimuksia, mukaan lukien asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja direktiivissä 2013/36/EU säädetyt vaatimukset ja direktiivin 2013/36/EU 64–67 artiklan mukaisesti määrätyt seuraamukset tai muut hallinnolliset toimenpiteet, kun kyseiset tiedot vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat ryhmän tai minkä tahansa siihen kuuluvan yhteisön riskiprofiiliin. Kollegion jäsenten on keskusteltava konsolidointiryhmän valvojan kanssa näiden noudattamatta jättämiseen liittyvien kysymysten ja seuraamusten mahdollisista vaikutuksista ryhmään kuuluviin yhteisöihin ja koko ryhmään.

2.   Konsolidointiryhmän valvojan on tehtävä päätös 1 kohdassa määritettyjen tietojen toimittamisesta niille kollegion jäsenille, joiden kannalta kyseiset tiedot katsotaan merkityksellisiksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 7 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Tietojenvaihto ryhmän elvytyssuunnitelman arviointia varten

1.   Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on vaihdettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen niille, jotka osallistuvat direktiivin 2014/59/EU 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tekijöitä koskevan yhteisen päätöksen tekemiseen.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa konsolidointiryhmän valvojan on toimitettava ryhmän elvytyssuunnitelma kollegion jäsenille noudattaen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

3.   Konsolidointiryhmän valvojan on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetun päätöksentekomenettelyn tulokset ilmoitetaan asianmukaisesti kaikille kollegion jäsenille.

4.   Konsolidointiryhmän valvojan on ilmoitettava konsernitason kriisinratkaisuviranomaiselle aikataulu, jota noudatetaan ryhmän elvytyssuunnitelman uudelleentarkastelussa ja arvioinnissa, ja päivämäärä, johon mennessä konsernitason kriisinratkaisuviranomaisen on annettava mahdolliset suosituksensa direktiivin 2014/59/EU 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

15 artikla

Ryhmän rahoitustukisopimuksia koskeva tietojenvaihto

Konsolidointiryhmän valvojan on varmistettava, että ryhmän rahoitustukisopimuksille direktiivin 2014/59/EU 20 artiklassa tarkoitetun yhteisen päätöksentekomenettelyn mukaisesti myönnettyjen lupien pääasialliset ehdot ilmoitetaan asianmukaisesti kaikille kollegion jäsenille.

16 artikla

Kollegiomuotoisen valvontatarkkailuohjelman laadinta ja päivitys

1.   Laatiessaan kollegiomuotoisen valvontatarkkailuohjelmaa direktiivin 2013/36/EU 116 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on yksilöitävä toteutettavat valvontatoimet.

2.   Kollegiomuotoisen valvontatarkkailuohjelmaan on sisällytettävä ainakin seuraavat:

a)

yhteistyöalat, jotka on yksilöity ryhmän riskienarvioinnin ja ryhmän likviditeettiä koskevan riskiprofiilin arvioinnin sekä direktiivin 2013/36/EU 113 artiklan mukaisten laitoskohtaisia vakavaraisuusvaatimuksia koskevien yhteisten päätösten perusteella taikka minkä tahansa muiden kollegion toteuttamien toimien perusteella, mukaan lukien kyseisen direktiivin 116 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaiset pyrkimykset valvonnan tehostamiseksi ja tehtävien tarpeettomien päällekkäisyyksien poistamiseksi;

b)

konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten emoyritykselle ja kaikille jäsenvaltiossa toimiluvan saaneille laitoksille ja jäsenvaltioon sijoittautuneille sivuliikkeille kulloinkin laatimat valvontatarkkailuohjelmat;

c)

kollegion työn ja sen suunniteltujen valvontatoimien painopistealueet, mukaan lukien direktiivin 2013/36/EU 99 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset suunnitellut tiloissa toteutettavat todentamiset;

d)

suunniteltujen valvontatoimien toteuttamisesta vastuussa olevat kollegion jäsenet;

e)

kunkin suunnitellun valvontatoimen ennakoidut aikataulut (ajoitus ja kesto).

3.   Kollegiomuotoisen valvontatarkkailuohjelman laadinta ja päivitys on suoritettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 11 artiklan mukaisesti.

3 JAKSO

Valvontatoimien suunnittelu ja koordinointi kriisitilanteisiin valmistautumisessa ja kriisitilanteissa

17 artikla

Kriisitilanteita koskevan kollegion kehyksen laatiminen

1.   Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on laadittava kollegiolle direktiivin 2013/36/EU 112 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kehys mahdollisten kriisitilanteiden ennakoimiseksi, jäljempänä ’kriisitilanteita koskeva kollegion kehys’, ottaen huomioon laitosryhmän erityispiirteet ja rakenne.

2.   Kriisitilanteita koskevaan kollegion kehykseen on sisällytettävä vähintään seuraavat:

a)

kollegiokohtaiset menettelyt, joita on sovellettava, kun ilmenee direktiivin 2013/36/EU 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kriisitilanne;

b)

vähimmäistiedot, jotka on vaihdettava, kun ilmenee direktiivin 2013/36/EU 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kriisitilanne.

3.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin vähimmäistietoihin on sisällytettävä seuraavat:

a)

kuvaus syntyneestä tilanteesta, mukaan lukien kriisitilanteen syy, ja kriisitilanteen odotettavissa olevat vaikutukset ryhmään kuuluviin yhteisöihin ja koko ryhmään sekä markkinoiden likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän vakauteen;

b)

selvitys toimenpiteistä ja toimista, jotka konsolidointiryhmän valvoja tai kuka tahansa kollegion jäsenistä taikka ryhmään kuuluvat yhteisöt itse ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa;

c)

tuoreimmat saatavilla olevat määrälliset tiedot likviditeetti- ja pääomatilanteesta niissä ryhmään kuuluvissa yhteisöissä, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa yksittäisen yhteisön tasolla ja konsolidoidusti.

18 artikla

Kriisitilanteessa suoritettavan tietojenvaihdon yleiset edellytykset

1.   Konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on vaihdettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen direktiivin 2013/36/EU 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoidon helpottamiseksi, jollei kyseisen direktiivin VII osaston 1 luvun II jaksossa säädetyistä luottamuksellisuutta koskevista vaatimuksista ja soveltuvin osin direktiivin 2004/39/EY 54 ja 58 artiklasta muuta johdu.

2.   Saatuaan tiedon kriisitilanteesta keneltä tahansa kollegion jäseneltä tai tarkkailijalta tai havaittuaan kriisitilanteen konsolidointiryhmän valvojan on toimitettava 17 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen menettelyiden mukaisesti niille kollegion jäsenille, jotka valvovat niitä ryhmään kuuluvia yhteisöjä, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, sekä EPV:lle.

3.   Riippuen kriisitilanteen luonteesta, vakavuudesta, mahdollisista systeemisistä tai muista vaikutuksista sekä kriisitilanteen vaikutusten leviämisen todennäköisyydestä niitä ryhmään kuuluvia yhteisöjä valvovat kollegion jäsenet, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, ja konsolidointiryhmän valvoja voivat päättää vaihtaa lisätietoja.

4.   Konsolidointiryhmän valvojan on harkittava, ovatko 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot merkityksellisiä kriisinratkaisukollegion tehtävien hoidon kannalta. Tällöin konsolidointiryhmän valvojan on toimitettava nämä tiedot direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 44 alakohdassa määritellylle konsernitason kriisinratkaisuviranomaiselle.

5.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on tarvittaessa päivitettävä heti, kun uusia tietoja on saatavilla.

6.   Jos tässä artiklassa tarkoitettu tietojenvaihto tai tietojen antaminen tapahtuu suullisesti, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on täydennettävä kyseisiä tietoja kirjallisesti annettavilla tiedoilla riittävän ajoissa.

19 artikla

Kriisitilanteen valvonta-arvioinnin koordinointi

1.   Jos ilmenee kriisitilanne, konsolidointiryhmän valvojan on koordinoitava kriisitilanteen arviointia, jäljempänä ’koordinoitu valvonta-arviointi’, yhteistyössä niitä ryhmään kuuluvia yhteisöjä valvojien kollegion jäsenten kanssa, joihin kyseinen kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa.

2.   Kriisitilanteen koordinoidun valvonta-arvioinnin, joka laaditaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 14 artiklan mukaisesti, on katettava ainakin seuraavat seikat:

a)

kriisitilanteen luonne ja vakavuus;

b)

kriisitilanteen vaikutukset tai mahdolliset vaikutukset ryhmään ja niihin ryhmään kuuluviin yhteisöihin, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa;

c)

riski vaikutusten leviämisestä rajojen yli.

3.   Arvioidessaan 2 kohdan c alakohtaa konsolidointiryhmän valvojan on tarkasteltava mahdollisia systeemisiä seurauksia kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa ryhmään kuuluvat yhteisöt ovat saaneet toimiluvan tai joihin on sijoittautunut merkittäviä sivuliikkeitä.

20 artikla

Kriisitilanteen valvontatoimien koordinointi

1.   Jos ilmenee kriisitilanne, konsolidointiryhmän valvojan on koordinoitava kriisitilanteen valvontatoimien, jäljempänä ’koordinoidut valvontatoimet’, kehittämistä yhteistyössä niitä ryhmään kuuluvia yhteisöjä valvovien kollegion jäsenten kanssa, joihin kyseinen kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa.

2.   Edellä 19 artiklassa tarkoitettu koordinoitu valvonta-arviointi muodostaa koordinoitujen valvontatoimien perustan, jossa määritellään tarvittavat valvontatoimet sekä niiden soveltamisala ja toteutusaikataulu.

3.   Koordinoitujen valvontatoimien kehittäminen kuuluu konsolidointiryhmän valvojan ja niitä ryhmään kuuluvia yhteisöjä valvovien kollegion jäsenten vastuulle, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa.

21 artikla

Kriisitilanteen koordinoitujen valvontatoimien toteutuksen seuranta

1.   Konsolidointiryhmän valvojan ja niitä ryhmään kuuluvia yhteisöjä valvovien kollegion jäsenten, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, on seurattava 20 artiklassa tarkoitettujen koordinoitujen valvontatoimien toteutusta ja vaihdettava tietoja kyseisten toimien toteutuksesta.

2.   Vaihdettavien tietojen on sisällettävä ainakin päivitetyt tiedot siitä, onko sovitut toimet toteutettu 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa suunnitellussa aikataulussa, sekä siitä, tarvitaanko toimiin päivityksiä tai mukautuksia.

22 artikla

Kriisitilannetta koskevan ulkoisen viestinnän koordinointi

1.   Konsolidointiryhmän valvojan ja niitä ryhmään kuuluvia yhteisöjä valvovien kollegion jäsenten, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, on koordinoitava ulkoista viestintäänsä sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön puitteissa mahdollisimman laajasti.

2.   Koordinoidessaan ulkoista viestintää konsolidointiryhmän valvojan ja kollegion jäsenten on sovittava seuraavista seikoista:

a)

vastuunjako ulkoisen viestinnän koordinoinnissa kriisitilanteen eri vaiheissa;

b)

julkistettavien tietojen taso ottaen huomioon tarve säilyttää markkinoiden luottamus ja mahdolliset muut täydentävät julkistamisvelvoitteet, jos niiden ryhmään kuuluvien yhteisöjen, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, liikkeeseen laskemat rahoitusvälineet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena yksillä tai useammilla säännellyillä markkinoilla unionissa;

c)

julkilausumien koordinointi, mukaan lukien vain yhden kollegion jäsenen esittämät lausumat, erityisesti silloin, kun ne todennäköisesti vaikuttavat ryhmään kuuluviin yhteisöihin, jotka kuuluvat muiden kollegion jäsenten valvonnan piiriin;

d)

vastuunjako ja sopiva ajoitus yhteydenotoissa ryhmään kuuluviin yhteisöihin;

e)

vastuunjakso ja toteutettavat toimet ulkoisessa viestinnässä, joka koskee kriisitilanteessa toteutettuja koordinoituja toimia;

f)

kuvaus mahdollisesta koordinoinnista jonkin muun sellaisen ryhmän tai kollegion kanssa, joka saattaa osallistua ryhmään vaikuttavan kriisitilanteen käsittelyyn, kuten kriisinhallintaryhmä tai kriisinratkaisukollegio.

3 LUKU

DIREKTIIVIN 2013/36/EU 51 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI PERUSTETTUJEN KOLLEGIOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1 JAKSO

Kollegioiden perustaminen ja toiminta

23 artikla

Kollegion jäsenten ja tarkkailijoiden nimeäminen

1.   Kun laitoksesta, jolla on sivuliikkeitä muissa jäsenvaltioissa, on laadittu kuvaus täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 2 artiklan mukaisesti, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kutsuttava seuraavat viranomaiset kollegion jäseniksi:

a)

sellaisten vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin on sijoittautunut merkittäviä sivuliikkeitä;

b)

jäsenvaltioiden EKPJ:n keskuspankit, jotka osallistuvat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien sivuliikkeiden vakavaraisuusvalvontaan mutta jotka eivät ole toimivaltaisia viranomaisia;

c)

EPV.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kutsua sellaisten vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin on sijoittautunut ei-merkittäviä sivuliikkeitä, osallistumaan kollegioon tarkkailijoina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti.

3.   Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kutsua sellaisten kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin on sijoittautunut kyseisen laitoksen sivuliikkeitä, osallistumaan kollegioon tarkkailijoina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti.

4.   Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kutsua seuraavat viranomaiset osallistumaan kollegioon tarkkailijoina täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti:

a)

EKPJ:n keskuspankit, joita ei ole valtuutettu kansallisella lainsäädännöllä valvomaan laitosta tai sen sivuliikkeitä, jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon;

b)

jäsenvaltion viranomaiset tai elimet, jotka ovat vastuussa laitoksen tai sen sivuliikkeiden valvonnasta tai osallistuvat siihen, mukaan lukien toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa rahoitusvälineiden markkinoiden valvonnasta, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen tai kuluttajansuojasta.

5.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten on täsmennettävä järjestelyt, jotka koskevat kollegion tarkkailijoiden osallistumista direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin järjestelyihin. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava nämä järjestelyt tarkkailijoille.

24 artikla

Kollegion perustamisesta ja kokoonpanosta annettavat ilmoitukset

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava laitokselle kollegion perustamisesta, sen jäsenten ja tarkkailijoiden henkilöllisyydestä sekä sen kokoonpanoon mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

25 artikla

Kirjallisten yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelyiden laadinta

Direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti perustettujen merkittävien sivuliikkeiden kollegioiden perustamisen ja toiminnan on perustuttava tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti määritettäviin kirjallisiin yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelyihin.

26 artikla

Osallistuminen kollegion kokouksiin ja toimintaan

1.   Päättäessään, mitkä viranomaiset osallistuvat kollegion kokoukseen tai toimintaan direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

käsiteltävät aiheet ja kokouksen tai toiminnan tavoite, ottaen erityisesti huomioon aiheiden ja tavoitteen merkitys kunkin sivuliikkeen kannalta;

b)

sivuliikkeen merkitys jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, ja sen merkitys laitoksen kannalta.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten on varmistettava, että käsiteltävien aiheiden ja asetettujen tavoitteiden perusteella sopivimmat edustajat osallistuvat kollegion kokouksiin tai toimintaan. Kyseisillä edustajilla on oltava valtuudet sitouttaa viranomaisensa kollegion jäseninä mahdollisimman laajasti päätöksiin, jotka aiotaan tehdä kokousten tai toiminnan aikana.

3.   Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kutsua laitoksen edustajat osallistumaan kollegion kokoukseen tai toimintaan kollegion kokouksen tai toiminnan aiheiden ja tavoitteiden perusteella.

27 artikla

Viestinnän edellytykset

1.   Viestintä laitokselle ja sen sivuliikkeille on organisoitava niiden valvontavastuiden mukaan, jotka on annettu kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja kollegion jäsenille direktiivin 2013/36/EU V ja VII osaston 4 luvun säännöksillä.

2.   Kollegion kokoukset ja toiminta on organisoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 18 artiklan mukaisesti.

2 JAKSO

Valvontatoimien suunnittelu ja koordinointi toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa

28 artikla

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten välisen tietojenvaihdon yleiset edellytykset

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten on vaihdettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen direktiivin 2013/36/EU 50 artiklan ja 51 artiklan 2 kohdan mukaisen yhteistyön helpottamiseksi.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten on myös vaihdettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen direktiivin 2014/59/EU 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetun yhteistyön helpottamiseksi.

3.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja kollegion jäsenten on vaihdettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot riippumatta siitä, onko ne saatu laitokselta, toimivaltaiselta viranomaiselta, valvontaviranomaiselta tai mistä tahansa muusta lähteestä. Kyseisten tietojen on oltava riittäviä, tarkkoja ja oikea-aikaisia.

29 artikla

Vakavaraisuuden arviointiprosessin tuloksia koskeva tietojenvaihto

Tietoihin, jotka kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kollegion jäsenille, on sisällytettävä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 524/2014 (9), 4, 5, 7–13 ja 17 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka on saatu direktiivin 2013/36/EU 97 artiklan mukaisesti vakavaraisuuden arviointiprosessin tuloksena.

30 artikla

Elvytyssuunnitelman arviointia koskeva tietojenvaihto

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuultava niiden vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, joihin on sijoittautunut merkittäviä sivuliikkeitä, elvytyssuunnitelmasta siltä osin kuin se on kyseisen sivuliikkeen osalta tarkoituksenmukaista direktiivin 2014/59/EU 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava laitoksen elvytyssuunnitelma niiden vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joihin on sijoittautunut merkittäviä sivuliikkeitä, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 19 artiklan mukaisesti.

3.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn tulokset ilmoitetaan asianmukaisesti kaikille kollegion jäsenille.

31 artikla

Kollegiomuotoisen valvontatarkkailuohjelman laadinta ja päivitys

1.   Laatiessaan direktiivin 2013/36/EU 99 artiklassa tarkoitettua kollegiomuotoista valvontatarkkailuohjelmaa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten on yksilöitävä toteutettavat valvontatoimet.

2.   Kollegiomuotoisen valvontatarkkailuohjelmaan on sisällytettävä ainakin seuraavat:

a)

yhteistyöalat, jotka on yksilöity direktiivin 2013/36/EU 97 artiklan mukaisen vakavaraisuuden arviointiprosessin tai kollegion muun toiminnan tuloksena;

b)

kollegion työn ja sen suunnitellun valvontatoiminnan painopistealueet, mukaan lukien direktiivin 2013/36/EU 52 artiklan 3 kohdan mukaiset paikalla suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, jotka aiotaan suorittaa merkittävissä sivuliikkeissä;

c)

suunniteltujen valvontatoimien toteuttamisesta vastuussa olevat kollegion jäsenet;

d)

kunkin suunnitellun valvontatoimen ennakoidut aikataulut (ajoitus ja kesto).

3.   Laatiessaan kollegiomuotoista valvontatarkkailuohjelmaa ja päivittäessään sitä tarvittaessa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten on harkittava mahdollisuutta sopimusten tekemiseen vapaaehtoisesta tehtävien antamisesta ja velvollisuuksien siirrosta erityisesti, jos tällaisen tehtävien antamisen tai velvollisuuksien siirron odotetaan lisäävän valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta varsinkin poistamalla valvontavaatimuksista, mukaan lukien tietopyyntöihin liittyvät vaatimukset, tarpeettoman päällekkäisyyden.

4.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tehtävien antamista tai velvollisuuksien siirtoa koskevan sopimuksen tekemisestä kyseiselle laitokselle ja valtuuksiaan siirtävän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tällaisen sopimuksen tekemisestä kyseiselle sivuliikkeelle.

5.   Kollegiomuotoisen valvontatarkkailuohjelman laadinta ja päivitys on suoritettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/99 20 artiklan mukaisesti.

3 JAKSO

Valvontatoimien suunnittelu ja koordinointi kriisitilanteisiin valmistautumisessa ja kriisitilanteissa sekä loppusäännökset

32 artikla

Kriisitilanteita koskevan kollegion kehyksen laatiminen

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten on laadittava kollegiolle direktiivin 2013/36/EU 112 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kehys mahdollisten kriisitilanteiden ennakoimiseksi, jäljempänä ’kriisitilanteita koskeva kollegion kehys’.

2.   Kriisitilanteita koskevaan kollegion kehykseen on sisällytettävä vähintään seuraavat:

a)

kollegiokohtaiset menettelyt, joita on sovellettava, kun ilmenee direktiivin 2013/36/EU 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kriisitilanne;

b)

vähimmäistiedot, jotka on vaihdettava, kun ilmenee direktiivin 2013/36/EU 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kriisitilanne.

3.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin vähimmäistietoihin on sisällytettävä seuraavat:

a)

kuvaus syntyneestä tilanteesta, mukaan lukien kriisitilanteen syy, ja kriisitilanteen odotettavissa olevat vaikutukset laitokseen, markkinoiden likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän vakauteen;

b)

selvitys toimenpiteistä ja toimista, jotka kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tai kuka tahansa kollegion jäsenistä taikka laitos itse ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa;

c)

tuoreimmat saatavilla olevat määrälliset tiedot laitoksen likviditeetti- ja pääomatilanteesta.

33 artikla

Kriisitilanteessa suoritettavan tietojenvaihdon yleiset edellytykset

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kollegion jäsenten on vaihdettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen direktiivin 2013/36/EU 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoidon helpottamiseksi, jollei kyseisen direktiivin VII osaston 1 luvun II jaksossa säädetyistä luottamuksellisuutta koskevista vaatimuksista ja soveltuvin osin direktiivin 2004/39/EY 54 ja 58 artiklasta muuta johdu.

2.   Saatuaan tiedon kriisitilanteesta keneltä tahansa kollegion jäseneltä tai tarkkailijalta tai havaittuaan kriisitilanteen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 32 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot 32 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti niitä sivuliikkeitä valvoville kollegion jäsenille, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, sekä EPV:lle.

3.   Riippuen kriisitilanteen luonteesta, vakavuudesta, mahdollisista systeemisistä tai muista vaikutuksista sekä kriisitilanteen vaikutusten leviämisen todennäköisyydestä niitä sivuliikkeitä valvovat kollegion jäsenet, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, ja kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää vaihtaa lisätietoja.

4.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on harkittava, ovatko 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot merkityksellisiä kriisinratkaisukollegion tehtävien hoidon kannalta. Tällöin kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kyseiset tiedot direktiivin 2014/59/EU 3 artiklassa tarkoitetulle kriisinratkaisuviranomaiselle.

5.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on tarvittaessa päivitettävä heti, kun uusia tietoja on saatavilla.

6.   Jos tässä artiklassa tarkoitettu tietojenvaihto tai tietojen antaminen tapahtuu suullisesti, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on täydennettävä kyseisiä tietoja kirjallisesti annettavilla tiedoilla riittävän ajoissa.

34 artikla

Kriisitilanteen valvonta-arvioinnin koordinointi

1.   Jos syntyy kriisitilanne, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava kriisitilanteen arviointia, jäljempänä ’koordinoitu valvonta-arviointi’, yhteistyössä kollegion jäsenten kanssa direktiivin 2013/36/EU 112 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kriisitilanteesta laatiman koordinoidun valvonta-arvioinnin on katettava ainakin seuraavat seikat:

a)

kriisitilanteen luonne ja vakavuus;

b)

kriisitilanteen vaikutukset tai mahdolliset vaikutukset laitokseen ja sen sivuliikkeisiin, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa;

c)

riski vaikutusten leviämisestä rajojen yli.

3.   Arvioidessaan 2 kohdan c alakohtaa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava mahdollisia systeemisiä seurauksia kaikissa jäsenvaltioissa, joihin on sijoittautunut merkittäviä sivuliikkeitä.

35 artikla

Kriisitilanteen valvontatoimien koordinointi

1.   Jos syntyy kriisitilanne, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava kriisitilanteen valvontatoimien kehittämistä, jäljempänä ’koordinoidut valvontatoimet’, yhteistyössä kollegion jäsenten kanssa direktiivin 2013/36/EU 112 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 34 artiklassa tarkoitettu koordinoitu valvonta-arviointi muodostaa koordinoitujen valvontatoimien perustan, jossa määritellään tarvittavat valvontatoimet sekä niiden soveltamisala ja toteutusaikataulu.

36 artikla

Kriisitilanteen koordinoitujen valvontatoimien toteutuksen seuranta

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja niitä sivuliikkeitä valvovien kollegion jäsenten, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, on seurattava 35 artiklassa tarkoitettujen koordinoitujen valvontatoimien toteutusta ja vaihdettava niitä koskevia tietoja.

2.   Vaihdettavien tietojen on sisällettävä ainakin päivitetyt tiedot siitä, onko sovitut toimet toteutettu 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa suunnitellussa aikataulussa, sekä siitä, tarvitaanko toimiin päivityksiä tai mukautuksia.

37 artikla

Kriisitilannetta koskevan ulkoisen viestinnän koordinointi

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja niiden sivuliikkeiden valvonnasta vastaavien kollegion jäsenten, joihin kriisitilanne vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, on mahdollisuuksien mukaan koordinoitava ulkoista viestintäänsä ottaen huomioon 22 artiklan 2 kohdassa määritetyt seikat sekä kansallisen lainsäädännön mukaiset oikeudelliset velvoitteet tai rajoitukset.

38 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/99, annettu 16 päivänä lokakuuta 2015, valvontakollegioiden operatiivisen toiminnan määrittämistä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (katso tämän virallisen lehden sivu 21).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/100, annettu 16 päivänä lokakuuta 2015, tiettyjä vakavaraisuuslaskentaan liittyviä lupia koskevaan hakemukseen sovellettavaa yhteistä päätöstä koskevaa menettelyä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (katso tämän virallisen lehden sivu 45).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 524/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä sellaisten tietojen täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava toisilleen (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 6).


Top