EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0610

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Komission työohjelma 2016 Uudet haasteet – uudet keinot

COM/2015/0610 final

Strasbourg 27.10.2015

COM(2015) 610 final

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE


Komission työohjelma 2016

Uudet haasteet – uudet keinot


Vuosi sitten tämä komissio aloitti toimintansa uudelta pohjalta. Määrittelimme komission toiminnan painopisteet poliittisten suuntaviivojen 1 mukaisesti ja lupasimme keskittyä isoihin asioihin, joissa kansalaiset odottavat unionin saavan aikaan muutoksen. Päätimme muuttaa työskentelytapojamme, olla avoimempia ja ottaa paremmin vastuuta siitä, mitä teemme. Pyysimme Euroopan parlamenttia ja neuvostoa toteuttamaan tätä muutosta kanssamme, sillä vain saavuttamalla yhdessä tuloksia asioissa, joilla on todellista merkitystä, voimme palauttaa kansalaisten luottamuksen siihen, että unioni on olemassa heitä varten.

Kansalaiset arvioivat Euroopan unionia sen mukaan, miten se kykenee vastaamaan yhteiskuntiemme suuriin haasteisiin. Niitä ovat työllisyys, kasvu ja investointikuilu. Pakolaiset, jotka pyrkivät turvaan epävakaista oloista ja sodan jaloista. Ilmastonmuutos ja luonnonvaroihin kohdistuvat paineet. Epätasa-arvo, suvaitsemattomuus ja turvattomuuden tunne joissakin yhteisöissämme. Maailmanlaajuiset riippuvuussuhteet ja epävarmuus siitä, mikä on Euroopan paikka parhaillaan muotoutuvassa uudessa maailmanjärjestyksessä.

Juuri näihin haasteisiin puututaan niiden kymmenen painopisteen avulla, jotka on määritelty Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelmassa. Se on sekä Junckerin komission tehtävänmääritys että se perusta, jolta nykyinen komissio on valittu tehtäväänsä. Kuluneen vuoden tärkeimmät tapahtumat – talouden odotettua hitaampi elpyminen ja Kreikan talouden vakauttamispyrkimykset, ulkorajojamme koettelevat muuttopaineet, joita naapurialueillamme vallitseva turvattomuus ruokkii, Charlie Hebdo lehden toimituksessa ja muualla Euroopassa tehdyt terrorihyökkäykset – ovat vain lujittaneet päätöstämme keskittyä näihin painopisteisiin ja tehdä eri asioita eri tavalla.

On tehtävä eri asioita kuin ennen

Viime vuonna lupasimme tehdä eri asioita kuin ennen ja keskittyä isoihin asioihin. Sittemmin komissio on esittänyt näkemyksensä ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset investointisuunnitelmasta, digitaalisista sisämarkkinoista, energiaunionista, Euroopan turvallisuusagendasta, Euroopan muuttoliikeagendasta, pääomamarkkinaunionista, oikeudenmukaista ja tehokasta yhtiöverotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta, uudesta kauppaa koskevasta strategiasta ja viimeksi talous- ja rahaliiton syventämisestä ja vahvistamisesta. Tällä viikolla esitellään tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinastrategia 2 ja vielä ennen vuoden loppua kestävää kiertotaloutta, työvoiman liikkuvuutta ja ulkorajojen parempaa hallintaa koskevat suunnitelmat. Perustan kaikille näille toimille tarjoaa komission uusi paremman sääntelyn agenda.

Puheenjohtaja aloitti 9. syyskuuta pitämällään unionin tilaa käsittelevällä puheella 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa jatkuvan vuoropuhelun, jonka pohjalta tässä työohjelmassa esitetään ne keskeiset aloitteet, jotka on tarkoitus toteuttaa näiden sitoumusten 4 toteuttamiseksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Kaikkea ei ole mahdollista tehdä yhdessä vuodessa, mutta komission suunnitelmat muodostavat kattavan lainsäädäntöohjelman ja puitteet tuleville toimille, jotka sisältyvät seuraaviin työohjelmiin ja joiden valmistelu, kuten arvioinnit, kuulemiset ja vaikutustenarvioinnit, aloitetaan jo vuonna 2016.

Asialistan kärkeen on nostettu sellaiset lainsäädäntömuutokset, jotka (edellyttäen että ne hyväksytään nopeasti) voivat vaikuttaa suoraan työllisyyteen ja kasvuun, ympäristöön ja sosiaaliseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja siihen, miten toimimme verkostoituneessa maailmassa.

Suorilla vaaleilla valittu Euroopan parlamentti ja kunkin kansallisen hallituksen ministereistä koottu ministerineuvosto, jotka yhdessä käyttävät EU:n lainsäädäntövaltaa, ovat hyväksyneet ennennäkemättömän nopeasti komission ehdotukset, jotka koskevat Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR), EU:n talousarvion muuttamista vuonna 2015 pakolaiskriisin hoitoon tarvittavan rahoitustuen lisäämiseksi, 35 miljardin euron pakettia työllisyyden ja kasvun tukemiseksi Kreikassa ja kiireellisiä päätöksiä kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien pakolaisten siirtämiseksi toisiin jäsenvaltioihin unionin sisällä. Tällaiset yhteiset ponnistukset, joiden avulla saadaan nopeiden päätösten ansiosta aikaan tuloksia kaikkein tärkeimmissä asioissa, eivät saisi olla enää poikkeus, vaan niistä on tultava sääntö.

Ennen tämän työohjelman laatimista komissio kävikin muiden toimielinten kanssa tiiviitä ja rakentavia keskusteluja, joiden myötä rakennettiin yhteisymmärrystä siitä, mihin asioihin nyt olisi keskityttävä. Parhaatkaan ehdotukset eivät muuta mitään, jos niistä ei saada sovittua, vaan ne jäävät vuosiksi neuvottelupöydälle lepäämään. Siksi komission jo esittämien ehdotusten joukosta on poimittu ne, jotka lainsäädäntövallan käyttäjien olisi hyväksyttävä nopeasti. 5 Vastaavasti komissio aikoo peruuttaa eräitä aiempia ehdotuksia, jotka eivät ole enää ajankohtaisia tai joiden käsittely on keskeytetty tai joiden tavoitteet eivät ole enää riittävän korkealla. Näin voidaan keskittyä käsittelemään ensisijaisia ehdotuksia, joilla on hyvät edellytykset tulla hyväksytyiksi. 6  

On tehtävä asioita eri tavalla kuin ennen

Uusiin haasteisiin on vastattava uusia ja kunnianhimoisia keinoja käyttäen. Yhtä kunnianhimoisesti on suhtauduttava ajankohtaisiin haasteisiin. Ennen muuta on tarkistettava, että silloin kun toiminta on järkevintä toteuttaa unionin tasolla, se on yhteisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta mahdollisimman tehokasta. Merkitystä on tuloksilla, ei hyvillä aikomuksilla. Nykyisen komission tavoitteena on parantaa sääntelyä varmistamalla näytön perusteella, että EU:n toteuttamat toimet todella saavat aikaan myönteisen muutoksen käytännössä. Tätä varten on jatkuvasti valvottava, että unionin lainsäädäntö ja rahoitusohjelmat tuottavat tuloksia tehokkaasti ja pysyvät tarkoituksenmukaisina.

Monilla aloilla tarvitaan yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa, jotta voidaan saavuttaa unionissa asetetut kunnianhimoiset tavoitteet – korkeatasoinen ympäristönsuojelu, tiukat sosiaaliset ja työllisyysnormit, energiaturvallisuus, menestyvä talous, josta on hyötyä kaikille, yhteisiin arvoihimme perustuva muuttoliikepolitiikka. Vanhentuneilla, liian raskailla tai käytännön soveltamisen kannalta liian monimutkaisilla säännöillä tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta.

Kun sääntöjä tarkistetaan sen selvittämiseksi, pystytäänkö niiden avulla saavuttamaan näillä aloilla asetetut tavoitteet, tarjoutuu samalla tilaisuus kehittää niitä edelleen. Näin voidaan varmistaa, että esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta koskeva lainsäädäntö toimii ja että sitä myös sovelletaan käytännössä, niin että yhdessä sovitut tiukat normit todella toteutuvat kaikilla työpaikoilla unionin kaikkien työntekijöiden hyväksi.

Siksi tässä työohjelmassa esitellään myös suunnitelmia, joiden tarkoituksena on tarkistaa keskeisten alojen voimassa olevaa lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että sen avulla voidaan edelleen saada aikaan myönteisiä muutoksia käytännössä. 7 Samalla ehdotetaan eräiden tarpeettomiksi käyneiden sääntöjen kumoamista. 8 Samassa hengessä haluamme kertoa kansalaisille ja yrityksille uudesta EU:n lainsäädännöstä, jonka soveltaminen alkaa ensi vuonna. 9  

Vaikka unionin lainsäädännön seuranta ja tarvittaessa sen soveltamisen varmistaminen ovat komission tärkeimpiä tehtäviä, ne eivät aina ole saaneet osakseen ansaitsemaansa poliittista huomiota. Haluamme tuoda tähän muutoksen tehostamalla toimien täytäntöönpanon valvontaa kaikkein keskeisimmillä aloilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä turvapaikkasääntöjä, joiden on toimittava asianmukaisella tavalla, jotta luottamus sisärajattomaan Schengen-alueeseen säilyisi. Yhteisten eurooppalaisten sääntöjen soveltaminen käytännössä edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kaikilla eri tasoilla: kansallisella, alueellisella ja paikallisella.

Komissio on valmis käyttämään kaikkia saatavilla olevia keinoja, jotta tavoitteet saavutetaan. Aikana, jolloin resursseille on enemmän kysyntää kuin koskaan, EU:n talousarviovaroilla on saatava aikaan todellisia tuloksia. Monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen yhteydessä selvitetään, miten rahoitus voitaisiin kohdentaa paremmin ensisijaisiin haasteisiin, esimerkiksi pakolaiskriisin sisäisiin ja ulkoisiin vaikutuksiin. Komissio aikoo myös ehdottaa Tuloksiin keskittyvää EU:n talousarviota koskevaa strategiaa, jonka nojalla rahoituksessa keskityttäisiin nykyistä voimakkaammin tulosten aikaansaamiseen. Innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöä voidaan edelleen helpottaa, minkä lisäksi olisi tuntuvasti parannettava yksinkertaistamista (etenkin maatalouden, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja tutkimustoiminnan alalla), toimintatehokkuutta ja toimenpiteitä, joiden avulla varojen tuloksellisuus yhdistetään talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja hallintaan.

Tämän komission tavoitteena on myös tällä toisella toimikaudella olla isoissa asioissa iso ja saada niissä aikaan entistä parempia tuloksia 10 , ja pienempi ja vaatimattomampi pienissä asioissa, jotka eivät edellytä EU:n yhteisiä toimia. Tämän työohjelman runkona ovat ne kymmenen painopistettä, jotka puheenjohtaja Juncker määritti komission toimikauden alussa. Komissio vahvistaa työohjelmassa sitoumuksensa toimia yhdessä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa työskentelevien kumppaniensa kanssa unionin kansalaisten odottamien tulosten aikaansaamiseksi. Eurooppaan kohdistuvat haasteet huomioon ottaen emme voi toimia ikään kuin mitään erityistä ei olisi tapahtumassa.

***

1.    Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

Eurooppalaiset ovat kautta aikojen osoittaneet olevansa uutteria, innovatiivisia ja luovia ja taitavia myymään keksintönsä maailmalle. Meillä ei ole varaa menettää tällaista lahjakkuutta ja potentiaalia kokonaisen sukupolven osalta. Komissio tukee myös jatkossa jäsenvaltioiden toimia työllisyyden parantamiseksi. Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanon nopeuttamiseen on osoitettu etupainotteisesti miljardi euroa, jotta 650 000 nuorta eri puolilla Eurooppaa löytäisi työ-, oppisopimus-, harjoittelu- tai jatkokoulutuspaikan. Jäsenvaltioille on annettu ohjeistusta pitkäaikaistyöttömien työhönpaluun helpottamiseksi.

Eurooppalaisille on tarjottava keinoja mukautua nopeasti muuttuvan maailman ja kehittyvien työmarkkinoiden tarpeisiin. Komission esittämän uuden osaamisen ohjelman avulla edistetään elinikäistä investointia inhimilliseen pääomaan ammatti- ja korkeakoulutuksesta digitaali- ja huipputeknologian asiantuntemukseen ja niihin elämäntaitoihin, joita kansalaiset tarvitsevat voidakseen osallistua aktiivisesti muuttuvaan työelämään ja yhteiskuntaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työ- ja yksityiselämän tasapainoon, jotta voidaan lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille. Naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiivi on määrä hyväksyä vuonna 2016, ja komissio jatkaa käytännön toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Myös eurooppalaisten yritysten olisi parhaansa mukaan pyrittävä hyödyntämään sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia kasvaa ja kilpailla maailmanlaajuisesti. Sitä varten ne tarvitsevat vakaata rahoitusta, terveen liiketoimintaympäristön ja nykyaikaista infrastruktuuria. Euroopan investointiohjelma on nyt täydessä vauhdissa. Myös Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on aloittanut toimintansa ja tarjoaa laadukkaita investointeja, joiden avulla voidaan antaa pontta Euroopan taloudelle ja tutkimustoiminnalle. Jatkossa on tarkoitus keskittyä investointiympäristön parantamiseen ja sisämarkkinoiden syventämiseen, jotta ne voivat tuottaa eurooppalaisille parempia tuloksia vähentämällä yritysten toimintaa haittaavia esteitä ja kehittämällä innovaatioita edistävää toimintaympäristöä.

Euroopan tulevan kestävyyden turvaaminen edellyttää, että toimiin ryhdytään nyt. Komissio esittää uutta lähestymistapaa, jonka avulla taataan Euroopan talouskasvu sekä sosiaalinen ja ympäristön kestävyys vuoden 2020 jälkeisenä aikana ottaen samalla huomioon Eurooppa 2020 strategian uudelleentarkastelu sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen unionin sisällä ja sen ulkopuolella.

On olennaisen tärkeää käyttää resursseja optimaalisella tavalla sen varmistamiseksi, että kasvu on vihreää ja osallistavaa. Ensi vuonna alkaa kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpano. Sen avulla luodaan raaka-aineiden ja resurssien uusiokäytön sisämarkkinat, mikä tukee siirtymistä pois lineaarisesta taloudesta. Tämä edellyttää toimenpiteiden toteuttamista tuotantosyklin kaikissa eri vaiheissa raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, kulutukseen, jätteiden käsittelyyn ja kierrättämiseen. Lisäksi tarvitaan innovointia, jotta voidaan hyödyntää talouden ja ympäristön kannalta tehokkaita liiketoimintamahdollisuuksia.

Kestävä tulevaisuus edellyttää myös terveelliseen ympäristöön kohdistuvien uhkien ennakoimista ja lieventämistä. Komissio tukee edelleen jäsenvaltioita mikrobilääkeresistenssin torjunnassa ja osallistuu myös tämän uhkan kukistamiseen liittyvään maailmanlaajuiseen toimintaan. Lisäksi aloitetaan terveydenhuollon menetelmien arviointiin liittyvät valmistelutoimet ja tehostetaan sitä koskevaa kuulemista, jotta voidaan parantaa terveydenhoitotuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa. Jo aloitetut monimutkaiset valmistelutoimet eurooppalaisten suojaamiseksi hormonaalisiin haitta-aineisiin 11 liittyviltä vaaroilta saatetaan päätökseen, minkä jälkeen käynnistetään seurantatoimet. Voimassa olevan työterveys- ja turvallisuuslainsäädännön tarkistuksen yhteydessä tarkastellaan muun muassa syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia aineita, joten tarkistus parantaa työntekijöiden suojelua koskevan EU:n kehyksen tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

2.    Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

Menestyvä digitaalinen talous voi laajentaa markkinoita ja luoda uusia työllistymismahdollisuuksia. Euroopasta voi tulla tällä alalla johtava toimija, jos pystymme voittamaan markkinoiden hajanaisuuden, parantamaan eurooppalaisille kuluttajille suunnattua tarjontaa ja avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tätä varten komissio esitti toukokuussa 2015 digitaalisia sisämarkkinoita koskevan ehdotuksen. Tavoitteena on esittää kaikki tähän liittyvät ehdotukset vuoden 2016 loppuun mennessä, niin että unionissa voidaan luoda täysin toimivat digitaaliset sisämarkkinat vielä tämän komission toimikauden aikana.

Joulukuussa komissio esittää näkemyksensä nykyaikaisemmista ja eurooppalaisemmista tekijänoikeussäännöistä, joissa otetaan huomioon digitaalinen vallankumous. Lisäksi esitetään ehdotuksia digitaalisopimusoikeuksista. Myöhemmin vuoden 2016 aikana esitetään myös tekijänoikeuksia, maakohtaisia estoja, datan vapaata liikkuvuutta ja sähköisen kaupankäynnin arvonlisäveroa koskevat aloitteet.

Nyt kun Euroopan yhteen liittämistä koskevista ehdotuksista on päästy yhteisymmärrykseen ja esimerkiksi verkkovierailumaksuista luovutaan vuoteen 2017 mennessä, komissio valmistelee televiestinnän sääntelykehyksen kattavaa tarkistusta. REFIT-tarkistusten yhteydessä tarkastellaan uudelleen audiovisuaali- ja mediapalveludirektiiviä, satelliitti- ja kaapelidirektiiviä ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annettua asetusta, jotta voidaan varmistaa, että järjestelmä on kansalaisten kannalta toimiva. Lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa pyritään pääsemään vuoden loppuun mennessä sopimukseen tietosuojan uudistamisesta sekä verkko- ja tietoturvadirektiivistä. Nämä ovat kaksi keskeistä elementtiä, kun pyritään rakentamaan luottamusta ja turvallisuutta kasvavilla digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on edelleen 12 purkaa kansalliset suojamuurit televiestintäsektorilla, tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädännössä, radiotaajuuksien hallinnoinnissa ja kilpailulainsäädännössä, kulttuurinen monimuotoisuus täysimääräisesti huomioon ottaen. Luomalla yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat voidaan saada aikaan 250 miljardin euron lisäkasvu Euroopassa tämän komission toimikauden aikana, luoda satojatuhansia uusia työpaikkoja varsinkin nuorille ja edetä kohti vireää osaamisyhteiskuntaa.

3.    Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

Komissio on esittänyt energiaunionin strategiakehyksessä keskeisiä toimia, joilla varmistetaan energian toimitusvarmuus, vähennetään riippuvuutta energiantuonnista, yhdistetään kansallisia markkinoita, lisätään energiatehokkuutta, pyritään vähähiiliseen talouteen ja edistetään tutkimusta, innovaatioita ja kilpailukykyä energia-alalla. Valtaosa energiaunionin etenemissuunnitelmassa mainituista ehdotuksista esitetään vuonna 2016. Edistymisestä ja tarvittavista lisätoimista raportoidaan säännöllisesti energiaunionin tilaa koskevassa katsauksessa.

EU on Pariisin ilmastokonferenssissa keskeinen toimija, ja vuoteen 2030 ulottuvan energia- ja ilmastopaketin täytäntöönpano on tulevana vuonna keskeinen painopiste, jotta voidaan varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Vuonna 2016 komissio esittää ehdotuksen taakanjaosta päästökauppajärjestelmän ulkopuolisilla aloilla, kuten talotekniikassa, maataloudessa ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Komissio edistää ”saastuttaja maksaa”- ja ”käyttäjä maksaa” -periaatteisiin perustuvia syrjimättömiä tiemaksujärjestelmiä ja pyrkimyksiä luoda Eurooppaan yhtenäinen liikennealue, jonka ansiosta nykyisen tieinfrastruktuurin käyttöä voidaan tehostaa ja aluskapasiteetin käyttöä sujuvoittaa. Jotta voitaisiin nopeuttaa siirtymistä ympäristöystävällisiin energiamuotoihin, komissio esittää ehdotukset energiamarkkinoiden uudesta rakenteesta, sähköverkkojen yhteenliittämisen 15 prosentin tavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä, energian toimitusvarmuudesta, uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta. Lisäksi laaditaan yhdennetty strategia energiaunioniin liittyvän tutkimuksen, innovoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi, jotta voidaan hyödyntää vähähiilisen talouden kasvua ja työllisyyttä edistävää potentiaalia.

4.    Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

Sisämarkkinat ovat Euroopan tärkein valtti ja ainutlaatuinen voimavara. Sisämarkkinat mahdollistavat ihmisten, tuotteiden, palvelujen ja pääomien vapaan liikkuvuuden. Ne tuovat kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja halvemmat hinnat. Niiden ansiosta ihmiset voivat asua, työskennellä ja opiskella missä haluavat. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille ja yrityksille vähentämällä rajat ylittävän toiminnan edellyttämää byrokratiaa. Sisämarkkinat luovat pohjan eurooppalaisten yritysten kilpailukyvylle.

Tällä viikolla hyväksytyssä sisämarkkinastrategiassa komissio korostaa tarvetta kehittää edelleen näitä vahvuuksia ja hyödyntää entistä paremmin sisämarkkinoiden täyttä potentiaalia mukautumalla talouden muuttuviin olosuhteisiin ja tekemällä sisämarkkinoista alusta, jolta eurooppalaiset yritykset ja teollisuus voivat ponnistaa menestykseen maailmantaloudessa. Nyt keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin, joiden avulla autetaan startup-yrityksiä kasvamaan, hyödynnetään yhteistyötaloudesta nousevien uusien liiketoimintamallien potentiaalia, helpotetaan palvelujen rajat ylittävää tarjontaa, päivitetään EU:n normijärjestelmä ja varmistetaan, että sisämarkkinalainsäädäntöä sovelletaan ja että sen täytäntöönpanoa valvotaan asianmukaisella tavalla. Tavoitteena on poistaa maantieliikennemarkkinoille pääsyä haittaavat oikeudelliset ja tekniset esteet ja vahvistaa tällä alalla sovellettavan sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa. Pk- ja startup-yrityksiä autetaan kasvamaan poistamalla sääntelyyn liittyviä esteitä ja helpottamalla rahoituksen saantia. Komissio aikoo esittää uuden aloitteen, joka koskee ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä ja toisen mahdollisuuden antamista konkurssiin joutuneille yrittäjille.

Keskeinen osa tätä työtä on pääomamarkkinaunionin toteuttaminen, sillä pääomien, rahoituksen ja talletusten sisämarkkinoiden avulla voidaan merkittävällä tavalla poistaa investointien pullonkauloja ja auttaa yrityksiä kasvamaan kaikkialla sisämarkkinoiden alueella. On tärkeää, että lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyvät nopeasti arvopaperistamista koskevan komission ehdotuksen. Komissio esittää myöhemmin vuoden aikana myös ehdotuksen esitedirektiivin uudelleentarkastelusta. Tarkoituksena on helpottaa pienten yritysten listautumista pörssiin ja mahdollisuuksia saada rahoitusta markkinoilta sekä edistää riskipääomarahastojen luomista ja kehittää uutta riskipääomakulttuuria uusien yritystoimintamahdollisuuksien luomiseksi.

Auttaakseen kansalaisia hyödyntämään mahdollisimman hyvin sisämarkkinoiden tarjoamia työllistymismahdollisuuksia komissio on jo esittänyt toimenpiteitä, joilla vahvistetaan Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalia (EURES) ja työvoimapalvelujen yhteistyötä. Myöhemmin vuoden mittaan esitettäviin työvoiman liikkuvuutta koskeviin ehdotuksiin sisältyy muun muassa toimenpiteitä väärinkäytösten estämiseksi sovittamalla sosiaaliturvajärjestelmät paremmin yhteen. Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi tarkistetaan kohdennetusti, jotta voidaan puuttua sosiaalista polkumyyntiä ja aivovientiä aiheuttaviin epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin huolehtimalla siitä, että samasta työstä maksetaan samassa paikassa sama palkka.

Lisäksi pyritään erityisesti parantamaan vammaisten mahdollisuuksia hankkia tiettyjä tavaroita ja palveluja.

Vuonna 2016 tarkastellaan myös lähemmin tiettyjä sektoreita joko niiden kasvupotentiaalin tai niihin liittyvien erityisten haasteiden vuoksi. Komissio esittää strategian, jonka avulla Euroopan taloudelle ja kansalaisille pyritään saamaan mahdollisimman paljon hyötyä EU:n avaruusohjelmista, kuten Galileosta ja Copernicuksesta. Komissio laatii ja panee täytäntöön toimintasuunnitelman sen varmistamiseksi, että unionin puolustusmarkkinat ovat valmiit kohtaamaan tulevaisuuden turvallisuustarpeet. Komissio myös laatii myöhemmin vuoden aikana esitettävän ilmailualan strategian jatkotoimet. Maatalousalan kehityksen vuoksi komissio esittää maitomarkkinoiden toimintaa koskevan kertomuksen jo vuonna 2016.

Komissio esittää arvonlisäveroa koskevan toimintasuunnitelman, jonka avulla jatketaan etenemistä kohti tehokasta ja petoksilta suojattua lopullista arvonlisäverojärjestelmää, sekä alv-kantoja ja sähköistä kaupankäyntiä koskevat aloitteet digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian yhteydessä. Toisaalta on tarkoitus peruuttaa eräät sellaiset arvonlisäveroa koskevat ehdotukset, joiden käsittely ei ole juuri edennyt neuvostossa tai joihin sisältyvät huomattavat yksinkertaistamismahdollisuudet ovat vesittyneet liiaksi, kuten vakiomuotoisen alv-ilmoituksen tapauksessa on käynyt.

Komissio haluaa myös viedä eteenpäin oikeudenmukaista, tehokasta ja kasvua edistävää yhtiöverotusta sen periaatteen mukaisesti, että yritysten olisi maksettava veroja siinä maassa, missä niiden voitot on tuotettu. Komissio esittää toimenpiteitä, joilla parannetaan yhtiöverojärjestelmän läpinäkyvyyttä ja torjutaan veronkiertoa, muun muassa panemalla täytäntöön veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevat kansainväliset standardit. Yhteistä yhdistettyä veropohjaa koskeva ehdotus, jonka käsittely on keskeytetty, on tarkoitus peruuttaa. Se korvataan ehdotuksilla vaiheittaisesta lähestymistavasta, jossa ensimmäisenä vaiheena on pakollinen veropohja. Näin voidaan parantaa sisämarkkinoita yritysten kannalta ja tukkia samalla porsaanreikiä ja varmistaa, että kaikki yritykset maksavat osansa veroista.

5.    Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

Komissio on juuri esittänyt keskeiset ehdotukset talous- ja rahaliiton (EMU) viimeistelyn ensimmäistä vaihetta varten viiden puheenjohtajan katsauksen 13 mukaisesti. Ehdotukset koskevat uutta lähestymistapaa eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja talouden ohjausjärjestelmän välineistön parantamista, johon kuuluu kansallisten kilpailukykykomiteoiden ja neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustaminen. Komissio ehdottaa paremman vuoropuhelun rakentamista komission ja Euroopan parlamentin välille, jotta voidaan parantaa demokraattista vastuuvelvollisuutta Euroopan talouden ohjausjärjestelmässä. Komissio vaatii myös euroalueelle nykyistä yhtenäisempää edustusta kansainvälisiin organisaatioihin, erityisesti Kansainväliseen valuuttarahastoon. Vuoden loppuun mennessä komissio esittää jälleenvakuutusmekanismiin perustuvan eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän sekä keinoja vähentää riskejä ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset pankkisektorilla.

Nämä toimenpiteet ovat merkittävä askel kohti joustavampaa ja vauraampaa talous- ja rahaliittoa. Vuonna 2016 talouden ohjausjaksossa paneudutaan nykyistä voimakkaammin koko euroalueen finanssi- ja taloustilanteeseen, korostetaan jäsenvaltioiden panostusta työllisyyteen ja sosiaaliseen suorituskykyyn ja edistetään lähentymistä muun muassa poistamalla investointien kansallisia esteitä.

Tätä edistää osaltaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luominen. Komissio noudattaa sen toteuttamisessa kahta toisiaan täydentävää toimintalinjaa: ensinnäkin päivitetään voimassa olevaa sosiaalilainsäädäntöä ja korjataan siinä havaittuja puutteita, jotta voidaan ottaa huomioon työelämän nykytodellisuus ja varmistaa, että työnantajien ja työntekijöiden suhde pysyy tasapainossa myös työnteon uusien mallien puitteissa; toiseksi määritetään sosiaalisiin kysymyksiin ja erityisesti joustoturvaan liittyvät viitearvot jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen pohjalta, jotta talouksia voidaan lähentää yhä korkeammalle tasolle erityisesti euroalueella työmarkkinoiden toiminnan, osaamisen ja sosiaaliturvan osalta.

Komissio vie tätä työtä eteenpäin tiiviissä vuoropuhelussa Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Komissio valmistelee siirtymistä talous- ja rahaliiton viimeistelyn vaiheesta 1 vaiheeseen 2 ja keväällä 2017 julkaistavaa valkoista kirjaa käynnistämällä koko EU:n kattavan laajan kuulemisen ja keskustelun. Lisäksi hyödynnetään kesällä 2016 perustettavan korkean tason asiantuntijaryhmän panosta tähän analyysiin. Euroopan parlamentti on tiiviisti mukana kaikissa näissä valmistelutoimissa.

6.     Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa

Kansainvälinen kauppa ja investointitoiminta ovat Euroopan talouden elpymisen kannalta keskeisiä tekijöitä. EU:lla on ainutlaatuiset edellytykset varmistaa, että globalisaation tarjoamat mahdollisuudet valjastetaan eurooppalaisten palvelukseen läpinäkyvällä ja sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Aktiivisen kauppapolitiikan avulla voidaan varmistaa EU:n yhteydet globaalin kasvun nouseviin keskuksiin ja osallistuminen uusiin digitaalisiin ja globaaleihin arvoketjuihin. Näin eurooppalaisille yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia ja syntyy laadukkaita työpaikkoja ilman, että joudutaan tinkimään eurooppalaisista arvoista tai normeista.

Yhdysvaltojen kanssa solmittava transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus (TTIP) on keskeinen painopiste myös vuonna 2016. Komissio on sitoutunut neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa oikeudenmukaisen ja tasapainoisen sopimuksen investointisuojaa koskevaa uutta lähestymistapaa noudattaen. Yhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueen kanssa on tarkoitus tiivistää muun muassa EU:n ja Japanin välillä neuvoteltavan vapaakauppasopimuksen ja EU:n ja Kiinan investointisopimuksen puitteissa. Lisäksi komissio aikoo pyytää neuvotteluohjeet vapaakauppasopimuksen tekemiseksi Australian ja Uuden-Seelannin kanssa ja aloittaa vapaakauppaneuvottelut Filippiinien ja Indonesian kanssa sitten kun edellytykset sitä varten ovat olemassa. Tämä kahdenvälistä kauppaa koskeva kunnianhimoinen toimintasuunnitelma kattaa jo 27 neuvottelukumppania ja täydentää Maailman kauppajärjestön monenvälistä järjestelmää, joka on edelleen EU:n lähestymistavan keskiössä.

Vuonna 2016 komissio pyrkii aloittamaan useiden uusien sopimusten väliaikaisen soveltamisen; näitä ovat muun muassa Kanadan sekä useiden Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa tehdyt sopimukset. Muun muassa itäisten naapurimaiden kanssa tehtyjen voimassa olevien sopimusten soveltamista seurataan tiiviisti. Esimerkiksi Turkin, Meksikon ja Chilen kanssa tehtyjä voimassa olevia sopimuksia on tarkoitus päivittää vallitsevan taloustilanteen perusteella.

Aiemmin tässä kuussa esitetyn uuden kauppa- ja investointistrategian pohjalta on tarkoitus päivittää kauppapolitiikan välineitä ja suunnata sitä vahvemmin kohti palveluita, digitaalista kaupankäyntiä, liikkuvuutta, luonnonvarojen saatavuutta ja innovointia sekä muita työllisyyden ja kasvun tekijöitä. Komissio panostaa entistä voimakkaammin täytäntöönpanoon ja sen valvontaan varmistaakseen, että kauppasopimusten avulla luodut mahdollisuudet synnyttävät todellisia tuloksia. Samalla kiinnitetään erityistä huomiota pk-yrityksiin ja tuetaan työntekijöitä muutokseen sopeutumisessa. Toimia jatketaan myös kauppaneuvottelujen läpinäkyvyyden lisäämiseksi sidosryhmien ja kansalaisten kannalta.

7.    Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

Terrorismi ja radikalisoituminen, järjestäytynyt rikollisuus ja kyberrikollisuus uhkaavat eurooppalaisten turvallisuutta. Koska nämä ilmiöt ovat luonnostaan rajat ylittäviä, ne edellyttävät toimia EU:n tasolla. Komissio keskittyy Euroopan turvallisuusagendan täytäntöönpanoon, johon liittyvät muun muassa ehdotus terrorismia koskevan puitepäätöksen tarkistamiseksi ulkomaisiin terroristitaistelijoihin liittyvän ilmiön osalta sekä ehdotus muilla maksuvälineillä kuin käteisrahalla tehtävien petosten ja väärennösten torjunnasta. Tuliaseiden valvontaa koskevan säädöskehyksen tarkistaminen jatkuu. Entistä enemmän huomiota pyritään kiinnittämään operatiiviseen yhteistyöhön ja välineisiin, jotka luovat perustan rajat ylittävän lainvalvontatyön kannalta välttämättömälle keskinäiselle luottamukselle, perusoikeuksia samalla täysimääräisesti kunnioittaen.

Lainsäädäntövallan käyttäjien olisi hyväksyttävä tietosuojauudistus (asetus ja direktiivi) ja EU:n matkustajarekisteritietoja koskeva ehdotus vuoden loppuun mennessä. Komissio aikoo tehdä Yhdysvaltojen kanssa henkilötietojen siirtämistä lainvalvontatarkoituksessa koskevan vahvan sopimuksen, jossa määritetään tarvittavat takeet, kuten yksilöiden oikeussuojakeinot. Viimeaikaisen oikeuskäytännön perusteella tavoitteena on luoda uudet puitteet, joiden avulla voidaan taata yritysten Yhdysvalloissa säilyttämien henkilötietojen asianmukainen suojelu.

Lainsäädäntövallan käyttäjien olisi tärkeää edetä vuonna 2016 Euroopan syyttäjänvirastoa ja Europolin uudistamista koskevien ehdotusten hyväksymisessä. Komissio jatkaa myös toimia, joiden tarkoituksena on selkeyttää muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa.

Komissio jatkaa toimia, jotka koskevat EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, ja ottaa siinä yhteydessä täysimääräisesti huomioon unionin tuomioistuimen lausunnon 14 .

8.    Kohti uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa

Pakolaiskriisin hoitaminen ja EU:n ulkorajoihin kohdistuvan muuttopaineen hallinta on unionin tämänhetkisistä haasteista suurin. Naapurialueillamme vallitsevan epävakauden, sodan ja köyhyyden vuoksi nämä kysymykset on pidettävä asialistan kärjessä myös tulevina vuosina.

Komissio totesi toukokuussa 2015 esittämässään Euroopan muuttoliikeagendassa, että muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi tarvitaan solidaarisuuden ja vastuun periaatteisiin nojautuva kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tähän mennessä on jo otettu käyttöön kaksi hätämekanismia, joiden nojalla 160 000 kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa tulijaa siirretään suurimman paineen alaisina olevista jäsenvaltioista muihin jäsenvaltioihin. Frontexin johdolla toteutettavien Poseidon- ja Triton-yhteisoperaatioiden avulla pelastetaan päivittäin haaksirikkoutuneita ihmisiä Välimerellä. Eniten tulijoita vastaanottaville ns. hotspot-alueille Kreikkaan ja Italiaan on lähetetty muuttoliikkeen hallinnan tukitiimejä, jotka avustavat kansallisia viranomaisia tulijoiden henkilöllisyyden selvittämisessä, rekisteröinnissä ja heidän hakemustensa käsittelyssä. Toimia ihmissalakuljetuksen torjumiseksi ja ihmissalakuljettajaverkostojen hajottamiseksi on tehostettu. Samalla pyritään tehostamaan toimia sellaisten henkilöiden palauttamiseksi, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa.

EU on jo antanut 4 miljardia euroa syyrialaisille osoitettavaan humanitaariseen apuun ja kehityksen, talouden ja vakauttamisen tukemiseen heidän omassa maassaan sekä pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa, Turkissa ja Egyptissä. Lisäksi osoitetaan 1,8 miljardia euroa Afrikka-hätärahastoon vakauden lisäämiseksi sekä sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden ehkäisemiseksi Afrikassa. Vahvempi ja syvempi yhteistyö kolmansien lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa on muuttoliikkeen hallinnan kannalta erittäin tärkeää. Tähän sisältyvät myös yhteiset toimet tuen antamiseksi kasvaville pakolaisjoukoille ja maan sisällä siirtymään joutuneille ihmisille kolmansissa maissa.

Kriisi on osoittanut, että näiden välittömästi toteutettavien toimien lisäksi on perusteellisesti uudistettava unionin yhteisen ulkorajan valvonta ja eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Komissio esittää myöhemmin tämän vuoden aikana ehdotukset eurooppalaisen raja- ja rannikkovartiojärjestelmän perustamisesta Frontexin merkittävän lujittamisen pohjalta.

EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää tarkistetaan, jotta voidaan korjata Dublin-järjestelmässä ilmenneet puutteet ja vahvistaa Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) asemaa. Komissio kiirehtii palauttamista koskevan toimintaohjelman täysimääräistä ja nopeaa käyttöönottoa ja Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanoon liittyvien vireillä olevien ehdotusten hyväksymistä. Komissio esittää myös ehdotukset pakolaisten uudelleensijoittamista koskevan jäsennellyn järjestelmän perustamiseksi, jotta suojelun tarpeessa oleville voidaan tarjota turvallinen pääsy EU:n alueelle ilman, että he joutuvat vaarantamaan henkensä salakuljettajien käsissä. Samalla parannetaan suojelujärjestelmiä naapurimaissa.

Väestön ja työmarkkinoiden kehitykseen liittyvien Euroopan tulevien tarpeiden täyttämiseksi komissio esittää laillista maahanmuuttoa koskevan uudistetun lähestymistavan, johon sisältyy myös toimenpiteitä EU:n sinistä korttia koskevan direktiivin kehittämiseksi.

9.     Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

Koska maailma on yhä yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi ja jatkuvien muutosten kourissa, on entistä tärkeämpää varmistaa EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus ja kykymme käyttää kaikkia saatavilla olevia välineitä yhtenäisellä tavalla, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme ja täydentää näin unionin sisäisiä toimia. Muuttoliike, energian ja muiden resurssien saatavuus, ilmastonmuutos ja muut vastaavat haasteet osoittavat, että tarvitaan tehokasta ulkoista toimintaa, jotta voidaan edistää keskeisten sisäisten politiikkojen tavoitteita ja antaa EU:lle mahdollisuus edistää omia arvojaan, kuten demokratiaa, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja solidaarisuutta sekä Euroopan historiaa ja kulttuuria muualla maailmassa. Komissio osallistuu aktiivisesti korkean edustajan, varapuheenjohtajan työhön uuden kokonaisvaltaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian laatimiseksi.

Syyrian, Libyan ja Ukrainan konfliktien kaltaisten akuuttien kriisien hoidossa komissio toimii myös jatkossa ennakoivasti tukemalla kansainvälisiä toimijoita, kuten Yhdistyneitä kansakuntia ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä, ja käyttää kaikkia käytössään olevia toiminta- ja rahoitusvälineitä. Komissio tarkistaa ja kehittää edelleen käytössään olevia välineitä edistääkseen turvallisuutta ja kehitystä kumppanimaissa ja tukee niitä turvallisuusalan hallinnan parantamisessa ja valmiuksien kehittämisessä.

Parhaillaan käynnissä olevan julkisen kuulemisen perusteella komissio esittää uudet Cotonoun sopimuksen jälkeiset puitteet, joilla säännellään suhteita Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maihin ja alueisiin. Komission kehityspolitiikan ja uuden kauppa- ja investointistrategian avulla tuetaan myös talouskehitystä ja sosiaalista ja ympäristön suojelua, puolustetaan ihmisoikeuksia, torjutaan korruptiota ja parannetaan muuttoliikkeen hallintaa samalla kun pyritään puuttumaan sen perimmäisiin syihin.

Komissio pyrkii edelleen konkretisoimaan ehdokasmaiden EU-jäsenyysnäkymiä. Tässä yhteydessä lujitetaan kumppanuutta Turkin kanssa muun muassa panemalla täytäntöön muuttoliikettä koskeva toimintasuunnitelma ja uudistamalla tulliliittoa. Uusi Euroopan naapuruuspolitiikka tarjoaa kohdennetummat ja räätälöidymmät puitteet vakauttamisen ja demokraattisen kehityksen tukemiseen itäisissä ja eteläisissä naapurimaissa.

Komissio myös tukee korkeaa edustajaa, varapuheenjohtajaa kahdenvälisten suhteiden syventämisessä EU:n keskeisiin kumppaneihin. Räätälöityjä strategisia lähestymistapoja on päivitettävä säännöllisesti. Ensimmäinen esimerkki tästä on EU:n Kiinan-politiikka. Iranin kanssa käytyjen ydinvoimaneuvottelujen suotuisan tuloksen perusteella voitaisiin harkita uusia puitteita EU:n ja Iranin suhteille, edellyttäen että aikaan saatu sopimus pannaan täysimääräisesti täytäntöön.

10. Demokraattisen muutoksen unioni

Komissio pyrkii yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa varmistamaan, että neuvottelut sääntelyn parantamista koskevasta uudesta toimielinten sopimuksesta saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Näin voidaan vahvistaa toimielinten yhteistä sitoutumista sääntelyn parantamiseen ja saavuttaa siten parempia tuloksia, lisätä unionin päätöksenteon seurattavuutta ja antaa kaikille kolmelle toimielimelle välineet tehdä jatkossa entistä parempaa yhteistyötä.

Komissio esittää vuonna 2016 ehdotuksen sellaisen toimielinten sopimuksen tekemiseksi, jonka nojalla avoimuusrekisteristä tulee pakollinen kaikille edunvalvojille, jotka pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon Euroopan parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa.

Komissio on kuluneen vuoden aikana tiivistänyt suhteita ja vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa sekä lisäämällä tapaamisia ja näkemystenvaihtoa niiden valiokuntien kanssa että vahvistamalla sitoumuksensa käydä poliittista vuoropuhelua ehdotusluonnoksista. Tätä toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen vuonna 2016 sen varmistamiseksi, että kansalliset parlamentit saavat äänensä kuuluviin unionin päätöksenteossa.

Komissio aikoo myös jatkaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa entistä laajemmassa mittakaavassa, jotta komission jäsenet pääsevät kuulemaan kansalaisia suoraan näiden omalla alueella ja vastaamaan kysymyksiin, jotka ovat lähinnä kansalaisten sydäntä.

***

Euroopan unioni elää ratkaisun hetkiä. Edessämme on useita ennennäkemättömiä haasteita: pakolaiskriisi, työttömyys ja kasvuvaje, tarve syventää talous- ja rahaliittoa, ilmastonmuutos, epävakaus naapurialueillamme idässä ja etelässä ja haaste neuvotella reilu sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kuulumisesta Euroopan unioniin, joka on sitoutunut noudattamaan sisämarkkinoiden neljää vapautta ja kaikkien 28 jäsenvaltion yhteisiä arvoja.

Sen vuoksi emme voi nyt toimia ikään kuin mitään erityistä ei olisi tapahtumassa, vaan komissio sitoutuu tässä työohjelmassa toteuttamaan rohkeita, kohdennettuja ja käytännöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla voimme voittaa nämä haasteet ja jatkaa eteenpäin entistä vahvempina eurooppalaisen solidaarisuuden ja yhteisvastuun hengessä. Odotamme, että kumppanimme Euroopan parlamentissa ja neuvostossa tekevät kanssamme yhteistyötä, jotta voimme saada nopeasti aikaan tuloksia, joita eurooppalaiset odottavat unionilta.

(1)

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fi.pdf

(2)

COM(2015) 550, 28.10.2015.

(3)

  http://ec.europa.eu/priorities/soteu .

Ks. myös puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan kirje Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajalle. Tältä pohjalta on myös järjestetty seuraavat tapaamiset: puheenjohtaja ja pysyvien edustajien komitea 10. syyskuuta, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja yleisten asioiden neuvosto 13. lokakuuta, komissio ja valiokuntien puheenjohtajakokous 6. lokakuuta sekä puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ja parlamentin puheenjohtajakokous 20. lokakuuta.

(4)

Liite I.

(5)

Liite III.

(6)

Liite IV.

(7)

Liite II.

(8)

Liite V.

(9)

Liite VI.

(10)

Tässä yhteydessä komissio keskittyy vuoden 2016 viestintätoimissaan komission ensisijaisiin tavoitteisiin vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa esitetyn, unionin poliittisia painopisteitä vuonna 2016 koskevan ulkoisen tiedotustoiminnan pohjalta (C(2015) 7346, 27.10.2015).

(11)

 Hormonaaliset haitta-aineet ovat kemikaaleja, jotka riittävän suurina annoksina voivat vaikuttaa nisäkkäiden hormonijärjestelmään.

(12)

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fi.pdf

(13)

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_fi.pdf

(14)

EUVL C 65, 23.2.2015, s. 2.

Top

Strasbourg 27.10.2015

COM(2015) 610 final

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE


Komission työohjelma 2016

Uudet haasteet – uudet keinot


Liite I: Uudet aloitteet

Nro

Otsikko

Aloitetyyppi

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

1.

Uuden osaamisen ohjelma Euroopalle

Säädös / muu kuin säädös

Ohjelman tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä, mukaan lukien tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen, tukea ammattikoulutusta ja korkea-asteen koulutusta sekä hyödyntää digitaalisten työpaikkojen täyttä potentiaalia.

2.

Uusi alku työssäkäyville vanhemmille

Säädös / muu kuin säädös

Joukko lainsäädäntötoimia ja muita toimia, joilla puututaan paremmin työssäkäyvien vanhempien kohtaamiin haasteisiin työ- ja perhe-elämän yhdistämisessä ja tuetaan naisten osallistumista työmarkkinoille.

3.

Kiertotalouspaketti

Säädös / muu kuin säädös

Tavoitteena on poistaa taloudellisia ja ympäristöön liittyviä huolenaiheita maksimoimalla resurssien käytön tehokkuus koko arvoketjussa (mukaan lukien kestävä kulutus, tuotanto ja jätehuolto) ja mahdollistamalla innovoinnin avulla uusien markkinoiden ja liiketoimintamallien kehittäminen. Paketti koostuu laajasta toimintasuunnitelmasta, johon sisältyy toimia edistyksen seuraamiseksi, ja jätteitä koskevasta ehdotuksesta, johon sisältyy pitkän aikavälin tavoitteita.

4.

Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen

Säädös / muu kuin säädös

Monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnissa tarkastellaan sitä, miten rahoitus voidaan kohdentaa paremmin EU:n prioriteetteihin. Väliarvioinnin yhteydessä on myös tarkoitus etsiä keinoja lisätä EU:n talousarvion tulossuuntautuneisuutta ja yksinkertaistaa sovellettavia sääntöjä (REFIT), esimerkiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) ja yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) alalla. Lisäksi arvioinnissa tutkitaan mahdollisuuksia lisätä yksinkertaistamista Horisontti 2020 -rahoituksen alalla. 

5.

Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi

Muu kuin säädös

Tässä aloitteessa vahvistetaan uusi lähestymistapa Euroopan talouskasvun ja sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden varmistamiseksi vuoden 2020 jälkeisenä aikana ottaen huomioon Eurooppa 2020 strategian uudelleentarkastelu sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen unionin sisällä ja sen ulkopuolella.

Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

6.

Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian täytäntöönpano

Säädös / muu kuin säädös

Toukokuussa 2015 laaditun digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian täytäntöönpanoa jatketaan kolmella toimenpidekokonaisuudella: 1) tekijänoikeutta koskeva tiedonanto ja siirrettävyyttä koskeva lainsäädäntöehdotus, joita seuraavat tekijänoikeutta koskevat lainsäädäntöehdotukset ja satelliitti- ja kaapelidirektiivin tarkistaminen (REFIT), digitaalisopimusoikeuksia, maakohtaisia estoja ja sähköisen kaupankäynnin arvonlisäveroa koskevat lainsäädäntöehdotukset (REFIT) sekä kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistaminen (REFIT); 2) televiestinnän sääntelykehyksen ja audiovisuaali- ja mediapalveludirektiivin uudelleentarkastelu (REFIT) sekä 3) datan vapaata liikkuvuutta koskeva lainsäädäntöehdotus.

Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

7.

Energiaunionipaketti

Säädös / muu kuin säädös

Paketti on jatkoa puitestrategialle, ja se muodostuu sähkömarkkinoiden rakennetta ja sääntelykehystä koskevista lainsäädäntöehdotuksista, mukaan lukien energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) uudelleentarkastelu ja sähkön toimitusvarmuutta koskevan asetuksen tarkistaminen; kaasun toimitusvarmuutta koskevan asetuksen tarkistamisesta ja hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan päätöksen tarkistamisesta; taakanjakopäätöksestä ja maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden alan (LULUCF) sisällyttämisestä vuoden 2030 ilmastopuitteisiin; uusiutuvaa energiaa koskevasta paketista (REFIT), johon sisältyvät biomassaa koskevat kestävyyskriteerit, ja energiatehokkuuspaketista, johon sisältyy rakennusten energiatehokkuus (REFIT).

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

8.

Työvoiman liikkuvuutta koskeva paketti

Säädös / muu kuin säädös

Tämä aloite muodostuu työvoiman liikkuvuutta koskevasta tiedonannosta, työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin kohdennetusta tarkistamisesta sekä sosiaaliturvan yhteensovittamisesta annettujen asetusten tarkistamisesta.

9.

Sisämarkkinastrategian jatkotoimet

Säädös / muu kuin säädös

Sisämarkkinastrategiaa viedään eteenpäin antamalla ohjeistusta siitä, kuinka EU:n lainsäädäntöä sovelletaan yhteistyötalouden liiketoimintamalleihin; toimilla, joilla autetaan pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä kasvamaan; ammattien sääntelyä koskevilla aloitteilla; lainsäädäntöaloitteella, jolla muotoillaan uusi lähestymistapa liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen; lainsäädäntöaloitteilla, joilla helpotetaan palvelujen rajat ylittävää tarjontaa, poistetaan sääntelyesteitä keskeisten yrityspalvelujen ja rakennuspalvelujen alalla sekä puututaan kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvaan syrjintään; tarkistamalla EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanokehystä (REFIT); standardointitoimilla, joihin sisältyvät palvelustandardit; markkinatietovälineitä koskevilla ehdotuksilla ja palveludirektiiviin liittyvällä paremmalla ilmoitusmenettelyllä; ja toimintasuunnitelmalla, jolla lisätään tietoisuutta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteista tavarasektorilla.

10.

Euroopan puolustusalaa koskeva toimintasuunnitelma

Säädös / muu kuin säädös

Tavoitteena on oikeudellinen ja poliittinen kehys, jolla varmistetaan, että Euroopan markkinat ja teollisuus- ja osaamispohja pystyvät tarjoamaan ensisijaiset sotilaalliset voimavarat, joita jäsenvaltiot saattavat tarvita tulevien turvallisuustarpeidensa täyttämiseksi.

11.

Arvonlisäveroa koskeva toimintasuunnitelma

Säädös / muu kuin säädös

Toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda tehokkaat ja petoksilta suojatut alv-järjestelmät, ja siihen sisältyy alv-kantoja koskevia aloitteita (REFIT) ja ehdotus sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverosta (REFIT) digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian yhteydessä sekä tiedonanto lopullisen alv-järjestelmän vahvistamisesta (REFIT).

12.

Yhtiöverotusta koskeva paketti

Säädös / muu kuin säädös

Paketti perustuu tiedonantoon Euroopan unionin oikeudenmukainen ja tehokas yhtiöverojärjestelmä: viisi keskeistä toiminta-alaa. Siihen sisältyy useita toimenpiteitä, joilla parannetaan yhtiöverojärjestelmän läpinäkyvyyttä ja torjutaan veronkiertoa, muun muassa panemalla täytäntöön veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevat kansainväliset standardit, sekä vaiheittainen lähestymistapa, jossa ensimmäisenä vaiheena on pakollinen veropohja (REFIT) ja johon sisältyy myös yhteistä yhdistettyä yhtiöverokantaa (CCCTB) koskevan ehdotuksen peruuttaminen.

13.

Euroopan avaruusstrategia

Muu kuin säädös

Strategialla koordinoidaan EU:n avaruusalan toimintojen eri ryhmiä. Siihen sisältyy etenemissuunnitelma konkreettisine toimineen, joilla tehdään mahdolliseksi kohdennetut alakohtaiset sovellukset ja EU:n avaruusohjelmien kehittäminen siten, että talous, viranomaiset ja koko yhteiskunta hyötyvät siitä.

Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

14.

Sosiaalisia oikeuksia koskeva pilari

Säädös / muu kuin säädös

Aloitteella poistetaan voimassa olevan lainsäädännön puutteita ja määritetään yhteisiä periaatteita ja vertailuarvoja, jotka voivat ajan mittaan lähentää työllisyyskehitystä ja sosiaalista kehitystä.

15.

Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä / pankkiunionin toteuttaminen

Säädös / muu kuin säädös

Jatkona viiden puheenjohtajan kertomukselle ehdotuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla luotaisiin eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, joka perustuu jälleenvakuutusmekanismiin. Tiedonannossa määritetään lisätoimenpiteitä, joilla saavutetaan täysimittainen pankkiunioni.

Kauppa: Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa

16.

Kauppa- ja investointipoliittisen strategian jatkotoimet

Säädös / muu kuin säädös

Kaikkien kauppa strategian pohjalta, jonka tavoitteena on tehokkaampi ja läpinäkyvämpi arvoihin perustuva kauppa- ja investointipolitiikka, komissio käy TTIP-neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa, edistää asioita WTO:ssa, käy strategista vuoropuhelua Aasian kanssa ja varmistaa, että talouskumppanuussopimukset pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

17.

Euroopan turvallisuusagendan täytäntöönpano

Säädös / muu kuin säädös

Toimet Euroopan turvallisuusagendan täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien ehdotus terrorismia koskevan puitepäätöksen tarkistamiseksi, tuliaseita koskevien sääntöjen parantaminen ja muilla maksuvälineillä kuin käteisrahalla tehtävien petosten ja väärennösten torjuntaa koskeva ehdotus.

Kohti uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa

18.

Muuttoliikkeen hallinnan parantaminen

Säädös / muu kuin säädös

Aloitteella on kaksi ulottuvuutta: 1) laillinen maahanmuutto: tiedonanto ja uusia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joihin sisältyy sinistä korttia koskevan menettelyn laajentaminen; 2) turvapaikkajärjestelmä ja pakolaiset: ehdotus jäsennellyksi pakolaisten uudelleensijoittamisjärjestelmäksi ja turvapaikanhakijoita koskevan Dublin-järjestelmän tarkistaminen.

19.

Rajaturvallisuutta koskeva paketti

Säädös / muu kuin säädös

Tavoitteena on kehittää eurooppalainen raja- ja rannikkovartiojärjestelmä, joka perustuu Frontexin lujittamiseen.

Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

20.

Cotonoun sopimuksen jälkeiset puitteet

Muu kuin säädös

Uudet toimintapoliittiset puitteet, joilla säädellään suhteita AKT-maihin ja -alueisiin.

21.

Valmiuksien kehittäminen turvallisuusalalla

Säädös / muu kuin säädös

Paketti sisältää turvallisuusalan uudistuksen ja mahdollisen uuden välineen, jolla luodaan valmiuksia turvallisuuden ja kehityksen tukemiseksi kolmansissa maissa.

22.

Komission osallistuminen kokonaisvaltaiseen strategiaan

Muu kuin säädös

Komissio osallistuu aktiivisesti kokonaisvaltaiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen strategiaan, josta korkea edustaja, varapuheenjohtaja vastaa, jotta EU:n ulkoisen toiminnan suuntaa voidaan selkeyttää.Demokraattisen muutoksen unioni

23.

Ehdotus pakollista avoimuusrekisteriä koskevaksi toimielinten sopimukseksi

Muu kuin säädös

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa tehtäväksi toimielinten sopimukseksi on tarkoitus lisätä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, sillä sen myötä avoimuusrekisteristä tulee pakollinen kaikille edunvalvojille, jotka pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon näissä kolmessa toimielimessä.

Top

Strasbourg 27.10.2015

COM(2015) 610 final

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE


Komission työohjelma 2016

Uudet haasteet – uudet keinot


Liite II: REFIT-aloitteet 1  

REFIT (Regulatory Fitness and Performance) on sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva Euroopan komission ohjelma, jolla pyritään yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelystä aiheutuvia kustannuksia tavoitteiden saavuttamista vaarantamatta. REFIT auttaa osaltaan luomaan selkeän, vakaan ja ennakoitavissa olevan sääntelykehyksen, joka edistää kasvua ja työllisyyttä.

Nro

Otsikko

Aloitetyyppi 2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

1.

REACH

Säädös/arviointi

Toimenpiteisiin sisältyy komission täytäntöönpanoasetus REACH-asetuksen mukaisen lupamenettelyn yksinkertaistamisesta, komission täytäntöönpanoasetus avoimuudesta ja kustannusten jakamisesta ainetta koskevilla tietojenvaihdon foorumeilla (SIEF) REACH-asetuksen nojalla ja REACH-asetuksen arvioinnin käynnistäminen. Arviointi, joka on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2017, perustuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 117  artiklan 4 kohtaan, jonka mukaan komission on annettava kertomus REACH-asetuksen toiminnasta 1. kesäkuuta 2017 mennessä.

2.

Vakiomuotoinen hankinta-asiakirja ja vakiolomakkeet julkisille hankinnoille

Säädös

Komission täytäntöönpanoasetus eurooppalaisesta vakiomuotoisesta hankinta-asiakirjasta (josta säädetään uusissa julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä, jotta ei tarvitse toistuvasti toimittaa tietoja kunkin tarjouksen jättämisen yhteydessä). Komission täytäntöönpanoasetus – julkisissa hankinnoissa käytettävien vakiomuotoisten hankintailmoituslomakkeiden päivitys.

3.

Hissit (direktiivi 95/16/EY)

Arviointi

Arviointi kattaa soveltamisalan, olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja niiden yhteydet vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn.

4.

Valtiontuki: komission tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä tietyntyyppisten valtiontukien käsittelemiseksi (yksinkertaistettua menettelyä koskeva tiedonanto) (2009/C136/03)

Arviointi

Arvioinnin tavoitteena on ottaa huomioon valtiontukilainsäädännön kehittyminen, päätöksentekokäytäntö ja yksinkertaistetun menettelyn soveltamisesta saatu kokemus. Arvioinnissa määritellään myös, kuinka hallintoa ja menettelyjä voitaisiin edelleen yksinkertaistaa.

Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

5.

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 kohdennettu uudelleentarkastelu (ekologiset alat)

Säädös

Tarkistettu delegoitu/täytäntöönpanosäädös, joka perustuu komission sitoumukseen arvioida komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 sisältämien ekologisten alojen täytäntöönpanosta saatua kokemusta ensimmäisen soveltamisvuoden jälkeen. Osa YMP:n yksinkertaistamisprosessia.

6.

EU:n luontolainsäädäntö

Arvioinnin jatkotoimet

Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 2009/147/ETY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY toimivuustarkastuksen jatkotoimet.

7.

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevasta eurooppalaisesta rekisteristä (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) annettu asetus

Arvioinnin jatkotoimet

Tämä aloite on jatkoa komission REFIT-ohjelman mukaiselle arvioinnille ja kertomukselle E-PRTR-asetuksen täytäntöönpanosta kaudella 2010–2013.

8.

Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi

Arvioinnin jatkotoimet

Tämä aloite on jatkoa REFIT-arvioinnin tuloksille.

9.

Ympäristöraportointia koskeva aloite

Arviointi

Toimivuustarkastus, jonka tavoitteena on yksilöidä mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja keventää raportointivaatimuksia, jotka johtuvat EU:n ympäristölainsäädännöstä, jotta voidaan kehittää nykyaikaisempi, tehokkaampi ja toimivampi viranomaisvalvontajärjestelmä.

10.

Energiaunioniin liittyvää raportointia koskeva aloite

Arviointi

Toimivuustarkastus/arvioinnit energia- ja ilmastopolitiikan alalla, jotta voidaan arvioida raportointivelvollisuuksien johdonmukaisuutta ja niistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

11.

Esitedirektiivin uudelleentarkastelu

Säädös

Esitedirektiivin REFIT-arvioinnin pääomamarkkinaunioniin liittyvät jatkotoimet.

12.

Eurooppalaista riskipääomarahastoa (EuVECA) ja eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa (EuSEF) koskevien asetusten uudelleentarkastelu

Säädös

Eurooppalaista riskipääomarahastoa (EuVECA) koskevan asetuksen (N:o 345/2013) ja eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa (EuSEF) koskevan asetuksen (N:o 346/2013) lainsäädännöllinen uudelleentarkastelu, jonka tarkoituksena on lisätä näiden rahastojen käyttöä osana pääomamarkkinaunionia heikentämättä kuitenkaan sijoittajansuojan tasoa. Nämä erikoistuneet riskipääomasijoitusrahastot ovat olleet käytettävissä vuodesta 2013, mutta vain pieni osa EuVECA- ja EuSEF-varoista on tähän mennessä otettu käyttöön.

13.

Tariffi- ja tilastonimikkeistö ja yhteinen tullitariffi (neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987) – uudelleenlaatiminen

Säädös

Uudelleenlaadinnan tavoitteena on nykyisen lainsäädännön mukauttaminen Lissabonin sopimukseen. Komissio aikoo myös yksinkertaistaa ja keventää sääntelyrasitusta lisäämällä asetuksen selkeyttä ja parantamalla sen ymmärrettävyyttä.

14.

Tupakan valmistevero (neuvoston direktiivi N:o 2011/64/EU) – tarkistaminen

Säädös

Tarkistaminen liittyy valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista 21 päivänä kesäkuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/64/EU REFIT-arvioinnin tuloksiin.

15.

Satamien vastaanottolaitteet (direktiivi 2000/59/EY) – tarkistaminen

Säädös

Aloite direktiivin mukauttamiseksi MARPOL-yleissopimukseen tehtyihin merkittäviin muutoksiin. Tällä tavoin tarkistuksella toteutetaan myös jatkotoimia vuonna 2015 direktiivistä tehdyn REFIT-arvioinnin tulosten perusteella.

16.

Työterveys ja -turvallisuuslainsäädäntö

Arvioinnin jatkotoimet / säädös

Toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä, ja sen 23 tytärdirektiivistä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetusta neuvoston direktiivistä 89/391/ETY tehtyyn REFIT-arviointiin perustuvat jatkotoimet, joiden tarkoituksena on parantaa direktiivin tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

17.

Elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö

Arvioinnin jatkotoimet

Yleisen elintarvikelainsäädännön toimivuustarkastuksen jatkotoimet.

18.

Finanssilainsäädännön uudelleentarkastelua koskevaan kertomukseen perustuvat jatkotoimet

Jatkotoimet

Komissio pyrkii selvittämään mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja puutteet finanssialan säännöissä sekä tarpeettomat sääntelyrasitteet ja tekijät, jotka vaikuttavat kielteisesti pitkän aikavälin investointeihin ja kasvuun. Tämän kannanottopyynnön jälkeen komission yksiköt laativat kertomuksen tärkeimmistä havainnoista ja seuraavista toimista vuoden 2016 puoliväliin mennessä.

19.

Finanssiryhmittymiä koskeva direktiivi

Arviointi

Finanssiryhmittymiä koskevan direktiivin (2011/89/EY, jolla muutetaan direktiiviä 2002/87/EY) tavoitteena on sellaisten säänneltyjen yhteisöjen lisävalvonta, jotka muodostavat osan finanssiryhmittymästä, eli ryhmien, joilla on toimilupa sekä pankki- että vakuutusalalla, keskittymällä mahdollisiin kaksinkertaisen hyväksikäytön (eli pääoman moninkertaisen käytön) riskeihin ja niin sanottuihin ryhmäriskeihin (ongelmien leviämisriski, hallinnoinnin monimutkaisuuden riski, riskien keskittymisriski sekä eturistiriitariski). Arvioinnissa tarkastellaan, voidaanko direktiivin katsoa olevan ”tarkoitukseen sopiva”.

20.

Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet

Arviointi/säädös

Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella, ovatko nykyiset ravintosisältöprofiileja koskevat vaatimukset ja kasviperäisiä aineita koskevat väitteet tarkoitukseen sopivia.

21.

Merenkulkualan lainsäädännön toimivuustarkastus

Arviointi

Toimivuustarkastuksessa käsitellään lippuvaltion vastuuta koskevaa lainsäädäntöä, satamavaltion suorittamaa valvontaa ja alusliikennettä koskevaa seuranta- ja tietojärjestelmää sekä raportointimuodollisuuksia koskevaa direktiiviä.

22.

Merenkulkijat (direktiivi 2008/106/EY ja direktiivi 2005/45/EY)

Arviointi

Direktiivissä 2008/106/EY asetetaan vähimmäisvaatimukset yhteisön aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden koulutukselle, pätevyyskirjoille ja vahdinpidolle. Direktiivi 2005/45/EY kattaa jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen vastavuoroisen tunnustamisen (ja sillä muutetaan direktiiviä 2001/25/EY).

23.

Kirjallista ilmoitusta koskeva direktiivi 91/533/EY

Arviointi

Työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista 14 päivänä lokakuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/533/ETY.

24.

Torjunta-aineet: enimmäisjäämäpitoisuuden vahvistamista ja kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskeva lainsäädäntö

Arviointi

Tarkoituksena on käynnistää arviointi asetuksesta (EY) N:o 1107/2009 ja asetuksesta (EY) N:o 396/2005 ja täyttää komissiolla asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (82 artikla ja 62 artiklan 5 kohta) ja asetuksen (EY) N:o 396/2005 (47 artikla) nojalla oleva velvollisuus, johon sisältyy kertomusten laatiminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

25.

Liikennevakuutusdirektiivi

Arviointi

Arviointi direktiivistä 2009/103/EY, jonka tarkoituksena on auttaa liikenneonnettomuuteen toisessa EU-valtiossa joutuneita EU:n kansalaisia. Direktiivin mukaan pakollisen liikennevakuutuksen ottajilla kaikissa EU-valtioissa on vakuutussuoja kaikkialla EU:ssa.

Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

26.

Tilastoja koskeva paketti

Säädös / muu kuin säädös

Pakettiin sisältyy sosiaalitilastojen kokoaminen yhteen, yritystilastojen kokoaminen yhteen (FRIBS) ja maataloustilastojen puiteasetus.

Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

27.

Tuomiot avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa (Bryssel IIa)

Säädös

Tämä aloite perustuu tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun asetuksen (EY) N:o 2201/2003 soveltamisen arviointiin.

(1)

Tässä liitteessä luetellaan vuonna 2016 toteutettavat uudet aloitteet, joita ei ole vielä lueteltu liitteessä I. Luetellut aloitteet eivät sisälly REFIT-tulostaulun viimeisimpään versioon: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm

(2)

Aloitetyyppi on vain viitteellinen ja saattaa muuttua erityisesti vaikutustenarviointiprosessin tulosten perusteella. Taulukossa viitataan ”arvioinnin jatkotoimiin” tapauksissa, joissa REFIT-arviointi on edelleen käynnissä, ja vaikka jonkinlaisia jatkotoimia suunnitellaan vuodeksi 2016, niiden laajuudesta ja luonteesta ei ole vielä tässä vaiheessa riittävää varmuutta. Vuoden 2016 aikana julkaistaan etenemissuunnitelmat / alustavat vaikutustenarvioinnit, joilla yleisölle tiedotetaan tällaisista suunnitelluista jatkotoimista ja joiden perusteella sidosryhmät voivat antaa palautetta: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm

Top

Strasbourg 27.10.2015

COM(2015) 610 final

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE


Komission työohjelma 2016

Uudet haasteet – uudet keinot


Liite III: Ensisijaiset vireillä olevat ehdotukset

Aihe

Koko nimi

Viite

Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

1.

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen

Ehdotus NEUVOSTON SUOSITUS pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä

2015/0219/NLE

2.

EURES

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä

2014/0002/COD

3.

Naiset johtokunnissa

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

2012/0299/COD

Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

4.

Verkko- ja tietoturva (NIS)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa

2013/0027/COD

Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

5.

Kansallisten päästöjen vähentäminen (NEC)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta

2013/0443/COD

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

6.

Finanssitransaktiovero – tiiviimpi yhteistyö

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron alalla

2013/0045/CNS

7.

EU:n arvopaperistamiskehys

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

2015/0226/COD

8.

Satamapalvelut

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta

2013/0157/COD

Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

9.

Pimeää työtä koskeva eurooppalainen foorumi

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

2014/0124/COD

Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

10.

Tietosuojan uudistaminen

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

2012/0010, 0011/COD

11.

Euroopan syyttäjänvirasto

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta

2013/0255/APP

12.

EU:n lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirasto (Europol)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta

2013/0091/COD

13.

EU:n matkustajarekisteri (PNR)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

2011/0023/COD

14.

Syrjinnän torjunta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta

2008/0140/CNS

Kohti uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa

15.

Pysyvä siirtojärjestelmä

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kriisitilanteen siirtomekanismin perustamisesta sekä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 muuttamisesta

2015/0208/COD

16.

EU:n turvallisten alkuperämaiden luettelo

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU soveltamista varten ja direktiivin 2013/32/EU muuttamisesta

2015/0211/COD

Demokraattisen muutoksen unioni

17.

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan

2015/0093/COD

Top

Strasbourg 27.10.2015

COM(2015) 610 final

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE


Komission työohjelma 2016

Uudet haasteet – uudet keinot


Liite IV: Luettelo peruutettavista tai muutettavista ehdotuksista

Komissio aikoo peruuttaa alla luetellut ehdotukset kuuden kuukauden kuluessa (huhtikuuhun 2016 mennessä).

Muista syistä kuin vanhentumisen vuoksi peruutettavat tai muutettavat ehdotukset on lihavoitu

Nro

COM / Toimielinten välinen viite

Otsikko

Syyt peruuttamiseen/muuttamiseen

Talous- ja rahoitusasiat, verotus ja tulli

1.

KOM/2007/0746

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelussa

Ehdotus on tehty vuonna 2007, eikä ole odotettavissa, että siitä päästäisiin sopimukseen (yksikään neuvoston puheenjohtajavaltio ei ole viime aikoina aloittanut keskusteluja).

2.

KOM/2007/0747

2007/0267/CNS

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelun osalta

Ehdotus on tehty vuonna 2007, eikä ole odotettavissa, että siitä päästäisiin sopimukseen (yksikään neuvoston puheenjohtajavaltio ei ole viime aikoina aloittanut keskusteluja).

3.

COM/2013/0721

2013/0343/CNS

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta

Neuvottelujen tuloksena laadittiin kompromissiteksti, jossa komission ehdotuksen sisältö on muuttunut täysin. Erityisesti viimeisimmät muutokset ovat ristiriidassa yksinkertaistamista, yhdenmukaistamista ja hallinnollisen rasituksen huomattavaa vähentämistä koskevien komission ehdotuksen tavoitteiden kanssa.

4.

KOM/2011/0594

2011/0261/CNS

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta

Ehdotus on korvattu tiiviimmän yhteistyön menettelyssä vuonna 2013 tehdyllä vastaavalla ehdotuksella.

5.

KOM/2011/0738

2011/0334/CNS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS finanssitransaktioveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä

Tehdessään päätöstä vuosien 2014–2020 rahoituskehyspaketista helmikuussa 2013 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ”kehotti osallistuvia jäsenvaltioita tarkastelemaan, voisiko siitä (eli finanssitransaktioverosta) tulla perusta uudelle omien varojen lähteelle EU:n talousarvioon”. On huomattava, että omia varoja käsittelevä korkean tason ryhmä on saanut tehtäväkseen tarkastella ”yleisesti omien varojen järjestelmää noudattaen yleisiä yksinkertaisuutta, avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja demokraattista tilivelvollisuutta koskevia tavoitteita”. Koska omien varojen käyttöön asettamista koskeva asetus perustui komission kesäkuussa 2011 tekemään ehdotukseen uudeksi omia varoja koskevaksi päätökseksi, jota ei hyväksytty tältä osin, ehdotettu omien varojen käyttöön asettamista koskeva asetus ei ole enää aiheellinen, ja siksi komissio aikoo peruuttaa ehdotuksensa. Jos komissio tulevaisuudessa tekee finanssitransaktioveroon perustuvia omia varoja koskevan ehdotuksen, siihen on jälleen liitettävä vastaava varojen käyttöön asettamista koskeva asetus.

6.

KOM/2011/0121

2011/0058/CNS

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB)

Kuten tiedonannossa ”Euroopan unionin oikeudenmukainen ja tehokas yhtiöverojärjestelmä: viisi keskeistä toiminta-alaa” (COM(2015) 302) todettiin, komissio käynnistää toimet uudelleen uudella vaiheittaisella lähestymistavalla. Nykyinen ehdotus peruutetaan samanaikaisesti.

7.

KOM/1998/0637

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisön edustamisesta kansainvälisellä tasolla talous- ja rahaliittoon liittyvissä asioissa

Ehdotus peruutettiin (C(2015) 8001) ja korvattiin 21. lokakuuta 2015 uudella ehdotuksella (COM(2015) 603).

Ulkoasiat ja turvallisuuspolitiikka

8.

KOM(2007) 0141

2007/0049/APP

Ehdotus NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Vanhentunut: tämän mukautuspöytäkirjan tarkoituksena oli ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen, mutta sitä ei koskaan viimeistelty, ja myöhemmin päätettiin ehdottaa päätöstä, joka kattaa kaikki jäsenvaltioksi liittymiset vuodesta 2004.

9.

KOM/2007/0144

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Vanhentunut: tämän mukautuspöytäkirjan tarkoituksena oli ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen, mutta sitä ei koskaan viimeistelty, ja myöhemmin päätettiin ehdottaa päätöstä, joka kattaa kaikki jäsenvaltioksi liittymiset vuodesta 2004.

10.

KOM/2004/808

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Tätä sopimusta ei viimeistellä, ja oikeudelliset tekstit vuosilta 2004 ja 2008 ovat tällä välin vanhentuneet.

11.

KOM/2008/853

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Tätä sopimusta ei viimeistellä, ja oikeudelliset tekstit vuosilta 2004 ja 2008 ovat tällä välin vanhentuneet.

Kauppa

12.

KOM/2008/0522

2008/0169/APP

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan sopimuksen tekemisestä

Tätä sopimusta ei viimeistellä, koska se korvataan kattavammalla sopimuksella, josta neuvoteltiin vuoden 2007 jälkeen ja joka parafoitiin vuonna 2014.

13.

KOM/2008/0565

2008/0177/APP

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

Tätä sopimusta ei viimeistellä, koska se korvataan kattavammalla sopimuksella, josta neuvoteltiin vuoden 2007 jälkeen ja joka parafoitiin vuonna 2014.

14.

COM/2012/0593

2012/0287/NLE

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja sen jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisellä 24 päivänä kesäkuuta 1994 tehdyllä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella perustetussa yhteistyöneuvostossa esitettävästä sovittelijoiden luettelon vahvistamista koskevasta Euroopan unionin kannasta

Vanhentunut. Venäjä kieltäytyi 13. joulukuuta 2012 virallisesti vahvistamasta sovittelijoiden luetteloa, joka on välttämätön kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sisältämän riitojenratkaisumenettelyn toteuttamiseksi. EU voi turvautua WTO:n yleisiin säännöksiin.

Liikenne

15.

COM/2014/0083

2014/0042/NLE

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 66. istunnossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kolmannen tason NOx-päästönormien käyttöönottoa lykkäävien MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI muutosten hyväksymiseen

Vaikka ehdotetussa päätöksessä esitetty komission kanta on edelleen voimassa, ehdotus on vanhentunut, sillä meriympäristön suojelukomitean 66. istunto on jo pidetty (31.3.–4.4.2014).

16.

COM/2013/484

2013/0226/COD

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

Jos asiasta ei päästä sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa, ehdotus olisi peruutettava.

17.

COM/2013/0611

2013/0297/COD

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

Jos asiasta ei päästä sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa, ehdotus olisi peruutettava.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

18.

COM/2013/0095

2013/0057/COD

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtötietojen rekisteröimiseksi (älykkäitä rajoja koskeva paketti)

Komissio on ilmoittanut Euroopan muuttoliikeagendassaan (COM(2015) 240) aikovansa esittää muutetun ehdotuksen vuonna 2016.

19.

COM/2013/0097

2013/0059/COD

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rekisteröityjen matkustajien ohjelman perustamisesta (älykkäitä rajoja koskeva paketti)

Komissio on ilmoittanut Euroopan muuttoliikeagendassaan (COM(2015) 240) aikovansa esittää muutetun ehdotuksen vuonna 2016.

20.

COM/2013/0096

2013/0060/COD

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES) ja rekisteröityjen matkustajien ohjelman (RTP) käytön osalta (älykkäitä rajoja koskeva paketti)

Komissio on ilmoittanut Euroopan muuttoliikeagendassaan (COM(2015) 240) aikovansa esittää muutetun ehdotuksen vuonna 2016.

Top

Strasbourg 27.10.2015

COM(2015) 610 final

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOLSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE


Komission työohjelma 2016

Uudet haasteet - uudet keinot


Liite V: Luettelo kumottavista säädöksistä

Nro

Toimintalohko

Otsikko

Syyt kumoamiseen

1.

Maatalous

Horisontaalinen toimi, jossa useat yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät säädökset todetaan vanhentuneiksi

Toimen tarkoituksena on todeta virallisesti, että nämä säädökset ovat vanhentuneet, koska ne ovat menettäneet merkityksensä. Oikeusperustan puuttumisen vuoksi niitä ei kuitenkaan voida kumota.

2.

Ympäristö

Neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991, eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä (91/692/ETY)

Komissio aikoo laatia vuonna 2016 tiedonannon, jossa esitetään ympäristöpolitiikkaan sovellettavien valvonta- ja raportointivelvoitteiden toimivuustarkastuksen strategia ja tavoitetaso ja raportoidaan tämän alan varhaisista toimista, kuten raportoinnin standardoinnista annetun direktiivin ja siihen liittyvien kyselylomakkeiden tilannekatsauksesta ja mahdollisesta ehdotuksesta sen kumoamiseksi.

3.

Ympäristö

”Vesialan kyselylomake” (komission päätös 95/337/ETY)

Tämä on täytäntöönpanopäätös, joka perustuu raportoinnin standardoinnista annettuun direktiiviin, joka kumotaan mahdollisesti vuonna 2016. Komissio aikoo laatia vuonna 2016 tiedonannon, jossa esitetään ympäristöpolitiikkaan sovellettavien valvonta- ja raportointivelvoitteiden toimivuustarkastuksen strategia ja tavoitetaso ja raportoidaan tämän alan varhaisista toimista, kuten raportoinnin standardoinnista annetun direktiivin ja siihen liittyvien kyselylomakkeiden tilannekatsauksesta ja mahdollisesta ehdotuksesta sen kumoamiseksi.

4.

Sisäasiat

Komission päätös (208/206/EY), tehty 17 päivänä kesäkuuta 2008, kansallisten liittymien sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten liittymien välisen viestintäinfrastruktuurin fyysisestä arkkitehtuurista ja vaatimuksista kehittämisvaiheessa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2693) (EUVL L 194, 23.7.2008, s. 3)

Säädös on vanhentunut. Viisumitietojärjestelmä (VIS) on kehitetty valmiiksi, ja se on ollut käytössä lokakuusta 2011.

5.

Sisäasiat

Komission päätös (2006/752/EY), tehty 3 päivänä marraskuuta 2006, viisumitietojärjestelmän (VIS) sijaintipaikoista kehittämisvaiheessa (EUVL L 305, 4.11.2006, s. 13)

Säädös on vanhentunut. VIS on kehitetty valmiiksi, ja se on ollut käytössä lokakuusta 2011.

6.

Sisäasiat

Neuvoston asetus (EY) N:o 189/2008, annettu 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä (EUVL L 57, 1.3.2008, s. 1).

Asetus liittyy Central SIS II -järjestelmän testaamiseen ennen järjestelmän käyttöönottoa. Sen sisältö on vanhentunut toimivan järjestelmän testaamisen osalta.

7.

Sisäasiat

Neuvoston päätös (2008/173/EY), tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä (EUVL L 57, 1.3.2008, s. 14; oikaisu EUVL L 24, 28.1.2009, s. 24)

Asetus liittyy Central SIS II -järjestelmän testaamiseen ennen järjestelmän käyttöönottoa. Sen sisältö on vanhentunut toimivan järjestelmän testaamisen osalta.

8.

Sisäasiat

Neuvoston asetus (EY) N:o 1295/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, Ateenassa vuonna 2004 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta (Schengen)

Säädös on vanhentunut, sillä sen soveltaminen oli rajattu ajallisesti (Ateenan olympialaiset)

9.

Sisäasiat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2046/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on helpottaa Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumin hakemis- ja myöntämismenettelyjä (Schengen)

Säädös on vanhentunut, sillä sen soveltaminen oli rajattu ajallisesti (Torinon olympialaiset)

10.

Sisäasiat

Schengenin säännöstö: toimeenpanevan komitean päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1997, Islannin ja Norjan osuuksista C.SIS-yksikön perustamis- ja käyttökustannuksista (SCH/Com-ex (97) 18)

Central SIS II -järjestelmän rahoitus ja assosioituneiden maiden rahoitusosuus eu-LISAan perustuu assosiaatiosopimukseen ja eu-LISAn perustamisasetukseen.

11.

Sisäasiat

Schengenin säännöstö: toimeenpanevan komitean päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1997, SIS-järjestelmän kehittämisestä (SCH/Com-ex (97) 24)

Säädös on vanhentunut, sillä SIS II on kehitetty valmiiksi, ja se otettiin käyttöön 9. huhtikuuta 2013.

12.

Sisäasiat

Schengenin säännöstö: toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, yhteisen käsikirjan toimittamisesta valtioille, joiden kanssa käydään konkreettisia neuvotteluja Euroopan unioniin liittymisestä (SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2)

Säädös on vanhentunut, sillä yhteinen käsikirja (jonka jakelu oli ”rajoitettu”) poistui käytöstä samalla kun hyväksyttiin Schengenin rajasäännöstö, joka on EUVL:ssä julkaistu asetus.

13.

Sisäasiat

Schengenin säännöstö: toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, henkilötarkastusten lakkauttamista Kreikan sisärajoilla tutkivan komitean asettamisesta (SCH/Com-ex (98) 43 rev)

Säädös vanheni Kreikan liittyessä Schengen-alueeseen.

14.

Meri- ja kalastusasiat

Neuvoston asetus (EU) N:o 1242/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja unionin tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2013 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

Säädöksessä ei ole raukeamislauseketta, mutta se ei ole käytännössä enää voimassa, koska se liittyy jo toteutettuun toimeen (toteutettuihin toimiin).

15.

Meri- ja kalastusasiat

Neuvoston asetus (EY) N:o 645/2008, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2008, eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

Säädöksessä ei ole raukeamislauseketta, mutta se ei ole käytännössä enää voimassa, koska se liittyy jo toteutettuun toimeen (toteutettuihin toimiin). Korvattu Kanariansaarille suuntautuvassa tiettyjen kalastustuotteiden tuonnissa sovellettavien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2014–2020 17 päivänä joulukuuta 2013 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 1412/2013.

16.

Meri- ja kalastusasiat

Neuvoston asetus (EU) N:o 1388/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja unionin tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2012 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

Säädöksessä ei ole raukeamislauseketta, mutta se ei ole käytännössä enää voimassa, koska se liittyy jo toteutettuun toimeen (toteutettuihin toimiin).

17.

Meri- ja kalastusasiat

Neuvoston asetus (ETY) N:o 110/76, annettu 19 päivänä tammikuuta 1976, kalastustuotealan vientitukien myöntämistä ja niiden suuruuden vahvistamisperusteita koskevista säännöistä

Säädöksessä ei ole raukeamislauseketta, mutta se ei ole käytännössä enää voimassa, koska se liittyy jo toteutettuun toimeen (toteutettuihin toimiin).

18.

Meri- ja kalastusasiat

Neuvoston asetus (EY) N:o 1299/2008, annettu 9 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2009 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

Säädöksessä ei ole raukeamislauseketta, mutta se ei ole käytännössä enää voimassa, koska se liittyy jo toteutettuun toimeen (toteutettuihin toimiin).

19.

Meri- ja kalastusasiat

Neuvoston asetus (EY) N:o 2326/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2004 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

Säädöksessä ei ole raukeamislauseketta, mutta se ei ole käytännössä enää voimassa, koska se liittyy jo toteutettuun toimeen (toteutettuihin toimiin).

20.

Tilastot

Asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003–2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta

Asetus on vanhentunut, koska näiden tietojen kerääminen on päättynyt. Terästilastoasetuksen kumoamista ehdotetaan muodollisesti osana ehdotusta yritystilastoasetukseksi, joka komission on tarkoitus hyväksyä vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä.

21.

Liikenne

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1101/89 sisävesiliikenteen rakenteellisista parannuksista

Tämän neuvoston asetuksen voimassaolo päättyi 28 päivänä huhtikuuta 1999 (ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 johdanto-osan 1 kappale).

22.

Liikenne

Komission asetus (EY) N:o 2812/94 sisävesiliikenteen uuden kapasiteetin liikkeelle laskemiseen sovellettavien edellytysten osalta

Asetuksella muutetaan asetusta (ETY) N:o 1101/89, jonka voimassaolo päättyi 28 päivänä huhtikuuta 1999.

23.

Liikenne

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 685/2001 tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Unkarin tasavallan välillä tehtyjen sopimusten nojalla saatujen lupien jakamisesta jäsenvaltioiden kesken

Asetusta ei enää tarvita, sillä Bulgaria ja Unkari ovat EU:n jäsenvaltioita (eli niihin ei enää sovelleta tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevaa lupajärjestelmää).

24.

Liikenne

Komission asetus (ETY) N:o 2158/93 ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muutosten soveltamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 613/91 osalta

Komission asetusta ei enää sovelleta, koska se viittaa välineeseen (neuvoston asetus N:o 613 vuodelta 1991), joka on kumottu lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden välillä annetulla asetuksella (EY) N:o 789/2004.

25.

Liikenne

Komission asetus (EY) N:o 3298/94 Itävallan kautta kulkeville raskaille tavarankuljetusajoneuvoille vahvistetun kauttakulkuoikeusjärjestelmän (ekopistejärjestelmän) yksityiskohtaisista säännöistä

Ekopistejärjestelmä, jolla oli tarkoitus vähentää raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulkuliikenteen ympäristövaikutuksia, vanhentui, kun Itävallan moottoriteillä ja pikateillä otettiin 1 päivänä tammikuuta 2004 käyttöön raskaita tavarankuljetusajoneuvoja koskeva tulli (”Maut”). Itävalta ei enää sovella järjestelmää. Näin ollen myös ekopistejärjestelmän oikeusperusta on vanhentunut, joten se voidaan kumota.

26.

Liikenne

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2888/2000 Sveitsin alueella liikkuville raskaille tavarankuljetusajoneuvoille myönnettävien lupien jakamisesta

Tätä lupia koskevaa asetusta, jossa määritellään Sveitsin yhteisölle myöntämien, vuosia 2001–2004 koskevien kiintiöiden jakautuminen EU:n jäsenvaltioiden kesken, ei enää sovelleta. Tavaraliikenteen markkinoille pääsyä säädellään nyt EU:n ja Sveitsin välisellä sopimuksella.

27.

Liikenne

Komission asetus (EY) N:o 103/2007 asetuksen (EY) N:o 1592/2002 53 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden jatkamisesta

Siirtymäkautta jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2007 asti, joten asetus on vanhentunut.

28.

Verotus

Komission asetus (EY) N:o 2579/98, annettu 30 päivänä marraskuuta 1998, sellaisten tekstiilituotteiden luettelon vahvistamisesta, joiden osalta ei vaadita alkuperäselvitystä luovutettaessa niitä vapaaseen liikkeeseen yhteisössä

Tämä komission asetus on vuonna 2011 kumotun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98 täytäntöönpanoasetus.

Top

Strasbourg 27.10.2015

COM(2015) 610 final

LIITE

asiakirjaan

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE


Komission työohjelma 2016

Uudet haasteet - uudet keinot


Liite VI Lainsäädäntö, jonka soveltaminen alkaa vuonna 2016

Lisätietoja delegoidusta säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä, joiden soveltaminen alkaa vuonna 2016, on osoitteessa http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fi.htm.

Ensimmäisen soveltamispäivän perässä oleva asteriski (*) tarkoittaa sitä, että säädöksen muihin osiin saatetaan soveltaa mainitun päivämäärän lisäksi myös muita päivämääriä.

Nro

Otsikko

Toimintalohko

Ensimmäinen soveltamispäivä

1.

Neuvoston direktiivi 2014/48/EU, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta

Verotus

1. tammikuuta 2016

2.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Rahoituspalvelut

1. tammikuuta 2016*

3.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/61/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi

Digitaalitalous ja yhteiskunta

1. tammikuuta 2016

4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta

Rahoitusvakaus

1. tammikuuta 2016*

5.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

1. tammikuuta 2016*

6.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

Sisämarkkinat

1. tammikuuta 2016*

7.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

Sisämarkkinat

1. tammikuuta 2016*

8.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

Rahoituspalvelut

1. tammikuuta 2016*

9.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 660/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, jätteiden siirrosta annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta

Ympäristö

1. tammikuuta 2016*

10.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

Toimielimet

1. tammikuuta 2016*

11.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

4. tammikuuta 2016*

12.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus)

Kuluttajat

9. tammikuuta 2016*

13.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta

Sisämarkkinat

18. tammikuuta 2016

14.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta

Sisämarkkinat

18. tammikuuta 2016

15.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/64/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvien atk-pohjaisten tietokantojen osalta

Elintarviketurvallisuus

18. tammikuuta 2016

16.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/254, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa annetun neuvoston direktiivin 93/5/ETY kumoamisesta

Elintarviketurvallisuus

29. helmikuuta 2016

17.

Neuvoston päätös (EU) 2015/137, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) varapääjohtajan sekä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien kahden puheenjohtajan nimittämisestä uudeksi toimikaudeksi

Sisämarkkinat

1. maaliskuuta 2016*

18.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta

Liikenne

2. maaliskuuta 2016*

19.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/91/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta

Rahoituspalvelut

18. maaliskuuta 2016

20.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta

Rahoituspalvelut

21. maaliskuuta 2016

21.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla

Digitaalitalous ja yhteiskunta

10. huhtikuuta 2016

22.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä

Sisämarkkinat

18. huhtikuuta 2016

23.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Sisämarkkinat

18. huhtikuuta 2016

24.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta

Sisämarkkinat

18. huhtikuuta 2016

25.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Sisämarkkinat

19. huhtikuuta 2016

26.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)

Sisämarkkinat

20. huhtikuuta 2016

27.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Sisämarkkinat

20. huhtikuuta 2016

28.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)

Sisämarkkinat

20. huhtikuuta 2016

29.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Sisämarkkinat

20. huhtikuuta 2016

30.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)

Sisämarkkinat

20. huhtikuuta 2016

31.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)

Sisämarkkinat

20. huhtikuuta 2016

32.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Sisämarkkinat

20. huhtikuuta 2016

33.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista

Verotus

1. toukokuuta 2016*

34.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta

Terveys

20. toukokuuta 2016

35.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä

Työllisyys

21. toukokuuta 2016

36.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta

Petostentorjunta

23. toukokuuta 2016

37.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/751, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista

Rahoituspalvelut

9. kesäkuuta 2016*

38.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta

Sisämarkkinat

13. kesäkuuta 2016

39.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 598/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä sekä direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta

Ympäristö

13. kesäkuuta 2016

40.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/56/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta

Sisämarkkinat

17. kesäkuuta 2016

41.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

Sisämarkkinat

17. kesäkuuta 2016*

42.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta

Työllisyys

18. kesäkuuta 2016

43.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä

Oikeus

26. kesäkuuta 2016*

44.

Neuvoston direktiivi 2013/64/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivien 91/271/ETY ja 1999/74/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2006/7/EY, 2006/25/EY ja 2011/24/EU muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema Euroopan unioniin nähden muuttuu

Aluepolitiikka

30. kesäkuuta 2016*

45.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta

Työllisyys

1. heinäkuuta 2016

46.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 540/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta

Sisämarkkinat

1. heinäkuuta 2016*

47.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta

Sisämarkkinat

1. heinäkuuta 2016*

48.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/57/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi)

Sisämarkkinat

3. heinäkuuta 2016

49.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta

Rahoituspalvelut

3. heinäkuuta 2016

50.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta

Sisämarkkinat

3. heinäkuuta 2016*

51.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 655/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Oikeus

18. heinäkuuta 2016 (ainoastaan 50 artikla, asetuksen muiden osien osalta 18. tammikuuta 2016)

52.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Sisämarkkinat

19. heinäkuuta 2016*

53.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta

Elintarviketurvallisuus

20. heinäkuuta 2016*

54.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, merten aluesuunnittelun puitteista

Meriasiat

18. syyskuuta 2016

55.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta

Liikenne

18. syyskuuta 2016

56.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä

Rahoituspalvelut

18. syyskuuta 2016

57.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/36/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten

Sisäasiat

30. syyskuuta 2016

58.

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1763, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

Ulkoasiat

3. lokakuuta 2016

59.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa

Oikeus

4. lokakuuta 2016

60.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta

Energia

18. marraskuuta 2016

61.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/720, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta

Ympäristö

27. marraskuuta 2016

62.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin

Oikeus

27. marraskuuta 2016

63.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä

Sisäasiat

29. marraskuuta 2016

64.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta

Sisämarkkinat

6. joulukuuta 2016

65.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta

Kuluttajat

13. joulukuuta 2016*

66.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/104/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin

Kilpailu

27. joulukuuta 2016

67.

Neuvoston direktiivi 2014/112/EU, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä Euroopan sisävesiliikenneliiton (EBU), Euroopan laivurijärjestön (ESO) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välillä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta

Työllisyys

31. joulukuuta 2016

68.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista

Rahoituspalvelut

31. joulukuuta 2016*

Top