Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0893

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/893, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, toimenpiteistä Anoplophora glabripennis (Motschulsky) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3772)

C/2015/3772

OJ L 146, 11.6.2015, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/893/oj

11.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 146/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/893,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015,

toimenpiteistä Anoplophora glabripennis (Motschulsky) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3772)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky), jäljempänä ’mainittu organismi’, on direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jakson a kohdan 4.1 alakohdassa mainittu haitallinen organismi, jota ei tiedetä esiintyvän unionissa.

(2)

Komission päätöksen 2005/829/EY (2) hyväksymisen jälkeen Itävalta, Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat ja Yhdistyneet kuningaskunnat ovat ilmoittaneet lisääntyneistä mainitun organismin esiintymisistä ja sitä koskevista havainnoista. Sen vuoksi on asianmukaista toteuttaa toimenpiteitä mainitun organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi.

(3)

Mainitun organismin ja Anoplophora chinensis (Forster) -organismin välillä on yhtäläisyyksiä, joten on asianmukaista toteuttaa samankaltaisia toimenpiteitä kuin ne, joista säädetään komission täytäntöönpanopäätöksessä 2012/138/EU (3), paitsi milloin mainitun organismin biologia edellyttää toisenlaista lähestymistapaa. Koska mainittu organismi todennäköisesti saastuttaa kasvien sellaisia osia, joista saadaan puutavaraa, olisi säädettävä puutavaraa ja puista pakkausmateriaalia koskevista vaatimuksista.

(4)

Nykyisin käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella voidaan täsmentää kasvit, jotka voivat toimia mainitun organismin isäntäkasveina. Siksi on selkeyden vuoksi asianmukaista täsmentää isäntäkasvit, jotka kuuluvat tämän päätöksen soveltamisalaan.

(5)

Selkeyden vuoksi on myös asianmukaista määrittää olosuhteet, joiden vallitessa jäsenvaltiot voivat päättää olla kaatamatta saastuneiden kasvien läheisyydessä kasvavia mainittuja kasveja.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’mainituilla kasveilla’ seuraaviin sukuihin kuuluvia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, joiden varren halkaisija on paksuimmalta kohdaltaan yli 1 cm, siemeniä lukuun ottamatta: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. ja Ulmus spp.;

b)

’mainitulla puutavaralla’ puutavaraa, joka on kokonaan tai osittain saatu mainituista kasveista ja joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i)

se on direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua muuta puutavaraa kuin puista pakkausmateriaalia, mukaan luettuna puu, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa, ja

ii)

se sisältyy johonkin seuraavista kuvauksista, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (4), sellaisena kuin se oli 1 päivänä tammikuuta 2015, liitteessä I olevassa 2 osassa:

CN-koodi

Kuvaus

4401 10 00

Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

ex 4401 39 80

Muu puujäte, ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

4403 10 00

Raakapuu, maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 92

Raakapuu, pyökkiä (Fagus spp.), myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 99

Raakapuu, lehtipuuta (muuta kuin pyökkiä (Fagus spp.), poppelia (Populus spp.) tai koivua (Betula spp.)), myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 99 10

Raakapuu, poppelia (Populus spp.), myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 99 51

Sahatukit, koivua (Betula spp.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 99 59

Raakapuu, koivua (Betula spp.), myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, lukuun ottamatta sahatukkeja

ex 4404 20 00

Lehtipuuta olevat halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

4407 92 00

Puu, pyökkiä (Fagus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 93

Puu, vaahteraa (Fagus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 95

Puu, saarnea (Fraxinus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 99

Puu, lehtipuuta (muuta kuin pyökkä (Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), saarnea (Fraxinus spp.) tai poppelia (Populus spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 99 91

Puu, poppelia (Populus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

9406 00 20

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta

c)

’mainitulla puisella pakkausmateriaalilla’ pakkausmateriaalia, joka on kokonaan tai osittain saatu mainituista kasveista;

d)

’tuotantopaikalla’ tuotantopaikkaa siten kuin se määritellään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevassa kansainvälisessä standardissa (ISPM) nro 5 (5);

e)

’mainitulla organismilla’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) -organismia;

f)

’isäntäkasvilla’ liitteessä I lueteltuihin sukuihin kuuluvia kasveja.

2 artikla

Mainittujen kasvien tuonti

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

kasvit ovat liitteessä II olevan 1 jakson A osan 1 kohdassa vahvistettujen erityisten tuontivaatimusten mukaisia;

b)

vastuussa oleva virallinen elin tarkastaa unioniin tuonnin yhteydessä liitteessä II olevan 1 jakson A osan 2 kohdan mukaisesti, esiintyykö kasveissa mainittua organismia, eikä merkkejä kyseisestä organismista havaita.

3 artikla

Mainitun puutavaran tuonti

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevaa mainittua puutavaraa saa tuoda unioniin vain, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a)

puutavara on liitteessä II olevan 1 jakson B osan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen erityisten tuontivaatimusten mukaista;

b)

vastuussa oleva virallinen elin tarkastaa unioniin tuonnin yhteydessä liitteessä II olevan 1 jakson B osan 3 kohdan mukaisesti, esiintyykö puutavarassa mainittua organismia, eikä merkkejä kyseisestä organismista havaita.

4 artikla

Mainittujen kasvien siirtäminen unionissa

Mainittuja kasveja, jotka ovat peräisin 7 artiklan mukaisesti määritetyiltä rajatuilta alueilta, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä II olevan 2 jakson A osan 1 kohdassa asetetut edellytykset.

Mainittuja kasveja, joita ei ole kasvatettu rajatuilla alueilla mutta jotka on tuotu tällaisille alueille, saa siirtää unionissa vain, jos ne täyttävät liitteessä II olevan 2 jakson A osan 2 kohdassa asetetut edellytykset.

Mainittuja kasveja, jotka on tuotu 2 artiklan mukaisesti kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät liitteessä II olevan 2 jakson A osan 3 kohdassa asetetut edellytykset.

5 artikla

Mainitun puutavaran ja mainitun puisen pakkausmateriaalin siirtäminen unionissa

Mainittua puutavaraa, joka on peräisin 7 artiklan mukaisesti määritetyiltä rajatuilta alueilta, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos se täyttää liitteessä II olevan 2 jakson B osan 1, 2 ja 3 kohdassa asetetut edellytykset.

Mainittua puutavaraa, jossa on jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka ei ole peräisin rajatulta alueelta, mutta joka on tuotu tällaiselle alueelle, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos se täyttää liitteessä II olevan 2 jakson B osan 1 ja 3 kohdassa asetetut edellytykset.

Mainittua puista pakkausmateriaalia, joka on peräisin 7 artiklan mukaisesti määritetyiltä rajatuilta alueilta, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos se täyttää liitteessä II olevan 2 jakson C osassa vahvistetut edellytykset.

6 artikla

Mainittua organismia koskevat tutkimukset

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittain alueellaan virallisia tutkimuksia mainitun organismin esiintymisen varalta ja saadakseen näyttöä organismin aiheuttamasta isäntäkasvien saastumisesta alueellaan.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava tutkimusten tulokset tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain 30 päivään huhtikuuta mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

7 artikla

Rajatut alueet

1.   Kun 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset vahvistavat mainitun organismin esiintymisen alueella tai kyseisen organismin esiintymisestä on näyttöä muulla tavoin, kyseisen jäsenvaltion on liitteessä III olevan 1 jakson mukaisesti määritettävä viipymättä rajattu alue, joka muodostuu saastuneesta vyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä.

2.   Jäsenvaltioiden ei tarvitse määrittää 1 kohdassa tarkoitettuja rajattuja alueita, jos liitteessä III olevan 2 jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät. Tällöin jäsenvaltioiden on toteutettava kyseisen jakson 2 kohdassa vahvistetut toimenpiteet.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä rajatuilla alueilla liitteessä III olevan 3 jakson mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on asetettava määräaika 2 ja 3 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten.

8 artikla

Toimenpiteistä raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava joka vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä komissiolle ja muille jäsenvaltioille raportti, johon sisältyy ajan tasalla oleva luettelo kaikista 7 artiklan mukaisesti määritetyistä rajatuista alueista sekä tiedot niiden kuvauksesta ja sijainnista, mukaan luettuna kartta, josta rajat näkyvät, sekä tiedot toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa.

2.   Tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät olla määrittämättä rajattua aluetta 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, raporttiin on sisällytettävä päätöksen perusteena olevat tiedot ja syyt.

3.   Jos jäsenvaltio päättää liitteessä III olevan 3 jakson 2 kohdan mukaisesti hävittämistoimenpiteiden sijaan soveltaa leviämisen rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, sen on ilmoitettava tästä päätöksestä ja sen perusteista viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

9 artikla

Vaatimusten noudattaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen noudattamiseksi ja tarvittaessa mukautettava mainitun organismin kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Jäsenvaltioiden on välittömästi tiedotettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission päätös 2005/829/EY, tehty 24 päivänä marraskuuta 2005, päätösten 1999/355/EY ja 2001/219/EY kumoamisesta (EUVL L 311, 26.11.2005, s. 39).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/138/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (EUVL L 64, 3.3.2012, s. 38).

(4)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, 2013.


LIITE I

PÄÄTÖKSEN 1 ARTIKLAN f ALAKOHDASSA TARKOITETUT ISÄNTÄKASVIT

 

Acer spp.

 

Aesculus spp.

 

Albizia spp.

 

Alnus spp.

 

Betula spp.

 

Buddleja spp.

 

Carpinus spp.

 

Celtis spp.

 

Cercidiphyllum spp.

 

Corylus spp.

 

Elaeagnus spp.

 

Fagus spp.

 

Fraxinus spp.

 

Hibiscus spp.

 

Koelreuteria spp.

 

Malus spp.

 

Melia spp.

 

Morus spp.

 

Platanus spp.

 

Populus spp.

 

Prunus spp.

 

Pyrus spp.

 

Quercus rubra

 

Robinia spp.

 

Salix spp.

 

Sophora spp.

 

Sorbus spp.

 

Tilia spp.

 

Ulmus spp.


LIITE II

1.   TUONTIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

A.   Mainitut kasvit

1)

Sellaisista kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevien mainittujen kasvien mukana on oltava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”Lisäilmoitus” todetaan,

a)

että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma ja joka sijaitsee kyseisen elimen asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistamalla kasvintuhoojista vapaalla alueella. Kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojasta vapaan alueen nimi; tai

b)

että kasvit on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tai kahta vuotta nuorempien kasvien tapauksessa koko niiden eliniän kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti mainitusta organismista vapaaksi vahvistetussa tuotantopaikassa,

i)

joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma ja

ii)

jossa on vuosittain tehty vähintään kaksi huolellista virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina mainitun organismin merkkien varalta, eikä mainitusta organismista ole havaittu mitään merkkejä, ja

iii)

jossa kasvit on kasvatettu sellaisessa paikassa,

joka on fyysisesti täysin suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä ja jonka ympärillä on vähintään kahden kilometrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla tehdään vuosittain asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia mainitun organismin esiintymisen tai merkkien varalta. Jos mainittua organismia tai merkkejä siitä havaitaan, toteutetaan välittömästi hävittämistoimenpiteitä puskurivyöhykkeen kasvintuhoojista vapaan aseman palauttamiseksi; ja

iv)

jossa kasvilähetyksille on välittömästi ennen vientiä tehty huolellinen virallinen tarkastus mainitun organismin esiintymisen varalta erityisesti kasvien varsissa ja oksissa. Tarkastukseen on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto. Kun lähetys sisältää kasveja, jotka ovat peräisin sellaisesta paikasta, joka kasvien tuotannon aikana sijaitsi puskurivyöhykkeellä, jolla oli havaittu mainittua organismia tai merkkejä siitä, lähetyksen sisältämien kasvien destruktiivinen näytteenotto suoritetaan seuraavan taulukon mukaisessa laajuudessa:

Kasvien lukumäärä erässä

Destruktiivisen näytteenoton laajuus (tuhottavien kasvien lukumäärä)

1–4 500

10 % erän koosta

> 4 500

450

tai

c)

että kasvit on kasvatettu perusrungoista, jotka täyttävät b alakohdan vaatimukset, ja vartettu jaloversoilla, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

vartettujen jaloversojen halkaisija on vientihetkellä enintään 1 cm paksuimmasta kohdastaan;

ii)

vartetut kasvit on tarkastettu b alakohdan iv alakohdan mukaisesti.

2)

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tuoduille mainituille kasveille on tehtävä huolellinen virallinen tarkastus komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti vahvistetussa maahantulopaikassa tai määräpaikassa. Käytetyillä tarkastusmenetelmillä on varmistettava, että kaikki merkit mainitusta organismista havaitaan erityisesti kasvien varsissa ja oksissa. Tarkastuksessa on tarvittaessa käytettävä kohdennettua destruktiivista näytteenottoa.

B.   Mainittu puutavara

1)

Sellaisista kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevan mainitun puutavaran, ei kuitenkaan lastuina, hakkeena tai puujätteenä olevan puutavaran, mukana on oltava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”Lisäilmoitus” todetaan,

a)

että puutavara on peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut mainitusta organismista vapaaksi asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojasta vapaan alueen nimi; tai

b)

että puutavara on kuorittu ja että se on lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi.

Jos b kohtaa sovelletaan, se on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen tehdyllä merkinnällä ”HT” voimassa olevan käytännön mukaisesti.

2)

Sellaisista kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevan lastuina, hakkeena tai puujätteenä oleva puutavaran mukana on oltava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”Lisäilmoitus” todetaan,

a)

että puutavara on peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut mainitusta organismista vapaaksi asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojasta vapaan alueen nimi; tai

b)

että puutavara on kuorittu ja että se on lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi tai

c)

että puutavara on prosessoitu paksuudeltaan ja leveydeltään enintään 2,5 cm suuruisiin osiin.

3)

Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tuodulle mainitulle puutavaralle on tehtävä huolellinen virallinen tarkastus direktiivin 2004/103/EY mukaisesti vahvistetussa maahantulopaikassa tai määräpaikassa.

2.   SIIRTOJA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

A.   Mainitut kasvit

1)

Rajatuilta alueilta peräisin olevia (2) mainittuja kasveja saa siirtää unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (3) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos niitä on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen siirtämistä tai kahta vuotta nuorempien kasvien tapauksessa koko niiden eliniän tuotantopaikassa

a)

joka on rekisteröity komission direktiivin 92/90/ETY (4) mukaisesti ja

b)

jossa on vuosittain tehty vähintään kaksi virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohtina mainitun organismin merkkien varalta, eikä mainitusta organismista ole havaittu mitään merkkejä; tarkastukseen on tarpeen mukaan sisällytettävä kasvin varsien ja oksien kohdennettu destruktiivinen näytteenotto ja

c)

jossa kasvit on kasvatettu paikassa,

joka on fyysisesti täysin suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta tai

jossa sovelletaan asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä tai jossa suoritetaan ennen siirtoa kullekin mainittujen kasvien erälle kohdennettu destruktiivinen näytteenotto, jonka laajuus vahvistetaan jäljempänä olevassa taulukossa, ja jossa joka tapauksessa on vuosittain tehty asianmukaisina ajankohtina virallisia tutkimuksia mainitun organismin esiintymisen tai sitä osoittavien merkkien havaitsemiseksi vähintään yhden kilometrin säteellä paikasta, eikä mainittua organismia tai merkkejä siitä havaittu.

Kasvien lukumäärä erässä

Destruktiivisen näytteenoton laajuus (tuhottavien kasvien lukumäärä)

1–4 500

10 % erän koosta

> 4 500

450

Perusrungot, jotka täyttävät tämän alakohdan ensimmäisen alakohdan vaatimukset, voidaan varttaa jaloversoilla, joita ei ole kasvatettu näiden edellytysten mukaisesti mutta joiden halkaisija on enintään 1 cm paksuimmasta kohdastaan.

2)

Mainittuja kasveja, jotka eivät ole peräisin rajatuilta alueilta vaan jotka tuodaan tuotantopaikkaan tällaisille alueille, saa siirtää unionissa sillä edellytyksellä, että kyseinen tuotantopaikka täyttää 1 kohdan c alakohdassa asetetut vaatimukset ja vain jos kasvien mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi.

3)

Mainittuja kasveja, jotka on tuotu kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän 1 jakson A osan mukaisesti, saa siirtää unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi.

B.   Mainittu puutavara

1)

Rajatuilta alueilta peräisin olevaa muuta kuin lastuina, hakkeena tai puujätteenä olevaa mainittua puutavaraa taikka mainittua puutavaraa, jossa on jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa ja joka ei ole peräisin rajatuilta alueilta mutta on tuotu tällaisille alueille, voidaan siirtää unionin alueella vain, jos sen mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi. Kasvipassi voidaan myöntää vain, jos kyseinen puutavara täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

se on kuorittu ja

b)

se on lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen tehdyllä merkinnällä ”HT” voimassa olevan käytännön mukaisesti.

2)

Rajatuilta alueilta peräisin olevaa lastuina, hakkeena tai puujätteenä olevaa mainittua puutavaraa voidaan siirtää unionin alueella vain, jos sen mukana on direktiivin 92/105/ETY mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja jos se täyttää toisen seuraavista edellytyksistä:

a)

se on kuorittu ja lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, tai

b)

se on prosessoitu paksuudeltaan ja leveydeltään enintään 2,5 cm suuruisiin osiin.

3)

Jos 1 ja 2 kohdan tapauksissa rajatulla alueella ei ole käsittely- tai prosessointimahdollisuutta, mainittu puutavara voidaan virallisessa valvonnassa ja sellaisessa suljetussa tilassa, jolla taataan, ettei mainittu organismi voi levitä, siirtää rajatun alueen ulkopuolelle lähimpään sellaiseen paikkaan, jossa kyseinen käsittely tai prosessointi voidaan viipymättä tehdä.

Jätemateriaali, joka syntyy 1 ja 2 kohdan vaatimusten täyttämisen seurauksena, on hävitettävä niin, että mainittu organismi ei voi levitä rajatun alueen ulkopuolelle.

Asiasta vastaavan virallisen elimen on asianmukaisin väliajoin tarkasti seurattava mainitun organismin esiintymistä tarkastamalla isäntäkasveja vähintään yhden kilometrin säteellä kyseisestä käsittely- tai prosessointilaitoksesta.

C.   Mainittu puinen pakkausmateriaali

Rajatuilta alueilta peräisin olevaa mainittua puista pakkausmateriaalia voidaan siirtää unionin alueella vain, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a)

sille on tehty jokin FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (”Regulation of wood packaging material in international trade”) (5) liitteen I mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä ja

b)

siinä on kyseisen kansainvälisen standardin liitteen II mukainen merkintä, josta käy ilmi, että mainitulle puiselle pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty kasvinsuojelukäsittely kyseisen standardin mukaisesti.

Jos rajatulla alueella ei ole käsittely- tai prosessointimahdollisuutta, mainittu puinen pakkausmateriaali voidaan virallisessa valvonnassa ja sellaisessa suljetussa tilassa, jolla taataan, ettei mainittu organismi voi levitä, siirtää lähimpään sellaiseen käsittelylaitokseen rajatun alueen ulkopuolelle, jossa a ja b alakohdan mukainen käsittely ja merkintä voidaan tehdä viipymättä.

Jätemateriaali, joka syntyy tämän kohdan vaatimusten täyttämisen seurauksena, on hävitettävä niin, että mainittu organismi ei voi levitä rajatun alueen ulkopuolelle.

Asiasta vastaavan virallisen elimen on asianmukaisin väliajoin tarkasti seurattava mainitun organismin esiintymistä tarkastamalla isäntäkasveja vähintään yhden kilometrin säteellä kyseisestä käsittelylaitoksesta.


(1)  Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16).

(2)  ”Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5” ja ”Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No. 12”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, 2013.

(3)  Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22).

(4)  Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38).

(5)  ”Regulation of wood packaging material in international trade – Reference Standard ISPM No 15”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, 2009.


LIITE III

RAJATTUJEN ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA NIITÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET 7 ARTIKLAN MUKAISESTI

1.   RAJATTUJEN ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN

1)

Rajatut alueet muodostuvat seuraavista vyöhykkeistä:

a)

saastunut vyöhyke, jolla mainitun organismin esiintyminen on varmistettu ja johon sisältyvät kaikki kasvit, joissa on mainitun organismin aiheuttamia oireita, ja

b)

puskurivyöhyke, joka ulottuu vähintään kahden kilometrin säteellä saastuneen vyöhykkeen rajaa edemmäs.

2)

Vyöhykkeiden tarkat rajat määritetään käyttäen perustana vankkoja tieteellisiä periaatteita, mainitun organismin biologiaa, saastumistasoa, isäntäkasvien esiintymistä kyseisellä alueella sekä mainitun organismin esiintymistä koskevaa näyttöä. Tapauksissa, joissa asiasta vastaava virallinen elin katsoo, että mainitun organismin hävittäminen on mahdollista, kun otetaan huomioon organismin esiintymisen olosuhteet, erityiset tutkimustulokset tai hävittämistoimenpiteiden välitön soveltaminen, puskurivyöhykkeen sädettä voidaan lyhentää niin, että se ulottuu vähintään yhden kilometrin saastuneen vyöhykkeen rajaa edemmäs. Tapauksissa, joissa mainitun organismin hävittäminen ei enää ole mahdollista, sädettä ei voida lyhentää alle kahden kilometrin.

3)

Jos mainitun organismin esiintyminen saastuneen vyöhykkeen ulkopuolella varmistuu, saastuneen vyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen rajoja tarkastellaan uudelleen ja muutetaan vastaavasti.

4)

Jos rajatulla alueella ei ole 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten ja liitteessä III olevan 3 jakson 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun seurannan perusteella havaittu mainittua organismia kaudella, johon sisältyy vähintään yksi elinkaari ja yksi lisävuosi mutta joka missään tapauksessa ei ole lyhyempi kuin neljä perättäistä vuotta, alueen rajaus voidaan poistaa. Elinkaaren täsmällinen pituus määräytyy kyseiseltä alueelta tai samanlaiselta ilmastovyöhykkeeltä saatavilla olevan näytön perusteella.

5)

Alueen rajaus voidaan poistaa myös tapauksissa, joissa tarkemman tutkimuksen jälkeen havaitaan, että 2 jakson 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät.

2.   EDELLYTYKSET, JOIDEN VALLITESSA RAJATTUA ALUETTA EI TARVITSE MÄÄRITTÄÄ

1)

Päätöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden ei tarvitse määrittää 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä rajattua aluetta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

on näyttöä siitä, että joko mainittu organismi on tullut alueelle kasveissa tai puutavarassa, joista se havaittiin, ja vaikuttaa siltä, että kasvit tai puutavara olivat saastuneet ennen niiden tuomista kyseiselle alueelle, tai kyseessä on yksittäinen havainto, joka saattaa liittyä suoraan mainittuun kasviin tai puutavaraan eikä sen odoteta johtavan organismin pysyvään asettumiseen alueelle; ja

b)

on varmistettu, että mainittu organismi ei ole asettunut pysyvästi alueelle ja että mainitun organismin leviäminen ja lisääntyminen ei ole mahdollista sen biologian vuoksi ja ottaen huomioon erityistutkimuksen tulokset sekä hävittämistoimenpiteet, joihin voi kuulua mainittujen kasvien ennalta ehkäisevä kaataminen ja hävittäminen sen jälkeen kun ne on tutkittu.

2)

Jos 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, jäsenvaltioiden ei tarvitse määrittää rajattuja alueita, kunhan ne toteuttavat seuraavat toimenpiteet:

a)

välittömät toimenpiteet, joilla varmistetaan mainitun organismin nopea hävittäminen ja poistetaan mahdollisuus sen leviämiseen;

b)

mainitun organismin seuranta ainakin yhden elinkaaren ja yhden lisävuoden ajan, mukaan luettuna seuranta ainakin neljänä perättäisenä vuotena, vähintään yhden kilometrin säteellä saastuneista kasveista tai puutavarasta taikka paikasta, jossa mainittua organismia havaittiin; seurannan on oltava säännöllistä ja tiivistä vähintään ensimmäisen vuoden ajan;

c)

kaiken saastuneen kasvi- tai puumateriaalin hävittäminen;

d)

saastumisen alkuperän jäljittäminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden kasvi- tai puutavaraerien jäljittäminen, jotka liittyvät kyseiseen saastumistapaukseen, ja niiden tutkiminen saastumista osoittavien merkkien varalta; tarkastukseen on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto;

e)

toimet yleisen tietoisuuden lisäämiseksi organismin aiheuttamasta uhkasta;

f)

mahdolliset muut toimenpiteet, joilla voidaan edistää mainitun organismin hävittämistä, kun otetaan huomioon ISPM nro 9 (1) ja sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa ISPM nro 14:ssa (2) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Edellä a–f alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä 8 artiklassa tarkoitetun raportin muodossa.

3.   RAJATUILLA ALUEILLA TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

1)

Jäsenvaltioiden on toteutettava rajatuilla alueilla seuraavat toimenpiteet mainitun organismin hävittämiseksi:

a)

saastuneiden kasvien ja kasvien, joilla on mainitun organismin aiheuttamia oireita, välitön kaataminen ja niiden juurten täydellinen poistaminen, jos saastuneen kasvin juurenniskan alapuolella havaitaan toukkakäytäviä; tapauksissa, joissa saastuneita kasveja havaitaan mainitun organismin lentokauden ulkopuolella, kaataminen ja poistaminen on tehtävä ennen seuraavan lentokauden alkua;

b)

kaikkien mainittujen kasvien kaataminen 100 metrin säteellä saastuneesta kasvista ja näiden mainittujen kasvien tutkiminen saastumista osoittavien merkkien varalta; poikkeustapauksissa, joissa asiasta vastaava virallinen elin päättää, että kaataminen ei ole aiheellista kasvien erityisen yhteiskunnallisen, kulttuurisen tai ympäristöön liittyvän arvon vuoksi, suoritetaan kaikkien näiden kaatamatta jätettyjen mainittujen kasvien yksilöllinen, säännöllinen ja tarkka tutkiminen saastumista osoittavien merkkien varalta kyseisellä säteellä ja sovelletaan vastaavia toimenpiteitä, joilla estetään mainitun organismin mahdollinen leviäminen näistä kasveista; päätöksen syyt ja toimenpiteen kuvaus on ilmoitettava komissiolle 8 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

c)

a ja b alakohdan mukaisesti kaadettujen kasvien sekä tarvittaessa niiden juurten poistaminen, tutkiminen ja hävittäminen; kaikkien tarvittavien varotoimien toteuttaminen, jotta vältetään mainitun organismin leviäminen kaatamisen aikana ja sen jälkeen;

d)

toimet, joilla estetään mahdollisesti saastuneen materiaalin siirtyminen rajatun alueen ulkopuolelle;

e)

saastumisen alkuperän jäljittäminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden kasvi- ja puutavaran jäljittäminen, jotka liittyvät kyseiseen saastumistapaukseen, ja niiden tutkiminen saastumista osoittavien merkkien varalta; tarkastukseen on sisällyttävä kohdennettu destruktiivinen näytteenotto;

f)

tarpeen mukaan mainittujen kasvien korvaaminen muilla kasveilla;

g)

kielto istuttaa uusia mainittuja kasveja avomaalle liitteessä III olevan 3 jakson 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla alueella, lukuun ottamatta liitteessä II olevassa 2 jaksossa tarkoitettuja tuotantopaikkoja;

h)

mainitun organismin esiintymisen tarkka seuranta isäntäkasveissa erityisesti puskurivyöhykkeellä niin, että vähintään kerran vuodessa tehdään tarkastus menetelmällä, jolla voidaan havaita saastuminen latvusten korkeudella. Asiasta vastaavan virallisen elimen on tarvittaessa suoritettava kohdennettu destruktiivinen näytteenotto. Näytteiden määrä ilmoitetaan 8 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

i)

toimet, joilla lisätään yleistä tietoisuutta organismin aiheuttamasta uhkasta, ja toimenpiteet organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen torjumiseksi, mukaan luettuna edellytykset, jotka koskevat mainittujen kasvien siirtoa 7 artiklan mukaisesti määritetyltä rajatulta alueelta;

j)

tarvittaessa erityiset toimenpiteet sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän hävittämistä, etenkin toimenpiteet, jotka liittyvät kaikkien saastuneiden tai saastuneiksi epäiltyjen kasvien saavutettavuuteen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista, julkisesta tai yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta;

k)

mahdolliset muut toimenpiteet, joilla voidaan edistää mainitun organismin hävittämistä, kun otetaan huomioon ISPM nro 9 ja sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa ISPM nro 14:ssä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Edellä a–k alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä 8 artiklassa tarkoitetun raportin muodossa.

2)

Kun 6 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset useammalta kuin neljältä perättäiseltä vuodelta ovat vahvistaneet mainitun organismin esiintymisen jollakin alueella ja jos on näyttöä, että mainittua organismia ei voida enää hävittää, jäsenvaltiot voivat päättää toteuttaa vain toimenpiteitä, joilla estetään mainitun organismin leviäminen kyseisellä alueella. Näihin toimenpiteisiin on kuuluttava vähintään seuraavat:

a)

saastuneiden kasvien ja kasvien, joilla on mainitun organismin aiheuttamia oireita, kaataminen ja niiden juurten täydellinen poistaminen, jos saastuneen kasvin juurenniskan alapuolella havaitaan toukkakäytäviä; kaataminen on aloitettava välittömästi, mutta tapauksissa, joissa saastuneita kasveja havaitaan mainitun organismin lentokauden ulkopuolella, kaataminen ja poistaminen on tehtävä ennen seuraavan lentokauden alkua;

b)

kaadettujen kasvien ja tarvittaessa niiden juurien poistaminen, tutkiminen ja hävittäminen; kaikkien tarvittavien varotoimien toteuttaminen, jotta vältetään mainitun organismin leviäminen kaatamisen jälkeen;

c)

toimet, joilla estetään mahdollisesti saastuneen materiaalin siirtyminen rajatun alueen ulkopuolelle;

d)

tarpeen mukaan mainittujen kasvien korvaaminen muilla kasveilla;

e)

kielto istuttaa uusia mainittuja kasveja avomaalle liitteessä III olevan 1 jakson 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla saastuneella alueella, lukuun ottamatta liitteessä II olevassa 2 jaksossa tarkoitettuja tuotantopaikkoja;

f)

mainitun organismin esiintymisen tarkka seuranta isäntäkasveissa erityisesti puskurivyöhykkeellä niin, että vähintään kerran vuodessa tehdään tarkastus menetelmällä, jolla voidaan havaita saastuminen latvusten korkeudella. Asiasta vastaavan virallisen elimen on tarvittaessa suoritettava kohdennettu destruktiivinen näytteenotto. Näytteiden määrä ilmoitetaan 8 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

g)

toimet, joilla lisätään yleistä tietoisuutta mainitun organismin aiheuttamasta uhkasta, ja toimenpiteet organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen torjumiseksi, mukaan luettuna edellytykset, jotka koskevat mainittujen kasvien siirtoa 7 artiklan mukaisesti määritetyltä rajatulta alueelta;

h)

tarvittaessa erityiset toimenpiteet sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän leviämisen estämistä, etenkin toimenpiteet, jotka liittyvät kaikkien saastuneiden tai saastuneiksi epäiltyjen kasvien saavutettavuuteen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista, julkisesta tai yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta;

i)

muut toimenpiteet, jotka voivat edistää mainitun organismin leviämisen estämistä.

Edellä a–i alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on esitettävä 8 artiklassa tarkoitetun raportin muodossa.


(1)  ”Guidelines for pest eradication programmes – Reference Standard ISPM No. 9”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, 1998.

(2)  ”The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management – Reference Standard ISPM No. 14”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, 2002.


Top