EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0806

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/806, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevan EU:n luotettavuusmerkin muotoon sovellettavista eritelmistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2015/3364

EUVL L 128, 23.5.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/806/oj

23.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/806,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2015,

hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevan EU:n luotettavuusmerkin muotoon sovellettavista eritelmistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädetään, että hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevaa luotettavuusmerkkiä voivat käyttää hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat, jotta voidaan lisätä luotettavuutta ja käyttömukavuutta käyttäjille. Tällaisella luotettavuusmerkillä erotetaan hyväksytyt luottamuspalvelut selkeästi muista luottamuspalveluista, mikä edistää markkinoiden avoimuutta. Tämä lisää verkkopalvelujen luotettavuutta ja niiden käytön mukavuutta, jotka ovat käyttäjien kannalta olennaisia tekijöitä, jotta nämä voivat täysimääräisesti hyötyä sähköisistä palveluista ja tietoisesti luottaa niihin.

(2)

Komissio järjesti kaikkien jäsenvaltioiden taide- ja muotoilualan opiskelijoille suunnatun kilpailun saadakseen ehdotuksia uudeksi tunnukseksi. Asiantuntijaraati valitsi kolme parasta ehdotusta soveltaen arviointiperusteita, jotka määritellään ”e-Mark U Trust” -kilpailun teknisissä ja suunnittelua koskevissa eritelmissä. Ehdotuksista järjestettiin kuuleminen internetissä 14 päivän lokakuuta ja 14 päivän marraskuuta 2014 välisenä aikana. Ehdotettu tunnus, joka sai eniten ääniä verkkosivustolla kyseisenä aikana käyneiltä ja jonka lopullinen raati on hyväksynyt, olisi nyt vahvistettava uudeksi hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevaksi EU:n luotettavuusmerkiksi.

(3)

Sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja terveen kilpailun varmistamiseksi sekä kuluttajien etujen suojelemiseksi ja jotta tunnusta voitaisiin käyttää heti kun sitä aletaan EU:n lainsäädännön mukaisesti soveltaa, uusi hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskeva EU:n luotettavuusmerkki rekisteröitiin Yhdistyneen kuningaskunnan patenttivirastossa (United Kingdom Intellectual Property Office) yhteismerkkinä eli se on voimassa, käytettävissä ja suojattu. Tunnus rekisteröidään myös unionin ja kansainvälisiin rekistereihin.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 910/2014 48 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevan EU:n luotettavuusmerkin muoto esitetään liitteissä I ja II, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan säännösten soveltamista.

2 artikla

1.   Hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevan EU:n luotettavuusmerkin viitevärit ovat Pantone nro 654 ja nro 116; tai sininen (100 % syaani + 78 % magenta + 25 % keltainen + 9 % musta) ja keltainen (19 % magenta + 95 % keltainen), kun käytetään neliväripainatusta; RGB-värejä käytettäessä viitevärit ovat sininen, (43 punainen + 67 vihreä + 117 sininen) ja keltainen (243 punainen + 202 vihreä + 18 sininen).

2.   Hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevaa EU:n luotettavuusmerkkiä saa käyttää ainoastaan mustavalkoisena sellaisena kuin se esitetään liitteessä II, jos värien käyttö ei käytännöllisistä syistä ole mahdollista.

3.   Jos hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevaa EU:n luotettavuusmerkkiä käytetään tummalla pohjalla, se voidaan esittää negatiivina käyttäen samaa taustaväriä siten kuin esitetään liitteissä I ja II.

4.   Jos hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevaa EU:n luotettavuusmerkkiä käytetään värillisellä pohjalla, joka vaikeuttaa tunnuksen havaitsemista, hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevan EU:n luotettavuusmerkin ympärillä voidaan käyttää ääriviivoja, jotta tunnus erottuisi paremmin pohjaväristä.

3 artikla

Hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevan EU:n luotettavuusmerkin vähimmäiskoon on taattava merkin ulkoasun ja keskeisten ominaisuuksien säilyminen, mutta sen koon on oltava vähintään 64 × 85 pikseliä resoluutiolla 150 dpi.

4 artikla

Hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevaa EU:n luotettavuusmerkkiä on käytettävä tavalla, josta käyvät selvästi ilmi hyväksytyt luottamuspalvelut, joihin luotettavuusmerkki liittyy. EU:n luotettavuusmerkkiin voi liittää graafisia tai tekstielementtejä, joista käyvät selvästi ilmi hyväksytyt luottamuspalvelut, joihin sitä käytetään, sillä edellytyksellä, että nämä elementit eivät muuta hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskevan EU:n luotettavuusmerkin luonnetta eivätkä linkkiä asetuksen (EU) N:o 910/2014 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sovellettaviin luotettuihin luetteloihin.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73.


LIITE I

Hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskeva EU:n luotettavuusmerkki värillisenä

Image

LIITE II

Hyväksyttyjä luottamuspalveluja koskeva EU:n luotettavuusmerkki mustavalkoisena

Image

Top