Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D1104

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1104/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011 , julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä

OJ L 287, 4.11.2011, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 298 - 305

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/1104/oj

4.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1104/2011/EU,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2011,

julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja etenkin sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 (3) liitteessä säädetään, että Galileo-ohjelman erityistavoitteena on varmistaa, että mainitun ohjelman nojalla luodussa järjestelmässä lähetettyjä signaaleja voidaan käyttää sellaisen julkisesti säännellyn palvelun, jäljempänä ’PRS-palvelu’, tarjoamiseen, joka on varattu yksinomaan julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille sellaisia arkaluonteisia sovelluksia varten, jotka edellyttävät käyttöoikeuden tehokasta valvontaa ja erityistä palvelun jatkuvuutta.

(2)

Vaikka asetuksen (EY) N:o 683/2008 asiaankuuluvia säännöksiä sovelletaan myös sen liitteessä lueteltuihin palveluihin, PRS-palvelu mukaan luettuna, tämän päätöksen tarkoituksia varten on asianmukaista toistaa turvamääräysten soveltamista koskevat säännöt ottaen huomioon Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän ja PRS-palvelun väliset yhteydet oikeudellisesta, teknisestä, toiminnallisesta, taloudellisesta ja omistajuuden näkökulmasta katsottuina.

(3)

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat muistuttaneet useaan otteeseen, että Galileo-ohjelman nojalla luotu järjestelmä on siviilivalvonnassa oleva siviilijärjestelmä; siihen sovelletaan siten siviilivaatimuksiin perustuvia siviilistandardeja unionin toimielinten valvonnassa.

(4)

Galileo-ohjelma on unionin satelliittinavigointi-, paikannus- ja ajanmäärityspalvelujen riippumattomuuden kannalta strategisesti merkittävä ohjelma ja vaikuttaa merkittävällä tavalla älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoon.

(5)

PRS-palvelu on Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien palvelujen joukossa sekä suojatuin että arkaluonteisin palvelu, minkä vuoksi se soveltuu palveluihin, joissa vaaditaan vakautta ja täydellistä luotettavuutta. Palveluun osallistujien etujen turvaamisen vuoksi palvelun jatkuvuus on taattava vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos tämän palvelun käyttöä koskevia turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään vaan ulottuvat mahdollisesti myös muihin käyttäjiin. PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi edellyttävät siksi jäsenvaltioiden yhteistä vastuuta unionin ja sen jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta. Tässä yhteydessä PRS-palvelun käyttöoikeus on rajoitettava tiettyihin käyttäjäluokkiin, joita valvotaan järjestelmällisesti.

(6)

Sen takia on määritettävä PRS-palvelun käyttöehdot ja hallinnointisäännöt sekä määritettävä etenkin käyttöoikeuden yleiset periaatteet, eri hallinnointi- ja valvontaelinten tehtävät, vastaanottimen valmistusta ja turvallisuutta koskevat ehdot sekä viennin valvontajärjestelmä.

(7)

PRS-palvelun varsinainen tarkoitus ja ominaisuudet huomioon ottaen yleisperiaatteina tulisi olla, että palvelun käyttö on tiukasti rajoitettua samalla kun jäsenvaltiot, neuvosto, komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto, jäljempänä ’ulkosuhdehallinto’, voivat käyttää palvelua oman harkintansa mukaan rajoittamattomasti ja keskeytyksettä kaikkialla maailmassa. Lisäksi jokaisen jäsenvaltion on pystyttävä itse päättämään yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti PRS-palvelun valtuutetuista käyttäjistä ja sen käyttötarkoituksista, turvallisuuteen liittyvät käyttötarkoitukset mukaan luettuina.

(8)

Eurooppalaisen tekniikan maailmanlaajuisen käytön edistämiseksi eräiden kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen olisi voitava osallistua PRS-palveluun niiden kanssa tehtyjen erillissopimusten nojalla. Viranomaisten käyttöön tarkoitettujen suojattujen satelliittinavigointisovellusten osalta olisi vahvistettava kansainvälisillä sopimuksilla ehdot, joiden mukaan kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää PRS-palvelua, kaikissa tapauksissa ehdottomasti turvallisuusvaatimuksia noudattaen. Tällaisten sopimusten puitteissa olisi voitava sallia PRS-vastaanottimien valmistus sellaisten erityisedellytysten ja -vaatimusten nojalla, jotka vastaavat tasoltaan vähintään jäsenvaltioihin sovellettavia edellytyksiä ja vaatimuksia. Tällaisiin sopimuksiin ei kuitenkaan tulisi sisältyä turvallisuuden kannalta erityisen arkaluonteisia asioita, esimerkiksi turvamoduulien valmistusta.

(9)

Neuvoteltaessa sopimuksista kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa olisi otettava täysimääräisesti huomioon, että on tärkeää kunnioittaa demokratian ja oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta ja perusvapauksia, ilmaisu- ja tiedonvälitysvapautta, ihmisarvoa, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteita sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita ja kansainvälistä oikeutta.

(10)

Euroopan avaruusjärjestön turvamääräysten olisi tarjottava vähintään vastaava suoja kuin se, jonka komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (4) liitteessä säädetyt turvallisuussäännöt ja neuvoston päätös 2011/292/EU (5) takaavat.

(11)

Unionin ja jäsenvaltioiden on kaikin tavoin varmistettava Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän sekä PRS-tekniikan ja -laitteiden turvallisuus ja varmuus, jotta estetään valtuuttamattomia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä ilman lupaa käyttämästä PRS-palvelua varten lähetettyjä signaaleja ja ehkäistään PRS-palvelun vihamielinen käyttö unionia ja jäsenvaltioita vastaan.

(12)

Tästä syystä jäsenvaltioiden on tärkeää määrittää seuraamusjärjestelmä tapauksissa, joissa tämän päätöksen mukaisia velvoitteita ei noudateta, ja valvoa näiden seuraamusten soveltamista. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(13)

Hallinnointi- ja valvontaelinten osalta näyttää siltä, että ratkaisu, jossa PRS-palveluun osallistujat nimeävät PRS-vastuuviranomaisen, joka on toimivaltainen ja velvollinen hallinnoimaan ja valvomaan käyttäjiä, on paras keino taata tehokas PRS-palvelun käytön hallinnointi ja helpottaa turvallisuudesta vastuussa olevien toimijoiden yhteistyötä sekä varmistaa etenkin kansallisten käyttäjien jatkuva valvonta yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Olisi kuitenkin oltava joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voivat organisoida tehtävänsä tehokkaasti.

(14)

Tämän päätöksen täytäntöönpanossa henkilötietoja olisi käsiteltävä noudattaen unionin lainsäädäntöä siten kuin siitä säädetään erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (6) ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (7).

(15)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 683/2008 16 artiklan a kohdan ii alakohdassa tarkoitetun Galileon turvallisuuden valvontakeskuksen, jäljempänä ’Galileon turvallisuuden valvontakeskus’ tai ’GSMC’, tehtäviin olisi kuuluttava käyttöliittymän varmistaminen PRS-palvelun turvallisuudesta vastaavien toimijoiden välille.

(16)

Neuvoston ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan olisi osallistuttava PRS-palvelun hallinnointiin Euroopan unionin turvallisuuteen vaikuttavista eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP (8) soveltamisen myötä. Neuvoston olisi hyväksyttävä kansainväliset sopimukset, joilla kolmas maa tai kansainvälinen järjestö valtuutetaan käyttämään PRS-palvelua.

(17)

Vastaanottimien valmistus ja turvallisuus voidaan turvallisuussyistä uskoa vain jäsenvaltiolle, joka on nimennyt PRS-vastuuviranomaisen, tai yrityksille, jotka ovat sijoittautuneet PRS-vastuuviranomaisen nimenneen jäsenvaltion alueelle. Lisäksi vastaanottimia valmistavalla organisaatiolla on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 912/2010 (9) mukainen GNSS-järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan, jäljempänä ’hyväksyntälautakunta’, lupa ja organisaation on noudatettava hyväksyntälautakunnan päätöksiä. PRS-vastuuviranomaisten tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että kyseistä lupavaatimusta, kyseisiä päätöksiä sekä yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin perustuvia erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.

(18)

Jäsenvaltion, joka ei ole nimennyt PRS-vastuuviranomaista, tulisi joka tapauksessa nimetä yhteyspiste havaittujen PRS-palveluun vaikuttavien haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden käsittelemiseksi. Tämän yhteyspisteen olisi oltava ilmoitusten vastaanottajana toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka osoite, johon komissio voi ottaa yhteyttä mahdollisesti haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden tapauksessa näiden poistamiseksi.

(19)

Vientirajoitusten osalta PRS-palvelun käyttöön sekä sen kehittämiseen ja valmistukseen liittyvien laitteiden, tekniikan ja ohjelmistojen vienti unionin ulkopuolelle tulee rajoittaa siitä riippumatta, mainitaanko kyseisiä laitteita, ohjelmistoja tai tekniikkaa kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (10) liitteessä I, koskemaan ainoastaan sellaisia kolmansia maita, jotka on asianmukaisesti valtuutettu käyttämään PRS-palvelua unionin kanssa tehdyn kansainvälisen sopimuksen nojalla. Kolmatta maata, jonka alueelle on sijoitettu PRS-laitteita sisältävä tukiasema ja joka kuuluu Galileo-ohjelman nojalla luotuun järjestelmään, ei pelkästään tällä perusteella katsota PRS-palveluun osallistujaksi.

(20)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yhteisiä vähimmäisvaatimuksia liitteessä esitetyillä aloilla, ja tarvittaessa liitteen ajantasaistamiseksi ja muuttamiseksi Galileo-ohjelman kehityksen huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21)

Koska unioni ja sen jäsenvaltiot voivat sekä erikseen että yhdessä vaikuttaa Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän turvallisuuteen, on tärkeää, että kussakin jäsenvaltiossa sovelletaan yhdenmukaisesti PRS-palvelun käyttöä sekä PRS-vastaanottimien ja -turvamoduulien valmistusta koskevia yhteisiä sääntöjä. Komissiolle olisi tästä syystä annettava valtuudet hyväksyä yksityiskohtaisia vaatimuksia, suuntaviivoja ja muita toimenpiteitä yhteisten vähimmäisvaatimusten soveltamiseksi. Jotta voidaan varmistaa tämän päätöksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset ehdot, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) mukaisesti.

(22)

Komission jäsenvaltioiden avustuksella tekemät tarkastukset olisi tarvittaessa toteutettava samalla tavalla kuin päätöksen 2011/292/EU liitteessä III olevassa VII osassa edellytetään.

(23)

PRS-palvelun käyttöehdot Galileo-ohjelman nojalla luodussa järjestelmässä ovat PRS-palvelun täytäntöönpanon ennakkoehto. Komission olisi arvioitava, olisiko otettava käyttöön PRS-palvelun hinnoittelujärjestelmä, joka koskisi myös kolmansia maita ja kansainvälisiä järjestöjä, ja raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän arvioinnin tuloksista.

(24)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli niiden käyttöehtojen vahvistamista, joiden mukaan jäsenvaltiot, neuvosto, komissio, ulkosuhdehallinto, unionin erillisvirastot, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää PRS-palvelua, vaan se voidaan toimen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(25)

Heti kun PRS-palvelun ilmoitetaan olevan toiminnassa, olisi otettava käyttöön raportointi- ja uudelleentarkastelujärjestelmä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, joiden mukaan jäsenvaltiot, neuvosto, komissio, ulkosuhdehallinto, unionin erillisvirastot, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää Galileo-ohjelman mukaisesti perustetun maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän tarjoamaa julkisesti säänneltyä palvelua, jäljempänä ’PRS-palvelu’,.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’PRS-palveluun osallistujilla’ jäsenvaltioita, neuvostoa, komissiota, ulkosuhdehallintoa sekä asianmukaisesti valtuutettuja unionin erillisvirastoja, kolmansia maita ja kansainvälisiä järjestöjä;

b)

’PRS-palvelun käyttäjillä’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ovat saaneet PRS-palveluun osallistujalta asianmukaisen luvan pitää hallussaan tai käyttää PRS-vastaanotinta.

3 artikla

PRS-palvelun käytön yleiset periaatteet

1.   Jäsenvaltioilla, neuvostolla, komissiolla ja ulkosuhdehallinnolla on oikeus käyttää PRS-palvelua rajoittamattomasti ja keskeytyksettä kaikkialla maailmassa.

2.   Kukin jäsenvaltio, neuvosto, komissio ja ulkosuhdehallinto päättävät itse, haluavatko ne käyttää PRS-palvelua toimivaltansa puitteissa.

3.   Kukin PRS-palvelua käyttävä jäsenvaltio päättää itsenäisesti, mitkä sen alueella asuvista tai ulkomailla kyseisen jäsenvaltion puolesta virallisissa tehtävissä toimivista luonnollisista henkilöistä ja sen alueelle sijoittautuneista oikeushenkilöistä koostuvat ryhmät on valtuutettu käyttämään PRS-palvelua, sekä PRS-palvelun mahdollisista käyttötarkoituksista 8 artiklan ja liitteen 1 kohdan i ja ii alakohdan mukaisesti. Käyttötarkoitukset voivat liittyä myös turvallisuuteen.

Neuvosto, komissio ja ulkosuhdehallinto päättävät, mitkä niiden henkilöstön ryhmät valtuutetaan käyttämään PRS-palvelua 8 artiklan ja liitteen 1 kohdan i ja ii alakohdan mukaisesti.

4.   Unionin erillisvirastot voivat osallistua PRS-palveluun vain sikäli kuin niiden tehtävien täyttäminen edellyttää tätä ja komission ja kyseisen erillisviraston välillä tehdyssä hallinnollisessa sopimuksessa määritettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5.   Kolmannet maat tai kansainväliset järjestöt voivat osallistua PRS-palveluun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti vain, jos ne liittyvät molempiin seuraaviin unionin ja kyseisen kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä tehtyihin sopimuksiin:

a)

tietoturvallisuutta koskeva sopimus, jossa määritellään turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa ja suojaa koskevat puitteet ja jossa määrätään vähintään jäsenvaltioissa edellytettyä suojaa vastaavasta suojasta;

b)

sopimus, jossa vahvistetaan kyseisen kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön PRS-palvelun käyttöehdot. Tällaiseen sopimukseen voi erityisedellytyksin kuulua PRS-vastaanottimien valmistus turvamoduuleja lukuun ottamatta.

4 artikla

Turvallisuussääntöjen soveltaminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sovelletaan sellaisia kansallisia turvallisuussääntöjä, joilla varmistetaan vähintään vastaava suoja kuin se, josta säädetään päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom liitteessä olevissa turvallisuussäännössä ja päätöksessä 2011/292/EY, ja se, että näitä turvallisuussääntöjä sovelletaan sen PRS-palvelun käyttäjiin ja kaikkiin sen alueella oleskeleviin luonnollisiin henkilöihin ja sen alueelle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, jotka käsittelevät PRS-palveluun liittyviä EU:n turvaluokiteltuja tietoja.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten turvallisuussääntöjen hyväksymisestä.

3.   Jos käy ilmi, että PRS-palveluun liittyviä EU:n turvaluokiteltuja tietoja on luovutettu henkilöille, joilla ei ole valtuuksia saada niitä, kyseistä jäsenvaltiota täysimääräisesti kuultuaan komissio

a)

ilmoittaa turvaluokiteltujen PRS-tietojen alkuperäiset luovuttajat;

b)

arvioi unionin tai jäsenvaltioiden eduille aiheutuneen mahdollisen vahingon;

c)

ilmoittaa asianomaisille viranomaisille tämän arvioinnin tulokset ja antaa suosituksen tilanteen korjaamiseksi, jolloin kyseiset viranomaiset ilmoittavat komissiolle viipymättä toimenpiteistä, joihin ne aikovat ryhtyä tai ovat jo ryhtyneet, mukaan lukien tilanteen toistumisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet ja tällaisten toimenpiteiden tulokset; ja

d)

ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa näistä tuloksista.

5 artikla

PRS-vastuuviranomainen

1.   Seuraavat toimijat nimeävät PRS-vastuuviranomaisen:

a)

kukin PRS-palvelua käyttävä jäsenvaltio ja kukin jäsenvaltio, jonka alueelle jokin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yrityksistä on sijoittautunut: tällöin PRS-vastuuviranomainen perustetaan kyseisen jäsenvaltion alueelle, ja tämä jäsenvaltio ilmoittaa nimeämisestä viipymättä komissiolle;

b)

neuvosto, komissio ja ulkosuhdehallinto, jos ne käyttävät PRS-palvelua. Tällöin asetuksella (EU) N:o 912/2010 perustettu Euroopan GNSS-virasto, jäljempänä ’Euroopan GNSS-virasto’, voidaan nimetä PRS-vastuuviranomaiseksi asianmukaisten järjestelyjen mukaisesti;

c)

unionin erillisvirastot ja kansainväliset järjestöt 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten määräysten mukaisesti; tällöin Euroopan GNSS-virasto voidaan nimetä PRS-vastuuviranomaiseksi;

d)

kolmannet maat 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten määräysten mukaisesti.

2.   PRS-vastuuviranomaisen toimintakustannuksista vastaavat sen nimenneet PRS-palveluun osallistujat.

3.   Jäsenvaltio, joka ei ole nimennyt PRS-vastuuviranomaista 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, nimeää joka tapauksessa yhteyspisteen avustamaan tarvittaessa havaittujen PRS-palveluun vaikuttavien mahdollisesti haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden ilmoittamisessa. Asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava tällaisesta nimeämisestä komissiolle.

4.   PRS-vastuuviranomaisen on varmistettava, että PRS-palvelun käyttö on 8 artiklan ja liitteen 1 kohdan mukaista ja että

a)

PRS-käyttäjät on ryhmitelty GSMC:n puitteissa PRS:n hallinnoimiseksi;

b)

PRS-palvelun käyttöoikeudet määritellään ja niitä hallinnoidaan kunkin ryhmän tai käyttäjän osalta;

c)

PRS-salausavaimet ja muut asiaankuuluvat turvallisuusluokitellut tiedot saadaan GSMC:ltä;

d)

käyttäjille jaetaan PRS-salausavaimet ja muut asiaankuuluvat turvallisuusluokitellut tiedot;

e)

vastaanottimien ja niihin liittyvän turvallisuusluokiteltujen tekniikan ja tietojen suojausta hallinnoidaan ja riskit arvioidaan;

f)

perustetaan yhteyspiste avustamaan tarvittaessa havaittujen PRS-palveluun vaikuttavien mahdollisesti haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden ilmoittamisessa.

5.   Jäsenvaltion PRS-vastuuviranomaisen on varmistettava, että kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut yritys saa kehittää tai valmistaa PRS-vastaanottimia tai turvamoduuleja ainoastaan, jos kyseinen yritys

a)

on saanut hyväksyntälautakunnan asianmukaisen luvan asetuksen (EU) N:o 912/2010 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja

b)

noudattaa sekä hyväksyntälautakunnan päätöksiä, 8 artiklaa että PRS-vastaanottimien tai turvamoduulien kehittämistä ja valmistusta koskevaa liitteen 2 kohtaa siltä osin kuin ne liittyvät sen toimintaan.

Kaikkia tämän kohdan mukaisia laitteiden valmistusta koskevia lupia tarkastellaan uudelleen vähintään joka viides vuosi.

6.   Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kehittämisen tai valmistuksen osalta tai unionin ulkopuolelle tapahtuvan viennin osalta asianomaisen jäsenvaltion PRS-vastuuviranomainen hoitaa yhteydet viranomaisiin, jotka vastaavat PRS-palvelun käyttöön, kehittämiseen ja valmistukseen liittyvien asiaankuuluvien laitteiden, tekniikan ja ohjelmistojen vientirajoituksista, sen varmistamiseksi, että 9 artiklan säännöksiä sovelletaan.

7.   PRS-vastuuviranomainen on yhteydessä GSMC:hen 8 artiklan ja liitteen 4 kohdan mukaisesti.

8.   Edellä olevien 4 ja7 kohdan soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta delegoida toiselle jäsenvaltiolle keskinäisin sopimuksin tiettyjä PRS-vastuuviranomaisensa tehtäviä, lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät kunkin jäsenvaltion aluetta koskevan suvereniteetin toteuttamiseen. Jäsenvaltiot voivat yhdessä suorittaa 4 ja 7 kohdassa tarkoitetut sekä 5 kohtaan sisältyvät tehtävät. Asianomaisten jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava tällaisista toimenpiteistä komissiolle.

9.   PRS-vastuuviranomainen voi pyytää Euroopan GNSS-viraston teknistä apua tehtäviensä suorittamiseen, mikä edellyttää erityisjärjestelyjä. Asianomaisten jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava tällaisista järjestelyistä komissiolle.

10.   PRS-vastuuviranomaiset raportoivat komissiolle ja Euroopan GNSS-virastolle kolmen vuoden välein yhteisten vähimmäisvaatimusten noudattamisesta.

11.   Komissio laatii Euroopan GNSS-viraston avustuksella kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin siitä, miten PRS-vastuuviranomaiset noudattavat yhteisiä vähimmäisvaatimuksia. Raportti laaditaan myös aina, kun vaatimuksia on rikottu vakavasti.

12.   Jos PRS-vastuuviranomainen ei noudata 8 artiklan mukaisia yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, komissio voi toissijaisuusperiaatteen asianmukaisesti huomioon ottaen ja kyseistä jäsenvaltiota kuultuaan – ja tarvittaessa hankittuaan asiaa koskevia lisätietoja – esittää suosituksen. PRS-vastuuviranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa suosituksen esittämisestä joko noudatettava komission suositusta tai vaadittava tai esitettävä muita muutoksia, joilla varmistetaan yhteisten vähimmäisvaatimusten noudattaminen, ja toteutettava ne yhteisymmärryksessä komission kanssa.

Jos asianomainen PRS-vastuuviranomainen ei kolmen kuukauden määräajan umpeuduttua edelleenkään noudata yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, komissio ilmoittaa asiasta neuvostolle ja Euroopan parlamentille ja esittää asianmukaisia toimenpiteitä.

6 artikla

Galileon turvallisuuden valvontakeskuksen tehtävä

GSMC huolehtii PRS-vastuuviranomaisten, neuvoston ja yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP nojalla toimivan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä valvontakeskusten välisistä toiminnallisista yhteyksistä. Se ilmoittaa komissiolle kaikista seikoista, jotka saattavat haitata PRS-palvelun asianmukaista toimintaa.

7 artikla

Vastaanottimien ja turvamoduulien valmistus ja turvallisuus

1.   Jäsenvaltio voi 5 artiklan 5 kohdan mukaisia vaatimuksia noudattaen antaa PRS-vastaanottimien tai niihin liittyvien turvamoduulien valmistuksen alueelleen tai toisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen yrityksen tehtäväksi. Neuvosto, komissio tai ulkosuhdehallinto voi antaa omaan käyttöönsä tarkoitettujen PRS-vastaanottimien tai niihin liittyvien turvamoduulien valmistuksen jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautuneiden yritysten tehtäväksi.

2.   Hyväksyntälautakunta voi milloin tahansa peruuttaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle yritykselle antamansa luvan valmistaa PRS-vastaanottimia tai niihin liittyviä turvamoduuleja, jos 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei ole noudatettu.

8 artikla

Yhteiset vähimmäisvaatimukset

1.   Yhteisten vähimmäisvaatimusten, joita 5 artiklassa tarkoitettujen PRS-vastuuviranomaisten on noudatettava, on katettava liitteessä esitetyt alat.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 11 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään liitteessä esitettyjä aloja koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset, ja tarvittaessa tehdä muutoksia liitteen ajantasaistamiseksi, jotta otetaan huomioon Galileo-ohjelman kehitys erityisesti tekniikan ja turvallisuustarpeiden muutosten osalta.

3.   Komissio voi hyväksyä tarvittavat tekniset vaatimukset, suuntaviivat ja muut toimenpiteet tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisten vähimmäisvaatimusten perusteella. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Komissio varmistaa, ottaen asiantuntijoiden lausunnot täysin huomioon, että 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden noudattamisen edellyttämät toimet toteutetaan ja että PRS-palvelun, sen käyttäjien ja siihen liittyvän tekniikan turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia noudatetaan.

5.   Tämän artiklan noudattamisen tueksi komissio avustaa siinä, että järjestetään vähintään kerran vuodessa kaikkien PRS-vastuuviranomaisten kokous.

6.   Komissio varmistaa jäsenvaltioiden ja Euroopan GNSS-viraston avustuksella ja etenkin järjestämällä auditointeja ja tarkastuksia, että PRS-vastuuviranomaiset noudattavat yhteisiä vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Vientirajoitukset

PRS-palvelun käyttöön, kehittämiseen ja valmistukseen liittyvien laitteiden, tekniikan ja ohjelmistojen vienti unionin ulkopuolelle on sallittu ainoastaan 8 artiklan ja liitteen 3 kohdan mukaisesti sekä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai tukiasemien sijoittamista ja toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehtyjen sopimusten mukaisesti.

10 artikla

Yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joista päätetään yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP nojalla.

11 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 5 päivänä marraskuuta 2011. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 8 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 683/2008 perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

13 artikla

Tarkistaminen ja kertomukset

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun PRS-palvelun ilmoitetaan olevan toiminnassa, kertomuksen PRS-palvelun käytettävyyttä koskevien sääntöjen toimivuudesta ja asianmukaisuudesta ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia tähän päätökseen.

14 artikla

Galileo-ohjelman täytäntöönpanoa koskevat erityissäännöt

Sanotun rajoittamatta tämän päätöksen muiden säännösten soveltamista, Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän sujuvan toiminnan varmistamiseksi seuraavat toimijat valtuutetaan käyttämään PRS-tekniikkaa ja pitämään hallussaan tai käyttämään PRS-vastaanottimia noudattaen 8 artiklassa ja liitteessä säädettyjä periaatteita:

a)

komissio toimiessaan Galileo-ohjelman hallinnoijana;

b)

Galileo-ohjelman nojalla luodun järjestelmän käyttäjät ainoastaan tehtäviensä täyttämisen edellyttämiin tarkoituksiin komission kanssa sovitun erityisjärjestelyn mukaisesti;

c)

Euroopan GNSS-virasto, jotta se voi suorittaa sille uskotut tehtävät, komission kanssa sovitun erityisjärjestelyn mukaisesti;

d)

Euroopan avaruusjärjestö ainoastaan tutkimuksiin ja kehittämiseen sekä infrastruktuurin käyttöönottamiseksi komission kanssa sovitun erityisjärjestelyn mukaisesti.

15 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän päätöksen mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

16 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklaa viimeistään 6 päivänä marraskuuta 2013.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL C 54, 19.2.2011, s. 36.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 2011. (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. lokakuuta 2011.

(3)  EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.

(4)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(8)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 30.

(9)  EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.

(10)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

(11)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.


LIITE

Yhteiset vähimmäisvaatimukset

1.

Sovellettaessa 5 artiklan 4 kohtaa PRS-palvelun käytön yhteiset vähimmäisvaatimukset kattavat seuraavat alat:

i)

PRS-käyttäjäryhmien organisointi;

ii)

PRS-palvelun käyttäjien ja PRS-palveluun osallistujien käyttäjäryhmien käyttöoikeuksien määrittely ja hallinnointi;

iii)

PRS-salausavainten ja asiaankuuluvien turvallisuusluokiteltujen tietojen jakaminen GSMC:n ja PRS-vastuuviranomaisten välillä;

iv)

PRS-salausavainten ja asiaankuuluvien turvallisuusluokiteltujen tietojen jakaminen käyttäjille;

v)

PRS-vastaanottimien ja niihin liittyvien turvallisuusluokiteltujen tekniikan ja tietojen suojauksen, myös turvallisuushäiriöiden, hallinnointi ja riskinarviointi;

vi)

havaittujen PRS-palveluun vaikuttavien mahdollisesti haitallisten sähkömagneettisten häiriöiden ilmoittaminen;

vii)

PRS-vastaanottimien käyttöperiaatteet ja -menettelyt.

2.

Sovellettaessa 5 artiklan 5 kohtaa PRS-vastaanottimien ja turvamoduulien kehittämisen ja valmistuksen yhteiset vähimmäisvaatimukset kattavat seuraavat alat:

i)

PRS-palvelun käyttäjäsegmentin hyväksyntä;

ii)

PRS-vastaanottimien ja -tekniikan turvallisuus tutkimus-, kehitys- ja valmistusvaiheissa;

iii)

PRS-vastaanottimien ja -tekniikan integrointi;

iv)

PRS-vastaanottimien, turvamoduulien ja PRS-tekniikkaa käyttävän materiaalin suojausprofiili.

3.

Sovellettaessa 5 artiklan 6 kohtaa ja 9 artiklaa vientirajoituksia koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset kattavat seuraavat alat:

i)

valtuutetut PRS-palveluun osallistujat;

ii)

PRS-palveluun liittyvän materiaalin ja tekniikan vienti.

4.

Sovellettaessa 5 artiklan 7 kohtaa GSMC:n ja PRS-vastuuviranomaisen välistä yhteydenpitoa koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset kattavat tieto- ja ääniyhteydet.


Top