Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0305

Neuvoston asetus (EY) N:o 305/2006, annettu 21 päivänä helmikuuta 2006 , osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvien erityisten rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta

OJ L 51, 22.2.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 948–970 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 204 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 204 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 117 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/305/oj

22.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 305/2006,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2006,

osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvien erityisten rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 12 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston yhteisen kannan 2005/888/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 31 päivänä lokakuuta 2005 päätöslauselman 1636 (2005), jossa pantiin merkille 14 päivänä helmikuuta 2005 Beirutissa tapahtuneesta terroristien pommi-iskusta, jossa sai surmansa 23 ihmistä, heidän joukossaan Libanonin entinen pääministeri Rafiq Hariri, ja jossa kymmenittäin ihmisiä loukkaantui, riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission tekemässä raportissa esitetyt päätelmät.

(2)

Turvallisuusneuvosto pani erittäin huolestuneena merkille kansainvälisen tutkintakomission päätelmät siitä, että on olemassa yhtenäistä näyttöä sekä libanonilaisten että syyrialaisten virkamiesten osallisuudesta kyseiseen terroristi-iskuun, ja päätti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun mukaisesti kyseisen rikoksen tutkinnassa avustamiseksi ottaa käyttöön kaikkia kyseisen terroristi-iskun suunnittelusta, rahoituksesta, järjestämisestä tai suorittamisesta epäiltyjä henkilöitä koskevat toimenpiteet, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta henkilöiden syyllisyydestä tai syyttömyydestä tehtävään lopulliseen oikeudelliseen päätökseen.

(3)

Yhteisessä kannassa 2005/888/YUTP vahvistetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1636 (2005) esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano ja erityisesti varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen kyseisen päätöslauselman 3 kohdan b alakohdassa lueteltujen turvallisuusneuvoston komitean kirjaamien henkilöiden osalta, joita epäillään 14 päivänä helmikuuta 2005 tapahtuneen Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn ja muiden ihmisten murhan suunnittelusta, rahoituksesta, järjestämisestä tai suorittamisesta.

(4)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perustamissopimuksen soveltamisalaan ja koska erityisesti halutaan varmistaa, että kaikkien jäsenvaltioiden talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti, yhteisön lainsäädäntöä tarvitaan niiden täytäntöön panemiseksi yhteisön osalta.

(5)

Tarkoituksenmukaisuuden vuoksi komissiolla olisi oltava valtuudet tarvittaessa muuttaa tämän asetuksen liitteitä asianomaisen pakotekomitean ja jäsenvaltioiden antaman ilmoituksen tai tiedon perusteella.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavat seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(7)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi sen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’pakotekomitealla’ Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1636 (2005) 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

2)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan luettuina muun muassa seuraavat:

a)

käteisvarat, shekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet,

b)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset,

c)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset,

d)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo,

e)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset,

f)

remburssit, konossementit ja kauppakirjat,

g)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

3)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

4)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen;

5)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

6)

’yhteisön alueella’ tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai muille elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka välittömänä tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on kiertää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja päätettyään, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen,

edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut tästä päätöksestään pakotekomitealle ja että pakotekomitea on hyväksynyt sen.

2.   Asianomainen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

3.   Edellä olevan 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta jäädytettyjen tilien korkoihin ja muihin tileistä kertyviin tuloihin, jos kyseiset korot tai muut tulot ovat jäädytettyjä 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä niitä rahoituslaitoksia, jotka saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa mainitun henkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja, hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, edellyttäen että myös kaikki tileille hyvitettävät varat jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Rahoituslaitosten on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kyseisistä tilitapahtumista.

5 artikla

1.   Luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista:

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluille sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa ne asuvat tai sijaitsevat, sekä komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä;

b)

toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2.   Komission suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu tai vastaanotettu. Kyseisiin tarkoituksiin katsotaan kuuluvaksi toimiminen yhteistyössä liitteessä I lueteltujen luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten varoja tai rahoitustoimia koskevissa kansainvälisissä tutkimuksissa.

6 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisesta kieltäytyminen siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen toteuttaneen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen osalta eikä näiden johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

7 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät asiaankuuluvat tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

8 artikla

1.   Komissio valtuutetaan:

a)

muuttamaan liite I pakotekomitean päätösten perusteella, ja

b)

muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

2.   Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viipymättä asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niiden kaikista myöhemmistä muutoksista.

10 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a)

yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

yhteisön alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja

e)

osittain tai kokonaan yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. GASTINGER


(1)  EUVL L 327, 14.12.2005, s. 26.

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja muista elimistä

(Liite on määrä täydentää, kun päätöslauselman 1636 (2005) 3 kohdan b alakohdalla perustettu komitea on kirjannut kyseiset henkilöt ja yhteisöt)


LIITE II

Luettelo 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

TŠEKKI

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 5704 4501

Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 2418 2987

Fax: +420 2 2418 4080

TANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

SAKSA

Varojen osalta:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 3800

Fax: (49) 69 709097 3800

Taloudellisten resurssien osalta

tiedoksi 5 artiklan mukaisesti:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Tel.: 01888-615-9

Fax: 01888-615-5358

Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de

poikkeusten myöntämiseksi 3 artiklan mukaisesti:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196 908-0

Fax: (49) 6196 908-800

VIRO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

KREIKKA

A.   Varojen jäädytys

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Tuonti- tai vientirajoitukset

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: Kornarou Str. 1

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ESPANJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

RANSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

37, Quai d'Orsay

75007 Paris

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLANTI

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

KYPROS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV-1801

Tel.: (371) 70144431

Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

LIETTUA

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. +370 5 236 25 16

Fax. +370 5 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNKARI

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

ALANKOMAAT

De Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE

Den Haag

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

ITÄVALTA

A.   Freezing of Assets

Österreichische Nationalbank

(Austrian National Bank)

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

B.   Tuonti- ja vientirajoitukset ja kaikki muut rajoitukset

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Federal Ministry of Economics and Labour)

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

PUOLA

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00–916 Warszawa

Poland

Tel. (+48 22) 694 59 70

Faks (+48 22) 694 54 50

PORTUGALI

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações

Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 2000

Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 3311

Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 471 2211

Faks: 00386 1 431 8164

SLOVAKIA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

SUOMI

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Puhelin: (358-9) 16 00 5

Faksi: (358-9) 16 05 57 07

RUOTSI

 

3 artikla:

Försäkringskassan

SV-103 51 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 786 90 00

Fax +46 (0) 8 411 27 89

 

4 ja 5 artikla:

Finansinspektionen

Box 6750

SV-113 85 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 787 80 00

Fax +46 (0) 8 24 13 35

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 4901

Fax + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax + 44 (0) 20 7601 4309

EUROOPAN YHTEISÖ

Euroopan yhteisöjen komissio

Ulkosuhteiden pääosasto

Linja A: Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP): koordinointi ja komission osallistuminen

Oikeudelliset ja institutionaaliset kysymykset, YUTP:aa koskeva yhteinen toiminta, sanktiot, Kimberleyn prosessi

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Puhelin: (32-2) 295 55 85/299 11 76/296 25 56

Faksi: (32-2) 296 75 63

Sähköposti: relex-sanctions@cec.eu.int


Top