Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0626

2000/626/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, klotsolinaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3007) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 263, 18.10.2000, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 404 - 405
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 61 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 61 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 82 - 83

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/626/oj

32000D0626

2000/626/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, klotsolinaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3007) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 263 , 18/10/2000 s. 0032 - 0033


Komission päätös,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2000,

klotsolinaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3007)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/626/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/73/EY(2),

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1199/97(4), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 a kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 933/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95(6), vahvistetaan kasvinsuojeluaineiden tehoaineet ja nimetään raportoivat jäsenvaltiot asetuksen (ETY) N:o 3600/92 soveltamiseksi sekä yksilöidään ilmoituksen tekijä kunkin tehoaineen osalta.

(2) Klotsolinaatti on yksi direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn työohjelman ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvista 90 tehoaineesta.

(3) Kreikka, joka on nimetty raportoivaksi jäsenvaltioksi, toimitti asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 3 päivänä marraskuuta 1997 komissiolle arviointikertomuksen tiedoista, jotka se oli saanut ilmoituksen tekijältä kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(4) Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimitettua kertomusta uudelleen pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa. Uudelleentarkastelu saatiin päätökseen 30 päivänä marraskuuta 1999 klotsolinaattia koskevana komission tarkastelukertomuksena asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(5) Arvioinnista käy ilmi, että toimitetut tiedot eivät osoita kyseistä tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan vaatimuksia.

(6) Ilmoituksen tekijä ilmoitti komissiolle ja raportoivalle jäsenvaltiolle, ettei se halunnut enää osallistua tätä tehoainetta koskevaan työohjelmaan. Lisätietoja, joita edellytetään direktiivin 91/414/ETY vaatimusten täyttämiseksi kokonaisuudessaan, ei näin ollen toimiteta.

(7) Tämän vuoksi kyseistä tehoainetta ei voida sisällyttää direktiivin 91/141/ETY liitteeseen I.

(8) Olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle olisi asetettava määräaika direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti.

(9) Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission kyseisen tehoaineen osalta mahdollisesti myöhemmin neuvoston direktiivin 79/117/ETY(7) mukaisesti toteuttamia toimia.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Klotsolinaattia ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevaan tehoaineiden luetteloon.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

1) klotsolinaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymispäivästä;

2) tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen klotsolinaattia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä lupia uusita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on asetettava olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti mahdollisimman lyhyt määräaika, joka päättyy viimeistään kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän päätöksen hyväksymispäivästä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 353, 24.12.1997, s. 26.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 170, 28.6.1997, s. 19.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

Top