Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0305

Tuomion tiivistelmä

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26 päivänä kesäkuuta 2007.
Ordre des barreaux francophones et germanophone ynnä muut vastaan Conseil des ministres.
Ennakkoratkaisupyyntö: Cour d'arbitrage, jonka Cour constitutionnelle - Belgia.
Direktiivi 91/308/ETY - Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estäminen - Asianajajien velvollisuus ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille kaikista seikoista, jotka saattavat viitata rahanpesuun - Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin - Asianajajien salassapitovelvollisuus ja riippumattomuus.
Asia C-305/05.

Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1. Yhteisön oikeus – Tulkinta – Menetelmät

2. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estäminen – Direktiivi 91/308

(EU 6 artiklan 2 kohta; neuvoston direktiivin 91/308 2 a artiklan 5 kohta ja 6 artiklan 1 kohta ja 3 kohdan toinen alakohta)

Tiivistelmä

1. Tilanteessa, jossa yhteisön johdettua oikeutta voidaan tulkita eri tavoin, etusija on annettava tulkinnalle, jonka ansiosta säännös on perustamissopimuksen mukainen, eikä tulkinnalle, jonka johdosta säännös on ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa. Jäsenvaltioiden tehtävänä on paitsi tulkita kansallista oikeuttaan yhteisön oikeuden mukaisesti myös varottava tukeutumasta sellaiseen johdetun oikeuden säädöksen tulkintaan, joka johtaisi ristiriitaan yhteisön oikeusjärjestyksessä suojattujen perusoikeuksien kanssa tai muiden yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden kanssa.

(ks. 28 kohta)

2. Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun direktiivin 91/308, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/97, 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt ja sen 2 a artiklan 5 kohdassa asianajajille asetetut velvoitteet, jotka koskevat tiedonantoa ja yhteistyötä rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten kanssa, eivät loukkaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja EU 6 artiklan 2 kohdassa taattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, kun otetaan huomioon direktiivin 6 artiklan 3 kohdan toinen alakohta.

Direktiivin 91/308 2 a artiklan 5 kohdasta ilmenee, että tiedonanto- ja yhteistyövelvoitteita sovelletaan asianajajiin ainoastaan sikäli kuin he osallistuvat asiakkaansa puolesta tämän säännöksen a alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen, lähinnä rahoitustoimintaan tai kiinteistökauppoihin liittyvien liiketoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen tai he toimivat asiakkaansa nimissä ja tämän lukuun rahoitustoimintaan tai kiinteistökauppoihin liittyvissä liiketoimissa. Yleisesti ottaen nämä toimet tapahtuvat luonteensa vuoksi asiayhteydessä, jolla ei ole mitään tekemistä oikeuskäsittelyn kanssa, ja näin ollen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden soveltamisalan ulkopuolella.

Lisäksi siitä hetkestä lähtien, jolloin asianajajaa, joka on myötävaikuttanut direktiivin 91/308 2 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun liiketoimeen, pyydetään suorittamaan puolustus- tai edustamistehtävä tuomioistuimessa tai antamaan neuvoja oikeudenkäynnin käynnistämiseksi tai sen välttämiseksi, kyseinen asianajaja vapautetaan kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetuista velvoitteista riippumatta siitä, saadaanko tai hankitaanko tällaiset tiedot ennen käsittelyä, sen aikana tai sen jälkeen. Tällainen vapautus merkitsee asiakkaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden säilyttämistä.

Koska oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaan oikeuteen perustuvat vaatimukset merkitsevät määritelmällisesti yhteyttä oikeuskäsittelyyn ja koska direktiivin 91/308 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa asianajajat vapautetaan kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tiedonanto- ja yhteistyövelvoitteista, kun heidän toiminnallaan on tällainen yhteys, kyseiset vaatimukset turvataan.

(ks. 33–35 ja 37 kohta sekä tuomiolauselma)

Top