Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TJ0118

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.6.2016.
Whirlpool Europe BV vastaan Euroopan komissio.
Kumoamiskanne – Valtiontuki – Kodinkoneet – Rakenneuudistustuki – Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi edellyttäen, että tiettyjä ehtoja noudatetaan – Päätös, joka on tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut samaa menettelyä koskevan aikaisemman päätöksen – Toimi ei koske kantajaa erikseen – Kilpailuasemaan kohdistuvan huomattavan vaikutuksen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen.
Asia T-118/13.

Digital reports (Court Reports - general)

Asia T-118/13

Whirlpool Europe BV

vastaan

Euroopan komissio

”Kumoamiskanne — Valtiontuki — Kodinkoneet — Rakenneuudistustuki — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi edellyttäen, että tiettyjä ehtoja noudatetaan — Päätös, joka on tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut samaa menettelyä koskevan aikaisemman päätöksen — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Kilpailuasemaan kohdistuvan huomattavan vaikutuksen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen”

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.6.2016

 1. Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Peruste, jonka unionin tuomioistuimet tutkivat viran puolesta – Sellaisten huomautusten huomioon ottaminen, jotka kantaja on esittänyt vastauskirjelmän jättämisen jälkeen

  (EY 263 artiklan neljäs kohta)

 2. Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Komission päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi – Kilpailevan yrityksen, joka ei osoita huomattavaa vaikutusta markkina-asemaansa, nostama kanne – Tutkimatta jättäminen

  (SEUT 108 artiklan 3 kohta ja SEUT 263 artiklan neljäs kohta)

 3. Tuomioistuinmenettely – Kanteiden tutkittavaksi ottaminen – Arviointi kannekirjelmän jättämishetken tilanteen perusteella

 4. Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Komission päätös, jolla valtiontuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi muodollisen tutkintamenettelyn päätyttyä – Sellaisen yhdistyksen tai yrityksen, jolla on ollut aktiivinen rooli mainitussa menettelyssä, nostama kanne – Seikka, joka ei riitä asiavaltuuden toteamiseen – Tutkimatta jättäminen

  (SEUT 108 artiklan 3 kohta ja SEUT 263 artiklan neljäs kohta)

 1.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 37 ja 38 kohta)

 2.  Jos yritys kyseenalaistaa sen, onko valtiontuen arviointia koskeva SEUT 108 artiklan 3 kohdan nojalla tai muodollisen tutkintamenettelyn lopuksi tehty päätös perusteltu, pelkästään se seikka, että yritystä voidaan pitää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna osapuolena, jota asia koskee, ei riitä siihen, että kanne otettaisiin tutkittavaksi SEUT 263 artiklan neljännen kohdan perusteella. Sen on tällöin osoitettava, että sillä on erityinen asema. Näin on muun muassa silloin, kun asianomaisen päätöksen kohteena oleva tuki vaikuttaa huomattavasti yrityksen asemaan markkinoilla. Tästä on todettava, että yritys ei voi vedota pelkästään siihen, että se on tuensaajayrityksen kilpailija, vaan sen on lisäksi osoitettava, että kun otetaan huomioon, missä määrin se on mahdollisesti osallistunut menettelyyn ja miten merkittävällä tavalla sen asemaa markkinoilla on loukattu, se on tosiasiallisessa tilanteessa, jonka perusteella se voidaan yksilöidä samalla tavalla kuin se, jolle päätös on osoitettu.

  Tällaisen vaikutuksen määrittelyn osalta pelkästään se seikka, että tällainen päätös on omiaan vaikuttamaan vallitseviin kilpailusuhteisiin asianomaisilla markkinoilla ja että yritys jollain tavalla kilpaili toimesta hyötyneen yrityksen kanssa, ei missään tapauksessa riitä siihen, että kyseisen toimen voitaisiin katsoa koskevan mainittua yritystä erikseen. Kyseisen yrityksen on esitettävä todisteita, jotka osoittavat sen kilpailutilanteen erityisyyden, ja osoitettava, että sen kilpailuasema on huomattavasti heikentynyt kyseisillä markkinoilla toimiviin muihin kilpaileviin yrityksiin nähden. Ei voida vain olettaa, että kyseinen yritys olisi lisännyt huomattavasti myyntiään kyseessä olevista toimenpiteistä hyötyä saaneen yrityksen poistuttua markkinoilta, ilman mitään näyttöä tämän väitteen tueksi, jos markkinat eivät ole keskittyneet ja niillä on lukuisia toimijoita. On esitettävä näyttöä siitä, että kyseinen tuki on auttanut tuensaajaa säilyttämään markkinaosuuksia, jotka olisivat muussa tapauksessa olleet itse kyseisen yrityksen markkinaosuuksia, ja että sille on näin ollen aiheutunut muihin kilpailijoihinsa nähden niin suuri tulonmenetys, että sen markkina-asemaan on kohdistunut huomattava vaikutus. Tästä on todettava, että sen toiseksi suurin markkina-asema heti tuensaajan jälkeen ei sellaisenaan riitä perustelemaan sen markkina-asemaan kohdistuneen huomattavan vaikutuksen olemassaoloa.

  (ks. 44–47, 51 ja 52 kohta)

 3.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 49 ja 58 kohta)

 4.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 55 kohta)

Top