EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0147

Tuomion tiivistelmä

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.7.2013.
ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB vastaan Frank Koot ja Evergreen Investments BV.
Hovrätten för Nedre Norrlandin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Toimivaltainen tuomioistuin – Erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa ja sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa.
Asia C-147/12.

Court reports – general

Asia C-147/12

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB vastaan Frank Koot

ja

Evergreen Investments BV

(Hovrätten för Nedre Norrlandin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

”Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Toimivaltainen tuomioistuin — Erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa ja sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa”

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.7.2013

 1. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Soveltamisala – Siihen kuulumattomat asiat – Konkurssi, akordi ja muut niihin rinnastettavat menettelyt – Käsite – Osakeyhtiön velkojan nostama kanne, jolla yhtiön veloista vaaditaan vastuuseen sen hallituksen jäsentä ja sen osakkeenomistajaa – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen – Asetuksen sovellettavuus

  (Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 1 artiklan 2 kohdan b alakohta)

 2. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Tämän asetuksen säännökset, joiden katsotaan vastaavan Brysselin yleissopimuksen määräyksiä – Näiden säännösten tulkitseminen yleissopimuksen määräyksiä koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti

  (27.9.1968 allekirjoitettu yleissopimus; neuvoston asetus N:o 44/2001)

 3. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – Toimivalta sopimusta koskevassa asiassa ja sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa – Käsitteet

  (Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan a alakohta ja 3 alakohta)

 4. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – Toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa – Käsite – Osakeyhtiön velkojan nostama kanne, jolla yhtiön veloista vaaditaan vastuuseen sen hallituksen jäsentä ja sen osakkeenomistajaa – Kuuluminen soveltamisalaan – Saatavan luovutus – Ei vaikuta asiaan

  (Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohta)

 5. Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Rajat – Kysymys, johon ei voida antaa hyödyllistä vastausta – Kysymykset, jotka on esitetty täsmentämättä riittävästi asiaan liittyviä tosiseikkoja – Tutkimatta jättäminen

  (SEUT 267 artikla)

 6. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – Toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa – Paikkakunta, missä vahinkoa aiheuttanut tapahtuma sattui – Käsite – Paikkakunta, johon yhtiön harjoittama toiminta ja tähän toimintaan liittyvä taloudellinen tilanne liittyvät

  (Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohta)

 1.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 24–26 kohta)

 2.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 28 ja 29 kohta)

 3.  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevan asian käsite kattaa kaikki sellaiset kanteet, joissa vaaditaan vastaajan vastuun toteuttamista ja jotka eivät liity tämän asetuksen 5 artiklan 1 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuun sopimusta koskevaan asiaan.

  Tältä osin on syytä todeta yhtäältä, ettei asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan a alakohdassa tarkoitetun sopimusta koskevan asian käsitteen voida katsoa tarkoittavan sellaista tilannetta, jossa osapuoli ei ole vapaaehtoisesti sitoutunut velvoitteeseen toiseen osapuoleen nähden. Jotta voitaisiin soveltaa kyseisessä 5 artiklan 1 alakohdan a alakohdassa olevaa sääntöä erityisestä toimivallasta sopimusta koskevassa asiassa, on siis määriteltävä se oikeudellinen velvoite, johon henkilö on vapaaehtoisesti antanut suostumuksensa suhteessa toiseen osapuoleen ja johon kanne perustuu. Toisaalta sopimukseen perustumaton vahingonkorvausvastuu voi syntyä vain, jos vahingon ja sen aiheuttaneen tapahtuman välillä voidaan todeta olevan syy-yhteys.

  (ks. 32–34 kohta)

 4.  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaan sisältyvää sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevan asian käsitettä on tulkittava siten, että siihen sisältyy osakeyhtiön velkojan nostamat kanteet, joilla yhtiön veloista vaaditaan vastuuseen yhtäältä sen hallituksen jäsentä ja toisaalta sen osakkeenomistajaa, koska nämä ovat jatkaneet yhtiön toimintaa, vaikka yhtiöllä oli pääomavaje ja yhtiö oli asetettava selvitystilaan.

  Tältä osin ei voida hyväksyä tulkintaa, jonka mukaan tällaiset kanteet olisi luonnehdittava sen mukaan, mitkä yhtiön velat koskevat sopimussuhdetta ja mitkä sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausvastuuta. Siitä olisi nimittäin seurauksena, että asianomaisen yhtiön hallituksen jäsenen tai osakkeenomistajan virheelliseen menettelyyn perustuvien kanteiden tutkimiseen toimivaltaisia tuomioistuimia olisi useita, riippuen näiden kanteiden kohteena olevien kyseisen yhtiön velkojen laadusta. Tällaisessa tilanteessa läheisyystavoite, josta on säädetty asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 ja 3 alakohdan erityistä toimivaltaa koskevissa säännöissä, jotka on perusteltu sillä, että sopimuksen tai sen paikkakunnan, missä vahinko sattui, ja asiaa käsittelevän tuomioistuimen välillä on erityisen läheinen liittymä, on esteenä sille, että toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen voisi riippua asianomaisen yhtiön velkojen laadusta.

  Se, että alkuperäinen velkoja on luovuttanut oikeudenkäynnin kohteena olevan saatavan toiselle, ei tässä tilanteessa vaikuta toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämiseen asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan nojalla.

  (ks. 38, 41, 42 ja 59 kohta sekä tuomiolauselman 1 ja 3 kohta)

 5.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 44–47 kohta)

 6.  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaan sisältyvää käsitettä paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua, on tulkittava siten, että jos kanteen tarkoituksena on saattaa osakeyhtiön hallituksen jäsen ja yhtiön osakkeenomistaja vastuuseen yhtiön veloista, kyseinen paikkakunta on se paikkakunta, johon yhtiön harjoittama toiminta ja tähän toimintaan liittyvä taloudellinen tilanne liittyvät.

  Kanteista, jotka on nostettu tämän yhtiön hallituksen jäsentä ja merkittävintä osakkeenomistajaa vastaan sillä perusteella, että näiden väitetään laiminlyöneen tähän yhtiöön liittyvät laissa säädetyt velvoitteensa, on nimittäin todettava, että kausaaliyhteydessä olevan tapahtuman paikkakunnan ennustettavuuden on oltava hyvä sekä kantajille että vastaajille. Kantajien nostamien kanteiden ja kyseisen paikkakunnan välillä on tässä tilanteessa myös oltava olemassa hyvään lainkäyttöön ja prosessin asianmukaiseen järjestämiseen liittyvien syiden perusteella erityisen läheinen liittymä.

  (ks. 52 ja 55 kohta sekä tuomiolauselman 2 ja 3 kohta)

Top

Asia C-147/12

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB vastaan Frank Koot

ja

Evergreen Investments BV

(Hovrätten för Nedre Norrlandin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

”Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Toimivaltainen tuomioistuin — Erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa ja sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa”

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.7.2013

 1. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus N:o 44/2001 — Soveltamisala — Siihen kuulumattomat asiat — Konkurssi, akordi ja muut niihin rinnastettavat menettelyt — Käsite — Osakeyhtiön velkojan nostama kanne, jolla yhtiön veloista vaaditaan vastuuseen sen hallituksen jäsentä ja sen osakkeenomistajaa — Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen — Asetuksen sovellettavuus

  (Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 1 artiklan 2 kohdan b alakohta)

 2. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus N:o 44/2001 — Tämän asetuksen säännökset, joiden katsotaan vastaavan Brysselin yleissopimuksen määräyksiä — Näiden säännösten tulkitseminen yleissopimuksen määräyksiä koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti

  (27.9.1968 allekirjoitettu yleissopimus; neuvoston asetus N:o 44/2001)

 3. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus N:o 44/2001 — Erityinen toimivalta — Toimivalta sopimusta koskevassa asiassa ja sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa — Käsitteet

  (Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan a alakohta ja 3 alakohta)

 4. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus N:o 44/2001 — Erityinen toimivalta — Toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa — Käsite — Osakeyhtiön velkojan nostama kanne, jolla yhtiön veloista vaaditaan vastuuseen sen hallituksen jäsentä ja sen osakkeenomistajaa — Kuuluminen soveltamisalaan — Saatavan luovutus — Ei vaikuta asiaan

  (Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohta)

 5. Ennakkoratkaisukysymykset — Unionin tuomioistuimen toimivalta — Rajat — Kysymys, johon ei voida antaa hyödyllistä vastausta — Kysymykset, jotka on esitetty täsmentämättä riittävästi asiaan liittyviä tosiseikkoja — Tutkimatta jättäminen

  (SEUT 267 artikla)

 6. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus N:o 44/2001 — Erityinen toimivalta — Toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa — Paikkakunta, missä vahinkoa aiheuttanut tapahtuma sattui — Käsite — Paikkakunta, johon yhtiön harjoittama toiminta ja tähän toimintaan liittyvä taloudellinen tilanne liittyvät

  (Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohta)

 1.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 24–26 kohta)

 2.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 28 ja 29 kohta)

 3.  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevan asian käsite kattaa kaikki sellaiset kanteet, joissa vaaditaan vastaajan vastuun toteuttamista ja jotka eivät liity tämän asetuksen 5 artiklan 1 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuun sopimusta koskevaan asiaan.

  Tältä osin on syytä todeta yhtäältä, ettei asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan a alakohdassa tarkoitetun sopimusta koskevan asian käsitteen voida katsoa tarkoittavan sellaista tilannetta, jossa osapuoli ei ole vapaaehtoisesti sitoutunut velvoitteeseen toiseen osapuoleen nähden. Jotta voitaisiin soveltaa kyseisessä 5 artiklan 1 alakohdan a alakohdassa olevaa sääntöä erityisestä toimivallasta sopimusta koskevassa asiassa, on siis määriteltävä se oikeudellinen velvoite, johon henkilö on vapaaehtoisesti antanut suostumuksensa suhteessa toiseen osapuoleen ja johon kanne perustuu. Toisaalta sopimukseen perustumaton vahingonkorvausvastuu voi syntyä vain, jos vahingon ja sen aiheuttaneen tapahtuman välillä voidaan todeta olevan syy-yhteys.

  (ks. 32–34 kohta)

 4.  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaan sisältyvää sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevan asian käsitettä on tulkittava siten, että siihen sisältyy osakeyhtiön velkojan nostamat kanteet, joilla yhtiön veloista vaaditaan vastuuseen yhtäältä sen hallituksen jäsentä ja toisaalta sen osakkeenomistajaa, koska nämä ovat jatkaneet yhtiön toimintaa, vaikka yhtiöllä oli pääomavaje ja yhtiö oli asetettava selvitystilaan.

  Tältä osin ei voida hyväksyä tulkintaa, jonka mukaan tällaiset kanteet olisi luonnehdittava sen mukaan, mitkä yhtiön velat koskevat sopimussuhdetta ja mitkä sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausvastuuta. Siitä olisi nimittäin seurauksena, että asianomaisen yhtiön hallituksen jäsenen tai osakkeenomistajan virheelliseen menettelyyn perustuvien kanteiden tutkimiseen toimivaltaisia tuomioistuimia olisi useita, riippuen näiden kanteiden kohteena olevien kyseisen yhtiön velkojen laadusta. Tällaisessa tilanteessa läheisyystavoite, josta on säädetty asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 ja 3 alakohdan erityistä toimivaltaa koskevissa säännöissä, jotka on perusteltu sillä, että sopimuksen tai sen paikkakunnan, missä vahinko sattui, ja asiaa käsittelevän tuomioistuimen välillä on erityisen läheinen liittymä, on esteenä sille, että toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen voisi riippua asianomaisen yhtiön velkojen laadusta.

  Se, että alkuperäinen velkoja on luovuttanut oikeudenkäynnin kohteena olevan saatavan toiselle, ei tässä tilanteessa vaikuta toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämiseen asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan nojalla.

  (ks. 38, 41, 42 ja 59 kohta sekä tuomiolauselman 1 ja 3 kohta)

 5.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 44–47 kohta)

 6.  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaan sisältyvää käsitettä paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua, on tulkittava siten, että jos kanteen tarkoituksena on saattaa osakeyhtiön hallituksen jäsen ja yhtiön osakkeenomistaja vastuuseen yhtiön veloista, kyseinen paikkakunta on se paikkakunta, johon yhtiön harjoittama toiminta ja tähän toimintaan liittyvä taloudellinen tilanne liittyvät.

  Kanteista, jotka on nostettu tämän yhtiön hallituksen jäsentä ja merkittävintä osakkeenomistajaa vastaan sillä perusteella, että näiden väitetään laiminlyöneen tähän yhtiöön liittyvät laissa säädetyt velvoitteensa, on nimittäin todettava, että kausaaliyhteydessä olevan tapahtuman paikkakunnan ennustettavuuden on oltava hyvä sekä kantajille että vastaajille. Kantajien nostamien kanteiden ja kyseisen paikkakunnan välillä on tässä tilanteessa myös oltava olemassa hyvään lainkäyttöön ja prosessin asianmukaiseen järjestämiseen liittyvien syiden perusteella erityisen läheinen liittymä.

  (ks. 52 ja 55 kohta sekä tuomiolauselman 2 ja 3 kohta)

Top