EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0073

Määräyksen tiivistelmä

Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 16 päivänä marraskuuta 2010.
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG vastaan Euroopan komissio.
Muutoksenhaku - Kilpailu - Komission päätös EY 81 artiklan soveltamismenettelystä - Kumoamiskanne - Määräaika - Kanteen nostaminen myöhässä - Syyt, jotka voivat oikeuttaa poikkeamisen kanteen nostamisen määräajasta - Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa - Laillisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate - Selvästi perusteeton valitus.
Asia C-73/10 P.

Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1. Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen nostamisen määräajat – Oikeudenmenetys – Ylivoimainen este

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 45 artikla)

2. Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen nostamisen määräajat – Oikeudenmenetys – Anteeksiannettava erehdys – Käsite – Ulottuvuus

(Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 101 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)

3. Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen nostamisen määräajat – Oikeudenmenetys – Sallittavuus, kun otetaan huomioon jokaisen oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

(EY 230 artikla)

Tiivistelmä

1. Prosessuaalisia määräaikoja koskevien unionin määräysten soveltamisesta voidaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 45 artiklan toisen kohdan mukaisesti poiketa ennalta arvaamattomien seikkojen tai ylivoimaisen esteen vuoksi ainoastaan täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska näiden määräysten tiukka soveltaminen vastaa oikeusvarmuuden vaatimuksia sekä tarvetta välttää lainkäytössä kaikkea syrjintää ja mielivaltaista kohtelua.

(ks. 41 kohta)

2. Kanteen nostamisen määräaikoja koskevien unionin määräysten yhteydessä anteeksiannettava erehdys, jonka nojalla näistä määräajoista voidaan poiketa, koskee ainoastaan poikkeuksellisia olosuhteita, joissa on erityisesti kyse siitä, että asianomainen toimielin on menetellyt tavalla, joka on yksinään tai ratkaisevassa määrin omiaan aiheuttamaan ymmärrettävän sekaannuksen vilpittömässä mielessä olevalle yksityiselle oikeussubjektille, joka on noudattanut kaikkea sitä huolellisuutta, jota edellytetään tavanomaista harkitsevaisuutta noudattavalta henkilöltä. Näin ei ole asiassa, joka koskee komission päätöstä määrätä EY 81 artiklan nojalla sakko ja jossa on tapahtunut kanteen nostamiselle määrättyjen määräaikojen laskemista koskeva erehdys, koska unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 101 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sanamuoto on selvä eikä siihen liity erityisiä tulkintaa koskevia vaikeuksia. Siten sitä seikkaa, että kanteen nostamista koskevan määräajan ylitys johtuu yksinomaan kantajan neuvonantajan erehdyksestä, ei voida pitää anteeksiannettavana erehdyksenä, jonka vuoksi voitaisiin poiketa kanteen nostamista koskevista määräaikasäännöistä.

(ks. 42, 45 ja 57 kohta)

3. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa vahvistettu ja unionin oikeusjärjestyksessä tunnustettu periaate eli oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistaminen kaikille ei estä sitä, että kanteen nostamiselle säädetään määräaika.

Tehokasta oikeussuojaa koskevaan oikeuteen ei lainkaan vaikuta unionin oikeuden prosessuaalisia määräaikoja koskevien määräysten tiukka soveltaminen, jolla pyritään oikeusvarmuuden vaatimuksen täyttämiseen ja kaikkinaisen syrjinnän tai mielivaltaisen kohtelun välttämiseen lainkäytössä. Vaikka kahden kuukauden määräaika tosin rajoittaakin oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa, tämä rajoitus ei ilmeisestikään loukkaa tämän oikeuden ydintä erityisesti, koska tämän määräajan laskemista koskevat säännöt ovat selviä eikä niihin liity erityisiä tulkintavaikeuksia.

Poikkeusta mainitusta säännöstöstä ei voida perustella sillä, että kyse on perusoikeuksista. Säännöt, jotka koskevat määräaikoja kanteiden nostamiselle, ovat nimittäin ehdottomia, ja tuomioistuimen on sovellettava niitä varmistaakseen, että oikeusvarmuus ja oikeussubjektien yhdenvertaisuus lain edessä toteutuvat.

(ks. 48–50 ja 56 kohta)

Top