EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996TJ0107

Tuomion tiivistelmä

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) tuomio 17 päivänä helmikuuta 1998.
Pantochim SA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.
Valtion tuki - Laiminlyöntikanne - Lausunnon antaminen asiassa raukeaa - Vahingonkorvausvaatimus - Vaatimus siitä, että jäsenvaltio määrätään muuttamaan jo myönnetyn tuen myöntämistä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä - Tosiseikat - Komission toimivallan puuttuminen.
Asia T-107/96.

Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1 Laiminlyöntikanne - Laiminlyönnin korjaaminen kanteen nostamisen jälkeen - Kanteen kohteen häviäminen - Lausunnon antamisen raukeaminen

(EY:n perustamissopimuksen 175 ja 176 artikla)

2 Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Edellytykset - Lainvastaisuus - Komissio ei voi toteuttaa sen toimivallan ulkopuolelle jääviä toimenpiteitä

(EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohta ja 215 artikla)

Tiivistelmä

3 Perustamissopimuksen 175 artiklassa määrätty oikeussuojakeino perustuu siihen ajatukseen, että toimielimen lainvastainen laiminlyönti toimia voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi, jotta yhteisöjen tuomioistuin voi todeta, että ratkaisun tekemisestä pidättäytyminen on perustamissopimuksen vastaista siltä osin kuin kyseessä oleva toimielin ei ole korjannut tätä pidättäytymistä. Tämän toteamuksen johdosta vastaajana olevan toimielimen on perustamissopimuksen 176 artiklan mukaan toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet, tämän kuitenkaan rajoittamatta tästä samasta toteamuksesta mahdollisesti johtuvia sopimussuhteen ulkopuolista yhteisön vastuuta koskevia kanteita.

Siinä tapauksessa, että toimenpide, jonka laiminlyönnistä on nostettu kanne, toteutetaan kanteen nostamisen jälkeen mutta ennen tuomion julistamista, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamus toimenpiteen alkuperäisen toteuttamatta jättämisen lainvastaisuudesta ei voi enää johtaa 176 artiklassa määrättyihin seurauksiin. Tästä seuraa, että tällaisessa tapauksessa, kuten siinäkin tapauksessa, että vastaajana oleva toimielin on reagoinut kehotukseen toimia kahden kuukauden määräajassa, kanne on menettänyt kohteensa niin, että lausunnon antaminen asiasta raukeaa.

Se seikka, että toimielimen kannanotto ei tyydytä kantajaa, on tältä osin merkityksetön, koska 175 artiklassa tarkoitetaan ratkaisun tekemisen tai kannan ottamisen laiminlyöntiä eikä kantajien tahtomasta tai tarpeelliseksi katsomasta toimenpiteestä poikkeavan toimenpiteen toteuttamista.

4 Yhteisön sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu voi syntyä vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: toimielinten moitittu toiminta on yhteisön oikeuden vastaista, vahinko on syntynyt ja väitetyn vahingon ja lainvastaisen toiminnan välillä on syy-yhteys.

Ensimmäisen edellytyksen osalta on todettava, että se, että komissio kieltäytyy toteuttamasta perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisessa hallinnollisessa menettelyssä toimenpiteitä, jotka jäävät selvästi sen toimivallan ulkopuolelle, joka sille tämän menettelyn yhteydessä kuuluu, ei ole lainvastaista menettelyä eikä se voi näin ollen johtaa yhteisön vastuun syntymiseen.

Se, että komissio määräisi väliaikaisesti jäsenvaltion vapauttamaan kantajana olevan yrityksen valtiontukea koskevien perustamissopimuksen määräysten kanssa ristiriidassa olevasta verosta, on selvästi sen toimivallan ulkopuolella, joka kuuluu tälle toimielimelle 93 artiklan 2 kohdassa määrätyssä hallinnollisessa menettelyssä. Kun komissio tällaisessa menettelyssä toteaa, että tuki on myönnetty ilman, että siitä olisi ennakolta ilmoitettu komissiolle, komissio ei voi ryhtyä muihin välitoimiin kuin velvoittaa kyseisen jäsenvaltion keskeyttämään välittömästi tuen maksamisen - vaikka vain osittainkin - ja toimittamaan komissiolle sen asettamassa määräajassa kaikki tarpeelliset asiakirjat ja tiedot sen tutkimiseksi, soveltuuko tuki yhteismarkkinoille.

Top