Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CJ0141

Tuomion tiivistelmä

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 1 päivänä huhtikuuta 1982.
Gerrit Holdijk ym..
Kantongerecht Apeldoornin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Lihotuseläinten suojeleminen.
Yhdistetyt asiat 141/81-143/81.

Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1. Ennakkoratkaisukysymykset - Asian saattaminen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi - Kansallisten tuomioistuinten velvollisuus hankkia riittävän täydellisiä tietoja - Rajoitukset

(ETY:n perustamissopimuksen 177 artikla)

2. Ennakkoratkaisukysymykset - Yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta - Rajoitukset

(ETY:n perustamissopimuksen 177 artikla)

3. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Viennin määrälliset rajoitukset - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Kansalliset vähimmäisnormit lihotusvasikoiden aitauksista - Hyväksyttävyys

(ETY:n perustamissopimuksen 34 artikla)

4. Maatalous - Yhteinen markkinajärjestely - Tuottajien tai kuluttajien syrjintä - Kielto - Soveltamisala - Tuotannon edellytykset, jotka on vahvistettu sellaisilla yleisluonteisilla kansallisilla säännöksillä, joiden tavoitteet eroavat yhteisen markkinajärjestelyn alaan kuuluvista tavoitteista - Kiellon alaan kuulumattomat edellytykset

(ETY:n perustamissopimuksen 40 artiklan 3 kohta)

5. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Maatalous - Yhteinen markkinajärjestely - Kansalliset vähimmäisnormit lihotusvasikoiden aitauksista - Hyväksyttävyys

Tiivistelmä

1. Ennakkoratkaisupyynnöissä pyritään paitsi siihen, että näiden tietojen perusteella yhteisöjen tuomioistuin voi antaa asian ratkaisun kannalta hyödyllisiä vastauksia, myös siihen jäsenvaltioilla ja muilla osapuolilla, joita asia koskee, olisi mahdollisuus esittää huomautuksensa ETY:n tuomioistuimen perussäännön 20 artiklan mukaisesti.

Silloin kun ennakkoratkaisukysymyksen perustelut eivät ilmene ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä perustamissopimuksen 177 artiklan soveltamiseen tarvittavalla selvyydellä, mutta päätöksestä voidaan kuitenkin todeta, että kansallisen tuomioistuimen epäilykset koskevat sitä, onko kansallisessa lainsäädännössä yhteisen markkinajärjestelyn alaan kuuluvalle tuotannolle asetettava edellytys yhdenmukainen yhteisön oikeuden kanssa, ei voida katsoa, että ennakkoratkaisupyyntöä koskevan päätöksen hyvin suppeakaan luonne olisi poistanut jäsenvaltioilta mahdollisuutta esittää ennakkoratkaisukysymykseen annettavan vastauksen kannalta hyödyllisiä huomautuksia, sillä jäsenvaltioilla on mahdollisuus täydentää kirjallisia huomautuksia suullisen menettelyn aikana.

2. Yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä ei perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla vireille pannun menettelyn yhteydessä ole antaa ratkaisua kansallisten, voimassa olevien tai ehdotettujen, sääntöjen yhdenmukaisuudesta yhteisön oikeuden kanssa, vaan ainoastaan yhteisön oikeuden tulkinnasta ja pätevyydestä.

3. Perustamissopimuksen 34 artiklassa tarkoitetaan kansallisia toimenpiteitä, joilla on tarkoituksena rajoittaa erityisesti vientiä ja kohdella eri tavalla jäsenvaltion sisäistä kauppaa ja ulkomaankauppaa ja siten taata erityisiä etuja kyseisen valtion kotimaiselle tuotannolle tai sen sisäisille markkinoille, tai toimenpiteitä, joilla on tällainen vaikutus.

Näin ei ole sellaisen säännöksen tapauksessa, jossa säädetään lihotusvasikoiden aitausten vähimmäisnormeista ilman, että säännöksessä tehtäisiin ero sen mukaan, onko eläimet tai niiden liha tarkoitettu kansallisille markkinoille vai vientiin.

4. Perustamissopimuksen 40 ar-tiklan mukaisen yhteisen markkinajärjestelyn käyttöön ottaminen ei aiheuta sitä, että maataloustuottajiin ei sovellettaisi mitään sellaista kansallista lainsäädäntöä, jolla tavoitellaan eri päämääriä kuin yhteisön markkinajärjestelyllä, mutta joka tuotanto-olosuhteita muuttamalla voi vaikuttaa kansallisen tuotannon määrään tai kustannuksiin ja siten yhteismarkkinoiden toimintaan kyseisellä alalla. Perustamissopimuksen 40 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa oleva tuottajien syrjinnän kielto koskee yhteisellä markkinajärjestelyllä tavoiteltavia päämääriä, eikä se koske luonteeltaan yleisistä kansallisista oikeussäännöistä, joilla tavoitellaan eri päämääriä, johtuvia toisistaan poikkeavia tuotanto-olosuhteita.

5. Voimassa olevan yhteisönoikeuden yleiset säännöt tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ja maatalouden alan yhteisistä markkinajärjestelyistä eivät estä jäsenvaltiota pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön yksipuolisia sääntöjä sellaisista normeista, jotka on eläinsuojelutarkoituksessa otettava huomioon lihotusvasikoiden aitausten järjestämisessä ja joita sovelletaan erotuksetta sekä kansallisille markkinoille että vientiin tarkoitettuihin vasikoihin.

Top