Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0064

Maksupalvelut EU:ssa

Tämä tiivistelmä on arkistoitu eikä sitä enää päivitetä. Mahdolliset päivitykset ks. 'Maksupalveluja EU:ssa koskevat tarkistetut säännöt' .

Maksupalvelut EU:ssa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2007/64/EY maksupalveluista EU:n sisämarkkinoilla

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä säädetään maksupalveluja* koskevista säännöistä mm. tilisiirtojen, suoraveloitusten ja korttimaksujen osalta.
 • Näihin sääntöihin sisältyvät tietojenantovaatimukset maksupalveluiden tuottajille sekä maksupalvelujen käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Toimilupa

Laitoksen, joka tarjoaa maksupalveluja, on hankittava toimilupa maksutoimiensa suorittamiseen EU:ssa. Jokaisella EU-maalla on kansallinen elin, joka vastaa toimilupien myöntämisestä. Laitokselle myönnetään toimilupa ainoastaan, jos sillä on toimiva päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelmä ja tietty määrä pääomaa.

Tietovaatimukset

Maksupalvelujen tarjoajien on tarjottava tietyt selkeät tiedot palvelujensa käyttäjille.

Ennen maksupalvelutapahtumaa niiden on annettava helposti ymmärrettävällä tavalla tietoa

 • palkkioista
 • valitusmenettelyistä ja
 • kaikista maksettavista kuluista.

Suoritetun maksutapahtuman jälkeen niiden on annettava maksajalle seuraavat tiedot:

 • viite, jonka avulla voi tunnistaa maksutapahtuman ja maksunsaajan
 • maksettu summa
 • maksutapahtumaan liittyvät palkkiot ja provisiot.

Kun maksutapahtuma on suoritettu, niiden on annettava maksunsaajalle tietoja.

Laissa vahvistetaan myös erityissäännöt tiedoista, jotka maksupalvelujen tarjoajien on annettava, kun tapahtumat kattaa sopimus, jota sovelletaan tulevien peräkkäisten maksutapahtumien suorittamiseen.

Oikeudet ja velvollisuudet

Euroissa tai euro-alueeseen kuulumattoman EU-maan valuutassa oleva maksutapahtuma on suoritettava yhden arkipäivän kuluessa.

Maksupalvelujen tarjoajat ovat täysin vastuussa maksajille maksutapahtuman asianmukaisesta suorittamisesta. Jos maksutapahtumaa ei ole suoritettu tai se on puutteellinen, maksajan maksupalvelujen tarjoajan on oikaistava se tai palautettava kyseinen summa maksajalle. Siinä tapauksessa, että joku muu kuin maksaja on käyttänyt väärin maksuvälinettä (esim. luottokorttia), maksaja on vastuussa menetyksistä enintään 150 euroon saakka.

Laissa vahvistetaan myös säännöt, jotka koskevat hyvityksiä maksupalveluntarjoajan oikeudettomasti toteuttamasta maksutapahtumista.

Kumoaminen

Direktiivi 2007/64/EY kumotaan direktiivillä (EU) 2015/2366 tammikuun 13. päivästä 2018.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 25. joulukuuta 2007 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. marraskuuta 2009 mennessä.

TAUSTAA

Kuluttajien on oltava varmoja, että heidän EU:ssa suorittamansa maksut ovat helppoja, tehokkaita ja turvallisia. Päästäkseen tähän tavoitteeseen EU on perustanut maksupalveluille yhteiset puitteet, jotka korvaavat EU-maiden kansalliset säännöt.

KESKEINEN TERMI

* Maksupalvelut: liiketoimintaa, jonka tarkoituksena on

 • mahdollistaa talletusten tekeminen tilille tai nostaminen tililtä sekä kyseisen tilin käyttö
 • suorittaa maksutapahtumia (esim. maksusopimukset, suoraveloitus jne.) sekä maksutililtä että sähköisesti
 • laskea liikkeeseen ja/tai vastaanottaa maksuvälineitä
 • toteuttaa rahansiirtoja (ulkomaisten työntekijöiden rahansiirrot heidän kotimaassaan asuville henkilöille).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1–36)

Direktiiviin 2007/64/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214–246)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35–127)

Viimeisin päivitys: 24.05.2016

Alkuun