EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1191

Tiettyjen yleisten asiakirjojen liikkuvuuden yksinkertaistaminen EU:ssa

Tiettyjen yleisten asiakirjojen liikkuvuuden yksinkertaistaminen EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2016/1191 kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä EU:ssa koskevia vaatimuksia

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Sillä pyritään vähentämään byrokratiaa ja kansalaisille aiheutuvia kustannuksia heidän esittäessään jonkin Euroopan unionin maan viranomaisille toisen EU-maan viranomaisten antamia asiakirjoja.
 • Sillä poistetaan apostille-vaatimus (ks. alla) ja yksinkertaistetaan muodollisuuksia, jotka liittyvät oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin ja käännöksiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Asetusta sovelletaan kaikkiin yleisiin asiakirjoihin, mukaan lukien hallinnolliset asiakirjat, notaarien antamat asiakirjat, tuomiot ja konsuliviranomaisten antamat asiakirjat, jotka koskevat tiettyjä elämänalueita.
 • Asetuksen kattamat alueet ovat seuraavat:
  • syntymä;
  • kuolema;
  • nimi;
  • avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty;
  • avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen;
  • rekisteröity parisuhde, mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty;
  • rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero tai rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistaminen;
  • vanhemmuus, mukaan lukien adoptio;
  • koti- ja/tai asuinpaikka;
  • kansalaisuus;
  • merkinnätön rikosrekisteri;
  • äänioikeus ja vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa.
 • Asetus kattaa ainoastaan yleisten asiakirjojen aitouden eikä niiden sisällön tai vaikutusten tunnustamista.

Apostille-vaatimuksen poistaminen

Kansalaisen esittäessä EU-maan viranomaisille tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan, toisen EU-maan viranomaisten antaman yleisen asiakirjan, vastaanottavat viranomaiset eivät voi vaatia, että asiakirjassa tulee olla apostille-leima (apostille-leiman tarkoituksena on todistaa ulkomailla laaditun yleisen asiakirjan aitous).

Oikeaksi todistetut jäljennökset

 • EU-maat voivat vaatia alkuperäisen yleisen asiakirjan tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen esittämistä, mutta eivät molempia samanaikaisesti.
 • Jos EU-maa hyväksyy oikeaksi todistetun jäljennöksen esittämisen alkuperäisen asiakirjan asemesta, sen on hyväksyttävä toisessa EU-maassa laadittu oikeaksi todistettu jäljennös.

Käännökset

EU-maa, jossa yleinen asiakirja esitetään, ei voi vaatia käännöstä, jos yleinen asiakirja on laadittu jollakin EU:n virallisista kielistä tai epävirallisella kielellä, jonka EU-maa voi hyväksyä.

Lisäksi käännöstä ei voida vaatia, jos yleisen asiakirjan liitteenä on monikielinen vakiolomake. Tämä edellyttää, että viranomainen, jolle asiakirja esitetään, katsoo lomakkeen sisältämien tietojen olevan riittävät asiakirjan käsittelemiseksi.

Monikieliset vakiolomakkeet

 • Asetuksella otetaan käyttöön vaihtoehtoiset monikieliset vakiolomakkeet kaikilla EU-kielillä.
 • Kansalaiset voivat esittää lomakkeet toisessa EU-maassa yleiseen asiakirjaansa liitettynä käännösapuna käännösvaatimusten välttämiseksi.
 • Jos esitetyn julkisen asiakirjan liitteenä on monikielinen vakiolomake, vastaanottava EU-maa voi vaatia asiakirjan käännöstä vain poikkeuksellisissa olosuhteissa.
 • Jos vastaanottava EU-maa vaatii oikeaksi todistettua käännöstä poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa, sen on hyväksyttävä toisessa EU-maassa tehty oikeaksi todistettu käännös.
 • Monikielisiä vakiolomakkeita on saatavilla käännösavuksi seuraavia asioita käsitteleviin asiakirjoihin:
  • syntymä;
  • henkilön elossaolo;
  • kuolema;
  • avioliitto, mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty;
  • rekisteröity parisuhde, mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty;
  • koti- ja/tai asuinpaikka;
  • merkinnätön rikosrekisteri.

Väärät asiakirjat

 • Asetuksella perustetaan EU-maiden viranomaisten välille yhteistyömekanismi, jolla pyritään torjumaan vääriä yleisiä asiakirjoja. Yhteistyömekanismi perustuu olemassa olevaan IT-järjestelmään (sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä).
 • Yhteistyömekanismin ansiosta vastaanottavan EU-maan viranomaisilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä asiakirjan antaneen maan viranomaisiin, jos heillä on vakava syy epäillä kansalaisen esittämän asiakirjan aitoutta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 16. helmikuuta 2019 lukuun ottamatta

 • 24 artiklan 2 kohtaa (EU-maiden ilmoittamat maakohtaiset otsaketiedot on sisällytettävä monikielisiin vakiolomakkeisiin), jota sovelletaan 16. helmikuuta 2017 alkaen;
 • 12 artiklaa ja 24 artiklan 3 kohtaa (maakohtaisten otsaketietojen saatavuus Euroopan e-Justice-portaalissa), joita sovelletaan 16. helmikuuta 2018 alkaen; ja
 • 22 artiklaa ja 24 artiklan 1 kohtaa (tiedot, jotka EU-maiden on toimitettava Euroopan komissiolle), joita sovelletaan 16. elokuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1191, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (EUVL L 200, 26.7.2016, s. 1–136)

Viimeisin päivitys: 12.01.2017

Alkuun